Arbetsplan för KF Gymnasiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan för KF Gymnasiet 2010-2011"

Transkript

1 Arbetsplan för KF Gymnasiet KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, STOCKHOLM Tel /81 Fax KF Gymnasiet, ht 2009 Sida 1 av 11

2 INNEHÅLL Vår skola.3 Skolans organisation...6 Ledarskap och lärling...7 Projektarbete...8 Språkutveckling och lärande..9 Programplan HP och SP...10 Programplan lärlingsprogrammet.11 KF Gymnasiet, ht 2009 Sida 2 av 11

3 Vår skola Tre program bred utbildning inom handel och ekonomi En skola mitt i stan KF Gymnasiet är en framtidsinriktad skola mitt i stan. Vi ger en bred utbildning inom handel och ekonomi i tre specialutformade program: Samhällsprogrammet ekonomi med ledarskapsprofil, Handelsprogrammet och Lärlingsprogrammet i butik. Ett av skolans mål är att förena teori och praktik. Skolan har cirka 250 elever i tre årskurser samt ett 20-tal anställda. Vi finns i fräscha lokaler på Högbergsgatan 62 på Södermalm. I huset finns också andra arbetsplatser. Vi följer de nationella kursplanerna. Utbildningen syftar också till att eleverna skall få kunskap om och förstå betydelsen av kooperativa idéer och värderingar. Arbetet präglas av ett globalt perspektiv med anknytning till kooperationens internationella kontaktnät. KF Gymnasiet På vår skola stimuleras eleverna till att söka kunskap genom återkommande projektarbeten och får samtidigt möjlighet att utveckla sin sociala kompetens. Organisationen och den fysiska miljön är utformade för att stödja den pedagogiska idén om en lärande organisation. Skolan har tre arbetsenheter, en för varje årskurs. Varje arbetsenhet omfattar elever och 5-6 lärare i ett arbetslag. Eleverna är indelade i mentorsgrupper och arbetet sker ofta i projekt över ämnesoch programgränserna. Lokalerna består av större och mindre rum och liknar mer ett modernt kontor än en traditionell skola. Syftet med organisationen är att ge förutsättningar för ett elevaktivt arbetssätt med helhet och sammanhang. Både lärare och elever har möjlighet till inflytande och ansvar genom att beslutsrätten över det dagliga arbetet ligger hos arbetsenheterna. Lärare och elever bestämmer t ex över schema, inköp av material och användning av lokalerna. Även elevvården sköts till stor del i arbetsenheterna. Ett elevaktivt arbetssätt Den stora pedagogiska utmaningen vid KF Gymnasiet är att utforma studierna på ett sådant sätt att eleverna är aktiva och känner sig delaktiga. Skolan ska vara en del av verkligheten som eleverna lever i, samtidigt som de når målen i de nationella och lokala styrdokumenten. Vår erfarenhet är att ett aktivt arbetssätt är det mest effektiva vid inlärning och därför är elevaktiva studiesituationer som projekt, APU (arbetsplatsförlagd utbildning) och UF (Ung Företagsamhet) exempel på viktiga inslag i vår skolas verksamhet. KF Gymnasiet, ht 2009 Sida 3 av 11

4 Lärare som följer eleverna under tre år Vår organisation, med lärare och arbetslag som följer eleverna under tre år, har visat sig fungera mycket bra. Elever och lärare har goda möjligheter att lära känna varandra, vilket gynnar elevernas utveckling på flera plan. Gymnasieåren är den period i livet då frigörelsen från föräldrarna sker och då behövs andra vuxna i närheten. Mentorer och andra lärare är mycket viktiga och eleverna uttrycker ofta att de uppskattar att de får respons och blir sedda. Arbetslag med olika kompetenser Arbetslag, där lärarna har olika ämneskompetenser, är en styrka för vår verksamhet. Det pedagogiska utvecklingsarbetet blir mer dynamiskt och förutsättningarna för framgångsrika projekt blir så mycket större. För lärarna är möjligheten till ett nära samarbete med en kollega, med en helt annan ämneskunskap, utvecklande i den egna yrkesrollen. Helhetssynen på varje enskild elev blir dessutom bättre och säkerheten vid bedömning och betygsättning ökar. Demokratiska arbetsformer Samverkan är grundbulten i all kooperativ verksamhet och våra eleverfår lära sig att ta ansvar både på individ- och gruppnivå. Organisationen främjar elevernas möjligheter till att föra fram synpunkter, förslag och vara med och påverka skolans verksamhet. Eleverna ska känna att de är delaktiga i beslut som leder till att skolan utvecklas. Projektarbete Ett centralt inslag i skolans arbetssätt är projektarbete. Det är en metod som väl svarar mot kooperationens grundtankar, eftersom den bygger på samarbete. Arbetssättet speglar dessutom vår pedagogiska grundsyn, nämligen den att lärandet sker i ett socialt sammanhang. Under de år som skolan har funnits till, har projektarbetsformen Blivit en naturlig och viktig del av utbildningen. Projekten är alltid ämnesintegrerade vilket ger eleverna en bra bild av hur verkligheten fungerar. Projektarbetsformen innebär aktiv elevmedverkan och möjlighet till påverkan av studierna. Dessutom ger projektarbetsformen goda möjligheter för eleverna att utveckla sin personliga kompetens: initiativ, kreativitet, kritiskt tänkande, samarbetsförmåga och ansvar. Under det sista läsåret arbetar eleverna med ett stort projekt, Ung Företagsamhet (UF). De prövar på att starta, driva och lägga ner ett företag med allt vad det innebär. Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) Alla elever på skolan har APU under alla tre åren, inom företrädesvis kooperationen på kontor och i butiker. Eleverna får en god kontakt med och inblick i arbetslivet. Eleverna får en möjlighet att förstå vad skolarbetet ska leda till, KF Gymnasiet, ht 2009 Sida 4 av 11

5 vilket påverkar studierna positivt. APU-perioderna är också en del av det elevaktiva arbetssätt som stimulerar till fortsatt lärande. Nationella undersökningar visar att gymnasieelever efterlyser APU också på de teoretiska programmen. Vår strävan är att ständigt förbättra och utveckla den arbetsplatsförlagda utbildningen. Gemensam inriktning Internationella kontakter Eleverna vid KF Gymnasiet, oavsett programinriktning, läser många kurser gemensamt. Det stimulerar och ökar utvecklingsmöjligheterna för eleverna som har olika kunskaper och styrkor som de kan delge varandra. Detta visas påtagligt i olika samarbetssituationer som projekt och UF. Det leder även till en ökad respekt och förståelse för varandras olikheter. Eleverna vid vår skola ska beredas möjlighet till internationella kontakter. Förutom språkträning är kunskapen om och förståelsen för andra länder, folk och kulturer en nödvändighet inför framtiden. Många av dagens elever kommer att studera, arbeta utomlands eller ha täta kontakter med andra länder i sitt framtida yrkesliv. Möjligheten till att genomföra arbetsplatsförlagd utbildning i andra länder, ger eleverna erfarenheter och upplevelser som är av stor betydelse för den egna personlighetsutvecklingen. Kooperation Utan gränser I syfte att stärka kontakten med länder i tredje världen har skolan ett nära samarbete med organisationen Kooperation Utan gränser. Detta gäller särskilt kursen Globala studier vilken avslutas med en resa till ett utvecklingsland. Kooperation Utan gränser hjälper till med val av land. Samarbete med högskola och universitet Ett samarbete med Södertörns högskola och Campus Roslagen i Norrtälje är under utarbetande. KF Gymnasiet, ht 2009 Sida 5 av 11

6 Skolans organisation Så här arbetar vi KF Gymnasiets skolstyrelse - Rektor Ledningsgrupp Skolråd Kooperativa företag och organisationer Arbetsenhet 1 Elever och lärare åk 1 Arbetsenhet 2 Elever och lärare åk 2 Högskola Samhälle Arbetsenhet 3 Elever och lärare åk 3 Föräldrar Skolan är organiserad Vårt syfte i tre med arbetsenheter. detta utvecklingsområde I varje arbetsenhet är att på finns ett strukturerat en arbetslagsledare, sätt uveckla en av lärarna, skolans som ingår verksamhet tillsammans så att med den rektor stämmer i skolans överens ledningsgrupp. med KF-koncernens Skolrådet behov och består av representanter gymnasieskolans för elever mål. och Dessutom rektor. ska skolans utbildningar utvecklas för att vara KF Gymnasiet, ht 2009 Sida 6 av 11

7 Utvecklingsområde Ledarskap & lärling För att öka attraktionskraften för våra utbildningar vidareutvecklar vi framför allt samhällsprogrammet med inriktning på ledarskap och startar upp ett nytt lärlingsprogram i butik, i samarbete med Coop, från och med läsåret 2008/2009 och vidare under 2009/2010. Mål Syfte Innehåll Vårt mål är att vid läsårets slut ha genomfört ett bra ledarskapsprojekt i år 1 och 2, och skapat en tydlighet i vad som utmärker vår ledarskapsprofil för samtliga årskurser. Vi arbetar också direkt i personalgruppen med ledarskapsutveckling genom bland annat föreläsningar. Lärlingsprogrammet ska få en tydlig struktur och organisation för samtliga årskurser under 2009/2010 och vi kommer att arbeta med validering och handledarutbildning. Ledarskapsinriktningen ska genomsyra hela utbildningen; en bra ledarskapsinriktning och ett bra lärlingsprogram kommer att vara attraktivt för elever som väljer gymnasieskola. Vi fortsätter att bygga upp och utveckla lärlingsprogrammet i samråd med Coop för att skapa ett attraktivt program med hög kvalitet. Utvecklingen av ett helt nytt program, lärlingsprogrammet, och en ny inriktning mot ledarskap, kommer att vara ett centralt för alla på skolan. En utvecklingsgrupp, som arbetar med kontakter inom KF koncernen, finns för ledarskapsinriktningen på skolan. Gruppen arbetar i ett treårsperspektiv. Ett lärlingsråd har bildats för lärlingsprogrammet, där lärare, elever och representanter från Coop finns med. Under 2009/2010 kommer lärlingsrådet att övergå i ett gemensamt programråd med handelsprogrammet. Arbetssätt Ledarskapsinriktningen: Tid avsätts på studiedagar och pedagogiska forum då personalen arbetar med ledarskap på olika nivåer i organisationen. Kontakter finns bland annat med KF för att skapa en gemensam syn kring ledarskapsutveckling. Lärlingsprogrammet: Vi kommer att fortsätta samarbetet med Svensk Handel och då möjlighet till konferenser och kurser inom området erbjuds, ska skolan delta. Lärlingsprogrammet behöver kontinuerligt organiseras och planeras i samråd med KF och i kommunikation med handledare ute på praktikplatserna. Uppföljning/ Uppföljning och utveckling kommer att ske kontinuerligt för att ytterligare utveckling förbättra verksamheten. Lärlingsrådet och utvecklingsgruppen för Ledarskapsinriktningen ansvarar för att utvärdering och uppföljning görs. KF Gymnasiet, ht 2009 Sida 7 av 11

8 Projektarbete Arbetssätt Genom ett ämnesövergripande och undersökande arbetssätt lär sig eleverna se samband mellan ämnen och får därigenom en helhetssyn i sitt lärande. De lär sig att ta egna initiativ och att självständigt ta ansvar för en del av arbetet och utvecklar på så sätt samarbete och social kompetens. De tränas även i kritiskt tänkande. Projektarbetsformen förbereder eleverna för arbetslivet och för fortsatta studier och ger dem samtidigt insikt i och förståelse för människors olika kompetenser. Med projektarbete avser vi ett problemorienterat arbetssätt med tydliga mål som utgår från elevernas kunskapsnivå. Eleverna arbetar i grupper med projekt som löper över en längre tid (tre-sex veckor) och i vilka flera olika kurser och ämnen ingår. Lärare som deltar i projekt ansvarar för att det finns täckning i kursplanerna för målformuleringarna i projektbeskrivningarna. Eleverna samarbetar under en längre tid i en projektgrupp och tar därvid gemensamt ansvar för att ett projektarbete planeras, genomförs och utvärderas inom den fastställda ramen. Vi arbetar enlig den metodik som finns formulerad i vår projekthandbok. Varje projekt utvärderas av elever och lärare. Utvärderingen utformas i samråd med eleverna och kan gälla både den enskilda elevens och gruppens arbete samt projektet som helhet. Utvärderingen kan vara muntlig eller skriftlig. Mål för läsåret 09/10 I projektarbete kommer vi ha fokus på att utveckla vårt arbetssätt inom följande områden: Att öka elevernas engagemang hitta vägar att öka elevers engagemang i projekten, i både planering och genomförande. Att representanter för eleverna deltar tillsammans med handledarna i planeringen av ett projekt. Inför varje projekt utses nya elevrepresentanter som är med och formulerar projektbeskrivningen. KF Gymnasiet, ht 2009 Sida 8 av 11

9 Språkutveckling och lärande Utvecklingsområde Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. Genom språket blir kunskap synlig och hanterbar. Förmågan att reflektera och att förstå omvärlden växer. (Lpf98) Enligt kursplanen i svenska ska eleven ges möjlighet att inse hur det egna lärandet går till samt få möjlighet att använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för sitt kunskapande. Mål Syfte Innehåll Att alla elever ska utvecklas optimalt i sin språkförmåga genom att alla lärare omfattar detta utvecklingsområde i sin undervisning. Att utveckla elevernas språkförmåga Att ge elever med särskilda behov ökat stöd Att genom goda undervisningsmetoder ge eleverna större självtillit. Det här läsåret kommer vi att ägna särskilt intresse åt loggboksskrivande det reflekterande samtalet regelbunden läsning Ett språkutvecklande arbetssätt knyter an till de kunskaper eleverna för tillfället har att inhämta. De språkliga förmågorna tala, läsa, skriva och lyssna tränas ständigt genom bearbetning av de texter, som eleverna möter. Också genom redovisningar, muntliga och skriftliga, och diskussioner utvecklas språket. Skrivandet som tankeredskap ägnas ett särskilt intresse. Arbetssätt Projektarbete ger en utmärkt förutsättning för språkutveckling. Arbetssättet främjar hög elevaktivitet och alla ges möjlighet att komma till tals. De problem och frågeställningar som eleverna arbetar med ska vara verklighetsanknutna. Vi strävar efter att eleverna får olika mottagare för sina arbeten, inte bara lärare och kamrater utan också praktikhandledare och andra uppdragsgivare. Genom loggskrivande och diskussioner får eleverna stora möjligheter att språka om sitt lärande och kunnande. Under de här betingelserna utvecklas både tanke och språk och därmed också personligheten. KF Gymnasiet, ht 2009 Sida 9 av 11

10 Programplaner *Handelsprogrammet på KF Gymnasiet är förstärkt med kurser bl a i ekonomi och ledarskap. *Samhällsvetenskapsprogrammet - ekonomi på KF Gymnasiet är förstärkt med kurser i ledarskap och arbetsplatsförlagd utb. HP - SP Handels och Administrationsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämnen 750 Kärnämnen 750 Projektarbete 100 Projektarbete 100 Gemensamma kurser Gemensamma kurser *Organisation & ledarskap 50 *Organisation & ledarskap Företagsekonomi A 50 Företagsekonomi A 50 Försäljning & service 50 *Försäljning & service 50 Praktisk marknadsföring A 50 *Praktiskt marknadsföring A 50 Datorkunskap 50 Datorkunskap 50 *Historia A 100 Historia A 100 Rättskunskap 50 Rättskunskap 50 *Småföretagande B 100 Småföretagande B 100 *Engelska B 100 Engelska B 100 * Matematik B/Pers.försäljning 50 Matematik B 50 *Psykologi A 50 Psykologi A 50 Totalt 750 Totalt 750 Programskiljande kurser Programskiljande kurser Administration A 50 Moderna språk, steg Handel specialisering 200 Moderna språk, steg Inköp & varuhantering 100 Naturkunskap B 100 Affärsutveckling 50 Svenska C (muntl.o.skrift.kom)50 Praktisk marknadsföring B 100 Företagsekonomi B 150 Praktisk marknadsföring C 50 Projekt och företagande 50 Kommunikation 50 Internationell ekonomi 50 Totalt 650 Totalt 650 Individuella val 300 Individuella val 300 Totalt HP Totalt SP poäng individuella val t. ex. Globala studier Ekonomi Digitalt skapande & fotografisk bild Filosofi A & Religion B Matematik C och D Turism och Affärsengelska Specialidrott Engelska C Fotografisk bil KF Gymnasiet, ht 2009 Sida 10 av 11

11 Programplaner Lärlingsprogrammet Kärnämnen Svenska A 100 Svenska B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Naturkunskap A 50 Religion A 50 Samhällskunskap A 100 Historia 50 Estetisk Verksamhet 50 Idrott och Hälsa A 100 Övriga ämnen Datorkunskap 50 Apl Projektarbete 100 Individuella val 300 Totalt Lärling KF Gymnasiet, ht 2009 Sida 11 av 11

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009. KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet.

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009. KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet. Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009 KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet.se INNEHÅLL Ledardeklaration...3 Vår skola...5 Skolans organisation...8

Läs mer

SKOLPLAN 11 jan 2008

SKOLPLAN 11 jan 2008 SKOLPLAN Skolplan för KF Gymnasiet Kooperativa Förbundets skola för handel och ekonomi KF Gymnasiet erbjuder en bred ekonomisk utbildning med nära koppling mellan teori och praktik. Skolan har ambitionen

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Entreprenörskap i styrdokumenten

Entreprenörskap i styrdokumenten Entreprenörskap i styrdokumenten Redan 1946 1946 års skolkommission: Skolans ska inriktas på att fostra elever till självständighet och kritiskt sinnelag å ena sidan och samarbete, lust att engagera sig

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet Denna information gäller för dig som påbörjat din gymnasieutbildning höstterminen 2010 eller tidigare. implaner för läsåret 2011/2012 är ännu inte färdiga. Eksjö Gymnasium implan för: HP00 implan: 07 Handels-

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Handels-och administrationsprogrammet

Handels-och administrationsprogrammet Handels-och administrationsprogrammet Frans Suell och Jörgen kocks gymnasium Handelsgymnasiet Service College Turism och resor Känsla för service HANDELSGYMNASIET Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2015/2016 1 Arbetsplanen beskriver verksamhetens visioner och mål samt strategier för att nå dessa. Planen revideras varje läsår genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA

Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA Är detta vad du söker? Är du intresserad av att få en framtid inom handel av varor och tjänster. Programmet ger dig även grunden för fortsatt lärande

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Arbetsplan/Verksamhetsplan för Brearedsskolan i Vallås VO Arbetsplanen gäller läsåret 2010-11

Arbetsplan/Verksamhetsplan för Brearedsskolan i Vallås VO Arbetsplanen gäller läsåret 2010-11 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKOLOMRÅDE SÖDER BREAREDSKOLAN VALLÅS VO Arbetsplan/Verksamhetsplan för Brearedsskolan i Vallås VO Arbetsplanen gäller läsåret 2010-11 Inledning Denna arbetsplan/verksamhetsplan

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolan Platsen för möten, lärande och utveckling Detta dokument sammanfattar de grundläggande förhållningssätt, värderingar och arbetssätt som

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

ARBETSPLAN 2015/2016

ARBETSPLAN 2015/2016 ARBETSPLAN 2015/2016 VISION Variation Delaktighet Trivsel Värmdö gymnasium ska vara en skola som kännetecknas av variation och flexibilitet, en skola där elever och personal upplever delaktighet, där olikhet

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Logistik- & Handelsprogrammet

Logistik- & Handelsprogrammet Logistik- & Handelsprogrammet Vill du gå en bred utbildning där du har möjlighet att välja mellan sex olika fördjupningsområden som kan leda till jobb inom transport, lager, logistik, handel eller turism?

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2014/15

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2014/15 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2014/15 Spyken Läsåret 2013/2014 Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Totalt 176 elever 82 elever 360

Läs mer

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan Smålandsstenars skolområde Arbetsplan 2004-2005 1. Elevernas kunskaper - intresse och lust att lära med särskilt fokus på språk och matematik. Allt arbete ska syfta till att på ett lustfyllt sätt skapa

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Årsunda grundskola arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Årsunda grundskola arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse XX Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Årsunda grundskola arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2017-2018 Bakgrund Ett utvecklingsprogram beslutades i kunskapsnämnden hösten

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Ansökan om att starta ett helt nytt specialutformat program Hotell och turism på Tyresö Gymnasium

Ansökan om att starta ett helt nytt specialutformat program Hotell och turism på Tyresö Gymnasium TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2008-09-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (9) Eva Svensson, rektor Tyresö Gymnasium Tel: 08-5782 99 35 Diarienummer 2008 GAN 043 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om

Läs mer

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program SKOLFS 1999:12 Utkom från trycket den 1 februari 2000 Senaste lydelse av Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Bygga broar Gymnasiesärskolan och arbetslivet. Bengt Weidow Undervisningsråd

Bygga broar Gymnasiesärskolan och arbetslivet. Bengt Weidow Undervisningsråd Bygga broar 2015 Gymnasiesärskolan och arbetslivet Bengt Weidow Undervisningsråd Disposition 1. Ny gymnasiesärskola 2. Programmål, programfördjupningspaket och apl 3. Samverkan med arbetslivet 4. Skolans

Läs mer

värdegrunder konsten att skapa ett utvecklande arbetsklimat för alla

värdegrunder konsten att skapa ett utvecklande arbetsklimat för alla värdegrunder konsten att skapa ett utvecklande arbetsklimat för alla John Norlander 4-5 Vår vision 6-7 Stora utmaningar 8-9 Mål 10-11 Vår framtid 12-13 Värdegrunder 14-15 Stort personligt ansvar 16-17

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA NORMER OCH VÄRDEN Värdegrundsarbetet Det saknas eller finns i liten utsträckning en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. Det finns till viss

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering är till för dig som vill arbeta inom handel, administration eller kommunikation. Du kan också

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag Bilingual Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Verksamhetsplan läsåret 2016/17. Häsängsskolan/Stråningstorpsskolan

Verksamhetsplan läsåret 2016/17. Häsängsskolan/Stråningstorpsskolan Verksamhetsplan läsåret 2016/17 Häsängsskolan/Stråningstorpsskolan Översikt/sammanfattning VAD behöver göras/prioriterade åtgärder HUR och av vilka VARFÖR?/ förväntat resultat Uppföljning (hur och när)

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag 8-9 Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts upp

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument.

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Inledning All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Vårt mål är att alla barn inom skolans upptagningsområde uppnår

Läs mer

FERLINSKOLAN

FERLINSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2015-2016 FERLINSKOLAN Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan

Läs mer

2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN

2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

Arbetsplan Lingonbackens förskola

Arbetsplan Lingonbackens förskola Sandvikens kommun Arbetsplan Lingonbackens förskola 2015-2016 Kunskapsförvaltningen Datum 20150831 Sidan 2(7) Lingonbackens arbetsplan 2015-2016 I analyserna från Lingonbackens kvalitetsredovisning för

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Läsåret 2012-13 Borås

Läsåret 2012-13 Borås Lokal arbetsplan Läsåret 2012-13 Borås Innehållsförteckning Rubrik Sida Skolans uppdrag... 3 Vision... 3 Pedagogisk profil... 4 Mål... 4 Omsorg om individen... 4 Kvalificerad utbildning... 4 Professionell

Läs mer

Carl Adolph Agardhgymnasiet

Carl Adolph Agardhgymnasiet Carl Adolph Agardhgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet Du behöver inte vara bäst när du kommer - du är det när du slutar Språk är mycket mer än glosor och grammatik,. Det märker

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kultur- och utbildningsnämnden 2010-11-09 SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN antagen av Kfm 101220 96 VARFÖR EN SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN? Grundläggande för all

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun Verksamhetsbeskrivning 081120 St:Olof Resursskola: Skolan ligger i ett kulturlandskap med skog och hav i omedelbar närhet. Skolan erbjuder undervisning i alla kärnämnen,

Läs mer

När. idrottslig. Skolans. Skolans. för varje enskild elev. närhet till allt. med buss från. skolan. träningsmiljö. dina studier.

När. idrottslig. Skolans. Skolans. för varje enskild elev. närhet till allt. med buss från. skolan. träningsmiljö. dina studier. När valet mellan utbildning och elitidrottinte är ett alternativ! ENGY är nu igång på allvar. Nu är det dags att söka till höstterminen 2009. Ta chansen att optimera dina förutsättningar på alla plan.

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer