Teamplan Ugglums skola F /2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012"

Transkript

1 Teamplan Ugglums skola F / har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv och är gärna med och påverkar sin skolgång. Tiden i förskoleklass och fram till årskurs 3 har varit en rolig tid. Det finns en nyfikenhet att gå vidare till årskurs 4 och det känns tryggt att vara i skolan.

2 Kartläggning Förankring Förhållningssätt Regler/ledstjärnor Värdegrunden i LPP Värdegrund Vision I Ugglums område är alla unika och har lika värde Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Likabehandlingsplan (LBP) Vi ska stärka och se varje enskild individ och individen i gruppen. Vi är olika och det skall berika. Alla elever ska känna trygghet i att alla har lika värde. Eleverna ska ha inflytande och ska vara med och påverka innehållet under en dag,. Vi ska skapa förståelse för demokrati. Vi behöver tillsammans skapa gemensamma regler. Diskrimineringsfrågor ska synliggöras i vardagen. Eleverna representerar sin klass i Elevråd, Kamratstödjare, Matråd Vi ska - utgå från det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete i LBP - integrera värdegrunden i alla ämnen - se varje barn på morgonen (ingår i våra dagliga rutiner) - lyssna på varje barn - lära oss de elevers namn, som ingår i arbetslaget. - vara lyhörda för barnens intressen och önskemål - låta eleverna ha inflytande i t.ex. klassråd, temaarbeten, fritids, raster mm. - skapa förståelse för att man inte alltid kan få det man vill mest utan också ta hänsyn till kompisars önskemål. - lära barnen turtagning - tänka oss för hur vi fördelar ordet i olika grupper - skriver ner vilka regler som gäller tillsammans med eleverna. - arbeta i mindre grupper eller enskilt och kan då diskutera aktuella värdegrundsfrågor. - ha kamratsamtal och dramaövningar - ha veckans fråga - vara förebilder

3 Varför? För att - utgå ifrån Lgr 11 och andra styrdokument - om vi bemöter och visar dem respekt förstår de att de är unika och att alla har lika värde - vi vill barnens bästa - varje elev ska känna sig sedd, fungera i grupp och vara trygga som enskilda individer. - alla ska komma till tals och bli stärkta i sin självkänsla. - öka elevinflytandet - det är viktigt att förstå barnens tankar och åsikter. - då alla är olika måste det finnas en respekt för varandra så att förståelse skapas.

4 Ledarskap Arbetslaget Kompetenser Våga Yrkesrollen Det dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas proffessionella ansvar är förutsättningar för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och nya metoder prövas och utvecklas. Vi ska grunda våra pedagogiska tankar på den forskning som finns i olika områden och samtidigt bör forskningen prövas mot den pedagogiska erfarenhet som finns. Vi använder våra kompetenser i arbetslaget. Vi ska ha tätare utvärderingar av verksamheten under terminens gång. Vi ska utmana oss och våga prova nya arbetssätt. Att utifrån Lgr11 ha målet att alla våra elever uppnår målen. Vi ska också samarbeta med hemmet utifrån varje elevs behov. Ta del av aktuella forskningsresultat. Ta till vara varandras kompetenser och utgå från gruppens behov. Vi ska prova MiniALP i arbetslagen, vi går in till varandra och observerar. Vi jobbar över klassgränserna i skog, idrott, musik, drama. Vi vill använda oss av reflektionsprotokoll vid varje veckas planering. -Hur har det gått? -Vad har vi sett? -Lärande? Socialt? -Vad behöver vi tänka på inför nästa vecka? All personal använder Reflektionsbok Handledning Ta tillfälle att ta del av andras erfarenheter. Kompetensutveckling, tex Aktionslärande samtal, Learning Studie,och ALP Fortlöpande utvärdering kopplat till systematiskt kvalitétsarbete. Informera och ha dialog med föräldrar på olika sätt, tex veckoblad, blogg, utvecklingssamtal, skolråd. Varför? Vi tror att vi inspirerar barnen bäst inom de områden som vi själva brinner för och har vår kompetens i. Utveckla verksamheten för att alla elever ska nå målen. Utveckla oss som ledare och skapa meningsfulla och utvecklande diskussioner. För att nå en ökad måluppfyllelse och få ett tydligt syfte med undervisningen. Elevernas gynnas av ett gott samarbete mellan skola och hemmet.

5 Verklighetsförankrat Tema, integrera ämnen Lärandet Metoder Leken Tydliggörande ped ALP LS Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grund för AL skolans verksamhet. 0-vision läsinlärning Information och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter IUP LPP ÅP deras ålder och mognad. Betyg/Bedömning i undervisningen i olika ämnen integreras ämnesövergripande Fritidsfokus kvalité kunskapsområden. F-klass metoder Arbeta med tema, drama, skapande, idrott, musik i lärandesituationer Lära av andra barn i andra åldrar Röra sig i vår omvärld/närmiljö Utveckla entreprenörskap Praktiskt arbete som är verklighetsanpassat Pedagoger har gedigna kunskaper i någon/några metoder. En strävan mot ökad bredd för att se fler möjligheter. Vi kopplar ihop teori och praktik. Vi planerar gemensamt med elever. Fadderverksamhet Våra teman i arbetslagen. Gemensamt tema på skolan. Att ha smågrupper musik, drama etc. Lyssnar in barnens idéer och ge deras idéer plats i leken Vi integrerar olika ämnen i temat och prövar på olika arbetssätt. Vi ska erbjuda olika typer av aktiviteter som det finns att välja på. Ämnesintegrerat och praktiskt arbete är en naturlig del. IKT-verktyg ger oss nya möjligheter. Genom att använda alla sina sinnen. Genom att använda olika inlärningsstilar som anpassas efter elevernas behov. Använda metoder som Learning Studie och ALP. Skriva sig till läsning Varför? För att utgå från Lgr 11 och andra styrdokument Vi vill uppmuntra barnens kreativitet och skapa nyfikenhet som ger lusten att lära. Vi skall ha roligt både barn och vuxna! Glädje smittar! För att skapa ett lustfyllt lärande och befästa kunskaper. För att alla elever ska nå målen. Hitta och förstå sammanhang för att få en helhetsbild. Inspireras av andra arbetsformer. Få elever att känna delaktighet i sitt lärande. Vi strävar mot att vi ska möta våra elever utifrån där de befinner sig personligt och kunskapsmässigt för att därigenom kunna individualisera så långt som möjligt.

6 IT-baserad lärmiljö Vygotskijs bok Inne, ute Omvärlden Lärmiljö Skaparverkstad Matteverkstad Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö Erbjuda eleverna olika miljöer, samt olika sätt att lära på Vi utvecklar lärmiljön i klassrummet tillsammans med eleverna. Utgå från Vygotskijs tankar. Ta oss an nya verktyg som tex datorer Vi gör eleverna uppmärksamma på att man lär sig hela dagen och i många olika situationer. Vi ska erbjuda många olika lärmiljöer, både ute och inne och visa på olika sätt att lära tex använda oss av idrottshall, skog, vår skapande verkstad och vår närmiljö Ett exempel är att klasser delar in sig i tre grupper med elever för att eftersträva flera rum i rummet enligt Vygotskij. Härigenom tränas eleverna på att ta eget ansvar för sitt eget lärande. Vi erbjuder material och en miljö som inspirerar till lek och lärande Vi arbetar med egen planering där eleverna tar eget ansvar och utvärderar varje vecka. Vi placerar material lättillgängligt inne i klassrummet. Vi arbetar för att få en bra arbetsmiljö genom att dela upp barnen i mindre grupper Vi för kontinuerlig diskussion i arbetslaget och med eleverna. Varför? Vi tror att miljön påverkar lärandet. För att vi vill skapa trygghet och lust till att lära. Barnen ska förstå att de är delaktiga, att de ska ta ansvar för sitt eget lärande. De ska bli medvetna om att de genom sitt agerande kan vara med och påverka sin sociala och fysiska skolmiljö.

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015

Arbetsplan. för Grundsärskolan Åk 7-9. Syftet med denna arbetsplan är att: - Läsåret 2014-2015 - Läsåret 204-205 Arbetsplan för Grundsärskolan Åk 7-9 Syftet med denna arbetsplan är att: Vara ett stöd och underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete med analys och uppföljning Tydliggöra särskolans

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Montessoriskolan Kvalitetsredovisning 2006/2007

Montessoriskolan Kvalitetsredovisning 2006/2007 Montessoriskolan Kvalitetsredovisning 2006/2007 1 INNEHÅLL 1. Skolans organisation och ledning... 2 2. Pärlans utveckling och målsättning... 3 2.1. Samverkan... 4 2.2. Lärarkompetenser... 4 2.3. Läromedel...

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Senast reviderad 2012-01-11 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Presentation av Lillgårdsskolans fritidshem Lillgårdsskolans fritidshem består av tre avdelningar:

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer