Arbetsplan för Vedeby särskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan för Vedeby särskola"

Transkript

1 Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg miljö. En helhetssyn på lärande ska genomsyra hela verksamheten. På vår skola ska ett helhjärtat engagemang genomsyra skolans verksamhet, där allt är möjligt när vi alla hjälps åt! Grundsärskolan är en del av Vedebyskolan med sammanlagt ca 275 elever. Grundsärskolan på Vedeby har ca 30 elever. Några av dessa läser ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Tillsammans kommer vi, fr o m 2014, grundskolan och grundsärskolan, att jobba under parollen 4 ess. Med 4 Ess vill vi skapa en gemensam inriktning för barn och ungdomars lärande i Lyckeby skolområde. I enlighet med våra styrdokument har vi valt att fokusera på språk, självständighet, samspel och science. Detta stämmer också överens med EU:s nyckelkompetenser som beskriver vad som är betydelsefullt för våra barn och ungdomar i ett globalt samhälle. Språk :Att kommunicera handlar om att förstå och att göra sig förstådd. Detta handlar om att utveckla uttrycksformer av olika slag, till exempel i drama, bild, tal och skrift. Det handlar också om att utveckla förmågan att lyssna. Självständighet: Att utveckla självständighet handlar om att tro på sig själv. Detta innebär att utveckla en inre trygghet och ta ansvar för sitt lärande. Samspel: Att kunna samspela med andra handlar om att utveckla en social och medborgerlig kompetens. Detta handlar om att visa respekt och omsorg om sina medmänniskor. Science: Att utveckla naturvetenskapligt och tekniskt kunnande handlar om att förstå och utforska vår värld. Detta innebär att få delta i ett utforskande arbetssätt i laborativa miljöer.

2 Målet i Lyckeby skolområde är att utveckla barn och ungas kommunikativa förmåga, främja deras självständighet och i samspel med andra utforska världen för att ge förutsättningar för att alla ska nå målen i skolan. Genom denna inriktning knyter vi samman våra barns och ungas lärande. Våra barn och ungdomar kommer att känna igen sig i de 4 Essen genom hela sin skoltid. Fakta om enheten Grundsärskola med ca 30 elever i åldern 7-16 Hög vuxennärvaro med specialkompetens Individuellt anpassad studiegång utifrån särskolans kursplaner Helhetssyn på lärande Aktivt lärande och spännande upplevelser utifrån elevernas förmågor och förslag. Närmiljö som används för att praktiskt befästa kunskaper som t.ex. studiebesök på både privata och offentliga arbetsplatser, historiska miljöer (t.ex. Lyckå slottsruin, Karlskrona världsarv) Ekebacken, skärgården m.m. Hållbart liv och livsmiljö (frågeställningar som berör hälsa, miljö, ekonomi och relationer är återkommande under skoldagen) Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav Med vår arbetsplan vill vi tydliggöra vilka prioriterade mål vi har och vilka åtgärder och aktiviteter vi ska arbeta med under året, för att driva och utveckla vår verksamhet utifrån uppdraget vi har från stat och kommun.

3 Aktiviteter och prioriterade satsningar Mål: Utökat samarbete mellan grundskolan och särskolan Gemensamt elevråd (en gång per månad) Friluftsdagar(en gång per termin) Medverka vid några arbetspass i fysik och kemi i grundskolans lokaler med ordinarie ämneslärare Gemensamma rastaktiviteter vid några tillfällen under hösten Fortsatt och utökat samarbete mellan skolformerna för optimal kunskapsinhämtning för alla elever En gemensam temadag under hösten och förhoppningsvis ett återkommande längre gemensamt tema för hela Vedebyskolan Bjuda in inspirerande föreläsare. Förslagsvis Jesper Hult Lissmark som föreläser om alla elevers möjlighet att förverkliga sina drömmar vänd motgång till medgång En gemensam arbetsplatsträff för all personal minst en gång per termin Trygghet och tolerans Mål: Alla ska visas respekt och respektera varandra. Bra bemötande - Regler och bemötande är en stående punkt på dagordningen vid personalens konferens varje vecka och på klassrådets dagordning. Dagliga etiska samtal Etik, moral och social kompetens diskuteras i den sociala interaktionen. Hög vuxennärvaro - Personaltätheten är högre än på grundskolan. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling - Målsättningen i planen: Trygghet, respekt och ansvar - förbud mot all form av kränkande behandling och diskriminering av barn och vuxna.

4 Kunskap och kvalitet Mål: Eleven ska ges en individuellt anpassad studiegång med en optimal kunskapsinhämtning utifrån elevens förutsättningar. Hög vuxennärvaro - Personalen har specialpedagogisk kompetens och personaltätheten är högre än på grundskolan. Individuell plan - Varje elev har en individuell plan som grundar sig på elevens dokumenterade kunskapsinhämtning och förmåga till inlärning. Den pedagogiskt ansvarige upprättar och utvärderar en ny individuell plan varje termin utifrån elevens utvecklingsschema i samråd med vårdnadshavare och elev vid utvecklingssamtalen. Inlärningsmiljön anpassas till elevens behov. Kunskap - Inlärningen stimuleras både genom gruppaktiviteter där upplevelsebaserat lärande är centralt och genom individuellt upplagd studiegång. Kursplaner - Undervisningen följer LGR 11 Kommunikationsstöd - Skolan har pedagoger med god teckenkompetens. All personal har kontinuerlig fortbildning i TAKK (Tecken som alternativ kommunikation)

5 Delaktighet och inflytande för elever Mål: Alla elever ska ges största möjliga delaktighet och inflytande i det som berör dem. Evenemang- Elever, föräldrar och personal genomför olika evenemang tillsammans och hittar gemensamma forum för att stärka samarbetet och elevens sociala utveckling. Elevenkät - En gång per termin ska eleverna svara på enkäten Hur bra är vår skola? muntligt eller skriftligt. Resultatet ska delges eleverna på klassrådet och vårdnadshavarna på föräldramötet, där uppföljning och eventuella åtgärder ska diskuteras. Elevsamarbete - Tillsammans med andra elever i flexibla grupper utvecklas förmågan att samarbeta och påverka skoldagen. Klassråd - För att ge eleverna möjlighet till inflytande på sin skola, finns klassrådet i den grupp man tillhör och dessutom stormöte för alla på skolan 1-2 gånger per termin. Veckobrev - För att stärka elevers och föräldrars inflytande och uppnå en god kontakt med hemmet, lämnas information genom veckobreven. Genom denna information har alla möjlighet att följa skolans arbete och kan komma med förslag och synpunkter som främjar verksamheten. Utvecklingssamtal Planerade samtal genomförs tillsammans med elever och föräldrar en gång per termin där en individuell utvecklingsplan upprättas. Stefan Andreasson

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer