Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012"

Transkript

1 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012

2 Fokusområden Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd

3 ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar och progression Kollegahandledning

4 Om vårt pedagogiska arbetssätt På Säkerhetsgymnasiet bedriver vi en elevaktiv och ämnesövergripande undervisning där vi tillämpar casemetodiken. Vi strävar efter praktiska och autentiska/verklighetsanknutna examinationsformer. Vi låter eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och utvärderar kontinuerligt undervisningen tillsammans med eleverna. Undervisningen genomsyras av läroplans-och programmål (infärgning) och utnyttjar de kunskaper och erfarenheter av arbets-och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång.undervisningen utgår från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande och vi strävar efter att stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära. Vi utgår från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan och organiserar undervisningen så att eleverna successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar. Vår strävan är att eleven ska utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Vi organiserar arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt.

5 Om vårt pedagogiska arbetssätt I undervisningen på Säkerhetsgymnasiet skiljer vi mellan information och kunskap. Att bygga upp kunskap innebär att införliva information i elevernas egen föreställningsvärld så att den sätts in i ett för individen meningsskapande sammanhang. Utvecklingen inom skolan har gått från att lärare har berättat för eleverna hur de ska förstå omvärlden till att läraren leder elevernas mer självständiga arbete med att söka och bygga upp denna kunskap. Denna förändring innebär att lärarrollen förskjuts från att vara kunskapsförmedlande till att vara handledande. Handledarrollen ställer höga krav på läraren att utgå från eller knyta an till elevernas erfarenhetsvärld samt att delta aktivt i elevernas problemlösningsarbete. Handledarskapet innebär inteatt läraren håller sig i bakgrunden och finns tillgänglig för de elever som söker hjälp. Läraren ska istället delta aktivt i kunskapsprocessen, utmana elevernas föreställningar och bidra med kunskaper som hjälper dem att bygga upp nya föreställningar.

6 Om vårt pedagogiska arbetssätt Ett elevaktivt arbetssätt innebär inte nödvändigtvis en frånvaro av förmedlingspedagogik. Föreläsningar kan vara ett sätt att utmana elevernas föreställningsvärld och få dem att upptäcka att deras förståelse av ett visst fenomen inte räcker till för att förstå, förklara eller hantera situationen. Det viktiga är att kunskapsförmedlandet kommer in i ett problemskapande eller problemlösande sammanhang. Vid betygsättningen utnyttjas all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen. Vi beaktar även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen, liksom vi beaktar såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och gör en allsidig bedömning av kunskaperna.

7 Elevaktiv undervisning Utgångspunkter: Undervisningen ska vara elevaktiv, problembaserad och ämnesövergripande. Vi ska sträva efter praktiskaoch autentiska/ Vi ska sträva efter praktiskaoch autentiska/ verklighetsanknutna undervisningsmoment och examinationer.

8 Målsättningar HT 2008 VT 2009 HT 2009 VT 2010 HT 2010 VT % av eleverna skall uppleva att de har fått öva sig i att samarbeta med andra genom exempelvis grupparbeten. 90% av eleverna skall uppleva att de har fått öva sig i att självständigt lösa problem. 90% av eleverna skall uppleva att de har fått öva sig i att själva formulera och söka svar på frågor. 85% av eleverna skall uppleva att undervisningen har en tydlig koppling till verkliga situationer. 76 % 69 % 79 % 83 % 85 % 88 % 69 % 67 % 78 % 83 % 76 % 83 % % 88 % 75 % 82 % % 80 % 78 % 86 %

9 Elevaktiv undervisning Strategier Den pedagogiska personalen skall tydliggöra skolans problembaserade, elevaktiva arbetssätt. Vi ska ytterligare utveckla och förankra vårt elevaktiva arbetssätt med bl.a. Vaktholmaoch casemetodik, samt utveckla kopplingen mellan undervisningen och verkliga situationer och med ett framtida yrkesliv. Vi ska utveckla pedagogiska diskussioner arbetslagen ansvarar för ett pedagogiskt möte var under läsåret. Vi skall säkerställa att eleverna ges träning i skolans arbetssätt, samt att de successivt övas i det egna ansvarstagandet.

10 Elevaktiv undervisning Strategier Vi skall säkerställa att eleverna görs delaktiga i planerandet och genomförandet av de ämnesövergripande projekten såväl som i den övriga undervisningen. Vi skall säkerställa att eleverna ges möjlighet att reflektera över och utvärdera sin egen lärprocess. Denna reflektionstid ska systematiseras i större utsträckning i all undervisning. En diskussion skall föras med eleverna i alla årskurser avseende samarbete, grupparbete och grupprocesser. På så sätt lär eleverna sig av de problem som kan uppstå.

11 Elevaktiv undervisning Strategier Vi skall utgå från läroplanen (utvecklandet av förmågor), våra examensmål och vår säkerhetsinriktning (infärgning) i utformandet av projekt. Vi skall säkerställa att bevakning och säkerhet samt elteknik färgas in i samtliga ämnen. Alla projekt ska planeras, dokumenteras och utvärderas. Vi skall skapa dokumentation kring alla våra ämnesövergripande samarbeten.

12 Elevaktiv undervisning Strategier Vi ska fortsätta vårt samarbete med S:t Eskils gymnasium i åk 3. Projektgrupperna skall tilldelas en handledare. Reflektionstid skall läggas in i projekten så att eleverna ges chansen att reflektera kring sitt eget lärande. Gruppernas medlemmar skall ges möjlighet att utvärdera varandras insatser i projekten. Vi ska inleda samarbete med andra skolor.

13 Planering, dokumentation, feedback Utgångspunkt: Vi skall bli mer systematiska i planeringen och dokumentationen av kurser och projekt, samt i vår feedback till eleverna om deras kunskapsutveckling.

14 Målsättningar: VT 2008 HT 2008 VT 2009 HT 2009 VT 2010 HT 2010 VT % av eleverna skall anse sig ha fått information om sin kunskapsutveckling genom SchoolSoft. 90 % av eleverna skall anse sig ha fått relevant kursdokumentation genom SchoolSoft. 90 % av eleverna skall förstå hur omdömessystemet fungerar i förhållande till betygen. 41 % 71 % 71 % 73 % 72 % 69 % 78 % 46 % 77 % 72 % 80 % 78 % 72 % 78 % 70 % 78 % 79 % 78 % 86 % 84 % 85 %

15 Planering, dokumentation, feedback Strategier Temamöten skall hållas på personalmötestid för att förtydliga arbetsprocessen för kursansvariga och mentorer. Genom pedagogiska diskussioner (bl.a. om omdömesrapportering samt betyg och bedömning) blir vi tydligare och mer samstämmiga i vår information till eleverna. Vid resultatrapportering i SchoolSoft skall uppnådda kursmål/centralt innehåll och betygskriterier redovisas tillsammans med elevens omdöme. Även vad som saknas för att vara i nivå ska tydligt framgå, och om möjligt även hur eleven kan uppnå ett högre omdöme.

16 Planering, dokumentation, feedback Strategier Vi ska sträva efter en större tydlighet gentemot eleverna vad gäller omdömen, bedömning och betyg exempelvis genom en uppgift under introduktionsveckan. Omdömen ska inte baseras på antal poäng eller procent rätt.

17 Utgångspunkt Eget ansvar Vi ska Säkerställa att eleverna successivt får öva sig i att ta eget ansvar och vi ska kommunicera tydlig förväntningar på ansvarstagande i såväl undervisning som mentorskap.

18 Målsättningar: HT 2008 VT 2009 HT 2009 VT 2010 HT 2010 VT % av eleverna ska uppleva att de förväntas ta ansvar för att uppnå kursmålen. 75% av eleverna ska uppge att de tar ansvar för att uppnå kursmålen. 88 % 81 % 95 % 92 % 86 % 92 % 82 % 88 %

19 Eget ansvar Strategier Vi utgår från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan och organiserar undervisningen så att eleverna successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar. Elevernas inflytande och delaktighet säkerställs genom att eleverna görs delaktiga i planerandet och genomförandet av de ämnesövergripande projekten såväl som i den övriga undervisningen.

20 Eget ansvar Strategier Eleverna skall få fler chanser att ta ansvar för sitt eget lärande genom att själva få chansen att utforma sina egna uppgifter. Vi ska själva föregå med gott exempel när det gäller ansvarstagande. Vi som pedagoger ska föra en dialog med eleverna där vi tillämpar ett coachande förhållningssätt och tydliggöra vem som har ansvar. Vi ska visa höga, positiva förväntningar på eleverna samt handleda dem i det egna ansvarstagandet.

21 Kollegahandledning Utgångspunkt: Vi skall ytterligare utveckla kollegahandledningen i arbetslagen genom lektionsbesök, feedbacksamtal samt diskussioner i grupp

22 Målsättning: 100% ska ha genomfört lektionsbesök detta läsår

23 Kollegahandledning Strategier Vi jobbar aktivt med kollegahandledningi form av diskussioner i arbetslagen, erfarenhetsbaserat lärande samt lektionsbesök. Samtliga pedagoger ska genomföra lektionsbesök hos, samt ta emot besök av, en annan arbetslagsmedlem. Besöken följs upp genom individuell feedback samt diskussioner i arbetslaget. Arbetslagsledarna genomför och följer upp lektionsbesök hos samtliga arbetslagsmedlemmar.

24 Kollegahandledning Strategier Kollegahandledningenska fortsättningsvis fokusera på handledarrollen och inte bara föreläsarrollen. Vi ska komplettera kollegahandledningenmed besök av ämneskollegor samt besök som enbart fokuserar på studiemiljön. Vi ska, när så är möjligt, dokumentera undervisningen med filmkamera för att utvecklas i våra yrkesroller. Vi ska ta fram en mall för vad som observeras under lektionsbesök.

25 ARBETSMILJÖ Studiemiljö i klassrum och korridorer Ökad trivsel och sammanhållning Ökad delaktighet och inflytande

26 Studiemiljö Utgångspunkt: Vi ska säkerställa att studiemiljön på Säkerhetsgymnasiet är god, såväl i klassrummen som utanför.

27 Målsättningar: VT 2008 HT 2008 VT 2009 HT 2009 VT2010 HT 2010 VT % av eleverna skall anse att studiemiljön är absolut eller i huvudsak god (i klassrummen). 80% skall uppleva att studiemiljön i skolan är bra (frågan avser ej klassrumsmiljön). 40 % 65 % 72 % 78 % 76 % 73 % 80 % - 57 % 44 % 62 % 70 % 64 % 66 %

28 Studiemiljö Strategier Personalen skall synas mer i lokalerna. Alla ska hålla på gemensamt framtagna ordningsregler. Personalen ska bli bättre på att hålla ordning i klassrummet. När någon stör undervisningen ska vi alltid avvisa och dokumentera. Tätare uppföljning avvisad från lektioner kan leda till avstängning från undervisningen. Tydliga konsekvenser för elever som missköter sig kan bedömas som ej lämplig, kan stängas av eller få matkortet indraget (information om detta ska förtydligas).

29 Studiemiljö Strategier Vi ska stärka samsynen i arbetsgruppen genom prestigelösa diskussioner, lektionsbesök som fokuserar på studiemiljön samt genom att öva på olika scenarier. Högtalarna på elevdatorer i sal 6, 9 och 10 ska stängas av. Allt spelande på dessa datorer ska förbjudas. Se till att eleverna har fler uppehållsytor.

30 Trivsel och sammanhållning Utgångspunkt: Vi ska aktivt sträva efter att öka trivseln i skolan samt att förbättra sammanhållningen inom klasserna, mellan klasser och årskurser.

31 Målsättningar: HT 2008 VT 2009 HT 2009 VT2010 HT 2010 VT % av eleverna skall trivas på skolan. 81 % 69 % 75 % 86 % 82 % 88 % 90% av eleverna skall känna sig sedda och inkluderade här på Säkerhetsgymnasiet. 82 % 75 % 80 % 86 % 80 % 95 % 95% av eleverna skall känna sig trygga i skolan. 84 % 79 % 82 % 91 % 88 % 94 %

32 Trivsel och sammanhållning Strategier Redan under introduktionsveckan gå igenom begrepp såsom mobbning, trakasserier, diskriminering, förtal och förolämpning samt tydliggöra skolans ståndpunkt (nolltolerans). Kamratstödjare ska utses i varje klass. Arbetslagen ska varje termin bjuda in kamratstödjarna till avstämningsmöten. Genom tilldelat lokalansvar, gemensam uppfräschning och utsmyckning av lokaler ska vi skapa en trivsammare miljö.

33 Trivsel och sammanhållning Strategier All personal ska agera aktivt mot okamratligt beteende. Vi ska gemensamt städa skolan minst en gång per termin.

34 Delaktighet och inflytande Utgångspunkt: Vi ska säkerställa elevernas inflytande i såväl undervisningen som i övriga frågor som rör deras skolgång. Vi ska säkerställa att klass-och elevrådsmöten hålls samt att eleverna utbildas i mötesteknik.

35 Målsättningar: VT 2008 HT 2008 VT 2009 HT 2009 VT 2010 HT 2010 VT % av eleverna skall känna till hur de kan påverka sin skolgång. 60 % 64 % 65 % 66 % 76 % 64 % 72 % 80% av eleverna skall uppleva att de fått vara med och påverka undervisning en. 65 % 70 % 61 % 68 %

36 Delaktighet och inflytande Strategier En plan för elevinflytande skall finnas i samtliga pedagogers undervisning samt kommuniceras till eleverna. Detta ska systematiseras inom arbetslaget. Eleverna skall alltid ges möjlighet att vara med och planera och utvärdera undervisningen och de ämnesövergripande projekten. Mentorerna skall utbilda eleverna i mötesteknik och klassrådsgenomförande. Förtroendevalda elevrådsrepresentanter skall utbildas. Arbetslagsledare ska säkerställa elevinflytande i årskursen genom att tillse att eleverna inbjuds att delta i arbetslagsmöten samt att de görs delaktiga i planeringen av samtliga kurser.

37 ELEVSTÖD Aktivt mentorskap och eget ansvar Stödverksamhet

38 Om mentorskapet På Säkerhetsgymnasiet arbetar vi med aktivt mentorskap. Det innebär bl.a. att mentorerna regelbundet träffar sina respektive mentorselever och stämmer av deras studiesituation. Under ett läsår har man som mentor tre olika typer av samtal: a) Välkomstsamtal b) Mentorssamtal c) Utvecklingssamtal Dessa samtal är ett led i att öva eleverna i att ta ansvar för sina studier och därigenom förbättra sina studieresultat. Vid behov tillkommer ytterligare en typ av samtal: d) Elevvårdskonferens Genom en kontinuerlig dialog mellan mentor och mentorselev är dock vår förhoppning att i så stor utsträckning som möjligt förebygga behovet elevvårdskonferenser.

39 Om mentorskapet Välkomstsamtal Det är viktigt att man som mentor redan tidigt skapar en relation till sina mentorselever. Då har man också större möjligheter att ingripa i tid om det skulle uppstå några problem. Inför det första samtalet med en mentorselev kan man med fördel be eleven förbereda sig genom att besvara några frågor som sedan utgör ett underlag för samtalet. Mentorssamtal Mentorssamtal är regelbundet återkommande samtal där man kontinuerligt följer upp elevernas måluppfyllelse individuellt uppsatta mål såväl som kursmål. Dessa samtal ska vara av coachande karaktär, och eleven kommer att få träna sig i att ta ansvar för sin egen studiesituation. Som underlag för dessa samtal har eleven en mentorsbokdär han eller hon fastställer individuella mål och utvärderar processen mot måluppfyllelse.

40 Om mentorskapet Utvecklingssamtal Utvecklingssamtalet ska som ett utvärderingssamtal snarare än ett informationssamtal. Utvecklingssamtalets främsta syfte är att främja elevens utveckling och att hjälpa eleven att nå i förväg uppsatta mål. Det är därför viktigt att samtalet är väl förberett och att det har tydliga och konkreta mål. Utvecklingssamtalet är ett av verktygen att få eleverna att nå målen i Utvecklingssamtalet är ett av verktygen att få eleverna att nå målen i kursplanen, såväl som elevens individuellt uppsatta mål (exempelvis betygsmål eller att bli bättre på att strukturera skolarbetet). Under samtalet följer elev tillsammans med mentor upp föregående samtal, diskuterar vad som hänt sedan dess, beskriver nuläget samt kommer gemensamt fram till hur man går vidare. För att ett utvecklingssamtal ska vara givande måste eleven själv få möjlighet att beskriva hur han eller hon upplever skolan. Eleven bör därför vara den som är mest aktiv under samtalet. Med fördel kan eleven själv hålla i utvecklingssamtalet. Det är då viktigt att syftet och ramarna är tydliga för eleven, samt att denne har fått tid att förbereda sig inför samtalet.

41 Om mentorskapet Utvecklingssamtal Inför utvecklingssamtalet ombeds eleven göra en självvärdering som ligger till grund för samtalet (formulär för detta finns i SchoolSoftoch kan förslagsvis fyllas i under mentorstiden). Genom att lyssna och ställa frågor under utvecklingssamtalet kan mentorn hjälpa eleven att reflektera över sitt eget lärande och nå nya insikter. Här har man som mentor stor nytta av coachingmetodiken. Ett förslag på struktur för utvecklingssamtal: Uppföljning av tidigare samtal Hur är det just nu? Genomgång av omdömen Vilka mål vill du sätta upp för fortsatt arbete?

42 Om mentorskapet Elevvårdskonferens I de fall en elev inte når kunskapsmålen eller uppvisar andra svårigheter kan eleven kallas till elevvårdskonferens. Detta är ett möte mellan elev och vårdnadshavare och arbetslagsledare samt mentor där elevens studiesituation sätts i fokus. Vid behov kallas även skolsköterska samt i mer allvarliga ärenden rektor. Under konferensen upprättas ett åtgärdsprogram för eleven. Det är viktigt att elevvårdskonferensen är framåtblickandeoch lösningsinriktad, och att eleven själv får komma till tals och ges möjlighet att ta ansvar för sin studiesituation. Det är mentor som under klasskonferensen uppmärksammar de elever som är i behov av en elevvårdskonferens. Mentor ska även inför mötet ha sammanställt elevens närvaro och studieresultat, samt ha bildat sig en uppfattning av hur eleven fungerar socialt. Arbetslagsledaren är föredragande under elevvårdskonferensen, även om det naturligtvis är viktigt att eleven ges talutrymme. Efter en elevvårdskonferens är det mentor som har till uppgift att följa upp åtgärdsprogrammet. Denna uppföljning ska dokumenteras i SchoolSoft.

43 Om mentorskapet Procedur vid elevvårdskonferenser Inför en EVK: EVK bokas med arbetslagsledare (ALL) som informerar administratören. Administratören skickar iväg kallelser till elev eller vårdnadshavare. Inför EVK:nsammanställer mentorn (med hjälp av arbetslaget) elevens studiesituation (resultat, närvaro, trivsel mm). ALL stämmer av med mentor och ev. skolsköterska inför mötet och förbereder vid behov ytterligare information och dokumentation som behövs inför EVK:n (elevakter, utredningar mm.).

44 Om mentorskapet Under en EVK: ALL agerar ordförande och förklarar kortfattat syftet med mötet. Deltagarna presenterar sig och sina roller. Mentor ger en kortfattad bakgrund om elevens studiesituation utifrån omdömes-och betygsresultat och närvarostatistik i SchoolSoftsamt eventuella klagomål. Eleven själv ges möjlighet att ge sin bild av situationen. De närvarande kommer överens om mål och strategier för att komma till rätta med de problem som föranleder EVK:n. ALL skriver ut EVK-protokoll, åtgärdsprogram och/eller varningar. Samtliga deltagare skriver under aktuella dokument.

45 Om mentorskapet Efter en EVK: Mentor eller elev ser till att eventuella vårdnadshavare hittar ut ur skolans lokaler. ALL lämnar undertecknade originaldokument till administratören samt mejlar vid behov ut kopior till berörda parter på skolan. Administratören ansvarar för att EVK-protokollen arkiveras i elevakten. Mentor följer upp EVK-beslut (mål och strategier) med mentorselever och i vissa fall med omyndiga elevers föräldrar. Detta dokumenteras i SchoolSoft. I vissa fall hålls uppföljningsmöten med ALL, mentor och skolsköterska. I de flesta fall räcker det dock att mentor följer upp EVK-mål med mentorseleven.

46 Aktivt mentorskap Utgångspunkt: Vi ska tillämpa ett aktivt och coachande mentorskap med regelbundna avstämningar där eleverna successivt övas i att ta eget ansvar.

47 Målsättningar: VT 2009 HT 2009 VT 2010 HT 2010 VT % av eleverna skall ha förtroende för sin mentor 73 % kan gå till mentor och prata 82 % kan gå till mentor och prata 83 % kan gå till mentor och prata 67 % 89 % 90% av eleverna 73 % 76 % 85 % 70 % 84 % ska anse att mentor engagerar sig i deras studiesituation. 80% ska anse att de får regelbunden feedback och coaching. 62 % 56 % 69 % 57 % 75 %

48 Aktivt mentorskap Strategier Samtliga mentorer skall tillämpa ett coachande mentorskap, där eleverna bl.a. successivt övas i att hålla i sina egna utvecklingssamtal med stöd av mentor och där samtliga elever har en mentorslogg. Mentorstiden ska planeras (i SchoolSoft) och schemaläggas. Samtliga mentorer ska ha regelbundna mentorssamtal med sina mentorslever där studieresultat och närvaro följs upp.

49 Stödverksamhet Utgångspunkt: Vi ska utveckla stödverksamheten för att lättare fånga upp de elever som inte når kursmålen.

50 Målsättning: HT 2010 VT % av eleverna skall uppleva att de kan få extra stöd i sina studier om de behöver det 81 % 73 %

51 Stödverksamhet Strategier Vi har två stödundervisningspass i veckan ett i matte och ett i övriga ämnen. Mattepasset bemannas av två mattelärare. Det andra passet har roterande bemanning. Arbetslagsledarna ska samordna elevstödet i årskursen samt planera och schemalägga undervisning för de elever som inte kan delta i APU och externa utbildningar. Undervisningen i matematik ökar med ett lektionspass i veckan och kursen betygssätts först inför vårterminen i åk 2 för att kursen ska ingå delta i projekt ht12.

52 Nio pusselbitar Elevaktiv undervisning Systematisk planering, dokumentation och feedback Eget ansvar progression Kollegahandledning Studiemiljö i klassrum och korridorer Ökad trivsel och sammanhållning Ökad delaktighet och inflytande Aktivt mentorskap kontra eget ansvar Stödverksamhet

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2012/2013 1 Arbetsplanen beskriver verksamhetens visioner och mål samt strategier för att nå dessa. Planen revideras varje läsår genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2015/2016 1 Arbetsplanen beskriver verksamhetens visioner och mål samt strategier för att nå dessa. Planen revideras varje läsår genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 14/15 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Önnestadsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bråtenskolan Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bråtenskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Bråtenskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Skolans mål är att varje elev kan

Läs mer

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4

IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 IUP skriftliga omdömen årskurs 1-4 Pärm 2, 5:2 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 2 Lokal pedagogisk

Läs mer

ARBETSPLAN 2008-2009

ARBETSPLAN 2008-2009 ARBETSPLAN 2008-2009 2009 Dokumentet är sammanställt av Natasja Vos OM RIKTLINJERNA FÖR ARBETET MED ARBETSPLANEN I Gymnasieförordningen (1992:394) 1 kap., Inledande bestämmelser 13, står följande: För

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Kompassens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer Utvärderingsrapport heltidsmentorer Kungstensgymnasiet Lena Lindgren Katarina Willstedt 2015-02-27 stockholm.se Utgivningsdatum: 2015-02-27 Utbildningsförvaltningen, Uppföljningsenheten Kontaktperson:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Postadress: Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad Besöksadress: Nokiagatan 20. Webb: karlstad.se/nobelgymnasiet Tel: 054-540 15 00 E-post: nobelgymnasiet@karlstad.se 1

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken

Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken Karin Stavne Maria Hedelin Björse John Jönsson Peter Magnusson Anna-Lena Månsson Rektor Bitr rektor NA Bitr rektor HU Bitr rektor ES Bitr rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan för FP/FT Gysär IP/IN Läsåret 11/12

Likabehandlingsplan för FP/FT Gysär IP/IN Läsåret 11/12 Likabehandlingsplan för FP/FT Gysär IP/IN Läsåret 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbadress Box 730 Lasarettsvägen 2 0911-696300 0911-91230 www.pitea.se/strombackaskolan 941 28 PITEÅ Bakgrund

Läs mer

ARBETSPLAN 1 2013-2014

ARBETSPLAN 1 2013-2014 ARBETSPLAN 1 2013-2014 1 Arbetsplanen omfattar under läsåret såväl gymnasiesärskolans som lärvux verksamhet. I kommande arbetsplaner behandlas verksamheterna var och en för sig. TÄBY GYMNASIESÄRSKOLA ÄR

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Gäller från augusti 2012 2012-06-26/CO 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Arbetsgång vid stödinsatser 4 Flödesschema vid stödinsatser

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15

RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 RUDOLF STEINERSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING LÄSÅR 2014/15 1 INNEHÅLL Bakgrund Syfte Definition av diskrimineringsgrunder Definition av målgrupper Förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sinntorpsskolan F-3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklasser, Fritidshem Läsår 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011)

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Vad är era egna erfarenheter kring att genomföra klassrumsbesök? Syfte, möjligheter och utmaningar med klassrumsbesök? Hur förbereder man sig som rektor

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013. Lillåns skola 7-9

Verksamhetsplan 2012/2013. Lillåns skola 7-9 Verksamhetsplan 2012/2013 Lillåns skola 7-9 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas ansvar och inflytande

Läs mer

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Ansvarig: Stefan Krisping 1 Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Innehållsförteckning 1 Organisation och förutsättningar... 3 2 Rutiner och underlag för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Grundsärskolan 1-6 Grundsärskolan inriktning träningsskolan 1-9 Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t

L J U S p å k v a l i t e t L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Mälargymnasiet Rapport November 2014 Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller klass

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 0 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Skolbyns skola (Diskrimineringslagen 2008:567) (Skollagen 6 kap, 2011) Upprättad 160101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun VINDELNS KOMMUN Datum 2015-03-30 Utbildnings och Fritidsförvaltningen Hällnäs skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skolor och förskolor i Vindelns kommun Det här är Vindelns kommuns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning

Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Rudsskolan- Arbetslaget Nordicas årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning 1. Vårt uppdrag 2. Så här vill vi ha det! 3. Ansvarsfördelning 4. Utvärdering av 2013

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

KUNSKAP TRYGGHET GLÄDJE SKARPÄNGSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN. Läsåret 2013-2014

KUNSKAP TRYGGHET GLÄDJE SKARPÄNGSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN. Läsåret 2013-2014 LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 2 2. LAGSTIFTNING OCH STYRDOKUMENT 2 2.1 Diskrimineringslagen (2008:567) 2 2.2 Skollagen 2010:800 2 2.3 Lgr 11 3 3. SKARPÄNGSSKOLANS

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem)

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Datum 2014-08-18 Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Holmesskolan Besöksadress Fabriksgatan 3, Torsby Torsby kommun 50. BUN 685 80 Torsby 0560-162 33 direkt 0560-160 00 växel

Läs mer

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

Datum 2015-12-21. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Brogårdsgymnasiet Datum 2015-12-21 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 2015-08-11 Välkommaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Skolledning Vår vision Välkommaskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009. KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet.

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009. KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet. Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009 KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet.se INNEHÅLL Ledardeklaration...3 Vår skola...5 Skolans organisation...8

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006

Kvalitetsredovisning 2005/2006 2006-09-30 Kvalitetsredovisning Dagbarnvårdarna i Sala tätort Rektor Kerstin Öberg 0224-55437 Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2005 Familje- Kommunen daghem i Sala tätort Barn 1-3 år 41 54 Barn

Läs mer

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Från huvudmannen till undervisningen Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Vårt huvudbudskap Från huvudmannen till undervisningen Styrkan i skolans lokala styrkedja avgör om eleven får den skola

Läs mer

Hur dokumenterar vi elevens individuella utveckling?

Hur dokumenterar vi elevens individuella utveckling? ITIS 9 Kristianstads Montessoriskola HT 2002 / VT 2003 Hur dokumenterar vi elevens individuella utveckling? Handledare: Jan Persson Ulla Blomquist Birgitta Nordin-Olsson Ingbritt Ohlander Rickard Svenesson

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Grindskolans handlingsplan 2015-2016 Mål och konkreta åtgärder

Grindskolans handlingsplan 2015-2016 Mål och konkreta åtgärder Grindskolans handlingsplan 2015-2016 Mål och konkreta åtgärder Stimulerande lärande och utmaning för alla Arbetsklimat Grindskolan 2015-2016 Ansvar och inflytande för elever Bedömnings för lärande (BFL)

Läs mer

Verksamhetsplan. Fyren EkAlmens pedagogiska kompass

Verksamhetsplan. Fyren EkAlmens pedagogiska kompass Verksamhetsplan 2012-2013 Fyren EkAlmens pedagogiska kompass www.fyrenekalmen.se 2 När eleverna vet målet och på olika sätt tar sig dit med hjälp av uppmuntrande vuxna som tar tillvara på deras inre drivkraft,

Läs mer

S cheele. kolan. kolan. Lokal arbetsplan Scheeleskolan 101116. Åtgärder att vidta under lå 10/11 vid Scheeleskolan. Scheeleskolan KÖPING KÖPING

S cheele. kolan. kolan. Lokal arbetsplan Scheeleskolan 101116. Åtgärder att vidta under lå 10/11 vid Scheeleskolan. Scheeleskolan KÖPING KÖPING S cheele kolan KÖPING S cheele kolan KÖPING Lokal arbetsplan Scheeleskolan 101116 Åtgärder att vidta under lå 10/11 vid Scheeleskolan 4.1 Elevernas ansvar och inflytande Fungerande och aktiva klassråd.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan

Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan TYNNEREDSSKOLAN 2013-05-30 Reviderad 2014-02-26 Arbetsgång för elevhälsoarbetet på Tynneredsskolan På Tynneredskolan arbetar vi för att alla elever ska må bra och nå målen. Goda relationer till varandra,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

SJÖBO KOMMUN. Lokal arbetsplan. Centrums förskoleenhet. Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013

SJÖBO KOMMUN. Lokal arbetsplan. Centrums förskoleenhet. Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013 SJÖBO KOMMUN Lokal arbetsplan Centrums förskoleenhet Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013 Lokala arbetsplanen är en övergripande beskrivning av Centrums förskoleenhet och våra mål för 2013.

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vår vision är att alla elever, personal och vårdnadshavare på Almåsskolan skall känna till och kunna leva utifrån vår gemensamma värdegrund. Skolans ledning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015

Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015 Storå Rektorsområde Storåskolan 4-9 2014-09-16 Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015 Skolans vision Skolan där alla ska lyckas 1 Utveckling och lärande Utvecklade undervisningsmetoder med stöd

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Magelungen Grundskola Södermalm. Systematiskt kvalitetsarbete 15/16

Magelungen Grundskola Södermalm. Systematiskt kvalitetsarbete 15/16 Magelungen Grundskola Södermalm Systematiskt kvalitetsarbete 15/16 Rektor Peter Franzén Magelungen Grundskola Södermalm & Magelungen Gymnasium Södermalm Rektor Peter Franzén E-post: peter.franzen@magelungen.com.

Läs mer

Yttrande till Skolinspektionen angående skolsituationen för en elev vid Danderyds gymnasium i Danderyds kommun

Yttrande till Skolinspektionen angående skolsituationen för en elev vid Danderyds gymnasium i Danderyds kommun 1(5) BUN 2010/0138 Yttrande till Skolinspektionen angående skolsituationen för en elev vid Danderyds gymnasium i Danderyds kommun Dnr 41-2010:5141 Skolinspektionen har begärt in yttrande avseende en anmälan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN 2014-2015 1 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 Innehållsförteckning: sida 3: Mål och vision. Så säger lagen. YTTERBYSKOLAN sida 4: Ansvarsfördelning för arbetet kring likabehandling.

Läs mer

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplanen har antagits av kommunfullmäktige 2008-02-25 på förslag av skolnämnden 2007-12-11. Utgiven av: Skolförvaltningen i Trelleborg Foto: Ingrid Wall, Susanne

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer