Kvalitetsredovisning ht vt 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning ht vt 2011 NEPTUNISKOLAN F-5 Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Hagström

2 (17) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2 Verksamhetsdokument...2 Verksamhetsstöd...2 Elevsäkerhet...2 Elever och personal den 15 oktober Miljödiplomering...3 Övrigt 3 3. FRITIDSHEM: RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...3 Verksamhetsdokument...3 Verksamhetsstöd...3 Öppethållande...3 Barnsäkerhet...4 Personaltäthet och utbildningsnivå den 15 oktober 2010,...4 Övrigt 4 4. GRUNDSKOLA: KVALITETSREDOVISNING HT 2010 VT Kunskaper...4 Normer och värden...8 Elevinflytande...10 Föräldrars delaktighet FRITIDSHEM: KVALITETSREDOVISNING HT 2010 VT Meningsfull fritid...13 Pedagogik, inflytande och delaktighet...14 Omsorg om barnen...15 Bilaga 1: Resultat i ämnesprov år

3 (17) Kvalitetsredovisningen ska göras varje år. Blanketten fylls i elektroniskt, en för varje adress/verksamhetsställe. Blanketten sänds årligen senast den 29 september via mail till 1. UPPGIFTER OM SKOLAN Verksamhetens namn och inriktning Neptuniskolan Huvudman Järfälla kommun Namn på rektor Lena Hagström E-post till enheten Kommundel Skälby Telefon E-post till huvudman 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL Verksamhetsdokument Finns verksamhetsplan för innevarande år? Vilka deltar i arbetet att utforma verksamhetsplanen? Ledning Föräldrar All personal Elever Delas verksamhetsplanen ut till föräldrar? Har verksamheten utarbetat en likabehandlingsplan? Finns dokumenterade rutiner för arbetet med elever i behov av särskilt stöd? Ja Nej Verksamhetsstöd Mottar verksamheten extra verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd? Om ja, hur används verksamhetsstödet? Till resurspersonal Elevsäkerhet Genomförs regelbundna elevskyddsronder? Senaste protokollförda elevskyddsrond utförd den: Finns dokumenterade rutiner för: Elevolycksfall Ja Nej Mobbning/kränkning Ja Nej Kris/katastrof Ja Nej Brandsäkerhet Ja Nej Dokumenteras elevernas närvar/frånvaro varje dag? Har samtliga personer i verksamheten kännedom om tystnadsplikten? Har samtliga personer kännedom om anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen? Elever och personal den 15 oktober Antal elever Antal lärare (motsvarande heltidstjänster) per 100 elever 235 6,1 91.3% Andel behöriga lärare (%) 1 SCB:s riktlinjer för personalrapportering ska följas.

4 (17) Miljödiplomering Är skolan miljödiplomerad? Ja, brons Ja, silver Ja, guld Nej Övrigt Övriga upplysningar om verksamheten 3. FRITIDSHEM: RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL Verksamhetsdokument Finns verksamhetsplan för innevarande år? Vilka deltar i arbetet att utforma verksamhetsplanen? Ledning Föräldrar All personal Delas verksamhetsplan ut till föräldrar? Har verksamheten utarbetat en likabehandlingsplan? Finns dokumenterade rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd? Ja Nej Verksamhetsstöd Mottar verksamheten extra verksamhetsstöd för barn i behov av särskilt stöd? Om ja, hur används verksamhetsstödet? Till resurspersonal Öppethållande Verksamhetens öppettider: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Finns informationsmaterial till föräldrar om Järfälla kommuns åtaganden med bland annat öppethållande? Ja Nej Hur många vardagar har verksamheten varit stängd mellan 1 januari 31 december 2009? Antal dagar:2.

5 (17) Barnsäkerhet Genomförs regelbundna barnskyddsronder? Senaste protokollförda barnskyddsrond utförd den:nej Finns dokumenterade rutiner för: Barnolycksfall Ja Nej Försvunna barn Ja Nej Kris/katastrof Ja Nej Brandsäkerhet Ja Nej Dokumenteras barnens närvar/frånvaro varje dag? Har samtliga personer i verksamheten kännedom om tystnadsplikten? Har samtliga personer kännedom om anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen? Personaltäthet och utbildningsnivå den 15 oktober , (exkl. verksamhetsstöd för barn i behov av särskilt stöd) Barn per årsarbetare 15 20% Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen (%) Övrigt Övriga upplysningar om verksamheten 2 SCB:s riktlinjer för personalrapportering ska följas.

6 (17) 4. GRUNDSKOLA: KVALITETSREDOVISNING HT 2010 VT 2011 Svarsfrekvens i elevenkäten: Årskurs 3: 98% Årskurs 5: 100% Svarsfrekvens i föräldraenkäten: Årskurs 3: 65% Årskurs 5: 93% Kunskaper Inriktningsmål: Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap eleverna ska i grundskolan minst nå godkändnivå. Effektmål Nyckeltal Måluppfyllelse Samtliga elever i Andel av eleverna i årskurs 5 ska enligt årskurs 5 som når Målet är nästan 84% 78% styrdokumenten nå målen i alla ämnen uppfyllt målen i alla ämnen (skolans bedömning) Samtliga elever ska nå godkända resultat på nationella prov i årskurs 5 Samtliga elever i årskurs 3 ska enligt styrdokumenten nå målen i svenska/svenska som andraspråk (SVA) och matematik Barn- och utbildningsförvaltningen beslutade 2011 att det inte skulle vara obligatoriskt att genomföra proven i år 5. Målet kan därför inte följas upp Andel av eleverna i årskurs 3 som når målen i svenska/sva och matematik (skolans bedömning) 4 59% 69% Målet är nästan uppfyllt Gör en sammantagen bedömning av skolans måluppfyllelse inom området Kunskaper Målen uppfylls i huvudsak. Resultaten visar dock att vissa områden inom matematiken måste utvecklas för att öka måluppfyllelsen ytterligare. De nationella prov som genomfördes i år 5 samt annan bedömning påvisar en god måluppfyllelse. Motivera bedömningen Vi har höga resultat i ämnet svenska för år 3. Resultatet i matematik inom området skriftliga räknemetoder är oacceptabelt lågt och även området jämföra, mäta massa och tid behöver förbättras. I år 5 gjordes ett urval av de nationella proven för år 5 i matematik, svenska och engelska. Resultaten på dessa prov visade på en god måluppfyllelse. En elev uppfyllde inte kraven i matematik och en annan elev uppfyllde inte kraven i engelska, i övrigt uppfylldes kraven för godkänt. Detta stämmer bra överens med övrig bedömning av elevernas kunskaper som kontinuerligt görs. Beskriv kortfattat viktiga punkter i hur arbetet med målområdet bedrivs 3 Betygs- och provresultat redovisas exklusive elever i förberedelseklass. Dessa elever är nyligen invandrade och har gått maximalt 1-1,5 år i svensk skola 4 Se också bilaga 2 för resultat i nationella prov.

7 (17) Vi arbetar i arbetslag där ett nära samarbete mellan skola och fritidshem ingår. Detta gör att vi har möjlighet att "se" barnet under hela dagen. Vi har då större möjligheter att se och utveckla barnets styrkor och förmågor. Vi satsar fortfarande resurser på de yngre barnen i form av högre personaltäthet med förskollärare och lärare. I förskoleklassen läggs en god grund inom matematik och språkutveckling och social kompetens. Förskollärarna arbetar målmedvetet mot att utveckla dessa förmågor genom exempelvis Bornholmsmodellen samt praktisk matematik. I år 1 har en lärare varit ansvarig för elevernas läsutveckling samt TIL-arbetet. Detta för att säkra kontinuiteten och kvaliten samt för att tidigt upptäcka de elever som behöver extra stöd i sin läsutveckling. I matematiken har vi under året deltagit i en matematikhandledning. Syftet var att utveckla vårt sätt att undervisa i matematik och att börja tänka kring matematik på ett nytt sätt. Detta har på kort sikt bidragit till att alla årskurser arbetar med problemlösning i grupp där eleverna får diskutera och vidarutveckla sina egna tankegångar. Flera av lärarna anser också att de har utvecklat sitt sätt att konkretisera matematiken och har en större möjlighet att förmedla ett rikare matematiskt språk. Tack vare att vi är en liten skola kan vi lätt nå varandra och också samarbeta över ämnesgränserna. Lärarna i övningsämnen så som slöjd, musik och idrott har stor kunskap om eleverna i andra sammanhang än traditionella klassrumssituationer vilket är viktigt att väga in i kunskapsbedömningen av eleven. Engelska ämnet har hög status bland elverna. Vi försöker på olika sätt stimulera elevernas lust att lära och använda ett nytt språk. Genom att elverna får höra mycket engelska och uppmuntras att tala, genom lustfyllda övningar i ett tillåtade klimat stimuleras deras språkutveckling. Vi arbetar tematiskt och integrerar flera ämnen, vilket gör att ämnena kopplas samman med verkligheten på ett meningsfullt sätt. En positiv inställning till utbildning hos alla pedagoger gör att arbetet mot högre måluppfyllelse uppmuntras och går framåt. Vid flera tillfällen har alla pedagoger deltagit i utbildning samt diskussioner om ämnen som rör våra gemensamma mål. Detta har gett en samsyn och ett engagemang hos alla. Skriv en kortfattad analys av vad i arbetet som fungerar väl och vad som behöver förbättras, samt hur skolans förutsättningar påverkar arbetet inom målområdet Att vara fler kring varje elev under det första skolåret är mycket positivt för kvalitén. Att en lärare endast är ansvarig för alla elevers läsutveckling i år 1 ger en kontinuitet och en hög kvalitet på läsinlärningen. Att ha ett tätt samarbete med fritidshemmet gör också att vi kan vara fler vuxna kring barnen vilket gör att det blir lättare att dela klasser i mindre grupper. I början av läsåret utarbetades en plan över våra utvecklingsområden där matematiken prioriterades. Vi har satt fokus på ämnet genom diskussioner, handledning och utbildning vilket har resulterat i en gemensam grund att utgå från. Alla har också blivit medvetna om det tydliga sambandet mellan utvärdering och utveckling.

8 (17) Förbättringar Vi behöver bli bättre på att schemalägga ämnen som so, no och teknik för att säkra måluppfyllelsen i dessa ämnen. Ett utvecklingsområde som vi valt att fokusera på nästa år är språkutveckling samt läsutvecklingen för år 2 till 5. Vi behöver fortsätta att utveckla vårt arbete med matematik. Förutsättningar Skolan har goda förutsättningar att nå målen. Vi har kunniga och erfarna pedagoger som är villiga att lära och utvecklas. Vi upplever att eleverna vill lära och göra bra ifrån sig. De bor i ett tryggt område där föräldrarna har stora möjligheter att stötta sina barn. En stor svårighet är bristen på lokaler vilket gör att vi inte kan dela in elever i mindre grupper i den mån vi skulle önska. Detta påverkar kunskapsinhämtningen negativt. Beskriv kortfattat viktiga punkter i framtida arbete med målområdet I och med införandet av den nya läroplanen och de nya behörighetskraven kommer skolan nu att arbeta mer ämnesindelat. Lärarna kommer att undervisa flera klasser i de ämnen de är behöriga i. Detta hoppas vi ska ge en bättre kvalitet på undervisningen och höja måluppfyllelsen i alla ämnen. Under läsåret kommer lärare som undervisar i svenska att delta i en studiecirkel om språkutveckling. Alla kommer också att delta i diskussioner kring ämnet på våra pedagogiska träffar. Matematikutbildningen följs upp genom en studiecirkel utifrån boken "Förstå och använda tal".

9 (17) Normer och värden Inriktningsmål: Nolltolerans ska gälla mot mobbning, skadegörelse och skolk Effektmål Nyckeltal Måluppfyllelse Andelen Andel (%) negativa barn/ungdomar som svar 5 i elevenkät. År 3: 12 % År 3: 4 % Målet är nästan känner sig mobbade Fråga: Jag blir bra År 5: 12 % År 5: 13 % uppfyllt eller kränkta ska bemött av andra elever minska varje år i skolan Andelen barn/ungdomar som tycker att flickor och pojkar har lika rätt och möjligheter ska öka varje år Andelen barn/ungdomar som skolkar ska minska varje år Andel (%) positiva svar 6 i elevenkät Fråga: Jag tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar Andel (%) elever med olovlig frånvaro under läsåret År 3: 86 % År 5: 75 % År 3: 72 % År 5: 80 % 0% 0% Målet är inte uppfyllt Gör en sammantagen bedömning av skolans måluppfyllelse inom området Normer och värden Målen uppfylls i huvudsak. Motivera bedömningen En hög andel av eleverna anser att de blir bra bemötta av andra elever, speciellt eleverna i år 3. Angående flickor och pojkars förutsättningar är det positiva resultatet det här året högre i år 5 men lägre i år 3. Vi tycker dock att de är vanskligt att göra en säker analys av detta då det är nya barn och nya lärare varje år som svarar på enkäten. Elever som har diskuterat jämlikhetsfrågor med läraren blir mer medvetna och resultatet i en enkät kan då påverkas negativt. Vi anser dock att det är viktigt att ständigt belysa dessa frågor. Beskriv kortfattat viktiga punkter i hur arbetet med målområdet bedrivs Vi har lyft och diskuterat Del 1 och 2 ur Lgr11 i arbetslagen, då alla pedagoger varit delaktiga. Detta för att se till att vi står på en gemensam grund och arbetar mot de övergripande mål som finns i Lgr 11. Vi är överens om att värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten.vi arbetar dagligen med alla människors lika värde och respekten för individen. Vi är noga med att lyssna till varje barn och är på så sätt goda förebilder för eleverna. Då kan också de bemöta varandra med ödmjukhet och respekt. Vi försöker också utveckla den empatiska förmågan hos barnen genom att vid en konflikt belysa hur det känns för den ena och den andra individen. Vi har ämnet "livskunskap" schemalagt. Där tar vi upp och diskuterar olika värdegrundsfrågor. Vi försöker ge alla elever samma förutsättningar. Samtidigt är vi medvetna om att man ständigt måste vara självkritisk till hur man handlar. Mycket av det vi gör sker omedvetet och därför behöver genusfrågor ständigt diskuteras. 5 Svarsalternativ 1 och 2 6 Svarsalternativ 3 och 4

10 (17) Vi arbetar med kamratstödjare som ingår i ett stödteam. Elever från åk 2 till 5 väljer två klasskamrater som fungerar som en extra trygghet och som extra "ögon" för beteenden och händelser som inte är acceptabla. Kamratstödjarna och två pedagoger träffas en gång per månad. Skriv en kortfattad analys av vad i arbetet som fungerar väl och vad som behöver förbättras, samt hur skolans förutsättningar påverkar arbetet inom målområdet Diskussionerna i arbetslagen fungerar bra. Alla tycker att det är skönt att "lyfta" uppdraget som vi gemensamt har på skolan. Det ger en samsyn och en gemenskap. Detta tror vi avspeglar sig i arbetet med eleverna. Vårt läromedel i "livskunskap" har vi inte kunnat använda fullt ut. Vi har därför tagit övningar som passar klassen och dess behov just då, samt använt oss av andra medel såsom filmer från UR och drama. Förbättringar Vi vill förbättra arbetet med stödteamet samt kamratstödjarna. Förutsättningar Vi har goda förutsättningar att nå målen. Vi har hög personaltäthet kring eleverna samt en trygg och stabil personalgrupp. Vi arbetar nära varandra och träffas varje dag vilket leder till en känsla av att alla elever angår alla. Beskriv kortfattat viktiga punkter i framtida arbete med målområdet Vi kommer att rikta två pedagoger till ett nytt stödteam och välja ett nytt namn. I stödteamet ska det också ingå barn från klasserna 3 till 5. Tanken är att bygga stödet utifrån positiva förväntningar från både vuxna och elever. Vi ska flytta fokus från negativa beteenden Vi måste säkra att diskussioner och övningar kring värdegrunden blir kontinuerlig i klasserna. Vi kommer att lyfta detta en gång per termin på våra pedagogiska diskussioner.

11 (17) Elevinflytande Inriktningsmål: Barn och ungdomar är medarbetare i skolan. De ska ha ett reellt inflytande över sin egen arbetssituation och ta ansvar för det egna lärandet Effektmål Nyckeltal Måluppfyllelse Andelen Andel (%) positiva barn/ungdomar som svar 7 i elevenkät År 3: 78 % Frågan anser att de har inflytande över sin min skola tar hänsyn Målen är inte Fråga 1: Lärarna på År 5: 63 % ställdes ej arbetssituation ska till elevernas åsikter uppfyllt öka Andelen barn/ungdomar som anser att de tar ett större ansvar för sitt eget lärande ska öka varje år Fråga 2: Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan Andel (%) positiva svar i elevenkät Fråga: Jag tar ansvar för mitt skolarbete År 3: 88 % År 5: 73 % År 3: 89 % År 5: 90 % År 3: 78 % År 5: 83 % År 3: 90 % År 5: 93 % Målet är nästan uppfyllt Gör en sammantagen bedömning av skolans måluppfyllelse inom området Elevinflytande Målen är delvis uppfyllda. Motivera bedömningen Pedagogerna måste ha ett förhållningssätt som uppmuntrar elevinflytande. De ska vara lyhörda och skapa ett klimat där eleverna får möjlighet att vara delaktiga. Det är en trygghet för eleven att läraren är välplanerad och har tydliga mål med sin undervisning. Vi tror på att låta eleverna välja inom vissa ramar. Vi har höga förväntningar på eleverna och tydliga mål. Detta gör att eleverna successivt mognar och kan ta mer och mer ansvar. Några lärare har under året arbetat med att eleverna reflekterar över sin egen inlärning och gör självbedömningar. De har också ansvarat för sitt utvecklingssamtal. Flera lärare har arbetat mycket med att på olika sätt tydliggöra målen för eleverna. Detta ger ett snabbt resultat när det gäller ansvaret för sitt eget lärande. Beskriv kortfattat viktiga punkter i hur arbetet med målområdet bedrivs Resultatet visar att pedagogerna måste visa och tydliggöra elevernas inflytande bättre. Eleverna kanske inte alltid upplever att de blir lyssnade på om det inte direkt leder till att de får som de vill. Vi arbetar för att ha ett öppet klimat mot eleverna där de ska känna sig trygga i att vara delaktiga och komma med ideér. Vi har en ständigt pågående diskussion om hur vi bäst tydliggör målen för eleverna. Detta gör att målen blir en naturlig del av undervisningen. I och med att eleverna kontinuerligt arbetar utifrån sina egna personliga mål ökar elevens ansvar för sitt eget lärande. Vi arbetar med tydliga scheman över vad som ska ske under dagen. Vi tror på att låta eleverna välja inom vissa ramar vilket leder till trygghet och arbetsro. 7 Svarsalternativ 3 och 4

12 (17) Skriv en kortfattad analys av vad i arbetet som fungerar väl och vad som behöver förbättras, samt hur skolans förutsättningar påverkar arbetet inom målområdet Alla lärare arbetar mer medvetet med att konkretisera målen för eleverna för att på så sätt få dem delaktiga. Att utvärdera arbetet oftare och lyfta frågan "Vad har du lärt dig?" har blivit vanligare. Förbättringar All personal måste kontinuerligt diskutera vad elevinflytande kan vara och hur vi kan tydliggör det för eleverna. Vi måste fortsätta att bli ännu bättre på att göra målen för lektionen, arbetsområdet och deras personliga mål mer levande. Detta tror vi kommer att leda till att eleverna kan ta ett större ansvar för sitt lärande. Förutsättningar Vi har goda förutsättningar att uppfylla målen. Personalgruppen är stabil och villig att utvecklas. Vi har föräldrar som engagerade och intresserade av skolarbetet. Beskriv kortfattat viktiga punkter i framtida arbete med målområdet På personalträffar ska vi arbeta vidare med hur vi tydliggör elevens inflytande samt deras eget ansvar. Föräldrars delaktighet Inriktningsmål: Föräldrars delaktighet och ansvar är av avgörande betydelse för barns utveckling, lärande och kunskapsinhämtning. Olika former för att förstärka och utveckla samverkan mellan förskola/skola och föräldrar ska prövas Effektmål Bedömningsgrund Måluppfyllelse Antalet föräldrar vid Målet är nästan skolans träffar ska Skolans bedömning: Antalet är oförändrat uppfyllt öka varje år Andelen föräldrar som anser att de har inflytande i verksamheten ska öka varje år Andel (%) positiva svar 8 i föräldraenkät Fråga: Jag är nöjd med det inflytande jag har i verksamheten Siffror från 2010 saknas p g a för låg svarsfrekvens 2011: År 3: 78% År 5: 84% Gör en sammantagen bedömning av skolans måluppfyllelse inom området Föräldrars delaktighet Vi har fortfarande hög uppslutning på föräldramöten och andra aktiviteter. Föräldrarna är engagerade i skolan och vår verksamhet. Vi har ett aktivt föräldraråd. Resultatet angående föräldrars inflytande är högre i år 5 jämfört med år 3. 8 Svarsalternativ 3 och 4

13 (17) Motivera bedömningen Andelen svar från föräldrar är betydligt lägre i år 3 än i år 5 vilket påverkar resultatet. Ordet inflytande kan tolkas på olika sätt. Att ha inflytande innebär inte att man kan bestämma över vårt uppdrag. Det vore bra att förtydliga ordet inflytande för föräldrarna i nästa års enkät. Detta skulle göra det lättare för oss att få vetskap om vad i inflytandet vi behöver förbättra.. Beskriv kortfattat viktiga punkter i hur arbetet med målområdet bedrivs Vi är lyhörda och lyssnar på föräldrars önskemål och är måna om att ha en bra föräldrakontakt. Detta tror vi kan leda till att föräldrar känner att de har ett visst inflytande. Vi bjuder in till klassaktiviteter, föräldramöten och samtal. Föräldrarna vet också att de alltid är välkomna till skolan. Skriv en kortfattad analys av vad i arbetet som fungerar väl och vad som behöver förbättras, samt hur skolans förutsättningar påverkar arbetet inom målområdet Kontakten med föräldrarna fungera väl. Eftersom vi arbetar i arbetslag finns det alltid någon vuxen att nå som känner eleven. Vi är lätta att nå via mail. Föräldramötena är välplanerade och välbesökta. Förbättrningar Vi kan bli ännu bättre på att meddela föräldrar vad skolan förväntar sig av dem och vad dem i sin tur kan förvänta sig av skolan. Förutsättningar Vi har goda förutsättningar att uppfylla målen. Upptagningsområdet är stabilt och tryggt. Föräldrarna är intresserade och vill att deras barn ska lyckas i skolan.. Beskriv kortfattat viktiga punkter i framtida arbete med målområdet Vi kommer att diskutera föräldrarnas delaktighet i kunskapsmålen. Om vi exempelvis ska delge LPP till föräldrarna i framtiden. Skolan arbetar vidare med att bibehålla det arbetet vi gör när det gäller föräldrars delaktighet.

14 (17) 5. FRITIDSHEM: KVALITETSREDOVISNING HT 2010 VT 2011 Enligt skollagen är fritidshemmens uppgift att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Skolinspektionen genomförde 2009 en kvalitetsgranskning av ett stort antal fritidshem i landet. Denna kvalitetsredovisning utgår från samma områden som Skolinspektionen granskade. Meningsfull fritid Verksamheten ska vara stimulerande och lustfylld. Den ska också anpassas till barnens ålder, mognad, kön, intressen och erfarenheter. Elevenkät årskurs svarsfrekvens: 98% Fråga Jag tycker att vi gör roliga saker på fritidshemmet Andel (%) positiva svar % 90 % Gör en bedömning av arbetet inom området Meningsfull fritid Arbetet är mycket framgångsrikt. Vad baseras bedömningen på? Resultatet i skolundersökningen visar att fler barn tycker det är roligt på fritidshemmet jämfört med förra året. Skolans egen trivselenkät där resultatet visar att alla barn trivs på fritidshemmet. Det är hög närvaro av barn. Vi ser att barnen trivs på fritidshemmet samt att vi ser en tillit mellan barn och personal. Beskriv kortfattat viktiga punkter i hur arbetet inom området på respektive fritidshem bedrivs Våra planeringar görs utifrån läroplanen. Varje dag får barnen välja på olika aktiviteter. Det kan exempelvis sy, utöva idrott, baka, lyssna till högläsning, skapande och forskning. Vi har också utedagar då vi promenerar till olika parker och leker. Vi är ofta ute och grillar till mellanmålet. Vi besöker ibland idrottsanläggningar. Parallellt med detta erbjuds också fri lek. Vid den fria leken erbjuds olika leklådor med olika teman för att ge dem verktyg att leka och fantisera. Fritidshemmet är tydliga med sin verksamhet. Eftermiddagarna börjar alltid med en samling där man går igenom aktiviteterna som erbjuds. Skriv en kortfattad analys av vad i arbetet som fungerar väl och vad som behöver förbättras, samt hur fritidshemmets förutsättningar påverkar arbetet inom området Vi har god tillgång till material och leksaker. Våra aktiviteter är omtyckta. Vi har en bra balans av aktiviteter med tanke på ålder, kön och intressen. 9 Svarsalternativ 3 och 4 i enkäten

15 (17) Vi har bra närvarokontroll och god omsorg om alla barn. Vi delar upp barnen i grupper och blandar då skolklasserna för att vidga kamratrelationer och bryta givna mönster. Detta leder till en ökad "vi"-känsla och en möjlighet att skapa nya relationer. Förbättringar Lokalerna vi vistas i är trånga och kräver att vi delar upp oss i grupper under delar av eftermiddagen. En grupp har verksamhet utomhus och en inomhus. Fritidshemmet erbjuder många olika aktiviteter för barnen. Dessa fungerar väl och är uppskattade. Leklådorna stimulerar till fantasi och lek. En baksida av att ha blandade, fasta grupper är att barn i år 3 väljer att gå hem tidigt för att kunna leka med vem den vill. Beskriv kortfattat viktiga punkter i framtida arbete inom området För att förbättra verksamheten behöver vi se över hur vi bäst utnyttjar våra lokaler. Vi ska också se över materialet i våra leklådor. Pedagogik, inflytande och delaktighet Läroplanen (Lpo 94) innehåller mål för utveckling och lärande. Järfälla kommun har satt mål för kunskaper i skolan, som bland annat innebär att samtliga elever i årskurs 3 ska nå målen i svenska/svenska som andraspråk och matematik. Skolinspektionens undersökte om det fanns en medveten avsikt med verksamheten och om den syftade till att utveckla barnen emotionellt, socialt, fysiskt och intellektuellt. Information till föräldrar, barns inflytande över verksamheten samt motverkande av traditionella könsmönster behandlades i samband med detta. Fråga Jag får vara med och påverka vad vi gör på fritidshemmet Andel (%) positiva svar % 78% Gör en bedömning av arbetet inom området Pedagogik, inflytande och delaktighet Vi bedömer arbetet som tillfredställande. Vad baseras bedömningen på? Resultatet i skolundersökningen är oförändrat. Skolans egen trivselenkät där resultatet visar att alla barn trivs på fritidshemmet. Det är hög närvaro av barn. Vi ser att barnen trivs på fritidshemmet samt att vi ser en tillit mellan barn och personal. Beskriv kortfattat viktiga punkter i hur arbetet inom området på respektive fritidshem bedrivs 10 Svarsalternativ 3 och 4 i enkäten

16 (17) Barnen kan inom vissa ramar välja sin egen fritid. Fritidshemmet har ett varierat utbud av material och leksaker för fria aktiviteter som stimulerar till lek och skapande. Personal och barn har färdigställt olika leklådor som har olika innehåll och som går att bära med sig. Några exempel är utklädning, doktorslåda samt musiklåda. Barnen känner personalen väl vilket gör att de vågor ha åsikter om verksamheten och känner sig delaktiga. Två gånger per termin bjuds föräldrar in till föräldrafika samt en årlig loppis. De har då möjlighet att få en inblick i verksamheten. Skriv en kortfattad analys av vad i arbetet som fungerar väl och vad som behöver förbättras, samt hur fritidshemmets förutsättningar påverkar arbetet inom målområdet Att välja bland de olika aktiviteterna fungerar väl. Vi skapar tillfällen då barnen kan framföra åsikter om verksamheten samt komma med önskemål som vi försöker lyssna på de får på det sättet vara med och påverka. Föräldrafikat och loppisen är uppskattade och välbesökta av barn och föräldrar. Förbättringar Det saknas dock en mer planerad och strukturerad form av utvärdering. kring de vardagliga aktiviteterna. Vid två tillfällen per år gör vi en trivselenkät. Elevernas önskningar kan vara svåra att möta minskar på grund av bristen på lokaler. Beskriv kortfattat viktiga punkter i framtida arbete inom området Personalen behöver hitta andra sätt att utvärdera fritidshemmets aktiviteter. Omsorg om barnen Skolinspektionen undersökte om det finns förutsättningar för att erbjuda barnen en fysiskt god vistelsemiljö som är säker och trygg, samt om det finns förutsättningar för att skapa nära och positiva relationer till såväl kamrater som personal. Fråga Andel (%) positiva svar Jag känner mig trygg på fritidshemmet 91% 86% Gör en bedömning av arbetet inom området Omsorg om barnen Vi bedömer arbetet som tillfredställande. Vad baseras bedömningen på? Vi har trygg, stabil personal. Vi har genomtänkta rutiner. Skolan är liten och överblickbar. Ett fungerande samarbetet mellan skola och fritidshem. Beskriv kortfattat viktiga punkter i hur arbetet inom området bedrivs 11 Svarsalternativ 3 och 4 i enkäten

17 (17) Personalen planerar verksamheten tillsammans. Alla arbetar i andan att vi bryr oss om alla barn. Skolan är liten och vi har lätt att överblicka skolgården. Det är också lätt att nå varandra om det uppstår exempelvis konflikter. Vi samarbetar med skolans personal när det gäller vissa förmiddagsaktiviteter och vi har en samsyn på barnen även här. Rutinerna vi har är vi överens om och de skapas utifrån barnens behov samt utifrån säkerhetsaspekten. Skriv en kortfattad analys av vad i arbetet som fungerar väl och vad som behöver förbättras, samt hur fritidshemmets förutsättningar påverkar arbetet inom området Att känna trygghet i en verksamhet handlar om att bli sedd av vuxna och kamrater samt att veta rutiner och gränser. Fritidshemmet och skolan har personal som trivs ihop, är överens och samarbetar med varandra. Detta gör att all personal ser till barnens hela dag. Vi har genomtänkta rutiner när det gäller personal, frukost, mellanmål och samlingar.vi tror på att visa samstämighet utåt vilket också gör föräldrarna trygga. Beskriv kortfattat viktiga punkter i framtida arbete inom området Vi måste fortsätta att arbeta för en helhetssyn på barnen samt deras behov.att få ett perspektiv över barnens hela dag är viktigt. Detta måste ständigt reflekteras. Bifoga skolans och fritidshemmets: 1. Likabehandlingsplan 2. Verksamhetsplan Datum Bifoga: Uppgiftslämnare Lena Hagström

18 (17) Bilaga 1: Resultat i ämnesprov år 3 Ämne Delprov Andel (%) som nått kravnivån Antal elever i år 3 52 Matematik A: Geometriska mönster 96% B: Jämföra mäta massa och tid 90% C: Taluppfattning 100% D: Räkna i huvudet, pröva och välja räknesätt 100% E: Matematiska problem 96% F: Skriftliga räknemetoder 79% G: Kommunikation och begrepp 98% Samtliga delprov matematik 73% Svenska A: Muntlig uppgift 100% B: Läsning skönlitterär text 98% C: Läsning faktatext 98% D: Elevens högläsning 98% E: Skrivuppgift: berättande text 98% F: Samma elevtext som delprov E 100% G: Samma elevtext som delprov E 100% H: Skrivuppgift: beskrivande text 100% Samtliga delprov svenska 93% SVA 13 Antal elever 9 A: Muntlig uppgift 89% B: Läsning skönlitterär text 89% C: Läsning faktatext 89% D: Elevens högläsning 100% E: Skrivuppgift: berättande text 100% F: Samma elevtext som delprov E 100% G: Samma elevtext som delprov E 100% H: Skrivuppgift: beskrivande text 100% Alla ämnesprov Samtliga delprov svenska 78% Samtliga delprov 69% 12 Exklusive elever i förberedelseklass. Dessa elever är nyligen invandrade och har gått maximalt 1-1,5 år i svensk skola 13 Svenska som andraspråk. Resultat redovisas endast om det finns fler än fem elever.

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Berghemskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Johansson 2010-10-04 1 (10) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Familjedaghemmen i Jakobsberg Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lotta Eliasson 2011-09-27 1 (9) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FAMILJEDAGHEMMET...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2010

Kvalitetsredovisning ht vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Berghemskolans fritidshem Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Johansson 2010-10-04 1 (6) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FRITIDSHEMMET...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2010

Kvalitetsredovisning ht vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Neptuniskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Hagström 2010-09-29 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 12/13. Stavreskolans Äldrefritids

Lokal arbetsplan Läsåret 12/13. Stavreskolans Äldrefritids Lokal arbetsplan Läsåret 12/13 Stavreskolans Äldrefritids Innehållsförteckning Inledning......sidan 2 Vision...sidan2 Fritidshemmets uppdrag...sidan 3 Normer och värden...sidan 3 Jämställdhet mellan flickor

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2010

Kvalitetsredovisning ht vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fritidshem Högbyskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (7) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FRITIDSHEMMET...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Välkommen till fritidsverksamheten i Köpings kommun

Välkommen till fritidsverksamheten i Köpings kommun 1 (5) Skolan Välkommen till fritidsverksamheten i Köpings kommun / / Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. För bedrivande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING läsåret 2010/2011. Al-Mustafa Skola F-9 Järfälla. Ansvarig för kvalitetsredovisningen: A.S.I.P. Skola AB

KVALITETSREDOVISNING läsåret 2010/2011. Al-Mustafa Skola F-9 Järfälla. Ansvarig för kvalitetsredovisningen: A.S.I.P. Skola AB KVALITETSREDOVISNING läsåret 2010/2011 Al-Mustafa Skola F-9 Järfälla Ansvarig för kvalitetsredovisningen: A.S.I.P. Skola AB Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Verksamhetsplan. Höglandskolans Förskoleklass. www.hoglandsskolan.stockholm.se

Verksamhetsplan. Höglandskolans Förskoleklass. www.hoglandsskolan.stockholm.se Verksamhetsplan Höglandskolans Förskoleklass www.hoglandsskolan.stockholm.se 1 Förskoleklassen Tiden i förskoleklassen ska vara lustfylld, med fokus på gemenskap och glädje. En tid där barnen i lugn och

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun Hästhagens fritidshem VT 2015 Våra ledstjärnor Ansvar Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattande beslut. Vi är medskapande och tar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Elevernas ansvar och inflytande Elevernas utveckling och lärande Skolans normer och värden Likvärdig utbildning 1 Förord Korsavadsenhetens

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2012

Kvalitetsredovisning ht vt 2012 Kvalitetsredovisning ht 2011 - vt 2012 Nybergskolan Grundskola f-5 Fritidshem Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Kristina Ståhle 2012-04-27 1 (16) Innehåll 1. UPPGIFTER OM ENHETEN... 2 2. GRUNDSKOLA:

Läs mer

Egenkontroll och kvalitetsredovisning. ht 2010 vt Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Sinikka Sjöstedt

Egenkontroll och kvalitetsredovisning. ht 2010 vt Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Sinikka Sjöstedt Egenkontroll och kvalitetsredovisning ht 2010 vt 2011 Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Sinikka Sjöstedt 2011-09-29 1 (7) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FÖRSKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2010

Kvalitetsredovisning ht vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fritidshem Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (8) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FRITIDSHEMMET...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Lärande. Värdegrund. Mitt namn: Min födelsedag: Reflektion. Min familj: Mina intressen: Mina kamrater: Övrigt: Vad tycker jag om fritids?

Lärande. Värdegrund. Mitt namn: Min födelsedag: Reflektion. Min familj: Mina intressen: Mina kamrater: Övrigt: Vad tycker jag om fritids? Genom att utmana barn till att successivt vidga och fördjupa sina kunskaper om sig själva, och sin omvärld samt ta tillvara deras nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära stimuleras barns allsidiga

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan Arbetsplan Kvalitetsredovisning Handlingsplan Fritidshemmet Mullvaden 2010/2011 Vision: Vår vision är att alltid ha barnens trivsel, delaktighet och välmående i centrum. Innehållsförteckning 1. Fritidshemmets

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) 2015-02-10 Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 För stöd i arbetet med kvalitetsredovisningen använd dokumentet Systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola

Kvalitetsredovisning. Förskola År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Lasse-Maja Förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Lasse-Maja förskola är ett personalkooperativ som är Reggio Emilia inspirerad.

Läs mer

Genom att vi befinner oss i samma lokal hela dagarna och är samma pedagoger under för och eftermiddagarna så skapar vi en trygg miljö för barnen.

Genom att vi befinner oss i samma lokal hela dagarna och är samma pedagoger under för och eftermiddagarna så skapar vi en trygg miljö för barnen. I förskoleklassens verksamhet tar vi tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära genom att låta leken vara ett av de viktigaste verktygen för barnens kunskapsutveckling. Den sociala träningen och

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

1. Vi erbjuder våra barn en meningsfull fritid. Den största delen av den planerade verksamheten är frivillig.

1. Vi erbjuder våra barn en meningsfull fritid. Den största delen av den planerade verksamheten är frivillig. TALLBACKASKOLANS FRITIDSHEM ÅK 1 2013/2014 Mål för fritidshemmet 2013-2014 1. Vi erbjuder våra barn en meningsfull fritid. Den största delen av den planerade verksamheten är frivillig. 2. Alla barn känner

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem 150812 Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål Normer och värden... 3 Läroplansmål Utveckling och lärande... 5 Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Ulvsättra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Kvalitetsrapport. Gräsö skola. läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Gräsö skola. läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Resultat Gräsö skola Östhammars kommun läsåret 2014/2015 20150611 KVALITETSRAPPORT GRUNDSKOLA FRITISHEMMET Denna kvalitetsrapport innehåller inga tabeller eller diagram över resultaten.

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA 3 (26) Kvalitetsredovisning 2010-2011 Kvalitetsredovisning 2010-2011 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2011

Kvalitetsredovisning ht vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Dalens förskola Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Eva Wikberg 2011-09-29 1 (6) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FÖRSKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2012/2013 Strömtorpsskolans fritidshem Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan

Läs mer

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling

2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Visseltoftaskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och Fritidshem a för planen Rektor Anna

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kvarnens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Kvarnens

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2011

Kvalitetsredovisning ht vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Neptunienhetens förskolor Orions förskola Polaris förskola Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Suzanné Nilsson 2011-09-29 1 (8) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FÖRSKOLORNA...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ht Vt 2010

Kvalitetsredovisning Ht Vt 2010 Kvalitetsredovisning Ht 2009 - Vt 2010 Olovslundskolan Särskola Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Ellinor Bertheau 2010-09-29 1 (6) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SÄRSKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan Datum 13 06 14 1 (8) Kvalitetsanalys för Igelboda förskola läsåret 2012/13 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

FINNSTASKOLAN VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 FINNSTASKOLANS FRITIDSHEM

FINNSTASKOLAN VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 FINNSTASKOLANS FRITIDSHEM VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 FINNSTASKOLANS FRITIDSHEM Finnstaskolan Finnstaskolan är en skola för elever från förskoleklass till och med åk 5. Av utrymmesskäl har åk 5 f.n. sina klassrum i Broskolans lokaler.

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Arbetsplan för Lilla Skyttes Fritidshem

Arbetsplan för Lilla Skyttes Fritidshem Arbetsplan för Lilla Skyttes Fritidshem Läsåret 2013/2014 Fritidshemmet Lilla Skytte Tärnaby Fritidshemmet delar lokaler med förskoleklass och skolan. Fritidshemmet ligger vackert med utsikt över sjön

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Värdegrund och uppdrag

Värdegrund och uppdrag MONTESSORIFÖRSKOLAN PÄRLUGGLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH FÖR LIKABEHANDLING. Lagar och förordningar som styr arbetet mot diskriminering och för lika behandling. Skollagen (2010:800) Diskrimineringslagen

Läs mer

Egenkontroll och kvalitetsredovisning

Egenkontroll och kvalitetsredovisning Egenkontroll och kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Montessoriförskolan Rosa Tornet Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Ewa Skalin och Emma Enoksson 2011-09-29 1 (8) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FÖRSKOLAN...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN STUBBEN Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2012

Kvalitetsredovisning ht vt 2012 Kvalitetsredovisning ht 2011 - vt 2012 Tallbohovs Förskola Förskola kommunal Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Kristina Ståhle 2012-04-27 1 (7) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FÖRSKOLAN... 2 2. RUTINER, DOKUMENTATION

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Kvalitetsrapport. Parkskolan. Fritidshem. Läsåret 2013/2014. Lergöken, Bikupan, Sjöboden. Ansvarig rektor: Ann-Kristin Brännström

Kvalitetsrapport. Parkskolan. Fritidshem. Läsåret 2013/2014. Lergöken, Bikupan, Sjöboden. Ansvarig rektor: Ann-Kristin Brännström Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2013/2014 Parkskolan Lergöken, Bikupan, Sjöboden Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Annikas Barnomsorg Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Annikas

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5 År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Berghemskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Kommentar Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5 Namn på

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever

Läs mer

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN. för. Orion. Saturnus

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN. för. Orion. Saturnus Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN för Orion Raketen förskolor Saturnus 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR Organisation Steninge förskolor består av tre förskolor;

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14 20140910 1 (9) Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer