Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevers övergångar från grundskola till gymnasium"

Transkript

1 Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad

2 Marie Lindblad Kerstin Svensson

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund och uppdrag Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod Granskningens resultat Styrdokument och organisation Våra kommentarer Samarbete och övergångar mellan grundskola och gymnasium Våra kommentarer Planering av gymnasieskolans anpassning till förändringar Våra kommentarer Revisionell bedömning...9

4 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har Komrev inom PricewaterhouseCoopers granskat elevers övergångar från grundskola till gymnasiet. Arbetet med övergångar på övergripande nivå samt överlämningen av medicinsk information mellan skolsköterskorna fungerar bra sedan flera år tillbaka. Övergångarna har dock haft brister på individnivå när det gäller informationsöverföring och kontakter mellan skolformerna. Bildningsförvaltningen har under läsåret 2009/2010 tagit fram en handlingsplan för övergången år 9/Gymnasieskolan tillsammans med reviderade rutiner och en gemensam blankett. De reviderade rutinerna tydliggör hur den övergripande planeringen av övergången ska ske, vad som gäller för elevdokumentation och hur uppgifter ska hanteras mellan de båda skolformerna. Den reviderade rutinen introduceras nu i år. De tidigare rutiner som funnits är från den tid då verksamheterna fanns i två olika nämnder. Bildningsnämnden har genom flera insatser visat att den har en beredskap och en aktiv styrning i förändringsarbetet. Det som kan försvåra detta förändringsarbete är om man inte lyckas få gymnasieverksamheten i ekonomisk balans. Den revisionsfråga som bedömts är: Har bildningsnämnden en säkerställd och ändamålsenlig styrning och organisation av övergångar från grundskolan till gymnasiet? Om bedömningen av revisionsfrågan görs utifrån de övergångar som skedde inför det pågående läsårets start är vår bedömning att nämnden inte har en säkerställd och ändamålsenlig styrning och organisation vad gäller övergångar mellan grundskolan och gymnasiet. Vi bedömer att de åtgärder som nu vidtagits av bildningsförvaltningen med bland annat den reviderade rutinen ger goda möjligheter till en ändamålsenlig organisation för övergångar mellan grundskola och gymnasium. Detta förutsätter dock att all personal ges information om förändringarna och att alla följer de reviderade rutinerna. Vi bedömer vidare att Bildningsnämnden genom de åtgärder den vidtagit visat att den har en beredskap och en aktiv styrning för att möta förändringar av elevantal och elevers valmönster. Vi bedömer att en förutsättning för att nämnden ska kunna behålla denna aktiva styrning är att den lyckas få gymnasieverksamheten i ekonomisk balans. Det är därför av största vikt att nämnden vidtar åtgärder för att få en gymnasieverksamhet (inklusive interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor) i ekonomisk balans. 1

5 2 Bakgrund och uppdrag Synen på gymnasieskolan har förändrats över tid. Från en frivillig skolform som många ungdomar har valt till att allt mer betraktats som en naturlig fortsättning på grundskolan. I läroplanen för det offentliga skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 finns Övergång och samverkan som ett målområde. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett längre perspektiv skall skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. I läroplanen tydliggörs också att läraren ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i gymnasieskola och gymnasiesärskola samt i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Rektor har också ett särskilt ansvar för att samverkan med skolor utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. I läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 finns Utbildningsval arbete och samhälle som ett målområde. Där framgår bland annat att de frivilliga skolformerna ska samverka med den obligatoriska skolan. Antalet elever i den kommunala gymnasieskolan varierar både beroende på elevkullarnas storlek och de val av gymnasieprogram och gymnasieskola som eleverna gör. Det krävs en god beredskap för att kunna hantera dessa förändringar över tid med en ekonomi i balans. 2.1 Uppdrag och revisionsfråga På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har Komrev inom PricewaterhouseCoopers granskat elevers övergångar från grundskola till gymnasiet. Den revisionsfråga som bedömts är: Har bildningsnämnden en säkerställd och ändamålsenlig styrning och organisation av övergångar från grundskolan till gymnasiet? Granskningen har inriktats mot följande kontrollmål: Finns en ändamålsenlig organisation för att ge elever en bra övergång från grundskolan till gymnasiet? Finns rutiner för hur övergången ska ske och är dessa kända och tillämpas dessa? Finns en god beredskap i de kommunala gymnasieskolorna för att möta förändringar i elevantal och elevers valmönster? 2

6 2.2 Avgränsning och metod Granskningen är avgränsad till Bildningsnämnden. Granskningen har genomförts genom studier av styrdokument, rutiner och uppföljningar samt intervjuer med förvaltningschef och verksamhetschefer, nämndens presidium samt elever på Duveholmsgymnasiet, samtal med specialpedagoger, webbenkät till rektorerna för grundskolans skolår 7-9 och gymnasieskolan. Andra kommuners skolor och fristående gymnasier ingår inte i granskningen. 3 Granskningens resultat 3.1 Styrdokument och organisation Bildningsnämnden är ansvarig nämnd för såväl förskola, grundskola och gymnasieskola. Detta medför att grundskolan och gymnasieskolan tillhör samma förvaltning, bildningsförvaltningen. Den kommunala styrningen av verksamheten sker genom kommunens skolplan, budget och fastställda riktlinjer. I skolplanen för åren finns inget som direkt kan kopplas till övergångar mellan grundskola och gymnasium. Under läsåret 2009/2010 har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för övergången år 9/Gymnasieskolan tillsammans med reviderade rutiner och en gemensam blankett. De reviderade rutinerna tydliggör hur den övergripande planeringen av övergången ska ske, vad som gäller för elevdokumentation och hur uppgifter ska hanteras mellan de båda skolformerna. Den reviderade rutinen introduceras nu i år. De tidigare rutiner som funnits var från den tid då verksamheterna fanns i två olika nämnder. Grundskolorna är organiserade i spår och det finns i kommunen fyra grundskolor som har elever i skolåren 7-9, Södra skolan, Valla skola, Tallåsskolan och Nyhemsskolan. De har alla tillgång till studie- och yrkesvägledare. Inom grundskolan och gymnasiet finns en organisation som kallas för BIBAS-skolan. Den hjälper till med kompensatoriska hjälpmedel för elever som har behov av detta. Den kommunala gymnasieverksamheten bedrivs på Duveholmsgymnasiet, Lindengymnasiet och Ellwynska skolan. Utöver elever från Katrineholm tar gymnasieskolorna också emot elever från andra kommuner, främst från Vingåker. 3

7 Av statistiken nedan framgår att antalet elever i gymnasieåldern minskat 2009 samtidigt som 49 fler katrineholmselever valt att studera hos annan huvudman. Antalet elever från andra kommuner har minskat med 10 elever hösten Gymnasieskola Antal elever på ht på gymnasium Antal katrineholmelever på annan ort Andel katrineholmselever på annan ort 11,8 11,9 15,9 Antal elever från andra kommuner Grundskola Antal avgångselever skolår Andel elever behöriga till nationellt program 82,9 85,2 84,7 Andelen elever behöriga till nationellt program påverkar hur många platser som behöver finnas inom det individuella programmet och hur stor andel av eleverna som kommer att gå på gymnasieskolan i fyra år istället för tre år. På det individuella programmet (IV) studerar elever som inte har behörighet till nationellt program. IV kan delas in i IVIK (för elever med kort tid i Sverige), PRIV (eleven följer ett nationellt program samtidigt som man läser in det ämne som saknas för behörighet till programmet) samt basgrupper på olika nivåer. På IV-programmet kan man förutom att studera för att få godkända betyg i svenska, matematik och engelska även läsa andra grundskoleämnen som man saknar betyg i. I kommunen får i princip alla som är behöriga, även elever med mycket låga meritvärden, en plats på ett nationellt program. Det är dock inte alltid som elevens förstahandsval kan tillgodoses. Detta leder ibland till avhopp vilket innebär att eleven kommer till IV. Skolan försöker då ordna med praktik i det ämnesområde som eleven vill studera. Eleven söker därefter det önskade programmet det kommande läsåret. 3.2 Våra kommentarer Att ha en gemensam nämnd och förvaltning för grundskola och gymnasieskola ger fördelar som ännu inte utnyttjats fullt ut vad gäller till exempel informationsöverföring och samarbete vid övergångar. De reviderade rutinerna för övergångar ser vi dock som ett steg i rätt riktning. 3.3 Samarbete och övergångar mellan grundskola och gymnasium Rektorerna för grundskolans skolår 7-9 och gymnasieskolorna träffas minst en gång per månad. Lärarna i de båda skolformerna träffas ibland vid gemensamma studiedagar, men några systematiska träffar dem emellan finns inte. En del lärare deltar på eget initiativ i 4

8 nätverksträffar mellan de olika skolformerna. Studie- och yrkesvägledarna(syv) i de båda skolformerna träffas regelbundet. På våren ordnas en gymnasiemässa för eleverna i skolår 8. Under hösten är eleverna sedan välkomna till gymnasiet på öppet hus-kvällar. Vid intervjun med förvaltningsledningen framkommer att den övergripande planeringen för övergångar mellan grundskola och gymnasieskola har fungerat bra i flera år. I detta arbete träffas rektorer och SYV två gånger per år. Vid träffarna deltar även representanter från Vingåkers kommun. Vid träffarna planeras övergångarna och genomförda övergångar följs upp avseende exempelvis avhopp. Tidigare år har det varit många omval för elever från fristående skolor och elever som studerat i andra kommuner. Detta antal har minskat i år. Studie- och yrkesvägledarna arbetar mycket med information om att det inte alltid fungerar att byta gymnasieskola och/eller gymnasieprogram mitt under läsåret. Även skolsköterskornas överlämning avseende hälso- och medicinska frågor mellan de båda skolformerna har fungerat bra. Det har däremot varit brister i den individuella elevinformationen mellan de båda skolformerna. Den information som gymnasieskolorna har fått (exempelvis har gått i liten grupp ) har ofta varit för fåordig för att kunna ge gymnasiet möjlighet att anpassa gymnasieutbildningen efter elevens behov. Detta har ibland inneburit att stöd har satts in onödigt sent. Skolorganisationen har också burit på ett arv från en tidigare förvaltningschef som innebar synsättet att eleven ska själv bära sin information. Detta synsätt fick ibland till följd att elever med stora behov av stöd (där behoven av informationsöverföring var störst) valde att inte berätta något om detta för gymnasiet. Förvaltningsledningens bild är att föräldrar ofta tar för givet att gymnasiet fått information om elevens behov av stöd med mera från grundskolan. Arbetet med att införa nya rutiner för övergångar har försenats av att det funnits delar av förvaltningen som varit tveksam till om de får lämna över handlingar till andra delar av förvaltningen. Eftersom de båda skolformerna lyder under samma nämnd kan dock handlingar fritt föras mellan skolformerna. Svaren på webbenkäten till rektorerna är svårtolkade. Detta eftersom man i en del svar tydligt kopplar till den reviderade rutinen som ska användas för första gången nu i år medan det för andra svar är mer oklart huruvida svaret avser såsom det har varit eller såsom man hoppas att det blir. Samtliga rektorer har en förhoppning och tilltro till att de nya rutinerna ska göra att övergångarna fungerar bättre. Gymnasierektorernas svar har en stor spridning på frågan om huruvida individuell utvecklingsplan och skriftliga omdömen överlämnas mellan skolformerna. Hälften svarar aldrig och den andra hälften alltid. 5

9 När det gäller om åtgärdsprogram överlämnas så svarar grundskolan ofta eller alltid medan gymnasiet svarar i skalan ibland, ofta, alltid. Majoriteten av rektorerna uppger att lärarna har kunskap om hur olika dokument ska hanteras vid överlämningar. Den reviderade rutinen innebär bland annat att elever och föräldrar ska få ett inflytande över vilken information som ska ges till den mottagande gymnasieskolan. Detta ska dokumenteras på en blankett i samband med avslutningssamtalet på grundskolan. Denna information skickas därefter till den mottagande gymnasieskolans rektor efter den slutliga intagningen (i augusti). Om eleven väljer ett program på en fristående gymnasieskola så finns materialet klart att skicka över om det efterfrågas från skolan. Personligt överlämnande av muntlig och skriftlig information sker även mellan speciallärare i de båda skolformerna enligt Handlingsplan för övergången år 9/Gymnasieskolan. De kompensatoriska hjälpmedel eleven har haft i grundskolan utvärderas av BIBASskolan och om behov av hjälpmedel fortfarande finns följer de med inom den kommunala verksamheten. (Det kan även finnas elever som får diagnos och sina hjälpmedel först i gymnasiet.) Elever som börjar studera hos andra huvudmän uppmanas att informera den nya skolan om sina behov. BIBAS-skolan tillhandahåller även handledning/utbildning av lärare i både grundskolan och gymnasiet. Gymnasiet genomför under hösten en enkät till sina nya elever för att få deras bild av övergången och sin första tid på gymnasiet. Hösten 2009 genomfördes dock inte enkäten på Duveholmsgymnasiet p.g.a. byte av skolledning. Vi har endast kunnat ta del av enkätresultatet för Ellwynska skolan. Deras enkätresultat visar att eleverna i stor utsträckning är nöjda med den information de fick innan valet och sin första tid på gymnasiet. I kvalitetsredovisningen 2009 för grundskolan redovisas att ytterst få skolor nämner något om övergången mellan grundskola och gymnasium i sin egen kvalitetsredovisning. En 6-9-skola beskriver att kontakten med mottagande gymnasieskolor har förbättrats de senaste åren. Av kvalitetsredovisningen för gymnasieskolan 2009 beskrivs att det på Ellwynska skolan finns tydliga rutiner för information till elever och föräldrar vid övergången och att grundskoleelever har möjlighet att göra studiebesök vid flera tillfällen, inte enbart då skolorna anordnar öppet hus. Vid vår intervju med några elever på Duveholmsgymnasiet framkommer att eleverna har varierande upplevelser av vilken information de fått om de olika gymnasieprogrammen. Eleverna är överens om att de inte fått tillräcklig information om hur det är att studera på gymnasiet när de gick i grundskolan. Någon elev hade ett avslutningssamtal, de andra hade det inte. Samtliga elever har efter eget initiativ fått stöd på gymnasieskolan. Flera av 6

10 dem trodde att information om deras behov skulle föras över från grundskolan till gymnasiet men upplever att så inte har skett. Vid samtal med specialpedagoger framkommer att de upplever sig få bristande information om de elever som de tar emot. 3.4 Våra kommentarer Det är positivt att arbetet med övergångar på övergripande nivå samt den medicinska överlämningen mellan skolsköterskorna fungerar bra sedan flera år tillbaka. Övergångarna har dock haft brister på individnivå när det gäller informationsöverföring och kontakter mellan skolformerna. De rutiner som tidigare funnits har inte hanterats på ett likvärdigt sätt på skolorna. Vi bedömer att övergångarna är ett förbättringsområde som förvaltningen också arbetar med genom den nya handlingsplanen, den reviderade rutinen och den nya blanketten. För att rutinen ska fungera är det viktigt att all personal, mentorer såväl som specialpedagoger och speciallärare, ges god information om den nya rutinen. Detta är en förutsättning för att övergångarna ska ske på ett likvärdigt sätt för eleverna. Övergångarna följs idag upp i de gemensamma mötena mellan SYV och rektorerna samt genom elevenkät på gymnasiet och i kvalitetsredovisningarna. Vi anser att uppföljningen behöver förbättras både vad gäller att samtliga skolor ska genomföra enkäten samt att skolorna i kvalitetsredovisningarna tydligare ska följa upp arbetet med övergångar. Vid intervjuerna med eleverna framkom att de inte tycker sig ha fått tillräcklig information om hur det är att studera på gymnasiet under sin grundskoletid. Vi anser att nämnden bör analysera denna fråga för att ta ställning om informationen till grundskoleeleverna behöver förändras/förbättras. 3.5 Planering av gymnasieskolans anpassning till förändringar Antalet elever i gymnasieåldern har nu börjat minska i Katrinholms kommun. Under 2009 minskade dessutom antalet elever från andra kommuner som går på gymnasieskolor i Katrineholm samtidigt som antalet katrineholmselever som går i andra huvudmäns gymnasieskolor ökade. Det samlade ekonomiska underskottet för gymnasieverksamheten inklusive interkommunal ersättning till andra kommuner och bidrag till fristående skolor uppgick för 2009 till 11 mnkr. Av de 11 mnkr var det 8,1 mnkr som avsåg interkommunal ersättning och bidrag till fristående skolor. Nämnden vidtog under 2009 åtgärder för att reducera gymnasiets kostnader. Bildningsnämnden stängde hösten 2008 Citygymnasiet. I januari 2009 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda det framtida lokalbehovet för Katrineholms gymnasieskolor. I den rapport som nämnden fick i september 2009 framgår att det finns flera olika pa- 7

11 rametrar som påverkar lokalbehovet. Dessa är främst ett minskat elevunderlag (både i kommunen och i kommuner med samverkansavtal), antalet nyanlända barn och ungdomar, etablering av nya skolor i närområdet samt gymnasiereformen. Vid intervjun med förvaltningsledningen framkommer att en stor utmaning är de nyanlända ungdomar som kommer till Katrineholm. Antalet nyanlända är mycket svårt att prognostisera. När antalet elever ett år blir fler än vad man trott utifrån prognosen medför det utökade elevantalet inte något automatiskt tillskott av ytterligare medel till nämnden vilket gör situationen svår att hantera. Prognoserna över antalet elever har tidigare haft en mycket bra träffbild och har det fortfarande med undantag för nyanlända barn och ungdomarna. Vid intervjuerna med nämndens presidium och förvaltningsledning framkommer att de vill försöka behålla bredden i programutbudet. Det förs diskussioner om att göra en sektorsindelning av gymnasiet och lokalmässigt försöka flytta ihop program som kan ha samordningsmöjligheter vad gäller samläsning. För att möta gymnasiereformen har nämnden slutat med intag på lokala inriktningar. Ett citat från bildningsnämndens budget för 2010 tydliggör att det finns en medvetenhet om de utmaningar som gymnasieskolan står inför. Gymnasieskolan står även inför stora utmaningar i samband med det minskande elevantalet. För att möta minskningen som kulminerar 2012 krävs organisationsförändringar och troligen nedläggningar av gymnasieprogram eller inriktningar av program. En lokalutredning pågår med målet att nå ett effektivt nyttjande av lokalerna utifrån såväl verksamhetens behov som ett ekonomiskt perspektiv. I intervjun med nämndpresidiet framförs att det är viktigt att få bra konsekvensbeskrivningar inför beslut, både av olika beslutsalternativ men också av konsekvenserna av att inte fatta något beslut alls. 3.6 Våra kommentarer Nämnden har genom flera insatser (nedläggning av gymnasium, beslut om lokalutredning, slutat med intag på lokala inriktningar och vidtagna besparingar på gymnasiet) visat att den har en beredskap och en aktiv styrning i förändringsarbetet. Det som kan försvåra detta förändringsarbete är om man inte lyckas få gymnasieverksamheten i ekonomisk balans. En ekonomi i balans är en förutsättning för att nämnden ska kunna ha en god beredskap för att kunna hanterade förändrade behov. Det är därför av största vikt att nämnden vidtar åtgärder för att få en gymnasieverksamhet (inklusive interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor) i ekonomisk balans. 8

12 4 Revisionell bedömning Den revisionsfråga som bedömts är: Har bildningsnämnden en säkerställd och ändamålsenlig styrning och organisation av övergångar från grundskolan till gymnasiet? Om bedömningen av revisionsfrågan görs utifrån de övergångar som skedde inför det pågående läsårets start är vår bedömning att nämnden inte har en säkerställd och ändamålsenlig styrning och organisation vad gäller övergångar mellan grundskolan och gymnasiet. Detta baserar vi på att: Den övergripande planeringen av övergångar fungerade väl. Övergången på elevnivå mellan grundskola och gymnasium hade dock klara brister vad avser informationsöverföring, kontakter mellan specialpedagoger med mera. De rutiner som funnits har inte använts av samtliga skolor. Vi bedömer att de åtgärder som nu vidtagits av bildningsförvaltningen med bland annat den reviderade rutinen ger goda möjligheter till en ändamålsenlig organisation för övergångar mellan grundskola och gymnasium. Detta förutsätter dock att all personal ges information om förändringarna och att alla följer de reviderade rutinerna. Vi bedömer vidare att Bildningsnämnden genom de åtgärder den vidtagit visat att den har en beredskap och en aktiv styrning för att möta förändringar av elevantal och elevers valmönster. Vi bedömer att en förutsättning för att nämnden ska kunna behålla denna aktiva styrning är att den lyckas få gymnasieverksamheten i ekonomisk balans. Det är därför av största vikt att nämnden vidtar åtgärder för att få en gymnasieverksamhet (inklusive interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor) i ekonomisk balans. 9

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun Revisionsrapport Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten Botkyrka kommun Henrik Fagerlind Sofia Regnell Marta Rivelis Innehåll 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning Nr 9, 2015. Projektrapport från Stadsrevisionen Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en Nr 9, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Överkalix kommun Skolförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Dokumentation Överkalix gymnasieskola/komvux Fastställt 2014-09-30 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 METOD... 3 Metod gymnasieskolan...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Kommittédirektiv Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall se över

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Värt att notera i sammanhanget är att kostnaden för en plats på individuella programmet för närvarande är 75 768 kronor per år.

Värt att notera i sammanhanget är att kostnaden för en plats på individuella programmet för närvarande är 75 768 kronor per år. RAPPORT 1 (5) Vår handläggare Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef Rapport Sommarskola 2010 Bakgrund Sommaren 2010 genomfördes, i Interkulturella enhetens regi sommarskola för elever i år 8, 9 och gymnasieskolan.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Junibackens förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Junibackens förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Junibackens förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Junibackens förskola Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-26 Handläggare: Björn Johansson Heléne Wallerstedt Telefon: 08 508 33 818 076 12 90 780 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-12-18 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever i kommunala grundskolor stockholm.se December 2014 3 (6) Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Bilaga 1. Rapport. 2013-03-21 Dnr 400-2011:3033. Rapport. efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen

Bilaga 1. Rapport. 2013-03-21 Dnr 400-2011:3033. Rapport. efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen vid Ydreskolan i Ydre kommun 1 (14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Ydreskolan Resultat Syfte och frågeställningar Metod och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (28) Tid Onsdagen den 25 Mars 2015 klockan 15:00 Plats Liljeborgsskolan, Engelbrektsgatan 5, Trelleborg Ärenden 29 Upprop 30 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista

Läs mer

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013

Nyboda skola. Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Nyboda skola Barn- och utbildningsnämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Nyboda är en nybyggd skola i de centrala delarna av Tyresö. Skolan startade i augusti 2012. All personal är nyrekryterad

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden - styrning av mål, resultat och kvalitet enligt framtagen målstyrningsprocess 2013/2014 Beslutad i BU-nämnd 2011-09-06 Delegationsordning 1.3

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun Bilaga 1 Dnr 400-2015:6585 efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Huddingegymnasiet Resultat

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Remissyttrande rörande Allmänna råd med kommentarer utbildning på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus lämnat av Sveriges Sjukhuslärarförening.

Läs mer

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens 1(14) Datum Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Ledamöter Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand

Läs mer

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd

Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av Örnsköldsviks kommuns revisorer November 2015 Granskning av bildningsnämndens arbete med elever i behov av särskilt stöd Örnsköldsviks kommun Innehåll 1. Inledning...1

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Sätra rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma med underlag,

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Beslut för grundskola och gymnasieskola

Beslut för grundskola och gymnasieskola Beslut Laboraskolan AB Box 68 333 21 Smålandsstenar Beslut för grundskola och gymnasieskola efter tillsyn av Laboraskolan, grundskola och gymnasieskola i Hylte kommun 2 (14) Tillsyn vid Laboraskolan Skolinspektionen

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Svenska Dyslexiföreningen Sammanställda och kommenterade av C G Lindell Uppdaterade november

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (11) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

SÄRSKOLAN i förslaget till NY SKOLLAG. Stockholm den 2 februari 2010

SÄRSKOLAN i förslaget till NY SKOLLAG. Stockholm den 2 februari 2010 SÄRSKOLAN i förslaget till NY SKOLLAG Stockholm den 2 februari 2010 Förslaget till ny skollag Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet, Ds 2009:25 Lagrådsremiss dec -09 Prop. mars -10 Riksdagsbeslut

Läs mer

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10

Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Lokal arbetsplan för Vallaskolan Läsåret 09/10 Inledning Vallaskolan är en F-9-skola. Skolan är organiserad i två spår, Alfaspåret F-9 och Omegaspåret F-9. Vallaskolan har ett kommunövergripande uppdrag

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

Granskning av ersättning från högskolorna

Granskning av ersättning från högskolorna 2006-12-13 För kännedom: Utbildningsnämnden BSN-Norr BSN- Söder BSN- Öster Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av ersättning från högskolorna På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Komrev inom

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Bes É ut 2013-10-01 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektorn vid Björkvallsskolan lisbeth.beckman@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Björkvallsskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006.

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006. Vad är en kvalitetsredovisning? Enligt lag ska Lycksele kommun varje år göra en kvalitetsredovisning för förskola, skola och fritidshem. Där ska vi skriva om vi har nått målen för undervisningen. Om något

Läs mer