Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden"

Transkript

1 Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial utbildning/högre utbildning/särvux/sfi Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA), Centrum för ungdomspraktik Feriepraktik Kommunservice Brandkärr Nyköpings Ungdomsmottagning (NUM) Arbetsmarknadsenheten/Division social omsorg 1

2 Division ÅRET SOM GÅTT Gymnasieutbildningen; - alla elever ska få en bra utbildning och klara sin gymnasieexamen. Vuxenutbildningen; - det ska finnas en möjlighet att komplettera betyg eller utbildning om det sker förandringar i livet eller på jobbet. Arbetsmarknad; - här står vi inför en utmaning att få ner arbetslösheten speciellt ibland ungdomarna som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden för sitt första jobb.. Som ny ordförande för nämnden har det varit mycket att sätta sig in i men uppdraget är givande och intressant. Nämndens verksamhetsområde är brett och utmaningarna som vi börjat arbeta med 2015 är både svåra och inspirerande. Integration; - vi måste se till så att vi inte får ett utanförskap, att den enskilda individen kommer in i samhället så fort som möjligt. Mångfalden berikar då vi lär av varandra. Gunilla Andersson Ordförande Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Sammanfattning Nämnden ersätter från och med 2015 den egna gymnasieverksamheten månadsvis utifrån faktiskt antal elever/program. Antalet studerande på Introduktionsprogrammet Språkintroduktion mer än fördubblades under 2015 som en konsekvens av flyktingsituationen, från drygt 50 elever till 110. Nämnden ersätter från och med 2015 Campus Nyköping för sin undervisning i sfi utifrån en volymbaserad modell. Under 2015 har i genomsnitt 285 personer per månad studerat Sfi på Campus Nyköping, prognosen låg på 250 studerande. Elevkullarnas storlek på gymnasiet vänder nu sakta uppåt vilket får konsekvenser på gymnasieskolornas organisation kommande år. Nyköpings gymnasiums sammanslagning till ett campus har dock fördröjts och väntas vara fullt genomfört hösten Kommunservice Brandkärrs uppskattade verksamhet har haft 10% fler besökare än prognosen för I genomsnitt har man haft 275 besök per månad. 552 ungdomar erbjöds feriepraktik sommaren Feriepraktiken organiserades av Campus Nyköping. Samverkansavtalet gällande gymnasieutbildning med Norrköping, Katrineholm, Finspång, Vingåker reviderades och omfattar från och med 2015 även Oxelösund. Campus Nyköping inledde arbetet med det Kommunala aktivitetsansvaret. Uppdraget handlar om att erbjuda elever som hoppat av eller ej börjat gymnasieutbildning någon form av aktivitet eller studier. 2

3 Nämnd Alla elever på Introduktionsprogrammet Språkintroduktion har erbjudits att få gå sommarskola. Sommarskola i matematik, engelska och svenska har anordnats för gymnasieelever från alla gymnasieskolor i kommunen. Gymnasiet Under året har ungdomar folkbokförda i Nyköping varit inskrivna på gymnasieutbildning. Av dessa gick 960 elever på Nyköpings gymnasium och 834 på fristående gymnasieksolor, i andra kommuner eller landstingskommunala skolor. En ökning av elevkullen märktes under 2015 och den kan till stor del förklaras av att fler nyanlända har läst på Språkintroduktion än förväntat. Målen kopplade till gymnasieutbildning har ej uppfyllts fullt ut. Vuxenutbildning Även Campus Nyköping har märkt av invandringen och det ser man på utbildningen Svenska för invandrare där drygt 400 fler utbildningsmånader registrerades jämfört med prognosen för Även övriga utbildningar på Campus Nyköping visar på en högre volym än budget. Målen kopplade till vuxenutbildning har till stor del uppfyllts. Arbetsmarknadsenheten (AME) AME ansvarar för att avtalen med Arbetsförmedlingen gällande Arbetsträning (ARB) och Sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin (FAS-SYSS) följs. Under året har 15 deltagare varit aktiva i ARB längre eller kortare tid. 10 var nyinskrivna och 8 slutade under året. När det gäller FAS-SYSS har 99 deltagare varit aktiva längre eller kortare tid. 53 var nyinskrivna och 45 slutade under året. Arbetet med uppdraget har genomförts enligt plan. Kommunikationsavdelningen Kommunservice Brandkärr har haft fler besökare än prognosen för Målet att ta emot totalt 250 besökare har överträffats med 10 %. Arbetet med att etablera en filial på Arnö avslutades under hösten Målen kopplade till Kommunservice Brandkärr är uppfyllda. Årets verksamhetsresultat Måluppfyllelse för prioriterade målområden Målområde: Grön omställning Nämndmål Indikator (informationskälla) Målvärde 2015 Matsvinnet minskar (Riktlinjer för skolmåltidsverksamhet gymnasiet) Tallrikssvinn (egen statistik) 56 gram/portion 66,3 gram/portion < basår ,9 Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: Mätningen 2015 genomfördes på Nyköpings gymnasium Gripen 1 och 2 under veckorna Mätvärdena pendlade mellan 23,6 gram/portion och 46,7. Ingen av dagarna i årets mätning låg alltså på den höga nivå som redovisades Samhällsdebatten om matsvinn samt måltidsleverantörens kampanjer kan vara en del av förklaringen. Målområdet Grön omställning är uppfyllt. 3

4 Division Målområde: Tillväxt Nämndmål Indikator (informationskälla) Målvärde 2015 Anpassa utbudet av utbildningar till dagens och framtida behov av arbetskraft, bl.a. utifrån Ostlänken Antal studerande på högre utbildning Målvärde:1500 år 2020 (Egen statistik) Andel YH- studerande som erhållit anställning alt övergått till högre studier inom 6 mån (Myndigheten för Yrkeshögskolan) 639 studerande 900 studerande 1001 studerande 1000 studerande % 92 % 85 % 85 % 85% Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: Det är fortsatt stort intresse att läsa högre utbildning. Möjligheten och utbudet på Campus Nyköping är väl anpassat till de studerandes behov. Yrkeshögskoleutbildningarna som erbjuds på Campus Nyköping är utformade och anpassade utifrån branschernas och regionens önskemål och krav. Studerande som tar examen på YH-utbildning har fortsatt stora möjligheter att få en anställning men är även väl förberedda för fortsatta studier. Målområdet Tillväxt är uppfyllt. Målområde: Goda verksamhetsresultat Nämndmål Indikator (informationskälla) Målvärde 2015 Nyköpings gymnasium uppnår betygsresultat som minst motsvarar riksgenomsnittet Genomsnittlig betygspoäng * (Skolverket) 13,2 12,8 13,6 Rikssnitt 14,5 13,3 Examensbevis ** a) högskoleförberedande b) yrkesprogram (Skolverket) - - a) 91,8 % b) 86,9 % Rikssnitt a)90,7 b)86,2 a)87,9 b)88,7 Vuxenstuderande ska minst uppnå godkända betyg på sina kurser Andel godkända betyg: Grundläggande vuxenutbildning (Skolverket) 72 % 89 % 93 % 85 % 94% Andel godkända betyg: Gymnasial vuxenutbildning (Skolverket) 80 % 84 % 82 % 85 % 83% Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: *) Betygspoäng för elever på Nyköpings gymnasium som erhållit examen. **) Examensbevis för elever på Nyköpings gymnasium. Motsvarande resultat för alla nyköpingselever är 14,1 i betygspoäng och när det gäller examensbevis a) 89,2 samt b) 91,1. Första indikatorn visar en negativ trend jämfört med 2014 och målet är inte uppfyllt. Det går inte att jämföra med åren före eftersom examensbevis infördes i och med Gy11. Projektet Betygslyftet har ännu inte fått någon märkbar effekt. Andra indikatorn visar en vikande trend när det gäller examensbevis från högskoleförberedande program (a). En förklaring kan vara att vissa elever väljer en högskoleförberedande utbildning för att man inte bestämt sig för vad man vill göra i framtiden och att man vill ha en högskolebehörighet. Det eleverna 4

5 Nämnd kanske inte beaktat är de höga kraven som finns på den typen av utbildning. När det gäller examensvis från yrkesprogram (b) ser vi en positiv trend och uppfyllt mål. En förklaring kan vara att de studerande insett att examensbevis är något som branscherna efterfrågar allt mer för att man ska kunna få en anställning inom yrket. Tredje indikatorn, godkända betyg på grundläggande vuxenutbildning, visar fortsatt goda resultat. Fjärde indikatorn, godkända betyg på gymnasial vuxenutbildning, visar en liten positiv trend men målet är inte uppfyllt. Målområdet Goda verksamhetsresultat är ej uppfyllt Målområde: Delaktighet Nämndmål Indikator (informationskälla) Målvärde 2015 Att ge feriepraktikplats till alla ungdomar från prioriterade grupper 1. Andel av sökande från prioriterade grupper 1 som får praktikplats (egen statistik) % 66 % Utökat aktivitetsansvar genom att ge ungdomar upp till 25 år, studier, praktik Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år (SCB) 82,8 % 77,9 Rikssnitt 73,7 77,3 Ungdomar som inte har arbete eller studerar som verksamheten haft personlig kontakt med och erbjudit stöd och hjälp (egen statistik) % Vt 84% ht 64% 1 Enligt specificerad beställning 5

6 Division Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: Målet att ge ungdomar från prioriterade grupper feriepraktik är uppfyllt. Totalt erbjöds 552 ungdomar feriepraktikplats av de 960 som sökte. Av de som erbjöds tackade 460 ja till sin plats. Inför 2016 kommer specificeringen av prioriterade grupper att ses över utifrån den utvärdering av feriepraktiken som Campus Nyköping gjort. Andelen gymnasieelever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 3 år visar svag negativ trend men målet är uppfyllt. Andelen ungdomar som Campus Nyköping haft kontakt med inom det kommunala aktivitetsansvaret har varierat mellan 64 och 84% under året (av de ungdomar som inte studerar eller ingår i någon erbjuden aktivitet). Resultatet varierar under året beroende på att antalet KAA-ungdomar varierar vilket gör att resultatet bör anses visa att målet är uppfyllt. Totalt har Campus 140 ungdomar som är aktuella och man har fått in 43 i aktivitet/studier, 47 är under bevakning och 50 fortsätter man försöka få kontakt med. Måleområdet Delaktighet är uppfyllt. Målområde: Tillgänglighet Nämndmål Indikator (informationskälla) Målvärde 2015 Ge goda förutsättningar för en bra integration genom servicekontoren Antal besökare på de lokala servicekontoren per månad (egen statistik) Brandkärr = B Arnö = A Nöjdhets undersökning (Nytt mål, egen data) B) 200 A) % iu B) 270 A) 5 Kommentar till och samlad bedömning av målområdet: Kommunservice Brandkärr har haft fler besökare än prognosen för Målet att ta emot totalt 250 besökare har överträffats med 10 %. Verksamheten omfattar många delar såsom Språkvänner, utbildning i Somaliska och bo-introduktion på uppdrag av Nyköpingshem och HSB. Arbetet med att etablera en filial på Arnö avslutades under hösten Under våren 2016 kommer man finnas på Cultururm en gång/vecka. Ingen mätning har genomförts av upplevd nöjdhet. Målområdet Tillgänglighet är uppfyllt. Årets ekonomiska resultat Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget Bokslut 2014 Förändring Utfall Intäkter 15,3 18,1-2,7 17 Kostnader 262,4 269,8 7,4 265,8 Netto 247,1 251,7 4,7 248,7 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden visar ett resultat för 2015 på 4,7 mnkr. Gymnasieskolan Gymnasieutbildning totalt visar på 3,3 mnkr, varav gymnasiesärskolan visar 2,2 mnkr. Volymökning och extra anpassningar på gymnasiesärskolan förklarar det negativa resultatet. 6

7 Nämnd Nämndens kostnad för gymnasieskolan i egen regi visar på ett negativt resultat på -7, 7 mnkr och för utbildning i extern regi visar det på ett positivt resultat 4,4 mnkr. Nettokostnaden för volymökning på Språkintroduktion visar på ca - 2 mnkr. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen visar på ett negativt resultat motsvarande -1,4 mnkr. Största delen består av volymökning på Sfi var första året med volymbaserad sfi vilket har gett erfarenheter inför kommande år. Avstämning av volym och bokföring av kostnad kommer 2016 att ske månadsvis. Återsökning av statsbidrag för sfi-studerande boende på anläggningsboenden med permanent uppehållstillstånd ger en eftersläpning av intäkter. Processen med denna återsökning är ny 2015 och eftersläpningen kommer att bestå, statsbidragen återsöks när den studerande är klar med kursen eller flyttar från kommunen. Nämnden Kostnaden för Utbildnings-, arbetsmarknadsoch integrationsnämndens sammanträden och arvoden visar ett negativt resultat på 0,1 mnkr. Detta kan förklaras av ny mandatperiod och att kostnaden för utbildningstillfällen av nya ledamöter inte fullt ut kunde förutses. Nämndens ofördelade medel visar ett positivt resultat motsvarande 0,2 mnkr. Totalt sett visar nämnden på ett positivt resultat, 0,1 mnkr Årets händelser och aktiviteter Grunduppdraget Bedriva gymnasieskola med de program och inriktningar som nämnden beslutat. Förbereda eleverna för yrkesverksamhet eller fortsatta studier. Ge eleverna en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Bedriva gymnasiesärskola till elever i målgruppen. Ge varje elev möjlighet att ta till sig kunskaper som kan användas i samhällsliv, arbetsliv, för fortsatta studier och i vardagsliv utifrån sina förutsättningar. Ge eleverna en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Bedriva grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning med anpassade kursstarter efter de studerandes individuella behov. Bedriva utbildning för vuxna med utvecklingsstörning från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år. Bedriva en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat Internkontroll Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden har genomfört internkontroll 2015 enligt plan. Internkontrollen omfattade delegationsordningen, nämndbelsut, internöverenskommelser samt följden av nya modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket samt samhällsorientering. Anordna Yrkeshögskoleutbildningar som är skräddarsydda utifrån näringslivets och regionens behov. Anordna högre utbildning i samverkan med högskola och universitet gällande enstaka kurser och hela studieprogram. Gymnasieutbildning och gymnasiesärskolans utbildning har genomförts enligt grunduppdraget. Målgruppens behov och förväntningar uppfylls till stor del. Vuxenutbildningen har genomförts enligt grunduppdraget och har volymmässigt överträffat budget Campus Nyköping erfarenhet och organisation ger förutsättningar för att dessa uppdrag ska kunna genomföras enligt grunduppdraget. lagar och förordningar. Den sammanfattande bilden är att endast smärre avvikelser har noterats. Inför 2016 års internkontroll har nämnden valt att behålla samma områden utifrån uppföljningen och de avvikleser som noterats. Kvalitetssystemet 7

8 Division - Medborgar- och kund- /brukarundersökningar Enligt SCB:s medborgarundersökning 2015 har Nyköpings kommun ett betygsindex för Utbildningsmöjligheter (53 +/- 2,2) och för Gymnasiskola (55 +/- 2,5). Betygsindex sjunkit något jämfört med 2014 (60 resp 58). Resultatet 2015 ligger under genomsnittet för samtliga kommuner. SCB:s tolkning är att ett betygsindex på 55 är gränsen för nöjd. Felmarginalen och närheten till gränsen för nöjd gör att resultatet ändå bör betraktas som godkänt. - Jämförelser Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden har att följa upp två mått i KKik. Mått 21: Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen (inom 4 år) var Nyköpings kommuns resultat 80,1 % och man rankades på plats 123. Mått 22: Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram var Nyköpings kommuns resultat kr och man rankades på plats 111. Mått 21 och 22 hänger ihop, är det en hög andel som fullföljer sin gymnasieutbildning blir kostnaden för de som inte fullföljer lägre. För år 2015 är resultatet följande: Mått 21: 82,4 % ranking 76 Mått 22: kr ranking 67 Målmedvetet arbete på gymnasieskolor för att göra allt för att eleven skall fullfölja samt ett ökat medvetande hos eleverna om vikten av att fullfölja kan vara en del av förklaringen till att resultatet är positivt. Kommunfullmäktige har som mål att kommunen ska rankas som en av de 100 bästa kommunerna. Målet är uppfyllt gällande mått 21 och Premiering av kvalitetsutvecklande idéer och arbetssätt Ej aktuellt för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden. -Övrigt Ej aktuellt för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ÅREN SOM KOMMER Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämndens ekonomiuppföljning har tagit steg i positiv rikting Kommande år behöver nämnden sträva mot att bli ännu bättre på att periodisera kostnader och utveckla arbetet med månadsutbetalningar på volymbaserade delar av internöverenskommelserna. Detta leder till att ekonomiuppföljningen blev ännu mer tillförlitlig. Antalet nyköpingsungdomar i gymnasieålder kommer att öka de kommande åren. För att möta ungdomarnas önskemål och behov måste utbudet av gymnasieutbildningar i egen regi hela tiden vara föremål för en omvärldsanalys. Denna analys bör även omfatta framtida bristyrken. Att fortsatta arbetet med att få ungdomar att börja på gymnasiet, fullfölja utbildningen och nå en examen blir en viktig fråga. Målet är att ungdomarna ska bli attraktiva på arbetsmarknaden eller fortsätta studera, allt för att förhindra ett utanförskap. Nämnden fortsätter följa arbetet med sammanslagningen av Nyköpings gymnasium som förväntas ge pedagogiska och ekonomiska fördelar. Nämnden kommer även att följa arbetet med Ostlänkens projektering på Skavsta eftersom det kommer att påverka Fordons- och transportprogrammets lokaler och övningsområde. Antalet studerande på högre utbildning kommer med all säkerhet att fortsätta öka vilket kommer att påverka Campus Nyköpings organisation. Behovet av kompetensförsörjning inför kommande pensionsavgångar blir en viktig fråga i framtiden. Validering av nya medborgares tidigare utbildning blir en viktig fråga för att de ska kunna komma in på arbetsmarknaden eller fortsätta studera så fort som möjligt. Lokalfrågan för Campus Nyköping kommer fortsatt att vara på agendan. 8

9 Nämnd VOLYMER OCH NYCKELTAL Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Gymnasieutbildning Antal gymnasieelever Varav i egen gymnasieskola Varav i extern regi Vuxenutbildning Årsstudieplatser inom grundläggande vuxenutbildning Årsstudieplatser inom gymnasial vuxenutbildning Utbildningsmånader i Svenska för invandrare * 55* 53* 71* Antal studerande på Särskild utbildning för vuxna Högre studier inkl YH Antal studerande på högre utbildning Varav Yrkeshögskoleutbildning 480 *) Årsstudieplatser (gammalt mått) Analys utfall 2015 Jämfört med budget Jämfört med budget för gymnasieutbildning var det 51 fler studerande på utbildningar i egen regi och 25 färre som läste i extern regi. Totalt sett var det 26 fler elever som studerade på gymnasiet jämfört med budget. Av de 51 i egen regi som ej var med i budgeten för 2015 läste 32 på Språkintroduktion och 19 på nationella program. Under året har även gymnasiesärksolan ökat i volym. Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet har haft ett lägre antal studerande jämfört med budget. Vuxenutbildningen har haft större volymer på alla sina utbildningsformer. Den största avvikelsen mot budget ser vi på Svenska för invandrare, utbildningsmånader. Jämfört med 2014 Antal studerande 2015 på gymnasiet är inte i nivå med Vuxenutbildningen däremot har ökat totalt sett jämfört med

10 Division BILAGA Analys av det ekonomiska utfallet Bilaga 1 - Bilaga verksamhetsindelad BPA

Verksamhetsberättelse 2016 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2016 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Verksamhetsberättelse 2016 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ens uppdrag 2016 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial utbildning/högre

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016 Beslut UN 2015-12-10 Nämndplan 2016 Utbildningsnämnden 2016 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012.

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012. 2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044 Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Det övergripande strategiska et för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gävle är att medverka till

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN091008 118. Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN091008 118. Utbildningsnämnd Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 Beslut UN091008 118 1 Övergripande beskrivning av organisation Utbildningsnämnden har det övergripande politiska ansvaret och utbildningsförvaltningen har det övergripande

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Nytt kunskapslyft för fler jobb

Nytt kunskapslyft för fler jobb 2014-08-22 PM Nytt kunskapslyft för fler jobb Vallöften Det finns ett absurt fenomen i Sverige. Samtidigt som 400 000 människor går arbetslösa hittar många företag inte utbildad arbetskraft att anställa.

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN. Politiska kommentarer från nämndens ordförande

BILDNINGSNÄMNDEN. Politiska kommentarer från nämndens ordförande 133 BILDNINGSNÄMNDEN Politiska kommentarer från nämndens ordförande Bildningsnämnden har ett brett verksamhetsfält med stor betydelse för kommunens utveckling och kommunen satsningar är viktiga ur ett

Läs mer

Datum Dnr 2015-08-26 UAIN14/49. Utbildnings-, arbetsmarknadsoch integrationsnämnden - Internöverenskommelse. Vuxenutbildning. Reviderad 2015-08-26

Datum Dnr 2015-08-26 UAIN14/49. Utbildnings-, arbetsmarknadsoch integrationsnämnden - Internöverenskommelse. Vuxenutbildning. Reviderad 2015-08-26 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Datum Dnr UAIN14/49 Internöverenskommelse Utbildnings-, arbetsmarknadsoch integrationsnämnden - Vuxenutbildning 2015 Reviderad Internöverenskommelse

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Utbildning i Gävleborg 2015

Utbildning i Gävleborg 2015 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/2015

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen Uppdraget Stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft Underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv Förstärka den nationella kompetensförsörjningen Matchning vad är

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Utbildning och kunskap, 2016-02-09 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se Utbildning och kunskap Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan Skolans

Läs mer

Uppföljning av kunskapsresultat

Uppföljning av kunskapsresultat 2015-01-26 Uppföljning av kunskapsresultat Bilaga 8 till slutrapport projekt Regionalt skolstöd (KUL) 2012-2014 2 (17) Innehåll Inledning... 4 Uppföljning... 5 Årskurs 3... 5 Nationella prov matematik...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda Promemoria Utbildningsdepartementet Utbildning för bättre etablering 1. Bakgrund Antalet barn i Sverige förväntas enligt SCB:s prognoser att öka under kommande år. Från att ha legat stabilt strax över

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen 1 Innehåll Antal unga som inte fullföljer gymnasiet... 3 Antal unga inom aktivitetsansvaret... 3 Antal unga som uppbär försörjningsstöd... 3 Antal unga som har timanställning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-19 82. Detaljbudget 2016 Mål och inriktning Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-19 82. Detaljbudget 2016 Mål och inriktning Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-19 82 Detaljbudget 2016 Mål och inriktning Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Inriktningsmål och prioriterade mål för Barn- och utbildningsnämnden 2016-2018 4 Medarbetare

Läs mer

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun Revisionsrapport Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten Botkyrka kommun Henrik Fagerlind Sofia Regnell Marta Rivelis Innehåll 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1. 1(13) Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 1.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Yttrande över remiss av departementpromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60) Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av departementpromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60) Remiss från kommunstyrelsen Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-01-21 Handläggare Tinna Nilsson Telefon: 08-508 35 906 Till Arbetsmarknadsnämnden den 2 februari 2016 Ärende

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/1215. SID 1 (8) 2009-04-23 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2008-05-14 Urval och

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET i korthet Din kommuns tillgänglighet (Siffrorna i parentes avser föregående mätning) projektet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två dygn? (%)

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-01-26

Sammanträdesdatum 2016-01-26 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sammanträdets plats och tid: KUNSKAPENS HUS Sammanträdeslokal: sal 1051 Tisdagen den 26 januari 2016 kl.18.30

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Gymnasieskolan inkl. högre studier Kvalitetsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014

Gymnasieskolan inkl. högre studier Kvalitetsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Gymnasieskolan inkl. högre studier Kvalitetsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Kvalitets- och årsredovisning Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp

Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Kartläggningen ska belysa skillnader inom målgruppen, vad avser t.ex. kön, ålder, ev. funktionsnedsättning och utbildningsnivå, som har relevans för de ungas arbetsmarknadsetablering.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen

Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion. Produktionen Verksamhetsberättelse 2012 - kortversion Produktionen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 3 4 Ekonomi... 4 5 Uppdrag lämnade av

Läs mer

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013

Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 Vi VIAN:s handling nr 9-2010 1 (6) Bilaga 1 Nämndens åtaganden Viadidaktnämndens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Mål/Åtaganden. Normer och värden

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Mål/Åtaganden. Normer och värden Kvalitetsredovisning Inledning På Blackebergs gymnasium arbetar ca 1140 personer, varav ca 1040 är elever och ett hundratal personal. Skolan erbjuder två studieförberedande program: det naturvetenskapliga

Läs mer

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam...

Ett företagsammare Linköping politisk vision... 5 Mål 10. Linköpings kommun erbjuder en service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam... Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med omsorg- och äldreförvaltningen, vilka tillsammans ansvarar för framtagandet

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

en rapport från lärarnas riksförbund Gymnasielärarna om GY2011-reformen

en rapport från lärarnas riksförbund Gymnasielärarna om GY2011-reformen en rapport från lärarnas riksförbund Gymnasielärarna om GY2011-reformen Gymnasielärarna om GY2011-reformen Lärarnas Riksförbund, 2013 Innehåll Sammanfattning och slutsatser 5 Centrala resultat 5 Lärarnas

Läs mer

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18

Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Bilaga till Dnr: BoF.2015.0841 1 (7) 2015-05-18 Barn och Utbildning Lena Planken Redovisning av Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser 2015 Syftet med SKL:s Öppna jämförelser är att ge

Läs mer

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET i korthet Din kommuns tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två dygn? (%) 66 74 2. Hur stor andel av medborgarna får kontakt med en

Läs mer

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), telefon 0725-82 81 74 Ärende

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1till Lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Kartläggning av målgruppen Innehåll 1. Kartläggning av målgruppens storlek... 2 1.1 Elever som inte har fullgoda

Läs mer

Svar på motion (C) om körkortsutbildning 1. skolan VARMDO KOMMUN 2014-01-17. Förslag till beslut. BesI utsn ivå. Sammanfattning.

Svar på motion (C) om körkortsutbildning 1. skolan VARMDO KOMMUN 2014-01-17. Förslag till beslut. BesI utsn ivå. Sammanfattning. Tjänsteskrivelse VARMDO KOMMUN 2014-01-17 Handläggare Daniel Nilsson Kansli- och utvecklingsavdelningen Diarienummer 13KS/0310 Svar på motion (C) om körkortsutbildning 1 skolan Förslag till beslut Motionen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Innehållsförteckning VISION OCH UPPDRAG 2014... 3 SEKTORNS PRIORITERADE OMRÅDEN 2014... 3 RESULTAT... 4 UPPDRAG 2014... 4 INTERN KONTROLL... 11 SAM... 11 HME...

Läs mer

Redovisning av befintliga verksamheter

Redovisning av befintliga verksamheter Bilaga 2 till lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Redovisning av befintliga verksamheter Innehåll 1. Insatser i kommunal regi gymnasieskolan... 2 2. Kommunala

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om yrkesskolor och ökad effektivisering och ökat samarbete mellan skolformerna

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om yrkesskolor och ökad effektivisering och ökat samarbete mellan skolformerna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Davidsson Per (KLK) Håkansson Katarina (UBF) Hellstrand Eva (AMF) Datum 2016-04-05 Diarienummer UBN-2016-2081 eller ABN-2016-0150 Utbildningsnämnden/Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund.

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (6) Datum: 2011-12-20 Information om yrkeshögskolans

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (14) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning... 3 1.1 Slutsatser

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Division Barn Utbildning och Kultur Division Social omsorg Tekniska divisionen Samhällsbyggnad Kommunstyrelsens verksamheter Innehåll 1. Division BUK/ Barn och Ungdom 3 2. Division BUK/Utbildning 15 3.

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Klippans kommun

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Klippans kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Klippans kommun Introduktionsprogrammen (nedan benämnt IM) ska enligt skollagen (2010:800) 17 kap., 7 ha en plan för utbildningen

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. Kartläggningen av unga mellan 16-24 i Knivsta

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer