Skola Ansvarig Rektor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skola Ansvarig Rektor:"

Transkript

1 SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap kommer att följas upp vid alla samtal. Övriga uppföljningsområden väljer Rektor när hen vill att de ska följas upp I november och april ska en nulägesanalys göras vad gäller måluppfyllelsen i samtliga årskurser Huvudmannen servar med de resultat som ska analyseras och som finns att hämta centralt. Övriga resultat tar Rektor fram Senast den 30 juni ska en sammanfattning av årets kvalitetsarbete ha sparats i mappen av Rektor Mallar för dokumentation inför SKA-samtalen och sammanfattning av kvalitetsarbetet finns i mapp på lager.

2 Alla ska lyckas i Svedala Förskolor och skolor i Svedala kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig. Vi garanterar en utmärkt utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år. Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas till att prestera efter sin bästa förmåga. ELEVERNAS BEHOV Vilka kunskaper och förmågor behöver våra elever utveckla? UTVÄRDERING Vilka effekter har vårt nya agerande haft på våra elevers resultat? LÄRARNAS BEHOV Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver lärare utveckla för att tillgodose elevernas behov UTVECKLING OCH LÄRANDE Fördjupa professionella kunskap och professionella färdigheter. Eleverna får nya erfarenheter av lärande. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur kan jag som rektor stödja lärares lärande för att förbättra elevernas resultat?

3 Ledarskap för att alla ska lyckas Resultat under SKA-strategin ledarskap handlar om kultur, överblick över pågående processer och kommunikation. I Svedala arbetar vi för att skapa starka ledare som är tydliga aktörer i arbetet med att alla ska lyckas. Genom pedagogiskt ledarskap arbetar rektorer aktivt för att forma en kultur med höga förväntningar och tydligt fokus på resultat. Genom kommunikation, anställdas kompetens, arbetskapacitet och behörighet skapar den pedagogiska ledaren förutsättningar för att alla ska lyckas. Utbildningskultur med höga förväntningar på att alla ska lyckas Undervisningsutveckling där rektor styr och skapar förutsättningar för lärprocesser utifrån resultat Kommunikation, kompetens, organisation och behörighet som rektors verktyg för att ge förutsättningar för att alla ska lyckas. ELEVERNAS BEHOV Vilka kunskaper och förmågor behöver våra elever utveckla? UTVÄRDERING Vilka effekter har vårt nya agerande haft på våra elevers resultat? LÄRARNAS BEHOV Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver lärare utveckla för att tillgodose elevernas behov UTVECKLING OCH LÄRANDE Fördjupa professionella kunskap och professionella färdigheter. Eleverna får nya erfarenheter av lärande. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur kan jag som rektor stödja lärares lärande för att förbättra elevernas resultat?

4 Synligt lärande för att alla ska lyckas Resultat under SKA-strategin synligt lärande handlar om effekterna på undervisningen, av arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Det räcker alltså inte med att ett antal lärare eller ett lärlag tycker att en metod fungerar för att den ska betraktas som byggd på beprövad erfarenhet. Rektor ska genom styrning, ledning och organisation ge förutsättningar för lärares lärande så att alla elever ska lyckas. ELEVERNAS BEHOV Vilka kunskaper och förmågor behöver våra elever utveckla? UTVÄRDERING Vilka effekter har vårt nya agerande haft på våra elevers resultat? LÄRARNAS BEHOV Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver lärare utveckla för att tillgodose elevernas behov UTVECKLING OCH LÄRANDE Fördjupa professionella kunskap och professionella färdigheter. Eleverna får nya erfarenheter av lärande. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur kan jag som rektor stödja lärares lärande för att förbättra elevernas resultat?

5 Höga förväntningar för att alla ska lyckas Resultat under SKA-strategin höga förväntningar handlar om relevanta betyg och nulägesbedömningar. Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. I Svedala arbetar vi kontinuerligt med analys och uppföljning av resultat. Resultaten ska vara relevanta och ligga till grund för analyser, slutsatser och åtgärder. Utifrån analys av resultat får rektorer en bild av vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som elever behöver utveckla och därmed också vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som lärare behöver utveckla för att tillgodose elevernas behov. ELEVERNAS BEHOV Vilka kunskaper och förmågor behöver våra elever utveckla? UTVÄRDERING Vilka effekter har vårt nya agerande haft på våra elevers resultat? LÄRARNAS BEHOV Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver lärare utveckla för att tillgodose elevernas behov UTVECKLING OCH LÄRANDE Fördjupa professionella kunskap och professionella färdigheter. Eleverna får nya erfarenheter av lärande. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur kan jag som rektor stödja lärares lärande för att förbättra elevernas resultat?

6 Inkludering för att alla ska lyckas Resultat under SKA-strategin inkludering handlar om elevernas trygghet, delaktighet och inflytande. I en inkluderande skola är det fem kriterier som måste uppfyllas: gemenskap på olika nivåer, ett enda system (till skillnad från ett för vanliga elever och ett för elever i behov av stöd), en demokratisk gemenskap, delaktighet från eleverna, att olikhet ses som en tillgång. Utifrån kartläggningar får rektor en bild av vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som lärare behöver utveckla för att tillgodose barnens behov. ELEVERNAS BEHOV Vilka kunskaper och förmågor behöver våra elever utveckla? UTVÄRDERING Vilka effekter har vårt nya agerande haft på våra elevers resultat? LÄRARNAS BEHOV Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver lärare utveckla för att tillgodose elevernas behov UTVECKLING OCH LÄRANDE Fördjupa professionella kunskap och professionella färdigheter. Eleverna får nya erfarenheter av lärande. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur kan jag som rektor stödja lärares lärande för att förbättra elevernas resultat?

7 SAMMANFATTNING FÖREGÅENDE LÄSÅR LÄSÅRET 14/15 SKA-områden Ledarskap Synligt lärande Höga förväntningar Inkludering REKTORS SAMMANFATTNING AV LÄSÅRET REKTORS MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR KOMMANDE LÄSÅR

8 RESULTAT September HÖGA FÖRVÄNTNINGAR Elevernas kunskapsresultat i form av resultat på nationella prov, andra prov och tester, såväl skriftliga som muntliga samt betyg. Jämförelser mellan elevresultat på genus, grupp, klass och skolnivå samt med kommunen och riket. Verksamhetens måluppfyllelse inom läroplanernas övergripande mål och riktlinjer. Resultat från vad genomförda utvecklingsinatser lett till. Vilka resultat samlas in och redovisas? Vilka förändringar har du gjort? Hur hanteras eventuella avsteg i likvärdigheten avseende klass, ämnen, kön, betygsspridning et cetera? I vilken omfattning använder skolan resultat från prov och undersökningar systematiskt för att få information om på vilka områden skolan kan förbättra sig? Vilka kunskaper och förmågor behöver våra elever utveckla?

9 RESULTAT November HÖGA FÖRVÄNTNINGAR Elevernas kunskapsresultat i form av resultat på nationella prov, andra prov och tester, såväl skriftliga som muntliga samt betyg. Jämförelser mellan elevresultat på genus, grupp, klass och skolnivå samt med kommunen och riket. Verksamhetens måluppfyllelse inom läroplanernas övergripande mål och riktlinjer. Resultat från vad genomförda utvecklingsinatser lett till. Vilka resultat samlas in och redovisas? Vilka förändringar har du gjort? Hur hanteras eventuella avsteg i likvärdigheten avseende klass, ämnen, kön, betygsspridning et cetera? I vilken omfattning använder skolan resultat från prov och undersökningar systematiskt för att få information om på vilka områden skolan kan förbättra sig? Vilka kunskaper och förmågor behöver våra elever utveckla?

10 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR RESULTAT Februari Elevernas kunskapsresultat i form av resultat på nationella prov, andra prov och tester, såväl skriftliga som muntliga samt betyg. Jämförelser mellan elevresultat på genus, grupp, klass och skolnivå samt med kommunen och riket. Verksamhetens måluppfyllelse inom läroplanernas övergripande mål och riktlinjer. Resultat från vad genomförda utvecklingsinatser lett till. Vilka resultat samlas in och redovisas? Vilka förändringar har du gjort? Hur hanteras eventuella avsteg i likvärdigheten avseende klass, ämnen, kön, betygsspridning et cetera? I vilken omfattning använder skolan resultat från prov och undersökningar systematiskt för att få information om på vilka områden skolan kan förbättra sig? Vilka kunskaper och förmågor behöver våra elever utveckla?

11 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR RESULTAT April Elevernas kunskapsresultat i form av resultat på nationella prov, andra prov och tester, såväl skriftliga som muntliga samt betyg. Jämförelser mellan elevresultat på genus, grupp, klass och skolnivå samt med kommunen och riket. Verksamhetens måluppfyllelse inom läroplanernas övergripande mål och riktlinjer. Resultat från vad genomförda utvecklingsinatser lett till. Vilka resultat samlas in och redovisas? Vilka förändringar har du gjort? Hur hanteras eventuella avsteg i likvärdigheten avseende klass, ämnen, kön, betygsspridning et cetera? I vilken omfattning använder skolan resultat från prov och undersökningar systematiskt för att få information om på vilka områden skolan kan förbättra sig? Vilka kunskaper och förmågor behöver våra elever utveckla?

12 LEDARSKAP PEDAGOGISKT LEDARSKAP September Utbildningskultur för att alla ska lyckas Hur är förhållningssätt, lärandeklimat, förväntningar? I vilken mån finns höga förväntningar på att alla elever ska lyckas Har skolan en vision? Är den tydlig och känd för alla som arbetar i skolan? Hur präglar visionen skolans arbete? Vilken ledarstrategi har du som fokuserar på att skapa en kultur med normer och värderingar som stimulerar medarbetarna till tydligare engagemang och vilja att utveckla sin kompetens? Hur involverar du medarbetarna och ger förutsättningar för delaktighet och inflytande samt fördelar ansvar och befogenheter till arbetslag och team? Hur leder jag som rektor skolans systematiska kvalitetsarbete, att följa upp och utveckla verksamheten så att vi når de nationella målen för skolan? Undervisning kopplat till resultat Hur får jag som rektor koll på undervisningen på skolan? Vet jag hur undervisningen fungerar och vilka behov lärarna har? Hur deltar du i diskussioner tillsammans med lärarna om vad som genererar framgångsrik undervisning? Hur leder jag som rektor kvalitetsarbetet på skolan, analyserar samband mellan skolans undervisning och de kunskapsresultat vi uppnår? Kommunikation Hur har medarbetare involverats i framtagandet av mål och vision? Hur involveras medarbetare i genomförandet? Hur gör du för att vara tydlig och kommunikativ? Vilka forum och kanaler används för kommunikation? visioner, mål, information och utveckling?

13 LEDARSKAP PEDAGOGISKT LEDARSKAP November Utbildningskultur för att alla ska lyckas Hur är förhållningssätt, lärandeklimat, förväntningar? I vilken mån finns höga förväntningar på att alla elever ska lyckas Har skolan en vision? Är den tydlig och känd för alla som arbetar i skolan? Hur präglar visionen skolans arbete? Vilken ledarstrategi har du som fokuserar på att skapa en kultur med normer och värderingar som stimulerar medarbetarna till tydligare engagemang och vilja att utveckla sin kompetens? Hur involverar du medarbetarna och ger förutsättningar för delaktighet och inflytande samt fördelar ansvar och befogenheter till arbetslag och team? Hur leder jag som rektor skolans systematiska kvalitetsarbete, att följa upp och utveckla verksamheten så att vi når de nationella målen för skolan? Undervisning kopplat till resultat Hur får jag som rektor koll på undervisningen på skolan? Vet jag hur undervisningen fungerar och vilka behov lärarna har? Hur deltar du i diskussioner tillsammans med lärarna om vad som genererar framgångsrik undervisning? Hur leder jag som rektor kvalitetsarbetet på skolan, analyserar samband mellan skolans undervisning och de kunskapsresultat vi uppnår? Kommunikation Hur har medarbetare involverats i framtagandet av mål och vision? Hur involveras medarbetare i genomförandet? Hur gör du för att vara tydlig och kommunikativ? Vilka forum och kanaler används för kommunikation? visioner, mål, information och utveckling?

14 LEDARSKAP PEDAGOGISKT LEDARSKAP Februari Utbildningskultur för att alla ska lyckas Hur är förhållningssätt, lärandeklimat, förväntningar? I vilken mån finns höga förväntningar på att alla elever ska lyckas Har skolan en vision? Är den tydlig och känd för alla som arbetar i skolan? Hur präglar visionen skolans arbete? Vilken ledarstrategi har du som fokuserar på att skapa en kultur med normer och värderingar som stimulerar medarbetarna till tydligare engagemang och vilja att utveckla sin kompetens? Hur involverar du medarbetarna och ger förutsättningar för delaktighet och inflytande samt fördelar ansvar och befogenheter till arbetslag och team? Hur leder jag som rektor skolans systematiska kvalitetsarbete, att följa upp och utveckla verksamheten så att vi når de nationella målen för skolan? Undervisning kopplat till resultat Hur får jag som rektor koll på undervisningen på skolan? Vet jag hur undervisningen fungerar och vilka behov lärarna har? Hur deltar du i diskussioner tillsammans med lärarna om vad som genererar framgångsrik undervisning? Hur leder jag som rektor kvalitetsarbetet på skolan, analyserar samband mellan skolans undervisning och de kunskapsresultat vi uppnår? Kommunikation Hur har medarbetare involverats i framtagandet av mål och vision? Hur involveras medarbetare i genomförandet? Hur gör du för att vara tydlig och kommunikativ? Vilka forum och kanaler används för kommunikation? visioner, mål, information och utveckling?

15 LEDARSKAP PEDAGOGISKT LEDARSKAP April Utbildningskultur för att alla ska lyckas Hur är förhållningssätt, lärandeklimat, förväntningar? I vilken mån finns höga förväntningar på att alla elever ska lyckas Har skolan en vision? Är den tydlig och känd för alla som arbetar i skolan? Hur präglar visionen skolans arbete? Vilken ledarstrategi har du som fokuserar på att skapa en kultur med normer och värderingar som stimulerar medarbetarna till tydligare engagemang och vilja att utveckla sin kompetens? Hur involverar du medarbetarna och ger förutsättningar för delaktighet och inflytande samt fördelar ansvar och befogenheter till arbetslag och team? Hur leder jag som rektor skolans systematiska kvalitetsarbete, att följa upp och utveckla verksamheten så att vi når de nationella målen för skolan? Undervisning kopplat till resultat Hur får jag som rektor koll på undervisningen på skolan? Vet jag hur undervisningen fungerar och vilka behov lärarna har? Hur deltar du i diskussioner tillsammans med lärarna om vad som genererar framgångsrik undervisning? Hur leder jag som rektor kvalitetsarbetet på skolan, analyserar samband mellan skolans undervisning och de kunskapsresultat vi uppnår? Kommunikation Hur har medarbetare involverats i framtagandet av mål och vision? Hur involveras medarbetare i genomförandet? Hur gör du för att vara tydlig och kommunikativ? Vilka forum och kanaler används för kommunikation? visioner, mål, information och utveckling?

16 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? Har det genomförts någon uppföljning/utvärdering av dessa rutiner och vad visade den? Hur involveras olika roller/medarbetare i denna uppföljning/utvärdering? Hur ser det ut med extra anpassningar och särskilt stöd? Vilka behov finns? Vilka hanterar vi väl och vilka har vi svårare att hantera? Hur kompetens och behörighet ser ut för att kunna se vilka behov av utveckling som finns. På vilket sätt tas hänsyn till elever i behov av stöd vid resursfördelning? Hur specialresurserna organiseras. Hur resurser har fördelats och använts. Hur fungerar kommunikationen mellan olika roller/medarbetare? Vad är det som avgör vilken insats man väljer? Hur följer ni upp effekterna av insatta åtgärder? Hur lokaler, utrustning och miljö har använts.

17 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR KOMPETENS, BEHÖRIGHET OCH ORGANISATION Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver medarbetare utveckla för att tillgodose elevernas behov? Hur undervisningen är organiserad - arbetssätt och arbetsformer. Hur gruppers storlek och sammansättning ser ut. Hur styrning, ledning och ansvarsfördelning är organiserad. Hur resurser har fördelats och använts utifrån kompetens, behörighet och behov. Hur tillgänglig kompetens används optimalt. Hur personaltäthet och personalsammansättning ser ut. Hur kompetens och behörighet ser ut för att kunna se vilka behov av utveckling som finns. Vilken behörighetsgivande utbildning har medarbetare fått? Vilka större kompetenshöjande satsningar har gjorts? Av vilka skäl har kompetenssatsningar gjorts? Vilka resultat ser du av dessa kompetenshöjande satsningar?

18 INKLUDERING TRYGGHET, INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET Hur ser det ut gällande trivsel, motivation, inflytande, delaktighet, trygghet, kränkningar? Hur ser det ut med frånvaro årskurs, pojkar, flickor, över tid och mellan klasser? Hur ser utvecklingen över tid ut när det gäller olika resultat i attitydundersökningen? Hur relaterar resultaten i attitydundersökningen till varandra samt till kommunens och rikets resultat? Hur syns elevernas elevinflytande i undervisningen t.ex. utifrån pedagogisk dokumentation? I vilka forum och sammanhang har barn/elever möjlighet att framföra åsikter och tankar kring planering av verksamhet och undervisning? Hur arbetar trygghetsteam/elevhälsa med kartläggningar och utredningar? Hur arbetar trygghetsteam/elevhälsa för att vara tillgänglig för barnen/eleverna och för att aktivt söka upp barnen/elever? Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver medarbetare utveckla för att tillgodose elevernas behov?

19 SYNLIGT LÄRANDE VETENSKAPLIG GRUND/BEPRÖVAD ERFARENHET/UNDERVISNING I vilken utsträckning ser vi eller saknar vi, det som framhålls i forskning som framgångsrikt, i vår verksamhet? Hur stödjer jag som skolledare våra lärares kollegiala lärande för att förbättra elevernas resultat? Vilka former av organiserade lärsamarbeten finns? Hur arbetar verksamheten för att ta till er vetenskapliga rön, att följa diskussionen bland forskare om metoder och vetenskaplighet? Vilka arbetsformer används i utvecklingsarbetet? Hur sker arbetet med att utveckla en beprövad erfarenhet? Hur sker den systematiska utvecklingen av undervisningen? Hur prövas, utvärderas och dokumenteras erfarenheter? Hur deltar jag som rektor i diskussioner tillsammans med lärarna om vad som skapar framgångsrik undervisning? I vilken mån lärarna tydliggör mål och kriterier för framgång. I vilken mån lärarna skapar aktiviteter som synliggör lärandet. I vilken mån lärarna ger återkoppling som för lärandet framåt. I vilken mån lärarna aktiverar eleverna som lärresurser för varandra. I vilken mån lärarna aktiverar eleven som ägare av sin egen lärprocess. Hur arbetar lärare med IKT för att främja elevernas lärande? Vilka goda exempel finns i verksamheten? Hur barn och elever upplever att undervisningen har påverkat deras lärande. Vilka effekter/resultat kan du se av genomförda utvecklingsinsatser.

20 LÄSÅRETS SAMMANFATTNING LÄSÅRET 14/15 SKA-områden Ledarskap Synligt lärande Höga förväntningar Inkludering REKTORS SAMMANFATTNING AV LÄSÅRET REKTORS MÅL OCHG NYA ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Skolverkets allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete Målgrupper Riktar sig till huvudmän, rektorer och förskolechefer.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete - med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling Göteborg den 24 september 2013 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Allmänna råd Skolverkets allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete

BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete som plattform för ett forskningsbaserat arbetssätt Att kritiskt granska vad man gör och varför Att ta in ny kunskap och

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Forskningsbaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. Jonas Andersson Anna Lindblom

Forskningsbaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. Jonas Andersson Anna Lindblom Forskningsbaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete i praktiken Jonas Andersson Anna Lindblom Upplägg 13:00 15:00 Forskningsbaserat arbetssätt i praktiken Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

FOKUS Fokus Plan för satsning Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem

FOKUS Fokus Plan för satsning Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem FOKUS 2020 Fokus 2020 Plan för satsning 2013-2020 Sjöbos förskolor, skolor och fritidshem Fokus 2020 År 2020 utses Sjöbo till årets skolkommun. Vision 2020, Sjöbo kommun 1. Mål och syfte med Fokus 2020

Läs mer

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål www.hassleholm.se Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2018 Barn- och utbildningsnämndens vision Varje år välkomnar vi fler än 500 nya barn och elever till vår verksamhet.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-08-23 Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Läroplanen för förskolan (lpfö98/16) 2.2 Utveckling och lärande Förvaltningens

Läs mer

En förskola för alla där kunskap och människor växer

En förskola för alla där kunskap och människor växer En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang Kompetens - Arbetsglädje Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Vad är analys? Principer för analys (1) Analysen utgår från underlagen från uppföljning och utvärdering

Vad är analys? Principer för analys (1) Analysen utgår från underlagen från uppföljning och utvärdering Uppföljning, utvärdering och analys i systematiska kvalitetsarbete och dokumentation Några principer, begrepp och frågor i anslutning till arbetet med analys i det systematiska kvalitetsarbetet. En utvecklad

Läs mer

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9))

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9)) 4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor 2013-2013 (Nordlyckeskolan (7-9)) Områden Verksamhetens mål/ utvecklingsfrågor Senaste kommentaren GODA UPPVÄXTVILLKOR NORMER OCH VÄRDEN - Samtliga verksamheter

Läs mer

SKA-lyftet. Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem

SKA-lyftet. Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem SKA-lyftet Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem 1. Bakgrund Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14.

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 EKTORPSRINGEN Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 Område Jag... reflektion Exempel: Jag... 1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 1 skapar en positiv atmosfär

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA NORMER OCH VÄRDEN Värdegrundsarbetet Det saknas eller finns i liten utsträckning en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. Det finns till viss

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsarbetet i förskola och skola.

Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Hur och på vilket sätt kan kvaliteten utvecklas i verksamheten med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Utbildningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2016/2017 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Barns inflytande Ingela Nyberg, Barn och Utbildning, BU Chef/Adm

Läs mer

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? InfoMentor P.O.D.B:s kommentarer om hur vi kan hjälpa skolor och kommuner utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning, Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Läs mer

Utbildningsstrategi. Antagen av Bildningsnämnden Dokumentnamn: Utbildningsstrategi

Utbildningsstrategi. Antagen av Bildningsnämnden Dokumentnamn: Utbildningsstrategi Datum Utbildningsstrategi Antagen av Bildningsnämnden 2016 Antagen av: Bildningsnämnden Dokumentägare: Förvaltningschef Bildningsförvaltning Ersätter dokument: Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 Dokumentnamn:

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem Alla ska ständigt utvecklas Vision för Laholm kommuns fritidshem November 2014 www.laholm.se Alla ska ständigt utvecklas! Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA Normer och värden sid 2 Utveckling och lärande sid 3-6 Ansvar och inflytande för barn sid 7 Förskolechefens ansvar sid 8-9 Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

VÅGA VISA frågebank vid observation på skola

VÅGA VISA frågebank vid observation på skola 1 VÅGA VISA frågebank vid observation på skola Frågebanken är avsedd att användas som stödmaterial vid förberedelse inför intervjuer vid observation. Tänk igenom i förväg vad ni vill få reda på i varje

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet forskningsbasering som grund för god skolutveckling.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet forskningsbasering som grund för god skolutveckling. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet forskningsbasering som grund för god skolutveckling. Skollagen Skollagen Kap 1 5 All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Gäller

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 2: 7-9 helena.rivel@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan 2:

Läs mer

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Kvalitetsrapport - Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2. Sammanfattning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Årsunda, 20160822 2016/17 Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse FÖR LINGONBACKEN, PAVILJONGEN, SÄTRALINJEN OCH ÅRSUNDA FÖRSKOLOR Kunskapsförvaltningen Datum Sidan 1(4) Årsunda, Sätralinjen, Lingonbacken

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

Bedömning och betygssättning. - Allmänna råd för gymnasieskolan

Bedömning och betygssättning. - Allmänna råd för gymnasieskolan Bedömning och betygssättning - Allmänna råd för gymnasieskolan Allmänt om bedömning och betygssättning Betygssättning är myndighetsutövning som kräver en rättssäker hantering Beslut måste grundas på dokumentation

Läs mer

Kriterier för mätområde matematikutvecklande arbetssätt

Kriterier för mätområde matematikutvecklande arbetssätt Kriterier för mätområde matematikutvecklande arbetssätt Låg nivå röd Mellannivå gul Hög nivå grön Matematisk utforskande Arbetslaget arbetar med olika matematiska aktiviteter där barnen får använda matematik.

Läs mer

En undervisning som möter varje elev kompetensutveckling för alla!

En undervisning som möter varje elev kompetensutveckling för alla! En undervisning som möter varje elev kompetensutveckling för alla! Vad är kompetensutveckling? Begreppet kompetens - Kompetensförstärkning handlar om när en individ eller en grupp utökar sina kunskaper

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Tallbacksgården/Norrsätra förskola Annsofie Falk förskolechef Datum Sidan 1(8) 20170801 Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2017-2018 Denna arbetsplan gäller för Tallbacksgården/Norrsätra förskola

Läs mer

Reviderad Bild :www.microsoft.se. Plan för elevers och föräldrars delaktighet och inflytande. Sjukhusundervisning

Reviderad Bild :www.microsoft.se. Plan för elevers och föräldrars delaktighet och inflytande. Sjukhusundervisning Reviderad 130625 Bild :www.microsoft.se Plan för elevers och föräldrars delaktighet och inflytande Innehållsförteckning 1. Syfte: 3 2. Vision: 3 3. Mål: 3 4. Aktiviteter elever 3 4.1. BARNKLINIKEN Fel!

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Hedängskolan arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Birgitta Wikström 160830 Hedängskolan arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 Bakgrund Ett utvecklingsprogram beslutades i

Läs mer

Systematiskt*kvalitetsarbete*i*process*

Systematiskt*kvalitetsarbete*i*process* Systematiskt*kvalitetsarbete*i*process* Text av Susanne Bertelsen I den bästa av alla världar har skolan en strategi och en struktur för sitt utvecklingsarbete. Nästa steg i kvalitetsarbetet är att finna

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Björkparkens förskola arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Björkparkens förskola arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Björkparkens förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum 20160831 Sidan 1(6) Marie Bergquist Björkparkens förskola arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 MEDBORGARE Kunskapsnämndens

Läs mer

Gullhedskolans Fritidshems arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Gullhedskolans Fritidshems arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Gullhedskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Gullhedskolans Fritidshems arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2017-2018 Bakgrund Ett utvecklingsprogram beslutades i kunskapsnämnden

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Gullhedskolans arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Gullhedskolans arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Gullhedskolans arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 Bakgrund Ett utvecklingsprogram beslutades i kunskapsnämnden hösten 2015. Det sträcker

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur på Lidingö har vi en kvalitetskultur som genomsyrar hela verksamheten En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta

Läs mer

SKOLUTVECKLINGSPLAN Kvinnebyskolan 2015-2018. Alla barn ska bli sitt bästa jag

SKOLUTVECKLINGSPLAN Kvinnebyskolan 2015-2018. Alla barn ska bli sitt bästa jag Prioriterade mål: 1. Synliggöra och öka lärandet hos våra elever 2. Elevinflytande genomsyrar det dagliga arbetet 3. Öka upplevelsen av trygghet och gott arbetsklimat 4. Öka elevernas digitala kunskaper

Läs mer

Fritidshemsnätverk 24/11-16

Fritidshemsnätverk 24/11-16 Fritidshemsnätverk 24/11-16 08.30 Föreläsning Christina och Jenny 9.15 Gruppindelning + hämta fika 9.30 Grupparbete inklusive fika 10.15 Återsamling och summering 10.30 Avslutning, utvärdering och fokus

Läs mer

Skolverkets stöd för skolutveckling

Skolverkets stöd för skolutveckling Skolverkets stöd för skolutveckling Perspektiv på skolutveckling Skolverkets forskningsspridningsuppdrag Nationell skolutveckling Systematiskt kvalitetsarbete Sara Knöfel, undervisningsråd Marie Sedvall

Läs mer

Brukets förskola arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Brukets förskola arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Brukets förskola Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Brukets förskola arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 Bakgrund tre områden prioriterats för kommande läsår: stärkt pedagogiskt ledarskap,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 1:7-9 margaretha.lindman@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Lyrfågelskolan Fritidshem 2015/2016 Lyrfågelskolans Fritidshem plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Inledning Barn-och utbildningsförvaltningens lönepolitik är en viktig del av Västerviks kommuns samlade lönepolitik. Lönepolitiken

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Gullhedskolans förskoleklass arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Gullhedskolans förskoleklass arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse XX förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Gullhedskolans förskoleklass arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2017-2018 Bakgrund Ett utvecklingsprogram beslutades i kunskapsnämnden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer