KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008"

Transkript

1 Fastställd Betty Backsell,rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET Frejagårdens förskola Bollebygds kommun

2 1 Verksamhetens förutsättningar 1.1 Om verksamhetsområdet Frejagården startades jan 2007 i hyrda paviljonger. Den består av två hemvister med totalt 36 barn i åldrarna 1-5år. Förskolan ligger centralt och mycket nära till skog och natur dit verksamheten ofta förläggs. Vi arbetar gruppinriktat för att möjliggöra för barnen att vistas i mindre grupper del av sin dag. 1.2 Personal Grundbemanningen på förskolan är 4 förskollärare och 2 barnskötare. Då det varit mycket svårt att rekrytera förskollärare under året har vi endast två förskollärare varav en är föräldraledig. Personalbemanningen består nu av 1 förskollärare och 5 barnskötare. Rekrytering pågår. I arbetslaget ingår också en resurspersonal. 1.3 Materiella resurser De lokaler som förskolan inryms i möjliggör ett samarbete mellan personalen. Dock kan vi se ett behov av fler rum. Lokalerna är i övrigt ljusa och ändamålsenliga. Förskolan har två datorer för personalens arbete. Deras utemiljö har under senare delen av läsåret blivit iordningställd med bland annat lekredskap. 1.4 Ekonomiska resurser För drift av verksamheten tilldelas förskolan en barnpeng baserad på antalet barn och åldrarna på barnen 1.5 Ledarskap och personalens yrkesutveckling Förskoleverksamheten leds av rektor som har sin arbetsplats belägen på annan förskola. Rektor deltar vid arbetsplatsträffar, vissa verksamhetsmöten, inflytanderåd och vid behov även vid andra former av föräldramöte, elevärende och arbetsplaneringar. Verksamhetsbesök är planerade att göras varannan vecka. Medarbetarsamtal och lönesamtal löper kontinuerligt under året. Förskolan har tagit del av det statliga bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder. Bidraget har använts till kompetensutveckling för samtlig personal i EQ arbete, likabehandling och barnolycksfall. Nätverksträffar tillsammans med andra pedagoger från andra förskolor i kommunen har genomförts i syfte att utbyta kunskaper och erfarenheter pedagoger emellan. Ämnet för nätverksträffarna detta läsåret har varit likabehandlig och pedagogisk dokumentation. All personal har getts möjlighet att delta i nätverksträffar 2-3 gånger per termin. På Frejagården har det under läsåret funnits en utvecklingssamordnare (USAM) som har det övergripande ansvaret för utvecklings och kvalitetsarbetet tillsammans med rektor. Rektor har under läsåret deltagit i förvaltningens ledarutvecklingsdagar. Framtida kompetensutveckling för medarbetare är att få kunskap i utvärdering och kvalitetsarbete.

3 2. Viktiga händelser under året Nystart av förskolan Frejagården februari -07. Förändringsarbete av verksamheten hösten -07 Inskolningar av 39 barn samt mottagande av 10 barn från annan förskolan (tillfällig placering) Personalförändringar (ny personal samt personal som slutat) EQ utbildning för all personal Mini-röris utbildning för all personal Arbete med huvudmålen Likabehandling samt Barn/Föräldrainflytande. Arbetet utgår ifrån våra utvecklingsplaner kring målen Empati, Trygghet, Barninflytande, Föräldrainflytande samt Språk 3. Arbetet i verksamheten 3.1 Trivsel och trygghet Skolplansmål: Skolan skall sträva efter att alla barn/elever trivs och upplever trygghet Insatser Uppdrag till förvaltningen: - I skolans lokala arbetsplan skall det särskilt anges hur skolan avser att arbeta med förebyggande antimobbningsarbete, och den skall innehålla en plan för hur man hanterar olika mobbningssituationer. - Förvaltningen skall kontinuerligt följa upp barnens/elevernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö samt vidta nödvändiga åtgärder. - Vi har arbetat med att skola in 39 barn samt tagit emot 10 barn från annan förskola (tillfällig placering). En god inskolning främjar en framtida trygghet - Vi har arbetat med tema Jaget och gruppen samt Vänskap/EQ, för att stärka barnens självkänsla, grupptillhörighet samt trygghet. I detta arbete har vi använt oss av sång, musik, dramalekar, samarbetsövningar, diskussioner samt reflektioner - I vårt värdegrundsarbete har vi arbetat för att öka barnens ansvarskänsla, sociala kompetens, omtanke om andra, empati liksom respekt för alla människor - Vi tar vara på vardagssituationer och samtalar med barnen vid konflikter, tränar - hänsynstagande och turtagande - Vi har utvecklat ett gruppindelat arbetssätt med smågrupper i fokus - Vi arbetar som ett arbetslag med flexibilitet och öppenhet mellan hemvisterna - Personalen har utarbetat tydliga arbetsrutiner - Vi har daglig struktur för barnen för att främja trygghetskänslan - Ordinarie personal öppnar och stänger samt har hand om vilorna för de yngsta barnen

4 3.1.2 Resultat Enligt föräldraenkäterna är föräldrarna mycket nöjda med vår verksamhet (82%) och barnen visar på att de är trygga och har roligt på förskolan. Barnenkäten visar på detta med 85 % Resultatet av våra barnintervjuer inför utvecklingssamtal så är trivseln god samt mycket god för barnen. Vid den dagliga föräldrakontakten samt vid utvecklingssamtal har vi fått god feedback från föräldrar som upplever att deras barn trivs och är trygga. Vi har dock även fått respons från föräldrar som känner viss oro på grund av den stora personalomsättningen som varit på Frejagården Vi upplever att våra barn trivs och känner sig trygga. På grund av personalomsättningen som varit har dock enstaka barn vid kortare perioder visat en viss oro vid personalförändringar. Bedömningen av det specialpedagogiska arbetet grundar sig på att specialpedagogen märkt en tydlig skillnad i att antalet uppdrag gällande enskilda barn har minskat om man jämför med tidigare och är mer preciserade då de inkommer. Specialpedagogen upplever sig också ha fått en god kontakt med de barn och den personal som finns i de olika verksamheterna då hon lär känna barnen och personalen bättre vid varje besök och personalen visar intresse och engagemang och har förberett sig med eventuella frågor Grund för bedömning Barnintervjuer Observationer Dagliga samtal med barnen samt föräldrar Utvecklingssamtal Iakttagelser Enkäter Analys Vi har i skrivandet av utvecklingsplanen kring trygghet, trivsel varit alltför försiktiga och vårt arbete har kommit så mycket längre än planerat. Anledningar till en god måluppfyllelse beror bland annat på att vi arbetar med löpande observationer, intervjuer för att förebygga och upptäcka eventuell mobbing bland barnen. Vi har arbetat med ett aktivt arbete med värdegrundsfrågor för att stimulera barnens empati samt stärka relationer dem emellan. För att stärka tryggheten och trivsel arbetar vi aktivt med att stärka de positiva hos alla barn. Då föräldrar hämtar och lämnar barnen möter vi upp i hallen och ger kontinuerlig information till föräldrarna både daglig på vår informationstavla och genom månadsbrev. Vi har även haft trivselkvällar för barn och föräldrar. Tydliga rutiner och gränssättningar har också bidragit till trygghet och trivsel. Att vi inte uppnått 100% trygghet kan bero på den personalomsättning vi haft på Frejagården. Vi önskar även kunna ge barnen mer vuxentid då mycket tid har gått till organisering och inskolning av ny personal Måluppfyllelse God

5 3.1.6 Åtgärder för bättre måluppfyllelse Öka barnens trivsel genom att öka barninflytandet genom intervjuer inför ett nytt Temaprojekt för att på så sätt få reda på deras önskemål och intressen Ge barnen mer vuxentid 3.2 Barn- och elevinflytande Skolplansmål: Skolan skall sträva efter att varje barn/elev har stort inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan Insatser Uppdrag till förvaltningen: I skolans lokala arbetsplan skall det framgå hur skolan avser att arbeta med barnets/elevens inflytande och det inre arbetet i skolan. Vi har arbetat med barnintervjuer inför utvecklingssamtal för att öka barnens inflytande samt öka vår insikt om barnens intressen och behov Vi är flexibla och tar tillvara på spontana förslag från barnen under vardagen för att Stärka barnens förmåga att uttrycka åsikter Vi arbetar i smågrupper för att kunna se varje individ. Vi har låtit barnen varit delaktiga och komma med önskemål inför nystarten av vår verksamhet Vi arbetar med den fria leken som ett pedagogiskt redskap för att ge barnen inflytande Vi arbetar tematiskt men ger barnen valfrihet inom ramar Resultat Enligt barnenkäterna anser 92% av barnen att de får bestämma vad de får leka på förskolan. Vi ser idag att barnen tar egna initiativ till lek och andra aktiviteter. Idag är barnen bättre med att komma med önskemål om vad de vill göra under dagen. Barnen visare en glädje och intresse av att få var med och besluta i vissa frågor Vi har observerat att möjligheterna till delaktighet och inflytande från barnens sida ökat då vi arbetar med mindre barngrupper Grund för bedömning Barnintervjuer Dagliga samtal med barnen samt föräldrar Utvecklingssamtal Iakttagelser Enkäter

6 3.2.4 Analys Vår goda måluppfyllelse beror till stor del på personalens och föräldrarnas genuina intresse att förbättra och bibehålla stort inflytande i verksamheten. Barnen känner sig trygga med varandra och personalen vilket i sig gör att alla vågar och känner sig fria att framföra önskemål och åsikter Måluppfyllelse God Åtgärder för bättre måluppfyllelse Vi kan öka barninflytandet genom att göra barnen mer delaktiga inför ett nytt temaprojekt genom bland annat barnintervjuer enskilt och i grupp. 3.3 Föräldrars delaktighet och inflytande Skolplansmål: Skolan skall sträva efter att föräldrar får inflytande och är delaktiga i verksamheten Insatser Uppdrag till förvaltningen: I skolans lokala arbetsplan skall det framgå hur skolan avser att arbeta med föräldrasamverkan. Vid vårt första föräldramöte fick föräldrarna diskutera i smågrupper och lämna önskemål och beskriva sina förväntningar på verksamheten. Tydlig information till föräldrarna via månadsbrev, föräldramöten, informationstavla, dokumentationsvägg, utvecklingssamtal samt daglig föräldrakontakt. En konkret bild i vår hall som visar på de didaktiska frågorna varför, vad samt hur vi arbetar enligt läroplanen Resultat Enligt föräldraenkäten är 45% av föräldrarna mycket nöjda samt 36% nöjda gällande sitt inflytande över verksamheten. De insatser vi arbetat med har bidragit till nöjdheten på ett positivt sätt. Genom att vi tagit tillvara på föräldrarnas synpunkter har detta bidragit till att de har möjlighet till inflytande och känner sig mer delaktiga. Samarbetet mellan personal och föräldrar stärks också genom att alla parter känner sig delaktiga, har en öppen kommunikation och känner sig trygga i att delge sina åsikter.

7 3.3.3 Grund för bedömning Dagliga samtal med föräldrar Utvecklingssamtal Enkäter Inflytanderåd Föräldramöten Analys Anledningar till en mycket god måluppfyllelse beror på att föräldrarna har fått framföra sina åsikter, känslor och tankar bland annat på inflytanderådet, föräldramöten och utvecklingssamtal/uppföljningssamtal. Det beror också på att vi tar tillvara på deras önskemål, behov och förväntningar samt att vi har en öppen daglig kontakt med föräldrarna Måluppfyllelse Mycket God Åtgärder för bättre måluppfyllelse Att fortsätta i samma anda och vara lyhörda för föräldrarnas önskemål 3.4 Barns/elevers hälsa och livsstil Skolplansmål: Skolan skall sträva efter att utveckla varje barns/elevs möjligheter till ett rikt liv och ge förutsättningar för en god fysisk och psykisk hälsa Insatser Uppdrag till förvaltningen - Skolan skall erbjuda alla barn/elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Vi har avskaffat barnens födelsedagsfirande med glass eller andra sötsaker. Vi har ökat vår utevistelsetid. Vid vår nystart rörde vi oss enbart i närheten av vår förskola för att främja barnens trygghet. Nu vistas vi både i utemiljön på förskolan, närmiljön kring förskolan samt går promenader, går till lekplatser, skog samt annan miljö. Vi arbetar med att få in våra temaprojekt i vår utevistelse Vi har arbetat för att få en mer trivsam och inspirerande gård Vi arbetar med EQ för att öka banens sociala kompetens, omtanke, empati, liksom respekt för andra människor Vi arbetar med barninflytande för att öka just inflytandet för våra barn i verksamheten. Vi har arbetat med jaget och gruppen som tema samt vänskap/eq för att stärka barnens identitet, självkänsla, empatiska förmåga, ansvarskänsla samt förmåga till hänsynstagande.

8 Vi använder oss av Mini-röris i vårt arbete Resultat Vi har genom våra insatser märkt att våra barn bibehållit såväl sin psykiska som fysiska hälsa. Vi har sett att vissa barn även har förbättrat sin motorik/koordinationsförmåga. Genom att vi arbetat med EQ har resultatet även blivit tryggare och öppnare barn. (utvecklat sin sociala kompetens.) Grund för bedömning Samtal barn/föräldrar Iakttagelser Intervjuer Analys Anledningar till en god måluppfyllelse beror bland annat på att all personal strävar åt samma håll och är medvetna om hur viktig en god hälsa faktiskt är. Att vara medveten om sitt känsloliv och att ha en accepterande, naturlig syn på det är en otroligt viktig aspekt i alla människors liv. Inte minst barnens Måluppfyllelse God Åtgärder för bättre måluppfyllelse Att till hösten ha ökad utevistelse som huvudmål Att fortsätta med vårt EQ arbete Att göra observationer för att undvika mobbing

9 3.5 Uppföljning och utvärdering av Likabehandlingsplanen Vision Trygghet, omtanke och hänsyn skall prägla all samvaro och olikheter respekteras samt ses som en tillgång Insatser Flertalet av de tillsvidaranställda har under våren 2008 fått utbildning i att arbeta med EQ metoder vilket har lett till att personalen arbetat aktivt med EQ i verksamheten i form av samtal, övningar, drama. Likabehandlingsplanen har diskuterats på inflytanderåd och föräldramöten. Den finns väl synlig för alla i tamburen Personalen har diskuterat likabehandlingsplanen på arbetsplatsträffar, verksamhetsmöten och under nätverksträffar. Vid dessa möten har vi utgått från fallbeskrivningar som diskussionsunderlag. Förskolan har utvecklat en enkel utvecklingsplan för likabehandlingsarbetet. Personalen arbetar mer medvetet med att dela upp sig både ute och inne för att motverka kränkande behandling Resultat och bedömning av måluppfyllelse Vi kan inte se att det förekommit något fall av kränkande behandling men vi behöver arbeta med att få likabehandlingsplanen mer levande i vardagsarbetet Måluppfyllelse God Planerade åtgärder med utgångspunkt av resultatet Under kommande läsår utveckla egen likabehandlingsplan med den gemensamma likabehandlingsplanen som grund.

10 4. Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Verksamhetens måluppfyllelse bedöms som helhet vara god. Bedömningen grundar sig på enkätresultat, förskolornas egna utvärderingar samt samtal med föräldrar. Förskoleverksamheten har expanderat kraftigt under senare år medan efterfrågan på familjedaghem har minskat vilket krävt en omstrukturering av verksamheten. Byggnationen av ändamålsenliga lokaler har inte hängt med i samma takt som utökning av förskoleavdelningar. För att klara ökad efterfrågan på förskoleplatser har antalet barn ökat i grupperna. 4.1 Åtgärder för bättre måluppfyllelse Bristen på förskollärare är stor såväl i Bollebygd som i riket. Det är därför viktigt att öka antalet förskollärare för att säkerställa kvaliten inom Bollebygds förskolor. Två barnskötare startade utbildningen till förskollärare ht 2007 och ytterliggare två barnskötare kommer att påbörja utbildning till förskollärare ht Då konkurrensen om behöriga förskollärare är hög kommer vi att satsa på aktiv rekrytering Rektor deltar i en kommunövergripande fortbildning i ledarskapsutveckling samt ett utvecklingsprojekt som berör barn och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Samtliga chefer i kommunen har fått utbildning i brandskyddsarbete. Kvalitetsredovisningen sammanställd av Angeliqa Wennerlund förskollärare, Betty Backsell rektor

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Nya Slättängsgårdens förskola Bollebygds kommun 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Slättängsgårdens förskola har idag fyra avdelningar och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008. Hindås dagbarnvårdargrupp Bollebygds kommun

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008. Hindås dagbarnvårdargrupp Bollebygds kommun KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Hindås dagbarnvårdargrupp Bollebygds kommun 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Vi är tre dagmammor som arbetar med barn i familjedaghem i

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Fastställd 080630 Betty Backsell, rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Skattegården Bollebygds kommun 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Skattegården består av sex hemvister

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Kvalitetsredovisningen för Solrosorna sammanställd av Catarina Wennerholm, dagbarnvårdare och Kerstin Johansson rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Dagbarnvårdargruppen Solrosorna Bollebygds

Läs mer

Odensgårdens Förskola

Odensgårdens Förskola 1 (12) Odensgårdens Förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (12) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Odensgårdens förskola har med sitt geografiska läge i centralorten

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Kvalitetsredovisningen fastställd av Elinor Lundin förskollärare Jane Edlund förskollärare Ulla Andersson barnskötare Kerstin Johansson rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Odensgårdens förskola

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET Kvalitetsredovisningen sammanställd av Ylva Högfeldt, förskollärare, Aneth Törnäng, barnskötare Kerstin Johansson, rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Kråketorps förskola Bollebygds kommun 1.

Läs mer

Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen

Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen 1 (11) Töllsjöskolans fritidshem Granen & Rönnen Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (11) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Ulvsättra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

SJÖBO KOMMUN. Lokal arbetsplan. Centrums förskoleenhet. Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013

SJÖBO KOMMUN. Lokal arbetsplan. Centrums förskoleenhet. Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013 SJÖBO KOMMUN Lokal arbetsplan Centrums förskoleenhet Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013 Lokala arbetsplanen är en övergripande beskrivning av Centrums förskoleenhet och våra mål för 2013.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

1 (10) Fastställd 2011-12-12 Av Ulf Gunnarsson Förskolechef. Ekdalens Förskola. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (10) Fastställd 2011-12-12 Av Ulf Gunnarsson Förskolechef. Ekdalens Förskola. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (10) Ekdalens Förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (10) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Ekdalen består av två hemvister med ca 40 barn i åldrarna 1-5

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och ansvariga för Likabehandlingsplanen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) Åsa Wijk 2015-06-25 Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Blåsippans förskola ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 3 Underlag och

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011 för läsåret 2010-2011

Kvalitetsredovisning 2011 för läsåret 2010-2011 Barn- och skolförvaltning Lunds stad Kvalitetsredovisning 2011 för läsåret 2010-2011 Förskola: Specialförskolan Uroxen Ansvarig för KR: AnnCharlotte Olai Förutsättning Antal förskolebarn 48 Antal årsarbetare

Läs mer

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Varvaterrassens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN HÖSTEN 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning 2008. Slättens förskola

FALKENBERGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning 2008. Slättens förskola FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsredovisning 2008 Slättens förskola 1 1.1.1.1 Innehållsförteckning 1. Inledni ng.... 3 2. Vår arbetsorganisation... 3 3. Vårt kvalitetsarbete... 3 4. Kunskap och lärande prioriterade

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kvarnens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Kvarnens

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Rånäs förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Söråns förskola Bollebygds kommun 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Söråns förskola har tre avdelningar och ligger i centrala Olsfors. Två

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2011 FÖRSKOLA. Inglis Lindahl

KVALITETSREDOVISNING 2011 FÖRSKOLA. Inglis Lindahl 2011-03-17 KVALITETSREDOVISNING 2011 FÖRSKOLA Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. Område/förskola/arbetslag: Ansvarig

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

ARBETSPLAN 2014/2015

ARBETSPLAN 2014/2015 ARBETSPLAN 2014/2015 FÖR NORRA FÖRSKOLORNA ROBERTSHOLM SOLEN & MÅNEN PERSFALLET INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 NORMER OCH VÄRDEN 2 UTVECKLING OCH LÄRANDE 3 BARNS INFLYTANDE 4 FÖRSKOLA OCH HEM 5 SAMVERKAN

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Snapphanens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Snapphanens förskola Namn på rektor/förskolechef: Agneta Landin User:

Läs mer

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskolorna Munkebo, Nunnebo, Jonasbo och Toftabo på Sallerups förskoleområde i Eslövs kommun.

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef a för Likabehandlingsplanen Vår

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för Bokebo förskola Ölycke ro. läsåret 2007 2008 O:\Kvalitetsredovisning\Kvalitet 2007-2008\Förskolan\Instruktion.doc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Presentation av rektorsområdet

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sofiedalsgården och Markhedens förskolor 2010-09-01 t.o.m. 2011-09-01 SOFIEDALSGÅRDENS OCH MARKHEDENS FÖRSKOLOR BARN & UNGDOM, Besöksadress; Barnstugevägen

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Orions förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Orions förskola,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägen Datum 1 (24) 2016-06-07 Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägens förskola Innehållsförteckning 2 (24) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Enhetens egna nyckeltal... 5 Arbetet med lässatsningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan läsåret 2014/2015 Innehåll Inledning... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begreppsförklaringar - Definitioner... 5 Kartläggning och nulägesanalys...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Violen, Ekorren 3 september 2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA Rauni Lundgren förskolechef Innehåll BULLERBYNS FÖRSKOLA... 3 1 Grundfakta om... 3 2 Underlag och rutiner för framtagande av kvalitetsrapport... 4 3 Åtgärder

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Tallbacka förskoleenhet Förskolorna: Fantasia, Paprikan, Pumpan, Stenbacka Solna stad 1 Beskrivning av förskoleenheten Tallbacka förskoleenhet består av fyra förskolor,

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för att främja Likabehandlig och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Förskolan Rosen 2011-2012

Plan för att främja Likabehandlig och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Förskolan Rosen 2011-2012 Plan för att främja Likabehandlig och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Förskolan Rosen 2011-2012 Innehållsförteckning Inledning Vad lagen säger Vision och värdegrund

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET ARKEN / SVENSKA KYRKAN Läsår 2006/2007 PERSONAL: MARGARETHA PINTHORP, LINDA SVENSSON OCH SOLVEIG ASMUS EVA GLADH ( PLUSTJÄNST) Innehållsförteckning Del

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Lokala arbetsplan 2014-2015

Lokala arbetsplan 2014-2015 Lokala arbetsplan 2014-2015 Regnbågens förskola Avdelning Röd Lokala arbetsplan 26 september 2014 Presentation av Röda Regnbågen Regnbågens förskola rymmer 3 avdelningar och avd. Röd finns i mitten av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Reviderad oktober 2013 Vision Skolan är en plats fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. På Lillmons skola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010. Lingårdens förskola

Kvalitetsredovisning 2010. Lingårdens förskola Bildningsförvaltningen Lingårdens förskola Margareta Öjebo Kvalitetsredovisning 2010 Lingårdens förskola Postadress E-postadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnr Nora kommun skola@nora.se Bildningsförvaltningen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Soluret 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Soluret 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola 20120928 Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13 Tällbergs Förskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRESENTATION AV VERKSAMHETEN...3 1.Organisation Enheter/Avdelningar...3 1.1.Barn i behov av särskilt stöd...4 1.2.Ekonomi...4

Läs mer

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Hällans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Ninni Olofsson Linda

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008

Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008 Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008 Enhetens namn Bellanderska förskolan Beslutad 30 september 2008 Leila Baker Platschef 1 Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2007 Bellanderska

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol

ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol o Förskolan Gomorronsol Skolområde Väst Karlstad kommun Arbetsplan för Förskolan Gomorronsol Skollagen föreskriver att det ska finnas en planering, uppföljning

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12

FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12 1 FörskolanSmöret Kvalitet och måluppfyllelseläsåret 2011/12 Innehåll: Inledning.. 2 Förutsättningar..... 3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse. 4 Beslutade mål och åtgärder. 7 Slutord. 9 Bilaga 1:

Läs mer

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan Arbetsplan Kvalitetsredovisning Handlingsplan Fritidshemmet Mullvaden 2010/2011 Vision: Vår vision är att alltid ha barnens trivsel, delaktighet och välmående i centrum. Innehållsförteckning 1. Fritidshemmets

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 3 VERKSAMHETSIDÉ sid 4 styrdokument sid 4 vision sid 5 FÖRSKOLANS UPPDRAG sid 6 förskolans uppdrag sid 6 profil sid 8 lek sid 9

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare.

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare. Rektorsområde 1 Fredrik Juthman Resultatenhetschef Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare Maud Granberg förskoleassistent Irené Björklin Specialpedagog Anette Aspgren

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013

Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013 Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013 Grundfakta. Förskoleverksamheten inom Storuman och Stensele tätorter bedrivs på fyra olika enheter. I Stensele finns förskolan i nära

Läs mer

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2013-2014

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2013-2014 Å Åshammars Förskola Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2014-06-23 Patricia Lea Myhrberg, Förskolechef Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Åshammars förskola ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer