Kvalitetsredovisning ht vt 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning ht vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand

2 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2 Verksamhetsdokument...2 Verksamhetsstöd...2 Elevsäkerhet...2 Elever och personal den 15 oktober Miljödiplomering...3 Övrigt KVALITETSREDOVISNING HT 2009 VT Kunskaper...4 Normer och värden...6 Elevinflytande...8 Föräldrars delaktighet Bilaga 1: Resultat i ämnesprov år Bilaga 2: Resultat i ämnesprov år

3 (13) Kvalitetsredovisningen ska göras varje år. Blanketten fylls i elektroniskt, en för varje adress/verksamhetsställe. Blanketten sänds årligen senast den 29 september via mail till 1. UPPGIFTER OM SKOLAN Verksamhetens namn och inriktning Fastebol-Högby skolor, grundskola Huvudman Järfälla kommun Namn på rektor Leena Nystrand E-post till enheten Kommundel Viksjö Telefon E-post till huvudman 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL Verksamhetsdokument Finns verksamhetsplan för innevarande år? Ja Nej Vilka deltar i arbetet att utforma verksamhetsplanen? Ledning Föräldrar All personal Elever Delas verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ut till föräldrar? Finns verksamhetsberättelse för föregående år? Ja Nej Vilka deltar i arbetet med att ta fram verksamhetsberättelsen? Ledning All personal Föräldrar Elever Har verksamheten utarbetat en likabehandlingsplan? Ja Nej Ja Nej Finns dokumenterade rutiner för arbetet med elever i behov av särskilt stöd? Ja Nej Verksamhetsstöd Mottar verksamheten extra verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd? Ja Nej Om ja, hur används verksamhetsstödet? Det extra verksamhetsstödet används företrädesvis till anpassning av elev- och personalorganisation för att möta individuella behov samt för inköp av kompensatoriska läromedel, leksaker och spel. Elevsäkerhet Genomförs regelbundna elevskyddsronder? Senaste protokollförda elevskyddsrond utförd den: Ja Nej Finns dokumenterade rutiner för: Elevolycksfall Ja Nej Mobbning/kränkning Ja Nej Kris/katastrof Ja Nej Brandsäkerhet Ja Nej Dokumenteras elevernas närvar/frånvaro varje dag? Ja Nej Har samtliga personer i verksamheten kännedom om tystnadsplikten? Ja Nej Har samtliga personer kännedom om anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen? Ja Nej

4 (13) Förskoleklass: elever och personal den 15 oktober Antal elever 38 9,6 Antal lärare (motsvarande heltidstjänster) per 100 elever Grundskola: Elever och personal den 15 oktober Antal elever Antal lärare (motsvarande heltidstjänster) per 100 elever ,8 Andel behöriga lärare (%) Miljödiplomering Är skolan miljödiplomerad? Ja, brons Ja, silver Ja, guld Nej Övrigt Övriga upplysningar om verksamheten Fastebolskolan, F-5, ingår tillsammans med Högbyskolan, F-3, i enheten Fastebol- Högby skolor. Skolorna bedriver sin verksamhet parallellt med gemensam ledning, styrning, administration samt vision och pedagogisk ledning. Efter år3 erbjuds eleverna från Högbyskolan plats i Fastebolskolan för att gå de två resterande åren. 1 SCB:s riktlinjer för personalrapportering ska följas. 2 SCB:s riktlinjer för personalrapportering ska följas.

5 (13) 3. KVALITETSREDOVISNING HT 2009 VT 2010 Svarsfrekvens i elevenkäten: Årskurs 3: 93% Årskurs 5: 94% Kunskaper Inriktningsmål: Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap eleverna ska i grundskolan minst nå godkändnivå. Effektmål Nyckeltal Måluppfyllelse Samtliga elever i Andel av eleverna i årskurs 5 ska enligt årskurs 5 som når Målet är inte 93% 80% styrdokumenten nå målen i alla ämnen målen i alla ämnen (skolans bedömning) Samtliga elever ska nå godkända resultat på nationella prov i årskurs 5 Samtliga elever i årskurs 3 ska enligt styrdokumenten nå målen i svenska/svenska som andraspråk (SVA) och matematik Se Bilaga 1: Resultat i ämnesprov år 5 Andel av eleverna i årskurs 3 som når målen i alla ämnen (skolans bedömning) 4 100% 93% Målet är inte Målet är nästan Gör en sammantagen bedömning av skolans måluppfyllelse inom området Kunskaper Målen uppfylls inte. Motivera bedömningen Alla elever når inte godkända resultat i nationella proven. Resultaten på de nationella proven kan tolkas på olika sätt. De kan användas för att bedöma elevens kunskaper, eller skolans undervisning, eller en kombination av detta. Skolan måste ständigt analysera och värdera resultat för att anpassa undervisningen. Statistiken på de nationella proven är missvisande då den grundar sig på individuella elevers resultat. Då samma elev inte klarar flera delprov ger det ett högre sammanlagt resultat, än då flera elever inte klarar ett enstaka delprov. 3 Betygs- och provresultat redovisas exklusive elever i förberedelseklass. Dessa elever är nyligen invandrade och har gått maximalt 1-1,5 år i svensk skola 4 Se också bilaga 2 för resultat i nationella prov.

6 (13) Beskriv kortfattat viktiga punkter i hur arbetet med målområdet bedrivs Skolan har regelbundet pedagogiska utvecklingsmöten för all personal med pedagogiska uppdrag. Dessa möten leds av skolans tre utvecklingsledare, som representerar både skola och fritidsverksamhet, och som samtliga har utbildats i processledning. Syftet med dessa möten är att på bred bas höja den pedagogiska kompetensen i skolan. Innehållet är skolans prioriterade utvecklingsområden, vilka finns dokumenterade i Fastebol-Högby skolors Arbetsplan för pedagogisk utveckling. Arbetsplanen, i form av en trappa, löper över tre år och revideras fortlöpande. Ett aktuellt område är bedömningar av elevernas arbete inför de skriftliga omdömena, något som är centralt även i skolans bedömning och utvärdering av sin egen verksamhet. Skolan arbetar med att så tidigt som möjligt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd och har hög kompetens inom området. Det är en av skolans viktigaste uppgifter att ge, och utforma specialpedagogiskt stöd på individ- och gruppnivå. På individnivå samarbetar skolan med föräldrar och skriver åtgärdsprogram. Skolan får en tidig indikation på elevernas språkliga medvetenhet genom den screening som utförs i förskoleklass under ledning av talpedagog från Järfälla resurscentrum. Elevernas kunskapsutveckling i svenska följs upp med skolverkets bedömningsmaterial Nya språket lyfter. Därtill görs kvantitativa screeningar av alla elever varje år. Vid behov görs individuella djupdiagnoser av speciallärare. Tidig upptäckt av individuella svårigheter, specialpedagogiskt stöd samt anpassning av studiemiljö med olika kompensatoriska hjälpmedel ger ökade möjligheter för elever i behov att nå kunskapsmålen. En stor del av lärarna, och fritidspedagogerna, har genomgått högskoleutbildningen Språkutvecklande arbetssätt och skolan har valt att undervisa alla elever enligt kursplanen i svenska. För att öka kompetensen, och variationen, i matamatikundervisningen har skolan, i studiecirkelform, byggt upp en matteverkstad. I förlängningen ska detta leda till bättre resultat för skolans elever. Skriv en kortfattad analys av vad i arbetet som fungerar väl och vad som behöver förbättras, samt hur skolans förutsättningar påverkar arbetet inom målområdet Det finns ett brett stöd i personalgruppen för modellen med utvecklingsmöten som leds av pedagoger. Utvecklingstrappan är tydlig, relevant och framåtsyftande. De områden som prioriteras är moment som lärare och pedagoger utför i det vardagliga arbetet. Arbetslagen har kommit långt i arbetet med att organisera arbete och gruppstorlek efter elevernas skilda behov. Skolan har flera elever med funktionsnedsättningar som behöver längre tid för att nå målen än övriga elever. Många av dessa elever kan ha svårt att nå målen i alla ämnen. Skolan behöver bättre analysera de enskilda arbetslagens resultat, diskutera organisation, metoder och läromedelsanvändning för att tydliggöra orsakssammanhang, se resultat över tid och därigenom förbättra skolans sammanlagda resultat. Skolan behöver också fastställa ramar för skriftlig dokumentation för att göra resultat jämförbara och tillgängliga.

7 (13) Beskriv kortfattat viktiga punkter i framtida arbete med målområdet För att klara ökade krav på skriftlig dokumentation kommer skolan att behöva arbeta med rutiner och modeller för att samla och kategorisera fakta. Genom att använda moderna verktyg för att kartlägga situationen i olika nivåer kan skolan få ett större beslutsunderlag, bl.a. för riktningen på det pedagogiska utvecklingsarbetet, och exempelvis vid fördelning av pedagogiska resurser inom enheten. Ett annat arbete av vikt är diskussionen om kunskap och kompetens i framtiden. Vad behöver dagens elever lära sig för att lyckas? Vem är bäst rustad för framtiden, den som vet mycket, eller den som kan ta reda på allt? De arbeten och samhällsfunktioner som dagens elever ska utföra finns i många fall inte än. Normer och värden Inriktningsmål: Nolltolerans ska gälla mot mobbning, skadegörelse och skolk Effektmål Nyckeltal Måluppfyllelse Andelen Andel (%) negativa barn/ungdomar som svar 5 i elevenkät. År 3: 8% Målet är inte känner sig mobbade Fråga: Jag blir bra År 5: 0% År 5: 6% eller kränkta ska bemött av andra elever minska varje år i skolan Andelen barn/ungdomar som tycker att flickor och pojkar har lika rätt och möjligheter ska öka varje år Andelen barn/ungdomar som skolkar ska minska varje år Andel (%) positiva svar 6 i elevenkät Fråga: Jag tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar 7 Andel (%) elever med olovlig frånvaro under läsåret År 5: 77% År 3: 86% År 5: 72% 0% 0% Målet är inte Målet är Gör en sammantagen bedömning av skolans måluppfyllelse inom området Normer och värden Målen uppfylls inte. Motivera bedömningen Skolan har nolltolerans mot mobbning, skadegörelse och skolk. Trots detta händer det att elever upplever att de blir retade eller kränkta, att elever upplever att flickor och pojkar behandlas olika eller att de blir orättvist behandlade. Skolan arbetar elevaktivt och målmedvetet för att minimera detta. I skolans egen elevenkät, där alla elever deltar, värderas påståenden på en skala mellan 1 (Inte alls) och 4 (Helt). Påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" får ett medelvärde på 3,5. 5 Svarsalternativ 1 och 2 6 Svarsalternativ 3 och formulerades frågan Jag tycker att pojkar och flickor ges lika rätt och möjligheter i skolan

8 (13) Beskriv kortfattat viktiga punkter i hur arbetet med målområdet bedrivs Skolans värdegrund befästs och definieras i dokumentet, Fastebol-Högby skolors likabehandlingsplan och värdegrundspolicy. Dokumentet, som revideras årligen, ligger till grund för det övergripande värdegrundsarbetet och fungerar som en handlingsplan i diskussioner och samtal efter incidenter. Skolan genomför en enkät riktad till alla skolans elever. Resultatet av denna presenteras sedan för elever och föräldrar och ska ligga till grund för pedagogernas och elevernas identifiering av utvecklingsområden, och formulering av gemensamma mål. Livskunskap på schemat innebär att det regelbundet diskuteras värdegrund- och likabandlingsfrågor. Utöver detta används även tiden till bl.a. barnmassage, hälso- och samhällsfrågor. Fastebolskolan har stödkompisar under ledning av stödkompisvuxna. Stödkompisarna är valda av sina klasskamrater och har som huvuduppgift att hålla öron och ögon öppna på rasterna. Om något inte verkar gå sjysst till meddelar stödkompisarna någon av de vuxna rastvakterna som tar hand om situationen. Stödkompisarna är också behjälpliga i arbetet med bl.a. Aktion Julklappen, Läkarmissionens insamling för barn i fattiga länder. Skriv en kortfattad analys av vad i arbetet som fungerar väl och vad som behöver förbättras, samt hur skolans förutsättningar påverkar arbetet inom målområdet Likabehandlingsplanen och värdegrundspolicyn är väl förankrad hos elever, personal och föräldrar och den fungerar bra. Den tas upp på skolans föräldramöten och inför varje nytt läsår skickas den reviderade planen hem tillsammans med en blankett där föräldrarna intygar att de har tagit del av dokumentet tillsammans med sina barn. Stödkompisverksamheten och livskunskapen är också exempel på verksamheter inom området som fungerar väl. Dessa verksamheter har funnits i ett antal år och formerna för hur arbetet ska bedrivas är nu klara. En av skolans förutsättningar som i hög grad påverkar bl.a. tryggheten är organisationen, med två skolor som en enhet. Då eleverna i Högbyskolan går vidare till Fastebolskolan mellan år3 och år4 blir det för dessa elever ett extra byte av skola som många andra inte gör. Skolan har en viktig uppgift att se till att förbereda elever och föräldrar på bästa möjliga sätt inför detta. Skolan behöver förbättra den systematiska uppföljningen av undersökningar och liknande kartläggningar av elevernas upplevelser och erfarenheter, för att kunna styra värdegrundsoch likabehandlingsarbetet i rätt riktning. Beskriv kortfattat viktiga punkter i framtida arbete med målområdet Skolan ska arbeta aktivt tillsammans med eleverna för att alltid hålla värdegrund- och likabendlingsfrågorna aktuella. När det gäller t.ex. mobbning har ny teknik, SMS/MMS, chatt, FB, Twitter mm, gjort den mer subtil och otillgänglig för vuxenvärlden. Barn kan utsättas för kränkningar dygnet runt, året om och inte ens vara fredad i sitt eget hem. Skolans påverkansmöjligheter i sådana enskilda situationer är mycket liten vilket gör att det förebyggande arbetet blir än viktigare.

9 (13) Elevinflytande Inriktningsmål: Barn och ungdomar är medarbetare i skolan. De ska ha ett reellt inflytande över sin egen arbetssituation och ta ansvar för det egna lärandet Effektmål Nyckeltal Måluppfyllelse Andelen Andel (%) positiva barn/ungdomar som svar 8 i elevenkät Fråga 1 anser att de har inflytande över sin med det inflytande År 5: 82% Fråga 1: Jag är nöjd År 3: 92% ställdes inte 2009 arbetssituation ska jag har över mitt Målet är öka skolarbete Andelen barn/ungdomar som anser att de tar ett större ansvar för sitt eget lärande ska öka varje år Fråga 2: Jag kan välja olika sätt att arbeta i skolan År 5: 72% Andel (%) positiva svar i elevenkät Fråga: Jag tar ansvar för mitt skolarbete År 5: 95% År 3: 96% År 5: 79% År 3: 93% År 5: 94% Målet är nästan Gör en sammantagen bedömning av skolans måluppfyllelse inom området Elevinflytande Målen uppfylls i huvudsak i och med att effektmålen är en ökning och inte ett absolut värde. Motivera bedömningen Skolan ser i den kommungemensamma undersökningen att andelen som instämmer med inflytande-påståendena ökar, alternativ ligger på en, från början, hög nivå. I skolans egen elevenkät, där alla elever deltar, värderas påståenden på en skala mellan 1 (Inte alls) och 4 (Helt). Påståendet "Jag kan vara med och påverka mitt eget och skolans gemensamma arbete" får ett medelvärde på 3,2. Beskriv kortfattat viktiga punkter i hur arbetet med målområdet bedrivs Fastebol-Högby skolors likabehandlingsplan och värdegrundspolicy definierar skolans syn på elevinflytande för elever, föräldrar och personal. Under rubriken demokrati står följande, "Du har rätt att få vara med och påverka ditt eget och skolans gemensamma arbete" men även, "Då ska du också engagera dig, komma med förslag och respektera gemensamma beslut". Genom det pedagogiska utvecklingsarbetet har skolan genomfört kompetensutveckling inom området individuella utvecklingsplaner, IUP, och lärstilar. IUP upprättas i samråd mellan elever, föräldrar och pedagoger. Alla pedagoger har kunskap om lärstilar, och målet är att göra bättre anpassningar av studiemiljön och metoderna, för att möta elevernas varierande behov. 8 Svarsalternativ 3 och 4

10 (13) Skriv en kortfattad analys av vad i arbetet som fungerar väl och vad som behöver förbättras, samt hur skolans förutsättningar påverkar arbetet inom målområdet Det är positivt att skolan har en hög andel elever i år3 som anser sig ha inflytande. En fysisk förklaring kan vara planlösningen hos år1-3. Klassrummet ligger vägg i vägg med fritidsrummet vilket gör att pedagogerna har möjlighet att dela klassen i grupper efter behov under skoltid. Kompetensutvecklingen i lärstilar har ökat förståelsen för elevernas olika behov. Pedagogerna ska kunna identifiera dessa behov och anpassa undervisningen för att nå så många som möjligt. Lärstilsarbetet ska hållas levande och ständigt pågående. Skolan behöver bättre analysera varför andelen positiva svar i elevenkäten sjunker med ökad ålder i flera frågor, och utarbeta åtgärder för att ändra detta. Beskriv kortfattat viktiga punkter i framtida arbete med målområdet För att skapa en gemensam studiemiljö där allas olikheter beaktas och respekteras behöver skolan ytterligare tydliggöra elevinflytandet. Eleverna måste få veta vilka möjligheter och begränsningar som finns. Vad man kan välja, och när man kan välja. Skolan behöver också lära eleverna om förändringsprocesser, demokratiska grunder och betydelsen av delaktighet och ansvar. Framtidens arbetsplatser kommer sannolikt, till stor del, att drivas genom lagarbete där arbetets framgång inte kommer att vila på en person, utan på ett gemensamt ansvar med respekt för varandras kompetenser. Föräldrars delaktighet Inriktningsmål: Föräldrars delaktighet och ansvar är av avgörande betydelse för barns utveckling, lärande och kunskapsinhämtning. Olika former för att förstärka och utveckla samverkan mellan förskola/skola och föräldrar ska prövas Effektmål Bedömningsgrund Måluppfyllelse Antalet föräldrar vid Målet är nästan skolans träffar ska Skolans bedömning: Antalet är oförändrat öka varje år Andelen föräldrar som anser att de har inflytande i verksamheten ska öka varje år Målet har inte kunnat mätas Kommunen har beslutat att inte använda resultaten i föräldraenkäten, då svarsfrekvensen på de flesta håll blev för låg. Gör en sammantagen bedömning av skolans måluppfyllelse inom området Föräldrars delaktighet Målen uppfylls i huvudsak. Motivera bedömningen Skolan har en hög närvaro på föräldramöten, klassombudsmöten, utvecklingssamtal och även på aktiviteter som anordnas av föräldrarna själva.

11 (13) Beskriv kortfattat viktiga punkter i hur arbetet med målområdet bedrivs Skolan har arbetat för att samordna och standardisera formerna för information till alla föräldrar. Alla föräldrar har rätt att få veta vad deras barn gör i skolan. Skolan använder sig av några olika metoder för kommunikation och informationsspridning. Föräldramöte anordnas för varje klass två gånger per år. Föräldramötet handlar företrädesvis om ämnen som är angelägna för klassen i första hand men fungerar också som en länk till klassombudsmötet. Klassombudsmöte anordnas två gånger per termin. Där samlas föräldrarepresentanter från alla klasser för att få information från rektor men även kunna förmedla frågor från föräldragruppen till rektor. Medverkande vid klassombudsmötet är även representanter från skolans olika verksamheter, elevråd och stödkompisarna. Utvecklingssamtal hålls mellan klasslärare och föräldrar varje termin. Där får eleven sitt skriftliga omdöme och en ny IUP upprättas. Skolan har utarbetat ett årskalendarium som ger en läsårsvis översikt på skolans återkommande aktiviteter såsom föräldramöten, utvecklingssamtal, organisation inför kommande läsår, processen vid Val av skola mm. Veckobrev skickas hem, vanligtvis via e-post, varje vecka. Veckobrevet ger en sammanfattning både av veckan som gått och kommande verksamhet. Skriv en kortfattad analys av vad i arbetet som fungerar väl och vad som behöver förbättras, samt hur skolans förutsättningar påverkar arbetet inom målområdet Modellen med klassombudsmöten fungerar väl. Skolövergripande frågor, exempelvis ekonomi, regelverk, styrdokument mm, får en bred spridning vilket underlättar i förmedlingen av innehållet i skolans olika uppdrag, och hur de förhåller sig till varandra. Till skolans och föräldraföreningens hjälp finns en, av föräldraföreningen utarbetad, introduktions-skrift som svarar på de traditionellt sett vanligast förekommande frågorna hos nya klassombud vilket ger extra tid till aktuella ärenden. Skolan har påbörjat att utarbeta en föräldraenkät liknande elevenkäten för att skapa sig en ännu tydligare, och bredare bild, av föräldrarnas åsikter i olika frågor. Beskriv kortfattat viktiga punkter i framtida arbete med målområdet Skolan måste alltid bli bättre på att informera om läget på individ, klass och skolnivå. För att lyckas behövs ett decentraliserat, transparent arbetssätt i informations- och kommunikationsfrågor. Flödet mellan skolans verksamheter och hemmet måste vara snabbt och effektivt. Föräldrar behöver ständigt påminnas om vikten av samverkan mellan skolan och hemmet. Samtalet mellan skolan och hemmet ska alltid hållas på en professionell nivå med fokus på eleven. Skolan behöver regelbundet kartlägga och utvärdera föräldrarnas åsikter i samarbetet mellan skolan och hemmet. En metod är att ta reda på föräldrarnas förväntningar på skolan, men även klargöra skolans förväntningar på eleverna och samarbetet med föräldrarna. Det kan exempelvis göras som gruppuppgift vid föräldramöten.

12 (13) 1. Bilaga 1: Resultat i ämnesprov år 5 Ämne Delprov Andel (%) som nått kravnivån Engelska A: Samtala, tala 92 B: Lyssna, förstå (skriva) 90 CD: Läsa, förstå (skriva) 93 E: Skriva 93 Samtliga delprov engelska 90 Matematik A: Miniräknare, räknesätten 96 B: Längd, area, skala 92 C: Tid, statistik 92 D: Räknemetoder 90 Samtliga delprov matematik 89 Svenska A: Läsa, förstå litterär text 97 B: Läsa, förstå sakprosa 94 C: Berättande skrivuppgift 97 D: Förklarande skrivuppgift 97 E: Läsa, samtala 94 Alla ämnesprov Samtliga delprov svenska 87 Samtliga delprov 80 9 Exklusive elever i förberedelseklass. Dessa elever är nyligen invandrade och har gått maximalt 1-1,5 år i svensk skola

13 (13) 2. Bilaga 2: Resultat i ämnesprov år 3 Ämne Delprov Andel (%) som nått kravnivån Matematik A: Skriftliga räknemetoder 87 B: Räkna i huvudet 93 C: Tid 90 D: Likheter, tallinjen och talföljder 93 E: Uppdelning av tal och helheter 97 F: Area och volym 93 G: Statistik (gruppuppgift) 93 Samtliga delprov matematik 87 Svenska A: Muntlig uppgift 93 B: Läsning skönlitterär text 93 C: Läsning faktatext 93 D: Elevens högläsning 93 E: Skrivuppgift: berättande text 90 F: Samma elevtext som delprov E 90 G: Samma elevtext som delprov E 93 H: Skrivuppgift: beskrivande text 90 Alla ämnesprov Samtliga delprov svenska 90 Samtliga delprov Exklusive elever i förberedelseklass. Dessa elever är nyligen invandrade och har gått maximalt 1-1,5 år i svensk skola

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Berghemskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Johansson 2010-10-04 1 (10) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 NEPTUNISKOLAN F-5 Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Hagström 2011-09-29 1 (17) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Familjedaghemmen i Jakobsberg Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lotta Eliasson 2011-09-27 1 (9) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FAMILJEDAGHEMMET...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING läsåret 2010/2011. Al-Mustafa Skola F-9 Järfälla. Ansvarig för kvalitetsredovisningen: A.S.I.P. Skola AB

KVALITETSREDOVISNING läsåret 2010/2011. Al-Mustafa Skola F-9 Järfälla. Ansvarig för kvalitetsredovisningen: A.S.I.P. Skola AB KVALITETSREDOVISNING läsåret 2010/2011 Al-Mustafa Skola F-9 Järfälla Ansvarig för kvalitetsredovisningen: A.S.I.P. Skola AB Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2010

Kvalitetsredovisning ht vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Neptuniskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Hagström 2010-09-29 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2010

Kvalitetsredovisning ht vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fjällenskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Magnus Gustafsson, tf biträdande rektor Emma Jopevi, tf biträdande rektor 2010-10-01 1 (11) Innehåll 1. UPPGIFTER

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ht Vt 2010

Kvalitetsredovisning Ht Vt 2010 Kvalitetsredovisning Ht 2009 - Vt 2010 Olovslundskolan Förskoleklass år 6 inkluderat samundervisning Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Ellinor Bertheau 2010-09-29 1 (10) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...3

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ht Vt 2010

Kvalitetsredovisning Ht Vt 2010 Kvalitetsredovisning Ht 2009 - Vt 2010 Olovslundskolan Särskola Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Ellinor Bertheau 2010-09-29 1 (6) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SÄRSKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2010

Kvalitetsredovisning ht vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fritidshem Högbyskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (7) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FRITIDSHEMMET...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2010

Kvalitetsredovisning ht vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Björkebyskolan Särskola Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Fredrik Yggmark 2010-09-29 1 (7) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SÄRSKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kvarnens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Kvarnens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Berghems förskola Namn på rektor/förskolechef: Inger Birgersson

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Berghems förskola Namn på rektor/förskolechef: Inger Birgersson År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Berghems förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Berghems förskola Namn på rektor/förskolechef: Inger Birgersson User: jukis001,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015

Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015 Storå Rektorsområde Storåskolan 4-9 2014-09-16 Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015 Skolans vision Skolan där alla ska lyckas 1 Utveckling och lärande Utvecklade undervisningsmetoder med stöd

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola

Kvalitetsredovisning. Förskola År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Helikoptervägens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: HELIKOPTERVÄGENS FÖRSKOLA ingår tillsammans med Barkarby fsk, Dalens

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Snapphanens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin User:

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5 År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Berghemskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Kommentar Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5 Namn på

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2012/2013 1 Arbetsplanen beskriver verksamhetens visioner och mål samt strategier för att nå dessa. Planen revideras varje läsår genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2010

Kvalitetsredovisning ht vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fritidshem Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (8) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FRITIDSHEMMET...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Orions förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Orions förskola,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Skolans kvalitetsredovisning

Skolans kvalitetsredovisning År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Viksjöskolan Skolans kvalitetsredovisning Grundskola 6-9 Uppgifter om enheten Uppgift Namn på rektor/förskolechef Kommentar Johan Nyström Hjertvinge Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Sätra skola arbetsplan 2015-2016

Sätra skola arbetsplan 2015-2016 Sätra skola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Sätra skola arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Handläggare Datum Ärendebeteckning Henrik Hansson 13 2014-11-19 Likabehandlingsplan 0480-45 20 60 HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Likabehandlingsplan 2015 Åtgärder för att förebygga och motverka alla former

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:41 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:41 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Polaris förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Polaris

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Inledning Vallaskolan är en F-9-skola. Skolan är organiserad i två spår, Alfaspåret F-9 och Omegaspåret F-9. Vallaskolan har ett kommunövergripande uppdrag

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016 Svenska Skolan i Wien Scheibelreitergasse 15 AT-1190 Wien Tel... +43-(0)1-320 79 80 E-Mail... svenskaskolan@svenskaskolan.at Website... www.svenskaskolan.at ZVR-Zahl 972744415 Wien 25 augusti 2015 Lokal

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt 2012

Kvalitetsredovisning ht vt 2012 Kvalitetsredovisning ht 2011 - vt 2012 Nybergskolan Grundskola f-5 Fritidshem Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Kristina Ståhle 2012-04-27 1 (16) Innehåll 1. UPPGIFTER OM ENHETEN... 2 2. GRUNDSKOLA:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Brittmari Marberger Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Skolans kvalitetsredovisning

Skolans kvalitetsredovisning År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Mälarskolan Skolans kvalitetsredovisning Grundskola 6-9 Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Mälarskolan

Läs mer

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen.

Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Enhetens namn: EKTORPSRINGEN 2013 Rektor: Anders Eriksson Alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och har haft synpunkter på det som står i kvalitetsredovisningen. Qualis skriftliga redovisning

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/22 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Gärde skola och fritidshem 1 Innehållsförteckning 2 1. Presentation av skolan Gärde skola Gärde Byskolvägen 2, 793 50 Leksand tel. 0247-805 40 fax. 0247-333

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Elevernas ansvar och inflytande Elevernas utveckling och lärande Skolans normer och värden Likvärdig utbildning 1 Förord Korsavadsenhetens

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Utbildningsinspektion i Södermalmsskolan och Knaftens skola grundskolor F 6

Utbildningsinspektion i Södermalmsskolan och Knaftens skola grundskolor F 6 Utbildningsinspektion i Södermalmsskolan och Knaftens skola grundskolor F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Kolarängskolan - grundskola

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Kolarängskolan - grundskola År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kolarängskolan - grundskola Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Kommentar Verksamhetens namn och inriktning Kolrängskolan grundskola

Läs mer

Vi ska arbeta åldershomogent i matematik till hösten och kommer då att kunna planera undervisningen utifrån resultaten på de nationella proven.

Vi ska arbeta åldershomogent i matematik till hösten och kommer då att kunna planera undervisningen utifrån resultaten på de nationella proven. ESLÖVS KOMMUN Bilaga 4 Barn och Familj 2009-09-21 UTDRAG ur inlämnade analyser av resultat nationella ämnesproven skolår 5 våren 2009 Ölyckeskolan Svenska Vi kan konstatera att resultaten i stort motsvarade

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Resultat nationella ämnesprov årskurs 5 läsåret 2009/2010

Resultat nationella ämnesprov årskurs 5 läsåret 2009/2010 Bilaga 3 Rapport 2010-09-10 Resultat nationella ämnesprov årskurs 5 läsåret 2009/2010 1. Engelska Av eleverna i årskurs 5 är det 82,7 % som sammantaget uppnått kravnivån för det nationella ämnes i engelska.

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bråtenskolan Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bråtenskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bråtenskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Skolans mål är att varje elev kan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola

Kvalitetsredovisning. Förskola År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Lasse-Maja Förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Lasse-Maja förskola är ett personalkooperativ som är Reggio Emilia inspirerad.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer