Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan

2 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell mångfald (rätt till modersmål) Antal elever Flickor Pojkar Barn med utländsk bakgrund Fsk klass Skolår Skolår Skolår Skolår Skolår Skolår Tuvan Totalt Antal anställda, lärare: 36 Andel lärare med högskoleexamen: 91,7% 2. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden Prioriterade åtgärder Implementering av Lgr11 Införande av Lokala pedagogiska planeringar Lyfta språket i alla ämnen Utbildning i Svenska som andraspråk Mål i den lokala arbetsplanen I slutet av läsåret 11/12 finns Lokala pedagogiska planeringar (LPP) som är kända för elever och vårdnadshavare, för varje genomfört arbetsområde. I slutet av läsåret 11/12 har elevernas måluppfyllelse förbättras från förgående år. Under läsåret 11/12 använder sig personalen av bedömningsstöd i svenska. 2

3 3. Arbetet i verksamheten utifrån prioriterade åtgärder Fokus för läsåret var självklart de nya styrdokumenten och hur de skulle implementeras i verksamheten. Vi har arbetat mer konkret med kursplanerna i Lgr 11. I det arbetet har vi även infört Lokala pedagogiska planeringar som ett självklart stöd. Det har varit viktigt att lärarna fått möjlighet att diskutera, reflektera och göra Lokala pedagogiska planeringar. En prioriterad åtgärd för läsåret var att vi lyfte språket i alla ämnen. Med det menar vi att läraren medvetet arbetade med att stärka det ämnesspecifika språket och begreppen. Lärarna måste även tillsammans arbeta med de språkliga områden som eleverna behöver utveckla. På F-3 har vi implementerat den kommunala språkplanen. Läsa-skriva-räknapengarna riktades till en utbildning i Svenska som andraspråk som anordnades i samarbete med Karlstads universitet. Det var en bra utbildning men tyvärr deltog delvis fel målgrupp. Vi kan se att behovet av kunskaper i Svenska som andraspråk var större hos andra ämneslärare än de svenskalärare som deltog. För att höja måluppfyllelsen så har vår bibliotekarie en viktig roll. Hennes arbete med t ex läsgrupper och författarporträtt är viktiga för att öka måluppfyllelsen. Hon har en aktiv roll i elevernas kunskapsutveckling och har studerat kursplanen i svenska för att se vad hon kan bidra med utifrån sin roll. Det gör henne till ett stöd för alla lärare på skolan och hon kompletterar svenskundervisningen med sina specifika kunskaper. Hon är även en inspirationskälla för eleverna när det gäller att hitta rätt litteratur som bidrar till ökad läslust! Tillsammans med andra lärare på skolan har hon arrangerat författarbesök som har varit väldigt uppskattade av eleverna. Genom författarbesöken har vi sett en ökad utlåning av böcker från skolbiblioteket. Arbetet med att öka gemenskapen och samsynen på Björkhagaskolan har fortsatt under förra läsåret. Detta arbete tillsammans har ökat måluppfyllelsen på Björkhagaskolan. Arbetet med de nya kursplanerna har stärkt lärarna ytterligare i diskussioner om skolans uppdrag. 4. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål och lokala mål 4.1 Måluppfyllelse av normer och värden Målen i plan mot kränkande behandling utvärderas här (trivselenkäten är en del av underlaget) Gör er bedömning av måluppfyllelse i nedanstående skala 1-4, där 1 - Personalen har enats om hur kriteriet ska uppnås, 2 - Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns, 3 - Skolan kännetecknas till stor del av kriteriet 4 - Detta kriterium kännetecknar skolan X 3

4 Förskoleklass/Grundskolan På Björkhagaskolan ska vi sträva efter att använda ett vårdat språk när vi pratar med varandra. Vi ser utveckling när: - personalen använder ett vårdat språk mot varandra - personalen använder ett vårdat språk mot eleverna - eleverna använder ett vårdat språk mot varandra - eleverna använder ett vårdat språk mot personal - resultatet i vårens kartläggning visar att användandet av ett vårdat språk har ökat Under året har det varit aktiva insatser för att förbättra språket på Björkhagaskolan. Bl. a har elevrådet på F-3 arbetat med att göra affischer som satts upp i kapprum för att påminna varandra om att använda ett vårdat språk. På 4-6 har man tittat på film och diskuterat dilemman hur man ska vara mot varandra. Personalen finns med vid övergångar och i kapprum och där märker de förbättring av språket. Troligen används ett sämre språk när vuxna inte är närvarande då vi ser i kartläggningen att eleverna fortfarande tycker att vi behöver arbeta vidare med att förbättra språket på Björkhagaskolan. Ytterligare utvecklingsområden som visar sig i elevernas kartläggning och trivselenkät är arbetsro och arbetsglädje. 4.2 Utvärdering av förskoleklassens verksamhet när det gäller utveckling och lärande Mål att sträva efter i förskoleklass BUN:s prioriterade mål är: I förskoleklassen utvecklas elevens självkänsla så att eleven lär sig att lita till och uppskatta sin egen förmåga. Gör er bedömning av måluppfyllelse i nedanstående skala 1-4, där 1 - Personalen har enats om hur kriteriet ska uppnås, 2 - Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns, 3 - Skolan kännetecknas till stor del av kriteriet 4 - Detta kriterium kännetecknar skolan X Förskoleklassernas arbete med att skapa trygga elever när de kommer till Björkhagaskolan är mycket bra. Tryggheten för eleverna ligger i fokus och det gör att eleverna vågar att prova nya saker. När de sedan lär sig nya saker förbättras självkänslan och eleverna litar på sin egen 4

5 förmåga. Alla elever vågar uttrycka sig i samlingen och känner sig trygga i gruppen. Utvecklingsområde är att eleverna behöver träna på att vänta på sin tur. 4.3 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål Grundskola BUN:s prioriterade mål är: Mål angående uppfyllelse av kunskapsmålen i grundskolan Genomsnittligt meritvärde för ungdomar som slutar skolår 9 i kommunens skolor är minst 210 poäng. Andelen elever som når kravnivån i respektive delprov i matematik, engelska och svenska i de nationella proven i årskurs 6, ligger över riksgenomsnittet. Andelen elever som når kravnivån i respektive delprov i matematik och svenska, i de nationella proven, i årskurs 3,ligger över riksgenomsnittet. Redovisa uppfylld kravnivå för nationella prov i svenska och matematik för åk 3 Redovisa måluppfyllelse för nationella prov i svenska och matematik för åk 3 Matemati k delpr A delpr B delpr C delpr D delpr E delpr F delpr G gruppuppg ant % ant % ant % ant % ant % ant % ant % ant % Pojkar Flickor Totalt Svenska pojkar flickor totalt SVA självbedömning Självbedömning Delpr A Delpr B Delpr C Delpr D Delpr E Delpr F Delpr G Delpr H högläsning samtal ant % ant % ant % ant % ant % ant % ant % ant % ant % Självbedömning Delpr A Delpr B Delpr C Delpr D Delpr E Delpr F Delpr G Delpr H högläsning samtal ant % ant % ant % ant % ant % ant % ant % ant % ant % pojkar flickor totalt

6 Redovisa måluppfyllelse för nationella prov i engelska, matematik och svenska för åk 6 Matematik delprov A delprov B delprov C delprov D antal % antal % antal % antal % Pojkar Flickor Totalt Svenska delprov A delprov B, C delprov D delprov E antal % antal % antal % antal % Pojkar Flickor Totalt SVA delprov A delprov B, C delprov D delprov E antal % antal % antal % antal % Pojkar Flickor Totalt Engelska Part A Part B Part C B1, B2 antal % antal % antal % Pojkar Flickor Totalt Matematik Årskurs 3 Inom matematiken har vi sedan förra läsåret förbättrat oss avsevärt. Resultatet i år är mycket bättre än vad de var förra året. Resultatet har höjts både hos pojkar och flickor men i år kan vi tydligare se att flickorna har ett bättre resultat än vad pojkarna har. I vår analys ser vi att eleverna är starka i huvudräkning, geometri och att se mönster. Utvecklingsområden är skriftliga räknemetoder, att eleverna läser och förstår det tal de ska svara på och att de behöver bli bättre på att beskriva sina tankegångar vid uträkning. 6

7 Årskurs 6 I de nationella proven i matematik har pojkarna högre måluppfyllelse än flickorna. Det finns inget speciellt område inom matematiken där eleverna brister. Om man då tittar på måluppfyllelsen för elever som inte läser SVA uppnår 95 % målen i matematik när mat tittar på alla delprov. Svenska Årskurs 3 Svenskans resultat är ungefär detsamma som förra året och eleverna visar fortsatt brister inom skrivandet. I vår analys så ser vi att vi behöver utveckla genreskrivandet för att förbättra resultaten. Vi måste också komma igång med skrivandet tidigare. Eleverna visar att de har en god läsförståelse och att de är duktiga på att sökläsa i texter men vi behöver bli bättre på att diskutera texter och texters innehåll tillsammans med eleverna. Årskurs 6 Måluppfyllelsen i läsförståelsedelen var mycket god, där flickorna fick 100 %. Vi har gjort en satsning på läsning under året vilket har gett goda resultat. Den muntliga framställningen gick också bra men där har flickorna sämre resultat. Pedagogen som genomförde proven upplevde att flickorna låste sig i provsituationen jämfört med hur de presterar i klassrumssituationen. Det gäller att stärka flickorna i de muntliga framställningarna och ge dem förutsättningar att träna på detta. När det gäller skrivuppgifterna, där eleverna skulle producera en berättande text och en argumenterande text är måluppfyllelsen mycket sämre. Flickorna ligger på drygt 70 % medan pojkarna ligger på 42 % för den berättande texten och 53 % för den argumenterande texten. När det gäller den berättande texten var den största bristen att berättelsen saknade en tydlig koppling till bilden och i flera berättelser var avslutningen inte tillräckligt bra. När det gäller den argumenterande texten fanns brister i hur eleverna stärkte sin tes i sin text. Pedagogerna ser att de behöver jobba med att ge eleverna redskap för att kunna skriva olika typer av texter. Detta bör pedagogerna göra tillsammans med eleverna i alla ämnen. Pedagogen som undervisar i svenska bör ha ett nära samarbete med de övriga pedagogerna i arbetslaget så att eleverna i exempelvis NO och SO får träna på att skriva olika typer av texter. Pedagogerna upplevde även att eleverna inte bearbetade sina texter tillräckligt mycket. De utnyttjade inte tiden de fått utan lämnade in sina prov långt innan provtiden tagit slut. Pedagogerna har diskuterat detta och kommer att jobba mer med att eleverna får systematiskt bearbeta sina texter. Ett utvecklingsområde är att låta eleverna ge respons på varandras arbeten så att det inte bara är läraren som gör detta. Denna elevgrupp har av olika anledningar haft flera pedagoger som undervisat i svenska under mellanstadietiden som inte har gynnat inlärningen. Målet är givetvis att ha en kontinuitet i personalgruppen som jobbar med eleverna. Tidigare har dokumentationen om vad eleverna jobbat med varit bristfällig men nu när vi infört LPP: er kommer detta att bli bra. 7

8 Till hösten kommer vi även att använda oss av en bedömningsmall som gör det enklare för pedagogen att se vilka kunskapskrav eleverna behöver jobba med både enskilt och i grupp. SVA Årskurs 3 Sva-eleverna är starkast i att muntligen beskriva och de har även en god läsförståelse. Även Sva-eleverna brister i skrivande av texter och skiljer sig inte från eleverna som bedömts i svenska. Det låga resultatet i år inom Sva är också beroende på att många sva-elever inte deltagit i genomförandet då de inte haft en rimlig chans att klara proven. Årskurs 6 SVA-eleverna har sämst måluppfyllelse i det skrivna språket. Flickorna har högre måluppfyllelse än pojkarna i den berättande texten men i den argumenterande texten har de samma resultat. De har samma behov av stöd som eleverna i svenska (se ovan). Till hösten kommer vi att samarbeta mer över årskurserna. Kontinuerligt kommer SVApersonalen/klass, specialpedagogen, specialläraren, förberedelseklasslärarna och jag träffas för att samordna våra resurser. Vi kommer även att delge varandra goda idéer och material som kan öka SVA-elevernas måluppfyllelse. Engelska Resultaten av de nationella proven i engelska är relativt jämna mellan pojkar och flickor och mellan de olika delproven. Resultaten ligger mellan %. Däremot så har våra SVAelever betydligt sämre resultat i de nationella proven i engelska. I delprov A var det 8 elever som inte klarade proven av dessa var 7 SVA-elever. I delprov B var det 11 elever som inte klarade proven av dessa var 8 SVA-elever. I delprov C var det 10 elever som inte klarade proven av dessa var 6 SVA-elever. Om man då tittar på måluppfyllelsen för elever som inte läser SVA uppnår 95 % målen i delproven i engelska. Flera av våra SVA-elever har inte läst engelska lika länge som de andra eleverna. När våra nyanlända elever kommer till Sverige är det till en början det svenska språket som vi fokuserar på. Vi får ta med oss detta resultat och fundera över hur vi kan stötta våra SVA-elever i det engelska språket på bästa sätt. Pedagogen som genomförde proven upplevde att eleverna hade svårast för den muntliga delen. I sin undervisning har de tränat mycket på att tala i mer organiserade former som t.ex. dialoger. När eleverna skulle tala fritt hade en del elever svårt för detta. Situationen i sig med att eleverna spelades in kan också ha påverkat elevernas prestationer negativt. Pedagogen kommer att lägga mer fokus på det fria samtalet för att stärka elevernas förmåga att uttrycka sig i det talade språket. 8

9 9

10 10

11 11

12 Framgångsfaktorer har varit att vi tagit ett helhetsgrepp kring specialundervisning, fbk-stöd och sva-stöd. Efter regelbundna avstämningar har vi kunnat rikta stödet där det bäst behövs och flexibiliteten har därmed ökat. Vi för ständiga diskussioner om hur man kan stärka svaeleverna i undervisningssituationen och därmed öka måluppfyllelsen. Vi ser att vår insats på läsning fortsätter ge goda resultat. Eleverna visar god måluppfyllelse i läsförståelse. Arbetet som vår skolbibliotekarie gör är också en framgångsfaktor i läsförståelsen. Genom hennes engagerade arbete får vi en ökad läslust på skolan då hon är duktig på att hitta böcker som passar den enskilda eleven. Även läsgrupper, författarporträtt och författarbesök skapar ett stort intresse för läsning på skolan. Vi ser att måluppfyllelsen fortsätter att öka från tidigare år med ett undantag i årskurs 6 där måluppfyllelsen har sjunkit. Där ser vi framförallt ett lågt resultat i svenska/sva där pojkarna visar en mycket låg måluppfyllelse. Framförallt brister eleverna i skrivandet men insatserna kring läsförståelse som gjorts visar goda resultat. Generellt kan vi se att pojkar har en sämre måluppfyllelse än flickor och då framförallt i de teoretiska ämnena. Även sva-eleverna har en sämre måluppfyllelse. Det vi på skolan behöver börja arbeta med tidigare är att reflektera över texter man läser samt genreskrivning. Detta måste genomsyra alla ämnen inte bara ämnena svenska och sva. Vi behöver även utveckla elevernas förmåga att bearbeta texter. Vi behöver ge eleverna redskap att skriva olika sorters texter och sedan tillsammans med eleverna diskutera vad en bra text ska innehålla. En tendens som vi ser är att eleverna vill bli klara så fort som möjligt. Vi behöver arbeta tillsammans med eleverna så att de kan visa uthållighet och lust i skrivandet så att de blir nöjda med de texter de producerar. 4.4 Elevernas ansvar och inflytande. Varje elev: Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former (Läroplan 2011) Eventuellt eget mål från lokala arbetsplanen kan tas upp här Gör er bedömning av måluppfyllelse i nedanstående skala 1-4, där 1 - Personalen har enats om hur arbetssättet/kriteriet ska uppnås, 2 - Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns, 3 - Skolan kännetecknas till stor del av arbetssättet/kriteriet 4 - Detta arbetssätt/kriterium kännetecknar skolan X 12

13 Förskoleklass Förskoleklassen arbetar med demokratiska principer under hela dagen, t ex i samlingen, den fria leken och när de jobbar. Eleverna tar eget ansvar för sitt eget arbetsmaterial. Ju längre läsåret går desto högre blir kraven. Grundskolan Trivselenkäten visar att vi bör öka nyfikenheten hos eleverna så att de får lust att lära sig mer. Genom att eleverna i större utsträckning deltar vid skapandet av LPP:er ges eleverna möjligheter till delaktighet vid planering av skolarbetet. 4.5 Skola och hem (underlag från nöjdhetsenkäten) Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande. (Läroplan 2011) Eventuellt eget mål från lokala arbetsplanen kan tas upp här Gör er bedömning av måluppfyllelse i nedanstående skala 1-4, där 1 - Personalen har enats om hur arbetssättet/kriteriet ska uppnås, 2 - Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns, 3 - Skolan kännetecknas till stor del av arbetssättet/kriteriet 4 - Detta arbetssätt/kriterium kännetecknar skolan X Förskoleklass/Grundskolan På Björkhagaskolan har vi väldigt nöjda föräldrar. Vi har överlag goda resultat på alla frågor men de som sticker ut positivt är att föräldrarna känner att de får ett bra bemötande av personalen och att de känner att personalen bryr sig om deras barn och är goda förebilder. Eleverna tycker likadant i trivselenkäten vilket gör oss väldigt nöjda! Det område som vi bör se över och utveckla är arbetsron på skolan och det visar även kartläggningar inför Likabehandlingsplanen och trivselenkäten. 13

14 4.6 Övergång och samverkan Gör er bedömning av måluppfyllelse i nedanstående skala 1-4, där 1 - Personalen har enats om hur arbetssättet/kriteriet ska uppnås, 2 - Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns, 3 - Skolan kännetecknas till stor del av arbetssättet/kriteriet 4 - Detta arbetssätt/kriterium kännetecknar skolan X Det vi ser är att det, mellan alla stadier, behövs tydliga rutiner som gäller från år till år. Idag är det mycket beroende på vilket arbetslag som lämnar/tar emot som avgör hur övergången går till. Till i år har vi förändrat elevöverlämnandet från årskurs tre till fyra och lagt fokus på de elever som av någon anledning behöver en fördjupad överlämning. Tidigare gjordes muntligt överlämnande på alla elever. Våra nya rutiner har uppskattats av både lämnande och mottagande arbetslag. Detta har skapat tidsvinster då tiden är knapp för lärare i årskurs tre och sex. Vi behöver se över våra överlämnanderutiner både mellan förskola-förskoleklass, årskurs tre - årskurs fyra och årskurs sex årskurs sju. 4.7 Måluppfyllelse av målen i den lokala arbetsplanen Gör er bedömning av måluppfyllelse i nedanstående skala 1-4, där 1 - Personalen har enats om hur kriteriet ska uppnås, 2 - Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns, 3 - Skolan kännetecknas till stor del av kriteriet 4 - Detta kriterium kännetecknar skolan X I slutet av läsåret 11/12 finns Lokala pedagogiska planeringar (LPP) som är kända för elever och vårdnadshavare, för varje genomfört arbetsområde. Målet är delvis uppnått, årskurs 1-3 har byggt upp årsplaneringar som kommer ligga till grund för arbetet med LPP:er under kommande läsår. Det har även skrivits LPP:er i vissa ämnen och arbetsområden. Årskurs 4-6 har LPP:er i alla ämnen och arbetsområden. I slutet av läsåret 11/12 har elevernas måluppfyllelse förbättras från förgående år. Se punkt 4.3 Under läsåret 11/12 använder sig personalen av bedömningsstöd i svenska. 14

15 Målet är uppfyllt, språkplanen är implementerad och används och Nya språket lyfter används som ett kontinuerligt bedömningsstöd när vi bedömer våra elever i svenska/sva. 5. Rektors sammanfattande analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Generellt ser vi att måluppfyllelsen fortsätter att öka. Den största ökningen ser vi hos eleverna i årskurs fyra och fem som ökat sin måluppfyllelse mest. Vi kan se att pojkarnas måluppfyllelse ökar men att de fortfarande har en sämre måluppfyllelse än flickorna. Som framgångsfaktorer ser vi många olika delar. Personalen har under läsåret haft möjligheter till att diskutera de nya styrdokumenten och utifrån dessa skapat en medvetenhet om vad eleverna ska uppnå och vägen dit. Diskussioner har även förts i samband med rättning av nationella proven. Diskussionerna har lett fram till en samsyn om vad eleverna bör ha för kunskaper för att nå kunskapskraven i årskurs tre och sex. Förskolan har också deltagit i diskussionen runt nationella proven för att de ska få en ökad medvetenhet om vad de kan arbeta med för att eleverna ska lyckas bättre i skolan. I samband med de nya styrdokumenten har vi även inlett diskussionerna och arbetet med LPP. Vi har kommit olika långt på skolan där 4-6 skriver LPP:er i alla arbetsområden medan 1-3 startat med att göra fördjupade årsplaneringar som sedan kommer ligga till grund för skrivandet av LPP:er. Den fortsatta utvecklingen innebär att vi kommer jobba mycket med bedömning och för mellanstadiet även betygssättning. För lågstadiet kommer höstens arbete rikta sig mot LPP och skrivandet av dessa. Ytterligare en framgångsfaktor är som vi skrev tidigare att vi tagit ett helhetsgrepp runt sva, fbk och specialundervisning. Detta har gjort att vi är flexibla och kan sätta in insatser där de behövs bäst. Det har gjort att vi inte längre arbetar i öar utan gemensamt stöttar de elever som är i störst behov av stöd. I vår utvärdering ser vi att sva-eleverna har en sämre måluppfyllelse och detta arbete kommer skapa bättre förutsättningar för dem att nå målen. Den kommunala språkplanen har gett oss verktyg för att följa upp elevernas kunskapsnivå och vi har haft möjlighet att sätta in stöd där det behövs. I höstas fick alla lärare som undervisar i svenska/sva gå en utbildning som anordnades tillsammans med Karlstads Universitet. Utbildningens syfte var att öka kunskapen hos våra lärare om sva-undervisning. Det vi kan se var att även lärare i andra ämnen borde deltagit. Alla lärare behöver medvetet arbeta med att stärka det ämnesspecifika språket och begreppen. Utbildningen pekade på vikten av språkets betydelse i alla ämnen. Även medvetet skrivande i alla ämnen ser vi är viktigt för att vi ska öka måluppfyllelsen ytterligare på skolan. Idag ser vi att eleverna brister i genreskrivning och det behöver vi utveckla. Ett arbetslag på skolan har under året arbetat med projektet Att skriva sig till läsning som innebär att eleverna aktivt använder datorn som ett aktivt verktyg i läs- och skrivinlärningen. Arbetslagets utvärdering visar bl. a att eleverna producerar mer textmassa, att de inspirerar varandra och utvecklar sina texter och att de oftare samtalar om skriv- och stavningsregler. Elever med bristande finmotorik är nöjdare med sina produkter. Vår bibliotekarie har haft en aktiv roll i kunskapsutvecklingen. Hennes engagemang och kunskap kring böcker och ämnet svenska gör att hon kompletterar ämneslärarna i svenska och inspirerar våra elever till att läsa. 15

16 Trivselenkäter och kartläggningar visar att vi har trygga elever som känner att de får stöd och hjälp av lärarna när de behöver. Även föräldrarna är nöjda med hur lärarna bemöter dem och att personalen är goda förebilder. De tycker också att personalen bryr sig om deras barn. Det vi behöver utveckla är elevernas nyfikenhet och lust att lära och arbetsron i klassrummet. En väg till nyfikenhet kan vara att eleverna är mer delaktiga vid t ex skrivande av LPP:er och likn. Våra enkäter och kartläggningar visar att arbetsron behöver prioriteras under kommande läsår. Arbetet med att öka gemenskapen och samsynen på Björkhagaskolan fortsätter. I år har Tuvans personal blivit mer delaktiga i övriga skolans verksamhet, detta tack vare att de nu organisatoriskt ligger under en av rektorerna på skolan. Vi har haft gemensamma diskussionsforum runt nya styrdokumenten och nationella proven. Detta har varit uppskattat och det är något vi kommer utveckla ytterligare. Till hösten kommer vi tillsätta grupper som tillsammans ska se över våra rutiner vid överlämnande mellan stadier. Förhoppningen är att personal från förskolan deltager i någon form. Vi ha numer en gemensam samverkansgrupp som enbart är inriktad mot skolan. Det ger mer fokus på skolans samverkansfrågor och ger i längden en ökad samsyn på skolan. 6. Prioriterade åtgärder för förbättring i verksamheten som helhet Arbetsro Svenska Skrivning Överlämnanderutiner Sambedömning/Betygssättning, LPP-skrivning 7. Mål för kommande tidsperiod Nya mål utifrån de prioriterade åtgärderna sätts i samband med höstterminens start. 8. Beslutande och ansvarig för kvalitetsredovisningen Johan Ringaby Rektor Lena Warvne Rektor 16

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 NEPTUNISKOLAN F-5 Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Hagström 2011-09-29 1 (17) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Vedby skola läsåret 2013/2014

Kvalitetsredovisning Vedby skola läsåret 2013/2014 Kvalitetsredovisning Vedby skola läsåret 2013/2014 Varje område skall redovisa följande verksamhetsmått och mätetal utifrån vilken verksamhet som finns. Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Rektor: Lisbeth Gustafsson Rektors telefonnummer: 035 13 75 08 Skolområde: Söder Datum: 20101020 Dnr: BU 2010/0298 1. Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Tomaslundsskolans Läroplansplanering

Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vetlanda kommun Tomaslundsskolan 130822 Tomaslundsskolans Läroplansplanering Vision: På vår skola får jag vara den jag är och växa som människa i ett gemensamt lärande 2013-14 Tomaslundsskolans vision

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA 3 (26) Kvalitetsredovisning 2010-2011 Kvalitetsredovisning 2010-2011 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS

2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 Pärm 2, 5:2 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 2 Lokal pedagogisk

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Orions förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Orions förskola,

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Kvalitetsredovisning vt 2011 Resursskolan. Enhet Loftebyskolan, årskurs 1-6 Grundskolan

Kvalitetsredovisning vt 2011 Resursskolan. Enhet Loftebyskolan, årskurs 1-6 Grundskolan Kvalitetsredovisning vt 2011 Resursskolan Enhet Loftebyskolan, årskurs 1-6 Grundskolan 1 1. Presentation av verksamheten Resursskolorna består av Loftebyskolan 1-6 och 6-9, Odenskolan samt Mobila Resursskolan.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2012/2013 Strömtorpsskolans fritidshem Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Resultat Lässcreening åk 2, 4 och åk 7 med analys och åtgärder

Resultat Lässcreening åk 2, 4 och åk 7 med analys och åtgärder Kvalitetsredovisning Antilopenskolan läsåret 2012/2013 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Skola antal lärare/100 barn 10,38 Fritidshem antal barn/pedagog 13,5 Förskola antal

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Vi ska arbeta åldershomogent i matematik till hösten och kommer då att kunna planera undervisningen utifrån resultaten på de nationella proven.

Vi ska arbeta åldershomogent i matematik till hösten och kommer då att kunna planera undervisningen utifrån resultaten på de nationella proven. ESLÖVS KOMMUN Bilaga 4 Barn och Familj 2009-09-21 UTDRAG ur inlämnade analyser av resultat nationella ämnesproven skolår 5 våren 2009 Ölyckeskolan Svenska Vi kan konstatera att resultaten i stort motsvarade

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun. Munkedalskolans redovisning

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun. Munkedalskolans redovisning Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Munkedalskolans redovisning Charlotta Liljedahl Rektor Munkedalskolan Ann-Catrin Göthlin Sektorchef

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Dalkjusans skola 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Dalkjusans skola 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) 2015-02-10 Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 För stöd i arbetet med kvalitetsredovisningen använd dokumentet Systematiskt

Läs mer

Kvalitetsplan. Malmöknopparnas förskola AB. Upprättad/reviderad: 2013-12-30 Ledningen för Malmöknopparnas förskola AB

Kvalitetsplan. Malmöknopparnas förskola AB. Upprättad/reviderad: 2013-12-30 Ledningen för Malmöknopparnas förskola AB Kvalitetsplan 2014 Malmöknopparnas förskola AB Upprättad/reviderad: 2013-12-30 Ledningen för Malmöknopparnas förskola AB Ingångsvärde Förskolan har från den 1 november 2013 fullt hus med tjugo barn. Vi

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Lokal arbetsplan läsåret 2014/15 Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160 70 www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Körsbärets förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Ringblomsvägen 11 194 68 Upplands Väsby Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Läsåret 2009/2010 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen öppnades 1988, och ligger placerad intill villaområdet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola 1 (9) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, grundskola vid Väderstads skola Läsåret 2013/2014 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är att vara

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Nyckeltal för verksamhet, F-3 Färingtofta Fklass: 10 barn; 0,85 pedagog;8,50 lärare/100elever;

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t

L J U S p å k v a l i t e t L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Brunna förskolor Rapport Mars - 2014 2 (8) Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Berghemskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Johansson 2010-10-04 1 (10) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Alsteråskolan/Skytteanska skolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ålem fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-30 962 0,0% Personalkostnader 7 727 683 7 603 848 98,4% Övriga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Hults förskola Eksjö Kommun

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Hults förskola Eksjö Kommun Kvalitetsredovisning 2009/2010 Hults förskola Eksjö Kommun 1 Innehållsförteckning: 1. Övergripande information 1.1 Fakta om Hults förskola 1.2 Ansvar för kvalitetsredovisningens innehåll 1.3 Rutiner och

Läs mer

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Baronen läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Baronen läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Baronen läsåret 2010 2011 1 Inledning Baronen har fortsatt att arbeta hemvistvis under detta år. Det innebär att vi delar upp barnen i tre grupper under stora delar av dagen

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Ulvsättra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Kompassens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kvarnens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Kvarnens

Läs mer