Arbetsplan för KF Gymnasiet KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, STOCKHOLM Tel /81 Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009. KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet."

Transkript

1 Arbetsplan för KF Gymnasiet KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, STOCKHOLM Tel /81 Fax

2 INNEHÅLL Ledardeklaration...3 Vår skola...5 Skolans organisation...8 Lärling & ledarskap..9 Projektarbete...10 Språkutveckling och lärande...11 Språkutveckling och lärande/lärarversion 12 Programplan HP och SP...13 Programplan lärlingsprogrammet...14

3 Ledar- deklaration Människosyn Människan föds nyfiken! Nyfikenhet är en förutsättning för överlevnad och ursprunget till all utveckling. Det är utifrån en vilja att få veta mer som människan i alla tider, under hela sitt liv, har vågat pröva nya och utveckla gamla tankar och beteenden. Oavsett tidsepok, bakgrund och kultur har nyfikenheten varit den gemensamma drivkraften till lärande och utveckling. I ett mångkulturellt samhälle är det både nödvändigt och väsentligt att se olikheter som en tillgång och styrka. Ur mångfalden formas nya tankar, synsätt och möjligheter till lösningar. Utveckling i samverkan med andra ska vara en självklar företeelse där var och en tar ansvar för det gemensamma uppdraget. Samverkan ska upplevas som en styrka och tillsammans med andra ska processen mot målet kännas meningsfull. I den skola som jag leder ska det var självklart, för både medarbetare och elever, att ta initiativ och att vara kreativa. Tillsammans med andra ska det vara stimulerande att lära och glädjen inför det livslånga kunskapandet, ska vara påtaglig. Det gäller även oss som jobbar i skolan. Vi måste visa att det är roligt att vara vuxna och att det är stimulerande att jobba tillsammans med andra. Vi som jobbar i skolan måste våga vara vuxna vuxna som möter och speglar ungdomarna, för att ge dem förebilder inför vuxenlivet. Elevsyn Skolan ska tillvarata och även väcka nyfikenhet eftersom det är den största drivkraften vid all inlärning. Det ska ständigt vara en utmaning att locka fram elevernas nyfikenhet och bibehålla den. Nyfikna elever vill veta mer, elever som vill veta mer lär sig mer och blir aktiva och skolans arbetssätt måste vara elevaktivt. Aktiva elever tar initiativ, initiativrika elever utvecklar sin kreativitet, kreativitet föder glädje, glädje över att kunna förändra och påverka. Den som har känt drivkraften i förmågan att kunna påverka den har upptäckt styrkan i sig själv och den har fått ett ökat självförtroende. Elever med självförtroende har större förmåga till koncentration och inlärning. I den skola som jag leder ska eleverna bemötas med respekt. Respekt för de individer de är och de förmågor de har. Demokratiska arbetsformer, som levandegör såväl rättigheter som skyldigheter, ska vidareutveckla den sociala kompetensen och bl.a. leda till ökad förmåga att hävda sig själv och ta hänsyn till andra. KF Gymnasiet, ht (14)

4 Kunskapssyn Kunskap är målet för skolans verksamhet och organisationen är verktyget. Skolan ska ge kompetens och beredskap för framtidens samhälle och arbetsliv. Därför måste skolan hela tiden vara en del av verkligheten och utvecklas med den. APU, ArbetsPlatsförlagdUtbildning, ska var som en röd tråd genom hela utbildningen liksom learning by doing. De teoretiska kunskaperna ska sättas i ett sammanhang och syftet med dem ska var klara. I integration med varandra ska de olika ämnena i skolan forma en helhet för eleven. Helheten skapar en struktur som gör det möjligt för eleven att sätta in kunskapen i ett större sammanhang. I den skola jag leder vill jag stimulera medarbetarna till att utforma arbetsmetoder som ökar möjligheten till att förstå, synliggör mönster och stärker kunskaperna. I en ständigt pågående kommunikation, tillsammans med medarbetare, elever och omvärld, vill jag forma en skola som förbereder eleverna för framtiden och vuxenlivet både som demokratiska samhällsmedlemmar och kompetenta yrkesutövare. KF Gymnasiet ht 2008 Anne-Catherine Lignell-Zak, rektor KF Gymnasiet, ht (14)

5 Vår skola Tre program bred utbildning inom handel och ekonomi En skola mitt i stan mitt i verkligheten KF Gymnasiet är en modern och framtidsinriktad skola mitt i stan, mitt i verkligheten. Den ger en bred utbildning inom handel och ekonomi i tre specialutformade program, Samhällsvetenskapsprogrammet - ekonomi med inriktning ledarskap, handelsekonomprogramet och lärlingsutbildning inom Coop. Ett av skolans mål är att förena teori och praktik. Skolan har cirka 250 elever i tre årskurser samt cirka 20 anställda. Skolan finns i fräscha lokaler på Högbergsgatan 62, på Södermalm. I huset finns också andra arbetsplatser. Vi följer ordinarie läroplan och kursplaner men vår utbildning syftar också till att eleverna skall få kunskap om och förstå betydelsen av kooperativa idéer och värderingar samt kooperativ handel. Arbetet präglas av ett globalt perspektiv med anknytning till kooperationens internationella kontaktnät. KF Gymnasiet Ett elevaktivt arbetssätt Lärare som följer eleverna under tre år Det pedagogiska arbetet syftar till att göra skolan till en modern arbetsplats, en lärande organisation. Eleverna stimuleras till att söka kunskap och får möjlighet att utveckla sin sociala kompetens. Organisationen och den fysiska miljön är utformade för att stödja den pedagogiska idén. I stället för klasser har skolan tre arbetsenheter, en för varje årskurs. Arbetsenheten omfattar elever och 5-6 lärare i ett arbetslag. Eleverna är indelade i mentorsgrupper och arbetet sker ofta i projekt över ämnes- och programgränserna. Lokalerna består av större och mindre rum och liknar mer ett modernt kontor än en traditionell skola. Syftet med organisationen är att ge förutsättningar för ett elevaktivt arbetssätt med helhet och sammanhang. Både lärare och elever har möjlighet till inflytande och ansvar genom att beslutsrätten över det dagliga arbetet ligger hos arbetsenheterna. Lärare och elever bestämmer t ex över schema, inköp av material och användning av lokalerna. Även elevvården sköts till stor del i arbetsenheterna. Den stora pedagogiska utmaningen vid KF Gymnasiet är att utforma studierna på ett sådant sätt att eleverna är aktiva och känner sig delaktiga. Skolan ska vara en del av verkligheten som eleverna lever i, samtidigt som de når målen i de nationella och lokala styrdokumenten. Vår erfarenhet är att ett aktivt arbetssätt är det mest effektiva vid inlärning och därför är elevaktiva studiesituationer som projekt, APU och UF (Ung Företagsamhet) exempel på viktiga inslag i vår skolas verksamhet. Vår organisation, med lärare och arbetslag som följer eleverna under tre år, har visat sig fungera mycket bra. Elever och lärare har goda möjligheter att lära känna varandra, vilket gynnar elevernas utveckling på flera plan. Gymnasieåren är den period i livet då frigörelsen från föräldrarna sker och då behövs andra vuxna i närheten. Mentorer och andra lärare är mycket viktiga och eleverna uttrycker ofta att något som de uppskattar på vår skola, är att de får respons och blir sedda. KF Gymnasiet, ht (14) Möjligheten för lärarna att göra riktiga bedömningar vid betygssättning ökar, med denna organisation.

6 Arbetslag med olika kompetenser Demokratiska arbetsformer Projektarbete Arbetslag, där lärarna har olika ämneskompetenser, är en styrka för vår verksamhet. Det pedagogiska utvecklingsarbetet blir mer dynamiskt och förutsättningarna för framgångsrika projekt blir så mycket större. För lärarna är möjligheten till ett nära samarbete med en kollega, med en helt annan ämneskunskap, utvecklande i den egna yrkesrollen. Helhetssynen på varje enskild elev blir dessutom bättre och säkerheten vid bedömning och betygsättning ökar. Samverkan är grundbulten i all kooperativ verksamhet och våra elever får genom samverkan lära sig att ta ansvar, inte enbart för sig själva utan även för andra. Vår skolas organisation med bl.a. gruppråd, arbetsenhetsråd, skolråd, elevråd och skolstyrelse, ger våra elever goda möjligheter till att föra fram synpunkter, förslag och att vara med och påverka skolans verksamhet. Dessutom ska kontinuerliga utvärderingar av verksamheten beaktas. Eleverna ska känna att de är delaktiga i beslut som leder till att skolan utvecklas. Om våra elever har fått lära sig, genom demokratiska arbetsformer, att det går att påverka, har vi gett dem ett viktigt redskap för framtiden. På så vis har vi även bidragit till att öka deras framtidstro. Ett centralt inslag i skolans arbetssätt är projektarbete. Det är en metod som väl svarar mot kooperationens grundtankar, eftersom den bygger på samarbete. Arbetssättet speglar dessutom vår pedagogiska grundsyn, nämligen den att lärandet sker i ett socialt sammanhang. Under de år som skolan har funnits till, har projektarbetsformen blivit en naturlig och viktig del av utbildningen. Projekten är alltid ämnesintegrerade vilket ger eleverna en bra bild av hur verkligheten fungerar. Projektarbetsformen innebär aktiv elevmedverkan och möjlighet till påverkan av studierna. Dessutom ger projektarbetsformen goda möjligheter för eleverna att utveckla sin personliga kompetens: initiativ, kreativitet, kritiskt tänkande, samarbetsförmåga och ansvar. Under det sista året arbetar eleverna med ett stort projekt Ung Företagsamhet (UF) De prövar på att starta, driva och lägga ner ett företag med allt vad det innebär. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) Alla elever på skolan har apu under alla tre åren, inom företrädesvis kooperationen på kontor och i butiker. Genom apu får eleverna även kontakt med arbetslivet. Vår ambition är att KF Gymnasiet ska vara en skola mitt i verkligheten och då är den arbetsplatsförlagda utbildningen ett viktigt inslag i vår verksamhet. Eleverna får en möjlighet att förstå vad skolarbetet leder till, vilket påverkar studierna positivt. APU-perioderna är också en del av det elevaktiva arbetssättet som stimulerar till fortsatt lärande. Nationella undersökningar visar att gymnasieelever efterlyser APU, även på de mer teoretiska programmen. Vår strävan är att ständigt förbättra och utveckla den arbetsplatsförlagda utbildningen. KF Gymnasiet, ht (14)

7 Gemensam inriktning Internationella kontakter Eleverna vid KF Gymnasiet, oavsett programinriktning, läser många kurser gemensamt. Det stimulerar och ökar utvecklingsmöjligheterna för eleverna som har olika kunskaper och styrkor som de kan delge varandra. Detta visas påtagligt i olika samarbetssituationer som projekt och UF. Det leder även till en ökad respekt och förståelse för varandras olikheter. Eleverna vid vår skola ska beredas möjlighet till internationella kontakter. Förutom språkträning är kunskapen om och förståelsen för andra länder, folk och kulturer en nödvändighet inför framtiden. Många av våra elever kommer att studera och/eller arbeta utomlands eller ha täta kontakter med andra länder i sitt framtida yrkesliv. Möjligheten till att genomföra arbetsplatsförlagd utbildning i andra länder, ger eleverna erfarenheter och upplevelser som är av stor betydelse för den egna personlighetsutvecklingen. KF Gymnasiet, ht (14)

8 Skolans organisation Så här arbetar vi KF Gymnasiets skolstyrelse - Rektor med stab Ledningsgrupp Skolråd Kooperativa företag och org Arbetsenhet 1 Elever och lärare åk 1 Arbetsenhet 2 Elever och lärare åk 2 Högskola Samhälle Arbetsenhet 3 Elever och lärare åk 3 Föräldrar Skolan är organiserad i tre arbetsenheter som leds av lärarlag. En lärare i varje arbetsenhet är arbetslagsledare Vårt och syfte ingår med tillsammans detta utvecklingsområde med rektor i skolans är att på ledningsgrupp. ett strukturerat Skolrådet sätt uveckla består av representanter skolans för elever verksamhet och rektor. så att den stämmer överens med KF-koncernens behov och gymnasieskolans mål. Dessutom ska skolans utbildningar utvecklas för att vara KF Gymnasiet, ht (14)

9 Utvecklingsområde Lärling & ledarskap För att öka attraktionskraften på handelsprogrammet och samhällsprogrammet vidareutvecklar vi dessa program med inriktning på ledarskap med start läsåret 2008/2009. Ett helt nytt program startar: lärlingsprogrammet i butik, i samarbete med Coop. Syfte Innehåll Ledarskapsinriktningen ska genomsyra hela utbildningen; en bra ledarskapsinriktning och ett bra lärlingsprogram kommer att vara attraktivt för elever som väljer gymnasieskola. Vi ska bygga upp och utveckla lärlingsprogrammet i samråd med Coop för att skapa ett attraktivt program med hög kvalitet. Utformandet av ett helt nytt program, lärlingsprogrammet, och en ny inriktning mot ledarskap på de två övriga programmen, kommer att vara ett centralt utvecklingsområde för alla på skolan. Ett lärlingsråd kommer att bildas för lärlingsprogrammet, där lärare, elever och representanter från Coop ska finnas med. En utvecklingsgrupp ska startas för ledarskapsinriktningen med lärare på skolan. Gruppen ska arbeta med ledarskapsinriktningen i ett treårsperspektiv samt utforma ledarskapsprojektet i åk 1. Arbetssätt Ledarskapsinriktningen: Tid ska avsättas på studiedagar och pedagogiska forum då personalen arbetar med programutvecklingen mot ledarskap. Kontakt skapas med KF för att hitta föreläsare med ledarskapsinriktning. Lärlingsprogrammet:Vi kommer att genomföra studiebesök på och/eller ta kontakt med skolor som redan arbetar med lärlingsprogram för att hämta information. Då möjlighet till konferenser och kurser inom området erbjuds, ska skolan delta. Lärlingsprogrammet behöver organiseras och planeras i samråd med KF och i kommunikation med handledare ute på praktikplatserna. Uppföljning/ Uppföljning/utveckling kommer att ske kontinuerligt för att ytterligare förbättra utveckling verksamheten. Lärlingsrådet och utvecklingsgruppen för ledarskapsinriktningen ansvarar för att utvärdering och uppföljning görs. Mål Vårt mål är att vid läsårets slut ha genomfört ett bra ledarskapsprojekt samt att eleverna ska ha fått en serie föreläsningar inom ledarskapsområdet. Lärlingsprogrammet ska ha en tydlig struktur och organisation för årskurs ett som överlämnas till nästa årskurs ett. Det ska finnas en strukturerad planering för lärlingsprogrammets andra årskurs vid läsårets slut. KF Gymnasiet, ht (14)

10 Projektarbete Arbetssätt Genom det ämnesövergripande arbetssättet lär sig eleverna se samband mellan ämnen och får därigenom en helhetssyn i sitt lärande. De lär sig att ta egna initiativ och att självständigt ta ansvar för en del av arbetet och utvecklar på så sätt social kompetens. De tränas även i kritiskt tänkande. Projektarbetsformen förbereder eleverna för arbetslivet och för fortsatta studier och ger dem samtidigt insikt i och förståelse för människors olika kompetenser. Med projektarbete avser vi ett problemorienterat arbetssätt med tydliga mål som utgår från elevernas egna erfarenheter och kunskapsnivå. Eleverna arbetar i grupper med projekt som löper över en längre tid (tre-sex veckor) och i vilka flera olika kurser och ämnen ingår. Projektarbete kan även ske tillsammans med företag, företrädesvis kooperativa sådana. Lärare som deltar i projekt ansvarar för att det finns täckning i kursplanerna för målformuleringarna i projektbeskrivningarna. Vårt mål är att minst 50% av elevernas arbetstid ska ägnas åt projektarbete. Eleverna samarbetar under en längre tid i en projektgrupp och tar därvid gemensamt ansvar för att ett projektarbete planeras, genomförs och utvärderas inom den fastställda ramen. Eleverna uppmuntras till ett undersökande arbetssätt. Representanter för eleverna deltar tillsammans med handledarna i planeringen av ett projekt. Inför varje projekt utses nya elevrepresentanter som är med och formulerar projektbeskrivningen. Vi arbetar enlig den metodik som finns formulerad i vår projekthandbok. Ämneskunniga svarar för föreläsningar och resurstillfällen samt examination. Varje projekt utvärderas av elever och lärare. Utvärderingen utformas i samråd med eleverna och kan gälla både den enskilda elevens och gruppens arbete samt projektet som helhet. Utvärderingen kan vara muntlig eller skriftlig. Mål för läsåret 08/09 I projektarbete kommer vi ha fokus på att utveckla vårt arbetssätt inom följande områden: - Gruppindelning utveckla och utvärdera metoder för gruppindelning - Handledning i projekt alla arbetslag ska få vidareutbildning i handledning - Elevengagemang hitta vägar att öka elevers engagemang i projekten, i både planering och genomförande. KF Gymnasiet, ht (14)

11 Språkutveckling Utvecklingsområde och lärande Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Genom språket blir kunskap synlig och hanterbar. Förmågan att reflektera och att förstå omvärlden växer. (Lpf98) Enligt kursplanen i svenska ska eleven ges möjlighet att inse hur det egna lärandet går till samt få möjlighet att använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för sitt kunskapande. Innehåll Arbetssätt Ett språkutvecklande arbetssätt knyter an till de kunskaper eleverna för tillfället har att inhämta. De språkliga förmågorna tala, läsa, skriva och lyssna tränas ständigt genom bearbetning av de texter, talade och skrivna, som eleverna möter. Också genom redovisningar, muntliga och skriftliga, och diskussioner utvecklas språket. Skrivandet som tankeredskap ägnas ett särskilt intresse. Projektarbete ger en utmärkt förutsättning för språkutveckling. Arbetssättet främjar hög elevaktivitet och alla ges möjlighet att komma till tals. De problem och frågeställningar som eleverna arbetar med ska vara verklighetsanknutna. Vi strävar efter att eleverna får olika mottagare för sina arbeten, inte bara lärare och kamrater utan också praktikhandledare och andra uppdragsgivare. Genom loggskrivande och diskussioner får eleverna stora möjligheter att språka om sitt lärande och kunnande. Under de här betingelserna utvecklas både tanke och språk och därmed också personligheten. KF Gymnasiet, ht (14)

12 Utvecklingsområde Språkutveckling och lärande/lärarversion Bakgrund Mål Syfte Innehåll Arbetssätt Omfattning Se föregående sida Vårt mål är att få alla lärare att omfattas av detta utvecklingsområde i sin undervisning. Att utveckla elevernas talade och skrivna språk Att ge elever med särskilda behov ökat stöd Att genom goda undervisningsmetoder ge eleverna större självtillit. Det här läsåret kommer vi att ägna särskilt intresse åt loggboksskrivande det reflekterande samtalet. Vi kommer att ha fokus på dessa arbetsområden under våra pedagogiska fora. Däremellan prövar vi nya insikter och de gamla vi aktualiserat i våra projektgrupper. Språkutvecklingen ska stå i fokus för lärande genom hela skoltiden och i alla ämnen. Det är alla lärares ansvar att så sker. KF Gymnasiet, ht (14)

13 Programplaner HP - SP Handels och Administrationsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämnen 750 Kärnämnen 750 Projektarbete 100 Projektarbete 100 Gemensamma kurser Gemensamma kurser *Organisation & ledarskap 50 *Organisation & ledarskap 50 *Företagsekonomi A 50 Företagsekonomi A 50 Försäljning & service 50 *Försäljning & service 50 Praktisk marknadsföring A 50 *Praktiskt marknadsföring A 50 Datorkunskap 50 Datorkunskap 50 *Historia A 100 Historia A 100 Rättskunskap 50 Rättskunskap 50 *Småföretagande B 100 Småföretagande B 100 *Engelska B 100 Engelska B 100 Matematik B/Pers. försäljning 50 Matematik B 50 *Kommunikation 50 *Kommunikation 50 *Psykologi A 50 Psykologi A 50 Int.Ekonomi 50 Int.Ekonomi 50 Totalt 800 Totalt 800 Programskiljande kurser Programskiljande kurser Administration A 50 Moderna språk, steg Handel specialisering 200 Moderna språk, steg Inköp & varuhantering 100 Naturkunskap B 100 Affärsutveckling 50 Svenska C (muntl.o.skrift.kom)50 Praktisk marknadsföring B 100 Företagsekonomi B 150 Praktisk marknadsföring C 50 Projekt och företagande 50 Psykologi B 50 Totalt 550 Totalt 600 Individuella val 300 Individuella val 300 Totalt HP Totalt SP poäng individuella val t. ex. Ekonomi Media Pedagogiskt ledarskap Samhällskunskap B Matematik C + D Turism + affärsengelska Konferens och reception Specialidrott Eng C *Handelsprogrammet på KF Gymnasiet är för- *Samhällsvetenskapsprogrammet - ekonomi på KF Gymnasiet stärkt med kurser bl a i ekonomi och ledarskap. är förstärkt med kurser i ledarskap och arbetsplatsförlagd utb. KF Gymnasiet, ht (14)

14 Programplaner Lärlingsprogrammet Kärnämnen Svenska A 100 Svenska B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Naturkunskap A 50 Religion A 50 Samhällskunskap A 100 Historia 50 Estetisk Verksamhet 50 Idrott och Hälsa A 100 Övriga ämnen Datorkunskap 50 Apl Handelnspec. 200 Projektarbete 100 Individuella val 300 Totalt Lärling KF Gymnasiet, ht (14)

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2010-2011

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2010-2011 Arbetsplan för KF Gymnasiet 2010-2011 KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet.se KF Gymnasiet, ht 2009 Sida 1 av 11 INNEHÅLL Vår skola.3 Skolans

Läs mer

SKOLPLAN 11 jan 2008

SKOLPLAN 11 jan 2008 SKOLPLAN Skolplan för KF Gymnasiet Kooperativa Förbundets skola för handel och ekonomi KF Gymnasiet erbjuder en bred ekonomisk utbildning med nära koppling mellan teori och praktik. Skolan har ambitionen

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Ansökan om att starta ett helt nytt specialutformat program Hotell och turism på Tyresö Gymnasium

Ansökan om att starta ett helt nytt specialutformat program Hotell och turism på Tyresö Gymnasium TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2008-09-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (9) Eva Svensson, rektor Tyresö Gymnasium Tel: 08-5782 99 35 Diarienummer 2008 GAN 043 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 - I Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 T- f Utvecklingsstrategi för Södertäljes skolor Bakgrund: Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag

Läs mer

Visioner. Mål. Arbetsorganisation. Hjälmstaskolan 2011/2012. Arbetsplan

Visioner. Mål. Arbetsorganisation. Hjälmstaskolan 2011/2012. Arbetsplan 2011-06-30 Hjälmstaskolan 2011/2012 Arbetsplan Visioner I Hjälmstaskolan skall du: Bli berörd intellektuellt och känslomässigt. Utmanas och överraskas. Känna glädje, skaparlust, trygghet och gemenskap.

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

Handlingsplan för ökat elevinflytande i

Handlingsplan för ökat elevinflytande i Barn- och utbildningsnämnden Handlingsplan för ökat elevinflytande i skolår f-9 Vi har en skola för alla 1 där barn och vuxna har inflytande där de känner att de behövs och duger i en kreativ miljö där

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

skola för alla barn i Söderhamns kommun

skola för alla barn i Söderhamns kommun En skola för alla barn i Söderhamns kommun Vi vill: Lyfta fram kulturens möjligheter i skolan Stärka och utveckla musik, rytmik, dans, drama, slöjd, bild och form som vi redan har i skolan Bredda utbudet

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Verksamhetsplan. Fyren EkAlmens pedagogiska kompass

Verksamhetsplan. Fyren EkAlmens pedagogiska kompass Verksamhetsplan 2012-2013 Fyren EkAlmens pedagogiska kompass www.fyrenekalmen.se 2 När eleverna vet målet och på olika sätt tar sig dit med hjälp av uppmuntrande vuxna som tar tillvara på deras inre drivkraft,

Läs mer

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se Den moderna lärlingen Ett försprång mot andra företag när det gäller att få de bästa medarbetarna Gymnasieutbildning med stöd av branschen för ambitiösa framtidsinriktade elever som vill lära sig ett yrke

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

ARBETSPLAN 1 2013-2014

ARBETSPLAN 1 2013-2014 ARBETSPLAN 1 2013-2014 1 Arbetsplanen omfattar under läsåret såväl gymnasiesärskolans som lärvux verksamhet. I kommande arbetsplaner behandlas verksamheterna var och en för sig. TÄBY GYMNASIESÄRSKOLA ÄR

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande

Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande TÄRNA FOLKHÖGSKOLA Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande 2009-09-18 - 2 - Innehåll Bakgrund... - 3 - Syfte... - 4 - Metod... - 4 - Fakta... - 5 - Resultat... - 7 - Diskussion... - 9 - Referenser...-

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef KVALITETSUTVECKLING Normlösa förskola 2014/2015 Anna Ullén Alsander förskolechef Vision 2025 VÄRLDSVAN & HEMKÄR Invånarna är initiativrika Förskolan i Mjölby kommun förenar lärande och omsorg i en verksamhet

Läs mer

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 1 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 1 Gubbabackens förskola 2 Förskolans uppdrag 3 Värdegrunden 4 Barns inflytande 5 Utveckling och lärande 6 Våra traditioner

Läs mer

Vägen till entreprenörskap!

Vägen till entreprenörskap! Vägen till entreprenörskap! Styrdokument 2011 I skollagen står det att skolan ska främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2014 Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Sammanfattande analys Färsingaskolans verksamhet har under 2013 präglats av sammanslagning

Läs mer

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08 Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008- sept-08 Presentation Sollentuna Musikklasser är en tvåparallellig 4-9-skola med 355-360 elever. Eleverna kommer från alla delar av Sollentuna, men

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan Guldmedens Förskola Lokal arbetsplan Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är: Ett barn ÄR: nyfiket företagsamt lärande skapande Ett barn HAR: intressen

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012

Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012 Enhetens namn Toltorps förskola 1 Barnomsorgs- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2011 Vision Mölndals stad ger optimala

Läs mer

Arbetsplan 2015-2016

Arbetsplan 2015-2016 Arbetsplan 2015-2016 Gemensam arbetsplan för förskolorna Hallongården, Musikanten, och Skattkistan i Vivalla, Örebro Inledning och förutsättningar: Vivalla är ett av Örebro kommuns större bostadsområden.

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Alla barn och elever har rätt att nå målen Ny skollag ställer högre krav och innehåller en rad förändringar som påverkar förskola och skola 1. I all utbildning och

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Utbildningen Medieprogrammet är ett studieförberedande program med yrkespraktik, som fasas ut

Läs mer

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Bli den du är! Var och en ska kunna bli allt det som den har förutsättning att bli! Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun Elevhälsan ska bidra

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR HUMLESKOLAN

PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR HUMLESKOLAN romölla kommun ORGANISATION PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR HUMLESKOLAN Humleskolan är en treparallellig skola för grundskolans högre årskurser. Vårt upptagningsområde består av fyra F-6 skolor, Alvikenskolan,

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

INFORMATION TILL APL-PLATSERNA Barn- och fritidsprogrammet, elever i årskurs 3 inriktning Pedagogiskt arbete

INFORMATION TILL APL-PLATSERNA Barn- och fritidsprogrammet, elever i årskurs 3 inriktning Pedagogiskt arbete INFORMATION TILL APL-PLATSERNA Barn- och fritidsprogrammet, elever i årskurs 3 inriktning Pedagogiskt arbete Flera känner kanske till vårt BARN- OCH FRITIDSPROGRAM, men för dig som inte gör det tänkte

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden Borås Faställt av: Utbildningsnämnden Datum: 26 oktober 2010 För revidering ansvarar: Utbildningsnämnden, förutom

Läs mer

Ansökan om att starta Hantverksprogrammet, inriktning frisör vid Tyresö Gymnasium

Ansökan om att starta Hantverksprogrammet, inriktning frisör vid Tyresö Gymnasium TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2008-09-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (10) Eva Svensson, rektor Tyresö Gymnasium Tel: 08-5782 99 35 Diarienummer 2008 GAN 042 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan

Läs mer

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010.

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. 2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill visa på vikten av ett ansvarstagande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

1C - Från politisk vision till konkret skolsatsning

1C - Från politisk vision till konkret skolsatsning 1C - Från politisk vision till konkret skolsatsning Bryssel 2010 en individs förmåga att förverkliga sina idéer Simone Baldassarri arbetar med entreprenörskap och utbildning på Europeiska kommissionens

Läs mer

ASPERO IDROTTSGYMNASIUM. Skolplan 2007. Skolplan. Antagen av skolstyrelsen 070620. Org nr: 556636-3973

ASPERO IDROTTSGYMNASIUM. Skolplan 2007. Skolplan. Antagen av skolstyrelsen 070620. Org nr: 556636-3973 0 Antagen av skolstyrelsen 070620 1 en är Asperos styrdokument för den dagliga verksamheten för samtliga, elever och personal, vid Asperos skolor. Genom skolplanen förtydligas de övergripande styrdokumenten

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Verksamhetsrapport 2012/2013

Verksamhetsrapport 2012/2013 Tuna skolområde Datum 1 (9) 2013-06-19 Grundsärskola inriktning träningsskola + Gymnasiesärskola inriktning verksamhetsträning Verksamhetsrapport 2012/2013 Tuna skolområde Inledning Tuna skolområde består

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION 2015-08-06 Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med kvalitetsredovisning 2007-2008. Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med kvalitetsredovisning 2007-2008. Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet VERKSAMHETSBERÄTTELSE med kvalitetsredovisning 2007-2008 Barn- och fritidsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet BRITTA ODEVALL-MÄKI 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007-2008. Avseende Barn- och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Utvecklingsområde: Språklig medvetenhet 2014/2015

Utvecklingsområde: Språklig medvetenhet 2014/2015 Utvecklingsområde: Språklig medvetenhet 2014/2015 Normer och värden (Utdrag ur Likabehandlingsplanen) Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)....... Studentens namn Personnummer Kursbeteckning Antal veckor VFU.. Kommun/Partnerområde... VFU-lärare Skola/institution Skolår... HFU-lärare

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Inledning Vid Sammilsdalskolan åk 7-9 går ca 275 elever. Skolan har en idrott- och hälsaprofil som bland annat återspeglas i elevernas schema och timplan. I

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat

Läs mer

Förskola/skolplan för Tomelilla kommun och kommunens långsiktiga samlade styrdokument för förskola skolverksamheten.

Förskola/skolplan för Tomelilla kommun och kommunens långsiktiga samlade styrdokument för förskola skolverksamheten. Förskola/skolplan för Tomelilla kommun och kommunens långsiktiga samlade styrdokument för förskola skolverksamheten. INNEHÅLL Förskola/skolplan: Barn och utbildningsnämndens verksamhetsidé för förskola/skola.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Innehållsförteckning En kort presentation av mig som gjort denna verksamhetsplan.. 3 Varför arbeta med äventyrspedagogik?... 3 Koppling till styrdokument

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Klockargårds förskola

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Klockargårds förskola Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Klockargårds förskola Rektor: Åsa Karlsson Rektors telefonnummer: 035-152791 Skolområde: Norr Datum: 1 dec 2010 Dnr: BU 2010/0298 1. Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer