Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15"

Transkript

1 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum Tjänsteskrivelse Vår referens Ann Andersson Ekonomichef Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för Ärende 3 Dnr GyVF Sammanfattning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för läsåret syftar till att ge en stödstruktur i kvalitetsarbetet samt beskriva kvalitetsarbetet på både enhets- och förvaltningsnivå. Denna plan integreras i respektive skolas kvalitetsplan. Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att fastställa Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för läsåret Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för läsåret Beslutsplanering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ärendet Se separat bilaga. Ansvariga Eva Ahlgren Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör SIGNERAD

2 2 (2)

3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Kvalitetsplan för

4 Kvalitetsplanen Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för läsåret syftar till att ge en stödstruktur till kvalitetsarbetet både på både enhets- och förvaltningsnivå. Denna plan integreras i respektive skolas kvalitetsplan. Det är viktigt att det i varje skolas kvalitetsrapport framgår hur man arbetat med samtliga mål i nämndens kvalitetsplan. Denna kvalitetsplanen har två delar: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för Kvalitetsmått för analys av skolornas resultat Skolornas kvalitetsplaner har även: Utrymme för mål som respektive skola själv sätter GyVF:s mest genomgripande instrument för att stimulera en systematisk kvalitetsutveckling är systemet Qualis som fortsatt implementeras på samtliga skolor. I respektive skolas kvalitetsrapport ska det framgå vilka utvecklingsområden man arbetat med utifrån Qualisanalysen. Eftersom uthållighet är centralt i kvalitetsarbete är nämndens övergripande kvalitetsmål desamma som föregående läsår. Nämndens mål för utvecklings- och kvalitetsarbetet kopplas i denna kvalitetsplan till föregående läsårs resultat. För att tydliggöra att nämndens mål och Qualis kvalitetssystem överlappar och kan stärka varandra har Qualisdefinitioner integrerats i nämndens målbeskrivningar. 2

5 1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för Öka andelen elever som genomför ett nationellt program genom att minska antalet studieavbrott och öka andelen elever som går från introduktionsprogram till nationellt program. För att förebygga avhopp är det av stor betydelse att varje skola fördjupar sin analys över studieavbrotten (gäller ej elever som byter utbildning) och använder slutsatserna för att utveckla främjande och förebyggande insatser. Flera studier understryker undervisningens och kunskapsutvecklingens betydelse för elevernas motivation att genomföra en påbörjad utbildning. En elev som lyckas med studierna hoppar sällan av sin utbildning. Det är av stor vikt att varje skola har rutiner för att följa upp kunskapsresultaten på individnivå och metoder för att utreda elevernas behov av stöd. Åtgärdsprogram måste finnas för de elever som har behov av särskilt stöd. Det måste också utvecklas om det inte redan finns på skolan metoder för att stimulera och handleda dessa elever. Skolans resultatanalys ska ligga till grund för förbättringar av utbildningen och resursfördelningen anpassas till elevernas behov av utveckling och stöd. Tid behöver avsättas för återkommande diskussioner om kvalitetssäkring av utbildningens innehåll och arbetssätt. För att öka andelen elever som går från introduktionsprogram till ett nationellt program utvecklas samarbetet mellan skolförvaltningarna. Mål: Avbrott som innebär att elever avslutar sina studier och övergår till uppföljningen ska minska med minst 5 % fram till Skolans insatser och statistik över avhopp följs upp i enhetens kvalitetsrapport. Andelen elever som går till nationellt program från introduktionsprogram ska öka med minst 5 % till Skolans insatser följs upp i enhetens kvalitetsrapport. Förvaltningsövergripande åtgärder rapporteras i nämndens kvalitetsrapport. Inom vuxenutbildningen ska andelen kurser som avlutas med ett godkänt betyg (som lägst betyget E) öka med minst 5%. Följs upp i kvalitetsrapporten. 1.2 Fortbildning är i centrum för utvecklingsarbetet En försvagning av resultaten inom gymnasieskolan konstaterades Ett viktigt mått är andelen elever som når högskolebehörighet, där andelen behöriga elever minskade med 3,24 procentenheter till 73,95 %. Skolforskning visar samstämmigt att lärarnas kompetens är den mest avgörande faktorn för lyckade resultat och som stöd för skolornas arbete fortsätter Skolsatsning 2012 att erbjuda vidareutbildning inom formativ bedömning och språkutvecklande arbetssätt. 3

6 Det är av stor betydelse att lärarna regelbundet dokumenterar och omprövar sin undervisning och att skolan bedriver ett systematiskt arbete med utveckling av arbetssätt och arbetsformer utifrån forskningsrön och beprövad erfarenhet. De nya förstelärarna kommer att kunna bidra till högre måluppfyllelse genom att ta del i pågående utvecklingsarbete och driva den pedagogiska utvecklingen framåt på sina skolor och i sina arbetslag. Mål: Uppföljning och tillämpning av genomförda kompetensutvecklingsinsatser görs regelbundet på varje skola. De skolor som ännu inte deltar aktivt i något utvecklingsarbete ska under 2014 påbörja sådant arbete. Följs upp i skolans kvalitetsrapport för där det framgår på vilket sätt skolan arbetat och vilket resultat detta gett. Matematiklyftet Inom GyVF kommer fem skolor (56 lärare) att delta i den statliga satsningen under Arbetet leds av tre processtödjare och bygger på kollegialt lärande, där deltagarna genom strukturerat samarbete utvecklar undervisningen. Mål : Att förbättra undervisningskvaliteten i matematik på samtliga skolor och öka elevernas kunskaper i matematik. Resultatet mäts i betygsuppföljningen under projektperioden för matematiklyftet fram till vt Mål: Kollegialt lärande som fortbildningsmodell tas tillvara och sprids inom skolorna som varit del av Matematiklyftet. Utvärderas i skolornas kvalitetsrapport. Qualis För att bredda och fördjupa implementeringen av kvalitetssystemet Qualis ska fler arbetslagsledare och förstelärare utbildas i systemet. Mål: Samtliga arbetslagsledare på samtliga skolor ska genomföra en grundläggande Qualisutbildning. Deltagande rapporteras av skolan i enhetens kvalitetsrapport för Elevinflytandet ska öka Det är viktigt att ledning och medarbetare systematiskt tar med eleverna i skolans planeringsprocesser och att skolan involverar eleverna i arbetet med förbättring av verksamheten. På klassrums-/individnivå: Eleverna tränas i att ta egna initiativ och öka förmågan att ta personligt ansvar för sitt lärande samt att arbeta i demokratiska former. Lärarna stimulerar 4

7 eleverna att bedöma sina egna resultat, reflektera över sitt lärande och utveckla olika sätt att lära. Eleverna sätter egna mål, dokumenterar sitt lärande och är delaktiga i bedömningen av sitt lärande. (Se koppling till Skolsatsning 2012 om språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, där lärare och elev gemensamt sätter kunskapsmål och bedömningen blir en del av lärandet.) Mål: Alla elever blir formativt bedömda av sina lärare i alla ämnen. Följs upp i årskurs 2-enkäten där eleverna svarar på frågor om inflytande över sin lärsituation. På skolnivå: Enligt arbetsmiljölagen ska varje skola ha två elevskyddsombud/nationellt program. Mål: På varje skola finns två elevskyddsombud/nationellt program. Följs upp genom att skolan dokumenterar vilka elevskyddsombud skolan har inom respektive nationellt program och när dessa har fått utbildning för uppdraget. Bifogas kvalitetsrapporten På alla skolor ska det enligt skollagen finnas ett eller flera forum för samråd mellan elevsammanslutning och skolledning där elever kan lyfta frågor som berör skolvardagen. Mål: Varje skola har minst ett forum för samråd mellan elevsammanslutning och skolledning. Följs upp genom att skolan dokumenterar samråden så att det framgår vilka effekter och förändringar som samrådet mellan elevsammanslutning och skolledning haft. Bifogas kvalitetsrapporten På förvaltningsnivå: Nätverk som arbetar med olika frågor, såsom likabehandlingsnätverket, involverar elever från olika skolor. Därmed deltar elever i både förberedelsearbete och analys av årskurs 2-enkäten. Mål: Ökat inflytande för elever på förvaltningsövergripande nivå. Följs upp i nämndens kvalitetsrapport. 1.4 Användandet av genuspedagogik ska öka Pojkarnas resultat försvagas mer än flickornas. Deras meritvärde sjunker och en minskad andel blir behöriga till högskolan. Det pågående arbetet med att utveckla genuspedagogiken på skolorna är därför viktigt att fortsätta. Utifrån de nationella styrdokumenten behöver varje skola utveckla metoder för att säkerställa en likvärdig bedömning av kunskaper och färdigheter. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen stöttar implementeringen av genusmedveten pedagogik på samtliga gymnasieskolor, bl.a. genom det nätverk av genuspiloter och förstelärare med särskilt ansvar för genusarbete. Varje skola behöver ett förebyggande och dokumenterat arbete för att förhindra diskriminering och kränkande behandling och arbeta aktivt och medvetet för att påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles grundläggande demokratiska värderingar. Mål: Samtliga skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete. Samtliga rektorer erbjuds utbildning under hösten

8 Varje skola samlar in, följer upp och analyserar resultat på individ-, grupp- och skolnivå som underlag för förbättring av utbildningen. Uppföljning: I skolans kvalitetsrapport för ska det framgå på vilket sätt skolan arbetat med utvecklingen av genuspedagogik och vilket resultat detta gett. 2. Kvalitetsmått för analys av skolornas resultat För att kunna göra analyser av skolornas resultat behövs kvalitetsmått, som betygsresultat, jämförelse mellan nationella prov och satta betyg, avhopp mm. Måtten är valda för att synliggöra skolornas måluppfyllelse och för att skapa jämförelser över tid. Kvalitetsmått för bifogas i bilaga. 3. Mål som varje skola sätter Det är på skolorna det viktigaste arbetet pågår för att eleverna ska nå optimal måluppfyllelse. Utifrån arbetet med Qualis utarbetar skolorna ett begränsat antal mål för ökad måluppfyllelse. Det är angeläget att se verktyget ur två perspektiv: (1) som ett underlag för att vidareutveckla arbetet i någon eller några av processerna. Detta görs utifrån självvärderingarna där rektor och medarbetare identifierar områden där skolan är mindre utvecklad. Även skolans egna utvärderingar, årskurs 2-enkäten, skolinspektionskritik mm ger vägledning i vad skolan behöver prioritera. Därför kan också andra (2) identifierade utvecklingsbehov, utifrån andra analyser än Qualis självvärderingar, integreras i skolans målsättningar. Dessa arbeten kategoriseras sedan så man ser vilka Qualisprocesser som rymmer även dessa behov. 6

9 Bilaga 1: Kvalitetsmått Tabell 5 fyller enheterna själva igenom med egna uppgifter. Tabellen 7 fyller GyVF i efter årsskiftet. Detta statistiska underlag kan kompletteras av enheten som kan vilja fördjupa sig i enskilda klasser, kurser, andelen elever som går vidare från Introduktionsprogram till Nationellt program etc. Tabell 1: Slutbetyg summerat per Program, samt elever med uppnådd gymnasieexamen (dokumenteras i juni) Program: Antal Andel % Kvinnor Män Elever i år 3 den 15 oktober 2014 på program: Med yrkesexamen Med högskoleförberedande examen Genomsnittlig betygspoäng i samtliga gymnasieexamina Genomsnittlig betygspoäng för samtliga elever Samtliga avgångselevers genomsnittliga meritvärde vid intagningen år 1 Avgångselever med slutbetyg, genomsnittligt betygsvärde år 1 Genomsnitt Kvinnor Män Källa: Dexter Definition: Elever i år 3 den 15 oktober 2014 Elever med samlat betygsdokument eller slutbetyg som var elever i år 3 den 15 oktober 2014 Tabell 2: Value added (dokumenteras i juni) Definition: Jämförelse mellan elevers meritvärde vid avgång från gymnasieskolan jämfört med meritvärde vid start på gymnasieskolan. Måttet ger en möjlighet att bedöma en enskild skolas resultat, utifrån de förutsättningar eleverna har när de börjar sina studier. a) samtliga elever på programmet b) elever med gymnasieexamen på programmet 7

10 Tabell 3: Studieavbrott från nationella program, specialutformade program och särskolan, per program och årskurs efter (Dokumenteras i juni) Orsak/ ny sysselsättn År 1 Program År 2 Program År 3 Program År 4 Program Totalt Avbrott Klassbyte inom skolan Program byte inom skolan Skolbyte Malmö komm. skola Skolbyte externt Ny antagning år 1 Tot alt M Tot Alt Kv Studieavbrott från introduktionsprogram Antal elever på individuellt program som gjort studieavbrott under läsåret Orsak/ ny Totalt sysselsättning Yrkesintroduktion Preparandutbildning Språkintroduktion Individuellt alternativ Programinriktat individuellt val Totalt Avbrott Program byte inom skolan Skolbyte Malmö komm. skola Skolbyte externt Ny antagning år 1 M Totalt Kv 8

11 Tabell 4: Jämförelse mellan betyg på nationella prov och kursbetyg per program (Dokumenteras i juni) Andel (%) elever med lägre, lika eller högre kursbetyg än provbetyget Ämne Ma 1a Ma 1b Ma 1c Ma 2b Ma 2c Sv 1 SVA 1 En 5 En 6 Antal elever med provoch slutbetyg Lägre Lika Högre Definition/källa: Dexter samtliga NP och betygsresultat på samma elever läsåret fördelade på skola och program Tabell 5: Elever i behov av stöd utifrån antal upprättade åtgärdsprogram (Dokumenteras i juni) Program / verksamhet: Årskurs Klass NP Kv M Kv M Kv M Språkintroduktion Preparandutbildning Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Programinriktat individuellt val 9

12 Tabell 6: Andel lärare med lärarexamen och antal lärare/100 elever (Dokumenteras i juni) HR tar fram uppgifterna. Personalkategori Antal Antal omräknat till helårstjänster Antal lärare - med lärarutbildning - med specialpedagogisk högskoleexamen - med ej fullföljd lärarutbildning Antal elever Lärartäthet Definition/källa: Egna uppgifter per den 15 september Lärartäthet, totalt antal tillsvidareanställd och visstidsanställd verksam personal med anställning som lärare omräknat till helårstjänster/heltid, dividerat med antalet elever och multiplicerat med 100 Tabell 7: Ekonomi (Dokumenteras i januari) Kompetensutveckling per år och medarbetare i kronor 2014 Nettoresultat för budgetåret 2014 Bilaga 3 Kalendarium för kvalitetsarbete Aktiviteter Augusti Analys kursutvärderingar, kvalitetsmått och NP Självvärdering avslutad Ansvarig /ekonomi och kval. September Delårsrapport 2 med underlag från skolornas kvalitetsrapporter Enhetens kvalitetsrapport med kvalitetsplan beslutas och implementeras och inlämnas till avdelningen för ekonomi och kvalitet. Utbildningschef, samordnas av Utbildningschef Oktober Skolornas reviderade likabehandlingsplaner November 10

13 Internbudget December GyVF:s kvalitetsrapport, redovisas i nämnden Uppföljning på individ- och gruppnivå inom vux Vux-avdelningen Januari Årsanalys Februari Elevenkät år 2 Mars Budgetskrivelse Kvalitetsdialoger April Kvalitetsdialoger och Utbildningschef och Kvalitetsplan GyVN Rapport elevenkät år 2 Maj Delårsrapport 1 Analys av resultaten på nationella prov Kartläggning inför likabehandlingsarbetet Uppföljning av synpunkter/klagomål Självvärdering i arbetslagen enligt Qualismodellen Analys och åtgärder för förbättring Nämndens beslut om kvalitetsplan Juni 11

14 Nationella prov sammanställs Betygsresultat sammanställs Kursutvärderingar Uppföljning av verksamhetsåret (enligt Qualis kvalitetskriterier) Uppföljning av prioriterade utvecklingsområden /Ekonomi och kv 12

15 Bilaga 4 Vuxenutbildningen Tabell 3 fyller enheterna själva i. Övriga statistisk underlag för måtten levereras av GyVF. Nedan angivna kvalitetsmått kan kompletteras av för enheten relevanta mått. BETYG Tabell 1, Kursbetyg Kommunal vuxenutbildning/ Särskild utbildning för vuxna/utbildning i svenska för invandrare 1. Vuxenutbildning Antal elever F % E % D % C % B % A % Skolform/verksamhet: Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning: Allmänna: Yrkes: Utbildning i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Lärlingsutbildning - Särskild utbildning för vuxna Lärlingsutbildning - Kommunal vuxenutbildning Definition: Kursbetyg för elever som läst kurs inom respektive skolform: totalt antal samt andel F/E/D/C/B/A. 1 Samma elev kan förekomma flera gånger i statistiken pga att det är möjligt att läsa flera kurser. 13

16 PRODUKTION Tabell 2 Produktion Skolform/Verksamhet Antal producerade poäng (GY)/ verksamhetspoäng (GRUV) resp. undervisningstimmar (Särvux/Sfi) Antal helårsplatser Antal fysiska studerande Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning: Allmänna: Yrkes: Utbildning i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Lärlingsutbildning - Särskild utbildning för vuxna Lärlingsutbildning - Kommunal vuxenutbildning Totalt X 2 Definition: Antal producerade verksamhetspoäng/undervisningstimmar (Särvux/sfi) Andel kvinnor Andel män Tabell 2b Produktion Utbildning i Svenska för Invandrare Antal studerande per studieväg sista datum i perioden. VKC VSÖ TOT Antal studerande Antal platser Beläggningsgrad Antal studerande Antal platser Beläggningsgrad Antal studerande Antal platser Beläggningsgrad Sfi 1 Sfi 2 Sfi 3 Övr Tot Tabell 2C Nyinskrivningar (I) och utskrivningar (U) under perioden. VKC VSÖ Totalt Sfi 1 Sfi 2 Sfi 3 Övr sfi Totalt sfi I U I U I U I U I U 2 Samma elev kan förekomma flera gånger i statistiken pga att det är möjligt att läsa flera kurser. 14

17 AVBROTT Tabell 3 Antal elever på vuxenutbildningen som gjort studieavbrott under året. Orsak/ny sysselsättning Arbete Annan kommun Annan utbildning Annat land Komvux Malmö Centrum Astar Hermods Lernia Miroi Komvux Malmö Södervärn Komvux Malmö Pauli Komvux Malmö Agnesfrid Komvux Malmö Värnhem Komvux Malmö Universitetsholmen Malmö Byggymnasium Komvux Malmö Borgarskola Totalt Definition: Okänd anledning placeras under kategorin Övrigt. Ekonomiska skäl Övrigt Totalt Tabell 3b Avbrott Utbildning i svenska för invandrare Studieväg Sfi kurs Fullföljd (slutat med betyg) Avbrott (slutat utan betyg) Pågående 1 Kurs A 1 Kurs B 2 Kurs B 2 Kurs C 3 Kurs C 3 Kurs D TOTALT * Slutat är här summan av de som slutat med betyg och de som slutat utan betyg Antal kursdeltagare Betyg / Slutat* Prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare (sfi-bonus) Tabell 4 Sfi-bonus genomströmning (beslut uppdelat på kön) Man Kvinna Totalt sfibonus Totalt sfi Studieväg Beviljad Avslag Beviljad Avslag studerande 1B 2C 3D Totalt 15

18 16

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Gymnasieexamen. För högskoleförberedande examen krävs 2500 poäng 2250 godkända poäng godkänt i sv/sva 3, en 2 och ma 1 godkänt gymnasiearbete

Gymnasieexamen. För högskoleförberedande examen krävs 2500 poäng 2250 godkända poäng godkänt i sv/sva 3, en 2 och ma 1 godkänt gymnasiearbete GY 2011 Betyg mm Ny betygsskala Kursbetyg Betygsskala A F fr o m ht 2011 Enligt betygspropositionen en ny betygsskala, (prop. 2008/09:66) Skolverket ska utfärda nationella kunskapskrav för betygsstegen

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Inledning Vallaskolan är en F-9-skola. Skolan är organiserad i två spår, Alfaspåret F-9 och Omegaspåret F-9. Vallaskolan har ett kommunövergripande uppdrag

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden Borås Faställt av: Utbildningsnämnden Datum: 26 oktober 2010 För revidering ansvarar: Utbildningsnämnden, förutom

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015)

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) 2015-06-08 1 (8) Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) NT-Gymnasiet Ansvarig för redovisningen Gunilla Carlsson, rektor 2 (8) Sammanfattning Verksamheten har hög måluppfyllelse vad det gäller kunskaper och

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12 Älvdalens Utbildningscentrum Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling Läsåret 11/12 Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.2 Former för samråd... 3 2. Resultat och måluppfyllelse inom gymnasieskolan...

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lerums vuxenutbildning 2015-2016

Likabehandlingsplan för Lerums vuxenutbildning 2015-2016 1 (16) Likabehandlingsplan för Lerums vuxenutbildning 2015-2016 Behandlad på APT 15-08-10 LERUM400, v 1.0, 2007-06-15 2 (16) 1. Inledning Mål och vision All verksamhet ska utgå från principen om människors

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Skola/förskola/arbetslag: Heurika, Fredrika Bremergymnasierna Organisation och förutsättningar för verksamheten Heurika ansvarar för utbildningen på (bilaga 01)

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Resultat Lässcreening åk 2, 4 och åk 7 med analys och åtgärder

Resultat Lässcreening åk 2, 4 och åk 7 med analys och åtgärder Kvalitetsredovisning Antilopenskolan läsåret 2012/2013 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Skola antal lärare/100 barn 10,38 Fritidshem antal barn/pedagog 13,5 Förskola antal

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-30 30 Reviderad plan för utbildning på introduktionsprogram (UN 2015.101) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t

L J U S p å k v a l i t e t L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Mälargymnasiet Rapport November 2014 Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden - styrning av mål, resultat och kvalitet enligt framtagen målstyrningsprocess 2013/2014 Beslutad i BU-nämnd 2011-09-06 Delegationsordning 1.3

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015. Malmgårdsskolan f-1 Hagenskolan

Verksamhetsplan 2014-2015. Malmgårdsskolan f-1 Hagenskolan Verksamhetsplan 2014-2015 Malmgårdsskolan f-1 Hagenskolan Verksamhetsplan Malmgårdsskolan f-1/hagenskolan Vision/Verksamhetsidé Alla barn har rätt att utvecklas för att nå sin högsta potential. Vår skola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Utbildningen Medieprogrammet är ett studieförberedande program med yrkespraktik, som fasas ut

Läs mer

Årsplanering systematiskt kvalitetsarbete skolväsendet Alströmergymnasiet och Vuxenutbildning, Alingsås kommun

Årsplanering systematiskt kvalitetsarbete skolväsendet Alströmergymnasiet och Vuxenutbildning, Alingsås kommun När Aktivitet Syfte Ansvarig Övrigt Augusti Gymnasiala program fastställer utvecklingsområden och aktiviteter för kommande läsår utifrån nationella och kommunala mål (flerårsstrategi 2014). Gemensam mall

Läs mer

Elevbarometer för den kommunala gymnasieskolan 2015

Elevbarometer för den kommunala gymnasieskolan 2015 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-03 Diarienummer: UAN 2015/0329 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Klas Jacobsson E-post: klas.jacobsson@halmstad.se Telefon: 0738-11 88 44 Elevbarometer för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Avdelningens verksamhetsplan 2016. Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola

Avdelningens verksamhetsplan 2016. Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola Avdelnings verkssplan 2016 Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola www.skovde.se Skövde kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde och organisation... 4 3 Styrkort...

Läs mer

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering Kvalitetsredovisning Varje kommun är skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolverksamhet.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2013/2014

Kvalitetsrapport läsår 2013/2014 2014-09-10 1 (14) Kvalitetsrapport läsår 2013/2014 NT-Gymnasiet Ansvarig för redovisningen Gunilla Carlsson Rektor Mall Kvalitetsrapport/enhet/Systematiskt kvalitetsarbete feb 2013 2014-09-10 2 (14) Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9669 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Halmstad belägen

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Terra Novaskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Det

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Läsåret 2014-2015 GRUNDFAKTA... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Arbetsmiljö... 3 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer