Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltalsanalys Vännäs kommun"

Transkript

1 Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Metod Avgränsning Allmän grundanalys Grunddata Finansiella nyckeltal Finansiellanalys inkl koncern Övergripande nettokostnader Vännäs kommun Analys nettokostnader Förskoleverksamhet o skolbarnomsorg Analys förskole- och skolbarnomsorg Grundskola Analys grundskola Gymnasieskolan Analys gymnasieskolan Äldreomsorgen Analys äldreomsorgen Individ- och Familjeomsorgen Analys individ- och familjeomsorgen Sammanfattad analys

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Redan under 90-talet började intresset med att finna olika indikatorer på hur organisationer mår, istället för att fokusera på de traditionella intäkts- och kostnadsposterna. Beslutsfattare på alla nivåer behövde komplettent till den ekonomiska informationen, såsom verksamhetsvolymer och kvalitetsmått, för att kunna fatta adekvata beslut. Att jämföra sig själv med andra kommuner har blivit mer och mer en effektivitetsdrivande faktor. Genom att jämföra sina kostnads-, produktions- och kvalitetsmått med andras kan kommuner få signaler på var deras egen effektiviseringspotential finns och kommunens styrkor. De skillnader som finns mellan jämbördiga jämförelsekommuner förklaras av faktorer som kommunerna själva kan påverka. Det gäller till exempel ambitionsnivå, kvalitet, effektivitet, olika skattesatser och avgiftsnivå. Enligt en gjord undersökning 1 så har en kommuns vägval när det gäller inriktning av verksamhet och nivå fem gånger större betydelse för resultatet än vad de yttre omständigheterna (strukturella) har, såsom befolkning, täthetsindex etc. 1.2 Syfte Målgruppen för rapporten är kommunernas förtroendevalda revisorer och syftet är att: Skapa en koncentrerad analys över Vännäs kommuns verksamhets- och ekonomiska läge. Vara ett underlag inför granskningsplaneringen. Identifiera tänkbara områden för djupanalyser. 1 Kommunernas Balansgång, Rådet för kommunala analyser och jämförelser (RKA) 2

4 1.3 Metod All data som analysen bygger på är inhämtade ifrån officiella databaser 2. Analyserna är objektiva och baseras endast på erhållen information ur databaserna. 1.4 Avgränsning Vännäs kommun jämförs med ett rikssnitt, länssnitt och ett snitt motsvarande Vännäs jämbördiga kommuner i Sverige gällande övergripande struktur (befolkning, infrastruktur, täthetsindex, utbildningsnivå) samt i vissa fall Vännäs standardkostnad 3. Verksamhetsområdena som analyseras är utvalda med tanke på dess storlek i förhållande till totala Vännäs kommuns verksamhet; förskole- och barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Handikappsomsorgen analysers ej på grund av dess differentierade uppbyggnad ute i kommunerna, där sviterna från integrationen med landstinget under 90-talets första år samt den mellankommunala utjämningen återspeglas vid en jämförelse mellan kommuner. 2 Webor, SCB, Socialstyrelsen, Kommundatabasen, Skolverket 3 Standardkostnad = Den kostnad som kommunen beräknas ha pga sin strukturella uppbyggnad 3

5 2 Allmän grundanalys Med hjälp av grunddatan erhålls en överblick över Vännäs kommun, vilket är en bra grund inför jämförelsen inom de olika verksamheterna. Höga befolkningsandelar inom speciella ålderssegment, skapar problem. En hög andel utrikesfödda, t ex inom skolverksamheten, kan medföra ett högre täthetsindex på lärare och därmed högre kostnader. En hög andel av lågutbildade i en kommun, kan ge högre andel arbetslösa eftersom dagens arbeten blir mer och mer kvalificerade och därmed på sikt kan ge lägre skatteintäkter för en kommun. 2.1 Grunddata Allmän grunddata Vännäs Jämförelse- Länets Rikets kommun grupp kommuner kommuner Befolkning i %: 0-6 år 7,8% 6,7% 7,2% 7,8% 7-15 år 11,6% 11,6% 10,2% 10,4% år 7,3% 6,1% 5,9% 5,5% år 20,4% 19,6% 26,2% 25,4% år 33,8% 36,0% 32,4% 33,4% år 13,1% 14,0% 12,9% 12,2% 80- w år 5,9% 6,2% 5,2% 5,3% Andelen utrikesfödda år 4,9% 10,2% 6,0% 16,5% Andelen av befolkning arbetslösa 3,0% 3,5% 4,2% 3,8% Andelen lågutbildade 12,0% 18,3% 14,9% 15,6% Vännäs har en befolkningsstruktur som kännetecknas av sjunkande andel invånare under 15 år och relativt många invånare 65 år och äldre. Kommunen hade under 2007 en topp av unga i åldersgruppen 16 år. Med tanke på den sjunkande andelen invånare i åldern år, kommer inte antalet barn teoretiskt att kunna öka den närmaste framtiden. Vännäs har relativt många i åldersklassen 50 till 64 år. Samtidigt som denna åldersgrupp går i pension om år, kommer det stora antalet idag år att bli föremål för serviceinsatser inom äldrevården. Antalet utrikesfödda i Vännäs är lågt i jämförelse. Vännäs har en låg andel lågutbildade samt en låg andel av invånare år som har varit arbetslösa någon gång under 2007 jämfört med övriga grupper. 4

6 Antal invånare Befolkningspyramid 0-19 år Antal invånare Befolkningspyramid år Befolkningspyramiden 65 år äldre redovisas på sidan 14. 5

7 3 Finansiella nyckeltal De finansiella nyckeltalen påvisar Vännäs kommuns resultat och ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. Anledningen till att de finansiella nyckeltalen redovisas inklusive koncernen beror på att kommuners organisation ofta skiljer sig åt, t ex vissa kommuner har vattenverket och bostadsbolag i bolag andra inte. Genom att använda sig av måttet resultat före extraordinära poster per invånare erhålls god jämförelse mellan sig själv i tiden och mot andra kommuner. Jämförs verksamhetens nettokostnad med alla skatteintäkter, statsbidrag-/utjämningsbidrag beskrivs en indikator på om kommunen klarar av att finansiera sin löpande verksamhet. Soliditetsmåttet anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med egna medel och kommunens betalningsförmåga. 3.1 Finansiellanalys inkl koncern Finansiella nyckeltal Årtal Vännäs Jämförelse- Länets Rikets inkl koncern kommun grupp kommuner kommuner Resultat före extraordinära poster per invånare (kr) Verksamhetens nettokostnads ,0% 97,9% 96,9% 93,6% andel (%) av skatteintäkter och ,0% 95,1% 95,2% 94,2% generella statsbidrag ,0% 94,7% 93,9% 93,6% ,0% 95,6% 95,8% 94,6% Eget kapital per inv Soliditet inkl pensionsskuld ,0% 6,3% 7,5% 6,6% ,0% 10,4% 6,2% 7,4% ,0% 8,6% 6,5% 7,2% ,0% 2,1% 1,5% 3,8% Skattekraft per kr/inv Kommunalskattesats ,90 21,38 22,79 20,78 Vännäs har en rejält sjunkande trend när det gäller resultat före extraordinära poster per invånare mellan 2006 och Positivt är dock att skatteintäkter och generella statsbidrag täcker de olika verksamheternas nettokostnader i Vännäs med tre procent, med tanke på värdesäkringen av kommunens egna kapital och finansnettot. Vid en jämförelse med de övriga grupperna har Vännäs ett lågt/genomsnittligt eget kapital. När hänsyn tas till pensionsskulden har kommunen en negativ soliditet, vilket tyder på att kommunens 6

8 kapital baseras på skulder och lån. Skattekraften per invånare är lägre än genomsnittet i Sverige, vilket innebär att Vännäs kompenseras från inkomstutjämningen. En av anledningarna till varför Vännäs har haft positiv resultat de senaste åren är utvecklingen av inkomstutjämningsbidraget, vilket har varit höga de senaste åren eftersom Sverige som helhet befunnit sig i en högkonjunktur. Nackdelen med att vara beroende av inkomstutjämningen är att ens kommun är mer sårbar vid allmänna konjunkturnedgångar. En faktor som kan komma att påverka Vännäs ekonomi i framtiden är den negativa nettokostnadsutvecklingen de senaste åren, inom en rad basverksamheter, se tabell Övergripande nettokostnader Vännäs kommun Nettokostnaden per invånare, d v s verksamhetens bruttokostnad minus intäkter 4, ger en övergripande analys på eventuella problemområden. Med en kommuns strukturkostnad ges en indikation på om en kommun har högre eller lägre kostnader än det som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga kostnadsutjämningssystemet. Strukturella kostnader är sådana kostnader som beror på faktorer som kommunerna själva inte kan påverka, till exempel åldersstrukturen, invånarnas sociala bakgrund, den geografiska strukturen med mera. Att rakt av jämföra en kommuns kostnader med en annans utan att ta hänsyn till varje kommuns strukturella förutsättningar ger en begränsad indikation på om en kommun är dyr eller inte. Ett bättre mått många gånger är att jämföra kommunens faktiska nettokostnader i olika verksamheter med kommunens standardkostnad Analys nettokostnader Nettokostnader kr/inv Vännäs Vännäs stan- Jämförelse- Länets Rikets Årsbokslut 2007 kommun dard kostnad grupp kommuner kommuner Barnomsorg Grundskola Gymnasieskolan Äldreomsorgen Individ- och familjeomsorg Summa verksamhet Med intäkter avses riktade statsbidrag, taxor och avgifter, hyresintäkter samt andra försäljningsintäkter. 7

9 Vännäs kommun År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorgen Individ och Familjeomsorgen Summa differens kr totalt En övergripande analys visar att Vännäs fyra av fem största verksamhetsområden har höga nettokostnader både i jämförelse med standardkostnaden och i vissa fall mot övriga kommungrupper. I jämförelse med standardkostnaden totalt skulle Vännäs kunna ha en basverksamhet som skulle kunna kosta 16,8 Mkr mindre än redovisad nettokostnad för år2007, dock måste påpekas att standardkostnaden är preliminärberäknad för Det anmärkningsvärda är den negativa nettokostnadsökningen mellan åren 2003 till 2007 på cirka 10,2 Mkr. Det är viktigt att Vännäs håller sin standardkostnad med tanke på att de inte kompenseras från statens utjämningssystem för kostnader som överstiger den beräknade nivån för kommunen. Figuren nedan visar hur den totala nettokostnaden och standardkostnaden har utvecklats sedan 2003 i Vännäs kommun Nettokostnad kr/inv Standardkostnad kr/inv Det har varit en anmärkningsvärt stor nettokostnadsstegring mellan åren 2005 och

10 4 Förskoleverksamhet o skolbarnomsorg Genom att bryta ner personaltäthet och nettokostnad för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg per invånare 1-5 år erhålls ett jämförbart tal. 4.1 Analys förskole- och skolbarnomsorg Barnomsorg Årtal Vännäs Jämförelse- Länets Rikets kommun grupp kommuner kommuner Befolkning i % 0-5 år ,8% 5,8% 6,2% 6,8% Nettokostnaden/inv Nettokostnad/inv 1-5 år Antal heltidsbarn ,9 4,0 3,7 4,0 per årsarbetare ,4 3,7 3,4 3, ,1 3,6 3,3 3, ,2 3,7 3,3 3,7 Vännäs bedrev enligt tabellen i en förskoleverksamhet och skolbarnomsorg till en lägre kostnad i jämförelse med standardkostanden på 0,3 Mkr. Utslaget per invånare kan tyckas att Vännäs har för höga kostnader, men utslaget på invånare 1-5 år märks att Vännäs har lägre kostnader i jämförelse. Det som särskiljer Vännäs från jämförelsegruppen och länet är att kommunen har färre andel inskrivna barn i den kommunala förskolan, barntätheten är även lägre per årsarbetare. En låg barntäthet borde ha varit kostnadsdrivande, men i Vännäs är denna motiverad med tanke på det stora antalet barn i 1 till 2 års ålder vilka kräver mer personalresurser. En djupanalys visar att Vännäs personalkostnad i förhållande till den totala kostnaden är hög, vilket är anmärkningsvärt eftersom Vännäs har relativt lågt antal högskoleutbildade förskolelärare. Förklaringar till fenomenet varför Vännäs har en lägre kostnad än strukturkostnaden kan vara; inskrivningsgraden, barngruppernas storlek och ålderssammansättning, andel barn i behov av särskilt stöd, lokalkostnaden etc. 9

11 5 Grundskola Har personaltäthet, kunskapsnivå och kostnad något samband? 5.1 Analys grundskola Grundskola åk 0-9 Årtal Vännäs Jämförelse- Länets Rikets kommun grupp kommuner kommuner Befolkning i % 6-15 år ,5% 11,6% 11,2% 11,4% Nettokostnaden/inv Kostnad/inv 6-15 år Genomsnittligt meritvärde ,4 202,3 205,9 204,5 i åk ,5 203,5 206,5 203, ,0 203,5 206,8 204, ,5 202,2 205,5 204,5 Antal lärare per 100 elever ,9 8,0 9,4 8, ,4 8,1 9,5 8, ,4 8,2 9,6 8, ,1 8,3 9,7 8,3 Vännäs har en högre kostnad per invånare 6-15 år gällande grundskolan jämfört med övriga grupper och enligt standardkostnadsberäkningen per invånare. I jämförelse med standardkostnaden satsar Vännäs kommun cirka 302 kr mer per invånare, vilket motsvarar 2,5 Mkr, än vad standardkostnadsberäkningen (se tabell 3.2.1) motiverar. Den stora förklaringen till den något för höga nettokostnaderna ligger i anpassningssvårigheter av skolorganisationen p g a de senaste årens vikande elevunderlag. Vilket syns extra tydlig i nyckeltalet som anger den höga lärartätheten i tabellen ovan (= höga personalkostnader). Under 2007 var det 59 elever fler som lämnade grundskolan än vad som skrevs in. Vännäs har fler behöriga lärare än övriga jämförelse kommuner. En djupanalys, förutom personalkostnaden ovan, visar att grundskolan inte har några specifika överkostnader i sin verksamhet. Avgångseleverna i grundskolan i Vännäs har de senaste 4 åren erhållit höga meritvärdet jämfört med alla jämförelsegrupper, förutom Enligt Skolverkets kvalitetsverktyg 10

12 SALSA har Vännäs eleverna ett genomsnittligt meritvärde som är 5 procent lägre än vad som är motiverat. Se figur: Samtidigt som Vännäs eleverna har ett genomsnittligt lågt meritvärde, så har eleverna jämfört med eleverna i Gävleborgs län den högsta procentuella andelen som klarar de uppsatta målen med tanke på sina förutsättningar. Vilket kan tyda på en restriktiv betygssättning. Om det genomsnittliga meritvärdet är lägre än det borde ha varit, så är det dock fler elever i Vännäs som uppnått mål. 11

13 6 Gymnasieskolan 6.1 Analys gymnasieskolan Gymnasieskolan Årtal Vännäs Jämförelse- Länets Rikets kommun grupp kommuner kommuner Befolkning i % år ,3% 6,1% 5,9% 5,5% Nettokostnaden/inv Kostnad/inv år Genomsnittligt betygspoäng ,1 13,8 13,4 14, ,3 13,8 13,9 14, ,1 13,9 13,7 14, ,0 13,8 13,6 14,0 Antal lärare per 100 elever ,4 i.u 9,0 8, ,2 8,5 9,2 8, ,5 8,6 9,4 8, ,2 9,0 9,4 8,1 Vännäs har högre kostnader för gymnasieskolan i jämförelse med standardkostnaden med cirka 7,2 Mkr. I Vännäs kostnader räknas de elever som är mantalsskrivna i Vännäs och går i det egna gymnasiet, men också de som studerar hos annan huvudman, samt de som kommer från andra kommuner för studier. Glädjande är att de genomsnittliga betygspoängen är höga för mantalsskrivna eleverna från Vännäs, oberoende var de studerar. Trots egen gymnasieskola går endast 59 % av kommunens elever i den egna gymnasieskolan, vilket innebär att kommunen har svårt att påverka kostnadsbilden på de övriga 41 %, dessa elevers studieval påverkar Vännäs kostnadsbild. Hela 69 % av eleverna i Vännäs gymnasieskola kommer från andra kommuner. Eftersom Vännäs har vissa specialinriktade yrkesprogram, som kräver stora resurser i form av personal, läromedel/utrustning och specialinriktade lokaler blir även kostnaden hög för dessa utbildningar, vilket syns tydligt i statistiken. Det är oklart om Vännäs tar fullt betalt av de andra kommunerna för att de tillhandahåller dessa utbildningar. Eftersom antalet gymnasieelever kommer att minska drastiskt de kommande åren, måste kommunen ha detta i sina strategiska beslut. 12

14 7 Äldreomsorgen Alla undersökningar menar att äldreomsorgen bäst kan indikeras med hjälp av storheten 65 år och äldre. Analysen påvisar Vännäs fördelning av äldreomsorgens kostnader. 7.1 Analys äldreomsorgen Äldreomsorgen Årtal Vännäs Jämförelse- Länets Rikets kommun grupp kommuner kommuner Befolkning i % 65-w år ,0% 21,5% 18,1% 17,5% Befolkning i % 80-w år ,9% 6,2% 5,2% 5,3% Nettokostnaden/inv Kostnaden per inv Ordinära boende kostnaden per inv Särskilda boende kostnaden per inv Vännäs har en äldreomsorg som är drygt 6,6 Mkr dyrare än motiverat jämfört med standardkostnaden. Vännäs har enligt standardkostnaden en klart gynnsam struktur att bedriva äldreomsorg, vilket innebär att jämförelse med övriga grupper kan bli missvisande. Vid djupare analys av hemtjänsten framkommer att Vännäs har en något högre andel biståndstagare men antalet biståndsbedömda timmar är genomsnittlig. Kostnadsdrivande inom det ordinära boendet är de höga kostnaderna för övrig verksamhet. Vid en jämförelse framkommer att Vännäs totalt sett har genomsnittlig personaltäthet inom de ordinära och särskilda boendena, men har en högre personalkostnad per årsarbetare. Vännäs har en högre andel av 65 år och äldre som har särskilda boendeplatser, dock är varje plats klart billigare. 13

15 Andra orsaker som kan ha orsakat de höga nettokostnader är de indirekta kostnaderna som påverkar verksamheten, såsom administration och/eller en låg avgiftsnivå. Eftersom Vännäs har relativt många framtida vårdtagare i ålderspannet 73 år och äldre i jämförelse med länet och landet i övrigt, kommer äldreomsorgens kostnadsmassa att öka de kommande åren Befolkningspyramid 65-w Antal invånare

16 8 Individ- och Familjeomsorgen 8.1 Analys individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeom- Årtal Vännäs Jämförelse- Länets Rikets sorgen kommun grupp kommuner kommuner Nettokostnaden/inv Barn o ungdomsvård, 0-20 år, kr/inv Missbrukarvård för vuxna, kr/inv Kostnaden ekonomiskt bistånd kr/inv Nettokostnaden för kommunens samlade arbetsmarknads åtgärder kr/inv Andelen av befolkning som varit ,5% 6,3% 7,1% 6,4% arbetslösa under året (16-64 år) ,0% 5,8% 6,9% 6,1% ,0% 3,5% 4,2% 3,8% IFO verksamheten har högre kostnadsnivå än vad standardkostnaden motiverar, med cirka 0,8 Mkr. I jämförelse med alla kommungrupper ovan, har Vännäs inga onormala höga kostnadsnivåer, förutom för missbrukarvården för vuxna. Barn och ungdomsvården uppvisar inga speciella avvikande aktiviteter, dock kan skönjas att Vännäs placeringar mindre på institution än övriga kommungrupper, samt kostnaden per dygn både inom institution och familjehem är låga. Kostnaden för missbrukarvården och då speciellt öppenvårdsinsatserna för vuxna är höga i Vännäs. Noterbart är att Vännäs har i jämförelse en större andel med korta perioder med ekonomiskt bistånd, färre relativt som någon gång under året som har haft insatsen, samt att varje bidrag har varit lågt i jämförelse, vilket kan förklaras av den låga arbetslösheten och/eller effektiv handläggning i kommunen. 15

17 9 Sammanfattad analys Vid en bedömning av Vännäs kommuns redovisade siffror efter verksamhetsåret 2007, kan följande trender skönjas: * Befolkningens ålderssammansättning blir äldre, de unga minskar i antal till förmån för de äldre. * Befolkningssammansättning med minskat antal invånare under 40 år medför framtida fertilitetsproblem, d v s minskade födslar. * Skatteunderlaget kommer att minska de kommande åren, om inte ny arbetskraft ersätter de som går i pension. * Kommunens positiva resultat de senaste åren, beror framförallt på en positiv inkomstutjämning, snarare än effektiv basverksamhet, se tabell * Kapitalet i Vännäs är uppbyggd på lånade pengar (negativ soliditet), lån som ska återbetalas de kommande åren. * Barn och elevunderlaget har och kommer att minska ännu mer i framtiden jämfört med dagens nivå, vilket kräver anpassningar av organisationen, strategiska djupanalyser rekommenderas. * Gymnasieskolan står inför stora utmaningar de kommande åren. * En djupanalys av hela organisationen inom Äldreomsorgen rekommenderas, alltifrån de indirekta kostnaderna till de direkta kostnaderna. * Individ och Familjeomsorgens öppenvårdsverksamhet för vuxna missbrukare har höga kostnader. 16

Nyckeltalsanalys Orsa kommun

Nyckeltalsanalys Orsa kommun Nyckeltalsanalys Orsa kommun Februari 2006 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2 Analys...4 2.1 Allmän grunddata...4 2.1.1

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

Nyckeltalsanalys Fagersta kommun

Nyckeltalsanalys Fagersta kommun Nyckeltalsanalys Fagersta kommun December 2007 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

Extern analys Hallsbergs kommun. 2013-08-28 Johan Skeri 2013-10-17. Agenda

Extern analys Hallsbergs kommun. 2013-08-28 Johan Skeri 2013-10-17. Agenda www.pwc.com/se Extern analys Hallsbergs kommun 213-8-28 Johan Skeri Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking Revisionsrapport Analys avseende kommunens kostnadsnivå samt kvalitetsnivå och om den är hög eller låg i en jämförelse med liknande kommuner. Lunds kommun 2007-11-12 Stefan Tengberg Rådgivare *connectedthinking

Läs mer

Nyckeltals jämförelse 2015

Nyckeltals jämförelse 2015 Nyckeltals jämförelse 2015 Falu kommun i jämförelse med andra kommuner Projektgruppen för förbättrad uppföljning och analys Upplaga 2015-02-09 Innehåll Inledning... 2 Strukturen kring rapporten och nyckeltalen...

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Barn och Utbildning Lena Planken Redovisning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser 2015 Syftet med SKL:s Öppna jämförelser är att ge

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16

Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16 www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16 Johan Skeri Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 SÅ BERÄKNAS DET SAMMANVÄGDA RESULTATET OCH EFFEKTIVITETSTALET... 3 SAMMANVÄGDA RESULTATET... 3 EFFEKTIVITETSTALET...

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev

Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad grundskola, kr/elev Kostnad hemtjänst & särsk. boende / inv. 65+ Avvikelse från standardkostnad Avvikelse från standardkostnad Avvikelse (procent) från

Läs mer

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020

Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 2020 Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 1 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2009-02-20 Av: Viktor Andersson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2008-05-15 Av Mikael Johansson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år, 56 57 55 54 55 55 55 55 55 av inskrivna barn 56 55 56 53 54 52 56 54 55 54 55 55 52 53 54 54 54 55 Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin Vår grundanalys Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? - Verksamheterna? Framtidsanalys av ekonomin - Hur ser det ut de närmaste åren? Analys av ekonomistyrningen - Vad krävs för att hantera

Läs mer

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Rapport från Analysgruppen. Budgetberedningen 130423

Rapport från Analysgruppen. Budgetberedningen 130423 Rapport från Analysgruppen Budgetberedningen 130423 Alla kompletta filer per förvaltning finns på budgethemsidan www.varnamo.se/budget2014. I alla filer finns en sammanfattning per förvaltning som visar

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva

Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2015 Populärutgåva Foto: Anders Mojanis Handlingsplan ska minska våra strukturella överkostnader Mycket arbete och många beska politiska beslut återstår innan vår kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004 Finansiell profil Västra Götalandsregionen 00 00 Innehåll Varför en finansiell profil? Den finansiella utvecklingen i landstingssektorn 00 00 Finansiell profil över landstinget 00 00 nyckeltal 00 för samtliga

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Storstadsregionjämförelsen 2010 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning... 3 Storstadsområdena och dess indelning... 3 GR:s regionalpolitiska

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET i korthet Din kommuns tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två dygn? (%) 66 74 2. Hur stor andel av medborgarna får kontakt med en

Läs mer

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007 Finansiell profil Halmstads kommun 00 007 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning i riket och i KKKVH-kommunerna 00 007 nyckeltal 007 i förhållande till riket och

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsåret 2005

Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsåret 2005 Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsåret 2005 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Analysgruppens dokumentation

Analysgruppens dokumentation 1 Analysgruppens dokumentation Kalmar kommun 2007-11-27 Niclas Johansson Bengt Klintbo 2 Vår r grundanalys Nulägesanalys av ekonomin Kommunens läge idag? Verksamheterna? Framtidsanalys av ekonomin Hur

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET i korthet Din kommuns tillgänglighet (Siffrorna i parentes avser föregående mätning) projektet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två dygn? (%)

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Utbildning och kunskap, 2016-02-09 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se Utbildning och kunskap Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan Skolans

Läs mer

Utjämningskommittén.08

Utjämningskommittén.08 Utvärdering och utredning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet Den kommunala skatteutjämningsutredningen 1925 Det kan nu möjligen göras gällande, att tiden borde vara mogen för att bringa reformspörsmålet

Läs mer

Allmänna bidrag till. 25 kommuner

Allmänna bidrag till. 25 kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statens budget för 2014 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Lagförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Det kommunala utjämningssystemet

Det kommunala utjämningssystemet 2012:21 Det kommunala utjämningssystemet en beskrivning MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2012/77-5 ERT DATUM ER BETECKNING Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Det kommunala utjämningssystemet

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Innehåll. KOSTNADSJÄMFÖRELSER... 2 Varför jämföra... 2

Innehåll. KOSTNADSJÄMFÖRELSER... 2 Varför jämföra... 2 Innehåll KOSTNADSJÄMFÖRELSER... 2 Varför jämföra... 2 Vem ska man jämföra sig med?... 2 Egna resultat över tid... 2 Jämförelse med kommungrupp... 2 Jämförelse med standardkostnader... 4 Likhetsutsökta

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006 Finansiell profil Falköpings kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

Motion, utbildningsutskottet

Motion, utbildningsutskottet Motion, utbildningsutskottet Enligt PISA undersökningen 2012 har Sveriges 15-åriga elever bristfälliga kunskaper i de tre kärnämnena matematik, naturkunskap och läsförståelse. Detta är ett väldigt stort

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Uppföljning av kunskapsresultat

Uppföljning av kunskapsresultat 2015-01-26 Uppföljning av kunskapsresultat Bilaga 8 till slutrapport projekt Regionalt skolstöd (KUL) 2012-2014 2 (17) Innehåll Inledning... 4 Uppföljning... 5 Årskurs 3... 5 Nationella prov matematik...

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 2014 års rapport Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-05-09 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Driftbudget Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie lönerevision

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-21 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2015 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2010

Sveriges bästa skolkommun 2010 2010-08-17 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2010 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Utförsbacken Oskarshamns ekonomi under 2000-talet Nima Sanandaji April 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667560&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och Timbro 2010 ISBN

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-19 82. Detaljbudget 2016 Mål och inriktning Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-19 82. Detaljbudget 2016 Mål och inriktning Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-19 82 Detaljbudget 2016 Mål och inriktning Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Inriktningsmål och prioriterade mål för Barn- och utbildningsnämnden 2016-2018 4 Medarbetare

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen 2015-12-03 1 (7) Tjänsteskrivelse KFKS 2015/693-020 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Yttrande till regeringen Förslag till

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK 2013 1 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK....6 7 Kommunalråden har ordet....8

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer