Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden Tjörn Möjligheternas ö

2 Innehåll 1 Tjörns kommun Huvudman De nationella målen Verksamheter som inte drivs av Tjörns kommun Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) enligt Skollagen Huvudmannanivå Enhetsnivå Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentation Åtgärder Rutiner för klagomål Övergripande arbete på huvudmannanivå Utvärdering Exempel på resultatmätningar på huvudmannanivå Analys Åtgärder Dokumentation Innehåll i det systematiska kvalitetsarbetet Kunskaper och Lärande Normer och värden, inflytande och ansvar Gemensamt Styrkedjan 8 6 Process från huvudman till arbetslag Var är vi? Var är vi? Huvudmannanivå Var är vi? Analys Vart ska vi? Hur gör vi? Fullmäktige/Nämnd Centrala frågor att ta ansvar för Åtgärder/Beslut Förvaltningsledning Centrala frågor att ta ansvar för Åtgärder Rektor/Förskolechef Centrala frågor att ta ansvar för Åtgärder Sida 2 (21)

3 6.9 Lärar- Förskollärarlag Centrala frågor att ta ansvar för Åtgärder Hur blev det? Övergripande processer årshjul 15 8 Det systematiska kvalitetsarbetets årshjul Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December Sida 3 (21)

4 1 Tjörns kommun 1.1 Huvudman I Tjörns kommun är kommunfullmäktige huvudman men barnoch utbildningsnämnden fullgör huvudmannens förpliktelser genom det reglemente KF har beslutat. Nämnden ansvarar för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola inklusive fritidshemmet samt grundsärskola inklusive träningsskola. 1.2 De nationella målen De nationella målen för dessa skolformer finns förutom i skollagen (SL) i läroplanen för de obligatoriska skolformerna (Lgr11) och i läroplanen för förskolan (Lpfö98). 1.3 Verksamheter som inte drivs av Tjörns kommun Trots att Tjörns kommun inte bedriver egen verksamhet omfattar huvudmannaansvaret även Vuxenutbildningen, särvux och svenska för invandrare (SFI) samt de gymnasieungdomar som är mantalsskrivna på Tjörn och som studerar i övriga gymnasieskolor runt om i landet. 2 Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) enligt Skollagen 2.1 Huvudmannanivå Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skollagen 4 kap 3 (Huvudmannanivå är kommun/förvaltning) 2.2 Enhetsnivå Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras Sida 4 (21)

5 vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. Skollagen 4 kap Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Skollagen 4 kap Dokumentation Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska dokumenteras. Skollagen 4 kap Åtgärder Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Skollagen 4 kap Rutiner för klagomål Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. Skollagen 4 kap 8 Modell för systematiskt kvalitetsarbete 3 Övergripande arbete på huvudmannanivå Utformningen av det övergripande arbetet på huvudmannanivå ska underlätta för rektorer och förskolechefer att utforma det systematiska kvalitetsarbetet på förskole- och skolenhetsnivå. Sida 5 (21)

6 3.1 Utvärdering Prioriterade underlag för utvärderingen är: Skollagen Läroplanerna Likabehandlingsplaner Barn i behov av särskilt stöd Budget Förvaltningens verksamhetsmål Arbetsplaner/åtgärder för ökad måluppfyllelse Frånvaro Enkäter Resultatmätningar på huvudmannanivå Exempel på resultatmätningar på huvudmannanivå Resultat på nationella prov, årskurs 3, 6 och 9 Betyg Resultat pojkar flickor Kunskapsresultat per enhet Pedagogisk dokumentation i förskolan Hälsoenkäten i årskurs 4 och 8 GR:s kommungemensamma enkät i årskurs 2, 5 och 8 samt deras vårdnadshavare GR:s kommungemensamma enkät till vårdnadshavare med barn i förskolan Likabehandlingsenkäten 3.2 Analys Analys av utvärderingsresultaten görs av: Arbetslagen Skolledningen Förvaltningsledningen 3.3 Åtgärder Arbetsplan/Åtgärder för ökad måluppfyllelse görs såväl på huvudmannanivå som på enhetsnivå. 3.4 Dokumentation På huvudmannanivå och på enhetsnivå görs dokumentation av: Utvärderingsresultat Åtgärder för ökad måluppfyllelse Sida 6 (21)

7 4 Innehåll i det systematiska kvalitetsarbetet 4.1 Kunskaper och Lärande Lgr 11 Lpfö * Kunskaper * Utveckling och lärande * Bedömning och betyg * Uppföljning, utvärdering och utveckling Samverkan Lgr 11 Lpfö * Skola och hem * Förskola och hem * Övergång och samverkan * Samverkan med fsk-klass, skola och fritidshem * Skolan och omvärlden 4.2 Normer och värden, inflytande och ansvar Lgr 11 Lpfö * Normer och värden * Normer och värden * Elevernas ansvar och inflytande * Barnens inflytande * Rektors ansvar * Förskolechefs ansvar 4.3 Gemensamt * Likabehandlingsplaner Sida 7 (21)

8 5 Styrkedjan Det systematiska kvalitetsarbetet sker på olika nivåer och bäst kraft skapas genom att förhålla sig till den nivå som är givet i den funktion man verkar. Dessutom måste nivåerna mötas i dialoger för att säkerställa att slutsatser dragna på en nivå är förenliga med de på över- eller underliggande nivåer Riktningen på utvecklingsarbetet styrs av de nationella målen. Nämnden tar del av slutsatserna av analysen och använder denna kunskap när mål och budget för nämndens verksamhet sätts. Efter det övergripande arbetet identifierar förskolechef och rektor områden som bör utvecklas och som planeras in i den egna verksamhetens utvecklingsarbete för att förbättra verksamhetens kvalitet. Sida 8 (21)

9 6 Process från huvudman till arbetslag Utformningen av det övergripande arbetet på huvudmannanivå ska underlätta för rektorer och förskolechefer att utforma det systematiska kvalitetsarbetet på förskole- och skolenhetsnivå. 6.1 Var är vi? Regelbundna resultatmätningar Kopplade till de nationella målen. Vara accepterade av verksamheten. Fånga så många perspektiv som möjlig. Jämförelser mellan enheter i kommunen. Jämförelser med andra huvudmäns verksamheter. Kontinuitet för jämförelser över tid för att upptäcka trender. Resultat utifrån kvantitativa mätningar som ger medelvärden, standardavvikelser och variationer i jämförbara mått (enkelt). Sida 9 (21)

10 Kvalitativa mätningar där intervjuer, dokumentanalyser, självskattningar och fokusgrupper används kring angelägna utvecklingsområden (komplicerat). 6.2 Var är vi? Huvudmannanivå Allt material används inte i analysarbetet på samtliga nivåer. Varje nivå ska ha tillgång till den kvalitetsbeskrivning som är relevant för den typ av beslut som ska fattas. På huvudmannanivå som, omfattar förvaltningsnivå och politikernivå, används färre av undersökningarna från den egna kommunen men samtidigt tillförs resultat från uppföljningar på nationell nivå. Underlag till grund för beslut om eventuella prioriteringar av utvecklingsinsatser. 6.3 Var är vi? Analys Ett sätt att arbeta systematiskt kan vara att fokusera på ett antal beslutade analystillfällen per år Varje analystillfälle är kopplat till ett område som återkommer årligen - Normer och värden (likabehandlingsenkät) - Kunskaper, utveckling och lärande (analys måluppfyllelse, NP, betyg) - Ansvar och inflytande ( GR-enkät ) - Övergång och samverkan (förskola förskoleklass, förskoleklass åk1, åk 5 åk 6, åk 9 gymnasiet) Analysarbetet riktar in sig på att söka mönster, skillnader mellan kön, enheter, ålder etc. 6.4 Vart ska vi? Riktningen på utvecklingsarbetet styrs av de nationella målen. Nämnden tar del av slutsatserna av analysen och använder denna kunskap när mål och budget för nämndens verksamhet sätts. Efter det övergripande arbetet identifierar förskolechef och rektor områden som bör utvecklas och som planeras in i den egna verksamhetens utvecklingsarbete för att förbättra verksamhetens kvalitet. Sida 10 (21)

11 6.5 Hur gör vi? Det systematiska kvalitetsarbetet sker på olika nivåer och bäst kraft skapas genom att förhålla sig till den nivå som är givet i den funktion man verkar. Dessutom måste nivåerna mötas i dialoger för att säkerställa att slutsatser dragna på en nivå är förenliga med de på över- eller underliggande nivåer. 6.6 Fullmäktige/Nämnd Centrala frågor att ta ansvar för Hur fördelas resurser i kommunen och i nämndens ansvarsområde på bästa sätt så att resurserna ger förutsättningar för måluppfyllelse? Hur förhåller sig resultaten i kommunens skolor och förskolor till det nationella uppdraget? Finns det områden som brister som vi bör kräva ansvar kring genom att formulera kommunala mål? Har vi högre kommunal ambitionsnivå inom något område än staten, i så fall vilka mål kan vi formulera för att tydliggöra det? Har kommunen ambitioner som är formulerade som en vision och som kompletterar det statliga uppdraget, i så fall vilka mål bör formuleras för att tydliggöra det och kräva ansvar? Åtgärder/Beslut Nämnden kan med analyserna som underlag påverka utvecklingsarbetet genom att styra med fördelning av ekonomiska ramar så de ekonomiska förutsättningarna för verksamheterna förändras. På så sätt skapa möjligheter för verksamheten att åstadkomma högre måluppfyllelse. Nämnden fattar beslut om mål, kan besluta om utredningar eller andra uppdrag som en direkt följd av slutsatserna i det systematiska kvalitetsarbetet. Sida 11 (21)

12 6.7 Förvaltningsledning Centrala frågor att ta ansvar för Hur organiserar vi kommunens enheter på bästa sätt? Hur tar jag tillvara ledarnas kompetens och personlig a ledaregenskaper på rätt sätt i förhållande till enheternas kvalitet? Vilken kompetensutveckling och vilket organisatoriskt stöd behöver utformas? Åtgärder Förvaltningsledningen kan tillsammans med förskolecheferna och rektorerna utforma utvecklingsinsatser som stödjer utvecklingen för samtliga eller enskilda enheter. Det är viktigt att ta till vara på den variation som erbjuds inom verksamheten och lära av dem. Goda exempel och bra resultat ska tillsammans undersökas och erfarenheter generaliseras för att kunna spridas vidare i organisationen. 6.8 Rektor/Förskolechef Centrala frågor att ta ansvar för Hur kan jag organisera min enhet på personal- respektive barn/elevnivå ett annat sätt? Vilken kompetensutveckling borde personalen få? Vilka förutsättningar för mitt ledarskap ger skolkulturen och vad bör göras för att förändra detta? Åtgärder Förskolecheferna och rektorerna kan tillsammans med förvaltningsledningen utforma utvecklingsinsatser som stödjer utvecklingen för samtliga eller enskilda enheter Det är viktigt att ta till vara på den variation som erbjuds inom verksamheten och lära av dem. Goda exempel och bra resultat ska tillsammans undersökas och erfarenheter generaliseras för att kunna spridas vidare i organisationen. Sida 12 (21)

13 6.9 Lärar- Förskollärarlag Centrala frågor att ta ansvar för Hur kan vi förändra undervisningen för att ge bättre förutsättningar för barnens/elevernas utveckling i enlighet med läroplanen? Åtgärder Arbetslag och pedagoger kan tillsammans med förskolecheferna och rektorerna utforma utvecklingsinsatser som stödjer utvecklingen för enskilda samtliga barn/elever på enheten. Det är viktigt att ta till vara på den variation som erbjuds inom verksamheten och lära av dem. Goda exempel och bra resultat ska tillsammans undersökas och erfarenheter generaliseras för att kunna spridas vidare såväl på enheten som i organisationen. Sida 13 (21)

14 6.10 Hur blev det? Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att återkomma till samma rubriker årligen och på det viset skapas en bra grund för att utvärdera att förändrade prioriteringar och arbetssätt ger önskad effekt. Efter varje analystillfälle upprättas en rapport som rapporteras till nämnden. Dessa rapporter utgör dokumentationen av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete där planering, uppföljning och utveckling av verksamheten framgår. Det systematiska kvalitetsarbetet och dess rapporttillfällen bildar tillsammans med kommunens styrsystem den helhet som barn- och utbildningsnämndens styrning utgör. Budgetprocessen, där dialog med förvaltning, rektorer och förskolechefer äger rum, samt den dokumentation som sker genom budgetdokument, delårsrapporter och bokslut kompletterar det systematiska kvalitetsarbetet i nämndens styrning. Sida 14 (21)

15 7 Övergripande processer årshjul Barn- och Utbildningsförvaltningen SKA-dagar Barn- och Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp arbetar med uppföljning och analys Dialogdagar Barn- och Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och Barn- och Utbildningsnämndens ledamöter arbetar med uppföljning, analys och målformulering Sida 15 (21)

16 8 Det systematiska kvalitetsarbetets årshjul 8.1 Januari Förskola: Analys måluppfyllelse Analys måluppfyllelse och betyg höstterminen Särskola: Analys måluppfyllelse Analyserar och levererar statistikunderlag från måluppfyllelse betyg satta i december Följer upp och analyserar kränkningsärenden, anmälningsärenden och klagomål höstterminen Utvärderar nämndmål till bokslutsarbetet 8.2 Februari Förskola: Särskola: Elevhälsa: Vux: Årsredovisningen klar SKA-dag Enheter och förvaltning förbereder och genomför gemensamt analysoch uppföljningsarbete kring prioriterade utvecklingsområden. 8.3 Mars Genomför GR:s kommungemsamma elevenkät vårdnadshavare årskurs 2, 5 och 8 grundskola samt årskurs 2 gymnasiet Återkopplar antal blivande förskoleklassbarn till enheterna Sida 16 (21)

17 8.4 April Särskola: Elevhälsa: Vux: Huvudman: Kommande års nämndmål fastställs SKA-dag Enheter och förvaltning förbereder och genomför gemensamt analys- och uppföljningsarbete kring prioriterade utvecklingsområden rörande Normer och värden 8.5 Maj Förskola: Rapportering av NP år 3, 6, 9 Särskola: Elevhälsa: Vux: Analyserar och återkopplar resultat från attitydundersökningar Rapporterar resultat till SKL:s Öppna jämförelser Kommunicerar kommande års Huvudman: nämndmål till enheterna Kommande års nämndmål fastställs Dialogdag: Nämnd och förvaltning planerar och genomför gemensam dialogdag med utgångspunkt i kvalitetsarbetet och ekonomi. Maj: Uppföljning av nulägesanalys - Hur blev det? Vart ska vi? Hur gör vi? Sida 17 (21)

18 8.6 Juni Förskola: Utvärderar enhetens kvalitetsarbete Utvärderar Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utvärderar enhetens kvalitetsarbete Utvärderar Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rapporterar betyg Analyserar och rapporterar resultat NP år 3, 6, 9 berörd personal samt övriga skolledare, enhetschefer och utvecklingsledare bjuds in Särskola: Utvärderar enhetens kvalitetsarbete Utvärderar Plan mot diskriminering och kränkande behandling Följer upp och analyserar kränkningsärenden, anmälningsärenden och klagomål vårterminen Analyserar och levererar statistikunderlag från betyg satta i juni Analyserar och levererar statistikunderlag från Nationella Prov Rapporterar betyg och NP till SCB Sida 18 (21)

19 8.7 Augusti Förskola: Sammanställer kvalitetsrapport för enheten Upprättar Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sammanställer kvalitetsrapport för enheten Upprättar Plan mot diskriminering och kränkande behandling Analys betyg och NP vårterminen Särskola: VUX Sammanställer kvalitetsrapport för enheten Upprättar Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sammanställer kvalitetsrapport Följer upp nämndmål och sammanställer utifrån enheternas resultat inför delårsbokslutet Sammanställer kvalitetsrapport för förvaltningen 8.8 September Förskola: Särskola: Elevhälsa: Vux: SKA-dag: Enheter och förvaltning förbereder och genomför gemensamt analys- och uppföljningsarbete kring resultat och prioriterade utvecklingsområden för läsåret. Sida 19 (21)

20 8.9 Oktober Förskola: Rapporterar statistik till SCB Rapporterar statistik SCB Rapporterar statistik till SCB Rapporterar till Kolada Analyserar ovanstående siffror och förmedlar sammanställning till ledningsgruppen Förskola: Särskola: Elevhälsa: Vux: Huvudman: Dialogdag: Nämnd och förvaltning planerar och genomför gemensam dialogdag med utgångspunkt i kvalitetsarbetet, ekonomi och nämndmål. Oktober: Nulägesanalys - Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Sida 20 (21)

21 8.10 November Förskola: Rapportering uppfyllelse nämndmål GR:s kommungemensamma enkät till vårdnadshavare med barn i förskolan genomförs Rapportering uppfyllelse nämndmål Särskola: Rapportering uppfyllelse nämndmål Elevhälsa: Vux: Rapportering uppfyllelse nämndmål Rapportering uppfyllelse nämndmål Sammanställer utvärdering av årets Huvudman: nämndmål inför bokslutsarbetet Förmedlar nämndmål inför kommande år 8.11 December Rapporterar betyg Rapporterar resultat muntliga NP Följer upp och analyserar kränkningsärenden, anmälningsärenden och klagomål höstterminen Följer upp nämndmål utifrån enheternas resultat inför arbetet med årsbokslutet Sida 21 (21)

Innehåll: 1. Verksamhetsvisioner... s. 3. 2. Systematiskt kvalitetsarbete i Gnosjö kommun... s. 4

Innehåll: 1. Verksamhetsvisioner... s. 3. 2. Systematiskt kvalitetsarbete i Gnosjö kommun... s. 4 Innehåll: 1. Verksamhetsvisioner..... s. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete i Gnosjö kommun.... s. 4 3. Modell för systematiskt kvalitetsarbete.... s... 5 4. Innehåll i det systematiska kvalitetsarbetets

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Årshjul SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2015-12-18

Årshjul SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2015-12-18 Årshjul SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2015-12-18 Styrkedjan Källa: Skolverket och Skolinspektionen Årshjul - SKA O N SKA-dag 2 15 oktober SCB D HJÄRNAN VILL HA KUL J F SKA-dag 3 Attitydundersökningar M

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14.

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(5) BILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-12 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa för systematiskt kvalitetsarbete barn- och utbildningsnämnden ...

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa för systematiskt kvalitetsarbete barn- och utbildningsnämnden ... plan för systematiskt kvalitetsarbete barn- och utbildningsnämnden modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Melleruds Kommun. Skollagen kap 4. Kvalité och inflytande

Melleruds Kommun. Skollagen kap 4. Kvalité och inflytande Skollagen kap 4 Kvalité och inflytande Skollagen kap 4 Systematiskt kvalitets arbete skall ske inom alla verksamheter huvudmannen ansvarig för att det sker. Skall dokumenteras Stratsys under uppbyggnad

Läs mer

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Skolverkets allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete Målgrupper Riktar sig till huvudmän, rektorer och förskolechefer.

Läs mer

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen:

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen: Från skollagen: Grundskolan skall enligt skollagen 4 kap 3-5 : 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera följa upp och utveckla utbildningen. 4 Sådan

Läs mer

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete Vårt systematiska kvalitetsarbete Gör vi rätt saker i våra verksamheter? Vad är det som gör att vi är framgångsrika? Det kan vara svåra frågor om vi inte regelbundet analyserar våra verksamheter i relation

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Riktlinjer för Barn- och utbildningsnämnden Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 20160405 2016/2017 Innehåll Inledning... 2 Rutin... 2 Kvalitetsarbete... 2 Syfte... 2 Systematiskt

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fritidshemmet Piraten period 1 (juli-sept), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för Fritidshemmet Piraten period 1 (juli-sept), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för Fritidshemmet Piraten period 1 (juli-sept), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5089 Friskolan i Mariestad AB Org.nr. 556802-0852 marten.bremer@ekhamraskolan.se olof.lindblad@ekhamraskolan.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lillängsskolan i Mariestads

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskola

Huvudmannabeslut för förskola Skolinspektionen Umeå kommun Huvudmannabeslut för förskola efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Tilda Lindell Sofia Regnell Augusti 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer1

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Bar Lillie E Bäckwall B Arbetsmodellen har arbetats fram i samarbete mellan förvaltningen och skolenheterna under 2011-2013. Rutinerna tillämpas

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015

Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015 Kvalitetsarbete för Vikmanshyttans skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

I ljuset av skollagen förtydligas lärarens ansvar för undervisningen som en målstyrd process för ökad måluppnåelse. (Danell, 2011)

I ljuset av skollagen förtydligas lärarens ansvar för undervisningen som en målstyrd process för ökad måluppnåelse. (Danell, 2011) I ljuset av skollagen förtydligas lärarens ansvar för undervisningen som en målstyrd process för ökad måluppnåelse. (Danell, 2011) Hur återspeglas statens åtgärder för att lösa brister i styrsystemet?

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 1 (juli-sept), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 214-21 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Stureskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Stureskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 4 (april-juni), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 4 (april-juni), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 4 (april-juni), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 4, läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 4, läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 4, läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola www.pwc.se Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell 17 februari 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Sammanställning av föregående läsårs resultat och utvärderingar.

Sammanställning av föregående läsårs resultat och utvärderingar. När Aktivitet Syfte Ansvarig Övrigt Augusti Gymnasiala program fastställer utvecklingsområden och aktiviteter för kommande läsår utifrån nationella mål. Gemensam mall används. Delårsbokslut Sammanställning

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret 2013 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Modell i systematiskt kvalitetsarbete

Modell i systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Modell i systematiskt kvalitetsarbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING KVALITETSARBETE...1 PROCESSBILD...2 BESKRIVNING AV PROCESSEN...3 UTVECKLINGSPLAN...4 PRIORITERAT MÅL...5 HANDLINGSPLAN...6

Läs mer

Skolans Systematiska Kvalitetsarbete

Skolans Systematiska Kvalitetsarbete Skolans Systematiska Kvalitetsarbete Agenda Kort om Skolans Systematiska Kvalitetsarbete (SSK) SSK i Stratsys Utveckling Demo av av öppenhet kundlösningar och tillgänglighet gentemot medborgare Frågor

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete - med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling Göteborg den 24 september 2013 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Allmänna råd Skolverkets allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola f in Beslut Stockholms Estetiska Gyrnnasium ekonomisk förening Org.m.. 769602-9995 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Stockholms Estetiska Gymnasium beläget i Stockholms kommun 2 (10) Tillsyn i Stockholms

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

MODELL för SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE i SKOLENHETERNA, HÖRBY KOMMUN 20120221

MODELL för SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE i SKOLENHETERNA, HÖRBY KOMMUN 20120221 MODELL för SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE i SKOLENHETERNA, HÖRBY KOMMUN 20120221 Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen Kap 4 Kvalitet och Inflytande Huvudmanna nivå. Planering, uppföljning, utveckla Enhetsnivå.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

SKA-lyftet. Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem

SKA-lyftet. Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem SKA-lyftet Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem 1. Bakgrund Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 2 (okt-dec), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 2 (okt-dec), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 2 (okt-dec), läsåret 2014-15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmen Galaxen och Kometen period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmen Galaxen och Kometen period 1 (juli-sept), läsåret Kvalitetsarbete för fritidshemmen Galaxen och Kometen period 1 (juli-sept), läsåret 2014-2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-10-30 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på

Läs mer

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen

Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2016-08-31 BUN 2016/0652 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Svar på skolinspektionens föreläggande; skolformen fritidshem Förslag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4768 Torsby kommun ulf.blomquist@torsby.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östmarks skola i Torsby kommun 2(13) Tillsyn i Östmarks skol har genomfört tillsyn av Torsby

Läs mer