Omsorgsnämnden (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127"

Transkript

1 Omsorgsnämnden (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) Ruth Qvarnström (m) tjänstgör för Bente Johansson (m) Elving Johansson (c) Lars-Erik Olsson (s) vice ordförande Marianne Hermansson (s) Kjell Richardsson (s) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Maria Degerman, omsorgschef John Henriksson, omsorgschef Lisa Wikström, vik utvecklingsledare (sekreterare) Övriga - Tid och plats för justering Tisdag den 18 december kl , omsorgsförvaltningen Paragrafer Underskrifter Sekreterare Lisa Wikström Ordförande Hannu Sutinen Justerare Ruth Qvarnström

2 Omsorgsnämnden (16) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 Omsorgsnämnden (16) Ärenden 125 Fastställande av dagordning 126 Aktuellt 127 Omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget Redovisning av ej fullgjort uppdrag avseende upphandling av städ och tvätt 129 Redovisning av ej fullgjorda uppdrag avseende utökning av antal platser på särskilt boende 130 Redovisning av ej fullgjort uppdrag/on 06/ Ungdomsmottagning 131 Svar på länsstyrelsens tillsyn av äldreomsorgen i Bollebygds kommun 132 Rutin för sekretess inom hälso- och sjukvården i Bollebygds kommun 133 Sammanträdestider Anmälningsärenden 135 Anmälan av delegationsbeslut

4 Omsorgsnämnden (16) 125 Fastställande av dagordning Omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen. -

5 Omsorgsnämnden (16) 126 Aktuellt Förvaltningen lämnar information inom följande områden: - Restaurang Bollegården kommer att sluta med servering till allmänheten från och med den 1 januari Omsorgsnämndens boendegrupp har informerat KSAU om det rådande läget vad gäller boendesituationen. - Projektet Kostnad per Brukare fortsätter. - Projektet Kvalitid uppföljning av resultatet pågår inom hemtjänsten för att förbättra resultatet. - Upphandling av verksamhetsplaneringssystem ska inledas. - Planeringsförutsättningar Presidiet och omsorgscheferna ska boka tid för första planering. - Heldag för nämnden med tema värdegrund planeras till 31 januari Allaktivitetshuset. 18 december 2007 är det Öppet Hus i verksamheten. Invigning planeras till 5 februari Samordnare för Allaktivitetshuset har anställts. - Information om medling ska ges till nämnden i början av Bollebygds kommun har inga placeringar vid ART-institutet i Uppsala. - Ledarskapsutbildning pågår inom kommunen. - Omsorgsnämndens ledamöter och ersättare är välkomna på jullunch den 13 eller 17 december Förvaltningen svarar på tidigare ställd fråga kring antalet timanställda januari-mars Redovisning presenteras.

6 Omsorgsnämnden (16) Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen. -

7 Omsorgsnämnden (16) 127 Dnr: ON 2007/172 Omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget 2008 Beskrivning av ärendet Omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget för 2008 ska beslutas efter kommunfullmäktiges fastställande av budget i november. Verksamhetsplanen är ett politiskt dokument som fastställs i omsorgsnämnden och en politisk uppdragsbeskrivning till omsorgsförvaltningens personal. Planen består av fyra delar. Den första delen är en beskrivning av de verksamheter som bedrivs inom nämndens kompetensområde, andra delen är en beskrivning av de fyra perspektiven som nämnden valt att fokusera på i sin styrning, tredje delen betonar omsorgsnämndens mål och uppdrag inför verksamhetsåret och den sista delen fastställer de ekonomiska förutsättningarna för nämndens verksamheter. Verksamhetsplanen fungerar därmed som en ledning för omsorgsförvaltningens samtliga verksamheter och anger riktningen för verksamheterna, den hjälper förvaltningen att fokusera på kunderna/brukarna, verksamheten, medarbetarna och ekonomin. Förvaltningen justerar verksamhetsplan 2008 genom att göra följande strykningar och tillägg: På s. 6 i matrisen Medarbetare styrtal: Minskad sjukfrånvaro i förhållande till föregående år. På s. 7 i matrisen Ekonomi styrtal: Volymökning Volymförändring i relation till enhetens budgetram. För ärendet aktuella handlingar - Verksamhetsplan och budget 2008, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan 2008.

8 Omsorgsnämnden (16) Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna budget och verksamhetsplan för Omsorgsnämnden beslutar att godkänna budget och verksamhetsplan för 2008 inklusive förvaltningens justeringar framförda vid Omsorgsnämndens sammanträde Akten Kommunstyrelsen

9 Omsorgsnämnden (16) 128 Dnr: ON 2007/99 Redovisning av ej fullgjort uppdrag avseende upphandling av städ och tvätt inom omsorgsförvaltningen Beskrivning av ärendet Omsorgsnämnden gav i verksamhetsplanen för 2005 omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en eventuell upphandling av städ och tvätt inom hemtjänsten. Omsorgsförvaltningen redovisade utredningsuppdraget på nämndsammanträde i augusti Omsorgsnämnden beslutade på samma nämndsmöte att låta omsorgsförvaltningen genomföra en upphandling av städ och tvätt inom äldreomsorgen samt vidta åtgärder som krävdes för att uppnå de förväntade effektiviseringsvinsterna. Uppdraget strandade inom förvaltningen. Förvaltningsledningen formulerade och förankrade inte uppdraget vidare i organisationen. Idag är det underlag som utgjorde bedömningen för beslut om upphandling av städ och tvätt inaktuellt och kan således inte utgöra en säker grund för skattad effektivisering och kvalitetshöjning av vårdinsatserna. För ärendet aktuella handlingar - Redovisning av ej fullgjort uppdrag avseende upphandling av städ och tvätt inom omsorgsförvaltningen, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse , 70. Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att avsluta ärendet. Omsorgsnämnden beslutar att avsluta ärendet. Akten

10 Omsorgsnämnden (16) 129 Dnr: ON 2007/99 Redovisning av ej fullgjorda uppdrag avseende utökning av antal platser på särskilt boende Beskrivning av ärendet Omsorgsnämnden beslutade på sitt sammanträde i februari 2006 att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur det ökade behovet av platser på särskilt boende kunde tillgodoses. Förvaltningen arbetade i nära samarbete med GF konsult som utredde frågan och föreslog ett antal olika lösningar, som presenterades på nämndens sammanträde i maj Redovisningen GF konsult genomförde väckte frågan om platsbehovet på lång sikt och att förbättringar av nivån på Bollegården med avseende på gemensamhetsutrymmena skulle innebära att antalet lägenheter skulle bli färre och till en relativt hög kostnad. Mot bakgrund av detta gav omsorgsnämnden på nämndsammanträdet i juni 2007 omsorgsförvaltningen i uppdrag ( ON 2007/94 ) att utreda: hur den akuta platsbristen på Bollegården skulle lösas, hur bristerna i gemensamhetsutrymmena skulle åtgärdas hur behovet av platser på särskilt boende skall tillgodoses i framtiden Uppdraget redovisades på nämndsammanträdet i november Perspektiven och frågeställningarna inrymde mer än väl det uppdrag som omsorgsnämnden gav omsorgsförvaltningen i februari Förvaltningen förslår därför att uppdraget som gavs till förvaltningen i februari 2006 ersätts med boendeutredningsuppdraget som förvaltningen fick i juni För ärendet aktuella handlingar - Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, , 18, Utökning av antal platser på särskilt boende. Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att avsluta tidigare uppdrag från , 18, och ersätta detta med boendeutredninsguppdrag, Dnr: ON 2007/94. Omsorgsnämnden beslutar att avsluta tidigare uppdrag från , 18, och ersätta detta med boendeutredninsguppdrag, Dnr: ON 2007/94. Akten

11 Omsorgsnämnden (16) 130 Dnr: ON 2007/99 Redovisning av ej fullgjort uppdrag/on 06/ Ungdomsmottagning Beskrivning av ärendet Redovisning av ej fullgjorda uppdrag från nämnd till förvaltning ska redovisas två gånger per år; i juni och december. I september 2006 fick förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda invånarna en ungdomsmottagning i Bollebygds kommun. Utredning pågår och kommer troligen att kunna slutföras under våren 2008 i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden. För ärendet aktuella handlingar - Redovisning av ej fullgjort uppdrag, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att avsluta uppdraget ON 06/09 54 och ge förnyat uppdrag till förvaltningen att fortsätta utreda möjligheten till ungdomsmottagning i kommunen. Omsorgsnämnden beslutar att avsluta uppdraget ON 06/09 54 och ge förnyat uppdrag till förvaltningen att fortsätta utreda möjligheten till ungdomsmottagning i kommunen. Kommunstyrelsen Akten

12 Omsorgsnämnden (16) 131 Dnr: ON 2007/110 Svar på länsstyrelsens tillsyn av äldreomsorgen i Bollebygds kommun enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen Sammanfattning av ärendet Länsstyrelsen genomförde en uppföljning i juni 2007 av tidigare tillsyn av kommunens organisation och verkställighet av insatser till äldre, om insatsernas kvalité samt hur de enskildas rättssäkerhet garanterades. Flera av de brister som Länsstyrelsen påpekade var åtgärdade vid uppföljningen. Men vissa brister kvarstod enligt Länsstyrelsen. De förbättringsområden Länsstyrelsen pekade på var kontinuitet, personalresurser, dokumentation i genomförandet, måltidssituationen på Bollegården samt vad som gäller angående inlåsning på demensboendet. Omsorgsförvaltningen har åtgärdat en del av de förbättringsområden Länsstyrelsen påpekat. Övriga förbättringsområden kommer att påbörjas inom kort. För ärendet aktuella handlingar - Omsorgsförvaltningens svar på Länsstyrelsens uppföljning, daterat Länsstyrelsens uppföljning av kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Bollebygd kommun enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen, SoL. Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna omsorgsförvaltningens svar på Länsstyrelsens uppföljning av tidigare tillsyn i juni Omsorgsnämnden beslutar att godkänna omsorgsförvaltningens svar på Länsstyrelsens uppföljning av tidigare tillsyn i juni Länsstyrelsen Akten

13 Omsorgsnämnden (16) 132 Dnr: ON 2007/170 Rutin för sekretess inom hälso- och sjukvården i Bollebygds kommun Sammanfattning av ärendet Inom omsorgsförvaltningen saknas idag en rutin för sekretess inom den kommunala hälsooch sjukvården. Det finns därför ett önskemål att från förvaltningen framföra ett förslag till en rutin till omsorgsnämnden för ett politiskt beslut. Eftersom hälso- och sjukvården regleras och styrs utefter lagar och författningar bör en rutin för hälso- och sjukvårdspersonalen tydliggöras. För ärendet aktuella handlingar - Rutin för sekretess inom hälso- och sjukvården i Bollebygds kommun, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens framtagna rutin för sekretess inom hälso- och sjukvården i Bollebygds kommun. Yrkanden Hannu Sutinen (fp) yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen med syfte att utreda ärendet vidare och återkomma med ett komplett beslutsunderlag. Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med syfte att utreda ärendet vidare och återkomma med ett komplett beslutsunderlag. Akten

14 Omsorgsnämnden (16) 133 Dnr: ON 2007/159 Sammanträdestider Sammanfattning av ärendet Omsorgsförvaltningens förslag till omsorgsnämndens sammanträdestider för Omsorgsnämndens sammanträden kommer under 2008 att förläggas på torsdagar kl , förutom vid tre tillfällen då mötena förläggs på tisdagar. På så sätt sammanfaller inte nämndens möten med andra nämnders sammanträden och det möjliggörs även att möten med presidium och förvaltningens samverkansgrupp ska kunna ske innan nämndens sammanträden. För ärendet aktuella handlingar - Sammanträdestider 2008, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningens förslag till sammanträdesplan för 2008 Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna sammanträdestider för omsorgsnämnden under 2008 enligt Omsorgsförvaltningens förslag till sammanträdesplan för Omsorgsnämnden beslutar att godkänna sammanträdestider för omsorgsnämnden under 2008 enligt Omsorgsförvaltningens förslag till sammanträdesplan för Akten

15 Omsorgsnämnden (16) 134 Dnr: ON 2007/2 Anmälningsärenden - Yttrande till länsrätten avseende beslut enligt socialtjänstlagen, , Dnr: ON 07/77. - Protokollsutdrag 175, kommunstyrelsen , Restaurang Bollegården stängning för externa gäster och organisatorisk tillhörighet, Dnr: ON 07/ Protokollsutdrag 189, kommunstyrelsen , Riktlinjer för ärende- och dokumenthantering, Dnr: ON 07/ Protokollsutdrag 182, kommunstyrelsen , Servicedeklarationer, Dnr: ON 07/ Protokoll fört vid förvaltningens samverkansgrupp måndagen den 10 december Omsorgsnämnden beslutar att lägga de anmälda ärendena till handlingarna.

16 Omsorgsnämnden (16) 135 Dnr: ON 2007/03 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls till nämnden: 74. Anställningsuppgifter för timavlönade, nr Antal beslut per typ och månad, Utbetalade belopp per insatstyp och månad, Sociala utskottets protokoll den 20 november Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp.

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp. 1(22) Protokollet är resat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdagen den 26 maj 2005, Klockan 13.00 18.15 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer