Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten."

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2009 VUXENUTBILDNINGEN, VUX Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. Område/skola/arbetslag: Ansvarig rektor Vuxenutbildningen i Värnamo Tobias Hörnquist 1 Sammanfattande bedömning Max 1 A4-sida. Rektors/arbetslagets sammanfattande bedömning av enhetens måluppfyllelse. Måluppfyllelsen skall anges med begreppen; Ej godtagbar, godtagbar, god eller mycket god. Komvux i Värnamo har under läråret 08/09 bytt namn till Vuxenutbildningen i Värnamo (Vux). Detta kommer sig av att Vuxenutbildning omfattar även Särvux och SFI och bytet har fallit väl ut. Vi har nu också möjlighet att profilera och marknadsföra vår egen verksamhet. Vuxenutbildningen har genomfört två goda terminer. Under hösten 2008 hade vi utrymme över för att ta emot fler elever men i och med lågkonjukturen ökade elevantalet till vårterminen markant, ca 20%. Vi klarade detta med gott resultat inom ramen för tilldelade resurser. Under 08/09 har mycket av skolans fokus legat på att öka graden av valfrihet för eleverna. Därför har vi har tillsammans utvecklat en egen form av distans som vi i detalj kan kvalitetssäkra som vi kallar Närdistans. Kvaliten på den undervisningsformen har gått från godtagbar till god under läsåret. Vi har under hela året fört dialoger med olika utbildningsanordnare för att bredda utbudet på vår verksamhet. Resultatet har blivit gott då vi har genomfört utbildningar inom grävmaskin och industri m.m. Inför hösten 2009 har vi även upparbetat ett samarbete med Finnvedens gymnasium (Figy) vilket gjort att höstterminen 2009 studerar 10 vuxenelever gymnasiala kurser på Figy. Enkätundersökningar visar att eleverna på Vux i Värnamo är nöjda till mycket nöjda med sin undervisning och skolan. Vi har ett stort antal elever som fått godkänt eller högre och gått vidare till högre studier. Vidare konstaterade vi att Sfi-elever som har slutat sin Sfi p.g.a. arbete nu i viss utsträckning kommer tillbaka för att slutföra sina studier. Vi anser dessutom att vår satsning på kvällskursen i Sfi har givit oss ett bra försprång i deras förberedelser och

2 fortsätter därför med kvällskursen. Tack vare den gemensamma ansträngningen i att öka möjligheterna för eleverna erbjöd vi en god blandning av olika utbildningsalternativ har vi genomfört ett gott läsår med många nöjda elever med goda utbildningsresultat. Enkäter visar att eleverna som läst in närdistansform är nöjda över att de fått en möjlighet att studera som de annars inte skulle kunnat. 2 Verksamhetens förutsättningar Ingående verksamheter skall specificeras under egen rubrik. Presentation av enheten. Lokaler utemiljöer Antal barn/elever Ledningsorganisation Arbetsorganisation Organinsation av kvalitetsarbetet på enheten över hela läsåret Hänvisning till bilagor för mer information Vux i Värnamo har under läsåret haft 30 anställda (samt vid enstaka tillfällen extra vikarier). 23 är pedagoger på olika nivåer, 2 administratörer med olika ansvarsområden, 2 studie- och yrkesvägledare med delat ansvar för yttre och inre samverkan, 1 kurator på 75%, 1 IT-/infoteksansvarig samt 1 rektor. Dessutom har 6 lärare undervisat på Vux som i första hand tillhör Figy. De undervisar främst i ämnen där vi saknar kompetens inom egen verksamhet i syfte att bredda vårt utbud. Verksamheten har undervisat i snitt 350 elever/termin. Komvux disponerar 15 klassrum samt 3 datasalar och 2 grupprum. Vi har därutöver 2 speciallektionssalar för OP samt ett referensbibliotek med datorer. Ledningen består av en rektor som lyder direkt under förvaltningschefen. Personalen är indelad i arbetslag, Administration, SFI, Gruv, Gy, Särvux samt OP där en person i respektive lärararbetslag är ekonomiskt ansvarig för arbetslagets budget. Kvalitetsarbetet har gjorts till största del i de enskilda arbetslagen med tyngdpunkt på kvalitetsarbete i slutet av terminerna. För att öka utöka det systematiska kvalitetsarbetet har vi gjort en gemensam satsning på skolan för att få en kontinuitet i kvalitetsarbetet där rektorn har avdelat tid varannan vecka för att endast diskutera kvalitetsfrågor. 3 Arbetet i verksamheten Uppföljning av beslutande åtgärder kopplade till föregående kvalitetsredovisning. Åtgärder som rektor/arbetslag i enlighet ned kvalitetsredovisning från läsåret 2007/2008 beslutat genomföra. Det mål vi inte uppnådde 07/08 var att Sfi-eleverna inte kom ut i praktik. Detta har vi jobbat med under hela året och kommit fram till att vi inte kan lösa detta på egen hand. Vi har därför inlett samtal med olika verksamheter och hoppas att det kan bli bättre i framtiden. 4. MÅL FÖR LÄSÅR 2008/2009

3 Här anges målen. Tillsammans har hela verksamheten kommit fram till dessa mål att arbeta mot inför 2008/2009: LIKABEHANDLINGSPLAN Förbättrad implementering. o Rektor går igenom Lik.beh.pl med eleverna första dagen. o OPB och OPC får utbildningen i etiken samt övrig undervisning. o Gruvs första info har rektor. o På SFI ansvarar respektive pedagog för genomgången med eleverna. Bibehållet mål inför 08/09. o När en elev vill diskutera något som behandlar likabehandling skall ämnet diskuteras. Likabehandlingsplanen skall diskuteras på arbetslagens återkommande kvalitetsdiskussioner. MÅL FÖR SKOLAN Skolan skall i så stor utsträckning som möjligt anpassa sig efter elevernas individuella behov av utbildning, även avseende studietakt och sätt. o Fler än 1 kursstart/termin. o Stödresurser för ökad elevvård. o Minskat antal NTI-elever. Värnamo vuxenutbildning skall, i samverkan med berörda förvaltningar i kommunen samt arbetsmarknadens parter, genomföra minst två yrkesrelaterade utbildningar per läsår utöver utbudet för utbildningsåret 08/09. MÅL FÖR ARBETSLAGEN Adm: o Under höstterminen 2008 skall administrationen förbättra och kommunicera rutinerna på skolan. Detta genom att genomarbeta, definiera och nedteckna rutinerna på skolan för att sedan förankra dem hos all personal och elever. o Under vårterminen 2009 skall administrationen genomarbeta äldre handlingsplaner, blanketter och dokument för att aktualisera dessa. GY/Gruv: o Alla elever skall ha god kunskap om vad som krävs av dem för att klara sina studier. o Ökat ansvar och delaktighet. OP: o Ökat mentorskap i klasserna/klassföreståndare. o Ökat samarbete i arbetslaget. SFI: o Öva svenska praktiskt i arbetslivet, alla elever skall ha samma möjligheter. o Eleverna skall i större utsträckning reflektera över sina egna studier. Vi kommer under HT08 att testa självskattningsverktyget BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet). Detta för att få ett stöd i vårt kvalitetsarbete samt få arbetet mer vetenskapligt.

4 Dessa målsättningar skall kontinuerligt följas upp och utvärderas i arbetslagen varannan onsdag på avdelad tid. Beskrivning av åtgärder för att nå målen. Hämtas från den gällande arbetsplanen. Likabehandlingsplan: aktualliseras mer än tidigare. Diskuteras oftare och rektor gör en ordentlig genomgång varje kursstart i elevgrupperna. Skolans mål: ofta diskutera nya lösningar på hur man kan bedriva utbildningar, bl.a. på APT:er, titta på andra anordnare och kommuner hur de jobbar med flexibilitet. Samverka med andra aktörer om vilka utbildningar vi kan köpa till bra priser. Arbetslagen: rektor har avdelat tid för att arbetslagen skall ha tid att diskutera kvaliten i sin egen verksamhet samt vilka åtgärder som krävs för att höja kvaliten. Sfi:Mål 1 Ht-08 Samverkansmöten mellan AF. Medborgarförvaltningen, VAC och VUX (tyvärr upphört) Kontakter och möten mellan lärare och handläggare på Socialförvaltningen, med och utan elever Kontakter med praktiksamordnare på Medborgarförvaltningen Mål 2 Film om studieteknik och diskussion om olika inlärningsstilar Självskattningar Vi har förtydligat målen och satt upp delmål (individuella studieplaner har upprättats) Beskrivning av metoder för regelbunden uppföljning av arbetet mot uppsatta mål. Med uppföljning menas en fortlöpande insamling av information om verksamheten som gör det möjligt att följa hur den utvecklas Exempel på redskap för uppföljning kan vara observationer, dokumentation, redovisningar, prov, mm Samtliga arbetslag har fått gott om tid under året för att diskutera hur långt de har nått mot målen. Vidare har rektor kontinuerligt fått in skriftliga uppdateringar om hur arbetslagen ligger till i förhållande till uppsatta målsättningar. Ett nytt perspektiv på vår strävan mot måluppfyllnad är att alla elever skall vara väl informerade om vad som krävs av dem i respektive kurs. Beskrivning av metoder för utvärdering Vi utvärderar för att hitta former för att utveckla vår verksamhet. Exempel på redskap för utvärdering är ex samtal, dokumentation, iakttagelse, observation. Den vanligaste formen av utvärdering på Vux är att man utvärderar terminsvis vad eleverna anser om utbildningen och skolan. Denna utvärdering sker i form av en skriftlig enkät som rektor delar ut samt arbetslagens delar ut egna enkäter som är mer kursspecifika. Sedan genomförs samtal i kurserna om utbildningen innehåll och kvalité. Allt matrial lämnas sedan till rektor som gör en sammanfattande bedömning. 5 Bedömning av måluppfyllelsen I bedömningen bör följande gruppers situation belysas Barn/elever i behov av särskilt stöd Barn/elever med fysiska funktionshinder Barn/elever med annat modersmål än svenska Flickor resp pojkar Måluppfyllelsen skall anges med begreppen; Ej godtagbar, godtagbar, god eller mycket god.

5 På Vuxenutbildningen i Värnamo är studieprestationerna ganska likvärdiga oavsett om man är man eller kvinna, ursprungligen från Sverige eller invandrare. Däremot kan man säga att tidigare erfarenheter av utbildning väger tungt i huruvida eleven klarar sina studier bra eller dåligt. Många av våra tidigare elever kom tillbaka till sina studier efter en tids arbete. Detta gäller främst elever på SFI. Vi har ett antal elever (runt 25%) som har det svårt med sina studier på SFI och Gruv. De eleverna är i behov av längre tid för sin inlärning. Ofta grundar det sig i kort studiebakgrurnd. Eleverna har på enkäter svarat nästan uteslutande att de är nöjda med utbildningen, skolan och med sina lärare. Vi har nått god måluppfyllelse av skolans mål. Vi har blivit mer flexibla och erbjuder i de flesta av våra utbildningar frekventa kursstarter samt vi har i större utsträckning påbörjat en anpassning efter elevens behov avseende sätt att få sin utbildning. Vi har därmed kunnat genomföra fler utbildningar i egen regi. Vi har dessutom genomfört ett antal yrkesutbildningar men framförallt samverkat med Figy och inför nästa läsår har vi vuxna elever i Figys elevgrupper. Arbetslagen har överlag haft fokus på att kommunisera målen med eleverna så alla skall ha klart för sig vad som krävs av dem för att klara av sin utbildning. I detta har vi god måluppfyllelse. Vad det gäller att alla SFI-elever skall praktisera svenska språket i arbetslivet så kommer vi inte klara att lösa detta med tilldelade resurser. Vi får försöka hitta en bra lösning på detta i framtiden. Vidare har vi nått godtagbar måluppfyllelse i ökat ansvar för eleverna. Det har skett en ökning bland vissa elever men inte alla. Detta blir fortsättningsvis en naturlig del i arbetssättet för personalen och kommer på sikt att ge ett gott resultat. Redovisning av resultat Här redovisas de resultat som ni uppnått. Överlag har Vux i Värnamo nått en god måluppfyllelse. Kontiuerligt kvalitetsarbete har blivit en del i arbetet och diskuteras med jämna mellanrum. Arbetslagen jobbar med att hitta briser och sedan försöka förbättra dessa. Målen har varit relevanta och angelägna. Inom de områden som vi hade våra målsättningar har vi utvecklats och blivit en bättre verksamhet. Eleverna har blivit tryggare i sina prestationer nu när de tydligare vet vad som förväntas av dem i kurserna. Vi har dock inte uppdaterat och gått igenom alla våra dokument och planer. Vi har kommti en bit på vägen och nått ett godtagbart resultat. Detaljerna har vi lämna till nästa läsår. Tyvärr fanns inte tid och resurser att implementera BRUK men det finns fortfarande på dagordningen. Analys av resultat i förhållande till nationella mål Här görs en jämförelse mellan det redovisade resultatet och de nationella målen. Personalen på skolan jobbar kontinuerligt med kursplanerna. När de har sina genomgångar med eleverna om vad de behöver uppnå med sina studier för att klara kursen diskuteras ofta innebörden av våra styrande dokument. Då vi jobbar gemensamt med kvalité arbetar vi ofta även med läroplanen. Vi bedömer att vi ligger rätt i förhållande till de nationella målen och att vi hela tiden strävar mot dessa. Analys av resultatet i verksamheten som helhet Ledning och personal skall pröva olika förklaringar till varför måluppfyllelsen är ej godtagbar, godtagbar, god, mycket god. Ex. Används resurserna rätt? Vilket kompetensutvecklingsbehov finns? Hur kan det pedagogiska arbetet utvecklas? Utifrån de förutsättningar vi har på Vuxenutbildningen tycker jag att vi använder våra resurser på ett bra sätt. Vi klarade en elevökning på 20-25%

6 inom befintlig ram med bibehållen kvalité. De besparingar som genomförts har ännu inte påverkat verksamheten negativt. Dock kan besparingar i framtiden orsaka problem då elevantalet ökar. Som rektor anser jag dock att vi kan öka vår flexibilitet och i större utsträckning möta elevernas behov av individuella lösningar för utbildning. Konceptet Närdistans är ett steg på vägen mot denna flexibilitet. Jag anser dessutom att vi i större utsträckning kan bli bättre på att använda oss av tekniska lösningar för att öka flexibiliteten i tid och rum. Vi kan även öka inlärningen i klassrummen genom teknologi. Vidare har vi problem att ändra vårt utbud då vi har har fasta förbestämda förutsättningar. Vi kan inte i full utsträckning möta efterfrågan på utbildningar då tillgången till dessa är begränsad inom befintlig ram, t.ex. har vi svårt att öka andelen yrkesutbildningar då vi saknar kompetens, lokaler och ekonomi inom verksamheten. Med en mer flexibel struktur kunde vi anpassa oss och utbudet bättre. 6 Uppföljning av likabehandlingsplanen Ex Hur har planen upprättats? Hur har informationen skett? Hur har arbetet med likabehandlingsplanen fungerat? Informationsarbetet med likabehandlingsplanen har fungerat bra. Eleverna har i enkäter svarat att de känner till vad som gäller för likabehandling på skolan och de vet hur de skall anmäla problem. Det har även visat sig att elever tar tidig kontakt med rätt personal när de känner någon form av obehag vilket har gjort att problemen har kunnat avhjälpas i tid och inte blivit några stora problem. Detta är vi mycket nöjda med. Under nästa läsår skall vi omarbeta planen och återigen översätta den så den finns tillgänglig på de 13 språk vi erbjuder idag. Omarbetningen kommer att ske i enlighet med de nya lagarna som styr likabehandling och diskriminering. 7 Uppföljning av vårdnadshavares och/eller barn/elevers delaktighet i arbetet med kvalitetsredovisningen Ex. Hur har kvalitetsredovisningen upprättats? Hur har man informerat om syftet? På vilket sätt har vårdnadshavare och barn/elever varit delaktiga i arbetet med kvalitetsredovisningen? Våra elever har blivit erbjudna att delta med synpunkter och det har de gjort. Dock är intresset inte så stort men vi kommer att försöka synliggöra vikten av att de deltar i det kontinuerliga kvalitetsarbetet genom förbättrad information och dialog. Dock deltar eleverna med sina synpunkter genom alla våra enkäter. 8 Beslut om åtgärder för utveckling och förbättring Avseende verksamhetens mål, likabehandlingsplan samt vårdnadshavares och elevers delaktighet. Mål för skolan: - Varje elev skall i större utsträckning få en individualiserad utbildning. Dessutom skall elever på alla nivåer ta ett ökat ansvar för sin utbildning. Mål för arbetslagen:

7 ADM: Under läsåret skall administrationen förbättra och kommunicera rutinerna på skolan. Detta genom att genomarbeta, definiera och nedteckna rutinerna på skolan för att sedan förankra dem hos all personal och elever. Vidare skall administrationen genomarbeta äldre handlingsplaner, blanketter och dokument för att aktualisera dessa. GY/GRUV:Mål 1 Vårt tidigare mål att eleverna skall ha god kunskap om vad som krävs för att klara av sina studier är i flera avseenden otydligt och därför vill vi förtydliga detta. Detta bör kunna leda till ökad kvalitet för eleverna och bättre utvärdering. Mål 2 Vi vill uppnå en bättre samsyn mellan lärare och administrativ personal kring prövningar. Mål 3 Som en fortsättning på målet om ökat ansvar och delaktighet vill vi skapa en arbetslagsgemensam mall för hur vi under kursen skall samtala med eleven om mål och kunskapsutveckling. SFI: Omorganisera elevgrupperna för att utveckla ett mer flexibelt arbetssätt Öka gemenskapen inom hela SFI genom övergripande tematiskt arbete i de tre spåren Öka elevernas medvetenhet om studierna genom att kontinuerligt följa upp elevernas utveckling med hjälp av GERS (Gemensam europeisk referensram). OP: Lagspel utveckla kollektivt arbete Iscensätta vuxenutbildning Forma teorin och praktik till en helhet. Åtgärder att vidta i de fall målen inte har uppnåtts Administrationen uppnådde inte sina mål fullt ut. De målsättningarna kvarstår till nästa läsår. Övriga planerade åtgärder Kompetensutvecklingsbehov Fördjupad kunskap i elevuppföljning. IT. Datum: Deltagare: Rektor Tobias Hörnquist med Vuxenutbildningens arbetslag

8

9 Bilagor - Faktaredovisning Redovisning av resultat av betyg, nationella prov. Antal elever 2007 okt 2008 okt 2009 okt 2010 okt 2011 okt Antal Åtgärds- Antal Åtgärds- Antal Åtgärds- Antal Åtgärds- Antal elever program elever program elever program elever program elever Komvux Särvux 4 3 SFI Åtgärdsprogram

10 Område: Vux Antal elev per årsarbetare Årsarbetare 2007 okt elev elev/ årsarbetare Årsarbetare Komvux , Särvux SFI , ,6 elev elev/ årsarbetare Årsarbetare elev elev/ årsarbetare Årsarbetare elev elev/ årsarbetare

11 Betyg och nationella prov TOTALT IG G VG MVG Nationellt prov Kursbetyg SVENSKA IG G VG MVG Nationellt prov Kursbetyg ENGELSKA IG G VG MVG Nationellt prov Kursbetyg MATEMATIK IG G VG MVG Nationellt prov Kursbetyg SSA IG G VG MVG Nationellt prov Kursbetyg Pedagogisk personal/utbildning/kön 2007 okt 2008 okt 2009 okt 2010 okt 2011 okt Komvux Antal Antal Antal Antal Antal Undervisande personal varav Man 4 4 Kvinna Därav med pedagogisk högskoleexamen varav Man 3 3 Kvinna Obehöriga, ej ped utbildning Man 1 1 Kvinna 1 1

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA

KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA 2015-06-22 KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA Område/förskola/arbetslag: Ansvarig förskolechef: Klippans förskola, Bredaryd Evelina Josefsson 1 Sammanfattande bedömning Max 1 A4-sida. Rektors/arbetslagets

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING SVENSKA FÖR INVANDRARE SKOLENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning Ledning av den

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2011 FÖRSKOLA. Inglis Lindahl

KVALITETSREDOVISNING 2011 FÖRSKOLA. Inglis Lindahl 2011-03-17 KVALITETSREDOVISNING 2011 FÖRSKOLA Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. Område/förskola/arbetslag: Ansvarig

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Arbetsplan för. Rönnens förskola

Arbetsplan för. Rönnens förskola Arbetsplan för Rönnens förskola Verksamhetsåret 2011/2012 VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR Rönnen är en enavdelningsförskola, 1-5 år, i Bredaryd. Ett typiskt småindustrisamhälle med ca 1300 invånare, många

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Terra Novaskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Det

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016

Likabehandlingsplan 2015-2016 Likabehandlingsplan 2015-2016 INNEHÅLL Verksamhetsformer som omfattas av planen... 2 Främjande insatser... 5 Schemaläggning, föräldraskap och studier... 9 Kartläggning... 10 Skolans plan mot diskriminering

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Rehabiliterande undervisning

Rehabiliterande undervisning Rehabiliterande undervisning för SFI-elever Ett samverkansprojekt mellan Samordningsförbundet Umeå,VIVA Komvux/sfi, VIVA introduktion, Arbetsförmedlingen i Umeå, Västerbottens läns landsting/ Ersboda vårdcentral,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 1 Artediskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 2 Innehåll Inledning sid 2 Förutsättningar sid 2 Elevernas arbetsmiljö sid 3 Elevernas lärande och skolans studieresultat

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan 16 434 30 Kungsbacka 0300-83

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2012/2013 1 Arbetsplanen beskriver verksamhetens visioner och mål samt strategier för att nå dessa. Planen revideras varje läsår genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2010 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av utbildningar och sysselsättningsåtgärder ge kunskaper, färdigheter och skapa goda förutsättningar

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 ANORDNARE Lernia Utbildning AB SKOLENHET Skolenhet: Lernia Utbildning AB sfi Globen City, Arenavägen 63 Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 3 Andel som

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lerums vuxenutbildning 2015-2016

Likabehandlingsplan för Lerums vuxenutbildning 2015-2016 1 (16) Likabehandlingsplan för Lerums vuxenutbildning 2015-2016 Behandlad på APT 15-08-10 LERUM400, v 1.0, 2007-06-15 2 (16) 1. Inledning Mål och vision All verksamhet ska utgå från principen om människors

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Inledning Vid Sammilsdalskolan åk 7-9 går ca 275 elever. Skolan har en idrott- och hälsaprofil som bland annat återspeglas i elevernas schema och timplan. I

Läs mer

Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015 Organisation Rektor Skolassistent Specialpedagog Karin Elfving Kicki Glaad Ulrica Elisson-Grane Elever ca 180 Fritidshem ca 60-70 inskrivna Personal

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 2008 Drottning Blankas Gymnasieskola Varberg

Kvalitetsredovisning 2007 2008 Drottning Blankas Gymnasieskola Varberg Kvalitetsredovisning 2007 2008 Drottning Blankas Gymnasieskola Varberg Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Grundfakta... 4 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen... 5 Dokument...

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

KVALITETSPLAN 2008-2012. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11

KVALITETSPLAN 2008-2012. Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11 KVALITETSPLAN 2008-2012 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2009-03-05 11 Innehållsförteckning Förordning om kvalitetsredovisning (SFS 1997:702) SFS 2001:649 Olika aspekter på kvalitet Kvalitetsarbete

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vällingklockan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Vällingklockan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Vällingklockan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Vuxenutbildningen i Motala kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Vuxenutbildningen i Motala kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Vuxenutbildningen i Motala kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Regelverk... 3 Bakgrund och syfte... 3 Definitioner... 3 Lagar och riktlinjer... 5 Diskrimineringslag

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Rektor: Lisbeth Gustafsson Rektors telefonnummer: 035 13 75 08 Skolområde: Söder Datum: 20101020 Dnr: BU 2010/0298 1. Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15 Kvalitet och måluppfyllelse läset 2014/15 Sammanfattning Förskolan har under läset 2014-2015 fortsatt arbetet med att förbättra verksamheten. Vi är en god bit på väg men fortfarande återst en del. Tyvärr

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Skola/förskola/arbetslag: Heurika, Fredrika Bremergymnasierna Organisation och förutsättningar för verksamheten Heurika ansvarar för utbildningen på (bilaga 01)

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Fastställd 080630 Betty Backsell,rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Frejagårdens förskola Bollebygds kommun 1 Verksamhetens förutsättningar 1.1 Om verksamhetsområdet Frejagården startades jan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13

Likabehandlingsplan. Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan Flurkmarks fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2012/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Gläntan för planen Rektor

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 Lokal arbetsplan för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 1 Övergripande verksamhetsidé Åt var och en efter behov Av var och en efter förmåga 1818-1883 Verksamheten skall kännetecknas

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Solna Gymnasium Kvalitets- och årsredovisning 2008

Solna Gymnasium Kvalitets- och årsredovisning 2008 SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen Solna Gymnasium Eivor Kebert Dnr: BUN/2007:101 A 51 g Solna Gymnasium Kvalitets- och årsredovisning 2008 2 (12) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Verksamheten...

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5 År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Berghemskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Kommentar Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5 Namn på

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Nyckeltal för verksamhet, F-3 Färingtofta Fklass: 10 barn; 0,85 pedagog;8,50 lärare/100elever;

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Åsö vuxengymnasium

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Åsö vuxengymnasium 2015-07-03 Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Åsö vuxengymnasium Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Daniel Hailemariam, studie- och yrkesvägledare, Sollentuna

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut

Läs mer