Utbildningsförvaltningen Gymnasieskolan Spyken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsförvaltningen 2014-11-19 Gymnasieskolan Spyken"

Transkript

1 Utbildningsförvaltningen Gymnasieskolan Spyken Karin Stavne Maria Hedelin Björse John Jönsson Peter Magnusson Anna-Lena Månsson Rektor Bitr rektor NA Bitr rektor HU Bitr rektor ES Bitr rektor SA Postadress Besöksadress Telefon Internet E-post Box 2003, Lund Dalbyvägen (12)

2 INLEDNING Detta är Gymnasieskolan Spykens verksamhetsplan för läsåret 2014/2015. Planen uttrycker mål för och inriktning av vår verksamhet, både på kort och på lång sikt. Det innebär att planen årligen utvärderas och revideras. Vi arbetar med en ständig förbättring av verksamheten. Nya förbättringsområden förs in efter hand som de blir aktuella och vi fortsätter att hålla kvar mål, som vi ännu inte uppnått. Verksamhetsplanen omfattar alla inom vår skola och ska vara väl förankrad. Alla ska ges möjlighet att påverka innehållet. Genom detta har vår verksamhetsplan möjlighet att bli ett betydelsefullt och levande dokument. Denna verksamhetsplan utgör tillsammans med skolans övriga handlingsplaner och rutiner de dokument som skolans personal arbetar efter. Spyken i augusti 2014 Karin Stavne Rektor Box 2003, Lund Dalbyvägen (12)

3 LEDNINGSDEKLARATION Skolans vision: Pedagogisk idé på Spyken Vår pedagogik handlar om hur Spykens vision lever i det dagliga mötet mellan skolledare, lärare och elever. Syftet med vårt arbete på Spyken är att våra elever ska vara självständiga och ansvarstagande, väl förberedda för fortsatta studier och redo att tänka nytt i en snabbt föränderlig värld. För att uppnå detta arbetar vi på Spyken med att utveckla elevernas kunskaper och förmågor för framgångsrikt lärande: En trygg och kreativ lärandemiljö där eleven blir sedd och uppskattad Eleven utvecklar förståelse och ansvar för sitt eget lärande genom exempelvis formativt förhållningsätt Elever lär med och av varandra och utvecklas i samspel Eleven möter höga förväntningar och utmaningar utifrån sina förutsättningar och förkunskaper Relationen lärare och elev präglas av öppenhet, lyhördhet och ömsesidig respekt Undervisningen genomsyras av tydlig struktur där eleven får kontinuerlig återkoppling i förhållande till målen För lärmiljön innebär detta att: Eleverna arbetar aktivt med varierande arbetsformer inom kurserna och ämnesövergripande utifrån examensmålen. Eleverna ges förutsättningar att träna analys, reflektion och kritiskt tänkande. Eleverna ges förutsättningar att bli medvetna om sitt eget lärande och sin utveckling i samspel med andra. Arbetssätten stimulerar och utvecklar elevernas kreativitet, initiativ- och problemlösningsförmåga. Skolans organisation möjliggör samarbete och idéutbyte inom kollegiet. Skolan främjar samverkan med högskola och näringsliv. Skolan erbjuder internationella kontakter genom utbyten, besök och konferenser. Skolans lokaler är ändamålsenliga, stimulerande och innovativa miljöer. Box 2003, Lund Dalbyvägen (12)

4 Spykens fokusområden och särskilda målsättningar för läsåret 2014/2015 Spyken har formulerat sina fokusområden utifrån läroplansmålen för kunskapsutveckling och studieresultat, normer och värden, elevers inflytande och ansvar, arbete med betyg och bedömning och samverkan med universitet och det omgivande samhället. Varje år väljs även något fokusområde som rör skolans inre organisation. I år handlar de om kommunikation i Spykens inre organisation och kollegialt lärande. De särskilda målsättningar som ska prioriteras tas fram ur den kvalitetsanalys som gjorts av föregående läsår. Denna analys bygger på statistik och frågeställningar som vi särskilt bevakar. Dessa går att se i sin helhet i tabellbilagan (dokumentlänk). Målsättningar inför läsåret 2014/2015. Elevernas kunskapsutveckling och studieresultat. Skolans viktigaste uppgift är att elevernas kunskaper och studieresultat ska förbättras. Varje elev ska ges möjlighet att nå så goda resultat som möjligt utifrån sina förutsättningar. Kvalitetsanalysen har visat att vi har anledning att lägga mer fokus på struktur, tydlighet och arbetsro för att minska elevernas stress och öka deras möjligheter att utvecklas på ett bra sätt. Alla elever ska uppleva arbetsro i klassrummet och under sin dag i skolan (Mål 2015 högre andel än %). Alla elever ska uppleva struktur och tydlighet i undervisning och arbetsformer. Färre elever ska uppleva att de blir stressade (Mål 2015 lägre andel än %). Normer och värden Eleverna ska trivas och känna sig trygga i skolan. Alla elever ska trivas i skolan o Mål 2015: högre andel än 2014, 89%, ska uppleva trivsel. Eleverna ska uppleva att det är positiv stämning på skolan. o Mål 2015: högre andel än 2014, 90%, ska uppleva att det är positiv stämning på skolan. Elever ska uppleva att förhållandet mellan personal och elev kännetecknas av förtroende och ömsesidig respekt. o Mål 2015: Högre andel än 2014, 82%, ska uppleva detta. Box 2003, Lund Dalbyvägen (12)

5 Elevernas inflytande och ansvar Vi ska arbeta för att elever ska ha inflytande och känna sig delaktiga i sin utbildning. Fler elever ska uppleva att de formulerar mål för sitt eget lärande (2014: 55%). Genomföra en gemensam inspirationsdag för lärare och elever med temat delaktighet. Betyg och bedömning De ska råda en likvärdig bedömning inom skolan och mellan de kommunala skolorna i Lund. Alla ämneslag gör en tydlig analys av sin betygsstatistik. Fler lärare ska känna sig stärkta av samplanering och sambedömning i sitt eget arbete med bedömning och betygssättning. Att de skolövergripande mötena ska ges goda förutsättningar och präglas av kvalité. Samverkan med universitet och det omgivande samhället i övrigt Internationella kontakter, samverkan med universitet, högskola och det omgivande samhället gör skolarbetet både utåtriktat och inkluderande och skapar mycket mervärde. Alla ämneslag får till stånd olika former av samverkan med universitet eller det omgivande samhället. Underhålla och utveckla våra internationella kontakter. Att alla elever under året ska få böjlighet att delta i något sammanhang som inbegriper kontakt med samhället, högskolan eller internationalisering. Kommunikation i Spykens inre organisation och pedagogisk utveckling Informationsstrukturer och kommunikationen mellan skolledning och personal är viktig för ett gott arbetsklimat. Vi strävar hela tiden efter att personal, elever och föräldrar ska uppleva att det finns en god kommunikation inom och med verksamheten. Omarbeta och förbättra strukturen för information i ITSL. Medarbetare i högre utsträckning ska känna att skolledningen är öppen och tillgänglig i sitt ledarskap (2014: 71%). Medarbetare i högre utsträckning känner sig delaktiga i skolans utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet (2014: 68,3%) Box 2003, Lund Dalbyvägen (12)

6 Det formativa förhållningssättet har blivit tydliggjorts genom de senaste årens fokus på bedömning för lärande. Under året vill vi fortsätta arbetet med praxisnära erfarenheter, som startades i de pedagogiska grupperna under förra året. Det kollegiala lärandet ska få ett tydligt utrymme i de pedagogiska grupperna. Att alla lärare under läsåret gör klassrumsbesök hos någon kollega och får klassrumsbesök av någon kollega. Kvalitetsarbetet har stort utrymme i utvecklingsprocesserna. På Spyken har Qualisgruppen fått en viktig roll i detta arbete. Qualisgruppen fortsätter sitt arbete med uppföljning och utvärdering. Gör en särskild kartläggning som rör elevernas arbetsro. Uppdrag till arbetsgrupper och arbetslag Dessa målsättningar ska under året konkretiseras och genomsyra arbetet skolans olika arbetsgrupper och arbetslag. Självklart är vissa målsättningar mer relevanta och möjliga att arbeta med än andra för olika grupper. I början av läsåret planerar programarbetslagen och ämneslagen hur de ska arbeta för att uppnå dessa mål. Prioriterade mål för ES 2014/ Elevernas kunskapsutveckling och studieresultat 2. Normer och värden 3. Betyg och bedömning 4. Elevernas inflytande och ansvar Elevernas kunskapsutveckling och studieresultat Mål. Att höja betygssnittet speciellt på de gymnasiegemensamma ämnena. Att kvoten (avgångsbetyg/intagning) skall minst bli 1,0 genom att - hitta naturliga samarbeten mellan de gymnasiegemensamma ämnena och de estetiska ämnena. - lärarna askulterar hos varandra - förtydliga lektionernas syfte och mål och reflektera efter lektionen tillsammans med eleverna. - integrera teori med praktik på ett relevant och motiverande sätt för eleverna Mätverktyg: Betygskvot, meritvärden och Qualisfrågor Box 2003, Lund Dalbyvägen (12)

7 Normer och värden Mål. Bibehålla eller öka måluppfyllelsen inom trivsel för eleverna. - att vara tydliga med förväntningarna både från lärarna och eleverna - att ta hjälp av föräldrarna - att ta hjälp av kamratstödjare - att under klassråden ta upp arbetsklimatet i klasserna inklusive mobiltelefonanvändning och sociala medier - att mentor följer upp mående och trivsel kontinuerligt Mätverktyg: Qualisfrågor Betyg och bedömning Mål. Att få en likvärdig bedömning - att möta andra estetiska program för att diskutera betyg och bedömning - att arbeta med/definiera och jämföra värdeord utifrån de olika ämnena, tex komplext material, nyanserat, med säkerhet och analys - att jobba med ämnesövergripande projekt - att lärarna askulterar hos varandra - att jämföra och analysera betygsresultat mellan programmen Mätverktyg: Jämföra betygsvärden på särskilda betygskonferenser, qualisfrågor Elevernas inflytande och ansvar Mål. Eleverna skall känna sig mer delaktiga och ta ett större ansvar i sin utbildning - att pröva flipped classroom där momenten känns naturliga - att lyfta studieteknik på mentorsträffarna - att inför kursstart eller projekt presentera på ett tydligt sätt syfte och mål och prata om elevernas delaktighet och inflytande - att låta eleverna reflektera över sina egna styrkor och svagheter och målsättning i varje kurs Mätverktyg: Qualisfrågor Prioriterade mål för HU 2014/2015 Mål för Hu för elevernas kunskapsutveckling och studieresultat är att Lärare hittar bra sätt att uppmärksamma sena ankomster. Alla ettor ska få utbildning i studieteknik. Samtal om respekt för arbetsklimatet som återkommande punkt på mentorstid. (dvs att sena ankomster och mobilsurf/spel stör alla) Box 2003, Lund Dalbyvägen (12)

8 Arbetsron ska öka genom att läraren ordnar bra placeringar/grupperingar i klassrummet. Stressen ska minska genom att alla tar vara på tiden i skolan genom att fokusera på skolaktiviteterna. Fler elever ska gå ut med gymnasieexamen. Mål för Hu som gäller normer och värden Uppmärksamma alla positiva erfarenheter och stärka det som är bra i samarbeten och projekt. Odla identiteten och Hu-känslan. Fler elever ska uppleva att skolarbetet väcker lust att lära sig mer i Qualisenkäten och fler ska uppleva att de får arbeta på olika sätt. Alla ska bidra till att skapa engagemang. Utveckla samarbetsformer med specialpedagog som gör klassrumsbesök. Vi ska arbeta aktivt med frånvarouppföljningen. Den totala frånvaron ska minska. Mål för Hu som gäller elevernas inflytande och ansvar Hitta en metod som är bra för att hjälpa eleverna att ställa upp mål för sina studier och sitt lärande. Både kunskapsmål, runda mål, och betygsmål. (Det görs bäst i det enskilda ämnet, t.ex. självärdering). Att mentorn följer upp elevens målsättningar som en återkommande punkt i utvecklingssamtalet. Mål för Hu som gäller kontakt med omvärlden och högskola universitet Nordplus Fördjupat författarprojekt med Stadsbiblioteket Film/historia med Linnéuniversitet. Skolans lokaler är ändamålsenliga, stimulerande och innovativa miljöer. Prioriterade mål för NA 2014/2015 Elevernas kunskapsutveckling och studieresultat MÅL: Våra elever ska uppnå goda resultat Vi ska: arbeta för att fler elever lyckas behålla det betyg de har från grundskolan. genom att: - arbeta systematiskt med BFL och utveckla formerna för detta i de pedagogiska grupperna och matematiklyftet. - arbeta med tydliga mål och formativ återkoppling. - utnyttja lektionstiden och arbeta med studieplanering och studieteknik i samarbete med elevhälsan. Box 2003, Lund Dalbyvägen (12)

9 Vi mäter betygskvot 2013: 17,5/0, : 16,1/0,88 MÅL 2015: 0,95 MÅL: Minska andelen elever som känner sig stressade varje dag Vi ska: Ytterligare minska andelen elever som känner sig stressade varje dag. Genom att: - tidigt ge eleverna verktyg för att förbättra sin studieteknik och förmåga att planera - elevhälsan besöker alla klasser - mentorerna följer upp elevernas arbetsbelastning och stöttar vid behov. - respektera tiden i skolan och där fokusera på skolaktiviteterna. - planeringskalendern respekteras och följs. Vi mäter andelen elever som känner sig stressade varje dag: 2013: 20,8% 2014: 15% MÅL 2015: 13% MÅL: Öka arbetsron Vi ska: öka arbetsron så att fler upplever att de har arbetsro under sin skoldag Genom att: - alla lärare har en tydlig kurs- och lektionsplanering. - mentorerna initierar samtal om respekt för arbetsklimatet som återkommande punkt på mentorstid. - läraren ordnar bra placeringar/grupperingar i klassrummet. Vi mäter andelen som upplever att de har arbetsro i skolan 2013: 75% 2014: 70% MÅL 2015: 85% MÅL: Eleverna ska få arbeta med ett par ämnesövergripande projekt som utgår från examensmålen Vi ska arbeta med ett par ämnesöverskridande projekt i åk 1 och 2 som utgår från examensmålen. Genom att främja och utveckla mindre och större samarbeten mellan kurser eller inom en kurs. Normer och värden ansvar och inflytande MÅL: Vi ska vara en skola där elever och personal trivs och känner sig trygga Vi ska: - Vara en skola där elever och personal trivs och känner sig trygga - Ha höga förväntningar på våra elever Genom att - fortsätta bemöta elever och varandra med respekt - fortsätta arbetet med våra kamratstödjare - fortsätta arbeta med våra elevgrupper så att ett lärande arbetsklimat främjas Vi mäter: - Positiv stämning på skolan 2013: 98% 2014: 96% MÅL 2015: 98% - Mina lärare förväntat sig att jag ska nå målen i alla ämnen 2013: 93% 2014: 93% MÅL 2015: 95% - Jag kan rekommendera mina kompisar att börja i min skola. 2013: 92% 2014: 90% MÅL 2015: 95% MÅL: Eleverna ska känna att de har inflytande och känner sig delaktiga i sitt skolarbete Vi ska öka andelen elever som har inflytande och känner sig delaktiga i sitt skolarbete. Box 2003, Lund Dalbyvägen (12)

10 Genom att: - hitta metoder som är bra för att hjälpa eleverna att ställa upp mål för sina studier och sitt lärande - läraren följer upp elevens målsättningar som en återkommande punkt i halvkurssamtalet. - läraren definierar hur delaktighet och inflytande i kursen kan se ut. - vi arbetar med att nå fram till en gemensam definition av delaktighet, t.ex. i diskussioner på KU-dag i november tillsammans med elever. Vi mäter: - Jag uppmuntras att bedöma mina studieresultat och ta ansvar för mitt lärande 2013: 83% 2014: 84% MÅL 2015: 90% - Skolarbetet utmanar mig och väcker min lust att lära mig mer 2013: 54% 2014: 52% MÅL 2015: 70% - Jag formulerar egna mål för mitt lärande. 2013: 55% 2014: 51% MÅL 2015: 65% Prioriterade mål för SA 2014/2015 Elevernas kunskapsutveckling MÅL: Medelbetyg och betygskvot minst 1,0 (medelbetyg, antagningsbetyg) 2012: 16,4/0,9 2013: 16,3/0, : 15,9/0,98 - Vi arbetar systematiskt med BFL och utvecklar formerna för detta i de pedagogiska grupperna. Tydliga krav/mål, formativ återkoppling och att ge eleverna konkreta goda exempel är några av sätten. - Vi visar på vikten av att utnyttja lektionstiden och arbetar med studieplanering och studieteknik i samarbete med elevhälsan. MÅL: Ökad närvaro: 2012: 88,3% 2013: 87% (åk 3 83,6%) 2014: 88,1% 2015: 91% Öka rapporteringgraden i skola24: 2013: 82% 2014: 76% 2015: 100% - BR går ut i åk 2 och 3 och informerar om sambandet mellan närvaro och betygsstatistik - Mentor informerar om CSNs regler och följer upp frånvaron kontinuerligt. Lämnar vidare dokumentation till elevhälsa/br i de fall där frånvaron är hög/oanmäld och det krävs ytterligare åtgärder. - Mentor frågar efter medgivande att kontakta vårdnadshavare för elever som fyllt 18 för att underlätta hjälp och stöd hemifrån. - Sms/mail-kontakt med elever som riskerar att falla ur kan vara ett sätt att få eleven att känna sig sedd och därmed uppmuntra till att komma till skolan. - BR ser över rutiner för frånvarorapportering i skola24 vad gäller gymnasiearbeteskursen och andra kurser där flera lärare delar en kurs. - Vi hjälper eleverna att planera sina (spyx)ledigheter och att ta ansvar för sina studier. Vi gör dem medvetna om vad de missar och ger inte elever i åk 1 ledigt flera dagar för Spyx utan att ha talat enskilt med dem. Box 2003, Lund Dalbyvägen (12)

11 MÅL: Minska andelen elever som känner sig stressade varje dag 2013: 23,8% 2014: 22% 2015: 18% MÅL: Öka arbetsron 2012: 59% 2013: 71% 2014: 64% 2015: 75% - Vi skriver in frånvaro vid lektionens början. - Alla lärare har en tydlig kurs- och lektionsplanering. - Mentor och undervisande lärare tar upp frågan och pratar med eleverna om vad som är arbetsro och hur man kan arbeta för bättre arbetsro. - Om mobiler/datorer stör använder vi olika strategier för kontroll beroende på situation anteckna, fota tavlan, leta info, slå upp ord är OK men inget spelande och inga sociala medier på lektionstid. Normer och värden och Ansvar och inflytande MÅL: Öka andelen personal som känner sig sedd och bekräftad av ledningen 2013: 61% 2014: 67% 2015: 75% - Bitr. rektor kommer förbi arbetsrummen lite spontant ibland och dricker kaffe tillsammans med personalen i personalrummet vilket möjliggör spontana möten. - Lektionsbesöken är viktiga. Ibland kan det räcka med fem minuter. MÅL: Öka andelen elever som är delaktiga i planering och utvärdering av sitt arbete i skolan. 2012: 57% 2013: 68% 2014: 61% 2015: 75% - Vi presenterar kursen vid start och vid uppstart av nytt område. - Läraren definierar hur delaktighet och inflytande i kursen kan se ut. Arbetsformer, innehåll och redovisningsformer. - Planeringen revideras under kurs i samtal med eleverna. Vad tar vi med oss? Det här har elever tyckt var svårt av erfarenhet. På detta sätt synliggör vi elevdelaktigheten för eleverna. - Det är möjligt att vikta det centrala innehållet. Lära känna-perioden undersöker hur elever vill jobba men framförallt vad de kan sedan tidigare. Det går att knyta an till det eleverna formulerar i samtalet. - Vi arbetar med att nå fram till en gemensam definition av delaktighet, t.ex. i diskussioner på KU-dag i november tillsammans med elever och genom att läsa styrdokument och diskutera dessa i de pedagogiska grupperna. MÅL: Ämnesöverskridande projekt i åk 1 och 2 per termin som utgår från examensmålen. - Att kontinuerligt arbeta ämnesöverskridande kopplat till examensmålen. Detta kan handla om allt från en lektion till flera veckor, två ämnen till flera ämnen. - Att främja och utveckla mindre samarbeten och projekt mellan två kurser eller inom en kurs då detta inte innebär en ökad arbetsbelastning för lärare och till och med kan minska arbetsbelastningen för eleverna. MÅL: Personalen känner sig delaktig i skolans kvalitetsarbete. 2013: 64% 2014: 73% 2015: 80% - Alla lärare är delaktiga i att sätta upp mål på programlags- och ämneslagsnivå - Alla lärare sätter upp individuella mål på medarbetarsamtalet Box 2003, Lund Dalbyvägen (12)

12 - Målen utvärderas kontinuerligt på ämneslags- och programlagsnivå. Utvärderingen dokumenteras i maj/juni alt. augusti. - På individnivå utvärderas målen vid lönesamtal/utvärderande samtal på våren. ÅRSPLAN FÖR KVALITETSARBETE För hela skolan gemensamma utvärderingar och uppföljningar enligt särskild plan som beslutas för varje år Fortlöpande kursutvärdering genomförs av ansvarig lärare Fortlöpande förbättringsarbete i programmens elevråd (min 4 ggr/år) Regelbunden uppföljning av studieresultaten i form av betygsstatistik som sammanställs av skolledningen Uppföljning av kvalitetsanalysen Qualisenkäter (för gymnasieskolorna gemensam utvärdering) och självvärdering Utvärdering i programarbetslag och ämneslag. Mål Alla utvärderingar/enkäter ska redovisas och leda till plan för förbättringsåtgärder Aktivitet aug sep okt nov dec jan feb Mars apr maj jun jul Verksamhetsplan upprättas Analysarbete/mål program/ämneslag Sammanställa kvalitetsredovisning Kursutvärderingar ht Uppföljning med ämneslagsledare inför resursfördelning Uppföljning av betyg ht Analys inför resursfördelning nästa lå Möte med Qualisgruppen LUNK, Qualisenkäter Självvärdering, all personal Självvärdering, Qualisgrupp Utvärdering och analys med elevhälsan Kursutvärdering Utvärderingsdag all personal Betygsstatistik Skolledningens analysarbete Box 2003, Lund Dalbyvägen (12)

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer Utvärderingsrapport heltidsmentorer Kungstensgymnasiet Lena Lindgren Katarina Willstedt 2015-02-27 stockholm.se Utgivningsdatum: 2015-02-27 Utbildningsförvaltningen, Uppföljningsenheten Kontaktperson:

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Grindskolans handlingsplan 2015-2016 Mål och konkreta åtgärder

Grindskolans handlingsplan 2015-2016 Mål och konkreta åtgärder Grindskolans handlingsplan 2015-2016 Mål och konkreta åtgärder Stimulerande lärande och utmaning för alla Arbetsklimat Grindskolan 2015-2016 Ansvar och inflytande för elever Bedömnings för lärande (BFL)

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem)

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Datum 2014-08-18 Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Holmesskolan Besöksadress Fabriksgatan 3, Torsby Torsby kommun 50. BUN 685 80 Torsby 0560-162 33 direkt 0560-160 00 växel

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2014/2015 Stråningstorpsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... 3 Skolans syfte och

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr

Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Lokal arbetsplan läsåret 2014/15 Skäggebergsskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160 70 www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2012/2013 1 Arbetsplanen beskriver verksamhetens visioner och mål samt strategier för att nå dessa. Planen revideras varje läsår genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08 Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008- sept-08 Presentation Sollentuna Musikklasser är en tvåparallellig 4-9-skola med 355-360 elever. Eleverna kommer från alla delar av Sollentuna, men

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Gymnasieskolan Spyken Lund

Gymnasieskolan Spyken Lund Gymnasieskolan Spyken Lund Spyken idag Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant NA-musik Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Från huvudmannen till undervisningen Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Vårt huvudbudskap Från huvudmannen till undervisningen Styrkan i skolans lokala styrkedja avgör om eleven får den skola

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08

KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 KVALITETSRAPPORT Vux lä sä ret 2014-2015 Rektor Hildä Vidmärk Enhet SFI 2015-09-08 REKTORS KVALITETSRAPPORT 1 FÖRBÄTTRINGAR Vilka förbättringar har genomförts under året och vilka resultat ha de gett?

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012

SID 1 (10) 2011-11-18 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 1 (10) UTBILDNINGSNÄMNDEN SÖDE RMALMSSKOLAN 2011-11-18 Handläggare: Nina Jonsson ARBETSPLAN 2012 SID 2 (10) Inledning Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget i hjärtat av Södermalm.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Inledning Vid Sammilsdalskolan åk 7-9 går ca 275 elever. Skolan har en idrott- och hälsaprofil som bland annat återspeglas i elevernas schema och timplan. I

Läs mer

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 - I Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 T- f Utvecklingsstrategi för Södertäljes skolor Bakgrund: Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Mycket goda studieresultat

Mycket goda studieresultat Geflle Montessoriiskollas viisiion Vi har skapat en vision för att bli en riktigt bra skola, en av Sveriges bästa när det gäller trygghet och elevernas kunskaper. För att klara detta behöver vi en vision

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Vi kan inte lösa de problem vi skapat med samma tänkande som skapade dem. Albert Einstein.

Vi kan inte lösa de problem vi skapat med samma tänkande som skapade dem. Albert Einstein. Lärledarrollen Vi kan inte lösa de problem vi skapat med samma tänkande som skapade dem Albert Einstein. Skolledare Lärare Elever Process 6. Lär- och utvecklingsmiljö Organisationsstruktur Styrning 4.

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Verksamhetsplan. Fyren EkAlmens pedagogiska kompass

Verksamhetsplan. Fyren EkAlmens pedagogiska kompass Verksamhetsplan 2012-2013 Fyren EkAlmens pedagogiska kompass www.fyrenekalmen.se 2 När eleverna vet målet och på olika sätt tar sig dit med hjälp av uppmuntrande vuxna som tar tillvara på deras inre drivkraft,

Läs mer

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015)

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) 2015-06-08 1 (8) Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) NT-Gymnasiet Ansvarig för redovisningen Gunilla Carlsson, rektor 2 (8) Sammanfattning Verksamheten har hög måluppfyllelse vad det gäller kunskaper och

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FÖRSKOLEKLASSEN Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor 2010-05-12 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-05-27 Reviderad Tuna skolområde 2014-05-26 1 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tuna skolområde INNEHÅLL: o Lagtexter o Tuna skolområde en beskrivning o Vision o Främjande arbete

Läs mer

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011)

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Vad är era egna erfarenheter kring att genomföra klassrumsbesök? Syfte, möjligheter och utmaningar med klassrumsbesök? Hur förbereder man sig som rektor

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet.

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. REKTORSPROGRAMMET FÖRDJUPNINGSARBETE BLOCK 5 ÖRU, MHD, HDA K3 Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. Hur kan vi arbeta förebyggande på skolan? Katarina Fridén 2013-09-06 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Skärgårdsskolan. Lokal arbetsplan läsåret 2009/10

Skärgårdsskolan. Lokal arbetsplan läsåret 2009/10 Skärgårdsskolan Lokal arbetsplan läsåret 2009/10 Innehåll Inledning 2 Förutsättningar.. 2 Elevernas arbetsmiljö.3 Elevernas lärande och skolans studieresultat.4 Elevernas personliga och sociala utveckling.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fria Läroverken Karlstad Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fria Läroverken Karlstad Läsåret 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektorsgruppen Magnus

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsen År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 58 45 8 7 Kommunbidrag

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

Skolutvecklingsplan Österlengymnasiet läsåret 2013/2014

Skolutvecklingsplan Österlengymnasiet läsåret 2013/2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Österlengymnasiet 2013-08-01 Skolutvecklingsplan Österlengymnasiet läsåret 2013/2014 Skolutvecklingsplan inför läsåret 2013-2014 Var är vi? (bildkälla: skolverket.se)

Läs mer

Kvalitetsrapport förskola Läsåret 2014/2015. Björkhälls Förskola Karin Svensson

Kvalitetsrapport förskola Läsåret 2014/2015. Björkhälls Förskola Karin Svensson Kvalitetsrapport förskola Läsåret / Björkhälls Förskola Karin Svensson Till förvaltningen -06-30 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50 26 E-post info@svalov.se

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Utbildningen Medieprogrammet är ett studieförberedande program med yrkespraktik, som fasas ut

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015 HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehåll Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling, läsåret 2014/15...2 Lagens

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Handlingsplan för ökat elevinflytande i

Handlingsplan för ökat elevinflytande i Barn- och utbildningsnämnden Handlingsplan för ökat elevinflytande i skolår f-9 Vi har en skola för alla 1 där barn och vuxna har inflytande där de känner att de behövs och duger i en kreativ miljö där

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Skytteholmsskolan åk 4-9. Verksamhetsplan 2014-15

Skytteholmsskolan åk 4-9. Verksamhetsplan 2014-15 Skytteholmsskolan åk 4-9 Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Skytteholmsskolan är delad i två enheter varav jag är rektor för åk 4-9. Skolan består av åtta klasser i åk 4-6 samt sex klasser i åk

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2013 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Postadress: Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad Besöksadress: Nokiagatan 20. Webb: karlstad.se/nobelgymnasiet Tel: 054-540 15 00 E-post: nobelgymnasiet@karlstad.se 1

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer