Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska Dahlstiernska Gymnasium Vuxenutbildning... 7

2 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut Rektor Matti Bertilsson År / Tkr Budget Budget 2014 Prognos Avvikelse Intäkter Kommunbidrag intäkter Personal Löpande Kapital Årets resultat Verksamhetsbeskrivning Dahlstiernska gymnasiet erbjuder följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Lärlingsprogrammet Naturvetenskapliga programmet Estetiska programmet Individuella programmen (IM) Program startas om tillräckligt antal sökande finns. Beslut fattas av skolan årligen. Dahlstiernska gymnasiet erbjuder alla de fem individuella programmen (IM). En ny stor elevkategori har under året 2014 har varit de ensamkommande flyktingarna. Dahlstiernska har även lokaler i före detta pappersbruket för VVS- och fastighetsutbildning som sker i samverkan med Vuxenutbildningen (Yrkes Vux). Inför hösten 2014 startar ej Naturprogrammet till följd av för få sökande. Vuxenutbildningen består av fem delar: Grundläggande vuxenutbildning motsvarande grundskolan Gymnasial vuxenutbildning Yrkes Vux och LärlingsVux Svenska för invandrare (SFI) Lär Vux Vuxenutbildningen har ett nära samarbete med vuxenutbildningen i övriga Dalslandskommunerna. Samverkan sker även i ökad utsträckning inom Fyrbodal avseende yrkesutbildningar. En utvecklad samverkan finns på den gymnasiala nivån med distansutbildare Hermods. Alltmer ökad samverkar med Dahlstiernska Gymnasiet. Under hösten flyttar Vuxenutbildning nedtill Dahlstiernska Gymnasiet för att utnyttja lokalerna bättre. Andelen SFI (Svenska För Invandrare) elever har varit relativ konstant de senaste åren, ca 40 helårsstuderande. Den grundläggande nivån är en viktig plattform för de med behov av grundskolestudier innan gymnasiala vidarestudier. Den gymnasiala nivån består i samverkan med Hermods av ett 100 tal olika kurser. Yrkes Vux fortsätter 2014 ut, men minskar till förmån för Lärlingsvux (fd.särvux). 1.3 Analys Ekonomi Gymnasiet: Programmen håller budget bra. Ökad kursintegrering inom gymnasiet och samverkan med vuxenutbildningen har genererat i ett överskott, trots ökat tillflöde av ensamkommande elever. Med anledning av övergång till ny kontoplan har en del poster blivit felkonterade gentemot varandra, dock utan påverkan på aktuellt saldo. Prognosen för gymnasiet går mot överskott. Färre elever på gymnasiet gör att personalna blir mindre. Detta balanseras med minskad budget för hösten Avräkning sker i september. Detta innebär samtidigt ökade IKE ersättningar för förvaltningen. Ökning av undervisning mot gruppen invandrarungdomar beräknas öka. Projekt Gymnasial lärlingsutbildning Ansvar 5800, verksamhet 4501, projekt 1562 Projektets medel per 31/ är 429 tkr. Medlen kommer att användas för att utveckla lärlingsutbildningen, handledarersättningar och till att säkerställa uppfyllande av betygssättning i samband med ökade behörighetskrav. Projektet ska förlängas eftersom den statliga satsningen fortsätter. Projekt Asyl Dahlstiernska. Ansvar 5800, verksamhet 4501, projekt 1587 Delårsbokslut 2(8)

3 Projektets saldo har ett överskott på 270 tkr, detta överskott är felkonterat. Utökad SFI verksamhet med ökade löne skall konteras på detta projekt. Dessa löne belastar nu ordinarie verksamhet. Ekonomi Vuxenutbildningen: Ekonomiskt läge i balans med ökade intäkter på 600 tkr och ökade om på 600 tkr. Det ökade intäkterna kommer ifrån Samverkan med Yrkesvux i Dalsland och ökad försäljning av platser på VVS-utbildningen. Försäljningsökningen innebär också ökade kurs. Trycket på SFI har ökat till följd av ökat flyktingmottagande med ökade som följd. Projekt Yrkes Vux: Ansvar 5850, verksamhet 4721, projekt 1564 Projektbudget ligger i nuläget på ett överskott på 400 tkr. I och med att statens satsning avslutas räknar vi med att dessa återstående medel kommer att förbrukas under projekttiden i form av köpta och ännu ej fakturerade utbildningar inom regionen.. Budgeten ska också justeras mot underskottet på projektet 1582, Statliga yrkesplatser. Projekt Lärlings Vux: Ansvar 5850, verksamhet 4721, projekt 1579 Projektet ligger i nuläget på ett överskott på 300 tkr. Detta belopp motsvarar na för felkonterade löner, som nu bärs av ordinarie verksamhet, samt ännu ej utbetalda handledarersättningar. Statliga yrkesplatser: Ansvar 5850, verksamhet 4721, projekt 1582 Projektet ligger i nuläget på ett underskott på 100 tkr.. Medlen är statliga medel avsedda att mildra effekter av arbetslöshet kopplad till de stora varslen kring SAAB. Flera av yrkesutbildningarna sträcker sig in över 2015.Underskottet balanseras, mot projekt Nyckeltal för perioden Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal elever/lärare Gymnasiet 19,6 0, ,5 Vuxenutbildning 8,6 0, ,9 Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Varje verksamhet skall ha en välutvecklad dialog med brukarna Elevers upplevelse om förväntningar och kunskap om sina möjligheter att nå målen 4,5 6 75% 2014 Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Pedagogiska konferenser % Halvår Kommentar Pedagogiksa konferenser har genomförts med koppling till James Nottinhams föreläsning om synligt och utmanande lärande. kopplingen till skolinspektionsnes analys och förväntan på utvecklingsarbete är tydliga. Se bifogat dokument kring pedagogiks utveckling ( under aktviteter). Andel kursdeltagare som slutför sina kurser på Vuxenutbildning en % Halvår Delårsbokslut 3(8)

4 479 deltagare startade någon kurs. 292 kursdeltagare slutförde med minst E/godkänt resultat. 161 av kursdeltagarna fortsätter kurs som ännu ej är slut. Totalt sett gjordes 26 kursavbrott, mostvarande 5 % av kursstarterna. 91 % av totala antalet elevr som slutfört kurs klarade av kursen med betyg. Resultatet har ökat sedan förra mätningen. Kommenteras bör dock göras att många kurser är pågående då vi ej har terminer längre : Kurser startar och slutar vid de mest skftande tider. De vuxna ändrar också sina studieplaner och studieramtider ganska ofta vilket gör det hela svårtolkat. 91 % är en bra siffra,men den inrymmer en del osäkerhet och ytterligare en del elever som inte av någon anledning orkar fullfölja,men ej helle vill släppa taget om studierna. Således ett mörkertal som vi behöver arbeta intensivare med för klargörande. Bäst resultat på genomströmningen har gymnasiekurserna, Yrkesvux och Hermods. VVS- utbildningen som integrerar vuxna och ungdomar gör bra reultat med god genomströmning. Likaså har Hermods mycket goda kunskapsresultat. På grundvux är tiderna för genomströmning betydligt längre och ofta kantade av studie och inlärnings och språksvårigheter. På Lärvux är också studietiderna långa även om framsteg görs och antalet kursersfi har en rätt så jämn genomströmning men med mycket olika studie och genomströmningstider. En kraftig och plötslig elevtalsökning har gjort däremot gjort det mer pressat att i rätt tid få till stödinsatser. till stor hjälp har här våra språkassitenter varit. För bättre genomströmning behöver det pedagogiska arbetet fokuserar fortsatt än mer på att för de studerande klargöra målen,skapa,ge återkoppling och att kunna sätta in rätt stödinsatser i tid. Det är också av vikt att studerandeuppföljningen när det "slirar" i motivation eller takt görs snabbt och effektivt i samverkan mellan SYV, lärare och den studerande.här kan vi bli bättre och därtill skapa en systematik som kan struktuera upp all förändringsbarhet som omgärdar Vuxenutbildningen. Andelen elever som klarar IMprogrammen på ett års studier ,44% 2013/2014 Andelen elever som klarar IM-programmen på ett års studier. Av våra 20 elever går sju elever vidare till nationella program på gymnasial nivå, ca 44%. Två elever går vidare till vuxenutbildning. En elev fortsätter sina studier på folkhögskola. En elev går till lärvux. En elev har under året valt att skriva ut sig. Siffran är relativt normal utifrån målgruppens sammansättning och eftersom IM kan pågå i mellan 1-3 år. IM inrymmer bl.a ensamkommande flyktingungdomarna och dessa börjar svenska från grunden. Bortsett från de ensamkommande som går på språkintroduktionen har övriga gruppen IM elever sjunkit från grundskolan. De som blir kvar har ofta komplexare kunskapshinder. IM har fått betydligt högre målkrav i nya gymnasieskolan. från 3 ämnesbetyg (matematik,svenska, engelska) till 8 betyg resp. detta har gjort organisationen kring IM mer komplicerad: Vi erbjuder många ämnen på plats, något som möjliggörs i god samverkan med Vuxenutbildningen och Rådaskolan. De många individuella stödbehoven och kommunens litenhet med få lärare gör dock lärandeorganisationen svårplanerbar och ibland ryckig. Fortsatt resultatförbättringar ser vi ska ske via fortsatt enträget motivationsarbete, ökad målkännedom, utökade stödinsatser via specialpedagog och snabbare återkoppling av progressionen. Antal elever som slutar Dahlstiernska gymnasiet med gymnasieexame n från ett nationellt gymnaiseprogra m ,67% 2013/2014 Antalet studerande som inom 4 år (SCB-mått) går igenom sin utbildning med examen är 72 %. Resultatet är en rejäl höjning mot tidigare år. Ett ökat fokus på resultat, snabbare insatser kring stödbehov, intensivare arbete kring närvaro ger resultat. På två av programmen ES och VVS avgick alla studerande med slutbetyg. Förbättrat resultatfokus har inte åtföljts av bättre resultat på elevenkät. Kännedom om mål och upplevelse av inflytande är några faktorer som sjunkit: Ökade gymnasiala krav är en av anledningarna. En större andel elever med studiesvårigheter en annan Målsättning är mer klar: Inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete ska Dahlstiernaska via bättre måltydlighet,ökad lärlust, förbättrad återkoppling av lärprogression nå ännu bättre kunskapsresultat. Delårsbokslut 4(8)

5 Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Andelen elever på Dahlstiernska gymnasiet som har kunskaper för minste betyget E i sina nuvarande kurser % Halvår Fokus på måluppfyllelse har ökat på alla håll med tätare uppföljning av kunskapsresultat och ökade stödinsatser. 96 % procent med minst E eller G är en hög siffra. Andelen elever med högsta spetsbetyg är cirka 9 %. Siffran har minskat relativt sett tidgare år, men samtidigt har andelen betygssteg ökat varför jämförelsen haltar. För kommande år blir det fortsatt viktigt att arbeta med tät uppföljning, snabbt komplettera med stödinsaster vid behov och motivera för än högre betygsmål. Andelen elever på Vuxenutbildning en som når kursmålen för nuvarande kurser % Halvår Av de elever som slutför sin kurs har endast 3 % betyget F. Det är lågt. De vuxna som väl slutför sin kurs gör det oftast med betygsmarginal. Även om de högsta betygen relativt sett är få, klarar de som väl deltar med engagemang och prioriterad tid för det sina studier bra. inte sällan kan däremot andra delar av livet som händer de studerande under studiernas gång göra att tiden för att nå högre mål inte blir riktigt så bra som de skulle kunna. Det är också signifikativt att många numera studerar på deltid och kombinerar studerna med förvärvsarbete eller arbetsmarknadsåtgärder. Således är inte den låga F-siffran problemet utan mer att de som börjar slutför sin kurs. Vår resultat och progressionsuppföljning mellan SYV,lärare och studerande behöver intensifieras. Även om de flesta avbrott eller icke slutförda studier har naturliga skäl så behöver vi öka såväl pedagogisk som administrativ återkoppling av flera slag för att nå bättre resultat. Även fler särskilda stödåtgärder behöver sättas in vid behov. Analys tillbudsrapporte r % Halvår De tre rapporterade tillbudsrapporterna analyserades i samband med översyn av kartläggning och handlingsplan av hot och våld i maj månad. De inträffade tillbuden behandlades enligt föreskriven rutin och blev vid analys bekräftelse på vad som kan hända, att vi agerat rätt samt hur vi kan agera i liknande sitautaioner framgent Verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor Antal elever med anpassad undervisning ,29% 2013/2014 Kommentar Ökat och snabbare uppföljning för elever med särskilda behov har medfört att antalet elever med anpassad studieplan blivit färre. Delårsbokslut 5(8)

6 Kommunfullmäktiges mål: Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen % Halvår Målet att tillhandahålla snabbare stöd i lärandet har genomförts genom ökning av specialpedagogisk tid och mer handledningsstöd från lärarna. Detta har tillsammans med frekventare uppföljning med målkonferenser givit resultatförbättring. Elevernas närvaro har förbättrats på flera håll,men kan bli betydligt bättre för att få ytterligare effekt på resultaten. Fokus på att ge tydligare målkännedom,återkoppla och synliggöra lärandet för eleven ser vi tillsammans tät uppföljning vara en väg till ytterligare förbättring. Arbete med att skapa lust till lärande ingår naturligt också i den väg vi ser ger framgång. Tid för kollegial handledning och pedagogiskt lösningsfokus ska öka som ett led i att förbättra systematiken i kvalitetsarbete och skape en likvärdig och bra utbildning. 2 Dahlstiernska Gymnasium 2.1 Delårsbokslut Rektor Matti Bertilsson År / Tkr Budget Budget 2014 Prognos Avvikelse Intäkter Kommunbidrag intäkter Personal Löpande Kapital Årets resultat Verksamhetsbeskrivning Dahlstiernska gymnasiet erbjuder följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Lärlingsprogrammet Naturvetenskapliga programmet Estetiska programmet Individuella programmen (IM) Program startas om tillräckligt antal sökande finns. Beslut fattas av skolan årligen. Dahlstiernska gymnasiet erbjuder alla de fem individuella programmen (IM). En ny stor elevkategori har under året varit de ensamkommande flyktingarna. Dahlstiernska har även lokaler i före detta pappersbruket för VVS- och fastighetsutbildning som sker i samverkan med Vuxenutbildningen (Yrkes Vux). Inför hösten 2014 startar ej Natur programmet till följd av för få sökande. Delårsbokslut 6(8)

7 2.3 Analys Verksamhet: Vi ser en positiv resultattrend under läsåret. Andelen elever som klarat sin gymnasieexamen har gått från 46% läsåret 12/13,till 72 % läsåret 13/14 som slutför med examen. På IM gick 44% vidare efter år ett till nationellt program, vilket är en positiv ökning. Huvudorsaken till resultatförbättringar är ett ökat resultatfokus och en kraftfullare återkoppling på elevernas framsteg. Det särskilda stödet har intensifierats och förbättrats. Arbetet med åtgärdsprogram har utvecklats. Ekonomi: Programmen håller budget bra. Ökad kursintegrering inom gymnasiet och samverkan med vuxenutbildningen har genererat i ett överskott, trots ökat tillflöde av ensamkommande elever. Med anledning av övergång till ny kontoplan har en del poster blivit felkonterade gentemot varandra, dock utan påverkan på aktuellt saldo. Prognosen för gymnasiet går mot överskott. Färre elever på gymnasiet gör att personalna blir mindre. Detta balanseras med minskad budget för hösten Avräkning sker i september. Detta innebär samtidigt ökade IKE ersättningar för förvaltningen. Ökning av undervisning mot gruppen invandrarungdomar beräknas öka. Projekt Gymnasial lärlingsutbildning Ansvar 5800, verksamhet 4501, projekt 1562 Projektets medel per 31/ är 429 tkr. Medlen kommer att användas för att utveckla lärlingsutbildningen, handledarersättningar och till att säkerställa uppfyllande av betygssättning i samband med ökade behörighetskrav. Projektet ska förlängas eftersom den statliga satsningen fortsätter. Projekt Asyl Dahlstiernska. Ansvar 5800, verksamhet 4501, projekt 1587 Projektets saldo har ett överskott på 270 tkr, detta överskott är felkonterat. Utökad SFI verksamhet med ökade löne skall konteras på detta projekt. Dessa löne belastar nu ordinarie verksamhet. 3 Vuxenutbildning 3.1 Delårsbokslut Rektor Matti Bertilsson År / Tkr Budget Budget 2014 Prognos Avvikelse Intäkter Kommunbidrag intäkter Personal Löpande Kapital Årets resultat Verksamhetsbeskrivning Vuxenutbildningen består av fem delar: Grundläggande vuxenutbildning motsvarande grundskolan Gymnasial vuxenutbildning Yrkes Vux och LärlingsVux Svenska för invandrare (SFI) Lär Vux Vuxenutbildningen har ett nära samarbete med vuxenutbildningen i övriga Dalslandskommunerna. Samverkan sker även i ökad utsträckning inom Fyrbodal avseende yrkesutbildningar. En utvecklad samverkan finns på den gymnasiala nivån med distansutbildare Hermods. Allt mer ökad samverkan sker med Dahlstiernska Gymnasiet. Under hösten flyttar Vuxenutbildning ned till Dahlstiernska Gymnasiet för att utnyttja lokalerna bättre. Andelen SFI (Svenska För Invandrare) elever har varit relativ konstant de senaste åren, ca 40 helårsstuderande. Den grundläggande nivån är en viktig plattform för de med behov av grundskolestudier innan gymnasiala vidarestudier. Den gymnasiala nivån består i samverkan med Hermods av ett 100 tal olika kurser. Yrkes Vux fortsätter 2014 ut, men minskar till förmån för Lärlingsvux (fd.särvux). Delårsbokslut 7(8)

8 3.3 Analys Verksamhet: Se nyckeltal för verksamheten. Ekonomi: Ekonomiskt läge i balans med ökade intäkter på 600 tkr och ökade om på 600 tkr. Det ökade intäkterna kommer ifrån Samverkan med Yrkesvux i Dalsland och ökad försäljning av platser på VVS-utbildningen. Försäljningsökningen innebär också ökade kurs. Trycket på SFI har ökat till följd av ökat flyktingmottagande med ökade som följd. Projekt Yrkes Vux: Ansvar 5850, verksamhet 4721, projekt 1564 Projektbudget ligger i nuläget på ett överskott på 400 tkr. I och med att statens satsning avslutas räknar vi med att dessa återstående medel kommer att förbrukas under projekttiden i form av köpta och ännu ej fakturerade utbildningar inom regionen.. Budgeten ska också justeras mot underskottet på projektet 1582, Statliga yrkesplatser. Projekt Lärlings Vux: Ansvar 5850, verksamhet 4721, projekt 1579 Projektet ligger i nuläget på ett överskott på 300 tkr. Detta belopp motsvarar na för felkonterade löner, som nu bärs av ordinarie verksamhet, samt ännu ej utbetalda handledarersättningar. Statliga yrkesplatser: Ansvar 5850, verksamhet 4721, projekt 1582 Projektet ligger i nuläget på ett underskott på 100 tkr.. Medlen är statliga medel avsedda att mildra effekter av arbetslöshet kopplad till de stora varslen kring SAAB. Flera av yrkesutbildningarna sträcker sig in över 2015.Underskottet balanseras, mot projekt Delårsbokslut 8(8)

Delårsbokslut 2014 jan-juli. Melleruds Södra. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan-juli. Melleruds Södra. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan-juli Melleruds Södra Innehållsförteckning 1 Mellerud Södra... 2 2 Fagerlidsskolan... 5 3 Förskolan Lunden... 6 4 Förskolan Markusgården... 6 1 Mellerud Södra 1.1 Delårsbokslut Rektor

Läs mer

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsen År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 58 45 8 7 Kommunbidrag

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning vt 14 Nordalsskolan. Delårsbokslut 201407

Kvalitetsredovisning vt 14 Nordalsskolan. Delårsbokslut 201407 Kvalitetsredovisning vt 14 Nordalsskolan Delårsbokslut Delårsbokslut Nordals enhet Rektor och förskolechef AnnHelen Adler Johanesson År / Tkr 201307 Budget Budget 2014 Prognos 2 2014 Avvikelse Intäkter

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Ann Andersson Ekonomichef Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Ärende

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

Mötesplats för skolledare på sfi

Mötesplats för skolledare på sfi Mötesplats för skolledare på sfi Bakgrund: efterfrågan i GRINT-intervjuer Nätverkande Gemensamma frågor Pedagogiska frågor i fokus Hur leda lärarlag i utveckling Hur slår vi vakt om kvaliteten på sfi inför

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (14) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning... 3 1.1 Slutsatser

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

skolan läsåret 2013/2014

skolan läsåret 2013/2014 Introduktionsprogrammen på Bergska skolan läsåret 2013/2014 Upprättad 20110322 Reviderad 2013-01-09 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

Enhetsplan 2016 Vuxenutbildningen

Enhetsplan 2016 Vuxenutbildningen Enhetsplan 2016 Vuxenutbildningen Erik Hamner Innehållsförteckning 1 Verksamhetsområde 7: Vuxenutbildningen...3 1.1 Verksamhet och syfte...3 1.2 Verksamhetens inriktning...3 2 Uppdrag och organisation...4

Läs mer

Kvalitetsredovisning hösten 2014

Kvalitetsredovisning hösten 2014 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING Fredrik Ekdahl 2015-10-02 Kvalitetsredovisning hösten 2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-30 30 Reviderad plan för utbildning på introduktionsprogram (UN 2015.101) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING SVENSKA FÖR INVANDRARE SKOLENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning Ledning av den

Läs mer

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S)

2014-06-24. Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:10 Beslutande Övriga Anna-Greta Johansson (S) Jan Sandström (S) Hans-Olov Stöllman (S) Annica Lövgren,

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Mål och budget 2016-2018

Mål och budget 2016-2018 2015-09-05 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/96-041 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2016-2018 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår, utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden PRESSMEDDELANDE 2014-10-02 Från Skolverkets hemsida www.skolverket.se Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden 75 procent av ungdomarna som har fått slutbetyg med behörighet till högskolan

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2014

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2014 Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2014 Gymnasieskola Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Verksamhetens förutsättningar... 4 Organisation... 4 Ekonomi och nyckeltal... 5 Lokaler... 7 Personal...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden Borås Faställt av: Utbildningsnämnden Datum: 26 oktober 2010 För revidering ansvarar: Utbildningsnämnden, förutom

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Gymnasieexamen. För högskoleförberedande examen krävs 2500 poäng 2250 godkända poäng godkänt i sv/sva 3, en 2 och ma 1 godkänt gymnasiearbete

Gymnasieexamen. För högskoleförberedande examen krävs 2500 poäng 2250 godkända poäng godkänt i sv/sva 3, en 2 och ma 1 godkänt gymnasiearbete GY 2011 Betyg mm Ny betygsskala Kursbetyg Betygsskala A F fr o m ht 2011 Enligt betygspropositionen en ny betygsskala, (prop. 2008/09:66) Skolverket ska utfärda nationella kunskapskrav för betygsstegen

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan - juli Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen Innehållsförteckning 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen... 2 2 Utbildningsbeställaren... 8 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Barn- och Utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning Högsby kommuns skolor År 2008 2009-03-31 Fakta om kommun respektive skola Högsby kommun hade vid utgången av 2008, 5 921 invånare. Under den senaste

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Karin Stavne Maria Hedelin Björse John Jönsson Peter Magnusson Anna-Lena Månsson Rektor Bitr rektor NA Bitr rektor HU Bitr rektor ES Bitr rektor

Läs mer

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Vart är vi på väg? Skollagen Nya ämnesplaner och kursplaner Ny terminologi Sfi

Läs mer

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten.

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. 2009-02-27 KVALITETSREDOVISNING 2009 VUXENUTBILDNINGEN, VUX Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. Område/skola/arbetslag:

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), telefon 0725-82 81 74 Ärende

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan Dir. 2015:36 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av de

Läs mer

Yttrande över Förslag till skolplan för Stockholms stad

Yttrande över Förslag till skolplan för Stockholms stad YTTRANDE 2013-01-10 Dnr: 322-1460/2012 KF/KS kansli, Stadshuset 105 35 STOCKHOLM Yttrande över Förslag till skolplan för Stockholms stad Sammanfattning tillstryker i stort förslaget till ny skolplan för

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen Masugnen - rustar människor för jobb Innehållsförteckning 1. ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MASUGNEN 4 1.1. INRIKTNINGSMÅL 2014-2016 4 2. VERKSAMHETSMÅL

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram rin Skolinspektionen Beslut Dnr 43-2014:7899 Hylle kommun Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter prioriterad tillsyn i Traineegymnasiet belägen i Hylte kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/1215. SID 1 (8) 2009-04-23 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2008-05-14 Urval och

Läs mer

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 SÄTERS KOMMUN Uppföljning 2013-14 Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 Innehåll VERKSAMHETENS ORGANISATION... 2 VERKSAMHETENS FORMER... 2 GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN OCH INFLYTANDE...

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer