Bildningsnämnden Budget med plan för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019"

Transkript

1 1 Bildningsnämnden Budget med plan för Nämndens prioriterade frågor och utmaningar Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen samt arbetsmarknadsoch integrationsinsatser under mandatperioden rör i första hand likvärdighet och delaktighet. Majoritetens samverkansprogram lyfter strävan efter en likvärdig gymnasieskola. Gymnasieskolan ska ha ett tydligt mål om att motverka segregation och skolorna ska fungera som mötesplatser mellan olika ungdomar med olika bakgrund. För att lyckas med det är fördelning av olika program på olika skolor en av flera viktiga faktorer. Kommunen ska därför se över hur gymnasieskolorna ska struktureras för att skapa trygga miljöer för lärande och social blandning. Ett av budgetuppdragen 2015 är likvärdig gymnasieskola med tydligt mål att motverka segregation. Detta uppdrag leds av en politisk referensgrupp med alla partier som finns i nämnden representerade men med bibehållet majoritetsförhållande. Fyra huvudspår har identifierats för det fortsatta arbetet: översyn av fördelning av program på skolorna, stärka yrkesprogrammen, utveckla samarbetet kring övergång grundskola gymnasieskola, likvärdighet i undervisning och bedömning. I vissa fall och efter en individuell bedömning betalas ett tilläggsbelopp för en elev i gymnasieskolan. Tilläggsbelopp avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Allt fler elever har behov av dessa extraordinära stödåtgärder redan från grundskolan, ett behov som sedan kvarstår i gymnasieskolan. Majoritetens samverkansprogram poängterar även delaktigheten och möjligheten till ett eget arbete för att känna delaktighet i samhället. Jobbet är en grundläggande del av livet. Det ger en egen inkomst, gemenskap och utveckling och är en förutsättning för människors frihet. Med ett arbete följer känslan av delaktighet och självkänslan stärks hos individen. Kommunen ska därför ta ett större ansvar för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Bildningsnämnden kommer under budgetperioden särskilt att fokusera på möjligheter till övergång mellan SFI och yrkesutbildning samt arbeta för tydligare koppling mellan utbildning, arbetsmarknadsinsatser och det lokala näringslivet. Under 2015 har staten initierat ett antal arbetsmarknadspolitiska insatser där kommunen är en viktig aktör. Detta gäller bland annat Traineejobb inom välfärdssektorn och utbildningskontrakt för unga. Linköpings kommun har tecknat en lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen med stöd av Delegationen för unga ni arbete. Detta kommer att ge förutsättningar för tydligare rollfördelning men också ställa krav på kommunen som arbetsgivare, utbildare och anordnare av arbetsmarknadspolitiska insatser. Bildningsnämndens behov av lokaler varierar över tid. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det angeläget för bildningsnämnden att med framförhållning planera och anpassa behovet att förhyra lokaler. Gymnasieskolan har under flera året haft en kraftig demografisk nedgång. Nu ökar elevantalet igen och därmed behovet av lokaler. Bildningsnämndens föregående ordförande har uppdragit till bildningschefen att ta fram förslag på förhyrning av lokaler för en ny gymnasieskola för ca elever. Detta uppdrag kommer att ske i samråd med barn- och ungdomsnämnden. Uppdraget kommer också att ske i nära samarbete med kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Kontakter och samråd med Lejonfastigheter har skett för att utröna vilka möjligheter Lejonfastigheter har att möta upp bildningsnämndens behov av en ny gymnasieskola. Den möjlighet som har framkommit för en centralt placerad gymnasieskola är förhyrning av lokaler inom Kungsbergsområdet, som har en byggrätt på ca kvm.

2 2 Nämndens viktigaste mål för Alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen. Indikatorer för måluppfyllelse Andelen elever i kommunala gymnasieskolor i Linköping som når gymnasieexamen inom tre respektive fyra år ska årligen öka med minst 2 procentenheter. Basnivå 2014: 65,1 % inom 3 år Basnivå för examen inom 4 år kan redovisas först i december (källa: SIRIS) Andelen flickor respektive pojkar i avgångsklasserna som får gymnasieexamen ska öka årligen. Avståndet i resultat mellan flickor och pojkar ska minska. Basnivå 2014 Flickor: 84 % Pojkar:76 % (källa: Extens) Andelen elever som går från introduktionsprogram till nationellt program inom ett år ska öka. Basnivå 2014:25 % (källa: Skolverket, jämförelsetal) Andelen flickor respektive pojkar i det kommunala aktivitetsansvaret som påbörjar eller återgår till studier ska öka jämfört med föregående år. Basnivå:(tas fram i samband med SCB-rapportering i juli 2015) En kontakt ska tas med eleven senast två veckor efter avbrott från gymnasieskolan. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse - Lärare vidareutbildas i specialpedagogik. - Arbeta med språkutvecklande arbetssätt för alla elever och deltagande i Läslyftet. - Öka tillgången till studiehandledning på modersmål. - Fortsatt samarbete med Linköpings universitet inom matematikdidaktikprojekt. - Säkerställa det fortsatta genomförandet av PRIO-arbetet. - Utveckla visualiserad statistik som möjliggör fördjupad analys av elevresultat och underlag för insatser på skolnivå för ökad måluppfyllelse. - Stöd av genuspedagog. - Förstärkt elevhälsa med syfte att öka likvärdigheten. - Genomföra en förstudie med heltidsmentorer. - Rikta nya tillsättningar av förstelärare mot elever som inte når målen. - Förstärka överlämningen från grundskola till gymnasieskola. - Introduktionsprogrammen fördelas på flera skolor. - Skolornas arbete med att kontakta Jobb- och kunskapstorget vid studieavbrott ska stärkas. - Jobb- och kunskapstorget ska skyndsamt kontakta avhoppade elever för samtal och planering. Samtliga behöriga sökande ska erbjudas gymnasial vuxenutbildning Indikatorer för måluppfyllelse Samtliga sökande till gymnasial vuxenutbildning i Linköping bereds plats (källa: egen statistik ur Procapita) Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse - Utveckla lärlingsutbildningen inom vuxenutbildningen så att samtliga behöriga sökande till lärlingsutbildning kan erbjudas sökt utbildning.

3 3 Andelen kvinnor och män som efter Bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser försörjer sig själva ska ha ökat. Indikatorer för måluppfyllelse Andelen kvinnor och män som efter Jobb- och Kunskapstorgets insatser arbetar eller studerar ska öka lämnade 13 % Jobb- och Kunskapstorgets för arbete och 17 % för studier. Övergången från offentligt skyddad anställning (OSA) till annan anställning ska öka (2014 som basår, återkommer med en siffra). Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse - Deltagare från prioriterade stadsdelar (Skäggetorp, Ryd och Berga) ska aktivt erbjudas vuxenutbildning. - Jobb- och Kunskapstorgets arbetsmarknadsinsatser ska prioriteras mot de som har försörjningsstöd. - Genomföra åtaganden i lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen om unga i arbete. - Idrott&Service får ett uppdrag att själva svara för utsluss/matchning i samverkan med arbetsförmedlingen. Viktiga händelser och förändringar Det kommunala aktivitetsansvaret Kommunala aktivitetsansvaret: från 1 januari 2015 gäller ny lagstiftning för det kommunala aktivitetsansvaret. Kommunen har skyldighet att på individnivå följa upp varje ungdom mellan år som inte går nationellt program eller har fått gymnasieexamen. Dessa ungdomar ska erbjudas insatser för att återgå till studier. Detta utökade ansvar medför ökad administration, samverkan med gymnasieskolan samt fler insatser mot målgruppen. Ny gymnasieskola För att möta demografiökningen och elevers förstahandsval av skola och program behövs en ny gymnasieskola från Under budgetperioden måste beslut tas om inriktning för den nya skolan. Elevers rätt till stöd i klassrummet Ny lagstiftning gällande elevers rätt till anpassning i klassrummet innebär att elever ska få specialpedagogiskt stöd inom den ordinarie undervisningsgruppen vilket ställer högre krav på specialpedagogisk kompetens hos alla lärare. GYS13- gymnasiesärskolereform Till och med vårterminen 2017 kommer gymnasiesärskolan ha dubbla system. Att organisera en verksamhet där elever går i två system ställer alltid höga krav och att elevgruppen är så liten gör det extra svårt. Fortsatta implementeringsinsatser behöver göras under perioden Förändringen av gymnasiesärskolan innebär svårigheter med jämförelse av nyckeltal. Proposition Ökad individanpassning en effektivare SFI och Vuxenutbildning I propositionen Ökad individanpassning en effektivare SFI och Vuxenutbildning (Prop. 2014/15:85) lämnas förslag till ändringar som syftar till en effektivare och mer individanpassad vuxenutbildning, framförallt när det gäller utbildning i svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Beslut är inte fattat och det är för tidigt att säga vilka effekter det får för nämndens verksamheter. Kommundialog Regeringen har initierat en kommundialog både avseende unga till jobb och nyanlända. Dialog pågår med Arbetsförmedlingen. Detta kan leda till förändringar av det kommunala åtagandet inom arbetsmarknadsområdet. Jämförelser och verksamhetsmått Gymnasieskola Elevantalen är 2015 och 2016 som lägst och därefter ökar elevantalen successivt. Elevantalen som visar finansieringsbehov är relativt säkra eftersom det till större delen bygger på antal elever i grundskolan i Linköping. Elevantalen för lokal- och personalbehov i kommunala skolor är mer osäkra eftersom de beror på vilken huvudman eleverna väljer. Totala antalet elever i gymnasieskolan i Linköping är också osäkert eftersom det beror på i vilka kommuner eleverna väljer att gå, både in- och utpendling är osäker. (Källa: elevprognos)

4 4 Diagrammet visar den totala kostnaden/år för en elev i gymnasieskolan (Källa: SCB). Totala kostnaden/elev i Linköping var år 2013 (senaste tillgängliga statistik) lägre än i många kommuner, kommungruppen större städer och riket Linköping Eskilstuna Gävle Helsingborg Jönköping Norrköping Umeå Uppsala Västerås Örebro Större städer Riket

5 5 Diagrammet visar andel elever i avgångsklasserna läsåret 2013/2014 som fått examen. Totalt fick 80 % av avgångseleverna examen, 76 % av pojkarna och 84 % av flickorna. I totalvärdena för examen ingår alla elever som slutat gymnasieskolan aktuellt år, även introduktionsprogramselever. Ingen jämförelse med tidigare år är möjlig då detta är första årgången avgångselever från den nya gymnasieskolan. (Källa: Extens) Andel elever med examen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 84% 90% 87% 84% 80% 76% 72% 65% Examen Högskoleförberedande Yrkes 68% Flickor Pojkar Alla Tabellen visar genomsnittlig betygspoäng från avgångselever från nationella program läsåret 2013/2014. Den genomsnittliga betygspoängen för elever i Linköpings kommunala skolor var 14,2, för elever med examen 14,7. Ingen jämförelse med tidigare år är möjlig då detta är första årgången avgångselever från den nya gymnasieskolan. Genomsnittlig betygspoäng avgångselever från nationellt program (Siris läsåret 13/14) Samtliga elever Elever med examen Eskilstuna 13,7 14,2 Gävle 13,7 14,2 Helsingborg 14,1 14,8 Jönköping 13,9 14,4 Linköping (kommunala skolor) 14,2 14,7 Linköping 14,0 14,5 Norrköping 13,7 14,2 Umeå 14,3 14,4 Uppsala 14,0 14,5 Västerås 13,8 14,4 Örebro 14,1 14,6 Riket 14,0 14,5

6 6 Tabellen visar antal elever som inom ett år går från introduktionsprogram till nationellt program. Totalt går en fjärdedel av elever över till ett nationellt program inom ett år. Andel elever som går från introduktionsprogram till nationellt program inom ett år. (Skolverkets jämförelsetal) 2014 Eskilstuna 12 Gävle 13 Helsingborg 28 Jönköping 29 Linköping (kommunala skolor) 25 Linköping 24 Norrköping 30 Umeå 24 Uppsala 21 Västerås 26 Örebro 22 Riket 24 Diagrammet nedan visar fördelning av elever i kommunala gymnasieskolor utifrån kön, utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsbakgrund. Högutbildad innebär universitetsstudier om minst 30 högskolepoäng. Utländsk bakgrund definieras som att eleven är född utomlands, eller född i Sverige, men elevens båda föräldrar är födda utomlands. (Källa: Siris läsåret 14/15) Anders Ljungstedts Gymnasium Segregationsmått (andel elever) Berzeliusskolan Birgittaskolan Folkungaskolan Katedralskolan Andel flickor Andel med utländsk bakgrund Andel med högutbildade föräldrar

7 7 Diagrammet nedan visar frånvaron för höstterminen 2014 jämfört med höstterminen I frånvaro räknas såväl beviljad och anmäld frånvaro som ogiltig frånvaro. Frånvaron har mellan åren ökat från 10 % till 13 %. Nationell statistik finns inte att tillgå. (Källa: Extens) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Frånvaro, totalt HT 2013 respektive HT % Flicka Pojke Totalt Frånvaro (%) HT 2013 Frånvaro (%) HT2014 Tabellen nedan redovisar andel lärare som har en pedagogisk högskoleutbildning. Jämförelsen visar att Linköpings kommunala gymnasieskolor ligger högt jämfört med jämförelsekommunerna. Andel lärare som har pedagogisk högskoleexamen (Siris) Eskilstuna 77,8 79,3 Gävle 76,4 77,6 Helsingborg 76,2 76,0 Jönköping 78,6 79,2 Linköping (kommunala skolor) 89,6 89,5 Linköping 83,6 82,3 Norrköping 76,9 74,6 Umeå 86,1 84,8 Uppsala 82,1 81,2 Västerås 75,5 73,4 Örebro 80,2 80,3 Riket 79,0 78,5 Arbetsmarknads- och integrationsinsatser Arbetsmarknadsinsatser via Jobb- och Kunskapstorget Måluppfyllelse - Andel i % som gått till Arbete Studier Insats via arbetsförmedlingen Övrigt (flyttat, sjukdom, föräldraledig, arbetssökande, annat)

8 8 Utbildning i Svenska för invandrare (SFI) Kursdeltagare andel (%) som fått godkänt per kurs (Skolverkets databas för jämförelsetal)* Kurs 1 A 1 B 2 B 2 C 3 C 3 D Eskilstuna Gävle Helsingborg Jönköping Linköping Norrköping Umeå Uppsala Västerås Örebro Större städer Riket *Skolverket redovisar inte statistiken könsuppdelad. Statistik för 2014 publiceras av Skolverket den 25 juni Budget- och skuldrådgivning Nedanstående tabeller visar antal minuter budget- och skuldrådgivning invånare och år och väntetid i antal veckor. Linköping ligger lägst i jämförelse med både kommungruppen och riket. Så har det varit även tidigare år. Statistiken är rapporterad i början av 2015 och därför syns ännu inte någon effekt av den nya tjänst som beviljades inför Antal minuter budget- och skuldrådgivning per invånare och år (Konsumentverket) Eskilstuna 2,5 2,5 Gävle 2,1 1,6 Helsingborg 4,1 3,8 Jönköping 2,8 2,7 Linköping 1,4 1,5 Norrköping 2,8 2,8 Umeå 3,1 1,6 Uppsala 2,3 2,3 Västerås 3,0 3,1 Örebro 2,4 2,7 Riket 3,3 3,2 Väntetid i antal veckor till budget- och skuldrådgivning (Konsumentverket) Eskilstuna 4 4 Gävle 1 3 Helsingborg 2 4 Jönköping 7 9 Linköping 5 4 Norrköping 4 4 Umeå 2 3 Uppsala 3 6,6 Västerås 12 8 Örebro 1 0 Riket 4 5

9 9 Konsumentrådgivning Nedanstående tabeller visar antal minuter konsumentrådgivning per invånare. Linköping ligger lägst i jämförelse med både kommungruppen och riket. Så har det varit även tidigare år. Norrköping och Umeå har sjunkit till samma låga nivå. Antal minuter konsumentrådgivning per invånare och år (Konsumentverket) Eskilstuna 2,2 2,2 Gävle 3,3 3,3 Helsingborg 1,8 2,1 Jönköping 1,1 1,1 Linköping 0,8 0,8 Norrköping 0,8 2,2 Umeå 0,8 1,6 Uppsala 1,7 2,2 Västerås 3,3 3,3 Örebro 1,8 1,8 Riket 1,9 2,0

10 10 Driftsammandrag, tkr Ekonomi Nettokostnad Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan Verksamhet Bildningsnämnden Gymnasieskola Gymnasiesärskola/Särvux Vuxenutbildning Arbetsmarknads- och integrationsinsatser Konsument-, budget och skuldrådgivning Uppdragsutbildning Ofördelad pris- och lönejustering Summa nettokostnader varav kostnader varav intäkter Kommentarer Förändringarna mellan åren består till större delen av demografiska förändringar och ofördelad lönejustering. Förändrad ram enligt KF : Gymnasieskolan Demografi lokaler, nämnden får ersättning för demografiökningen av elever men under budgetperiodens första år behöver inte nämnden utnyttja tilldelad demografiersättning för lokaler. Den ökning av elever som sker i början av budgetperioden ryms inom befintliga lokaler nämnden har också sänkt sina lokalkostnader genom att lämna lokaler på ALG. Från 2019 behöver nämnden en utökad ram för att klara förhyrningen av en ny skola som initialt inte kommer att vara fullbelagd. Eftersom elevökningen fortsätter de kommande åren kommer nämnden att få demografiersättning vilket innebär att nämnden kommer att finansiera skolan inom ram ca Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Ny demografi enligt flerårsbudget Gymnasieskolan Befolkningsprognos 2014 (antal, grund för befintlig ram) Befolkningsprognos 2015 (antal, grund för ny ram) Förändring antal elever Summa tkr Lokaler enligt schablon Summa Budgetuppdrag likvärdig gymnasieskola, tkr. Områden som prioriteras i det fortsatta arbetet är ökad spridning av introduktionsprogram, ökad samverkan vid övergång mellan grundskola och gymnasieskola samt utveckling av yrkesprogrammen. Genuspedagog, 300 tkr. Fortsatt behov av att stötta såväl förvaltning som skolor med jämställdhetsarbetet i form av en 25 % (ca 150 tkr) tjänst genuspedagog. Resterande medel fördelas till gymnasieskolorna för att arbeta med genusfrågor. Ett nätverk av gymnasieskolornas kontaktpersoner kommer att samordnas av genuspedagog.

11 11 Beloppet för heltidsmentorer gymnasieskolan (utvecklingsprojekt för högre måluppfyllelse) har ökat från tkr till tkr jämfört med Beloppet för kompetensförmedling arbetsmarknad har ökat från 412 tkr till 812 tkr jämfört med Arbetsmarknads- och integrationsinsatser Insatser kopplade till budgetuppdrag SFI, tkr. Gäller Yrkes-SFI med handledning på modersmål, Samhällsorientering steg II. Sommarjobb, tkr. För att upprätthålla samma höga nivån av sommarjobb för ungdomar som Investeringar, tkr Investeringar Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Gymnasieskolan Återanskaffning inventarier Utökad ram enl kf Ny skola Elevökning 500 elever Berzeliusskolan Ombyggnad/anpassning. Beslut Ks och BIN ALG Ombyggnad/anpassning restaurangutb Katedralskolan. Permanenta Musiklokaler + utökning av basrum Birgittaskolan utökning av lokaler Gymnasiesärskolan Berzeliusskolan Ombyggnad/anpassning. Beslut Ks och BIN Summa investeringar Kommentarer Investeringsramen inom ram avser återanskaffning av inventarier t ex elevmöbler. Utökad investeringsram för gymnasieskolan avser ombyggnad/anpassning av Berzeliusskolan (Ks ), ombyggnad/anpassning av Anders Ljungstedts gymnasium till elever, Katedralskolan permanenta musiklokaler samt utökning av basrum och Birgittaskolans utökning av lokalarean. Utökad investeringsram för gymnasiesärskolan avser ombyggnad/anpassning av Berzeliusskolan (Ks ).

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), telefon 0725-82 81 74 Ärende

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN. Politiska kommentarer från nämndens ordförande

BILDNINGSNÄMNDEN. Politiska kommentarer från nämndens ordförande 133 BILDNINGSNÄMNDEN Politiska kommentarer från nämndens ordförande Bildningsnämnden har ett brett verksamhetsfält med stor betydelse för kommunens utveckling och kommunen satsningar är viktiga ur ett

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Indikatorer budget 2018 med plan för

Indikatorer budget 2018 med plan för Bilaga 2 Indikatorer budget 218 med plan för 219-221 Antal kommuninvånare i åldern 16-18 år. (Kolada N1929) Antalet folkbokförda ungdomar 16-18 år började 216 öka igen efter en lång tid av minskning. Antal

Läs mer

Uppföljning av kunskapsresultat

Uppföljning av kunskapsresultat 2015-01-26 Uppföljning av kunskapsresultat Bilaga 8 till slutrapport projekt Regionalt skolstöd (KUL) 2012-2014 2 (17) Innehåll Inledning... 4 Uppföljning... 5 Årskurs 3... 5 Nationella prov matematik...

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Begäran om medel för insatser i samband med mottagande av flyktingbarn, anhöriginvandring samt övrig invandring

Begäran om medel för insatser i samband med mottagande av flyktingbarn, anhöriginvandring samt övrig invandring TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2013-09-19 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-335 Klas Lind, Sofia Lagerberg, Margareta Edvardsson, Eva Holm BIN 2013-233 Dnr KS Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Begäran om

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. Kartläggningen av unga mellan 16-24 i Knivsta

Läs mer

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden PRESSMEDDELANDE 2014-10-02 Från Skolverkets hemsida www.skolverket.se Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden 75 procent av ungdomarna som har fått slutbetyg med behörighet till högskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Utbildning och kunskap, 2016-02-09 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se Utbildning och kunskap Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan Skolans

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda Promemoria Utbildningsdepartementet Utbildning för bättre etablering 1. Bakgrund Antalet barn i Sverige förväntas enligt SCB:s prognoser att öka under kommande år. Från att ha legat stabilt strax över

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

en rapport från lärarnas riksförbund Gymnasielärarna om GY2011-reformen

en rapport från lärarnas riksförbund Gymnasielärarna om GY2011-reformen en rapport från lärarnas riksförbund Gymnasielärarna om GY2011-reformen Gymnasielärarna om GY2011-reformen Lärarnas Riksförbund, 2013 Innehåll Sammanfattning och slutsatser 5 Centrala resultat 5 Lärarnas

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2010

Sveriges bästa skolkommun 2010 2010-08-17 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2010 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Praktiska gymnasiet Helsingborg belägen i Helsingborg

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport för Viadidakt 2011

Delårsrapport för Viadidakt 2011 Delårsrapport för Viadidakt 2011 Dnr VIAN/2011:24-041 Beslutad i Viadidaktnämnden 2011-09-20 Dokumentplacering: g:\ekonomi\delårsrapporter\2011\delårsrapport 2011.docx Innehållsförteckning Delårsrapport

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen 1 Innehåll Antal unga som inte fullföljer gymnasiet... 3 Antal unga inom aktivitetsansvaret... 3 Antal unga som uppbär försörjningsstöd... 3 Antal unga som har timanställning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 Vi VIAN:s handling nr 9-2010 1 (6) Bilaga 1 Nämndens åtaganden Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Viadidaktnämndens delårsrapport 2015. Delår 1 2015

Viadidaktnämndens delårsrapport 2015. Delår 1 2015 Viadidaktnämndens delårsrapport 2015 Delår 1 2015 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Vision 2025... 3 2 Sammantagen bedömning... 4 2.1 Framtiden... 4 3 Verksamhet - ansvarsområden och

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9669 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Halmstad belägen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2011

Beslut om bidragsbelopp 2011 29 november 2010 GSN-2010/.182 1 (7) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg 08-53536014 susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2011 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2011. Grundskolenämnden

Läs mer

Resultatbilaga till kvalitetsrapport för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Resultatbilaga till kvalitetsrapport för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) 1(6) Utbildningsförvaltningen Dnr BIN3 2015-17 Resultatbilaga till kvalitetsrapport för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) Enhet: Elsa Brändströms

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelser mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-28 I bilaga 3 ska en beskrivning göras över hur

Läs mer

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se).

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se). Promemoria Diarienummer 2015-05-04 A2014:06/2015/12 Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Information om avsiktsförklaringar, lokala överenskommelser och utlysning av samverkansmedel Bakgrund Regeringen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-09 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Samverkan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-15

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-15 Dnr BUN15/82 Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2015-12-15 Dnr BUN15/82 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram rin Skolinspektionen Beslut Dnr 43-2014:7899 Hylle kommun Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter prioriterad tillsyn i Traineegymnasiet belägen i Hylte kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar inom skolan Nu erbjuder Borlänge kommun dig som lärare en möjlighet att söka till karriärstjänsterna förstelärare

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-27 I den här kartläggningen

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

8 Svensk utbildning i utlandet

8 Svensk utbildning i utlandet Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Svensk utbildning i utlandet 8 Svensk utbildning i utlandet Innehåll Fakta om statistiken... 176 Kommentarer till statistiken... 177 8.1 Svenska utlandsskolor 2003/04-2010/11.

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Ann Andersson Ekonomichef Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Ärende

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Betyg vårterminen 2015 årskurs 9 och likvärdig utbildning

Betyg vårterminen 2015 årskurs 9 och likvärdig utbildning Tjänsteskrivelse 1 (8) Handläggare Lena Öijen Barn- och utbildningsnämnden Betyg vårterminen 2015 årskurs 9 och likvärdig utbildning Sammanfattning I tidigare tjänsteskrivelse (BUN 2015.0404, 2015-08-25)

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer