Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013"

Transkript

1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid tillsynen Skolinspektionens tillsyn 2008 visade att förskolan behövde utveckla samarbetet mellan skolformer, ge stöd till barn att utveckla sitt modersmål, upprätta likabehandlingsplaner i enighet med författningarnas krav samt upprättande av kvalitetsuppföljning. Skolinspektionens tillsyn 2013 visar att förskolorna i Vänersborg utgår från en helhetssyn på barnet så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolechefer och förskolelärare bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där såväl resultat som måluppfyllelse ligger till grund för fortsatt utveckling av verksamheten. Tillsyn visar dock på att huvudmannen brister i det systematiska kvalitetsarbetet på en kommunövergripande nivå för att kunna öka måluppfyllelsen och resultaten i förhållande till författningarnas krav. Tillsynen visar även att barn i behov av särskilt stöd inte alltid får det stöd som deras speciella behov kräver. Skolinspektionen påpekar även att förskolornas planer mot kränkande särbehandling behöver redogöra för varje enskild verksamhets insatser för att motverka och förhindra kränkande särbehandling. Skolinspektionen förelägger Vänersborgs kommun att vidta åtgärder så att alla barn som behöver särskilt stöd ska få ett tillräckligt sådant samt vidta åtgärder kring att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som inriktas mot gällande mål och som ska dokumenteras. Skolinspektionen tilldelar även Vänersborgs kommun en anmärkning gällande att det i planer för kränkande särbehandling ska innehålla åtgärder för att förhindra och motverka kränkande särbehandling samt en redogörelse för utförandet av åtgärderna. Fritidshemmen Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick fritidshemmen 4 anmärkningar/förelägganden i jämförelse med 5 stycken vid tillsynen Skolinspektionens tillsyn 2008 visade att fritidshemmen behövde arbeta mer med samarbete mellan skolformer, likabehandlingsplaner, erbjudande av omsorg Barn- och ungdomsförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida Vänersborg Sundsgatan

2 2 till barn upp till 12 år, det systematiska kvalitetsarbetet samt upprättande av kvalitetsredovisningar. Skolinspektionens tillsyn 2013 visar att fritishemmen i allmänhet erbjuder eleverna en meningsfull fritid och rekreation enligt uppdraget, samt att personalen utgår ifrån de nationella målen, den aktuella gruppen och elevernas behov. Fritishemmen kompletterar skolan bra i kommunens satsning på matematik och teknik och har ett högt förtroende från föräldrar. Tillsynen visar dock att det saknas underlag för uppföljning och utveckling av utbildningen i fritidshemmen på kommunövergripande nivå. Ansvariga politiker får enligt skolinspektionen därmed inte den information de behöver för att kunna ta det övergripande ansvaret över fritidshemmens kvalitet och likvärdighet. Ett systematiskt kvalitetsarbete är nödvändigt för att kunna utveckla verksamheten och få en bild av om verksamheten lever upp till författningarnas krav. En del av det systematiska kvalitetsarbetet se till att fritidshemmen arbetar med värdegrundsarbetet systematiskt. Tillsynen visar att åtgärder för att motverka och förhindra kränkande särbehandling måste bli tydligare och framgå i planerna för kränkande särbehandling. Skolinspektionen förelägger Vänersborgs kommun att vidta åtgärder kring att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som ska inriktas mot målen för fritidshem samt att detta arbete ska dokumenteras. Skolinspektionen tilldelar Vänersborgs kommun en anmärkning gällande att planer mot kränkande särbehandling ska innehålla åtgärder för att motverka och förhindra kränkande särbehandling, samt att de utförda åtgärderna ska redogöras. Grundskolan F-9 Vid Skolinspektionens tillsyn 2013 fick Vänersborgs kommun 45 stycken föreläggande/anmärkningar på sammanlagt 22 punkter. Motsvarande siffra för tillsynen 2008 var 125 stycken föreläggande/anmärkningar på 21 punkter. Vid tillsynen fick 7 av 16 skolor föreläggande/anmärkningar vilket var en markant skillnad från förra tillsynen 2008 då samtliga grundskolor fick föreläggande/anmärkningar. Vid tillsynen 2008 var det största utvecklingsområdet som skolinspektionen pekade på kvalitetsarbete, där samtliga skolor fick föreläggande/anmärkning. Vid tillsynen 2013 fick endast 4 skolor föreläggande kring detta område. Ett annat område som enligt Skolinspektionen 2008 hade stort utvecklingspotential var normer och värden, där bland annat samtliga skolor saknade en likabehandlingsplan. I 2013 års tillsyn fick ingen skola detta föreläggande/anmärkningen. Inom detta område har skolinspektionen i nuläget endast ett föreläggande på två skolor gällande elevers reella inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. När det gäller bedömning av skolornas ledning var det som främst framkom vid tillsynens 2008 att skolorna måste kunna erbjuda eleverna de garanterade antal undervisningstimmar, språkval, modersmålsundervisning samt att personalen ska ha utbildning för den undervisning som de i huvudsak bedriver. I 2013 års tillsyn var undervisningstimmar, språkval och modersmåls-

3 3 undervisning (med undantag för rätten till handledning) inget som skolinspektionen anmärkte och det var endast en skola som fick föreläggande angående personalens utbildning. När det gäller elevernas kunskaper visade tillsynen 2008 att Läroplanen och kursplanernas mål måste till större del ange riktningen för skolans utbildning och att eleverna måste få ett större ansvar och inflytande över sin utbildning. Detta arbete måste till större del följas upp och när eleverna riskerar att inte uppfylla målen måste alltid en åtgärdsplan upprättas. Vid tillsynen 2013 läggs fokus på att lärarna måste tydliggöra informationen kring hur eleverna ligger till, både till eleverna och till föräldrarna samt tydliggöra vilka insatser som måste till för att nå kunskapskraven. Det skolinspektionen fortfarande trycker på från 2008 är elevers rätt till särskilt stöd, besluten kring detta och att följa åtgärdsprogrammen. Det nya som Skolinspektionen tar upp i tillsynen 2013 är två områden: (1) Trygghet och studiero; i den plan för kränkande särbehandling som ska finnas på varje skola ska det anges åtgärder som behöver göras för att förebygga och förhindra kränkande behandling det aktuella året. Skolan ska genomföra dessa åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling samt att signaler om kränkande särbehandling ska anmälas skyndsamt till huvudmannen. (2) Resurser: Eleven ska ha tillgång till skolbibliotek samt till lärverktyg som är tidsenlig. Om vi jämför utvecklingsområdena med antal föreläggande/anmärkningar och antal skolor som fått föreläggande/anmärkningar, så bör de prioriterade utvecklingsområdena vara: 1. Trygghet och studiero: I den plan för kränkande särbehandling som ska finnas på varje skola ska det anges åtgärder som behöver göras för arr förebygga och förhindra kränkande behandling det aktuella året. Skolan ska genomföra dessa åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling samt att signaler om kränkande särbehandling ska anmälas skyndsamt till huvudmannen. 2. Rektors ansvar: Rektor ska ansvara för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildning samt tar ansvar för att arbetet dokumenteras. Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever. 3. Bedömning och betygsättning: Individuella utvecklingsplaner ska avse elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven och innehålla vilka insatser som behövs för att eleven ska uppnå kunskapskraven. Lärarna samverkan inte med och fortlöpande informerar föräldrarna om elevens kunskapsutveckling. Huvudmannen Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick huvudmannen 4 anmärkningar/förelägganden i jämförelse med 9 stycken Vid tillsynen 2008 påvisade skolinspektionen behov av att Vänersborgs kommun skulle vidta åtgärder kring likabehandlingsplaner, trygghet för eleverna, att kommunen erbju-

4 4 der det eleverna har rätt till och ett förbättrat kvalitetsarbete. Enligt skolinspektionens tillsyn 2013 erbjuder de kommunala förskolorna barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolorna arbetar medvetet för att öka måluppfyllelsen. På samtliga grundskolor pågår ett aktivt värdegrundsarbete, men skolinspektionen trycker på att några av skolorna behöver arbeta mer systematiskt. Skolinspektionen lyfter även upp elevhälsan som en väl fungerande verksamhet för att ge stöd till de elever som behöver det. Skolinspektionen förelägger Vänersborgs kommun att vidta åtgärder kring områdena uppföljning och utveckling av utbildning samt ledningsstruktur och organisering av utbildning. Skolinspektionen tilldelar även Vänersborgs kommun en anmärkning gällande området trygghet och studiero. Utveckling under tidsperioden Utifrån skolinspektionens tillsyn kan vi dra slutsatsen att det skett en bra förskole-, fritidshems- och skolutveckling i Vänersborgs kommun. Fritidshemmen, grundskolan och huvudmannen fick färre anmärkningar/förelägganden än vid tillsynen Endast förskolan fick lika många anmärkningar/förelägganden som vid tillsynen Vid tillsynen fick dock förskolan mycket positiv kritik för sitt arbete kring det systematiska arbetet och utvecklingsarbetet. När det gäller grundskolan kan vi se den största utvecklingen, där endast 7 av 16 skolor fick föreläggande/anmärkningar i jämförelse med samtliga skolor vid förra tillsynen och vi har minskat föreläggandena/anmärkningarna med 64 procent. Av de 7 skolor som fick föreläggande/ anmärkningar var det 2 skolor som endast fick 1 föreläggande/anmärkning var. De övriga 5 skolorna står tillsammans för 43 stycken föreläggande/anmärkningar, 8.6 stycken föreläggande/anmärkningar var. Det kan jämföras med tillsynen 2008 då genomsnittet för alla skolor var 7.35 förelägganden/anmärkningar per skola. Tyvärr går det inte att utläsa vad de fem specifika skolorna som på tillsynen 2013 fick många förelägganden/anmärkningar har fått fler eller färre förelägganden/anmärkningar då skolområdena och tillsynsområdena såg annorlunda ut vid förra tillsynen. Det vi dock kan säga utifrån detta resultat är att många av Vänersborgs kommuns skolor har gått igenom ett stort och lyckat utvecklingsarbete sedan Dock finns det ett par skolor som fortfarande har stor utvecklingspotential. Detta skulle kunna betyda att likvärdigheten för eleverna mellan Vänersborgs kommuns grundskolor har försämrats under motsvarande period. Prioriterade utvecklingsområden När vi samman väger måluppfyllelsen och betyg av nationella prov 2013 kan vi se att samtliga 5 skolor som fick flest föreläggande/anmärkningar av skolinspektionen hamnar på den undre hälften i elevernas resultat. I den undre hälften av resultat hamnar visserligen även 2 skolor som inte fått ett enda föreläggande/anmärkning av skolinspektionen. Resultaten visar ändå tydligt att likvärdighet är ett stort utvecklingsområde inom kommunens förskolor, grundskolor och fritidshem.

5 5 Både förskolan, fritidshemmen och grundskolan har fått föreläggande/anmärkningar när det gäller systematiska kvalitetsarbetet och innehållet och uppföljning av planer för kränkande behandling. Förskolan fick ett föreläggande kring tillgodose särskilt stöd till barn som har behov utav det. Detta problem kan vi även utläsa från grundskolan, där fyra skolor delade på 7 stycken föreläggande/ anmärkningar kring särskilt stöd. Kopplat till detta kan vi se att grundskolan fick 8 stycken förelägganden delat på 3 skolor angående de individuella utvecklingsplanerna och kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven samt hur detta informeras ut till elever och föräldrar. Kanske hör dessa områden ändå ihop? Hur ser vi varje barn/elev och hur kommunicerar vi med barnen/eleverna och deras föräldrar? Förslag till prioriterade utvecklingsområden Likvärdighet i kommunens förskola, fritidshem och grundskola Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer Förbättra och utveckla planen för kränkande särbehandling samt uppföljningar av denna Utveckla skolbiblioteken Utveckla en plan med att få tillgång till tidsenliga lärverktyg inom våra verksamheter Tillsyn över den enskilt bedrivna pedagogiska omsorgen En rektor för varje skolenhet Att arbeta med analys, kommunikation och information på individ-, grupp- och organisationsnivå. Madelene Garwi Utvecklingsledare Barn- och ungdomsförvaltningen

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10 Dnr. 2009-00051 007

Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10 Dnr. 2009-00051 007 (2010-01-22) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 1 Gnosjö 2010-01-19 Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer