Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5"

Transkript

1 År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Berghemskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Kommentar Verksamhetens namn och inriktning Berghemskolan Grundskola F-5 Namn på rektor/förskolechef Lotta Eliasson User: ERLAR001, Printdate: :18 1

2 Grunduppgifter Miljödiplomering: Är förskolan/skolan miljödiplomerad?, silver Svarsfrekvens elevenkäter: Utfall läsår Svarsfrekvens elever åk % Svarsfrekvens elever åk % Svarsfrekvens föräldrar åk % Svarsfrekvens föräldrar åk % Elever och personal: Utfall 15 Oktober 2012 Antal elever 214 Antal elever per lärare den 15 oktober 16.0 Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen per 15 oktober 100.0% Fritidshem - Elever per årsarbetare 10.2 Fritidshem - Andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen 43.0% Kommentar Berghemskolan har kapacitet för ca 300 elever inklusive förskoleklassbarn. I dagsläget är antal elever i klasserna ojämnt fördelade samt att alla lokaler i skolan inte är anpassade för ca 25 elever per klass. Skolan har valt att ha en åldershomogen organisation av pedagogiska skäl. Nybyggnation som görs i upptagningsområdet runt skolan anser vi kommer att ha en gynnsam effekt på elevunderlaget så att vi på sikt kan närma oss vår kapacitet. För att uppnå full kapacitet behöves en ombyggnation av matsal och vissa klassrum och fritidshemslokaler. Berghemskolan har två kommungemensamma FBK-klasser. Visar resultatet av den utredning som pågår kring organsiation för att ta emot nyanlända elever att FBK-klasser ska vara kvar i sin nuvarande omfattning behöver skolan fler lokaler. En möjlighet som har diskuterats tidigare är att förskoleavdelningens lokaler(rosengården)tas över av skolan. User: ERLAR001, Printdate: :18 2

3 GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL Verksamhetsdokument: Finns dokumenterade rutiner för arbetet med barn/elever i behov av särskilt stöd? Delges verksamhetsplanen till vårdnadshavare? Har verksamheten utarbetat en likabehandlingsplan för innevarande år? Delges likabehandlingsplanen till vårdnadshavare? Har verksamheten rutiner för klagomålshantering? Finns verksamhetsplan för innevarande år? Kommentar: Vilka deltar i arbetet med att utforma verksamhetsplan och likabehandlingsplan? Verksamhetsplanen har utformats av ledningen utfrån resultat och analys av arbetslagens utvärderingar, skolundersökningen och elevernas trivselenkäter. Verksamhetsplanen har diskuterats i samverkansgrupp, arbetsplatsträffar, föräldraråd. Elevernas delaktighet i verksamhetsplanen är ett område som vi behöver utveckla. Tankar finns att varje klass diskuterar verksamhetsplanen på sina klassråd. Likabehandlingsplanens nulägesanalys, handlingsplan med utvecklingsområden och åtgärdsplan utformades ht 12 utifrån resultat av trivselenkät och skolundersökningen. I det arbetet var ledningen, personalen och eleverna delaktiga. Likabehandlingsplanen presenterades för föräldrarådet och fanns tillgänglig för alla vi hemsida och Skolwebb. Tilläggsbelopp: Får verksamheten tilläggsbelopp för barn/elever i behov av särskilt stöd? Om ja - hur används beloppet? Tilläggsbeloppen för ht 12 användes till personalförstärkning i arbetslaget för att möta enskilda elevers behov av struktur och hjälp. Inför vt 13 blev vi försenade med vissa underlag i ansökningsprocessen vilket resulterade i att skolan inte fick några tilläggsbelopp. Skolan fick själv bekosta stödet till enskilda elever. Inför ht 13 har skolan fått tilläggsbelopp beviljade. User: ERLAR001, Printdate: :18 3

4 Elevsäkerhet Finns dokumenterade rutiner för barn/elevolycksfall? Finns dokumenterade rutiner för brandsäkerhet? Finns dokumenterade rutiner för kris/katastrof? Har samtliga personer kännedom om anmälningsskyddet enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen? Har samtliga personer i verksamheten kännedom om tystnadsplikten? Genomförs regelbundna barn-/elevskyddsronder? Nej Senaste protokollförda elevskyddsrond utförd den: Ett utvecklingsområde för skolan. Under höstterminen 2013 kommer vi att ta hjälp av Anna-Maria Norfall kring rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. User: ERLAR001, Printdate: :18 4

5 Skolplikt Dokumenteras barnens/elevernas närvaro varje dag? Utfall läsår Antal elever med ogiltig frånvaro åk Andel (%) elever med ogiltig frånvaro åk % Hur bedrivs arbetet mot ogiltig frånvaro? Berghemskolan har mycket få elever med ogiltig frånvaro. Uppstår ogiltig frånvaro handlar det om att föräldrarna/vårdnadshavarna begär ledighet för semesterresor som vi inte beviljar. Föräldrarna/vårdnadshavarna åker ändå på semester och ogiltig frånvaro registreras i vårt system. User: ERLAR001, Printdate: :18 5

6 Fritidshem: RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL Verksamhetsdokument: enkät_id fritidshem: Har verksamheten rutiner för klagomålshantering? Finns verksamhetsplan för innevarande år? Delges verksamhetsplanen till vårdnadshavare? Har verksamheten utarbetat en likabehandlingsplan för innevarande år? Delges likabehandlingsplanen till vårdnadshavare? Finns dokumenterade rutiner för arbetet med barn/elever i behov av särskilt stöd? Kommentar: Vilka deltar i arbetet med att utforma verksamhetsplan och likabehandlingsplan? Verksamhetsplanen har utformats av ledningen utfrån resultat och analys av arbetslagens utvärderingar, skolundersökningen och elevernas trivselenkäter. Verksamhetsplanen har diskuterats i samverkansgrupp, arbetsplatsträffar, föräldraråd. Elevernas delaktighet i verksamhetsplanen är ett område som vi behöver utveckla. Tankar finns att varje klass diskuterar verksamhetsplanen på sina klassråd. Likabehandlingsplanens nulägesanalys, handlingsplan med utvecklingsområden och åtgärdsplan utformades ht 12 utifrån resultat av trivselenkät och skolundersökningen. I det arbetet var ledningen, personalen ocheleverna delaktiga. Likabehandlingsplanen presenterades för föräldrarådet och fanns tillgänglig för alla vi hemsida och Skolwebb. Tilläggsbelopp: enkät_id fritidshem: Får verksamheten tilläggsbelopp för barn/elever i behov av särskilt stöd? Om ja - hur används beloppet? Tilläggsbeloppen för ht 12 användes till personalförstärkning i arbetslaget för att möta enskilda elevers behov av struktur och hjälp. Inför vt 13 blev vi försenade med vissa underlag i ansökningsprocessen vilket resulterade i att skolan inte fick några tilläggsbelopp. Skolan fick själv bekosta stödet till enskilda elever. Inför ht 13 har skolan fått tilläggsbelopp beviljade. User: ERLAR001, Printdate: :18 6

7 Verksamhetens öppettider: enkät_id fritidshem: Finns informationsmaterial till vårdnadshavare om Järfälla kommuns åtaganden med bland annat öppethållande? Följer verksamheten Järfälla kommuns åtagande om 11 timmar? Elevsäkerhet Finns dokumenterade rutiner för barn/elevolycksfall? Finns dokumenterade rutiner för brandsäkerhet? Finns dokumenterade rutiner för kris/katastrof? Har samtliga personer kännedom om anmälningsskyddet enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen? Dokumenteras barnens/elevernas närvaro varje dag? Har samtliga personer i verksamheten kännedom om tystnadsplikten? Genomförs regelbundna barn-/elevskyddsronder? Nej Senaste protokollförda elevskyddsrond utförd den: Ett utvecklingsområde för skolan. Under höstterminen 2013 kommer vi att ta hjälp av Anna-Maria Norfall kring rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. User: ERLAR001, Printdate: :18 7

8 Kunskaper Utfall 2012 Utfall 2013 Måluppfylle lse Andel som når målen, åk 3 Andel (%) elever i åk 3 som når målen i de ämnen som kunskapskrav finns i åk % 97.0% Analys av måluppfyllelse - Grundskola Vi baserar vår bedömning på lärarnas bedömning av elevernas måluppfyllelse vt 13. Framtagandet av ett gemensamt dokument för planering av ett arbetsområde har inneburit att samsynen kring lärandeprocesser har ökat. Lärarnas konferenstid har används till lärande samtal med fokus på syfte, mål, förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav i LRG 11. Att sätta fokus på utveckling av undervisningen för att möta elevernas behov har former för kollegialt lärande varit en väg. Enheten har ett övergripande mål "Vi ska vattna varandras verksamheter mot högre måluppfyllelse och god arbetsmiljö för alla." Vi har ökat speciallärarresursen på Berghemskolan genom att specialläraren i matematik på Vattmyraskolan även har arbetstid på Berghemskolan. Elevernas måluppfyllelse i matematik från lå behövde öka. Specialläraen har haft undervisning med enskilda elever och grupper men även handlett lärare för att utveckla undervisningsmetoder i klassrummen. Specialläraren identifierade att det fanns en skillnad mellan speciallärarens och klasslärarnas bedömningar kring elevernas måluppfyllelse. En pedagogisk diskussion omkring bedömning har pågått under läsåret för att nå en mer likvärdig syn på måluppfyllelse. Klasskonferenser har genomförts under läsåret. Elever som riskerade att inte nå målen har identifierats och åtgärder har satts in som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Att hitta de kritiska punterna i det centrala innhållet med hjälp utav bla Nationella Prov och den kommungemensamma screeningen i matematik som genomfördes i september 2012 har underlättat för lärare att rikta undervisningen mot de behov som finns i gruppen. Lärarna har satt upp mål, genomfört undervisningen mot målen och följt upp att undervisningen har haft effekt både på grupp och individnivå. För elever som riskerade att inte nå målen i de ämnen som det finns kunskapskrav för åk 3 genomfördes en fördjupad pedagogisk kartläggning. Kartläggningen analyserades och beslut fattade av rektor om åtgärdsprogram skulle skrivas eller inte. Elever som behövde extra utmaningar i de ämnen som det finns kunskapskrav för åk 3 utmanas inom ordinarie undervisningens ram. Lärarna arbetar tematiskt och anser att de har arbetsmetoder för att kunna möte elever som behöver mer utmaning. Under lå kommer skolledningen att göra lektionsbesök med återkoppling. Vi kommer där att ta upp frågeställningen: Hur utmanas elever som kan nå längre i sitt lärande? Lärarna på skolan är behöriga och kompetenta. De har höga förväntningar på eleverna och sig själv i sin yrkesroll. Lärarna samarbetar och utifrån behörighet/kompetens undervisar de i flera klasser. Det gör att eleverna får ta del av flera undervisningsmetoder och kompetenser. Ett sätt för den enskilda eleven att få variation i undervisning och förståelse av stoffet utifrån sitt behov. Analys av måluppfyllelse - Fritidshem User: ERLAR001, Printdate: :18 8

9 Hörnan är fritidshem för åk 3. Under lå introducerade fritidspedagogerna ett entreprenöriellt projektarbete. Här arbetade barnen med entreprenörskap i pratiken. De valde att starta en bank, en hårfrisör, en godisaffär och ett SPA. Projektet skapade stort engagemang bland barnen och här tränade de både skapande, teknik, svenska och matematik helt i linje med fritidshemmets kompletterande uppdrag kring barnens kunskapsutveckling. Projektet presenterades på ET-mässan på Pyramidtorgen i kobsbergs centrum i mars 2013 av stolta barn och fritidspedagoger. Barnen har haft aktiviteter varje vecka i idrottssalen under läsåret. Det har kompletterat idrottsundervisninen som undetlättar för eleverna att nå kunskapskraven i åk 6. Genom att komplettera undervisningen i klassrummet på ett varierande sätt har fler elever fått möjlighet till fördjupade kunskaper som vi tror har haft effekt på måluppfyllelsen. User: ERLAR001, Printdate: :18 9

10 Normer och Värden Utfall 2012 Utfall 2013 Måluppfylle lse Andel som ges samma förutsättningar Andel (%) positiva svar åk 3 - g tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar 84.0% 97.6% Andel som ges samma förutsättningar Andel (%) positiva svar åk 5 - g tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar 89.3% 95.7% Andel som anser att de blir väl bemötta av vuxna Andel (%) positiva svar åk 3 - g blir bra bemött av vuxna i skolan 76.0% 100.0% Andel som anser att de blir väl bemötta av vuxna Andel (%) positiva svar åk 5 - g blir bra bemött av vuxna i skolan 96.4% 97.9% Andelen som anser att personalen bemöter barnen väl Andel (%) positiva svar föräldrar åk 3 - Personalen bemöter mitt barn på ett bra sätt 91.3% 96.3% Andelen som anser att personalen bemöter barnen väl Andel (%) positiva svar föräldrar åk 5 - Personalen bemöter mitt barn på ett bra sätt 93.8% 88.5% Andelen som anser sig bli väl bemött av andra elever Andel (%) positiva svar åk 3 - g blir bra bemött av andra elever i skolan 92.0% 92.7% Andelen som anser sig bli väl bemött av andra elever Andel (%) positiva svar åk 5 - g blir bra bemött av andra elever i skolan 96.4% 97.9% Andelen som känner sig trygga Andel (%) positiva svar - g känner mig trygg på fritidshemmet 96.0% 95.1% Andelen som känner sig trygga Andel (%) positiva svar åk 3 - g känner mig trygg i skolan 96.0% 97.6% Andelen som känner sig trygga Andel (%) positiva svar åk 5 - g känner mig trygg i skolan 100.0% 100.0% Andelen som anser att barnen känner sig trygga Andel (%) positiva svar föräldrar - Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 100.0% 92.6% Andelen som anser att barnen känner sig trygga Andel (%) positiva svar föräldrar åk 3 - Mitt barn känner sig trygg i skolan 95.7% 100.0% Andelen som anser att barnen känner sig trygga Andel (%) positiva svar föräldrar åk 5 - Mitt barn känner sig trygg i skolan 100.0% 100.0% Analys av måluppfyllelse - Grundskola Berghemskolans resultat kring Normer och Värden är överlag gott. Anledningen till det är att all personal är engagerad och ansvarstagande i bemötandet av alla elever och föräldrar/vårdnadshavare. Alla på Berghemskolan arbetar för att skapa goda relationer med elever och föräldrar/vårdnadshavare. Vi vet och kommunicerar att skapa goda relationer ökar möljighetgen till inflytande i vardagen. Omorganisationer kan skapa oro och otrygghet. Berghemskolan och Vattmyraskolan blidade en enhet 1/ Personalen fick en ny ledning som till stor del kom från Vattmyraskolan. Trots denna förändring har personalen kunnat bibehålla sitt goda förhållningssätt mot varandra. En viktig pusselbit i arbetet med Normer och Värden är att personalen är trygg och "är varandras arbetsmiljö" i praktiken. Berghemskolan har Trygghetgrupp och Kamratstödjare. Trygghetsgruppen bestod av personal från fritidshemmet. Under vårterminen 2013 kompletterades guppen med enhetens nya kurator. Trygghetsgruppen har ett tvådelat upppdrag. Fokus ligger på förebyggande och främjande arbete. Det andra uppdraget är att aktivt utifrån en given rutin arbeta med konflikthantering bland eleverna. Vi vill dock kommemtera det sämre resultatet kring "Persnal bemöter mitt barn på ett bra sätt i åk 5". Vi tror att anledningen är konflikt mellan en förälder och personal kring olika sakfrågor. När konflikter uppstår arbetar vi för en lösning i samförstånd. I det förebyggande/främjande arbetet är kamratstödjarna(elever)aktiva. Exempel på förebyggande/främjande arbete är olika typer av rastaktiviteter som har som mål att skapa lugn och samhörighet på skolan. User: ERLAR001, Printdate: :18 10

11 Vi tror att personalens bemötande och förhållningssätt mot elever, föräldrar/vårdnadshavare och varandra är avgörande för resultaten kring Normer och Värden. Vi tror också att Trygghetsgruppen och Kamratstödjarnas förebyggande/främjande arbete är en viktig parameter. Analys av måluppfyllelse - Fritidshem Vi ser att andelen föräldrar som anser att deras barn känner sig trygg på fritidshemmet har minskat. Vi vet inte exakt vad detta kan bero på då vi inte har fått klagomål eller andra indikationer från föräldrar att otrygghet finns. Under läsåret fortsäter vi att arbeta med tät kommunikation med föräldrar för att identifiera ev otrygghet hos deras barn eller annan oro som kan uppstå. Vi kommer även att se över fritidshemmen rutiner och organisation på Berghemskolan. User: ERLAR001, Printdate: :18 11

12 Elevernas ansvar Utfall 2012 Utfall 2013 Måluppfylle lse Andelen som kan rekommendera sin skola Andel (%) positiva svar åk 3 - g kan rekommendera min skola till en kompis 80.0% 95.1% Andelen som kan rekommendera sin skola Andel (%) positiva svar åk 5 - g kan rekommendera min skola till en kompis 64.3% 95.7% Andelen som har inflytande Andel (%) positiva svar - g får vara med och påverka vad vi gör på fritidshemmet 92.0% 92.7% Analys av måluppfyllelse - Grundskola Eleverna på skolan uttrycker i trivselenkäter, vid utvecklingsamtal, klassråd och elevråd att de trivs på skolan. De uttrycker att vuxna bryr sig om alla elever, att lärarna kan förklara så att eleverna kan förstå och att vuxna agerar när någon bryter mot skolans regler. Lärarna följer upp resultatet av klassens trivselenkät med eleverna. Åtgärder sätts in när resultatet av enkäten visar att det finns områden som klassen behöver arbeta med. Vår organisaiton kring elevernas inflytande och delaktighet är systematiserat. Klassråd, elevråd och matråd och kamratstödjare är viktiga delar i detta arbete. Personalens förhållningssätt och bemötande i vardagen bidrag till att eleverna känner sig sedda och lyssnade på. Vi behöver utveckla definitionen av begreppet inflytande och hur vi arbetar med målet nedan från LRG 11 kap 2:3 Skolans mål är att varje elev * succesivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. Analys av måluppfyllelse - Fritidshem Barnen är med och planerar innehållet i verksamheten under storsamlingen. Personalen lägger förslag som barnen får välja utifrån. Det finns en grovplanering av veckan och terminen. Fritidshemsverksamheten presenteras på föräldramötet och varje vecka skrivs ett veckobrev tillsammans med läraren som mailas ut och som läggs ut på skolwebben. Vi behöver utveckla former för hur barnen ska ge förslag på innehåll i verksamheten som de kan välja utifrån. User: ERLAR001, Printdate: :18 12

13 Skola och Hem Utfall 2012 Utfall 2013 Måluppfylle lse Andelen som kan rekommendera sin skola Andel (%) positiva svar föräldrar åk 3 - g kan rekommendera mitt barns skola 82.6% 96.3% Andelen som kan rekommendera sin skola Andel (%) positiva svar föräldrar åk 5 - g kan rekommendera mitt barns skola 93.8% 96.2% Analys av måluppfyllelse - Grundskola Vi ser ett bra resultat och glädjer oss! Resultatet överenstämmer med våra erfarenheter när ni har kontakt med föräldrar på skolan. Föräldrar är stolta över Berghemskolan och pratar väl om vår verksamhet. En viktig kvalitetsindikator! När föräldrar tar kontakt med oss och vill ansöka om plats kommenterar de ofta att skolan har ett erkänt gott rykte och att det är en av anledningarna att de väljer att söka sig till Berghemskolan. Analys av måluppfyllelse - Fritidshem Vi ser ett bra resultat och glädjer oss! Resultatet överenstämmer med våra erfarenheter när ni har kontakt med föräldrar på skolan. Föräldrar är stolta över Berghemskolan och pratar väl om vår verksamhet. En viktig kvalitetsindikator! När föräldrar tar kontakt med oss och vill ansöka om plats kommenterar de ofta att skolan har ett erkänt gott rykte och att det är en av anledningarna att de väljer att söka sig till Berghemskolan. Vi behöver återgå till rutinen att informera föräldrar/vårdnadshavare om övergången från åk 2 - åk 3 på fritidshemmen. Vi behöver tydliggöra verksamhetens innehåll och organisation på vårterminen i åk 2. User: ERLAR001, Printdate: :18 13

14 Kvalitetsindiktorer Barnens lärandekapacitet: Till föräldrar: Skolan hjälper ditt barn att lära sig så mycket som du tror att ditt barn klarar av Till föräldrar: Ditt barn skulle kunna lära sig mer med mer hjälp Till lärare: Skolan hjälper eleverna att lära sig så mycket som du tror att eleverna klarar av Till lärare: Dina elever skulle kunna lära sig mer om de fick mer hjälp Till eleven: Skolan hjälper dig att lära dig så mycket som du klarar av Till eleven: Du skulle kunna lära dig mer om du fick hjälp Stämmer till viss del Stämmer till viss del Analys Vi har valt att också använda frågeställningar från skolundersökningen som passar in i kvalitetsindikatoren Barnens lärkapacitet. När frågor om barnens lärkapacitet tas upp i olika samtal ( utvecklingsamtal, föräldramöten, föräldraråd och sponatana vardagssamtal) är vår bedömning att föräldrar på Berghemskolan upplever att skolan utmanar eleverna att lära sig så mycket som de klarar av. 100% av föräldrarna i åk 5 och 97% av föräldrarna i åk 3 som har svarat på skolundersökningen anser att skolan ger eleverna uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. Vid samtal med föräldrar får vi bekräftelse att Berghemskolan hjälper eleverna att lära sig så mycket de klarar av. Föräldrarna är nöjda. Lärarna på Berghemskolan anser att de försöker alltid att hjälpa eleverna på deras nivå. Undervisningen utgår från öppna frågeställningar där var och en kan utföra uppgiften på sin egen nivå. På så sätt utmanar och utvecklar lärarna eleverna utifrån sina förutsättningar. På frågan om eleverna skulle kunna lära sig mer on de fick mer hjäp svarar lärarna att de kan alltid bli bättre på att använda fler verktyg för att utveckla och utmana elevermas lärande. Ett av Berghem och Vattmyraskolors utvecklingsområde är: Kollegialt lärande. Sätta fokus på och utveckla undervisningen tillsammans. Vi kommer att introducera och vidareutveckla metoderna Lesson study och Learning Study. Eleverna tycker att skolan hjälper dem att lära sig så mycket de klarar av. 99 % av eleverna i åk 3 och åk 5 tycker att lärarna förklarar så att de försår. 99 % av eleverna i åk 3 och åk 5 tycker att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver det. Elevkommentarer: Min lärare har ett härligt sätt att lära ut, hon är rättvis och nästan alltid glad. Hon kan hjälpa oss på rätt nivå, utifrån var vi befinner oss kunskapsmässigt. Behöver man mer hjälp för att lära sig mer så får man det av henne! Min lärare säger så att man förstår vad som ska göras på lektionen. Klassen är bra, man har arbetsro på lektion. Det gör att jag lär mig. Särskilt stöd: Varje barns/elevs behov av särskilt stöd uppmärksammas, utreds, åtgärdas och följs upp Verksamheten har tillräckligt kunskap för att arbeta med inkluderande arbetsmetoder Stämmer helt Stämmer till viss del User: ERLAR001, Printdate: :18 14

15 Analys Vår rutin kring elever i behov av särskilt stöd är förankrat hos pedagogisk personal. Det gör att de vet hur de ska agera om en elev behöver en åtgärd. All pedagogisk personal har deltagit i VIS och har en gemensam grundkompetens kring inkluderande arbetssätt. Kunskaperna från utbildningen och beprövad erfarenhet kring inkluderande arbetsmetoder behöver aktualiseras och tränas på för att det ska bli ett naturligt föhållningssätt och arbetsmetod för alla pedagoger. Vid ett APT-tillfälle under ht 13 kommer arbetslagen att diskutera inkludering i praktiken utifrån frågeställningar: Vad innebär ett inkluderande arbetsätt för er? Vika fördelar resp nackdelar ser ni med inkludering, på organisation, grupp och indidvidnivå? Hur arbetar vi med inkludering på Berghemskolan? Hur använder vi kunskaper och erfarenheter från VIS-utbildningen i det vardagliga arbetet? Vad behöver vi arbeta vidare med för att möjliggöra ökad inkludering? User: ERLAR001, Printdate: :18 15

16 Kvalitetsindiktorer forts. Fysiska lärandemiljön: Utemiljön kan användas i ett pedagogiskt syfte Lokalerna är flexibla för olika pedagogiska syften Lokalerna har ett estetiskt värde. Lokalerna stödjer i helhet barnens/elevernas lärande Stämmer till viss del Stämmer till viss del Analys Lärarna använder utemiljön i undervisningen. Skogen finns nära och används flitigt av lärare och fritidshem. Viss oro finns hos elever, föräldrar och personal vilka konsekvenser förtätningen kring Snövägern kan innebära för uteverksamheten på skolan. Lokalerna har olika kvalitet både utifrån möjlighet till flexibilitet och funktion. Fritidsklubbens lokaler är mycket ändamålsenliga och bidrar till att en god verksamhet. Att bedöma lokalernas estetiskt värde blir subjektivt. Vad är estetik? En fråga om tycke och smak. Lokalerna är till stor del ändamålsenliga. Skolan har mycket trånga entréer och hallar. Likabehandling: Likabehandlingsplanen används som utgångspunkt för planerade åtgärder och har en tydlig koppling till varje diskrimineringsgrund Då kränkande behandling uppdagas vet alla vad som ska göras eftersom likabehandlingsplanen är väl känd och förankrad hos personal, barn/elever och vårdnadshavare I verksamheten finns rutiner för att alla barn/elever ska få positiv uppmärksamhet varje dag, varje vecka Likabehandlingsplanen är konkret och utgår från en aktuell kartläggning av verksamhetens behov Analys Likabehandlingsplanen för lå gjordes under ht 12 med aktuell kartläggning och handlingsplan. Likabehandlingsplanen publicerades på skolans hemsida och på Skolwebben. På skolan strävar arbetslagen för att möta varje elev/barn varje med positiv uppmärksamhet. Exempel på detta är att lärarna hälsar på eleverna enskilt på morgonen. User: ERLAR001, Printdate: :18 16

17 Barngrupper Instruktion: Beskriv utifrån Skolverkets allmänna råd hur förskolan/fritidshemmet planerar barngruppernas storlek och sammansättning så att den pedagogiska verksamheten kan bedrivas enligt kraven i läroplanen. I beskrivningen ska antalet barn per grupp och åldersspannet för varje grupp anges. Kommentar: Berghemskolans fritidshemsavdelningar är organiserade utifrån två skolklasser per fritidshem. - Förskoleklassernas barn bildar en fritidshemsavdelning med 43 barn födda Ettornas fritidshemsavdelning består av 44 st barn/elever födda Tvåornas fritidshemsavdelning består av 41 st barn/elever fördda Hörnan är treornas fritidshemsavdelning och består av 44st barn/elever födda User: ERLAR001, Printdate: :18 17

Skolans kvalitetsredovisning

Skolans kvalitetsredovisning År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Mälarskolan Skolans kvalitetsredovisning Grundskola 6-9 Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Mälarskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Berghems förskola Namn på rektor/förskolechef: Inger Birgersson

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Berghems förskola Namn på rektor/förskolechef: Inger Birgersson År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Berghems förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Berghems förskola Namn på rektor/förskolechef: Inger Birgersson User: jukis001,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Karlslund skola Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Namn på rektor/förskolechef Kommentar Satu Harnesk Verksamhetens namn och inriktning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola

Kvalitetsredovisning. Förskola År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Helikoptervägens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: HELIKOPTERVÄGENS FÖRSKOLA ingår tillsammans med Barkarby fsk, Dalens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Snapphanens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin User:

Läs mer

Skolans kvalitetsredovisning

Skolans kvalitetsredovisning År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Viksjöskolan Skolans kvalitetsredovisning Grundskola 6-9 Uppgifter om enheten Uppgift Namn på rektor/förskolechef Kommentar Johan Nyström Hjertvinge Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Ulvsättra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Annikas Barnomsorg Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Annikas

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:41 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:41 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Polaris förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Polaris

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Orions förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Orions förskola,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Kolarängskolan - grundskola

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Kolarängskolan - grundskola År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kolarängskolan - grundskola Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Kommentar Verksamhetens namn och inriktning Kolrängskolan grundskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola

Kvalitetsredovisning. Förskola År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Lasse-Maja Förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Lasse-Maja förskola är ett personalkooperativ som är Reggio Emilia inspirerad.

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Allmogens förskola Namn på rektor/förskolechef: Lennart Bucht/uppgiftslämnare Marie Falk

Verksamhetens namn och inriktning: Allmogens förskola Namn på rektor/förskolechef: Lennart Bucht/uppgiftslämnare Marie Falk År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Allmogens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Allmogens förskola Namn på rektor/förskolechef: Lennart Bucht/uppgiftslämnare

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:23 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:23 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Fjällens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Fjällen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kvarnens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Kvarnens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. Verksamhetens namn och inriktning Aspnäs grundskola f-5

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. Verksamhetens namn och inriktning Aspnäs grundskola f-5 År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Aspnässkolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Namn på rektor/förskolechef Kommentar Lennart Bucht Verksamhetens namn och inriktning

Läs mer

Skolans kvalitetsredovisning

Skolans kvalitetsredovisning År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Björkebyskolan - grundskola Skolans kvalitetsredovisning Grundskola 6-9 Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Neptuniskolan F-5

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Verksamhetens namn och inriktning Neptuniskolan F-5 År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Neptuniskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Namn på rektor/förskolechef Kommentar Lena Hagström Verksamhetens namn och inriktning

Läs mer

Skolans kvalitetsredovisning

Skolans kvalitetsredovisning År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kolarängskolan - grundsärskola Skolans kvalitetsredovisning Grundsärskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola

Kvalitetsredovisning. Förskola År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Helikoptervägens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Helikoptervägens förskola bildra tillsammans med Barkarbyskolan,

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Dalens förskola - del av enheten Karlslund för- och grundskola. Namn på rektor/förskolechef: Satu Harnesk

Verksamhetens namn och inriktning: Dalens förskola - del av enheten Karlslund för- och grundskola. Namn på rektor/förskolechef: Satu Harnesk År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Dalens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Dalens förskola - del av enheten Karlslund för- och grundskola. Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: jukis001, Printdate: 2014-11-20 11:54 1

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: jukis001, Printdate: 2014-11-20 11:54 1 År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ulvsättraskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Namn på rektor/förskolechef Verksamhetens namn och inriktning Kommentar P-O Wigsén

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: ERLAR001, Printdate: 2013-10-22 16:27 1

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: ERLAR001, Printdate: 2013-10-22 16:27 1 År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Sandvikskolan - grundskola Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Pysslingförskolan Råsten Namn på rektor/förskolechef: Suzanne Forsberg

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Pysslingförskolan Råsten Namn på rektor/förskolechef: Suzanne Forsberg År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Förskolan Råsten (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Pysslingförskolan Råsten Namn på rektor/förskolechef: Suzanne Forsberg User:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem

Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem Landskrona stad Systematiskt kvalitetsarbete 2012 - Årsrapport fritidshem Glumslöv 1 Nyckeltal Nyckeltalen under resursutnyttjande är framräknade enligt följande: Nettoresultatet senaste bokslutet: Redovisat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2012/2013 Strömtorpsskolans fritidshem Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Orgona förskola, Wåga & Wilja AB, Reggio Emilia inspirerad filosofi

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Orgona förskola, Wåga & Wilja AB, Reggio Emilia inspirerad filosofi År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Orgona förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Orgona förskola,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef

Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef: Göran Krok, förskolechef År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ormbacka förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ormbacka förskola. Förskoleverksamhet barn 1-5 år Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Läsåret 2014-2015 GRUNDFAKTA... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Arbetsmiljö... 3 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 NEPTUNISKOLAN F-5 Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Hagström 2011-09-29 1 (17) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :23 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :23 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Vattmyra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Vattmyra

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever

Läs mer

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklasser, Fritidshem Läsår 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Sandviks För- och Grundskola Namn på rektor/förskolechef: Carina Svahn

Verksamhetens namn och inriktning: Sandviks För- och Grundskola Namn på rektor/förskolechef: Carina Svahn År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Sandviks förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Sandviks För- och Grundskola Namn på rektor/förskolechef: Carina Svahn User:

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Berghemskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Johansson 2010-10-04 1 (10) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Skolans kvalitetsredovisning

Skolans kvalitetsredovisning År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Källtorpskolan Skolans kvalitetsredovisning Grundskola 6-9 Uppgifter om enheten Uppgift Kommentar Verksamhetens namn och inriktning Källtorpskolan årskurs 6-9 Namn

Läs mer

Namn på rektor/förskolechef: Eva Skoglund Verksamhetens namn och inriktning: Förskolan Axet Inriktning: Verksamheten styrs av barnens intressen.

Namn på rektor/förskolechef: Eva Skoglund Verksamhetens namn och inriktning: Förskolan Axet Inriktning: Verksamheten styrs av barnens intressen. År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Axet personalkooperativ (E) Kvalitetsredovisning Förskola Namn på rektor/förskolechef: Eva Skoglund Verksamhetens namn och inriktning: Förskolan Axet Inriktning:

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Familjedaghemmen i Jakobsberg Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lotta Eliasson 2011-09-27 1 (9) Innehåll 1. UPPGIFTER OM FAMILJEDAGHEMMET...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. a för planen Rektor och personalen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA

KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA 2015-06-22 KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA Område/förskola/arbetslag: Ansvarig förskolechef: Klippans förskola, Bredaryd Evelina Josefsson 1 Sammanfattande bedömning Max 1 A4-sida. Rektors/arbetslagets

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Organisationsenhet: SäbyWaldorf-förskolan (E) Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :49 1

Organisationsenhet: SäbyWaldorf-förskolan (E) Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :49 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: SäbyWaldorf-förskolan (E) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Stiftelsen

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA:Vätö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Vätö förskolas egen föräldrautvärdering av verksamheten Fyll

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: jukis001, Printdate: :15 1

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. Namn på rektor/förskolechef. User: jukis001, Printdate: :15 1 År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Sandvikskolan - grundskola Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Pedagogisk omsorg i Jakobsberg

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Pedagogisk omsorg i Jakobsberg År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Pedagogisk omsorg i kobsberg Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättra förskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättra förskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Ulvsättra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättra förskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :32 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :32 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Barnens Hus Montessori (E) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Montessoriförskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. User: ERLAR001, Printdate: :43 1

Kvalitetsredovisning. Grundskola F-5. Uppgifter om enheten. User: ERLAR001, Printdate: :43 1 År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Högbyskolan Kvalitetsredovisning Grundskola F-5 Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Fastebol-Högby

Läs mer

Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016. Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsviolens Förskola

Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016. Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsviolens Förskola Verksamhetsplan Skogsviolens Förskola 2015 2016 Innehållsförteckning Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten

Läs mer

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stugsunds skola Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Stugsunds skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Munspelets fritidshem Ansvarig: Eva Persson, rektor LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2014-15 Vår vision: Vi ger våra barn och elever trygghet så

Läs mer