1(4) /1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin."

Transkript

1 (4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson

2 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen ska hållas levande och lägga grunden för barnets eget lärande. Förskoleverksamheten ska stimulera barns språkutveckling och arbeta för att ge barn en god självkänsla Resultat: På våra förskolor pågår språkstimulerande aktiviteter kontinuerligt och vi har blivit mer medvetna om hur en språkstimulerande miljö påverkar barnets språkutveckling. Barns dagliga språkanvändning tillsammans med förskolans personal är grundläggande. Att samtala fördjupat och utvidgat både med varje enskilt barn och i grupp tycker vi är viktigt. Vardagsmatematiken är ett implementerat arbetssätt, där också språkstimulans har en naturlig del. Vår egen medvetenhet i kombination med kunskap om pedagogisk dokumentation har ökat barnens egna samtal med varandra, vilket ökar lärandet mellan barnen. Vi vuxna finns med och utvecklar samtalen genom förståelsefördjupande frågor och vägledande samtal. De avdelningar som i större utsträckning utvecklat den pedagogiska dokumentationen, använder också mer aktivt barnets egna tankar och berättelser som ett medvetet arbetssätt för att stärka språket och synliggöra lärandet. Tre av våra förskolor har deltagit i ett forskningsprojekt tillsammans med MDH. Projektet har studerat förskolan som språklig miljö i relation till barns interaktion i förskolan. Projektet har fördjupat kunskaperna om den språkliga miljön på förskolan. Vi har blivit bekräftade i det vi är duktiga på men också lärt oss mycket nytt. En viktig lärdom vi gjort är att betrakta barnens erfarenheter från till exempel datorspel, tv och leksakskataloger som viktiga och värdefulla samtalsämnen. En annan lärdom har varit att läsa och samtala kring bilder under stunder på dagen då barnen är pigga och utvilade, med andra ord ändra den passiva aktiviteten läsvila till en aktiv läsaktivitet. Barnens kreativitet och självkänsla har ökat genom ett tillåtande och inlyssnande förhållningssätt där barnens inflytande och delaktighet är viktigt. Barnen uppmuntras till att hitta egna lösningar och vi ser att språk och självkänsla utvecklats genom att barnen i större utsträckning törs agera inför sina vänner, löser konflikter genom kommunikation, instruerar varandra och har ett mer nyanserat och reflekterande språk. Självkänsla och språkutveckling går hand i hand och det sociala samspelet har utvecklats. Föräldrar upplever att barnens språkutveckling tar fart efter förskolestart. Under året har stor vikt lagts vid att höja medarbetarnas kompetens och medvetenhet kring lärandet. Syftet har varit att hålla den pedagogiska utvecklingen levande och utveckla barnets eget lärande. sex förskollärare och fyra barnskötare har läst kurser inom förskolelyftet och ytterligare fem förskollärare och en barnskötare skall läsa under ht Matte- och läspiloter finns på enheten samt en representant i mattereferensgruppen. Det har varit/är inspirerande och idégivande för den enskilde medarbetaren, men det har också lett till en spridning på enheten, där nya tankar kring barns lärande och den vuxnes påverkan reflekterats. Implementeringen av den reviderade läroplanen samt vår interna kompetensutveckling kring pedagogisk dokumentation har bidragit till nya kunskaper och en ökad medvetenhet kring lärandet och hur vi fångar lärprocesserna. De nyförvärvade kunskaperna och den pedagogiska dokumentationen används i olika utsträckning på våra avdelningar, alla har påbörjat, men kommit olika långt. Alla medarbetare har gjort Mayers Brigs (MBTI) test samt haft tillhörande handledning. Arbetslagen har stärkts och ökad självinsikt och personkännedom har bidragit till en förståelse och ökad självkänsla. Detta avspeglar sig i mötet med barnen. Våra lärgrupper har varit betydelsefulla för erfarenhetsutbytet och för att hålla diskussionen kring barns lärande levande. Medarbetarna upplever att lärgrupperna tillsammans med MBTI

3 bidragit till ökad självkänsla hos oss vuxna, där vi har ett tillåtande och lyhört förhållningssätt mot varandra. Vår omformulerade pedagogisk idé synliggör vårt arbete som utgår från Lpfö och illustreras av vårt träd som finns på varje avdelning. Vi har arbetat med ett gemensamt tema över läsåret. Detta i kombination med arbete i tvärgrupper har skapat ytterligare möjligheter till erfarenhetsutbyte och idéutbyte. I samband med det har diskussioner kring våra lärmiljöer lyfts fram och utveckling påbörjats. En av förskolorna har utvecklat sin utomhusmiljö till en lärandemiljö med stationer för barnen att upptäcka, leka och lära i. Utveckling av inomhusmiljöerna sker successivt. I PN-enkäterna har vi något högre resultat på trygghet än totala Västerås och proaros, men något lägre resultat på föräldrars medvetenhet kring förskolans arbete med språkutveckling. Vi är stolta över att ha lyckats förmedla trygghet, som vi tror är grunden till alla utveckling och självkänsla, men ser utmaningen i att synliggöra och tydliggöra den pedagogiska verksamheten på våra förskolor. Vi behöver hitta nya vägar för att nå våra föräldrar. Kundfokus är ett prioriterat område framöver. Vi behöver bli bättre på att synliggöra vårt arbete och på att lyssna in vad våra föräldrar eftersöker. Vi behöver hitta nya forum, nya mötesplatser och nya informationskanaler för att nå våra föräldrar. I samband med föräldramöten ht-2011 kommer våra föräldrar att få svara på frågor, samtala kring och komma med synpunkter kring frågeställningar som är kopplade till PN-enkäten. Vi kommer att fortsätta utveckla den pedagogiska dokumentationen och barnens portfolio för att synliggöra lärandet. PIM - utbildningen ger medarbetarna kunskaper kring dokumentation med IT och framöver kommer vi att prioritera inköp av IT och teknisk utrustning, för att på så vis följa samhällsutvecklingen på våra förskolor. Under läsåret 2011/2012 ska vi prova en mötesstruktur som vi kallar pedagogiskt café. Detta efter önskemål från medarbetare om mer utrymme för pedagogiska diskussioner, erfarenhetsutbyte samt lärandesamtal. ICDP och vägledande samtal är också ett önskat område att utveckla. Utgångspunkten för all utveckling på enheten är den gemensamma pedagogiska idén och vi fortsätter utvecklingen av våra lärmiljöer ute- och inomhus. 2. Normer och värden Mål: Alla verksamhetsformer ska bedrivas i en miljö där det råder arbetsro och trygghet Resultat: PN-enkäten visar ett något högre resultat inom området trygghet och trivsel jämfört med totalt i Västerås. Vårt arbete med barn och vuxnas trygghet har gett resultat och vi trivs och har roligt tillsammans. Vårt arbete med självkännedom/personkännedom, likvärdighet, implementeringen av vår gemensamma kvalitetspärm, goda mötesstrukturer och tydligt kalendarium har skapat trygghet hos medarbetare, vilket avspeglar sig i arbetet med barnen. Yrkesstolthet, delaktighet, förhållningssätt och gemensam värdegrund är områden som diskuterats aktivt i våra lärgrupper och lagt grunden för vår gemensamma barnsyn. Vår barnsyn bygger på respekt, lyhördhet och barns inflytande i det lekfulla och lustfyllda lärandet. Olikheter ses som en tillgång där vi kompletterar och lär av varandra. Vi arbetar ofta i mindre grupper, för att skapa en lugnare och tryggare lärmiljö. I den lilla gruppen blir varje barns behov uppmärksammade och barnens intressen och önskningar kan tas till vara i högre utsträckning. I den lilla gruppen finns utrymme och förutsättningar för alla att växa, våga och prova.

4 Öppna dörrar och storarbetslag med till exempel åldershomogena tvärgrupper över avdelningarna är arbetsätt som nu är förankrade hos en del av våra förskolor. Barnen blir trygga i nya miljöer och tillsammans med nya vuxna på den egna förskolan. Personalbyten, oro i arbetsgrupper och förändringar utan förankring eller framförhållning är faktorer som vi kan se påverkar tryggheten negativt. Vi kommer fortsätta att skapa förutsättningar och utveckla mötestillfällen för lärandesamtal. Vi kommer fortsätt implementeringen av den pedagogiska idén, arbetet med hållbar utveckling och det gemensamma kvalitetsarbetet. Avsaknaden av mångkulturella möten på vårt område gör att vi behöver hitta metoder för våra barn att få insyn i andra kulturer. Ett första led i det är att många medarbetare går på föreläsningen om interkulturellt förhållningssätt. Personalbyten är svårt att undvika, men vi kan bli bättre på framförhållning och tydlighet ut till medarbetare och föräldrar, som i sin tur förmedlar till barnen. Avseende trygghet, så kan vi utveckla vårt sätt att kommunicera vår värdegrund kring trygghet och påvisa våra syften och rutiner för föräldrar. Det finns tydlighet beträffande rutiner vid sommarsammanslagningar, men föräldrar kan uppleva sammanslagningen som en faktor som starkt påverkar tryggheten. Föräldrar har uttryckt att de fyllt i lägre resultat i PN-enkäter av anledningar som denna. Vår erfarenhet av sammanslagningarna är enbart positiv och vi har alltid ett barnperspektiv vid planeringen. Enhetens alla förskolor gör årligen en revidering av planen mot diskriminering och kränkande behandling samt en kartläggning utifrån den aktuella barngruppen. I år inväntar vi föreläsningen om interkulturellt förhållningssätt innan vi reviderar, då vi tror föreläsningen kan ge oss nya infallsvinklar. 3. Enhetens egna utvecklingsområden Mål: Resultat: Vi har på våra förskolor uppnått en ambitions- och kompetenshöjning genom olika insatser som tidigare nämnts. Vår tanke har varit att genom ett inåtperspektiv på längre sikt nå en högre måluppfyllnad, utveckla barnets eget lärande och hålla den pedagogiska utvecklingen levande Resultaten i PN-enkäten visar generellt på lägre siffror än totalt i Västerås. Detta tror vi kan bero på den satsning vi gjort och som ännu inte nått ut, utan snarare haft motsatt effekt. Trygghet, trivsel och bemötande är de områden tillsammans med kännedom om plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi har högre resultat i PN-enkäten än totalt i Västerås. Det är vi stolta och glada för. Vi har vi en stabil grund att bygga vidare på. Förskolelyftet har krävt många personalförändringar, som skapat oro i stunden och kanske en tillfällig nedgång för kvalitén. Långsiktigt ger det dock en kvalitetshöjning. Energi, drivkraft och fokus har varit på vår egen utveckling och nu behöver vi bli bättre på att synliggöra och förtydliga vår verksamhet och allt arbete som pågår på våra förskolor.

5 Det geografiska avståndet mellan enhetens olika förskolor är ibland ett hinder för att implementera nya arbetssätt och idéer. Likvärdigheten på våra förskolor är viktig och behöver finnas med som en röd tråd genom all utveckling. Processer tar olika lång tid, men målet är vårt gemensamma. Prioriterade utvecklingsområden framöver är: Kundfokus, marknadsföring, utveckling av pedagogisk dokumentation, erfarenhetsutbyte/kompetensspridning, fortsatt implementering av pedagogiska idén. Alla områden är nämnda och beskrivna tidigare, förutom marknadsföring. Inom marknadsföring behöver vi hitta nya former för möten, nya former för information och nya former för kundundersökningar. Kompetensutveckling för samtliga medarbetare kommer att ske inom genus, barns inflytande och hållbar utveckling. Enheten har sedan 4 år utmärkelsen skola för hållbar utveckling men känner nu ett behov av ny inspiration. 4. Övergångar och samverkan Mål: Alla övergångar ska vara trygga och tydliga för barnen/eleverna. Det ska finnas en fungerande informationsöverföring från förskola till gymnasium. Resultat Samverkan sker på arbetsplatsträffar/lärgrupper och i olika ansvargrupper. I dessa möten ges det tillfälle till erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande för att utveckla förutsättningar för barnen och finna fungerande informationsflöden och möten mellan olika parter inom vår verksamhet. I den gemensamt utvecklade kvalitetspärmen för enheten finns utarbetade rutiner som ger stöd för samverkan och övergångar. Detta material har sammanställts av en grupp medarbetare med representanter från alla förskolorna inom enheten. Varje halvår ser vi över rutinerna och reviderar för att utveckla och förbättra. Ny idéer har fångats upp och det har resulterat i att inskolningsrutiner och övergångar har förändrats under året. Vi har idag både traditionell inskolning och föräldraaktiv inskolning inom enheten. Vid införandet av föräldraaktiv inskolning utfördes enklare enkätundersökning på avd för att ta del av föräldrarnas upplevelse. Det råder lite olika meningar om hur långt vi kommit när det gäller samverkan, lite beroende på om vi utgår avdelning, hus eller enhet. Det skiljer även lite mellan och inom de olika förskolorna. Mellan avdelningar inom det egna huset med fler än en avdelning, är samverkan och övergångar en naturlig del av verksamheten. Genom att låta barnen mötas i tvärgrupper regelbundet har vi skapat förutsättningar för att barnen skall lära känna varandra och olika miljöer. För att utveckla övergångar inom och mellan några avd o hus, samt till förskolklass har vi provat trepartssamtal. Avlämnande och mottagande personal tillsammans med föräldrar för att informationsöverföringen bli tydligare och på så sätt undviker vi att sekretess blir ett hinder. Vid övergång/samverkan mellan de olika förskolorna och till förskoleklassen, är det inte lika tydligt naturliga processer. Det finns en handlingsplan för övergång mellan förskola och förskoleklass på Irstaskolan som tagits fram gemensamt på området. Samarbetet har utökats med ett besök, samt vid några tillfällen har det genomförts trepartsamtal. Blivande förskolklass barn på Kungsbyns förskola

6 har getts förutsättningar att delta i tvärgruppen Björnligan, för att lära känna sina blivande klasskamrater. Vi är nöjda med våra gemensamma rutiner för inskolningar/övergångar i kvalitetspärmen. Dessa ger stöd i arbetet och skapar förutsättningar för likvärdigt bemötande till föräldrar och barn vilket ger trygghet för alla tre parter. Och resulterar till tydlighet för barn och föräldrar. Genom att skapa ett gemensamt språk och ett gemensamt förhållningssätt bidrar vi till likvärdighet inom enheten. Den föräldraaktiva inskolningen är något som av föräldrar har upplevts som positivt. De känner sig hemma i lokalerna och kommer oftare in på avdelningarna och stannar inte i tamburen. Det har bidragit till att vi även vill ha mer föräldramedverkan vid övergångar mellan 1-3 år och 3-5 års avdelningar. Vi upplever att det kan ge föräldrar möjlighet att känna delaktighet och få inflytande över processer och insyn i verksamheten. Det är enklare att bygga relation när vi får mötas i den dagliga verksamheten, kunskap, relation och förståelse skapar trygghet. Alla tillfällen till erfarenhetsutbyte gör att vi lär av varandra och skapar nya tankar kring utveckling och förbättring av kvalité och innehåll. Det har även resulterat i ett ökat utbyte mellan medarbetarna vilket synliggör att alla barn är allas ansvar. Vi är nöjda med det ökade samarbetet och kommunikationen mellan olika medarbetare i samband med tvärgruppsarbetet påverkas kompetens och inspiration vilket ger återspegling hos barnen. Det måste dock vägas in hur samverkan skall ske, hur stora grupper, hur ofta och syftet med dessa. Samverkan få inte bli ett självändamål. Allt arbete kring övergångar och sammanslagning av avdelningar vid semestertider samt vid personalfrånvaro har haft positiv inverkan på barns trygghet. Barnen har fler vuxna att söka stöd hos och inspireras av. Barnen väljer idag aktivt i lek och samvaro att byta miljö och möta andra barn och vuxna. En samverkansgrupp inom pedagogiska ledningsgruppen har tilldelats uppdraget att utveckla och skapa tydliga rutiner vid övergångar inom hus/mellan husen och med skolan. Kontakter och samverkans former mellan förskola o skola behöver utvecklas. Gemensamma och likvärdiga rutiner för informationsöverföring vid övergångar behöver utformas, att lyssna in föräldrars upplevelse/önskemål ska ge mer delaktighet och inflytande. Ett mer utvecklat samarbete med förskolklass med utgångspunkt från barns lärande har ett värde för barnen. Det kan även bidra till ökad kommunikation och lärande för medarbetare i de olika verksamheterna för att ge en röd tråd. Beskrivning av enheten Antal barn: 240 Andel lärare med förskollärarexamen/högskoleexamen: 26 Större förändringar på enheten: Enheten delas i två enheter och står inför de förändringar det innebär. Självvärderingen kommenteras Av självvärderingen kan vi utläsa att vår styrka är vår gemensamma värdegrund som bygger på respekt och en gemensam barnsyn. Olikheter ser vi som tillgångar och vi har alla ett ansvar för våra

7 gemensamma barn. Vi har ett aktivt arbete mot kränkande behandling, där utgångspunkten är vår gemensamma värdegrund som vi förmedlar till våra barn. Vi blundar aldrig om vi ser något barn som blir ledsen eller far illa och vi arbetar aktivt med empatifrågor och allas värde. Vi arbetar medvetet med trygghet och har diskuterat begreppet trygghet för att nå en samsyn och en medvetenhet. Vårt eget bemötande och vårt förhållningssätt är viktigt och vi återkommer ofta till vår vision Alltid bästa möjliga möte. Vårt gemensamma kvalitetsarbete har skapat arbetsro och trygghet, som självklart avspeglar sig på barnen. En del avdelningar arbetar med bildscheman, ett verktyg som inger trygghet för många barn. Schemat symboliserar de aktiviteter som förekommer på förskolan och skapar struktur. Föräldrasamverkan är vi duktiga på och många får ofta beröm. Goda relationer är viktiga för trygghetskänslan och vi lägger en god grund vid inskolningen, där våra föräldrar har möjlighet att välja mellan föräldraaktiv inskolning eller traditionell inskolning. Personalbyten, stora barngrupper, osäkerhet för framtiden och trötthet nämns som faktorer som påverkar tryggheten och trivseln negativt. Barns inflytande är en styrka men också ett område för utveckling, då vi tror på dess viktiga betydelse. Det vi uppmärksammat efter att vi utvecklat arbetet med barns inflytande och delaktighet är att barnen i större utsträckning tar egna initiativ, gör egna val och tar ett högre ansvar. Värdegrundsarbetet har huvudsakligen pågått i de lärandesamtal som vi haft i våra lärgrupper. Lärgrupperna är viktiga och kan utvecklas, men framförallt är det viktigt att vi håller de lärande samtalen levande. Övergångarna inom den egna förskolan fungerar mycket bra. Goda rutiner har arbetats fram där hänsyn tagits till både överlämnandet och mottagandet. Vi behöver utveckla våra övergångar mellan våra förskolor och också till förskoleklass. Rutiner behöver arbetas fram eller omarbetas, berörda medarbetare behöver få träffas och diskutera och vi behöver lära oss av erfarenheterna av övergångarna inom förskolorna. Interkulturellt förhållningssätt blev ett tydligt utvecklingsområde för oss när vi gjorde självvärderingen. Området där våra förskolor är belägna har få mångkulturella familjer och vi på förskolan har ett stort ansvar i att erbjuda våra barn insyn i andra kulturer. En av våra förskolor gör kontinuerliga fantasiresor tillsammans med barnen för att på så vis lära sig om olika länder och olika kulturer. Förslag från representanter från våra förskolor är att till nästa läsår ha tema: Världens barn. Självvärderingen gav signaler om att det finns behov av att arbeta mer med genusfrågor, och kompetensutveckling för alla startar ht Självvärderingen är ett bra material och ett värdefullt verktyg för enhetens eget utvecklingsarbete. Vi kunde tydligt se både styrkor och utvecklingsområden för den enskilda förskolan och hela enheten.

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Storbrons Förskola Lena Löwbäck Förskolechef 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA Rauni Lundgren förskolechef Innehåll BULLERBYNS FÖRSKOLA... 3 1 Grundfakta om... 3 2 Underlag och rutiner för framtagande av kvalitetsrapport... 4 3 Åtgärder

Läs mer

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen Datum 1 (14) 2014-10-13 Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen 2 (14) Nämndens åtagande: Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Arbetsplan 2014/Förskola

Arbetsplan 2014/Förskola Arbetsplan 2014/Förskola Förskoleområde B, Gullviksborgs förskola Upprättad av Barbro Romero/förskolechef jan 2014 Förvaltning: Förskoleförvaltningen, område B Enhet: Gullviksborgs förskola Förbättringsområden

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Läsåret 2014-2015 GRUNDFAKTA... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Arbetsmiljö... 3 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Rektor: Lisbeth Gustafsson Rektors telefonnummer: 035 13 75 08 Skolområde: Söder Datum: 20101020 Dnr: BU 2010/0298 1. Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 1(8) Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Enhet: Uteförskolan Vinden Ansvarig: AnnCharlotte Olai 2(8) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Läs mer

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Förskolan Talgoxen Datum: 2011-05-9 Utvecklingsledare: Siv Holm Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation av enheten 3 1.2

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Akvarellen 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Akvarellen 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Akvarellen 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Fastställd 080630 Betty Backsell,rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Frejagårdens förskola Bollebygds kommun 1 Verksamhetens förutsättningar 1.1 Om verksamhetsområdet Frejagården startades jan

Läs mer

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef KVALITETSUTVECKLING Normlösa förskola 2014/2015 Anna Ullén Alsander förskolechef Vision 2025 VÄRLDSVAN & HEMKÄR Invånarna är initiativrika Förskolan i Mjölby kommun förenar lärande och omsorg i en verksamhet

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan

Datum 13 06 14. Förskolechef. Anita Malmjärn Askelöf. Beskrivning av förskolan Datum 13 06 14 1 (8) Kvalitetsanalys för Igelboda förskola läsåret 2012/13 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för Bokebo förskola Ölycke ro. läsåret 2007 2008 O:\Kvalitetsredovisning\Kvalitet 2007-2008\Förskolan\Instruktion.doc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Presentation av rektorsområdet

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägen Datum 1 (24) 2016-06-07 Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägens förskola Innehållsförteckning 2 (24) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Enhetens egna nyckeltal... 5 Arbetet med lässatsningen

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Hogrän, Roma och Vänge förskolor, Roma förskoleområde Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens Vi har

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsplan för Tallbacken och Vinkelboda 2015/2016

Arbetsplan för Tallbacken och Vinkelboda 2015/2016 2015-09-01 Arbetsplan för Tallbacken och Vinkelboda 2015/2016 Normer och värden Flera avdelningar har använt Bodil Jönssons modell för konflikthantering. Några har använt Stegvis, kompisböcker och dramatiserat

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

Arbetsplan Snäckans förskola 2008

Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 augusti september Furubackens förskola Sammanfattande analys av enhetens resultat för läsåret 2012/2013 Vårdnadshavarna visar i årets brukarenkät att de som helhet

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål Normer och värden... 3 Läroplansmål Utveckling och lärande... 5 Läroplansmål

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Storken 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Storken 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Storken 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Ullvigårdens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, 150528 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Skogsgläntans förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Skogsgläntans förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Skogsgläntans förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete på Skogsgläntans förskola Avdelning födda 07 födda 08 födda 09 födda 10 födda 11 födda 12 Solstrålen 3 st 5 st

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Normer och värden. Barn-och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008

Normer och värden. Barn-och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Normer och värden Inriktningsmål Bemötandet av barn och ungdomar har bidragit till att ge dem en positiv självbild, en tilltro till sin egen förmåga och sitt eget omdöme samt skapat en ömsesidig respekt.

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling Plan mot diskriminering & kränkande behandling Förskolan Tjädern Förskolan Tjäderns Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Sundbyvägen Datum 1 (11) 2014-10-13 LVP 2014/2015. Sundbyvägen

Sundbyvägen Datum 1 (11) 2014-10-13 LVP 2014/2015. Sundbyvägen Sundbyvägen Datum 1 (11) 2014-10-13 LVP 2014/2015 Sundbyvägen Till slutet av läsåret 2014/2015 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och vårdnadshavare.brukarenkäternas

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården

Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården Kvalitetsrapport för förskolan Lönngården Läsåret 2014-2015 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 5 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Önnegårdens förskola Önnestad

Systematiskt kvalitetsarbete Önnegårdens förskola Önnestad Systematiskt kvalitetsarbete Önnegårdens förskola Önnestad Läsåret 2011-2012 Lena Ovland Rahm Rektor tillika Förskolechef Innehållsförteckning 1:1 Bakgrund 1:2 Nulägesanalys 1:3 Mål- Vad vill vi uppnå?

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Junibacken Plats för egen logga/bild 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 3 Underlag och

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Arbetsplan Sjösidan 2015/2016. Orrvikens förskola. Avd. Sjösidan. Förskolechef Thomas Edström. Upprättad: 2015-09-11. 5.1.

Arbetsplan Sjösidan 2015/2016. Orrvikens förskola. Avd. Sjösidan. Förskolechef Thomas Edström. Upprättad: 2015-09-11. 5.1. Orrvikens förskola Avd. Sjösidan Förskolechef Thomas Edström Upprättad: 2015-09-11 5.1. Normer och värden Utvecklingsområden 2015/2016 Vi har inom Barn- och utbildningsförvaltningen, Östersunds kommun,

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Läsår 2015 2016 Malin Öberg 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Arbetsplan Stockby Förskola

Arbetsplan Stockby Förskola Arbetsplan Stockby Förskola Vi som arbetar på Stockby förskola Sara Rogö Chi Le Anette Hillerudh Enikö Abdallah Juhos Johanna Spindler Moniqa Hollén Bodil Ornby Annica Sabel Förskollärare 40 tim/v Förskollärare

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

Lokal arbetsplan 2015/2016 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola

Lokal arbetsplan 2015/2016 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Lokal arbetsplan 2015/2016 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Väster Parks förskola Väster Parks kväll-, helg- och nattomsorg Väster Parks vision: Mötesplatsen för lärande och glädje

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-15-Vt-16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lyckan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Lyckan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Lyckan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln

Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln Kvalitetsrapport för förskolan Kungsfågeln Läsåret 2014-2015 LÄSÅRET 2014-2015... 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2006

KVALITETSREDOVISNING 2006 KVALITETSREDOVISNING 2006 Agneshög Rektor Eva-Lott Petersson Grierson Adress Agneshögs gård Postadress 591 71 Motala Telefon 0141-225420 Fax 0141-53265 E-post eva-lott.petersson@motala.se Barn/elever enl

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA:Vätö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Vätö förskolas egen föräldrautvärdering av verksamheten Fyll

Läs mer

Verksamhetens idé och organisation av utbildningen och undervisningen

Verksamhetens idé och organisation av utbildningen och undervisningen LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1 (9) 2013-08-08 Lärande Hulans enhets förskolor Marianne Lång-Ohlsson Förskolechef 0302 521320 marianne.lang-ohlsson@lerum.se Kvalitetsrapport för förskolorna på Hulans enhet

Läs mer

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Kristallen

Kvalitetsrapport för förskolan Kristallen Kvalitetsrapport för förskolan Kristallen Läsåret 2014-2015 LÄSÅRET 2014-2015... 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan

Läs mer

Verksamhetens innehåll

Verksamhetens innehåll Verksamhetens innehåll Vi vill att dagen ska starta så bra som möjligt och därför lägger vi stor vikt vid det positiva mötet varje morgon. En stund där barnet i lugn och ro startar sin dag på förskolan

Läs mer

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Särö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola a för planen: Förskolechef och pedagoger Vår vision För att barn och föräldrar

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Ulvsättra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Björbo Dala-Floda förskola GAGNEFS KOMMUN Else-Britt Johansson Årets verksamhet. Året 2013-2014 har vi arbetat särskilt med att - Utveckla vårt arbete då det gäller uppföljning utvärdering

Läs mer