Utbildningspolitisk strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningspolitisk strategi"

Transkript

1 Utbildningspolitisk strategi för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot kränkande behandling

2 Utvecklingsområden - varje barn och elevs rätt att lära tillsammans med andra att vara involverad i sitt eget lärande från planering till återkoppling till lärmiljöer som väcker lust och intresse att lära till en trygg arbetsmiljö att mötas av höga och positiva förväntningar

3 Rätt till stimulerande lärmiljöer Olikhet tas tillvara och stor variation Lärmiljöer ska kännetecknas av att olikheter tas tillvara. En stor variation i undervisningen erbjuds för att möta alla behov. Uppmuntra kreativitet och engagemang Alla verksamheter kännetecknas av skolkulturer där klimatet genomsyras av lust och drivkraft att lära och utvecklas i samspel med andra. Motivation ger drivkraft i lärandet och kreativitet och engagemang uppmuntras. Ta tillvara intresse och kunskap Elevernas intressen och kunskaper tas tillvara, utmanas och vidareutvecklas utan hindrande gränser i form av olika skolformer.

4 Röda tråden i skolsystemet Rätt att utvecklas optimalt I vårt skolsystem har alla rätt att utvecklas och lära optimalt utifrån sina egna unika förutsättningar och mötas av kompetent och engagerad personal. Likvärdiga förutsättningar Självklart gäller de nationella mål som finns i våra styrdokument fullt ut i Örnsköldsviks kommun. I förskolor, skolor och fritidshem erbjuds alla likvärdiga förutsättningar att nå de nationella målen. Dialog och samarbete Ett utvecklande samarbete och dialog med föräldrar eller andra vårdnadshavare ökar möjligheterna att lyckas. I samarbete med andra aktörer i samhället får barn/elever nya perspektiv.

5 Framgångsrika lärprocesser Aktuell skolforskning visar på att barn/elever som är delaktiga och aktiva i sitt eget lärande lyckas bättre eftersom de stärker tilltron till sin egen förmåga. Detta är en av grundpelarna i Örnsköldsviks utbildningssystem och handlar om att få möjligheter att: förstå varför man behöver olika kunskaper få insikt i hur man använder de kunskaper och erfarenheter man redan har få stöd och utmaning av lärare och andra barn/elever för att lära sig mer få utveckla sitt eget tänkande genom att stödja andra elevers arbeten och genom att själv värdera sitt eget arbete.

6 Goda relationer och trygghet Alla har rätt att mötas av ett förhållningssätt som bygger på goda relationer, höga förväntningar och tilltro. På våra förskolor, fritidshem och skolor ska barn/elever känna sig trygga med att alla vuxna snabbt reagerar på och åtgärdar om någon känner sig kränkt. Goda lär- och arbetsmiljöer bygger på barns, ungdomars och vuxnas ansvar för att det i Örnsköldsvik inte accepteras någon form av kränkande behandling.

7 Ansvar och organisation Staten Bildningsnämnden Skollagen och läroplaner Anger att varje förskola och skola ska vara likvärdig och talar om vilka rättigheter alla barn/elever har till kunskap och utveckling. Kursplaner Anger vilken kunskap man ska få möjlighet att erövra. Utbildningspolitisk strategi Nämnden har beslutat att i en utbildningspolitisk strategi lyfta fram betydelsen av att elever är delaktiga och får möjlighet att ta ansvar för sitt lärande. Det grundar sig på vetenskaplig forskning om vad som är mest framgångsrikt för att barnen/eleverna ska lyckas i sitt lärande. Föräldrars möjlighet att vara delaktiga och ta ansvar är också en framgångsfaktor som ska tas tillvara i vår kommun. Verksamheterna Ansvaret för likvärdig utbildning Utifrån kommunens organisationsmodell ansvarar respektive chef för utvecklingen av verksamheten tillsammans med sina medarbetare. Alla barn/elever ska ges förutsättningar att lyckas och få en likvärdig utbildning. Verksamhetschef förskola Förvaltningschef. Områdeschefer Gymnasiechef Förskolechefer Rektorer Chef för vuxnas utbildning

8 Budget för kommande år Förvaltningen följer upp ledningsgruppernas utvecklingsarbete Elevråden träffar politiker om resultaten i elevenkäten Årscirkel kvalitetsarbete Bildningsnämnden Kontaktpolitikerbesök under vårterminen för att följa upp målen och utvecklingsområdena Elevenkät, elevhälsoenkät och skolutvecklingsenkät genomförs Förvaltningen för dialog med ledningsgrupperna om nuläget och utvecklingsbehov på respektive enhet. Nationella prov åk 3, 6 och 9, måluppfyllelse samt meritvärden Årlig utvärdering av det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå, skolområdesnivå och kommunnivå.

9 Uppföljning och utvärdering En mål och resultatstyrd verksamhet förutsätter kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av verksamhetens kvalitetsmål. Hela styrkedjan med Bildningsnämnden, ansvariga chefer, verksamheternas medarbetare, föräldrar och elever ska kunna bedöma om verksamheten når de resultat och håller den kvalitet som krävs enligt de nationella styrdokumenten. Alla har ett ansvar för att följa upp och utvärdera sitt eget arbete för att hitta förbättringsområden som gynnar en positiv kunskapsutveckling i en trygg miljö. Rektor och förskolechef ansvarar för att i det systematiska kvalitetsarbetet ta vara på resultat och göra prioriteringar på respektive enhet. Detta sker i dialog med medarbetarna och utgör ett underlag för att hitta framgångsrika sätt att arbeta på individ-, grupp- och skolnivå. En årlig sammanställning av kvalitetsarbetet görs på varje enhet inför ett nytt läsår. Motsvarande görs på förvaltningsnivå och ligger till grund för dialog med verksamhetsansvariga om det samlade resultatet i förhållande till enheternas egna avstämningar. Alla enheter deltar i den uppföljning och utvärdering som nämnden genomför. Underlaget tas fram från betygsstatistik, nationella prov, elevenkäter, skolutvecklingsenkät för pedagoger, föräldraenkät för förskola och fritidshem. Utvärderingen ska alltid återföras till berörda enheter och ytterst till eleverna. Särskilda åtgärder ska prioriteras för enheter som riskerar att inte nå målen. Bildningsnämndens kvalitetsuppföljning sker genom värdering av läget mot det nationella uppdraget samt Örnsköldsviks kommuns utbildningspolitiska strategi. Nämnden har ansvar för helheten och för att bedöma vilka strategiska förbättringsområden som behövs för utbildningsväsendet i kommunen. Generella krav på nämndens uppföljning är att den ska vara relevant, värderande, jämförande och tydlig. Kontaktpolitiker för alla skolområden är utsedda för att föra en dialog om läget med elever, lärare, föräldragrupper och skolledning. Erfarenheterna sammanställs och återkopplas till respektive förskolechef och rektor.

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013

Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013 Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013 En långrandig och ap-tråkig presentation i Power Point som alltid: Where s the power and what s the point? Ulf Jacobsson UF Partille Kommun dec 2013 Utgångspunkt för organisationen:

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Inledning. Innehållsförteckning

Inledning. Innehållsförteckning Skolplan Säffle Kommun 2010-2014 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Politisk deklaration Verksamhetsidé 3 Organisation och ansvarsförhållande 3 Utvecklingsområden 4 Kvalitetssäkring 5 Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Rektor Louise Larsson Christina Öjemar-Sandahl 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ett

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer