Kvalitetsrapport Perioden 30 juli juli Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel som studerar dagtid: 85 % Totalt antal medarbetare: 30 Andel enligt avtal behöriga sfilärare: 2 77 % Andel som studerar kvällstid: 15 % Skolform: Kommunal Antal elever i snitt per månad: Antal sfi-lärare 19 Andel sfi-lärare med kompetensutvecklingsplan: 3 0 % Mer information om skolenheten finns på webbplats: sfivasterort.stockholm.se Andel övrig tid (tex helg, distans): 0 % Andel övriga lärare: 33 % SKOLENHETENS KVALITETSARBETE Arbetsformer Kvalitetsarbetet på SFI Västerort genomförs vid studiedagar och skolkonferenser, på APT och i olika möten med personal och elever. Ledningen ansvarar för att detta arbete genomförs och följs upp. Arbetet mellan lärare och elever grundar handlar i stor utsträckning om att läraren förmedlar kursplanernas innehåll till eleverna, på ett sådant sätt att de kan förstå och ta till sig innehållet. Vi konkretiserar målen i kursplanerna. Underlag och källor Som underlag och källor till kvalitetsrapporten använder vi kvalitativt och kvantitativt underlag. Vi använder betygsstatistik och resultat från nationella prov, medarbetarenkäten, elevenkäter från yrkesutbildningarna och sommarverksamheten. Skolledningen gör 1 Elever inom sfi kan studera på heltid eller deltid, här specificeras inte studieomfattningen. 2 Behörig sfi-lärare enligt avtal innehar lärarexamen och minst 60 hp i ämnet svenska som andraspråk. 3 Sfi-lärare med kompetensutvecklingsplan innehar en planering som leder till att de kommer uppnå full behörighet enligt avtal inom maximalt ett år.

2 klassrumsbesök. Lärarna har klassråd i grupperna och skolan har elevråd två gånger per år med representanter från skolledningen och respektive kursgrupp. under en vecka i september 2013 genomgår skolan en kvalitetsutvärdering i samarbete med en utvärderare från utbildningsförvaltningen. Rapporten från kvalitetsutvärderingen används för det kommande kvalitetsarbetet Analys och bedömning av kvalitetsarbetet Planering av kvalitetsarbetet initieras av skolans ledning som prioriterar bland de olika områden som kvalitetsarbetet omfattar. Uppföljning, utveckling sker i samverkan mellan elever och personal på skolan. Dokumentationen görs i huvudsak av skolans ledning. Uppföljningen av betygsresultat och resultat från nationella prov fungerar systematiskt bra. Det finns behov av att ytterligare systematisera och skapa mer delaktighet i kvalitetsarbetet på skolan. Eleverna måste engageras mer och elevperspektivet måste bli starkare. Uppföljning och utvärdering av de processer vi driver måste också göras mer systematiskt till exempel genom elevenkäter inom fler områden. VERKSAMHETENS PRIORITERADE ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING I FÖREGÅENDE KVALITETSRAPPORT OCH KVALITETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN De prioriterade åtgärderna i föregående kvalitetsplan var: att förbättra rutinerna för det systematiska kvalitetsarbetet, att förbättra rutinerna för introduktion av nya elever, att utveckla arbetet med individuella studieplaner och att utveckla arbetet med formativ bedömning. Uppföljning av Verksamhetens mål Kunskaper Mål Elever ska ha delaktighet och inflytande i sin utbildning. Varje elev ska ha kunskap om målen, kunskapskraven och betygskriterierna för den aktuella kursen. Därtill ska eleven veta hur han eller hon står i relation till målen. Eleven ska få återkoppling på sina insatser på ett sådant sätt att det främjar en fortsatt och fördjupad inlärning. Dokumentationen ska vara tydlig i den individuella studieplan som eleven och läraren uppdaterar regelbundet. Resultat Observationer och intervjuer med lärare och elever visar att det finns brister i verksamheten vad gäller elevernas kunskap om målen med respektive kurs och grunderna för bedömning och betygsättning. Observationer har också visat att alla elever på skolan inte har en tillräcklig individuell studieplan. Elevernas kunskap om den egna studieprogressionen är inte tillräcklig eller väldokumenterad. Det här är prioriterade områden i det fortsatta kvalitetsarbetet. Observationer och intervjuer med lärare och elever har visat att eleverna känner ett starkt förtroende för sina lärare. Eleverna har förtroende för lärarens kunskaper och bedömarkompetens.

3 Analys och bedömning av måluppfyllelsen Eleverna säger att de känner förtroende för sina lärare och den undervisning de får. De individuella studieplanerna måste vidareutvecklas. Kursmålen och betygskriterierna måste göras mer tydliga för eleverna. För att åstadkomma en utveckling inom områdena kunskaper och bedömning och betygsättning behövs kompetensutveckling. SFI Stockholm driver sedan ett par år tillbaka kompetensutvecklingsarbete med fokus på formativ bedömning. Skolans ambition är att fortsätta detta arbete och förankra det lokalt. Det finns ett behov av att lärare och skolledning tillsammans prioriterar vilka områden inom kompetensutveckling som är viktigast för att höja kvalitén i elevernas lärande och sedan formulerar en kompetensutvecklingsplan utifrån det. Bedömning och betygssättning Mål Att alla elever förstår på vilka grunder betygsättning sker. Att säkerställa en likvärdighet i betygsättningen. Att andelen godkända elever som avslutat kurs D inom ett år från kursstart ska öka. Att öka andelen elever som uppnår godkända betyg på respektive kurs.

4 Resultat Studieväg 1 Antal elever som gjort Antal elever som fått Andel elever som fått prov Kurs 1A % % % % Kurs 1B % % % % Studieväg 2 Antal elever som gjort Antal elever som fått Andel elever som fått prov Kurs 2B % % % % Kurs 2C % % % % Studieväg 3 Antal elever som gjort Antal elever som fått Andel elever som fått prov Kurs D % % % % Nedan redovisas diskrepansen mellan andelen icke-godkända nationella prov och godkända kursbetyg studieväg kurs Andel i % 1 A 0% 1 B 13,4% 2 B 1,8% 2 C 8,2% 3 D 35,3

5 Vi ser en generell ökning av andelen elever som får lägst betyget G på alla kurser och när det gäller 1B kursen har den siffran ökat med 15 % från. Samtidigt har diskrepansen mellan andelen icke-godkända nationella prov och godkända kursbetyg ökat med 5,4 % från vad gäller 1B. Den positiva utvecklingen beror delvis på att vi erbjuder heldagsstudier. Mer lärarledd undervisning ger bättre studieresultat. Modersmålsstödet ger positiva studieresultat på studieväg 1. Vi ser små förändringar i diskrepansen på de olika kurserna. Elevunderlaget är inte av den storleken att vi kan dra statistiskt säkra slutsatser genom att titta på andelen i procent, ofta handlar det om enstaka individer. Diskrepansen på studieväg 3 och kurs D har ökat med 12,3 % från. En möjlig anledning är att vi inte har hunnit arbeta tillräckligt länge med förebyggande åtgärder för att ännu kunna se förbättringar. En annan anledning kan vara att de nya proven ger utrymme att få betyget G på kursen trots att eleven inte har klarat alla testdelar på nationella proven. Den analys vi arbetar efter bygger på att tid är en avgörande faktor för eleverna vid testtillfället. Vissa elever klarar inte att producera en text som motsvarar kriterierna för G vid testtillfället. Vi arbetar med att återigen kartlägga vilka delar av de nationella proven som D-eleverna inte klarar. Det gör vi för att säkerställa vilka orsaker som ligger bakom diskrepansen. Analys och bedömning av måluppfyllelsen Vi arbetar mot likvärdig bedömning inom skolan och den upprätthålls genom återkommande kurser, diskussioner och pedagogiska möten. Vid bedömning av nationella prov medverkar förutom den betygsättande läraren utbildningsledare och biträdande rektor, samt lärare som samtalsledare. Vi säkerställer likvärdig bedömning genom betygskonferenser på skolan tillsammans med lärarna, utbildningsledaren och biträdande rektorn. Lärarna har också underlag för bedömning för hela kursen och som kan väga upp de nationella testernas resultat. Detta för att säkerställa en rättvis, likvärdig och säker bedömning för eleven. För att erbjuda stöd till elever arbetar skolan bland annat med lärarassistenter och modersmålsstödjare. Dessa personer kompletterar läraren i dennes arbete genom att arbeta med eleverna på de vanligaste förstaspråken som finns i elevgrupperna. Det medför att språket utvecklas snabbare, missförstånd undviks och studieprogressionen påskyndas. Arbetet med likvärdighet i betygsättningen fungerar bra och vi avser att fortsätta arbeta enligt den modell vi har. Arbetet med modersmålsstöd har visat sig vara en framgångsfaktor för elevernas studier. Vi planerar att utöka modersmålsstödet i första hand genom att inkludera fler språk. Arbetet med individuella studieplaner behöver utvecklas. Det finns behov av en fördjupad kartläggning av elevernas tidigare kunskaper och deras framtida mål med studierna. Vi ska göra en tydligare ansvarsfördelning för detta arbete och därmed öka inflytandet och delaktigheten för eleverna. Majoriteten av de obehöriga lärare som saknar en kompetensutvecklingsplan gör det eftersom de går i ålderspension inom en snar framtid. Lärandemiljö Under det gånga året har klagomål från elever inkommit. Klagomålen har handlat om att eleven inte har känt till målen med sin kurs, att eleven inte har vetat om sitt preliminära slutdatum för kursen och att eleven inte har anmälts till nationellt prov. De klagomål som inkommer dokumenteras och delas in i kategorier beroende på vilken typ av klagomål det är. Klagomålen hanteras av lärare och skolledning.

6 Skolan genomför elevråd två gånger per läsår. På elevråden deltar representanter från de olika kursgrupperna, samt rektor och bitr. rektor och utbildningsledare. Elevråden föregås av klassråd som läraren genomför tillsammans med sin klass. Det finns ett behov av att öka systematiken i klass- och elevråden och att jobba för ett ökat elevinflytande. Förra året arbetade skolledning och personal fram en plan för likabehandling och mot kränkande behandling, planen har uppdaterats All personal var delaktig i framtagandet av planen. Ett prioriterat område är att göra eleverna mer delaktiga i arbetet. Tensta har under våren 2013 varit drabbat av våldsamheter och social oro. Detta har påverkat och påverkar fortfarande verksamheten, fastän situationen är lugnare nu. Elever och personal säger att de är oroliga. De känner i första hand inte oro i skolan, utan på väg till eller från. Mål Att öka elevernas delaktighet i klass- och elevråd. Att fler elever ska känna till och förstå skolans plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling. Resultat Eleverna vet vem de ska vända sig till om de har klagomål eller synpunkter. Det har framkommit i intervjuer. Eleverna känner trygghet i skolan. Däremot känner de otrygghet utanför skolan, på skolgården och i Tensta i stort. Det beror på den oro och de våldsamheter som utspelade sig i området våren -13. Skolan drabbades direkt av vissa av dessa händelser, men även indirekt. Händelserna i området har bidragit och bidrar fortfarande till oro hos elever och personal. Analys och bedömning av måluppfyllelsen Lärandemiljön på skolan är bra eftersom eleverna i intervjuer säger att de trivs på skolan, de blir bemötta med respekt av skolans personal och de vet hur de ska göra om de vill framföra synpunkter eller klagomål. I intervjuer har det visat sig att skolans plan för likabehandling och mot kränkande behandling måste göras mer känd hos eleverna. Vi måste också säkerställa att eleverna kan förstå planerna. Elev- och klassråd genomförs, men inte med en helt tydlig systematik för eleverna. Otydligheten kan till viss del bero på att många elever inte läser sfi under så långa perioder att de hinner delta mer än ett elevråd, som genomförs två gånger per läsår. Lärandemiljön påverkas starkt av de våldsamheter och den sociala oro som har förekommit i stor omfattning i Tensta under våren -13. Oroligheterna är inte lika omfattande nu, fastän enstaka händelser inträffar. Elever och personal uttrycker en oro för att gå till och från skolan, eller att vi ska drabbas av inbrott och skadegörelse, vilket har inträffat upprepade gånger under våren. Utbildningsval arbete och samhällsliv Mål Att erbjuda sfi med arbetlivsinriktning Att erbjuda korta yrkesutbildningar. Att utveckla elevernas introduktion och studieplanering.

7 Resultat Arbetslivsorientering ingår i hela Sfi undervisningen. Elever och lärare gör studiebesök på företag inom olika branscher. SFI Yrkesutbildning, Kök och restaurang är en utbildning som gett goda resultat. Eleverna läser Sfi, gymnasiekurser och har praktik under 6 veckor. Resultat av Kök och restaurangutbildningen vt 2013: En uppföljning gjordes i september 2013 med de elever som avslutade utbildningen i juni Av de 7 elever som deltog och slutförde utbildningen har 2 fortsatt till kock utbildning (lärling på Stockholm hotell och restaurangskola) 2 har sökt till vuxenutbildning, undersköterska med start i oktober, en läser sfi D för att avsluta, 2 arbetar. Sfi yrkeskurs, personlig assistent Hösten 2012 inledde vi ett samarbete med ett brukarkooperativ som erbjöd två av lärarna att gå deras kurser till personlig assistent och utbildning för arbetsledare. I mars startade en 16 veckor lång kurs som kombinerade sfi, teori och praktik. Intresset för kursen var stort och 26 elever fick börja kursen. Eleverna hade teori och svenska 3 dagar per vecka och praktik 2 dagar per vecka, enheten för språkstödjande insatser ordnade praktikplatser. Resultat av kursen Sfi personlig assistent Eleverna var mycket nöjda och 5 stycket fick sommarjobb (några på sina praktikplatser). Ytterligare 2 har fått arbete under hösten. Eleverna har blivit mer aktiva i sitt arbetssökande efter kursen. Eleverna på Studieväg 1 B (Rätt Steg) erbjuds språkpraktik. Vid behov kan vi hjälpa till att hitta praktikplats åt eleverna. Studie- och yrkesvägledare bidrar till att öka elevernas kunskaper och förståelse om samhället, arbetslivet, yrken och utbildningsvägar för att de ska kunna göra genomtänka val och snabba på inträdet på arbetsmarknaden. Samverkar med andra interna/externa aktörer, andra myndigheter och företag. Introduktion och studieplanering Nya elever får två dagar introduktion där de får information om Sfi, kursmål, studieplaner betyg, sfi bonus mm. Introduktionen är under ständig utveckling. Vi kommer att utveckla språkintroduktionen. Analys och bedömning av måluppfyllelsen Sammanfattningsvis kan man se i yrkesutbildningar/kurser att ett tydligt syfte och mål för eleverna gör att de snabbare klarar av sina sfi studier och blir mer motiverade att fortsätta studera eller söka arbete. En stark anledning till detta antas vara att yrkesutbildningarna är relativt korta, intensiva och de har mycket tydliga målformuleringar. Dessa målformuleringar förklaras och förankras hos de elever som ska gå utbildningarna redan i ansökningsförfarandet och i kursens början. Skolan borde arbeta på samma sätt med förankringen av mål även på de

8 ordinarie sfi kurserna där intervjuer med eleverna har visat att de i många fall inte har kunskap om målen för den kurs de läser. SAMMANFATTANDE ANALYS Måluppfyllelsen vad gäller bedömning och betygsättning är god. Det visar betygsstatistiken. En bidragande faktor till den goda utvecklingen är heldagsundervisningen med fokus på arbetslivs- och samhällsorientering. Området kunskaper måste utvecklas vad gäller elevernas kunskaper om målen med utbildningen och grunderna för bedömning och betygsättning. Vad gäller lärandemiljö så är bedömningen att vi har en god grund att stå på eftersom eleverna säger att de har förtroende för sina lärare och sin undervisning. Systematiken och tydligheten i den individuella studieplaneringen måste förbättras. UTVECKLINGSOMRÅDEN OCH PRIORITERADE INSATSER FÖR UTVECKLING Vi prioriterar under året att fortsätta med att tillsammans peka ut de viktigaste aktiviteterna för att höja kvalitén i elevernas lärande. Delar i detta är att arbeta med att öka elevernas kunskap om målen med utbildningen och grunderna för bedömning och betygsättning. Vi ska se över de rutiner vi har, men också vidareutveckla dem och skapa en bättre systematik. Vi ska också vidareutveckla och förbättra den individuella studieplaneringen och uppföljningen. För att göra detta möjligt behöver vi upprätta en plan för kompetensutveckling för lärare. En del i planen blir att fortsätta arbeta kompetensutvecklande med formativ bedömning. Kvalitetsrapporten är upprättad av Datum: Ansvarig: Tobias Fannkvist

43 % 32 % Kvalitetsrapport 2014-2015 Perioden 29 juli 2014 31 juli 2015 ANORDNARE SKOLENHET

43 % 32 % Kvalitetsrapport 2014-2015 Perioden 29 juli 2014 31 juli 2015 ANORDNARE SKOLENHET 1 Kvalitetsrapport Perioden 29 juli 2014 31 juli 2015 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel som

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 ANORDNARE Lernia Utbildning AB SKOLENHET Skolenhet: Lernia Utbildning AB sfi Globen City, Arenavägen 63 Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 3 Andel som

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013

Kvalitetsrapport 2012/2013 Kvalitetsrapport 2012/2013 ANORDNARE Lernia Utbildning AB SKOLENHET Skolenhet: Lernia Utbildning AB sfi Globen City, Arenavägen 55, plan 5 Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 2,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014/2015

Kvalitetsrapport 2014/2015 SID 1 (12) Kvalitetsrapport 2014/2015 ABF SFI Stockholm SID 2 (12) SKOLENHET Skolenhet: ABF SFI Stockholm Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 2, Sfi 3 som studerar dagtid: 71 %

Läs mer

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12 Älvdalens Utbildningscentrum Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling Läsåret 11/12 Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.2 Former för samråd... 3 2. Resultat och måluppfyllelse inom gymnasieskolan...

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (16) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE PILLE PENSA HE DSTRÖM BITR REKTOR SFI STOCKHOLM Rapport från utvärdering

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t

L J U S p å k v a l i t e t L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Mälargymnasiet Rapport November 2014 Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten.

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. 2009-02-27 KVALITETSREDOVISNING 2009 VUXENUTBILDNINGEN, VUX Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. Område/skola/arbetslag:

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Här presenteras ett fiktivt exempel med syfte att inspirera till samverkan inom gymnasieskolan med studie-

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Ann Andersson Ekonomichef Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Ärende

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Karin Stavne Maria Hedelin Björse John Jönsson Peter Magnusson Anna-Lena Månsson Rektor Bitr rektor NA Bitr rektor HU Bitr rektor ES Bitr rektor

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hantverksprogrammet 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen.

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

ABF Stockholm. Vuxenutbildning - Våren 2010

ABF Stockholm. Vuxenutbildning - Våren 2010 Vuxenutbildning - Våren svar, % Normer och värden 1. Jag känner mig trygg i min skola/utbildning. 0 1 2,,0,, 2. Jag behandlas bra av mina studiekamrater. 1 21 1 1,,. Lärarna bemöter mig på ett positivt

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Kvalitetsrapport 2011/2012. ABF Stockholm Sfi

Kvalitetsrapport 2011/2012. ABF Stockholm Sfi Kvalitetsrapport 2011/2012 ABF Stockholm Sfi 2 SKOLENHET Skolenhet: ABF Stockholm Sfi Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 2, Sfi 3 Andel som studerar dagtid: 70 % Totalt antal medarbetare:

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING SVENSKA FÖR INVANDRARE SKOLENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning Ledning av den

Läs mer

Vuxenutbildning i anstalt

Vuxenutbildning i anstalt Sammanfattning Rapport 2012:6 Vuxenutbildning i anstalt En kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning med fokus på motivationsarbete och anpassning Sammanfattning Kriminalvården, som ansvarar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Utbildningsborgen i Stockholm 10-14 september 2012

Rapport från utvärdering av sfi Utbildningsborgen i Stockholm 10-14 september 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2012-12-10XX

Läs mer

Systematisk kvalitetsarbete

Systematisk kvalitetsarbete Systematisk kvalitetsarbete Enhet: Ansvarig: Pelle Persson Barn- och skolförvaltning Lunds stad Innevarande års verksamhetsplan Mål för läsåret 2013-14 Här beskrivs i målform vad vi ville utveckla under

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Medlearn, omvårdnad i Partille

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Medlearn, omvårdnad i Partille Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Medlearn, omvårdnad i Partille Utbildningen är granskad av Partille kommun, Bosse Andersson och Stefan Kallus. Granskningsbesök har gjorts 110427

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Utbildningen Medieprogrammet är ett studieförberedande program med yrkespraktik, som fasas ut

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bergsjö skola, grundskola årskurs 6 9

Utbildningsinspektion i Bergsjö skola, grundskola årskurs 6 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Bergsjö skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Bergsjö skola, grundskola årskurs 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (11) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer

Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning

Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning Redovisning av regeringsuppdrag Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2006-09-18 Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Härmed redovisas uppdraget

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik

Utvecklingsplan. För förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola tillkommer Värdegrund Språkutveckling/läsutveckling Matematik Utvecklingsplan Utifrån Bildningsstaden Borås är det fastslaget att nedanstående utvecklingsområden ska prioriteras i utvecklingsarbetet och alla nivåer i styrning och ledning behöver förhålla sig till

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer