Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås"

Transkript

1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden Borås

2 Faställt av: Utbildningsnämnden Datum: 26 oktober 2010 För revidering ansvarar: Utbildningsnämnden, förutom de delar i planen som vid behov får revideras av utbildningschefen. För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Utbildningsförvaltningen Dokumentet gäller för: Utbildningsförvaltningen Dokumentet gäller till och med: Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden

3 Innehåll INLEDNING 4 Bildningsstaden Borås 7 Utvecklingsplan för Utbildningsförvaltningen 8 Borås Stads vision 10 Det goda klassrummet 12 Målsättningar UTVECKLINGSOMRÅDEN 16 Styrning och ledning 18 Kvalitetsarbete 20 Bedömning för lärande 22 Elever i behov av särskilt stöd 24 Elever med utländsk bakgrund 26 Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden 3

4 Bildningsstaden Borås Utbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära. Med denna utvecklingsplan vill nämnden fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra skola bättre och Borås till en bildningsstad. Höga förväntningar på elever och medarbetare, kontinuerliga resultatavstämningar, kompetenta lärare och goda pedagogiska ledare är faktorer som har avgörande betydelse för elevernas bildningsresa. Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte bara en rikare inre värld för oss själva, vi skapar en bättre värld utanför oss själva. I ett mångkulturellt samhälle är bildningen bryggan till en kulturöverskridande förståelse. I en demo krati det bästa skyddet mot främlingsfientlighet och intolerans. Den bildade medborgaren är en människa i ständig utveckling: en individ som skapar sig själv. Att erbjuda en människa bildning är därför att erbjuda henne chansen att bli mer människa. Det handlar om att växa som individ. Men det handlar också om vårt förhållande till andra. Det handlar om en social gemenskap. Det handlar om att se sig själv och därmed förstå den andre och att se den andre för att förstå sig själv. Bildning kan vara både praktisk och teoretisk. Människor lär sig många olika saker på många olika sätt under sitt liv. Det finns därför många sätt att vara bildad på, men det intressanta är kanske inte bildningens mål, utan själva processen. Själva resan. Att bilda sig är att bryta upp från det välbekanta: att öppna sig för det främmande och annorlunda för att sedan komma hem med nya erfarenheter av det obekanta och tolka detta till något nytt. 4 Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden

5 Superstudio/Patrik Johäll Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden 5

6 6 Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden Superstudio/Patrik Johäll

7 Inledning Utvecklingsplan för Utbildningsförvaltningen Enligt styrdokumenten ska skolan förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett aktivt deltagande i samhället. Det innebär att skolan måste arbeta med bildning i bred bemärkelse t.ex. att söka kunskap och kritiskt ifrågasätta och att samspela med andra för gemensamma mål det handlar om att växa som människa och utveckla en mångfald av färdigheter. För Utbildningsnämnden är det självklart att alla elever har rätt till goda kunskaper och en god utbildning. Alla elever ska lyckas i skolan, oavsett bakgrund. Detta är skolans viktigaste värdegrundsuppdrag. Alla elever har rätt att få kunskap så att de kan klara kommande studier och arbeten. Alla elever har också rätt att få kunskap så att de kan göra sina röster hörda, muntligt och skriftligt, och kritiskt granska all information som omger dem i samhället. Detta är grundläggande demokratiska rättigheter. Utbildningsnämnden anser att nämndens verksamheter fungerar väl. En ny utvecklingsplan är ett redskap för att göra en bra skola bättre och skapa förutsättningar för den goda skolan. Utvecklingsplanen för är en fortsättning på Utbildningsförvaltningens tidigare planer och omfattar de frivilliga skolformerna. Planen utgår från läroplanen, Lpf 94, som bland annat föreskriver det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Utvecklingsplanen ska vara baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Den ska årligen revideras utifrån den sammanfattande bedömningen i Utbildningsnämndens kvalitetsredovisning. Varje skola ska ta fram en motsvarande utvecklingsplan för sin nivå. Utifrån förvaltningens utvecklingsplan ska varje skola förtydliga och konkretisera sitt arbete för de kommande åren. Utvecklingsplanen tar sin utgångspunkt i följande grundläggande värden: Alla människor vill lära och alla kan lära. Skolan ska vara kompensatorisk. Vägen till framgång går genom klassrummet. Kompetenta och skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevers skolframgång. Rektors ledarskap är viktigt för elevers måluppfyllelse. Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden 7

8 Borås Stads vision Med utgångspunkt i Borås Stads vision Lust att lära möjlighet att lyckas ser Utbildningsnämnden som sitt uppdrag att göra det möjligt för alla elever att lyckas och därav följer lusten att lära. Lärande är en social process där samspelet mellan människor är avgörande. Eleverna lär sig genom meningsfullt samspel med lärare och kamrater. Kunskap ser vi som mer än faktakunskaper. Det handlar om bildning i bred bemärkelse, t.ex. att söka kunskap och kritiskt ifrågasätta och att samspela med andra för gemensamma mål det handlar om att växa som människa och utveckla en mångfald av färdigheter. Det går att skapa en skola där alla elever når målen oavsett bakgrund. Forskningen visar tydligt att skolan kan göra större skillnad för hur det går än den socioekonomiska bakgrunden kan göra och att riktigt bra skolor mer än väl kan vara kompensatoriska. I en skola som sätter kunskapen i centrum, har högt ställda förväntningar på eleverna, följer upp vad eleverna kan och bygger förtroendefulla relationer, lär sig eleverna mer. Att nå skolans kunskapsmål är en rättighet för alla elever. Dessa mål definieras tydligt i skollagen som rättigheter, ett garanterat minimum av kunskap som skolan är skyldig att ge eleverna. Skolan och dess huvudman är ytterst ansvariga om målen inte nås. En övergripande strategi för att nå ökad måluppfyllelse och bildning är det goda klassrummet. All förändring måste ta vägen genom klassrummet. 8 Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden

9 Superstudio/Patrik Johäll Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden 9

10 Det goda klassrummet Utgångspunkten för utbildningsförvaltningens verksamhet är att lärandet skapas i det goda klassrummet. Det goda klassrummet byggs av ett förhållningssätt som: 1. Har ett bemötande med ömsesidig respekt. 2. Utmanar varje elevs lärande. 3. Har höga förväntningar på alla. 4. Har de pedagogiska resurser som krävs. Kännetecken för det goda klassrummet är att lärarens förhållningssätt till bedömning och lärande är framåtsyftande. Utifrån uppfattningen att eleverna vill och kan lära sig har läraren en kontinuerlig kommunikation med eleven om dennes kunskapsutveckling: var eleven befinner sig i förhållande till kunskapsmålet och vad som är nästa steg i elevens lärande. Förutsättningar För utbildningsnämnden är det mycket viktigt att varje nivå: Har bra ledare. Politiker, förvaltningschef och rektorer tar ansvar för elevernas resultat och har en aktiv dialog om skolans mål och utveckling. Lyfter fram kompetenta lärare. Utgångspunkten är att det är tillåtet att vara bra; alla lärare kan utvecklas och goda insatser belönas genom lön, karriärvägar eller på andra sätt. Har höga förväntningar. Alla elever kan och ska lyckas oavsett förutsättningar. Det ställer också krav på lärare, tjänstemän och politiker. Tar reda på hur det går. Uppdraget är att skolan ska ha koll på varje elev genom systematisk uppföljning av resultat. Resultaten ska återkopplas för att sedan kunna åtgärdas och förbättras. Andra viktiga förutsättningar är att alla övergripande funktioner på såväl Utbildningskontoret som på respektive skola fungerar väl. 10 Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden

11 Superstudio/Patrik Johäll Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden 11

12 Målsättningar för Utbildningsnämnden för åren Övergripande mål Borås Stad ska bli en skol- och bildningsstad med goda resultat. Mål för gymnasieskolan Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget Godkänt i samtliga kurser. Borås Stads gymnasieskolor 1 ska ligga klart över rikssnittet och ska i riksjämförelse vara bland de 50 främsta i landet. Borås ska tillhöra de 50 bästa skolkommunerna i SKL:s ranking Öppna jämförelser 2. Jämförelserna sker inom följande områden: a) Fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år, exkl individuella programmet. b) Grundläggande behörighet till universitet och högskola. c) Genomsnittlig betygspoäng. d) Etablering på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning. e) Påbörjade studier på högskola eller universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Mål för introduktionsprogrammen presenteras när nationella riktlinjer för dessa program har antagits. Mål för gymnasiesärskolan Andelen elever som slutför utbildningen med betyg på yrkesprogram (nationella och specialutformade) ska öka årligen. Andelen gymnasiesärskoleelever som är i arbete/sysselsättning efter avslutad utbildning ska öka årligen. Mål för vuxenutbildningen Andelen studerande som fullföljer sin studieplan ska öka årligen. Andelen studerande som lyckas att slutföra sina studier utan avbrott eller utan IG ska öka årligen. Gemensamt mål för alla verksamheter Högt värderat pedagogiskt och socialt klimat. 1 Avser samtliga kommunala gymnasieskolor. 2 Avser samtliga folkbokförda elever i kommunen som går i kommunala eller fristående gymnasieskolor. 12 Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden

13 Utvecklingsområden Utbildningsförvaltningen kommer att på sin nivå arbeta med utvecklingsområden som har identifierats i det kontinuerliga kvalitets- och resultatuppföljningsarbetet. De områden som förvaltningen anser vara särskilt viktiga för ökad måluppfyllelse är: Styrning och ledning Kvalitetsarbete Bedömning för lärande Elever i behov av särskilt stöd Elever med utländsk bakgrund Informations- och kommunikationsteknologi, IKT Varje skola måste i sin utvecklingsplan förhålla sig till dessa områden. Varje verksamhet ska därutöver i sin utvecklingsplan beskriva egna förbättringsområden och strategier för ökad måluppfyllelse på sin nivå. UTBILDNINGSNÄMNDEN Anna Svalander Ordförande Lars-Åke Johansson Vice ordförande Superstudio/Patrik Johäll Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden 13

14 Getty Images/Mel Yates Superstudio/Patrik Johäll Fredrik Brissman 14 Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden Superstudio/Patrik Johäll Superstudio/Patrik Johäll Superstudio/Patrik Johäll Fredrik Brissman

15 Superstudio/Patrik Johäll Superstudio/Patrik Johäll Superstudio/Patrik Johäll Lust att lära möjlighet att lyckas Superstudio/Patrik Johäll Superstudio/Patrik Johäll Fredrik Brissman Superstudio/Patrik Johäll Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden 15

16 Utvecklingsområde Styrning och ledning Målbild Bra styrning och ledning som leder till en effektiv organisation som systemiskt arbetar för elevers bildning och kunskapsutveckling. Analys En ledarutbildning på systemteoretisk grund har pågått sedan hösten 2008 och slutförts under våren Utbildningens syfte har varit att stärka rektors förutsättningar att vara en god och proaktiv pedagogisk ledare och att fullt ut ta resultatansvar för sin verksamhet. Enligt klimatundersökningen är kvaliteten i det pedagogiska ledarskapet varierande och behöver fortsatt utvecklas. Analysförmågan på olika nivåer i förvaltningen behöver utvecklas. Utbildningsnämnden definierar i sin ledningsdeklaration det goda pedagogiska ledarskapet enligt följande: Att rektor har god kännedom om den målstyrda skolan. Att rektor inser att han/hon har stor betydelse för att skolans mål nås. Att rektor tydliggör och åstadkommer uppslutning kring skolans mål hos sina medarbetare. Att rektor har höga positiva förväntningar på samt uppmuntrar och stödjer sina medarbetare. Att rektor har metoder för att följa och följer den pedagogiska verksamheten. Att rektor utmanar till samt uppmuntrar och stödjer utveckling. Insatser MÅL 1. Väl fungerande pedagogiskt ledarskap. STRATEGI 1a. Rektor följer varje elevs kunskapsutveckling samt tar fullt resultatansvar. 1b. Prognos för måluppfyllelse. 1c. Genomföra kontinuerlig ledarutbildning med fokus på pedagogiskt ledarskap. 1d. Rektorer möts för att diskutera och analysera skolans resultat. 1e. Introducera nyanställda rektorer i det systemteoretiska perspektivet. 1f. Införa självskattning (rektors bedömning av verksamheten) i kvalitetsarbetet. 16 Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden

17 Tid för genomförande Ansvar 1a. Pågår Rektor 1b. Pågår Gymnasiechef, Utbildningskontoret (UBK) 1c. Från ht 2011 UBK 1d. Pågår UBK 1e. Vid behov UBK 1f. Pågår UBK Utvärdering FÖRVÄNTADE EFFEKTER 1a, b. Rektor har god översikt över elevernas kunskapsutveckling. 1a. Skolan har strategier för tidig upptäckt av elever i behov av särskilt stöd. 1c. Rektor har fått ökad kunskap och förståelse för sitt uppdrag. 1c. Alla lärare uttrycker att rektor är en tydlig pedagogisk ledare. 1d. Framgångsrika strategier för skolutveckling kan identifieras. 1e. Alla rektorer använder systemiska redskap. 1f. Rektors förmåga att bedöma verksamhetens kvalitet har ökat. Tid för utvärdering Ansvar 1a,b. Ht, vt årligen UBK 1c. Ht årligen UBK 1d. Ht årligen UBK 1e. Ht årligen UBK 1f. Ht årligen UBK Superstudio/Patrik Johäll Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden 17

18 Utvecklingsområde Kvalitetsarbete Målbild Kvalitetsarbetet är förankrat och fungerar på alla nivåer och bidrar därmed till högre måluppfyllelse samt ger förutsättningar för likvärdighet i förvaltningens verksamheter. Analys Kvalitetsarbetet ska vara ett ständigt pågående analys- och förbättringsarbete utifrån resultat. I arbetet ligger att utifrån resultatet prognostisera och planera åtgärder för utveckling. Kvalitetsarbetet är inte förankrat på alla nivåer och bedrivs inte kontinuerligt under året. Alla medarbetare är inte involverade i arbetet. Utveckling bör ske när det gäller systematiken i kvalitetsarbetet på olika nivåer såväl på förvaltningsnivå som på den enskilda skolan. Insatser MÅL 1. Väl fungerande kontinuerligt kvalitetsarbete på alla nivåer. 2. Kvalitetsarbetet har elevernas bildning och kunskapsutveckling i fokus. STRATEGI 1a. Skapa en hållbar årscykel. 1b. Utveckla analyserna så att de ligger till grund för det kontinuerliga förbättringsarbetet. 2. Analysera resultat på kursprov och bedömningsinstrument. Tid för genomförande Ansvar 1a. Från lå 2010/11 UBK 1b. Från lå 2011/12 UBK, Gymnasiechef 2. Från lå 2011/12 Skolan, UBK Utvärdering FÖRVÄNTADE EFFEKTER 1a. För kvalitetsarbete finns en fungerande årscykel. 1b. Tydliga analyser ligger till grund för satsningar och utvecklingsarbeten. 2. Diskussioner förs på skolorna med alla berörda kring resultat och prognoser. Tid för utvärdering Ansvar 1a. Från ht 2011 UBK 1b. Från ht 2012 UBK 2. Från ht 2011 Gymnasiechef 18 Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden

19 Fredrik Brissman Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden 19

20 Utvecklingsområde Bedömning för lärande Målbild Alla elever äger sitt eget lärande och har lärt sig att lära. Analys Alltför många elever är omedvetna om kvaliteten i sitt skolarbete, vilket kan medföra att eleverna upplever att undervisningen är en process som de utsätts för. Vid utvecklings samtal har dessa elever svårt att kvalitativt redogöra för hur det går med studierna. Därigenom förstår man att de inte vet hur lärande sker eller hur de ska förbättra sitt arbete. Deras undervisning har haft följande ordning: planering, undervisning och sedan bedömning av lärande. Där är det läraren som har kontroll av bedömningen. Eleven får bara resultatet av bedömningen. Samtidigt ser vi tecken på det motsatta, elever som alltmer förstår och äger sin lärande process. Bedömningen är ett gemensamt redskap för lärande. Elever och lärare använder gemensamt bedömning för att utforska vad som är kvalitet. Eleven får tillgång till framgångskriterier som ett verktyg för att kunna lyckas med sina uppgifter. Den här utvecklingen kommer till uttryck bl. a. genom att elever på vissa program på allt fler skolor leder sina utvecklingssamtal där de kvalitativt redogör för sina styrkor och vad som behöver utvecklas. Fredrik Brissman 20 Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden

21 Insatser MÅL 1. Eleverna äger sitt lärande. De vet vad som är målet, var de befinner sig och vad som är nästa steg för att närma sig målet. De kan kvalitativt redogöra för utvecklingen i sitt lärande. 2. Undervisning och bedömning är integrerade enheter så att de växelvis påverkar varandra för att utveckla elevernas lärande. Undervisningen planeras så att den utforskar lärande och ger rik information för bedömning för lärande. 3. Bedömning används gemensamt av elever och lärare för att anpassa undervisningen till elevernas omedelbara lärandebehov. 4. Bedömning för lärande leder till tydligt förbättrad kunskapskvalitet. STRATEGI 1 4. Samtliga lärare deltar i samtalsgrupper med en lärare som samtalsledare Respektive skolledning ser till att området är prioriterat och att erforderliga tidsresurser finns för samtalsledare och lärare Utbildningskontoret ger stöd till samtalsledarna så att de kan fullgöra och utveckla sitt uppdrag Utbildningskontoret ansvarar för förvaltningsgemensamma utvärderingar och uppföljningar i syfte att synliggöra och stödja utveckling. Respektive skolledning följer och stödjer sin skolas utveckling. Skolledningen bevakar att utvecklingsområdet är prioriterat och att hinder för utvecklingen undanröjs. Tid för genomförande Ansvar 1 4. Pågår Rektor, UBK Utvärdering FÖRVÄNTADE EFFEKTER 1 4. Fler elever når högre betyg Eleverna leder sina utvecklingssamtal där de kvalitativt redogör för utvecklingen av sitt lärande och reflekterar över utvecklingen tillsammans med mentor och förälder/vårdnadshavare. Samtalet är framåtriktat Lärare och elever använder gemensamt bedömning som ett redskap för elevens lärande Lärare anpassar kontinuerligt undervisningen och arbetet utifrån var eleverna befinner sig i förhållande till målet. Tid för utvärdering Ansvar 1 4. Från vt 2012 Rektor, UBK Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden 21

22 Utvecklingsområde Elever i behov av särskilt stöd Målbild Att varje elev ges den bildning och kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Analys Andelen elever som får slutbetyg från gymnasieskolan med minst godkänt betyg i alla kurser ökar samtidigt som andelen avbrott minskar. Trots att det sker en långsam resultatförbättring nådde inte 25 procent av eleverna minst Godkänt i alla kurser (2010) och andelen avbrott är för hög. På individuella programmet klarar för få elever att komma vidare till nationellt program på ett år. Förebyggande arbete bedrivs på skolorna i olika former. När elev i svårigheter har identifierats gör skolorna i regel en rad insatser. Vid behov genomförs en specialpedagogisk och/eller psykologisk utredning. Åtgärdsprogram upprättas inte i tillräcklig omfattning och kvaliteten är varierande. Det förekommer att åtgärderna stannar på individnivå eller är för generella. Förhållningssättet är inkludering, vilket innebär att stödet främst ges i ordinarie undervisning. Insatser MÅL 1. Alla elever når minst godkändnivån i alla kurser. STRATEGI 1a. Utveckla och förbättra elevhälsoarbetet utifrån antagen elevhälsoplan. 1b. Utveckla och bredda repertoar av pedagogiska metoder och undervisningsstrategier hos alla lärare. 1c. Förbättra kvaliteten på åtgärdsprogram. Tid för genomförande Ansvar 1a. Från ht 2011 Rektor 1b. Pågår Rektor, UBK 1c. Pågår Rektor, UBK 22 Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden

23 Utvärdering FÖRVÄNTADE EFFEKTER 1a c. Andelen elever som når minst godkändnivån ökar. 1a. Skolorna har ett väl fungerande arbete för att tidigt upptäcka elever i behov av särskilt stöd. 1a. Skolorna har väl utarbetade rutiner för stöd och åtgärder. 1c. Åtgärdsprogram är ett verktyg som stödjer elevens lärande. Tid för uppföljning Ansvar 1a c. Från vt Rektor istockphoto.com/paul Kazmercyk Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden 23

24 Utvecklingsområde Elever med utländsk bakgrund Målbild Att varje elev med utländsk bakgrund 3 ges den bildning och kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Analys I gymnasieskolan i Borås har totalt sett var femte elev utländsk bakgrund. Andelen varierar såväl mellan skolor som mellan program. Elever med utländsk bakgrund har som grupp sämre resultat än elever med svensk bakgrund när det gäller genomsnittlig betygspoäng, högskolebehörighet och fullföljda studier inom fyra år. Faktorer som är skolrelaterade och som har betydelse för hur väl skolan lyckas med elever som har utländsk bakgrund är omfattningen av modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål och svenska som andraspråksundervisning samt lärares förmåga att använda språkutvecklande arbetssätt. I Borås gymnasieskolor är omfattningen av ovanstående otillräcklig inom samtliga delar och behöver utvecklas. Inom vuxenutbildningen har totalt sett nästan hälften av de studerande utländsk bakgrund. En stor del finns på grundläggande och gymnasial nivå. Vuxenutbildningen behöver göra sin egen analys av måluppfyllelse och stödåtgärder för studerande med utländsk bakgrund. Insatser MÅL 1. Genomsnittlig betygspoäng, högskolebehörighet och fullföljd utbildning inom fyra år för andelen elever med utländsk bakgrund ökar. 2. Alla nyanlända elever får en utbildning som utgår från deras kunskapsnivå. 3. Lärare har kompetens i språkutvecklande arbetssätt. STRATEGI 1a. Öka omfattningen av svenska som andraspråksundervisning. 1b. Öka omfattningen av studiehandledning på modersmålet. 1c. Öka omfattningen av modersmålsundervisning. 2. Alla nyanlända elever får en gedigen kartläggning och validering av sin kunskapsnivå av Centrum för flerspråkigt lärande (CFL). 3. Kompetensutveckla lärare i språkutvecklande arbetssätt. 3. Med utländsk bakgrund avses elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. 24 Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden

25 Tid för genomförande Ansvar 1a. Från ht 2011 Rektor 1b. Från ht 2011 Rektor 1c. Från ht 2011 Rektor 2. Från ht 2011 UBK 3. Från vt 2012 UBK Utvärdering FÖRVÄNTADE EFFEKTER 1a. Alla elever som behöver svenska som andraspråksundervisning deltar i sådan undervisning. 1b. Alla elever som behöver studiehandledning på modersmål får detta stöd. 1c. Andelen elever som deltar i modersmålsundervisning ökar årligen. 2. Nyanlända elever får utbildning som utgår från den enskilde individens förkunskaper. 3. Lärare använder ett språkutvecklande arbetssätt. Tid för utvärdering Ansvar 1 3. Från vt 2012 Rektor 2. Från vt 2012 Rektor 3. Från vt 2013 Rektor Superstudio/Patrik Johäll Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden 25

26 26 Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden Superstudio/Patrik Johäll

27 Utvecklingsområde Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) Målbild Alla elever har tillgång till modern teknik. Analys IKT-pedagogisk utveckling kommer att vara ett viktigt område för kommunens skolor de kommande åren. Att införa ett en-till-en -koncept är emellertid inte tillräckligt. Det finns ett stort behov av att arbeta fram en IKT-stödd undervisningsmiljö som ger nya möjligheter att arbeta mot skolans kunskapsmål. Den digitala kompetensen har för lärare oftast inte sin tyngdpunkt i de tekniska lösningarna utan i den pedagogiska lärmiljön. Insatser MÅL 1. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) är en integrerad och naturlig del i elevers skolvardag som en del i deras utbildning. STRATEGI 1a. Alla elever/lärare har tillgång till egen dator och den moderna tekniken används som ett redskap för elevernas bildning. 1b. Utbildningar genomförs för att öka rektorers, lärares och elevers IKT-kompetens. 1c. En webbaserad lärplattform införs på alla skolor. 1d. Skolledningen ansvarar för att utvecklingsområdet IKT kontinuerligt utvecklas och fördjupas på den egna skolan. 1e. Utbildningsförvaltningen (UF) ansvarar för att förvaltningsgemensamma uppföljningar och utvärderingar görs i syfte att synliggöra och stödja utvecklingen. Tid för genomförande Ansvar 1a-e. Från ht 2011 UF/Skolledning Utvärdering FÖRVÄNTADE EFFEKTER 1a-e. Ökad måluppfyllelse och ökad motivation genom tillgången till modern teknik. 1a-e. Alla elever har god IKT-kompetens efter slutförd utbildning. 1a-e. Alla lärare har god IKT-kompetens och nyttjar den moderna tekniken i undervisningen. Tid för utvärdering Ansvar 1a-e. Från ht 2012 Skolledning/UF Fastställd i Utbildningsnämnden 13 juni 2011 Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden 27

28 postadress Borås besöksadress Stora Brogatan 45 tel e-post webbplats boras.se/utbildningsforvaltningen

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Bildningsstaden Borås

Bildningsstaden Borås » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2014/2015 Stråningstorpsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... 3 Skolans syfte och

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan 1 (9) Elever med heltäckande slöja i skolan Inledning Frågan om möjligheten för en elev att bära religiös klädsel i skolan i form av heltäckande slöja (burqa eller niqab) har aktualiserats i samband med

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Dnr BUN10/60. Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för pedagogisk kvalitet. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2010-06-08

Dnr BUN10/60. Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för pedagogisk kvalitet. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2010-06-08 Dnr BUN10/60 Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för pedagogisk kvalitet 2010-06-08 Dnr BUN10/60 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 4 Framgångsfaktorer Vad krävs?... 4 Stöd från

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Karin Stavne Maria Hedelin Björse John Jönsson Peter Magnusson Anna-Lena Månsson Rektor Bitr rektor NA Bitr rektor HU Bitr rektor ES Bitr rektor

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Ann Andersson Ekonomichef Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Ärende

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 - I Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 T- f Utvecklingsstrategi för Södertäljes skolor Bakgrund: Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag

Läs mer

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall

Dnr 44-2010 5066 2011-05-02. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Dnr 44-2010 5066 2011-05-02 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall Beslut 2011-05-02 2(2) Dnr 44-2010 5066 Norrlindens Kunskapscentrum AB Jan Kibe jan.kibe@skvadern.nu

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram rin Skolinspektionen Beslut Dnr 43-2014:7899 Hylle kommun Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter prioriterad tillsyn i Traineegymnasiet belägen i Hylte kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan Karlskoga 2013-2016 www.karlskoga.se Förord Att lyckas i skolan är den största enskilda sociala framgångsfaktorn för barn och ungdomar. Skolframgång är tätt förknippat med social

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen

Granskning av anpassnings- och förändringsarbete utifrån nya skollagen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-10-01 GN-2012/133.619 1 (5) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-535 36082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning av anpassnings- och förändringsarbete

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden - styrning av mål, resultat och kvalitet enligt framtagen målstyrningsprocess 2013/2014 Beslutad i BU-nämnd 2011-09-06 Delegationsordning 1.3

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

SKL:s arbete med skolan

SKL:s arbete med skolan Från 80 till 100 SKL:s arbete med skolan SKL leder flera projekt för lokalt utvecklingsarbete inom skolan. De grönmarkerade kommunerna (nära hälften av Sveriges kommuner) deltar i ett eller flera av följande

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Barn och ungdomar ska få känna glädje och stolthet över sin uppväxt i Eksjö kommun! Fastställt av kommunfullmäktige 2010-12-20, 75 Innehållsförteckning Inledning...1

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Skolplan/utbildningsstrategi för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2008-05-21, 47 Kommunens mål är att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa utbildningsverksamhet. Den ska präglas av Kunskap Frihet

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN Datum Sida 1 (5) INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN åk 1 åk 6 Antagen våren 2012 Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Individuell utvecklingsplan (IUP) Elevens individuella utvecklingsplan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08 Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008- sept-08 Presentation Sollentuna Musikklasser är en tvåparallellig 4-9-skola med 355-360 elever. Eleverna kommer från alla delar av Sollentuna, men

Läs mer

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Bergvretenskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Bergvretenskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer