VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA"

Transkript

1 VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA NORMER OCH VÄRDEN Värdegrundsarbetet Det saknas eller finns i liten utsträckning en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. Det finns till viss del en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. Det finns till stora delar en gemensam och förankrad syn på värdegrunden bland personalen. Det finns i hög grad en gemensam och förankrad syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. Det saknas ett aktivt arbete med att utveckla en förståelse för alla människors lika värde Det finns i viss utsträckning ett aktivt arbete med att utveckla en förståelse för alla människors lika värde Det finns till stora delar ett aktivt arbete med att utveckla en förståelse för alla människors lika värde Det finns i hög grad ett aktivt arbete med att utveckla en förståelse för alla människors lika värde Det saknas eller finns i liten utsträckning ett systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling med utgångspunkt från en plan. Det bedrivs i viss utsträckning ett systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling med utgångspunkt från en plan. Det bedrivs ett till stora delar ett systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling med utgångspunkt från en plan. Det bedrivs i hög grad ett systematiskt arbete mot diskriminering och kränkande behandling med utgångspunkt från en plan. Förhållningssätt mellan elever och personal Det saknas ett respektfullt förhållningssätt mellan: personal/personal, personal/elev elev/elev Det finns brister i det respektfulla förhållningssätet mellan: personal/personal, personal/elev elev/elev Det finns till stora delar ett respektfullt förhållningssätt mellan: personal/personal personal/elev elev/elev Det finns i hög grad ett respektfullt förhållningssätt mellan: personal/personal, personal/elev elev/elev Arbetsklimat för elever Det är sällan eller aldrig arbetsro/studiero i verksamheten. Det är till viss del arbetsro/ studiero i verksamheten Det är oftast arbetsro/ studiero i verksamheten. Hela verksamheten präglas i hög grad av arbetsro/studiero. Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad

2 KUNSKAPER Hur gymnasieskolan arbetar så att varje elev ges möjlighet att nå examensmålen Undervisningen är sällan eller aldrig strukturerad. Undervisningen anknyter inte alls eller i liten utsträckning till det nationella programmets examensmål. Undervisningen är delvis strukturerad. Undervisningen anknyter till viss del till det nationella programmets examensmål. Undervisningen är till stora delar strukturerad. Undervisningen anknyter till stora delar till det nationella programmets examensmål. Undervisningen är i hög grad strukturerad. Undervisningen anknyter i hög grad till det nationella programmets examensmål. Eleverna förstår sällan eller aldrig syftet med aktiviteter i undervisningen, vilka kunskaper de ska få möjlighet att utveckla och hur de ska få visa sina kunskaper. Eleverna förstår i viss mån syftet med aktiviteter i undervisningen, vilka kunskaper de ska få möjlighet att utveckla och hur de ska få visa sina kunskaper. Eleverna förstår i relativt stor utsträckning syftet med aktiviteter i undervisningen, vilka kunskaper de ska få möjlighet att utveckla och hur de ska få visa sina kunskaper. Eleverna förstår i stor utsträckning syftet med aktiviteter i undervisningen, vilka kunskaper de ska få möjlighet att utveckla och hur de ska få visa sina kunskaper. Eleverna ges sällan eller aldrig möjlighet att pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Eleverna får ibland pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Eleverna får vanligtvis pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Eleverna får i hög grad pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Eleverna ges sällan eller aldrig möjligheter till ämnesövergripande arbete för att få överblick och sammanhang Eleverna får ibland möjligheter till ämnesövergripande arbete för att få överblick och sammanhang Eleverna får ofta möjligheter till ämnesövergripande arbete för att få överblick och sammanhang Eleverna får i stor utsträckning möjligheter till ämnesövergripande arbete för att få överblick och sammanhang Eleverna ges i liten utsträckning möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna ges till viss del möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna ges till stora delar möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna ges i hög grad möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad

3 Eleverna ges i liten utsträckning möjlighet att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter Eleverna ges i viss mån möjlighet att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter Eleverna ges i relativt stor utsträckning möjlighet att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter Eleverna ges i stor utsträckning möjlighet att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter Arbetssätt som stimulerar samarbete mellan eleverna i deras lärande förekommer sällan eller saknas helt. Arbetssätt som stimulerar samarbete mellan eleverna i deras lärande förekommer till viss del. Arbetssätt som stimulerar samarbete mellan eleverna i deras lärande är vanligt förekommande. Arbetssätt som stimulerar samarbete mellan eleverna i deras lärande förekommer i hög grad. Arbetssätt som stimulerar språk- och kommunikationsutveckling förekommer sällan eller saknas helt. Arbetssätt som stimulerar språkoch kommunikationsutveckling förekommer till viss del. Arbetssätt som stimulerar språk- och kommunikationsutveckling är vanligt förekommande. Arbetssätt som stimulerar språk- och kommunikationsutveckling förekommer i hög grad. Hur verksamheten anpassas till elever i behov av särskilt stöd Verksamheten anpassas inte alls eller i liten utsträckning för elever i behov av särskilt stöd. Det saknas eller finns i liten utsträckning strategier och metoder för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten anpassas till viss del för elever i behov av särskilt stöd. Det finns i viss mån strategier och metoder för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten anpassas till stora delar för elever i behov av särskilt stöd. Det finns relativt väl fungerande strategier och metoder för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten anpassas i hög grad för elever i behov av särskilt stöd. Det finns väl fungerande strategier och metoder för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Miljön som stöd för lärandet Lärandemiljön är i liten utsträckning stimulerande, utmanande och mångsidig. Lärandemiljön är delvis stimulerande, utmanande och mångsidig. Lärandemiljön är till stora delar stimulerande, utmanande och mångsidig. Lärandemiljön är till stora delar stimulerande, utmanande och mångsidig. Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad

4 ANSVAR OCH IN- FLYTANDE FÖR ELEVER Ansvar för det egna lärandet Elever ges liten eller ingen möjlighet att ta ansvar för sina egna handlingar och arbetsmiljö. Elever ges viss möjlighet att ta ansvar för sina egna handlingar och arbetsmiljö. Elever ges till stora delar möjlighet att ta ansvar för sina egna handlingar och arbetsmiljö. Elever ges i hög grad möjlighet att ta ansvar för sina egna handlingar och arbetsmiljö. Elever ges liten eller ingen möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. Elever ges viss möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. Elever ges till stora delar möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. Elever ges i hög grad möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. Inflytande över verksamheten Demokratiska arbetsformer Elevers tankar, intressen och åsikter tas aldrig eller sällan tillvara i verksamheten. Elever ges inga eller små möjligheter att påverka sin egen situation. Elevers tankar, intressen och åsikter tas i viss utsträckning tillvara i verksamheten. Elever ges till viss del möjlighet att påverka sin egen situation. Elevers tankar, intressen och åsikter tas i relativt stor utsträckning tillvara i verksamheten. Elever ges relativt stor möjlighet att påverka sin egen situation. Elevers tankar, intressen och åsikter tas i hög grad tillvara i verksamheten. Elever ges i hög grad möjlighet att påverka sin egen situation. Elever har litet eller inget inflytande över planering, arbetssätt, och innehåll. Elever har ett visst inflytande över planering, arbetssätt, och innehåll. Elever har relativt stort inflytande över planering, arbetssätt, och innehåll. Elever har i hög grad inflytande över planering, arbetssätt, och innehåll Formella forum för demokrati fungerar bristfälligt eller inte alls Formella forum för demokrati har vissa brister. Formella forum för demokrati fungerar relativt bra. Formella forum för demokrati fungerar mycket bra. Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad

5 BEDÖMNING OCH BETYG Elevers kännedom om kunskapskraven i de olika ämnena Eleverna saknar eller har dålig kännedom om kunskapskraven i de olika ämnena. Eleverna har bristande förmåga att bedöma sina egna resultat i flertalet ämnen. Eleverna har viss kännedom om kunskapskraven i de olika ämnena. Eleverna har till viss del bristande förmåga att bedöma sina egna resultat i flertalet ämnen. Eleverna har god kännedom om kunskapskraven i de olika ämnena. Elever har relativt väl utvecklad förmåga att bedöma sina egna resultat i flertalet ämnen Eleverna har mycket god kännedom om kunskapskraven i de olika ämnena. Elever har en väl utvecklad förmåga att bedöma sina egna resultat i flertalet ämnen. Återkoppling av elevers lärande till elever och/eller föräldrar Föräldrar och elever ges i liten utsträckning förutsättning att få kännedom om elevens kunskapsutveckling. Föräldrar och elever ges i viss utsträckning förutsättning att få kännedom om elevens kunskapsutveckling. Föräldrar och elever ges relativt goda förutsättningar att få kännedom om elevens kunskapsutveckling. Föräldrar och elever ges mycket goda förutsättningar att få kännedom om elevens kunskapsutveckling. Lärarna ger ingen eller liten återkoppling till eleverna på deras kunskapsutveckling. Lärarna till viss del återkoppling till eleverna på deras kunskapsutveckling. Lärarna till stora delar återkoppling till eleverna på deras kunskapsutveckling. Lärarna ger eleverna i hög grad återkoppling på deras kunskapsutveckling. Planering mot examensmålen Eleverna har i liten utsträckning insikt i sin individuella studieplan Eleverna har i viss utsträckning insikt i sin individuella studieplan Eleverna har till stora delar insikt i sin individuella studieplan. Eleverna har i stor utsträckning god insikt i sin individuella studieplan. Gymnasieskolans arbete för att säkra likvärdig, allsidig och rättssäker bedömning Gymnasieskolan saknar eller uppvisar stora brister i det systematiska arbetet för att säkra en likvärdig, allsidig och rättssäker bedömning. Gymnasieskolan uppvisar till viss del brister i det systematiska arbetet för att säkra en likvärdig, allsidig och rättssäker bedömning. Gymnasieskolan uppvisar till stora delar god kvalitet i det systematiska arbetet för att säkra en likvärdig, allsidig och rättssäker bedömning Gymnasieskolan uppvisar till stora delar god kvalitet i det systematiska arbetet för att säkra en likvärdig, allsidig och rättssäker bedömning. Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad

6 Utbildningsval arbete och samhällsliv Planering inför yrkesval eller studieval Samverkan med samhälle, arbetsliv och högre utbildning Eleverna har i liten utsträckning tillgång till studie- och yrkesvägledning och får sällan eller aldrig stöd att genomföra val av yrke och studier. Samverkan med samhälle, arbetsliv och högre utbildning förekommer sällan eller saknas helt i det pedagogiska arbetet. Eleverna har i viss utsträckning tillgång till studie- och yrkesvägledning och får i viss mån stöd att genomföra val av yrke och studier. Samverkan med samhälle, arbetsliv och högre utbildning förekommer till vissa delar i det pedagogiska arbetet. Eleverna har till stora delar tillgång till studie- och yrkesvägledning och får i relativt stor utsträckning stöd att genomföra val av yrke och studier. Samverkan med samhälle, arbetsliv och högre utbildning sker relativt stor utsträckning i det pedagogiska arbetet. Eleverna har i hög grad tillgång till studie- och yrkesvägledning och får i stor utsträckning stöd att genomföra val av yrke och studier. Samverkan med samhälle, arbetsliv och högre utbildning sker i stor utsträckning i det pedagogiska arbetet. Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad

7 REKTORS ANSVAR Hur rektor leder den pedagogiska verksamheten Rektor saknar eller har liten kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet. Rektor har till vissa delar kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet. Rektor har till stora delar kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet. Rektor har i hög grad kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet. Rektor arbetar sällan eller aldrig för att utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare Rektor arbetar relativt sällan för att utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare. Rektor arbetar till stora delar för att utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare. Rektor arbetar i hög grad för att utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare. Det systematiska kvalitetsarbetet Rektor brister i ansvaret att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten Rektor tar ett visst ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten Rektor tar till stora delar ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten Rektor tar i hög grad ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten Personal och elever medverkar i liten utsträckning i det systematiska kvalitetsarbetet Personal och elever medverkar till viss del i det systematiska kvalitetsarbetet Personal och elever medverkar till stora delar i det systematiska kvalitetsarbetet Personal och elever medverkar i hög grad i det systematiska kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras inte alls eller i liten utsträckning. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras till viss del. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i relativt hög grad. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i hög grad Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad

8 Möjligheter till kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov Personalen erbjuds ingen eller i liten utsträckning kompetensutveckling som är kopplad till verksamhetens behov. Personalen erbjuds i viss utsträckning kompetensutveckling som är kopplad till verksamhetens behov. Personalen erbjuds till stora delar kompetensutveckling som är kopplad till verksamhetens behov. Personalen erbjuds i hög grad kompetensutveckling som är kopplad till verksamhetens behov. Det saknas eller finns stora brister i rutiner och former för samverkan och kunskapsutbyte mellan pedagogerna Det finns i viss mån fungerande rutiner och former för samverkan och kunskapsutbyte mellan pedagogerna Det finns relativt väl fungerande rutiner och former för samverkan och kunskapsutbyte mellan pedagogerna Det finns väl fungerande rutiner och former för samverkan och kunskapsutbyte mellan pedagogerna Våga Visa bedömningsmatris gymnasieskola reviderad

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA Normer och värden sid 2 Utveckling och lärande sid 3-6 Ansvar och inflytande för barn sid 7 Förskolechefens ansvar sid 8-9 Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09

Läs mer

VÅGA VISA frågebank vid observation på skola

VÅGA VISA frågebank vid observation på skola 1 VÅGA VISA frågebank vid observation på skola Frågebanken är avsedd att användas som stödmaterial vid förberedelse inför intervjuer vid observation. Tänk igenom i förväg vad ni vill få reda på i varje

Läs mer

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka v. 6-7, 2016 Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete

Läs mer

Handbok för observatörer

Handbok för observatörer 1 Handbok för observatörer 2 Våga Visa utvärdering som utvecklar Våga Visa är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Nacka, Sollentuna och Upplands Väsby. Syftet med Våga Visa

Läs mer

FÖRSKOLA Indikatorer 1. Varje förskolas utveckling 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.2 Miljö, lokaler och utrustning 1.3 Barngruppens sammansättning

FÖRSKOLA Indikatorer 1. Varje förskolas utveckling 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.2 Miljö, lokaler och utrustning 1.3 Barngruppens sammansättning FÖRSKOLA Indikatorer 1. Varje förskolas utveckling 1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.2 Miljö, lokaler och utrustning 1.3 Barngruppens sammansättning och storlek 2. Normer, värden och inflytande 2.1 Förmedla

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

HT Vendestigens skola och förskola AB. Danderyd

HT Vendestigens skola och förskola AB. Danderyd HT-2018 Vendestigens skola och förskola AB Danderyd Observationen genomfördes av: Sara Kicklighter, Sollentuna kommun Ann-Sofie Nöteberg, Nacka Anna Natéus, Upplands Väsby Vecka 45, 2018 Innehållsförteckning

Läs mer

Bedömningsunderlag gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Bedömningsunderlag gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram 1 (5) Bedömningsunderlag gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Prioriterad tillsyn 1 Undervisning och lärande Skolan ska se till att den ordinarie undervisningen utgår från och genomförs på

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Metodbok för observationer

Metodbok för observationer 1 Metodbok för observationer 2 VÅGA VISA utvärdering som utvecklar VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Nacka, Sollentuna, och Upplands Väsby. Syftet med VÅGA

Läs mer

Förslag till intervjufrågor vid observationer

Förslag till intervjufrågor vid observationer Förslag till intervjufrågor vid observationer Förslag till intervjufrågor vid observationer Här presenteras förslag på intervjufrågor som ringar in målområdena och ger underlag till det som ni ska beskriva

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011 Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Fredag 9 september 2011 Vad granskar Skolinspektionen? Regelbunden tillsyn Måluppfyllelse och resultat Ledning och utveckling av

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Vuxenutbildning Nacka kommun

Vuxenutbildning Nacka kommun Vuxenutbildning - Normer och värden Fråga : Mina lärare bemöter mig positivt Fråga föregående år: Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt 0 0 0% % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2 2 2 1 2 1 1 0,,,,,, 1 Stämmer

Läs mer

VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering. Observationer inom Våga Visa. Ungefärlig tidsplan för en observation

VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering. Observationer inom Våga Visa. Ungefärlig tidsplan för en observation VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Ekerö, Nacka, Sollentuna, och Upplands Väsby. Syftet med VÅGA VISA är att öka

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall; SKOLFS

Läs mer

LJUS p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

LJUS p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 (12) Utvärdering grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Syftet med det kommunala samarbetet är att stimulera till en aktiv dialog på och mellan alla nivåer i verksamheterna kring hur kvaliteten

Läs mer

Helenelundsskolan. Sollentuna. Observationen genomfördes av: Danderyd och Nacka kommun. Veckorna 47 och 48, 2017 ( )

Helenelundsskolan. Sollentuna. Observationen genomfördes av: Danderyd och Nacka kommun. Veckorna 47 och 48, 2017 ( ) Helenelundsskolan Sollentuna Observationen genomfördes av: Danderyd och Nacka kommun Veckorna 47 och 48, 2017 Innehållsförteckning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas bild Hur observationen

Läs mer

Dnr: 2018/000120/600 id: Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan Storebro skola

Dnr: 2018/000120/600 id: Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan Storebro skola Dnr: 2018/000120/600 id: 23333 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2018 Innehåll KOMMUNAL STYRNING OCH NÄMNDPLAN... 3 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS PRIORITERADE OMRÅDEN... 3 SAMMANFATTANDE

Läs mer

Verksamhetsuppföljning förskola

Verksamhetsuppföljning förskola Datum 2015-06-17 Bilaga 2 Anna Maria Svensson Kvalitetsansvarig Verksamhetsuppföljning förskola Verksamhetsuppföljning är en viktig del i förskolans och barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Backeboskolans förskola. Nacka kommun

Backeboskolans förskola. Nacka kommun Backeboskolans förskola Nacka kommun Observationen genomfördes av: Gunilla Biehl Nacka kommun Inger Dobson Danderyds kommun Vecka 15, 2018 Innehållsförteckning Kort om förskolan Observatörernas bild Hur

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden Riktlinjerna anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget, där förskollärare, barnskötare

Läs mer

Futura International Pre-school. Danderyd

Futura International Pre-school. Danderyd Futura International Pre-school Danderyd Observationen genomfördes av: Helena Aldén, Upplands Väsby Susanne Arvidsson Stridsman, Nacka Veckorna 12, 2018 Innehållsförteckning Kort om förskolan Observatörernas

Läs mer

Förslag till intervjufrågor vid observation

Förslag till intervjufrågor vid observation Förslag till intervjufrågor vid observation 2 Förslag till intervjufrågor vid observation Här presenteras förslag på intervjufrågor som ringar in målområdena och ger underlag till det som ni ska beskriva

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Dnr 2018/120/600 Id Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan Brännebro skola

Dnr 2018/120/600 Id Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan Brännebro skola Dnr 2018/120/600 Id 23373 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2018 Innehåll KOMMUNAL STYRNING OCH NÄMNDPLAN... 3 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS PRIORITERADE OMRÅDEN... 3 SAMMANFATTANDE BILD

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

SKOLA & ARBETSLIV SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

SKOLA & ARBETSLIV SYFTE OCH MÅLSÄTTNING SKOLA & ARBETSLIV BAKGRUND I skolans uppdrag ingår att eleverna ska vara aktiva och deltagande och känna/inse att de har ansvaret och makten över sitt eget lärande. SYFTE OCH MÅLSÄTTNING Samverkan mellan

Läs mer

Fiskarhöjdens förskola. Nacka kommunen

Fiskarhöjdens förskola. Nacka kommunen Fiskarhöjdens förskola Nacka kommunen Observationen genomfördes av: Helena Aldén Upplands Väsby kommun Inger Dobson Ekerö kommun Pernilla Qvist Danderyds kommun Vi observerar Fisksätra förskolor under

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande. Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober

Skolplan Med blick för lärande. Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober Skolplan 2016-2019 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober 2015 1 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns

Läs mer

våga visa metodbok för observationer

våga visa metodbok för observationer 2011 våga visa metodbok för observationer innehåll inledning VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering 5 Observationer inom Våga Visa 6 observationer Inför observationen 8 Under observationen 9 Rapportering

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors Åk 6-9

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors Åk 6-9 Lokal arbetsplan 2018-2019 Stålvallaskolan, Lesjöfors Åk 6-9 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Tillsyn av huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 2 (5) STYRNING

Läs mer

MÅLDOKUMENT FÖR FRITIDSHEM I HAGFORS KOMMUN Antagen av Barn- och bildningsavdelningens ledningsgrupp

MÅLDOKUMENT FÖR FRITIDSHEM I HAGFORS KOMMUN Antagen av Barn- och bildningsavdelningens ledningsgrupp MÅLDOKUMENT FÖR FRITIDSHEM I HAGFORS KOMMUN 2017-2018 Antagen av Barn- och bildningsavdelningens ledningsgrupp 2017-06-02 VISION Vi har Värmlands bästa skola i Hagfors kommun, när vi tidigt ser, hör och

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Utvecklings-/Arbetsplan läsåret 2017/2018. Skola: Sandarne skola

Utvecklings-/Arbetsplan läsåret 2017/2018. Skola: Sandarne skola Utvecklings-/Arbetsplan läsåret 2017/2018 Skola: Sandarne skola Utvecklings-/Arbetsplan läsåret 2017/2018 Skola: Sandarne skola I er Utvecklings-/Arbetsplan beskriver ni hur ni kommer att arbeta med BUN/förvaltningens

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Nyckelknippan Förskole AB Org.nr. 556478-7397 Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nyckelskolan belägen i Södertälje kommun , Beslut 2(8) Uppföljning av tillsyn i Nyckelskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Förslag till intervjufrågor vid observationer

Förslag till intervjufrågor vid observationer Förslag till intervjufrågor vid observationer 2 Förslag till intervjufrågor vid observationer Här presenteras förslag på intervjufrågor som ringar in målområdena och ger underlag till det som ni ska beskriva

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

VFU-bedömningsmallen. Fastställd (dnr G /09)

VFU-bedömningsmallen. Fastställd (dnr G /09) VFU-bedömningsmallen. Fastställd 090923 (dnr G 219 499/09) 1. visar yrkesrelevant kunskap i det aktuella ämnet/ ämnesområdet 1. visar bredd och djup inom inriktningens ämne/ämnesområde, både ämnesteoretiskt

Läs mer

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 20160823 Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 I Sandvikens kommun är världen alltid närvarande. Här

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Birgitta Wikström 2015-08-28 Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola n Beslut Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Eriksdalsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Eriksdalsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Rektor Sven Ylipää Vår vision Vi vill skapa en studiemiljö som präglas av trygghet och arbetsro. Planen gäller

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Fisksätraskolan. Nacka kommun

Fisksätraskolan. Nacka kommun Fisksätraskolan Nacka kommun Observationen genomfördes av: Madeleine Floxgård Danderyds kommun Annica Rodell Ekerö kommun Aleksi Wisth Danderyds kommun Veckorna 16 och 17, 2017 (2017-05-04) Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tibro kommun

Verksamhetsplan Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tibro kommun Barn & Utbildning Verksamhetsplan 2018-19 Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tibro kommun Reviderad och fastställd 180920 Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Barn & Utbildning, Besöksadress: Centrumgatan

Läs mer

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola

Beslut efter uppföljning för gymnasieskola rn Beslut Enköpings kommun Beslut efter uppföljning för gymnasieskola efter tillsyn i Westerlundska gymnasiet belägen i Enköpings kommun 2 (9) Uppföljning av tillsyn i Westerlundska gymnasiet genomförde

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Bedömningsunderlag förstagångstillsyn förskoleklass och grundskola

Bedömningsunderlag förstagångstillsyn förskoleklass och grundskola Bedömningsunderlag förskoleklass och grundskola 1 (5) Bedömningsunderlag förstagångstillsyn förskoleklass och grundskola Enskild huvudman 1 Undervisning och lärande Utbildningen ska vara likvärdig varhelst

Läs mer

Utbildningsstrategi. Antagen av Bildningsnämnden Dokumentnamn: Utbildningsstrategi

Utbildningsstrategi. Antagen av Bildningsnämnden Dokumentnamn: Utbildningsstrategi Datum Utbildningsstrategi Antagen av Bildningsnämnden 2016 Antagen av: Bildningsnämnden Dokumentägare: Förvaltningschef Bildningsförvaltning Ersätter dokument: Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 Dokumentnamn:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Bedömningsmatris för Våga Visa kulturskola

Bedömningsmatris för Våga Visa kulturskola Bedömningsmatris för Våga Visa kulturskola En kulturskola med hög kvalitet En kulturskola med hög kvalitet har ett utbud som ger möjlighet till både bredd och fördjupning. Där finns speciella undervisningsformer

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2015:3917 Habiliteket Aktiebolag Org.nr. 556484-2416 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Habilitekets friskola särskola belägen i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Habilitekets friskola särskola

Läs mer

Neglinge gårds förskola. Nacka kommun

Neglinge gårds förskola. Nacka kommun Neglinge gårds förskola Nacka kommun Observationen genomfördes av: Inger Dobson Ekerö kommun Anita Fröberg Ekerö kommun v 19 2017 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan Observatörernas

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Norrsätra Grundsärskolas kvalitetsredovisning

Norrsätra Grundsärskolas kvalitetsredovisning Norrsätra Grundsärskolas kvalitetsredovisning 2015 2016 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade i Norrsätra grundskola. Åk 1-3 i L-huset och åk 4-6 i M-huset. En lärare

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka Snickarbarnens förskola Sollentuna kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka 14 2017 2017-04-08 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete RIKTLINJE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ska antas av Utbildningsnämnden Innehållsförteckning INLEDNING 3 STYRKEDJAN 4 RUTIN 5 KVALITETSARBETE PÅ HUVUDMANNANIVÅ 5-6 FYRA

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer