Kvalitetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning"

Transkript

1 Barn- och Utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning Högsby kommuns skolor År

2 Fakta om kommun respektive skola Högsby kommun hade vid utgången av 2008, invånare. Under den senaste 10- årsperioden har befolkningen minskat med 17%. Siffror inom parentes( ) anger genomsnittsvärdet för övriga kommuner mindre än invånare. Andelen invånare med utländskt medborgarskap är 6% (3%). Andelen kortutbildade invånare är 22% (21%). Andel barn i bidragshushåll är 13% (6%). Invånardistansen är 383 m (300 m). Skattekronor per invånare är kr ( ). Kostnad för skola och vuxenutbildning per invånare är kr ( kr). Kostnad för förskoleverksamhet och barnomsorg per invånare är (5 102 kr). Antalet barn/årsarbetare är följande: Förskola 5,3 (5,4) Familjedaghem 5,0 (5,2) Fritidshem 17,0 (17,6) Antal årsarbetare / 100 elever Förskoleklass 8,8 (7,5) Grundskola 8,0 (8,8) Gymnasieskola 10,0 (9,3) Kostnad / barn är följande: Förskola ( ) Familjedaghem (85 300) Fritidshem (34 200) Förskoleklass (51 600) Grundskola (78 500) Gymnasieskola (96 300) Skolplanen är fastställd att gälla till Personalen uppgår till 154 årsarbetare och Utbildningsutskottets budget är 115,7 mkr. Kommentarer till Fakta om kommun respektive skola Kommunens befolkning glesnar. Invånardistansen är högre än övriga kommuner mindre än invånare. Grundskolan är utskottets i särklass största verksamhet och utgör ca. 43% av kostnaderna. Personaltätheten är lägre än landsbygdskommuner i genomsnitt. Förvaltningens övergripande mål är att Högsby kommuns kostnader ska vara i samma nivå som jämförbara kommuner, dvs. övriga kommuner mindre än invånare. Fritidshemmen och i viss mån förskoleklasserna är kostnadsdrivande vid de små enheterna. Extra resurser måste skjutas till för att verksamheten ska fungera. Föräldrar väljer förskola före dagbarnvårdare i allt högre utsträckning. Med endast tre dagbarnvårdare och låg efterfrågan blir verksamheten kostnadskrävande. Gymnasieskolan har en något högre kostnad per elev jämfört med övriga kommuner mindre än invånare. Den interkommunala kostnaden för gymnasieskolan är också högre än övriga kommuner mindre än invånare. Detta innebär att även om den egna gymnasieskolan skulle avvecklas skulle ingen kostnadsminskning uppstå. 2

3 Organisation RO 1 RO 2 RO 3 RO 4 Berga Fågelfors Högsby Högsby 2 förskolor 1 förskola Dagbarnvårdare 7-9 skola för hela kommunen 1 fritidshem 1 fritidshem 3 förskolor 1 F-6 skola 1 F-6 skola 2 fritidshem Ruda Fagerhult 1 F-6 skola Dagbarnvårdare 1 förskola 1 fritidshem 1 fritidshem 1 F-6 skola 1 F-6 skola Långemåla 1 förskola Högsby Utbildningscenter Gymnasieskola Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Särvux SFI Integrerad särskola Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Utvecklingsledaren har sammanställt kvalitetsredovisningen via dialog med rektorerna och förvaltningen. Den kommunala kvalitetsredovisningen bygger på rektorsområdenas kvalitetsredovisningar för läsåret 2007/2008. Arbetsmiljö/kvalitetsenkäter gjorda av personal och elever har sammanställts och analyserats. Kunskapsnivån hos eleverna i kommunen har sammanställts, analyserats och jämförts med skolverkets statistik och analysprogram SIRIS och SALSA. Mål för den aktuella perioden Målen är tagna ur Högsby kommuns skolplan som gäller för år Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Kunskaper Bedömning och betyg 3

4 Normer och värden De dagliga mötena i skolan ska präglas av respekt, empati, ansvar och samhörighet. För att garantera fortlevnaden av detta ska det finnas levande forum för värderingsfrågor väl förankrade i vardagen. Såhär har vi arbetat för att nå målet Förskolan: Personalen samtalar mycket med barnen och ger dem möjlighet att uttrycka sin åsikt. Personalen har även varit närvarande i barnens lek för att finnas tillhands för att stödja och handleda vid konflikter. De har arbetat med personalens bemötande gentemot barnen. Personalen som förebilder har storbetydelse för hur barnen fungerar ihop och hur de trivs på förskolan. För att barnen skall lära sig att lyssna till varandra har man använt talstenen för att alla barnen skall få samma tillgång till taltid. De har även använt samtalsbilder för att belysa olika situationer som uppkommer i barnens vardag på förskolan och där igenom utökat barnens förståelse för allas lika värde. Grundskolan: I grundskolan har man återkommande diskussioner med eleverna, även med föräldrarna och inom personalen. Personalen utformar skolans regler tillsammans med eleverna. Många skolor har tematisktarbete för att främja samarbete. De har värdegrundsövningar i klassrummet. Fröviskolan har startat ett samarbete med Friends och börjat bygga upp ett kamratstödjarsystem. HUC: Huc har utvärderingar och trivselenkäter beträffande verksamheten 2 ggr/läsår för att undersöka elevernas och personalens åsikter om all verksamhet under läsåret. Dessa sammanställs och diskuteras i klassråd, i respektive arbetslag och på konferenser. Resultat och analys I enkäterna för grundskolan kan vi utläsa att eleverna i kommunen trivs och känner sig trygga i skolan. Arbetsron i klassrummen har förbättrats för varje år i åk1-6, men har gått ner det sista året i åk 7-9. Nöjdheten med ordningsreglerna har sjunkit i åk 7-9 och endast 52 % anser att det görs tillräckligt på skolan för att motverka mobbing. 90 % av personalen i alla årskurser anser att de arbetar för att motverka kränkande behandling. Åtgärder för förbättring Från kommunens sida kommer vi att samla in likabehandlingsplanerna och utvärderingarna av dessa för varje skola, för att se vilka förebyggande åtgärder man har och hur de åtgärderna har fungerat under läsåret. 4

5 Elevernas ansvar och inflytande De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla elever. Detta mål skall ständigt uppmärksammas vid kommunens skolor. Såhär har vi arbetat för att nå målet Detta mål uppmärksammas i kvalitetsredovisningen, på förskolan och i grundskolan, först nästa läsår. HUC: Under läsåret har vi arbetat med att utveckla elevernas förtrogenhet i att arbeta självständigt och under eget ansvar. Resultat och analys I enkäterna kan vi se att klassråd och elevråd fungerar i åk1-6 men inte i åk 7-9. Elevernas delaktighet och möjlighet att kunna påverka sin situation i skolan verkar minska med ökad ålder. Eleverna själva anser att de tar ansvar för sitt skolarbete. Personalen i åk 1-6 håller med eleverna, men endast 72 % av personalen i åk 7-9 anser att eleverna tar ansvar för sitt lärande. Åtgärder för förbättring Utveckla elevernas kunskap om demokrati. Tillämpa demokratiska arbetsformer och ge eleverna reellt inflytande över sitt skolarbete och sin lärande miljö. Fostra samhällsmedborgare som kan leva och verka i ett demokratiskt samhälle. Kunskaper Alla elever ska utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga. Såhär har vi arbetat för att nå målet Förskolan: Personalen försöker synliggöra lärandet i den dagliga verksamheten som bland annat består av lek, sång, sagor och utflykter. De synliggör genom att dokumentera och reflektera över vad som händer och vad barnen har lärt sig. Två förskolor har även arbetat med matematik genom att synliggöra och göra matematiken i barnens omvärld förståelig. Grundskolan: Personalen har fram för allt prioriterat svenska ämnet genom att öka elevernas läshastighet och läsförståelse men även ordkunskap och stavning. Ett kreativt och undersökande arbetssätt har använts med bla NTA, Natur och teknik för alla. Personalen har kontinuerligt utvärderat och diskuterat elevernas utveckling och försökt att använda personalens kompetenser på bästa sätt. Det har bedrivits ett utvecklingsarbete av specialundervisningen ihop med Myndigheten för skolutveckling. Grundskolan har kartlagts och analyserats vad det gäller kvantitet, kvalitet och kostnad. 5

6 Personal har kompetensutvecklats i Svenska som andraspråk, Rydaholmsmetoden ett sätt att avhjälpa läs- och skrivsvårigheter och i Komplicerat lärande det vill säga dyskalkyli, dyslexi och dyspraxi. Två personer har även utbildats i Professionell specialpedagogisk handledning av lärare och arbetslag. Ledningsgruppen, bestående av rektorer och utvecklingsledare, har fått handledning av Myndigheten för skolutveckling. HUC: Eleverna har arbetat kursintegrerat. Under hösten har åk 2 och 3 arbetat med ett projekt för att förbereda sig inför yrkeslivet. En nära kontakt med verksamheter utanför skolan har ökat elevernas kunskaper och förståelse för samhället. Under läsåret har eleverna fått möjlighet att en dag i veckan arbeta under eget ansvar. Vare sig det gällt att få godkänt eller att höja sina betyg har de som behövt extra hjälp kunnat få det varje fredag. På arbetslagsmöten och konferenser har vi lärare diskuterat hur vi på olika sätt kan öka elevernas kunskaper. Detta med utgångspunkt från tidigare kvalitetsredovisningar. Vid klassråd har också dessa frågor diskuterats och dessutom har elevernas individuella studieplaner (ISP) vid flera tillfällen gåtts igenom tillsammans med eleverna. Detta för att ge eleverna en helhetsbild av studiesituationen och möjlighet att påverka den i positiv riktning. Resultat och analys Grundskolan: Andelen elever i åk 1-6 som anser att de får den hjälp de behöver för att klara av skolarbetet ökar för varje läsår. I år var det 98% av eleverna som ansåg det. I åk 7-9 varierar det från läsår till läsår. I år ansåg 80% att de fick den hjälp de behövde. Personalen i åk 1-6 anser att 91% av eleverna får det stöd och den hjälp de behöver, men endast 72% av personalen i åk 7-9 anser det. Hur kan det komma sig att så många är nöjda trots att alla eleverna inte når målen i alla ämnen? Ger vi rätt hjälp till eleverna? Har vi den kunskap som behövs för att alla elever ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar? Blir alla elever stimulerade så de utnyttjar hela sin förmåga? HUC: Tack vare olika insatser har kunskapsnivån ökat och eleverna har blivit medvetna om sina möjligheter. Många elever har tagit vara på resurserna som skolan satt in på fredagarna och på så vis kunnat nå sina mål. Fredagarna har av årskurs 1 uppskattats väldigt mycket, vilket visat sig genom god närvaro och flitigt arbetande. Att arbeta i projekt har varit en gynnsam form för att öka elevernas kunskaper. Detta arbetssätt ökar deras förståelse, faktakunskaper, förtrogenhet med integration mellan olika ämnen och färdigheter, inte minst i olika slags redovisningssätt. Målet uppfyllts men kvarstår även till kommande terminer. Åtgärder för förbättring Det gäller att på varje skola har en flexibel organisation som utgår från barnens behov. - Det måste finnas extra resurser utöver klassresursen som möjliggör att ge individuellt stöd under korta intensiva pass, helst varje dag, vid specifika läs-, skriv- och matematiska svårigheter, men även vid arbetsminnesträning. 6

7 Förbättra kunskaperna hos lärarna så att vi sätter in rätt sorts åtgärder genom: - att utbilda fler speciallärare, specialpedagoger och svenska som andraspråks lärare - en grundutbildning för alla lärare som handlar om variationen i barns utveckling, orsaker till detta och hur skolan kan möta denna variation. - att utveckla skolledningens förståelse för ledarskapets och organisationens betydelse för barnens kunskapsutveckling. Fokusera på ett förebyggande arbete främst inom språkutvecklingen från Förskolan till åk 3. Åtgärdsprogrammen ska bli det redskap som visar om vi har gett rätt hjälp till varje enskild elev som är i behov av särskilt stöd. HUC: Alla elever ska stimuleras till att utveckla sin förmåga utifrån sina förutsättningar för att nå kursplanernas mål. Alla elever ska känna till att olika lärstilar finns och vilken (vilka) deras personliga lärstil(ar) är. Arbetssättet i undervisningen anpassas till dessa lärstilar. All undervisning ska präglas av variation. Bedömning och betyg Kommunen ska arbeta aktivt för att alla elever ska ha kunskaper för minst betyget godkänd i alla ämnen och kurser. Kommunens skolor ska minst ha betyg jämförbart med andra landsbygdskommuner under en femårsperiod. Skolan ska se över bedömningsgrunderna som finns och deras tillämpning. Skolan ska successivt och i jämn takt ställa ökade krav på eleverna i förhållande till deras utveckling. Såhär har vi arbetat för att nå målet Speciallärarna ihop med resursteamet har ett arbetsmaterial med tester för att kunna följa varje barns utveckling i svenska och matematik från förskoleklass till åk 4. I kvalitetsredovisningen visar vi bara en sammanställning på de tester som är standardiserade. Målet är att alla ska nå minst stanine 4. Varje elev har ett kort med sina resultat och åtgärder för utveckling i sin mapp. Kortet följer eleven från Förskoleklass till åk 9. Fk Fonolek Åk 1 LH (läshastighet) Åk 2 LH, diktamen, bokstavskedjor, ordkedjor, ordförståelse Åk 3 LH Åk 4 Ordförståelse Åk 5 Nationella prov i svenska, matematik och engelska Åk 7 Andelen elever som enligt skolans bedömning nått målen i svenska, matematik. och engelska i början på läsåret Åk 8 Betyg vårterminen. Åk 9 Nationella prov och slutbetyg. Gymnasiet Nationella prov och slutbetyg. 7

8 Resultat och analys Fk Fonolek, 65% av eleverna nådde målet. Det är ett lågt resultat. Åk 1 Läshastighet, 91% av pojkarna och 85% av flickorna nådde målet. Det är ett mycket bra resultat jämfört med åren innan. Åk 2 Läshastighet, 89% av pojkarna och 94% av flickorna nådde målet. Det är en ordentlig ökning från förra året då eleverna gick i åk 1. Då nådde 73% av pojkarna och 78% av flickorna målet. Ordförståelse, 83% av eleverna nådde målet. Följer normalfördelningskurvan. Bokstavskedjor, 92% av eleverna nådde målet. Visar på god läsutveckling hos eleverna. Ordkedjor, 92% av eleverna nådde målet. Det är ett bra resultat. Åk 3 Läshastighet, 74% av pojkarna och 86% av flickorna nådde målet. Det har blivit en förbättring från förra året för pojkarna men ett sämre resultat för flickorna. Då nådde 69% av pojkarna och 91% av flickorna målet. Åk 4 Ordförståelse, 72% av eleverna nådde målet. Detta är något som eleverna har svårt med. Det kan bero på att det är mycket enskilt arbete i skolan idag eller att lärarna förenklar språket, vilket gör att lite mer ovanliga ord aldrig diskuteras eller blir befästa. Åk 5 Nationella prov i svenska, matematik och engelska. (Förra årets resultat inom parantes) Antal Nått målen Nått målen % antal Fagerhult Svenska Matematik Engelska Fågelfors Svenska Matematik Engelska Frövi Svenska Matematik Engelska Ruda Svenska Matematik Engelska Berga Svenska Matematik Engelska Totalt Svenska (86) Matematik (83) Engelska (92) 8

9 Nationell diagnos åk 5 % svenska matematik engelska År Det positiva är att resultatet har stigit i matematik de tre senaste åren men tyvärr så har det sjunkit i svenska under samma period. Vad beror det på? Åk 7 Andelen elever som enligt skolans bedömning nått målen i svenska, matematik och engelska i början på läsåret. Svenska 75% Matematik 68% Engelska 90% På de nationella proven i åk 5 hade dessa elever följande resultat: Svenska 94% Matematik 80% Engelska 90% Varför är det så stor skillnad i resultat i svenska och matematik från det att eleverna gick i åk 5? Vad bygger åk 7 bedömning på? Det verkar bli ett missvisande resultat när vi läser av i början på åk 7, därför bör vi ändra och göra en bedömning i slutet av åk 7 istället. Åk 8 Betyg vårterminen. MVG i % VG i % G i % Ej nått målen i % svenska engelska matematik Svenska 2 Andel elever som ej nått målen, 67 %. 9

10 Nationella prov åk 9 (Riket inom parantes) MVG i % VG i % G i % Ej nått målen i % Svenska 7,5 (10,7) 28,7 (45,2) 57,5 (40,8) 5,0 (3,3) Svenska Matematik 7,0 (9,9) 18,7 (26,2) 50,0 (47,5) 22,5 (16,5) Engelska 5,0 (17,9) 40,0 (43,2) 41,2 (35,2) 10,0 (3,7) Svenska 2 resultaten baseras på färre än 10 elever därför redovisas inget utfall. Det är anmärkningsvärt få VG i Svenska. Det är en stor andel elever som inte når målen i matematik. Även i engelska är det en stor andel som inte når målen. Hur analyserar personalen resultatet? Vad kan skolan göra för att resultaten ska förbättras? Behöver organisationen förändras? Behöver arbetssättet förändras? Slutbetyg åk 9, (Kommungrupp övriga kommuner, mindre än inv inom parantes) Genomsnittligt meritvärde: Samtliga elever 192,8 (202,0) Pojkar 188,4 (192,1) Flickor 197,3 (212,0) Andel (%) behöriga till nationellt program: Samtliga elever 86,6 (90,0) Pojkar 92,9 (89,4) Flickor 80,0 (90,5) För samtliga elever såg behörigheten ut såhär: Engelska 93,7%, matematik 91,2%, svenska 98,6% För pojkar såg behörigheten ut såhär: Engelska 97,5%, matematik 97,5%, svenska 100% För flickor såg behörigheten ut såhär: Engelska 90,0%, matematik 87,5%, svenska 97,1% Vad kunde vi ha gjort annorlunda för att fler flickor skulle klarat matematiken? Andelen (%) som ej uppnått målen i ett eller flera ämnen: Samtliga 28,0 (23,8) Pojkar 26,2 (25,7) Flickor 30,0 (21,8) Det ämne som samtliga elever har haft svårast att nå målen i de två senaste åren är Biologi. Det ämne som pojkarna hade svårast att nå målen i förutom Biologi är Moderna språk. Det ämne som flickorna hade svårast att nå målen i var i år Idrott och förra året Biologi. Vad är det som gör att det är så svårt att nå målen i Biologi och varför är det så svårt för pojkarna att nå målen i Språkvalet? 10

11 Det som påverkar meritvärdet är andelen pojkar, andelen elever med utländskbakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. Detta tar man hänsyn till i Skolverkets program SALSA. Residual är skillnad/avvikelse mellan faktiskt betygsresultat och modellberäknat betygsvärde. Kommunresultat och kommunbeskrivning vt 2008 Andel Andel elever med utländsk Föräldrars Andel elever Modellberäknat Avvikelse/ Kommun pojkar bakgrund sammanvägda som värde Residual födda utomlands födda i Sverige utbildningsnivå uppnått målen Rikssnitt 52% 7% 8% 2,20 77% 2008 Högsby 52% 13% 2% 2,02 72% 72% 1% 2008 Ett positivt resultat dock inte lika bra som förra året. Under en 5-års period hamnar vi på snittet -3. Vilket betyder att vi ligger under riket i snitt. 11

12 Ett negativt resultat. Under en 5-års period hamnar vi på snittet -3. Vilket betyder att vi ligger under riket i snitt Enkätsvar i grundskolan: 85% av eleverna i åk 8 och 9 anser att de vet du vad som krävs för att nå målen i de olika ämnena. Det är en minskning med 4%-enheter från förra året. 73 % av eleverna anser att lärarna har bedömt deras kunskaper rätt när de har satt betygen. Det är en minskning från förra året då 92% ansåg att de hade fått det betyg de förtjänade. Vad kan det bero på? 94% av personalen anser att eleverna på skolan garanteras en likvärdig betygssättning. Det är en ökning från förra året med 35%-enheter. Gymnasiet slutbetyg, (Övriga kommuner, mindre än inv. inom parantes) Genomsnittlig betygspoäng: Samtliga elevers slutbetyg 13,3 (14,1) Samhällsvetenskapsprogrammet 13,8 (14,7) Handels- o administrationsprogrammet 11,9 (12,5) Barn- o fritidsprogrammet 13,2 (12,8) Andel behöriga i % till universitet och högskola: 96 (90) Fullföljt utbildning i % inom fyra år: 97,1 (82,3) 12

13 Åtgärder för förbättring Grundskolan: Elevernas resultat hänger tydligt samman med den studiekultur som råder i årskursen. Hur kommer vi åt de negativa ledarna så de inte förstör resultatet för en hel årskurs? Vi måste lära oss hur man vänder en negativ syn på inlärning. Hur kan vi öka motivationen att lära så det istället blir en positiv inlärningsspiral? Finns det andra skolor som har lyckats med detta så att vi kan göra studiebesök där. Vad finns det att läsa om grupprocesser och vilka föreläsningar finns det i detta ämne? HUC: Skolan ska arbeta aktivt för att alla elever ska ha kunskaper för minst betyget godkänt i alla kurser. Elevernas arbetssätt ska utvecklas på ett sådant sätt att eleverna under sin studietid ökar sin förmåga till ett mer ansvarstagande och aktivare arbetssätt, i en anda av entreprenörskap. Bedömningen av de olika projekten utgör grunden för att analysera utvecklingen i arbetssättet. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Det som oroar mest är hur den låga lärartätheten i grundskolan (lägre än jämförbara kommuner) kommer att påverka elevernas kunskaper i ett längre perspektiv. Den låga lärartätheten sammanfaller med att staten ställer högre krav på dokumentation i grundskolan, vilket bidrar till en avsevärt ökad arbetsbelastning för lärarna. Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Vi arbetar aktivt med normer och värden i våra verksamheter, men nu gäller det att även hitta bra metoder och arbetssätt när det gäller elevernas ansvar och inflytande. Förskolan lägger en viktig grund när det gäller den tidiga språkutvecklingen. Även det tidiga arbetet med att synliggöra matematiken tror vi kommer att ge resultat i elevernas kunskapsutveckling. I grundskolan kan vi konstatera att meritvärdena, sett över en 5-års period, har förbättrats. Det är fler elever som får VG och MVG än tidigare. Åtgärder för förbättring I grundskolan gör vi en satsning på att förstärka lärartätheten i åk 1-3 för att förbättra elevernas kunskaper i att läsa, skriva och räkna. Detta sker med hjälp av statsbidrag. I Lärarlyftet utbildar vi en speciallärare i läs och skriv, en speciallärare i matematik och en förskollärare i specialpedagogik. Ansvarig för kvalitetsredovisningen Utvecklingsledare Anna Skedebäck 13

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2005

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2005 Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2005 Innehåll: 1. Inledning. 1:1 Gnosjö skolor.. 1:2 Kvalitetsarbetet 2. Vision.. s. 1 3. Styrdokument.. 3:1 Skolplanen 3:2 Skolstyrelsens övergripande strategier. 3:3

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Barn- och Utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning Högsby kommuns skolor År 2009 2010-04-30 Fakta om kommun respektive skola Högsby kommun hade vid utgången av 2009, 5 873 invånare. Under den senaste

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006.

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006. Vad är en kvalitetsredovisning? Enligt lag ska Lycksele kommun varje år göra en kvalitetsredovisning för förskola, skola och fritidshem. Där ska vi skriva om vi har nått målen för undervisningen. Om något

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-12-18 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:1090 Utkom från trycket den 12 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem

Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem Kvalitetsmål grundskola, förskoleklass och fritidshem 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006

Kvalitetsredovisning 2005/2006 2006-09-30 Kvalitetsredovisning Dagbarnvårdarna i Sala tätort Rektor Kerstin Öberg 0224-55437 Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2005 Familje- Kommunen daghem i Sala tätort Barn 1-3 år 41 54 Barn

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Östrabo Yrkes Gymnasieskola A. Presentations- och resultatredovisningsdel Presentation av rektorsområdet Utbildningen vid rektorsområdet omfattar två nationella

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KALENDERÅRET 2009 2. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 3. LOKALA MÅL ATT FÖRHÅLLA SIG TILL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KALENDERÅRET 2009 2. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 3. LOKALA MÅL ATT FÖRHÅLLA SIG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KALENDERÅRET 2009 2. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 3. LOKALA MÅL ATT FÖRHÅLLA SIG TILL 4. SKOLORS PRIORITERADE MÅL 5. ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009

2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 2008-08-25 LOKAL ARBETSPLAN RÖDA BERGA 2008/2009 FÖRUTSÄTTNINGAR:20080818 PERSONAL: Lärare klass : 11,29 Lärare Musik 0,42 Lärare Slöjd 1,80 Lärare Idrott 1,07 Lärare Hemkunskap 0,24 Speciallärare 2,85

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2010

Sveriges bästa skolkommun 2010 2010-08-17 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2010 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Odelsbergsskolan Inlämnad av: Brittmari Marberger Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och Grundskola Kvalitetsredovisning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. Järna Grundskola. Ansvarig chef: Anders Ydebrink Utbildningskontoret Kvalitetsredovisning 2009 Järna Grundskola Ansvarig chef: Anders Ydebrink Inledning 2009 har varit ett tufft år ekonomiskt. Det har inneburit hårda ekonomiska åtstramningar. Hade vi

Läs mer

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun 9 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FÖRSKOLEKLASSEN Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor 2010-05-12 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Avdelningens verksamhetsplan 2016. Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola

Avdelningens verksamhetsplan 2016. Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola Avdelnings verkssplan 2016 Avd. förskoleklass fritidshem - grundskola - grundsärskola www.skovde.se Skövde kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde och organisation... 4 3 Styrkort...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda

Kvalitetsredovisning. Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda Kvalitetsredovisning 2010 Grundsärskolan År 1-6 Färgelanda 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personal... 3 Beskrivning av hur verksamheten är organiserad... 3 Det pedagogiska arbetet.... 3 Underlag

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Yttrande över Förslag till skolplan för Stockholms stad

Yttrande över Förslag till skolplan för Stockholms stad YTTRANDE 2013-01-10 Dnr: 322-1460/2012 KF/KS kansli, Stadshuset 105 35 STOCKHOLM Yttrande över Förslag till skolplan för Stockholms stad Sammanfattning tillstryker i stort förslaget till ny skolplan för

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem

Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem Verksamhetsplan 2008/2009 för Ervalla skola inkl fritidshem S Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3 2. Förutsättningar sid 4 3. Läroplansmål Normer och värden sid 5 4. Läroplansmål Kunskaper sid 7 5.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2009/10 1. Inledning Förskoleklassens kvalitetsredovisning har sammanställts av rektor. Underlag för sammanställningen är arbetslagets utvärdering

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun

Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Kvalitetsredovisning för år 2006 Korsavadsenheten Simrishamns Kommun Elevernas ansvar och inflytande Elevernas utveckling och lärande Skolans normer och värden Likvärdig utbildning 1 Förord Korsavadsenhetens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2014/2015 Stråningstorpsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... 3 Skolans syfte och

Läs mer

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Till dig som är elev eller förälder eller arbetar i gymnasieskolan! Årets kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun

Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:61 Utbildningsinspektion i Åmåls kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Kristinebergsskolan Landsbygden-Västermalms

Läs mer

Lust att lära och utvecklas hela livet. Kvalitetsr. Barn- ocmun. Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildning Mariestads kommun

Lust att lära och utvecklas hela livet. Kvalitetsr. Barn- ocmun. Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildning Mariestads kommun Lust att lära och utvecklas hela livet Kvalitetsr Barn- ocmun Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildning Mariestads kommun Innehållsförteckning Sida Inledning 2-3 Resultat, enkätundersökning 4-6 Resultat,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping

Helsingborgs Sportgymnasium. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010. Ansvarig: Stefan Krisping Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Ansvarig: Stefan Krisping 1 Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Innehållsförteckning 1 Organisation och förutsättningar... 3 2 Rutiner och underlag för

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola

Kvalitetsredovisning 2009. Bergs skola Kvalitetsredovisning 2009 Bergs skola Inledning Kvalitetsredovisningar gör vi för att granska och bedöma effekterna av vad som pågår och har gjorts i verksamheten. Vi gör det för att få en möjlighet att

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem / Beslut 2013-03-15 Beta School HB Rektorn vid Beta School Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle särskola och fritidshem Läsåret 2011-2012

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle särskola och fritidshem Läsåret 2011-2012 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och diskriminering för Ljungfälle särskola och fritidshem Läsåret 2011-2012 Annika Sandberg, rektor 0470-43690 Planen omfattar följande verksamhetsformer:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Guldkroksskolan 7-9 Läsåret 2014/2015 2(7) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Utifrån arbetet mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Kommunens samlade kvalitetsredovisning 2009

Kommunens samlade kvalitetsredovisning 2009 Avdelning eller enhet Handläggare Per Olof Sahlberg Telefon +46 (0)498 26 33 91 E-post Diarienr xxxxxxxxx Datum 2010-04-20 1 (1) Tjänsteutlåtande Expediering till: BUN Kommunens samlade kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Junibackens förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Junibackens förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Junibackens förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Junibackens förskola Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden Borås Faställt av: Utbildningsnämnden Datum: 26 oktober 2010 För revidering ansvarar: Utbildningsnämnden, förutom

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer