Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet."

Transkript

1 REKTORSPROGRAMMET FÖRDJUPNINGSARBETE BLOCK 5 ÖRU, MHD, HDA K3 Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. Hur kan vi arbeta förebyggande på skolan? Katarina Fridén

2 Innehållsförteckning 1. Introduktion Sid Syfte Sid Frågeställning Sid Tolkningsram Sid Metod Sid Resultat Sid Skollagen Sid Lgr11 Sid Skolans ansvar. Sid Hur ser ungas aktiviteter ut på nätet? Sid Våmhus skolas dokument. Sid Diskussion Sid Bilaga 1 Sid Litteraturförteckning Sid. 14 1

3 1. Introduktion Jag arbetar som Rektor och Förskolechef i Mora kommun. Jag har ansvar för två F-6 skolor, två fritidshem och två förskolor. Jag läser den avslutande kursen Rektor som resultat och verksamhetsansvarig på Rektorsprogrammet. I denna del i utbildningen ska jag planera och genomföra ett arbete som ska leda till att mitt ledarskap utvecklas. För många ungdomar är kränkningar på nätet en del i vardagen. Många kränkningar når inte oss i skolan och inte media. Vintern 2013 kunde vi se och läsa mycket om ett fall som gällde Instagram. När det når media väcker det stor uppmärksamhet och det diskuteras mycket. Jag har uppmärksammat att på mina verksamheter har vi inte ett tydligt förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. Vi har det inte beskrivet i skolans dokument, som är delar av vårt systematiska kvalitetsarbete. Då jag ser ett behov utifrån mitt uppdrag som rektor att utveckla skolans arbete mot kränkningar på nätet, har jag valt ämnet Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. För att begränsa mig i arbetet har jag valt att göra en studie där jag använder mig av Lgr11, Skollagen, vald litteratur från Rektorsprogrammet, Våmhus skolas Likabehandlingsplan och Lokal Arbetsplan, Mora kommuns Kvalitetshjul (bilaga 1) och information från internet. Informationen från Internet är bland annat från Skolverkets hemsida. Jag har även med en studie om barns och ungas datorvanor, för att få en bild av detta. I skolan möter vi elever som kommunicerar med andra på olika forum på nätet och användandet av datorer och internet ska vara en del av skolarbetet. Vi möter elever som upplever att de blir kränkta på nätet och som ser andra kränkta på nätet. Det kan vara på till 2

4 exempel sociala medier, online spel och andra forum där de kommunicerar med varandra. Vi möter tidningsrubriker och kan läsa om konsekvenserna när barn och ungdomar blir kränkta av andra barn och ungdom och av vuxna. I och med att detta sker och man har uppmärksammat ett behov att vi i skolan måste arbeta mer förebyggande med detta. Så kan jag se att utbudet av kurser och konferenser i ämnet har blivit fler och att det skrivs och pratas mer om det förebyggande arbetet. En del i det förebyggande arbetet mot kränkningar är bemötande och kommunikation. Då jag idag ser på orden kommunikation och bemötande, tänker jag på de elever som jag undervisade under några år. Jag undervisade elever som var i åldern år. Vi pratade ständigt om språkets betydelse och hur vi bemöter varandra. Vi diskuterade ordets olika betydelse för olika människor och konsekvenserna när man inte har samma innebörd för samma ord. Vi diskuterade fördelarna när vi lär oss språkets betydelse i olika sammanhang. Vilket språk använder jag i vilket sammanhang. När vi i möten med varandra tänker på hur vi bemöter varandra och språket, då kan vi undvika att en person blir kränkt. Vi ska använda språket så att missförstånd inte behöver uppstå, så att vi kan få förståelse för varandra som person och för att få en förståelse för varandras livssituation. I skolan är ett av målen att eleven ska kunna samspela i möten med andra människor och de ska ha fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället (Lgr11 2.2). I Lgr 11 står det att rektor ansvara för skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalité och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. (Lgr11 2.2). I Skollagen 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling ska vi målinriktat arbetat för att förebygga och förhindra kränkande behandling (Skollagen 6 kap. 6 och 7 ). 1.1 Syfte Syftet med detta PM är utifrån det behov jag sett i mitt arbete att arbeta förebyggande mot kränkningar på nätet. Jag ska utforma en handlingsplan som beskriver hur vi kan utveckla 3

5 skolans arbete i detta ämne. Detta arbete ska utgå från skolans ansvar enligt Skollagen och Lgr Frågeställningar Jag har utifrån en tankeprocess kring det förebyggande arbetet mot kränkningar och då i första hand kränkningar på nätet kommit fram till följande frågeställningar. Vilket är skolans ansvar i detta arbete? Hur kan vi förbättra skolans arbete? Hur ser ungas aktiviteter ut på nätet? 2. Tolkningsram Skollagen (2010:800) och Lgr11 är grunden i arbetet för att klargöra vad som är vårt uppdrag. Som Rektor/Förskolechef ska man leda arbetet så att utbildningen utvecklas och man har ansvar för det som framgår av Skollagen och andra författningar (Skollagen 2 kap. 10 ). Skolan ska enligt Skollagen 6 kap. 6 bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever och enligt Skollagen 6 kap.7 ska det genomföras åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Skollagen 6 kap. 8 ska skolan varje år utarbeta en plan mot kränkande behandling. I Lgr11 kap. 1 där skolans arbete värdegrund och uppdrag står det att eleverna ska möta respekt för sin person och att elevens personliga trygghet grundläggs i hemmen och att vi har också ett viktigt roll i det arbetet. Lgr 11 kap. 2 anges de övergripande målen för normer och värden. Ett av skolan mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde och kan förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka kränkningar av individ eller grupp. Läraren ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som är en grund för arbetet och samarbetet. 4

6 Rektor har ansvar för skolans arbetsmiljö och en del i det är tillgången till datorer för att kunna söka och utveckla sina kunskaper (Lgr11 2.8). Jag har även använt mig av Skolverkets Allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling och relevant litteratur från rektorsprogrammet och annat material för att förebygga kränkande behandling. Vi ska ha ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete (Skollagen 4 kap. 4 ). I det arbetet synliggörs, analyseras, utvärderas och utvecklas verksamhetens arbete utifrån Skollagen och Lgr11. Förutom Skollagen och Lgr11 har jag använt mig av vald litteratur från Rektorsprogrammet. Bolman L G & Deal, T E:s bok Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Bolman L G & Deal, T E beskriver i sin bok fyra perspektiv i ledarskapet. Det är det strukturella perspektivet, HR-perspektivet, politiska perspektivet och det symboliska perspektivet. I det strukturella perspektivet ingår arbetet med organisation, mål, regler, anpassa struktur efter uppgift och omgivning. I HR-perspektivet ingår arbetet med människa och anpassning, anpassa organisationens behov efter individernas behov. I det politiska perspektivet ingår att upprätta maktbas, tävlingsarena, makt och kamp. I det symboliska perspektivet ingår tro, ritualer, historier och kultur ceremonier. I Sonja Sheridans bok Barns lärande fokus i kvalitetsarbetet beskrivs hur man kan arbeta med kvalitetsarbetet så att målen i styrdokument översätts till att bli läroplansmål i vardagen. Som Sheridan och Pramling (ibid) skriver så behövs ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att skapa en god lärmiljö, garantera och upprätthålla likvärdigheten i skolan. Det är i vårt kvalitetsarbete som vi synliggör vad vi behöver arbeta mer med. I kvalitetsarbetet upptäcker vi nya områden som vi måste utveckla. I Barbro Oxstrands licentiatuppsats Från media literacy till mediekunnighet kan vi läsa om lärare behov av mediakunnighet. Det för att använda sig av digitala medier i undervisningen. Hon tar även upp att rektor har en viktig roll i detta arbete. 5

7 Jag har även använt mig material från Internet, bland annat Skolverkets hemsida, forskning.se och Statens mediaråd. 3. Metod Jag ska göra en dokumentstudie utifrån Skollagen (2010:800) och Lgr11. Jag ska analysera Våmhus skolas dokument i arbetet mot att förebygga kränkningar utifrån frågeställningarna. Skolans dokument är Likabehandlingsplanen och Lokala Arbetsplanen. Dessa dokument utgår från vårt uppdrag som är tydliggjort i Skollagen (2010:800) och Lgr11. Skollagen bygger på grundlagen och skolans förordningar bygger på lagar, skolans föreskrifter bygger på förordningar och Skolverkets Allmänna råd bygger på föreskrifter. Jag har även studerat hur vi i skolan ska arbeta med It enligt Lgr11 och jag har använt mig av Skolverkets Kolla källan och Statens medieråd information för att få en bild av hur ungas aktiviteter på nätet. Detta ska leda till att jag ska utforma en handlingsplan. Den ska utgå från skolans ansvar och Våmhus skolas förbättringsområden. 4. Resultat 4.1 Skollagen I vårt arbete i skolan utgår vårt arbete bland annat från Skollagen. Skollagen har sitt ursprung i Grundlagarna. Skolans förordningar bygger på lagarna, föreskrifter bygger på förordningar och Allmänna råd bygger på föreskrifter. I skolan är Skollagen och Skolverkets Allmänna råd ett två arbetsverktyg som har samma ursprung, nämligen Grundlagarna. Enligt Skollagen 6 kap. 6 och 8 ska skolan bedriva ett målinriktat arbete mot kränkande behandling och skolan ska varje år upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkand behandling. Vi ska enligt Skollagen 4 kap. arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. I Mora kommun arbetar vi utifrån ett årshjul och där är Likabehandlingsplanen en del. I den beskriver vi hur vi ska arbeta främjande och hur vi ska arbeta förebyggande mot kränkande behandling. Vi ska kartlägga om eleverna känner sig otrygga och var på skolan eleverna upplevera att de är otrygga. I vårt dagliga arbete ska vi ständigt vara uppmärksamma på kränkningar. I planen ska 6

8 vi beskriva aktiva åtgärder, vår målinriktade arbete, hur vi ska förebygga och förhindra kränkande behandling. Vi ska även beskriva vilka åtgärder vi har. Planen utvärderas innan sommarlovet och den omarbetas i början av nästa läsår. Vi ska beskriva hur vi ska arbeta under läsåret och vi ska redogöra året efter hur det arbetet har utfallit. 4.2 Lgr11 Vi ska lära eleverna att Samspela i möten med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia (Lgr11 2.2). Eleverna ska få kunskap om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället (Lgr11 2.2). Skolan ska förbereda eleverna för vidare studier och för att kunna fungera som medborgare i samhället. (Lgr11 kap. 1). Eleverna ska utveckla sitt kritiska tänkande och granska fakta och förhållanden samt inse konsekvenserna av olika alternativ. I Lgr11 och i kommentarsmaterial till Lgr11 kan vi läsa om hur vi ska arbeta med språket och att språket påverkar våra vägval i livet. När vi ska skapa en egen identitet har språket en betydelsefull roll. Det språkliga perspektivet har betydelse. I styrdokumenten synliggörs språket och språkets aspekter. Språket har en central roll i skolans arbete med att ge eleverna förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Goda språkkunskaper underlättar elevernas lärande, utveckling och deltagande i olika situationer och sammanhang genom livet. Det är viktigt att eleverna kan kommunicera på olika sätt, hur samtal kan föras, vilka ord, begrepp och uttryck man ska använda. Elevernas språkutveckling ska stärkas och vi ska ha en levande dialog med inriktning på förståelse. I Lgr11 står det att eleverna från åk 1-6 på olika sätt ska använda dator i sitt arbete för att nå kunskapskraven. Exempel i kursplanen för svenska står det beskrivet att eleverna i åk 1-3 ska skriva på dator och för åk 4-6 står det mer beskrivet vad eleven förväntas använda datorn i ämnet svenska. Det är rektors ansvar att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till datorer, så de kan söka och utveckla kunskap. 4.3 Skolans ansvar. 7

9 Skolan ska arbeta med åtgärder mot kränkningar (Skollagen 6kap.). I det arbetet är Likabehandlingsplanen en del. Skolan ska arbeta med sin värdegrund och sitt uppdrag. (Lgr11 kap. 1). Rektors har ansvar så att eleverna har tillgång till datorer för att söka och utvecklar sina kunskaper (Lgr11 2.8). I Barbro Oxstrands licentiatuppsats Från media literacy till mediekunnighet kan man läsa att lärare behöver god mediekunnighet för att kunna integrera digitala medier i undervisning och hjälpa elever att utveckla en kritisk mediaförståelse. Jag som rektor har då ett ansvar att arbeta inom det strukturella perspektivet, då det gäller det organisatoriska arbetet. Det är arbete med skolans mål med arbetet och vilken struktur organisationen ska ha efter uppgift och omgivning. Det i sin tur leder till arbetet inom HRperspektivet då jag arbetar med pedagogernas styrkor och utvecklingsområden. Det är arbete med att tydliggöra vilka behov organisationen har av fortbildning inom området. Det är också ett arbete, förutom att använda extern fortbildning. Vi kan då förutom extern kompetensutveckling även i arbetslagen delge varandra sina kunskaper inom området. 4.4 Hur ser ungas aktiviteter ut på nätet? Då vi inte har någon egen kartläggen har jag valt att titta på Skolverkets Kolla Källan och Statens medieråds information i ämnet. På Statens medieråds hemsida kan man läsa att barn i åldern 5-9 år spelar spel, ritar och målar och ser filmklipp. Barn i åldern 9-12 år spelar onlinspel, ser filmklipp och umgås på sociala sajter. Att umgås på sociala sajter är en aktivitet som ökat mycket. Mellan 2006 och 2010 ökade andelen ungdomar i åldern år som umgås på sociala medier med 400%. ( Med denna information om barn och ungdomars aktiviteter på nätet, det vi möter under skoldagen och det som media rapporterar om, så måste vi arbeta förebyggande mot kränkningar på nätet. Kolla källan har intervjuat elever som går på gymnasiet. Eleverna tror att många inte tänker på att det som sker på internet är verklighet, utan att de upplever att det är en annan värld. När man inte ser personen och man upplever att man är mer anonym på nätet, så är det lättare att vara elak mot den. För avsändaren är det lättare att vara elak, för mottagaren är det en kränkning som om personen är framför en. 8

10 Man måste ha strategier när man är på nätet och tänka på att allt kan bli offentligt. Andra kan få tillgång till det man skriver. Till exempel på Facebook när sekretessen är inställd på att endast vänner ska se det man skriver eller kort man lägger ut, så ser mina vänners vänner det när de kommenterar eller gillar det jag lagt ut. 4.5 Våmhus skolas dokument I det Systematiska kvalitetsarbetet (Skollagen (2010:800) 4 kap. 4 ) arbetar vi utifrån ett Kvalitetshjul (Bilaga 1) och utformandet av vår Likabehandlingsplan är en del av det arbetet. (Skollagen 2010:800). Planen analyseras och utvärderas på våra kompetensutvecklingsdagar innan sommarlovet och den omarbetas i början av läsåret. Våmhus skolas Likabehandlingsplan (Läsåret ) har vi vår vision, Alla ska känna sig trygg på Våmhus skola, ingen skall utsättas för kränkande behandling, våld eller hot. Vårt mål är att all personal på skolan/fritidshem arbetar för att tidigt upptäcka och åtgärda diskriminering, mobbing och kränkande behandling. Vi tydliggör vårt uppdrag i detta utifrån Skollgen och Lgr11. Vi definiera begrepp, till exempel begreppen kränkande behandling. När det gäller kränkningar ger vi exempel på vad det kan vara. Exempel på kränkningar är fysiska som knuffar eller sparkar, psykiska som grimaser, uteslutning eller tystnad, verbala kränkningar och skriftliga meddelande i sociala medier. I dokumentet beskriver vi hur vi ska arbeta främjande och förebyggande, men vi beskriver inte hur vi ska arbeta förebyggande mot kränkningar på nätet. Vi har inte beskrivit att i det förbyggande arbetet ingår även arbetet mot kränkningar på nätet. I Våmhus skola Lokala Arbetsplan under rubriken Normer och värden har vi inte fokuserat på hur vi bemöter varandra på nätet. Vi har jämställdhet, vi-känsla och att vi ska värna om varandra som mål i planen. Vägarna för att nå målen är bland annat att uppmärksamma alla elever och fadderverksamhet förskoleklass till årskurs 6. Vi har som mål att Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Med tanke på hur 9

11 många av våra elever som kan vara på nätet, så är det en vardaglig handling. Vi beskriver att vi ska arbeta med språket betydelse och hur vi ska arbeta med det. Vi skriver att vi utgår från Likabehandlingsplanen i arbetet med normer och värden, men vi beskriver inte i Lokala Arbetsplanen hur vi ska arbeta med användandet av internet och vi beskriver inte i Likabehandlingsplanen hur vi ska arbeta förebyggande mot kränkningar på nätet. 5. Diskussion När jag växte upp fick jag lära mig att bemöta andra på ett sätt där jag inte kränker någon. Då hade vi inte tillgång till internet. Idag ska vi lära våra barn detsamma och vi ska lära dem att ett möte på nätet är ett möte med en person, även om vi inte ser personen utan dataskärmen där vi skriver orden. Vi har möten med andra människor på båda ställen och vi ska bemöta varandra på ett bra sätt och lära oss att kritiskt granska innehållet på nätet. Som vi kan läsa i Skollagen och Lgr11 ska skola och hem samarbeta och en del av det samarbetet är att förebygga kränkande handlingar. Vi ska tillsammans ge eleven verktyg till hur vi bemöter varandra på ett bra sett i vardagen och det inkluderar hur vi bemöter varandra på nätet. Pedagogerna behöver en god kunnighet i digitala medier för att kunna integrera det i undervisningen. Rektor har ett ansvar att det finns tillgång till datorer på skolan, i och med det så ser jag att det finns ett behov av en IT-strategi på skolan, som ska bygga på kommunens ITstrategi. Våmhus skola har ingen IT-strategi och Mora kommun har ingen IT-strategi, men ett arbete har påbörjats för att upprätta en sådan. Då måste jag som rektor arbeta med det strukturella perspektivet, då det gäller det organisatoriska arbetet, såsom att hur vi på skolan ska utarbeta en plan för fortbildning, utifrån pedagogernas behov. Det i sin tur leder till arbetet inom HR-perspektivet då jag arbetar med pedagogernas styrkor. (Bolman & Deal, 2003). Det för att pedagogerna i arbetslagen ska samarbeta utifrån sina styrkor inom området. I arbetet att förebygga kränkningar är arbetet med det språkliga och kommunikativa kompetensen viktig. Det gäller vad man talar om och vad man inte ska tala om, hur man använder språket i tal och skrift. Det viktigt att den man har kommunikation med förstår mina 10

12 tankar. Det kan det lätt bli missförstånd då man inte ser hur personen reagerar. Ett sätt att minimera risken att det blir missförstånd är att använda smileysar. Som jag ser det så är det ett bra verktyg i kommunikationen på nätet. Skolan har ett tydligt uppdrag i Lgr11 gällande arbeta med språket och språkutvecklingen. Vi ska i vårt systematiska kvalitetsarbete analyser och utvärdera skolans arbete och resultaten. I Likabehandlingsplanen ska vi beskriva hur vi ska arbeta förebyggande. I den Lokala Arbetsplanen beskriver vi under rubriken Normer och Värden, vad vi ska fokusera på under året och hur vi ska arbeta med det. I vårt kvalitetsarbete som utgår från Kvalitetshjulet, har jag en frågeställning vart i vårt arbete ska vi beskriva hur vi ska arbetet mot kränkningar på nätet. I de pedagogiska planeringarna beskriver vi i samverkan med eleverna hur vi ska arbeta i respektive ämnen utifrån Lgr11 kap. 1 och 2 och kursplanerna. Idag arbetar vi med hur vi ska arbeta förebyggande mot kränkningar, men vi beskriver inte ett förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet. Vi måste utveckla skolans dokument, hur skolan ska arbeta och tydliggöra pedagogernas behov av fortbildning i detta arbete. Vi måste utveckla utifrån elevens ålder arbetet med möten på nätet. Det ska vara tydligt att arbetet med språket och bemötande även gäller möten på nätet. Utifrån att barn i ålder 9-12 år spelar onlinespel där man kan kommunicera och umgås på sociala medier och den ökade andelen ungdomar i åldern år som umgås på sociala medier, så måste vi i vår trivselenkät utarbeta frågeställningar, så vi kan ringa in om det förekommer kränkningar på nätet bland eleverna. Kvalitetsarbetet ska ge oss möjligheter att ge eleverna verktyg att utveckla sina kunskaper (Sheridan & Pramling 2009). Ett av dessa verktyg är att hur man kan förebygga kränkningar på nätet. Kvalitetsarbetet är det arbete vi gör varje skoldag och arbetsdag. Det är när vi ser elevens lärande som vi kan analyser och utvärder vår verksamhet, så att vi kan synliggöra utvecklingsområden. På Våmhus skola ska vi utforma vårt arbete genom att vi arbetar långsiktigt och uthålligt mot kränkande behandling. För det som kännetecknar skolor med lite mobbning och kränkningar är inte vilken metod man använder utan att man arbetar långsiktigt och uthålligt. 11

13 Det långsiktiga och uthålliga arbetet är: Det förebyggande arbetet för att främja likabehandlingen och arbetet med de demokratiska värderingarna. Att arbeta med hur man uppmärksammar kränkningar som kan förekomma. Det åtgärdande arbetet med tydliga och kända rutiner som man arbetar efter när kränkningar uppstår. För att ständigt förbättra arbetet måste man kontinuerligt kartlägga trivseln på skolan, där kränkningar är den del i enkäter/intervjuer. När man gör insatser ska de analyseras. Skolledarens engagemang och arbetet med att utveckla verksamheten är centralt i detta arbete. Skolans arbetsmiljö och arbetet mot kränkningar ska personale och elever återkommande samtala om ( Statens medieråd vill att fler skolor ska arbeta aktivt jobba med mediekunnighet. Det är mot bakgrund att idag är barn allt yngre när de börjar använda internet ( Statens medieråd har ett utbildningspaket som heter Nosa på nätet de första stegen mot ett vaket nätanvändande. Materialet vänder sig till förskoleklass och lågstadiet. Vi ska på skolan analysera olika det utbildningspaketet och annat material för att finna det som vi tycker är bra att arbeta med på vår skola. Det här är bilden som visar grunden till hur Våmhus skola arbete med att förebygga kränkningar, där ingår arbetet att förebygga kränkningar på nätet. (Bilden har sitt ursprung i DO:s Hjulet för likabehandligsarbetet.) 12

14 Bilaga 1 13

15 14

16 Litteraturförteckning Bolman, L G & Deal, T E (2003) Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur Lgr11 Sheridan, Sonja (red) (2009), Barns lärande fokus i kvalitetsarbetet. Stockholm: Liber AB. Skollagen (SFS 2010:800) Våmhus skolas Likabehandlingsplan läsåret Våmhus skolas Lokala Arbetsplan läsåret Hämtad september Hämtad september Hämtad september Hämtad september Hämtad september Hämtad september Hämtad september Hämtad september

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Högsby kommuns förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grund och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning. NY LAG Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Nordanby förskola November 2010 Inledning Det här är Nordanby förskolas handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell Fritidshemsplan Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell April 2016 Vårt uppdrag Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Färsingaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Färsingaskolan 2013/2014 Enligt diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) Innehållsförteckning sid Vad säger lagen?

Läs mer

TRYGGHETSARBETET 2 : 1 TRYGGHETSARBETET

TRYGGHETSARBETET 2 : 1 TRYGGHETSARBETET 2 : 1 Alla förskolor och skolor har ett uppdrag att skapa en god arbetsmiljö för barnen och eleverna, då det gagnar deras välbefinnande under den tid de finns i förskola och skola. Förskolan och skolan

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen Handlingsplan vid fall av kränkning Reviderad sept. 2014 Drakbergsskolans mål Varje elev och all personal på Drakbergsskolan skall kunna gå till skolan utan att vara orolig för att

Läs mer

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET

2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Hahrska gymnasiets Plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Elevens rätt till

Läs mer

Linnégymnasiet samrådsutgåva 101124

Linnégymnasiet samrådsutgåva 101124 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Linnégymnasiet samrådsutgåva 101124 Antagen 2010-12-21 Gäller till 2011-12-31 Enhetschef Torbjörn Kättström Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande

Läs mer

Trygghetsplan. Trygga elever i Höörs kommun. Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012. Plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Trygga elever i Höörs kommun. Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012. Plan mot kränkande behandling Skola och fritidshem Lindvallaskolan Trygghetsplan Trygga elever i Höörs kommun Lindvallaskolan grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011/2012 Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Uppdraget att motverka kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget.

Läs mer

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen Datum 1 (14) 2014-10-13 Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen 2 (14) Nämndens åtagande: Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

Läs mer

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Kvarnbäcksskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/2016 PHONE EMAIL WEB Monstensvägen 4, 13768 Jordbro Kvarnbacksskolan@haninge.se www.kvarnbacksskolan.se INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3

Läs mer

Grebbestadskolans Likabehandlingsplan

Grebbestadskolans Likabehandlingsplan 2012-01-04 Grebbestadskolans Likabehandlingsplan ÖVERGRIPANDE MÅL Alla elever ges möjligheter att lyckas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Ingen form av diskriminering eller annan

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Ullervads skola och fritidshems plan mot kränkande behandling

Ullervads skola och fritidshems plan mot kränkande behandling Ullervads skola och fritidshems plan mot kränkande behandling 1. Utvärdering av 2011/2012 läsårs arbete mot kränkande behandling: Vi har reviderat enkäten om trivsel. Elevrådet tittade på den också och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Elevens rätt till trygghet 3 Definitioner av kränkande behandling 3 Rutiner för att utreda mobbing 4 Handlingsplan 4 Mål/Vision

Läs mer

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling

Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenässkolans årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi vill att alla elever efter sin skoltid vid Sotenässkolan skall känna till sina starka sidor och vara stolta över dem. Detta blir

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem)

Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Datum 2014-08-18 Verksamhetsplan 2014/2015 Holmesskolan (skola och fritidshem) Holmesskolan Besöksadress Fabriksgatan 3, Torsby Torsby kommun 50. BUN 685 80 Torsby 0560-162 33 direkt 0560-160 00 växel

Läs mer

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar

Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03. Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar Kolibri AB Rotorvägen 6, 722 24 Västerås 021-18 89 03 Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en trygg framtid för alla våra barn och ungdomar LIKABRHANDLINGSPLAN - plan mot kränkande behandling INLEDNING

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Skogsgläntan och Klostergläntan 2015-2016 Innehåll: 1. Inledning 2. Vision 3. Syfte 4. Definiering av begreppen diskriminering, kränkning och trakasserier

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2014-12-10 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2014-12-10 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan

Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan 2015 Rågens Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande Glanshammarsgatan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Annika

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla Förskola 2015/2016.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1.VISION 3 2. FÖRSKOLECHEFSSTÄLLNINGSTAGANDE 3

Läs mer

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM

PARADISSKOLANS FRITIDSHEM Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 PARADISSKOLANS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(5) BILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-12 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM

HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Handläggare Datum Ärendebeteckning Henrik Hansson 13 2014-11-19 Likabehandlingsplan 0480-45 20 60 HAGBYSKOLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Likabehandlingsplan 2015 Åtgärder för att förebygga och motverka alla former

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

Likabehandlingsplan Ullervads skola och fritidshem

Likabehandlingsplan Ullervads skola och fritidshem Likabehandlingsplan Ullervads skola och fritidshem 1. Vision Alla, barn och vuxna, ska trivas och känna sig trygga på Ullervads skola, såväl i klassen, fritidsgruppen och personalgruppen som på skolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Lillmons skola Reviderad oktober 2013 Vision Skolan är en plats fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. På Lillmons skola

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ LÄSÅRET 2014-2015 Vi på Solhagens förskola vill bygga upp en trygg miljö, där vi visar hänsyn och omtanke och där alla skall känna

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2014/2015 Stråningstorpsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... 3 Skolans syfte och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på.

LIKABEHANDLINGSPLAN. för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på. LIKABEHANDLINGSPLAN för arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling på Öregrunds skola 2015 2 (6) Avsiktsförklaring Likabehandlingsplanen syftar till att

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot trakasserier och kränkande behandling. Skarpnäcks Fria Skola. Upprättad: jan. 2012

Likabehandlingsplan/ plan mot trakasserier och kränkande behandling. Skarpnäcks Fria Skola. Upprättad: jan. 2012 Likabehandlingsplan/ plan mot trakasserier och kränkande behandling Skarpnäcks Fria Skola 2012 Upprättad: jan. 2012 Skolans uppdrag Skolan har som uppdrag att målmedvetet och systematiskt arbeta för en

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för läsåret 2010-2011

LIKABEHANDLINGSPLAN för läsåret 2010-2011 LIKABEHANDLINGSPLAN för läsåret 2010-2011 Handlingsplan för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning eller diskriminering av elever och anställda. Innehållsförteckning

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016

Lokal målplan Svenska Skolan i Wien 2015-2016 Svenska Skolan i Wien Scheibelreitergasse 15 AT-1190 Wien Tel... +43-(0)1-320 79 80 E-Mail... svenskaskolan@svenskaskolan.at Website... www.svenskaskolan.at ZVR-Zahl 972744415 Wien 25 augusti 2015 Lokal

Läs mer

Teamet för Likabehandling 2014/15

Teamet för Likabehandling 2014/15 Teamet för Likabehandling 2014/15 STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM Johan von Gerber, rektor Åsa Furn, kurator Anneli Berg, skolsköterska Fredrik Sohlberg, biträdande rektor och lärare Johan Hansson, lärare

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Område Allé 2014-01-10 (ersätter 2012-10-08) Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Reviderad 111001. Handlingsplan för värdegrundsarbete. Bara förskolor. Vi har alla ett gemensamt ansvar för framtiden, och framtiden är våra barn

Reviderad 111001. Handlingsplan för värdegrundsarbete. Bara förskolor. Vi har alla ett gemensamt ansvar för framtiden, och framtiden är våra barn Reviderad 111001 Handlingsplan för värdegrundsarbete Bara förskolor Vi har alla ett gemensamt ansvar för framtiden, och framtiden är våra barn 1 VÄRDEGRUNDSARBETE Förbud mot diskriminering Lagen om förbud

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...2 2. Inledning...4 3. Grunduppgifter...4 4. Likabehandlingsplanens syfte...4 5. Vår Vision 4 6. Mål...5 7. Främjande arbete...6

Läs mer

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Välkommen till Österstad skola! Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vänner ger glädje! Läsåret 2013-2014 1 Innehållsförteckning Framsida. 1 Innehållsförteckning.. 2 Grunduppgifter

Läs mer

Korvettens förskola 2015-2016

Korvettens förskola 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer