Likabehandlingsplan för Lerums vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för Lerums vuxenutbildning 2015-2016"

Transkript

1 1 (16) Likabehandlingsplan för Lerums vuxenutbildning Behandlad på APT LERUM400, v 1.0,

2 2 (16) 1. Inledning Mål och vision All verksamhet ska utgå från principen om människors lika värde och undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer. Vid Lerums vuxenutbildning har alla elever och all personal rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Därför accepterar vi inte någon form av kränkande behandling eller diskriminering, såsom mobbning, sexuella trakasserier, våld, hot eller rasism. Vår utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger att han eller hon blivit kränkt eller diskriminerad alltid ska tas på allvar. Alla som arbetar eller studerar i vuxenutbildningen ska respektera allas lika värde genom att: visa respekt för den enskilda individen i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper aktivt verka för att kränkning eller diskriminering aldrig skall förekomma Denna Likabehandlingsplan gäller för elever inom Lerums Kommuns vuxenutbildning. Planen gäller för läsåret Ansvarig för planen är rektor Marie Egerstad. Vad säger lagen? Skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling regleras i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Skollagen (SFS 2010:800). Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av elever på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Skollagen förbjuder mobbning och rasistiska beteenden men även uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker en elevs värdighet. (SFS 2010:800) Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att verksamheten bedriver ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling.

3 3 (16) Förklaring av begreppen Kränkande behandling I skollagen 2010:800 6kap, 3 definieras kränkande behandling som: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker någons värdighet. Kränkningarna kan vara fysiska verbala psykosociala text- och bildburna Kränkande behandling innebär att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkning kan ske genom tal, skrift eller symboler, via medier som mobiltelefoner och internet, genom våld, hot och utfrysning eller genom annan negativ handling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Diskriminering Diskriminering definieras i Diskrimineringslagen 4 och är ett övergripande begrepp för negativ behandling av individer eller grupper som leder till att de missgynnas utifrån olika diskrimineringsgrunder. Diskrimineringsgrunderna som berör utbildning är: kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning funktionshinder ålder könsöverskridande identitet eller uttryck Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I vår verksamhet är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Elever kan inte diskriminera varandra i juridisk mening. Trakasserier I diskrimineringslagens 4 definieras också Trakasserier som: (..) ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna(..) Om någon ur personalen utsätter en elev för trakasserier benämns det diskriminering.

4 4 (16) 2. Förebygga och förhindra årlig plan Kartläggning och nulägesanalys Kartläggning av trivsel och trygghet har under läsåret genomförts på följande sätt: Klassråd/Kursråd Studeranderåd Dokumentation och analys av inkomna anmälningar Medarbetarsamtal hos personal Trivselenkät Mitterminsenkät Kartläggningen av kränkande behandling har under läsåret har omfattat samtliga skolformer. Resultatet av den senaste kartläggningen redovisas som bilaga 3. Vuxenutbildningens Likabehandlingsplan för läsåret omfattar samtliga skolformer. I samband med tillsyn från Skolinspektionen under maj månad 2012, efterfrågade myndigheten att åtgärder skulle redovisas per skolform/utbildningsinriktning. Planen för läsåret 2015/2016 innehåller därför aktiviteter redovisade per skolform. Utvärdering av planen Nedan följer en sammanfattning på aktiviteter i fjolårets plan. Samtliga tidsbestämda aktiviteter genomfördes och utvärderades. Samtliga aktiviteter har gällt alla skolformer inom vuxenutbildningen. MÅL AKIVITET ANSVARIG TIDPUNKT STATUS/ RESULTAT Fristående kurser Vid upprop/kursstart skall lärarna samt utbildningsledare informera eleverna om likabehandlingsplanen. Planen görs lättåtkomlig på Fugo i elevernas gemensamma kurs. FOU:s lärare och utbildningsledare vid varje kursstart. Genomfört om studerandesamråd bland Information ges i samband med upprop och mötesdatum anslås i lokalerna. Kallelse och protokoll Utbildningsledare FOU Genomfört

5 5 (16) Ökad trivsel på skolan Sfi Ökad förståelse elever om studerandesamråd på sfi bland Bättre uppföljning av studerandesamråd på sfi. Ökad trivsel på skolan Särskild utb. för vuxna förmedlas även i elevernas gemensamma kurs på Fugo. Lärarna handleder inte bara egna elever i studiehallen. Vid upprop skall lärarna informera eleverna om likabehandlingsplanen. Översätt en sammanfattning av planen till de största språken Vid upprop, samt inför varje möte skall lärarna informera om detta mötesforum. Rektor följer upp med eleverna vilka aktiviteter som genomförts. Genomföra minst 1 gemensamt studiebesök/termin FOU:s lärare Genomfört vid varje kursstart. Genomfört, men kan utvecklas. Görs delvis i samband med trivselenkäten. Rektor Ht 2014 Ej genomfört. Genomfört. Rektor 2 ggr/termin Delvis genomfört. Ht 2014 resp Vt 2015 Genomfört. Individualisera och tydliggöra planen för varje elev. vid varje kursstart. Genomfört. Främja likabehandling i grupperna Vård och Omsorgsutb. Skriftliga vänliga omdömen. Ht 2014 Genomfört. Vid upprop skall lärarna informera eleverna om likabehandlingsplanen. vid varje kursstart. Genomfört Ta fram klassrumsregler i

6 6 (16) Ökad tydlighet gällande personalens avtåndstagande mot diskriminering om vägar till inflytande Ökat elevinflytande Trafiklärarutb. Vi ska öka kännedomen om det formella och det informella inflytandet. Ökad info grupprum för studier. Lärling Ökad info om schema och planering om elevinflytande Ökat elevinflytande om skolans värdegrund Utveckla inriktningarna till drömläge Termin 1 Aktualisera planen i termin 2 under Etikavsnittet. När avvikande åsikter kommer, ska personalen hänvisa till skolans värdegrund. Mer tydliga klassråd innan studerande samråd. Schemalägga klassråden på ett nytt sätt. Studerandesamråd genomförs 2 ggr/termin. Dagordning skickas ut i god tid innan. Öka info om elevinflytandet på veckomöten. Informera tydligare om grupprum Pärmar med info delas ut vid inskrivningen Ökad info om elevinflytande Gemensamma möten för handledare och elever Ökad info om vad vi tolererar. Möte tillsammans med handledare och Gemensamma planeringsmöten handledare och elever Genomfört. Rektor inför varje studerandesam råd 2 ggr/termin. Det första bör ligga i sep. Delvid genomfört. Studerandesam råden har ersatts av vårdråd. Se ovanstående punkt. Ht 2014 Genomfört. Rektor Ht 2014 Genomfört. Samordnare Samordnare Samordnare Samordnare Sker vid utb.start och kontinuerligt Sker vid utb.start och kontinuerligt Beroende på inriktning Beroende på inriktning Genomfört. Genomfört. Genomfört. Genomfört. Samordnare Pågår.

7 7 (16) Under läsåret har Lerums vuxenutbildning inga inkomna anmälningar om kränkande behandling eller trakasserier. Resultat och analys av genomförda insatser Fristående kurser Syftet med fjolårets insatser har varit ökad kännedom om likabehandlingsplanen och studerandesamrådet samt ökad trivsel på skolan. Samtliga insatser har genomförts, vilket bl a har visat sig i förbättrat resultat i skolans trivselenkät, men också genom ökat deltagande på skolans studerandesamråd. Eftersom nya elever tillkommer kontinuerligt har dock skolan gjort den bedömningen att dessa aktiviteter bör kvarstå även under kommande år. Utbildning i svenska för invandrare Även inom Sfi har ett viktigt mål varit ökad kännedom av planen. Lärarna har informerat eleverna om planen och dess innehåll, men här kvarstår en aktivitet om att översätta planen till de största språken. Ett av målen för kommande år, blir därför att genomföra detta. Vidare har lärarna informerat eleverna om elevinflytande via studerandesamråd, men eftersom genomströmningen av elever är så stor, bedöms även detta vara ett prioriterat mål för kommande år. Särskild utbildning för vuxna Eleverna inom denna skolform har arbetat med likabehandlingsplanen genom olika värderingsövningar. Eleverna har fått samtala om vad som är rätt och fel i mindre grupper. Vård-och omsorgsutbildning Elevernas kännedom om likabehandlingsplanen behöver förbättras även inom Vård-och Omsorgsutbildningen. Inplanerade aktiviteter har genomförs, och de sk studerandesamråden har ersatts av Vårdråd i syfte att öka elevinflytandet ytterligare. Vi bedömer dock att dessa aktiviteter behöver genomföras kontinuerligt, vilket innebär att de kvarstår som aktiviteter i nästkommande plan. Trafiklärarutbildning Inom Trafiklärarutbildningen har lärarna arbetat aktivt med att utveckla formerna för det informella och formella elevinflytandet. Bl a genomför lärarna regelbundna veckoutvärderingar tillsammans med eleverna. Vidare har det tidigare studerandesamrådet ersatts av ett sk trafikråd. Resultatet har fallit väl ut, så dessa former av elevinflytande kommer därför fortsättningsvis att användas. Lärling Skolans samordnare för lärlingsutbildningar har informerat om skolans likabehandlingsplan i anslutning till kursstart. Gemensamma möten mellan elever och handledare har genomförts, där inflytande och likabehandling har utgjort en viktig del. Elevernas kunskap om planen och elevinflytande kan dock förbättras, vilket gör att ytterligare aktiviteter behöver planeras in kommande år.

8 8 (16) Plan och åtgärder och förebyggande insatser för Nedan följer de mål och aktiviteter som vi har definierat för kommande läsår. I årets plan har vi definierat skilda aktiviteter för respektive utbildningsinriktning. MÅL AKTIVITET ANSVARIG TIDPUNKT STATUS Fristående kurser om likabehandlings planen bland Vid upprop/kursstart ska utbildningsledare/lär are informera eleverna om likabehandlingsplanen. Planen görs lättåtkomlig i elevernas gemensamma kurs i lärplattformen samt eventuellt i ordinarie kurs. Anslå planen i skolans lokaler. FOU:s lärare och utbildningsledare vid varje kursstart. Ökad teknisk kunskap och kunskap om lärplattformen bland eleverna. Information i samband med upprop. Stöd i studiehallen. Utbildningsledare FOU samt lärare i studiehallen. Extra tillfälle för utbildning ett par veckor in i terminen. om grupprummen bland eleverna. om vägar till inflytande, t ex studerandesamr åd Informera i samband med upprop. Anslå utanför grupprummen hur dessa bokas. Informera i samband med upprop, på lärplattform och angslagstavla. Lägga möten i studiehallen, när många elever finns på plats. FOU:s lärare och utbildningsledare FOU:s lärare och utbildningsledare

9 9 (16) Sfi Informera eleverna om likabehandlingsplanen. Minst en lektion kring värdegrund, jämlikhet och likabehandling Catrin Aug -15 Ökad förståelse elever Ökat elevinflytande (möjlighet att påverka) om studerandesamråd på sfi bland Att rektorn blir mer känd bland eleverna. Stimulera samtal om jämlikhet/jämställ dhet mellan kvinnor och män. Ökad trivseln lokalmässigt. Särskild utb. för vuxna Översätt en sammanfattning av planen till de största språken Rektor Ht kursråd per termin. Alla sfi-lärare Ht 15, Vt 16 Lärarna eller studeranderepresenta nterna återkopplar till klassen efter varje studerandesamråd. Vi bjuder in eller hälsar på rektorn tillsammans med eleverna i början av varje termin. Arbeta med texter om ämnet. Samtal i separata kvinni-och mansgrupper (mha Röda Korset) Städa, röja Alla sfi-lärare Ht 15, Vt 16 Alla sfilärare, rektor Start Ht 15, startvt 16 Alla sfi-lärare Ht-15, Vt-16 Alla sfi-lärare Individualisera och tydliggöra planen för varje elev. vid varje kursstart. Vård och Omsorgsutb. Vid upprop skall lärarna informera eleverna om likabehandlingsplanen. vid varje kursstart.

10 10 (16) Ökad tydlighet gällande personalens avtåndstagande mot diskriminering om vägar till inflytande Ökad svarsfrekvens på trivselenkät Förenklad trivselenkät. Trafiklärarutb. Ta fram klassrumsregler i Termin 1 Aktualisera planen i termin 2 under Etikavsnittet. När avvikande åsikter kommer, ska personalen hänvisa till skolans värdegrund. Avvikelser dokumenteras? Klassråd 1 gång/vecka. Schemalägga vårdråden 1 gång/termin. Dagordning skickas ut i god tid innan. Rektor informerar på vårdråd i anslutning till enkäten genomförs. Översyn av formuleringar i enkäten. Tydliga formuleringar. Nu kan man misstolka ja/nej ex s 22. /rektor /rektor varje termin. Vi ska öka kännedomen om det formella och det informella inflytandet. Öka info om elevinflytandet på veckoutvärderingar och terminsstarter, och trycka på hur viktigt det är att aktivt medverka på dessa! Ht 15 Ökat elevansvar Vad innebär det egna ansvaret för utbildningen när det gäller att aktivt medverka till inflytande?

11 11 (16) Lärling om skolans värdegrund. Informera om det praktiska arbetet med kränkningar, beskriv tex tidigare fall och hur det löste sig. Samordnare Sker vid utb.start och kontinuerligt om elevinflytande, och ökat elevansvar. Förbättrat resultat i trivselenkät. Informera om elevansvar. Arbetslaget ska forma ett elevavtal som innehåller ansvarspunkter. Formulera speciellt för lärling? Samordnare + konsulter Samordnare Ht 2015

12 12 (16) 3. Upptäcka På Lerums vuxenutbildning arbetar alla lärare efter läroplanen och all personal har ett gemensamt ansvar för att värdegrundsfrågor diskuteras regelbundet. Alla elever får information om likabehandlingsplanen vid utbildningens start. All personal är skyldig att rapportera och medverka till att utreda uppgifter vid misstanke om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer. Rektor anmäler detta till huvudmannen. Rutiner för att upptäcka förekomsten: Trivselenkät En gång om året genomförs en trivselenkät i syfte att upptäcka och kartlägga förekomsten av kränkande behandling eller diskriminering. Utvecklingssamtal Varje lärare har utvecklingssamtal med eleverna i sin klass. Där tar läraren bl.a. upp hur eleven mår och har det i klassen och hur klassklimatet är. Elevuppföljningskonferens På elevuppföljningskonferenser träffas den personal som ingår (i arbetslaget) kring en klass. Arbetslaget tar upp hur klassituationen är och signaler om hur eleverna i klassen mår. Arbetslag Vuxenutbildningens lärare är indelade i arbetslag. Arbetslagen träffas kontinuerligt och diskuterar bland annat elevernas trivsel och mående. Elevhälsoteam Skolan har tillgång till studie-och yrkesvägledare, specialpedagog och kurator. Skyddsombud Skyddsombudet granskar den fysiska och psykosociala miljön på skolan och undersöker tendenser, deltar i arbetsmiljöronder. Samrådet Samrådet är ett forum där representanter för olika personalgrupper och elever träffas och tar upp frågor som på olika sätt berör eleverna. Här tas bl.a. upp om det finns tendenser till brott mot de ovan nämnda diskrimineringsgrunderna och om och på vilket sätt kränkande behandling förekommer på skolan. Rutin om en elev utsätts av annan elev: 1. Om en elev upplever sig trakasserad eller utsatt för kränkande behandling av annan elev skall detta i första hand anmälas till ansvarig lärare som dokumenterar händelsen på avsedd anmälningsblankett. (Bilaga 1).

13 13 (16) 2. Rektor (alt utbildningschef hos utbildningsanordnare) utreder händelsen. I utredningen skall båda parters versioner av händelsen/händelserna dokumenteras. Utredningen dokumenteras på avsedd dokumentationsblankett (Bilaga 2). 3. Ett åtgärdsprogram upprättas med kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som dokumenteras och följs upp. Dessa åtgärder dokumenteras på avsedd dokumentationsblankett, (Bilaga 2). Åtgärder skall utgå från utredningen och beaktas utifrån det enskilda fallet. En första åtgärd är dock ett samtal med krav på att kränkningar, trakasserier eller diskriminering skall upphöra. Samtalet hålls av rektor/utbildningschef. Uppföljning sker tills kränkning/diskriminering upphör. Rektor (ej utbildningschef) kan tillfälligt stänga av en deltagare från undervisningen i högst två veckor tills ansvarig nämnd fastställer beslutet om avstängning eller beslutar om längre tids förvisning. 4. I situationer som innebär våld eller hot om våld tillkallas polis. Rektor eller annan personal ansvarar för att drabbade får vård, att någon följer med om sjukhus behöver uppsökas och att anhöriga kontaktas. Rektor ansvarar för att skyddsombud informeras, polisanmälan görs och relevant information ges ut på skolan. Därefter vidtas åtgärder som ovan vid kränkande behandling. Rutin om en elev utsätts av lärare eller annan personal 1. Om en elev upplever sig trakasserad eller utsatt för kränkande behandling av lärare eller annan personal skall detta anmälas till rektor/utbildningschef som dokumenterar händelsen på avsedd anmälningsblankett (Bilaga 1). 2. Rektor/utbildningschef utreder händelsen. I utredningen skall båda parters versioner av händelsen/händelserna dokumenteras. Rektor/utbildningschef kallar till ett samtal med berörda parter var och en för sig eller tillsammans. Om de berörda önskar kan de ha med en stödperson som de själva väljer Utredningen dokumenteras på avsedd dokumentationsblankett (Bilaga 2). 3. Ett åtgärdsprogram upprättas med kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som dokumenteras och följs upp. Dessa åtgärder dokumenteras på avsedd dokumentationsblankett (Bilaga 2). Åtgärder skall utgå från utredningen och beaktas utifrån det enskilda fallet. En första åtgärd är dock ett samtal med krav på att kränkningar, trakasserier eller diskriminering skall upphöra. Samtalet hålls av rektor/utbildningschef. 4. I det fall en av de två första åtgärderna inte har någon effekt kan ytterligare insats så som disciplinär åtgärd vara nödvändig. Detta görs i enlighet med Förordningen om vuxenutbildning, SFS 2011:1108. Rutin om en personal misstänker kränkande behandling eller diskriminering. Om en lärare eller annan personal misstänker förekomst av kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering ska detta anmälas till rektor. Samma rutin används som ovan.

14 14 (16) 4. Utreda Enligt skollagen har varje rektor skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling: 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. För rapportering till huvudmannen gäller följande rutin: 1. Anmälan görs via särskild blankett (finns på intranätet) av rektor skyndsamt efter det att kränkning upptäckts Sektor Lärande centralt. 2. Anmälningarna sammanställs och följs upp regelbundet. Rektor eller ansvarar för att en utredning skyndsamt påbörjas. Mall för dokumentation av utredning bifogas (bilaga 2). 5. Åtgärda Om det förekommer trakasserier eller kränkande behandling är det vuxenutbildningens ansvar att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att i framtiden förhindra trakasserier och kränkande behandling. Åtgärderna som vidtas grundas på rektors utredning i det enskilda fallet och riktas såväl till den elev som blivit utsatt, som till dem som utövat kränkningen. Åtgärderna följs sedan upp och utvärderas för att verksamheten ska kunna förvissa sig om att de leder till att kränkningarna upphör och inte upprepas. Åtgärderna samt uppföljningen och utvärderingen dokumenteras på bifogad dokumentationsblankett (bilaga 2). 6. Delaktighet och ansvar Rektor Rektor ansvarar att:

15 15 (16) all personal och alla elever känner till att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inte är tillåten på skolan. det bedrivs målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter, att motverka diskriminering eller trakasserier. årligen upprätta och utvärdera en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling i samarbete med personal och lärare. när skolan får kännedom om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs, att åtgärder vidtas samt att ärendet dokumenteras. all personal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmälningar och de åtgärder som vidtagits. kontakta andra myndigheter vid behov. Rapportera alla anmälningar till huvudmannen. Folkuniversitets utbildningsledare ansvarar för att: all FOU:s personal och elever känner till att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inte är tillåten på skolan. det bedrivs målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter, att motverka diskriminering eller trakasserier. Årligen tillsammans med Lerums vuxenutbildning upprätta och utvärdera en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. när FOU får kännedom om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs, att åtgärder vidtas samt att ärendet dokumenteras. all FOU personal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmälningar och de åtgärder som vidtagits. Rapportera alla anmälningar omgående till rektor. och annan skolpersonal Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att: följa vuxenutbildningens likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning. se till att åtgärder vidtas då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling misstänks, anmäls eller upptäcks. dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. bevaka att utredda fall av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, där den enskilde lärare eller annan personal är berörd, följs upp. bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt. Elever Det är all elevers gemensamma ansvar att: påtala diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som förekommer inom vuxenutbildningen. bemöta andra elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt.

16 16 (16) 7. Kompetensutveckling Under punkt 2, plan och åtgärder, redovisas de kompetensutvecklingsinsatser som kommer att genomföras under året och som är inriktade på likabehandlingsarbetet. All personal utbildas kontinuerligt inom området diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 8. Kvalitetssäkring Rektor ansvarar för att Likabehandlingsplanen årligen följs upp, utvärderas och vid behov revideras. Hur detta sker redovisas under punkt 3.

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling?

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling? Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen Planen utgår från diskrimineringslagen (2008 :657 ) samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen kränkande

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6 Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan för Orrefors Skola år F-6 år 2015-2016 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer

Lundbyskolan Likabehandlingsplan

Lundbyskolan Likabehandlingsplan Eskilstuna Kommun 2007-05-07 Lundbyskolan 1 (8) Lundbyskolan Likabehandlingsplan Innehåll Kopplingar till lagar och förordningar s.2 Skolans uppdrag Vad är kränkande behandling? s.3 Definitioner Rättigheter

Läs mer

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid.

Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2. Vår vision... sid.3. Skolans ryggsäck... sid.3. Delaktighet och förankring... sid. Likabehandlingsplan Innehåll... sid.1 Varför har Sandhultskolan en likabehandlingsplan?... sid.2 Vår vision... sid.3 Skolans ryggsäck... sid.3 Delaktighet och förankring... sid.3 Utvärdering och revidering...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rudbecksgymnasiet Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål... 3 Vad säger lagarna?... 3 Definitioner...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vuxenutbildningen i Vänersborg och Trollhättan 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vuxenutbildningen i Vänersborg och Trollhättan 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vuxenutbildningen i Vänersborg och Trollhättan 2014-2015 Åtgärdsplan för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkning, av

Läs mer

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 1 av 9 Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Vision Sida 3 2. Definitioner Sida 3 3. Rutiner,

Läs mer

Främlingsfientlighet Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper utifrån fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karaktärer.

Främlingsfientlighet Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper utifrån fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karaktärer. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HYLTEBYGDENS LÄRCENTRUM (Reviderad ht 2013) Planen utgår från lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling, enligt 6 kap. skollag 2010:800 samt kommunens

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 För enhet CV / SFI/ Lärcentrum Vuxenutbildningen i Skellefteå. Ansvarig rektor: Owe Liedgren

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 För enhet CV / SFI/ Lärcentrum Vuxenutbildningen i Skellefteå. Ansvarig rektor: Owe Liedgren Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 För enhet CV / SFI/ Lärcentrum Vuxenutbildningen i Skellefteå Ansvarig rektor: Owe Liedgren 1 Uppdaterad 2014-12-12 Innehållsförteckning Vision Resurser

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...2 2. Inledning...4 3. Grunduppgifter...4 4. Likabehandlingsplanens syfte...4 5. Vår Vision 4 6. Mål...5 7. Främjande arbete...6

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 2/9 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål...

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Enligt Nya Skollagen kap. 6 (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2006:1083) Kunskapsskolan

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Öckerö, 2014-08 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målet är att planen ska följa skolverkets allmänna råd: o Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser till

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN 2010-10-13 Sidan 1 av 7 Björnekullaskolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling BJÖRNEKULLASKOLAN 2010-10-13 Sidan 2 av 7 Innehållsförteckning 1. Vision Sida 3 2. Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Introduktionsprogrammen Stegelbackens skola, VBU Lå 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktionsprogrammen,

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (11) Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen Läsår: 2014/2015 2 (11) Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekonomiprogrammet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekonomiprogrammet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Ekonomiprogrammet INLEDNING Alla skolor i Sverige är enligt skollagen skyldiga att upprätta en plan mot kränkande behandling. Enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15

FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Denna plan gäller till och med 31/12-15 FÖRSKOLAN KVARNEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-02-25 HÖGANÄS KOMMUN KULLAGYMNASIET RUTINER LIKABEHANDLING/KRÄNKANDE BEHANDLING Regelverket: 1. Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagens ändamål är

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Sidan 1 av 5 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 ÅBYSKOLAN Planen är framtagen i samverkan med elever och personal. Elever och personal har analyserat utvärderingen av 2014 års arbete,

Läs mer

Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Älvstrandsgymnasiets vuxenutbildning, Hagfors läsåret 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ÄLVSTRANDSGYMNASIETS

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Vuxenutbildningen i Motala kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Vuxenutbildningen i Motala kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Vuxenutbildningen i Motala kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Regelverk... 3 Bakgrund och syfte... 3 Definitioner... 3 Lagar och riktlinjer... 5 Diskrimineringslag

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Hasselbacken Antagen: 2014-10-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 PARADISSKOLANS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-03-31 Planen gäller till 2015-01-31 Årets plan ska utvärderas senast 2015-01-10

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14

Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 Likabehandlingsplan för Heliås Sidsjö senast ändrad 2012-06-14 1 Likabehandlingsplan för Heliås 1. Vision På Heliås tar vi alla ansvar, är trygga och respekterade. Ingen elev eller vuxen ska bli diskriminerad,

Läs mer

Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Västervångskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 7-9 a för planen Rektor Gertrud Ifversen Vår vision Västervångskolan

Läs mer

DEJESKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

DEJESKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING DEJESKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Giltig kalenderåret 2014 Vi har beslutat oss för att Ullerud ska vara bland Sveriges absolut bästa ställen att växa upp. Ett av de viktigaste

Läs mer

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016

MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 MORJÄRVS FÖRSKOLA, Gomorronsol Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2015/2016 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Helsingborg

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Helsingborg Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Kunskapsskolan Helsingborg enligt Nya Skollagen kap. 6 (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2011:681)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 nnehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 3 Definitioner... 4 Mobbning... 5 Agerande vid kränkning... 6 Rutiner

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14. Reviderad 130918

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14. Reviderad 130918 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14 Reviderad 130918 Innehåll 1. Inledning 3 2. Delaktighet och utvärdering 3 3. Främjande arbete 3 4. Vision 4 5. Förebyggande

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

2015-2016. Datum: 2015-08-13

2015-2016. Datum: 2015-08-13 Datum: 2015-08-13 Mönsteråsgymnasiets Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (gäller både gymnasieskolan och vuxenutbildningen) 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplanen består av tre delar: Plan mot kränkande behandling Plan mot mobbing Likabehandlingsplan Kommunens beslut och styrning Barn- och utbildningsnämnden tog

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem

Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem 1 (13) 2014-11-24 Lärande Östad enhet: Björkhyddans förskola Björnens förskola Familjedaghem Likabehandlingsplan Östad förskolor och familjedaghem I Östad enhets förskoleverksamhet ingår: Björkhyddans

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16

Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Likabehandlingsplan för Ljungbyhedsskolans rektorsområde 15/16 Upprättad: 2015-06-30 1 Innehållsförteckning Inledning/ bakgrund sid 2 Syfte med likabehandlingsplanen sid 2 Process av likabehandlingsplan

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Aktuella styrdokument Skollagen kap. 14a 8 (plan mot kränkande behandling) Diskrimineringslagen 3 kap. 16 (likabehandlingsplan)

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017

Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Datum: 2015-12-28 Mönsterås Komvux Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling 2016-2017 Innehåll: 1. Inledning 2. Likabehandlingsplanens syfte 3. Definitioner 4.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Uppsala Norra

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Uppsala Norra Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Kunskapsskolan Uppsala Norra enligt Skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen I enlighet

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem

Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Övergripande likabehandlingsplan för Älvdalens skolor f-6 och fritidshem Utgår från diskrimineringslagen och skollagen kap 5 och 6 Varje enhet reviderar årligen enhetens likabehandlingsplan i samråd med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR FAGERÅS SKOLA Planen gäller år F-6, samt för fritidsverksamhet Planen är reviderad i oktober 2014 KIL1000, v1.1,

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning

Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning Sunne 10 maj 2010 37 Sunne kommun, Svetsarevägen 2, SE-686 80 Sunne. Tel +46 565-179 00. Fax +46 565-179 01. info@brobygrafiska.se Bankgiro 113-8445. Postgiro

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012

mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 Likabehandlingsplan 2012 mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Malmö Centrum likabehandlingsplan 2012 2 (12) 1. Inledning Komvux Malmö Centrum är rektorsområde för den upphandlade vuxenutbildningen

Läs mer

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Långsiktiga mål 3 Främjande och förebyggande arbete 4 Kartläggning av trygghet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Annan kränkande behandling är ett uppträdande som är kränkande av en elevs värdighet utan att ha någon diskrimineringsgrund. LIKABEHANDLINGSPLAN Likabehandlingsplan för Sven Eriksonsgymnasiet 10/11 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Elevens rätt till trygghet 3 Definitioner av kränkande behandling 3 Rutiner för att utreda mobbing 4 Handlingsplan 4 Mål/Vision

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Hasselbol Fastställd 20150915 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på

Läs mer