Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1"

Transkript

1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1

2 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

3 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 3

4 Specialpedagogiska skolmyndigheten Författare: Lars Karlsson och Sofia Åkerberg Omslag: Peo Sjöberg Formgivning: SPSM ISBN: (pdf) Best. nr: Rapporten kan beställas eller hämtas som pdf-dokument på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats: 4 En väg till fortsatta studier och arbete.

5 Innehåll En väg till fortsatta studier och arbete så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning...7 Vuxenutbildning i fokus...7 Vuxenutbildning i dag...8 Bristande tillgänglighet...9 Vägledning och individuell studieplan viktiga element...10 Bristande stöd Möjligheter till tillgänglighet är stora Analys och förslag Referenser...15 En väg till fortsatta studier och arbete. 5

6 6 En väg till fortsatta studier och arbete.

7 En väg till fortsatta studier och arbete så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning Vuxenutbildning i fokus Andelen elever som går ut både grund- och gymnasieskola med behörighet till vidare studier har under en period sjunkit. En fjärdedel av alla gymnasieelever avbryter dessutom gymnasiestudierna utan slutbetyg överhuvudtaget. 1 För de unga vuxna och vuxna personer som av olika anledningar saknar längre utbildning är skolväsendet för vuxna och folkbildningen av stor betydelse. I dagsläget ökar efterfrågan på kvalificerad arbetskraft på arbetsmarknaden både nationellt och globalt. Följden blir att arbetslöshet är vanligare bland personer med kort utbildning än personer med lång och det är numera ytterst svårt för personer med enbart grundskola som högsta utbildning att få varaktiga jobb. 2 Kortare utbildning får inte bara konsekvenser för möjligheterna till förvärvsarbete, det påverkar människans hela livssituation. Bland personer med förgymnasial utbildning är till exempel dödligheten dubbelt så hög som bland dem med eftergymnasial utbildning. Daglig rökning och fetma är också vanligare bland personer med kort utbildning. 3 Precis som övriga skolväsendet har vuxenutbildningen fått nya styrdokument som ska implementeras. Under de senaste åren har ett allt större fokus riktats mot den svenska vuxenutbildningen. Både Skolverket och Skolinspektionen har under 2012 publicerat särskilda undersökningar av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå och i april 2013 släpptes utredningen Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Läroplan för vuxenutbildningen statuerar att [s]kolväsendet har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. Samtidigt undantas skolväsendet för vuxna från skollagens bestämmelser om särskilt stöd. Kunskapen om möjligheterna och förutsättningarna för studerande i behov av särskilt stöd inom skolväsendet för vuxna generellt ett eftersatt område. Gruppen noteras inte alltid i undersökningar av vuxenutbildningen. 1 Sveriges kommuner och landsting, Motverka studieavbrott (2012). 2 Sveriges kommuner och landsting (2012) och Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, Folkhälsan i Sverige: Årsrapport 2013 (2013). 3 Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet (2013). En väg till fortsatta studier och arbete. 7

8 Samtidigt uppmärksammar undersökningar som granskar utbildning för personer med funktionsnedsättning främst grund- och gymnasieskolan. Studerande med behov av stöd inom skolväsendet för vuxna tenderar alltså att falla mellan stolarna i undersökningarnas respektive fokus. Forskningsprojektet Osäkra övergångar 4 visar att en del av de ungdomar som lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg inte fick sina behov av stöd tillgodosedda i den skolformen. 5 Unga vuxna och vuxna studerandes behov av särskilt stöd är rimligtvis inte lägre än barns och ungdomars stödbehov. Skolväsendet för vuxna har en skyldighet att utforma en utbildning som utgår från den enskilde studerandes behov och förutsättningar. I utformningen av en sådan utbildning kan Specialpedagogiska skolmyndigheten bistå huvudmän, lärare och studerande med bland annat specialpedagogisk rådgivning, kompetensutveckling, statsbidrag till utvecklingsprojekt samt anpassade lärverktyg och läromedel. Vuxenutbildning idag Den svenska vuxenutbildningen består av flera olika delar under olika huvudmän. Generellt har vuxenutbildningen jämfört med barn- och ungdomsutbildningen ett större fokus på att stärka den studerandes ställning på arbetsmarknaden. Det övergripande målet är dock att stödja och stimulera de studerande i deras lärande samt främja deras personliga utveckling. I och med inriktningen mot arbetsmarknad samverkar också vuxenutbildningen i högre utsträckning än grund- och gymnasieskolan med instanser som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, socialtjänsten och näringslivet. I skolväsendet för vuxna 6 ingår kommunal vuxenutbildning (komvux), vilken kommer att vara fokus i denna genomgång. Skolväsendet för vuxna omfattar även särskild utbildning för vuxna (särvux) och svenska för invandrare (sfi). Komvux och särvux erbjuds på både grundläggande och gymnasial nivå. Särvux riktar sig till studerande som har en utvecklingsstörning. Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket samt att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Kommunen kan vara huvudman för alla dessa delar och komvux anordnas i ungefär 90 procent av Sveriges kommuner. Landstinget kan endast vara huvudman för komvux och särvux. Kommuner kan upphandla sin utbildning av andra utbildningsanordnare, till exempel studieförbund, folkhögskolor och privata utbildningsföretag. Kriminalvården får anordna utbildning motsvarande komvux, särvux och sfi och ansvarar då för denna utbildning. 4 Osäkra övergångar Unga utan fullständig gymnasieutbildning: vägarna och åtgärderna i longitudinellt perspektiv, forskningsprojekt vid Umeå universitet. 5 Unga klandrar sig själva, Lärarnas Nyheter och Skolan sviker eleverna, Curie Skolväsendet för vuxna regleras av skollagen (2010:800), Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning samt Läroplan för vuxenutbildningen. 8 En väg till fortsatta studier och arbete.

9 Den svenska vuxenutbildningen omfattar också folkbildningen. Landets 150 folkhögskolor har olika huvudmän, exempelvis landsting eller folkrörelser och andra organisationer. Bland sina längre kurser erbjuder folkhögskolorna särskilda och allmänna, eller behörighetsgivande, kurser. De allmänna kurserna finns på grundskole- och gymnasienivå. Tabell 1. Antal elever eller studerande inom det allmänna skolväsendet Grundskola Gymnasieskola Antal elever Kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå Kommunal vuxenutbildning gymnasial nivå Särskild utbildning för vuxna Svenska för invandrare Antal studerande Tabell 2. Antal studerande inom folkhögskolor Folkhögskola allmän kurs Folkhögskola särskild kurs Antal studerande Majoriteten av de studerande inom komvux samt folkhögskolornas allmänna och särskilda kurser befann sig i åldersspannet år, alltså personer som kan benämnas som unga vuxna. Ungefär var femte studerande på folkhögskola uppger att de har någon form av funktionsnedsättning. Motsvarande statistik finns inte att tillgå inom komvux. Socialstyrelsen tog 2007 emellertid fram en rapport som visade att av personer med funktionsnedsättning i åldrarna år hade hälften enbart grundskoleutbildning. Motsvarande andel för hela Sveriges befolkning i samma ålder var en tiondel. Samma statistik anger att ungefär en tredjedel av totalbefolkningens unga vuxna hade en eftergymnasial utbildning, medan motsvarande andel för unga vuxna med funktionsnedsättning var mindre än en tiondel. 7 Bristande tillgänglighet Utredningen Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå framhåller att många brister som tidigare påpekats fortfarande kvarstår inom komvux. En sådan är anpassning av undervisningen och adekvat stöd till de studerande, något som kan leda till sämre tillgänglighet inom utbildningen. Studier på komvux håller en snabb takt och kräver ofta en hög grad av självständighet, särskilt när det handlar om distansstudier. Inom gymnasieskolan är en orsak till studieavbrott otillräckligt stöd. 8 Inom komvux avbröt 2011 drygt var sjätte studerande sin kurs. 7 Socialstyrelsen, Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning (2010). 8 Unga klandrar sig själva, Lärarnas Nyheter och Skolan sviker eleverna, Curie En väg till fortsatta studier och arbete. 9

10 För en majoritet av de som avbryter sina studier känner man inte till orsaken till avbrottet. 9 En mindre studie anger dock bristande stöd som en av de vanligaste orsakerna till studieavbrott inom komvux på grundläggande nivå. 10 Det finns dessutom tecken som tyder på att studerande väljer snabba kurser eller distanskurser för att det inte ska bli lika märkbart att de saknar nödvändiga förkunskaper. 11 Även om de studerande senare återupptar sina studier gör avbrott att utbildningen generellt förlängs, vilket i sin tur ger finansieringsproblem. 12 Överhuvudtaget framstår nuvarande reglemente för studiefinansiering som ett stort hinder för vissa vuxenstuderandes möjligheter att genomföra sin utbildning. 13 Villkoren för studiemedel gör att studerande läser fler kurser eller i en högre studietakt än de egentligen klarar av. 14 Samtidigt tycks lägre studietakt vara den absolut vanligaste anpassningen som görs för studerande i behov av stöd, en åtgärd som även den förlänger studietiden. 15 Vissa av de förutsättningar (självständiga studier och hög studietakt) som gör att elever i behov av stöd inte lyckas i grund- och gymnasieskola återfinns alltså i minst lika hög utsträckning inom komvux. För vissa studerande blir folkhögskolan därmed enda alternativet, där deltagarna själva anger att det finns bättre möjligheter till anpassningar. Vissa deltagare säger att de skulle ha studerat på komvux istället för folkhögskola om de kunnat. 16 Vägledning och individuell studieplan viktiga element Två faktorer framhålls ofta som avgörande för komvuxstuderandes möjligheter att nå målet med sina studier: möjligheter till vägledning och den individuella studieplanen. Komvux erbjuder en stor flexibilitet för att studierna exempelvis ska kunna kombineras med arbete eller andra studier, vilket får till följd att den studerande kan behöva mycket hjälp för att utforma en optimal utbildningsgång Skolverket, Redovisning av uppdrag om avbrott i vuxenutbildningen (2012), Skolverket, Beskrivande data 2012: Förskola, skola och vuxenutbildning (2013), Skolinspektionen, Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin vuxenutbildning (2009) och Skolinspektionen, Grundläggande vuxenutbildning: En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen (2012). 10 SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (2013). 11 Skolverket, Redovisning av uppdrag att analysera orsaker till låg måluppfyllelse i Matematik A och B i den kommunala vuxenutbildningen (2012). 12 Skolverket, Redovisning av uppdrag om avbrott i vuxenutbildningen (2012) och Lisbeth Eriksson, Vuxenutbildning för personer med funktionsnedsättning (2011). 13 Lisbeth Eriksson (2011)., SOU 2013:20 (2013) och Skolinspektionen, Grundläggande vuxenutbildning (2012). 14 Skolverket, Redovisning av uppdrag att analysera orsaker (2012). 15 SOU 2013:20 (2013). 16 Folkbildningsrådet, Folkhögskoledeltagarundersökning 2010: Folkbildning för alla? (2011) och SPSM, Utbildning för vuxna: Ett myndighetsgemensamt projekt 2009 (2009) 17 Skolverket, Kommunal vuxenutbildning (2012), Skolinspektionen, Grundläggande vuxenutbildning (2012), SOU 2013:20 (2013), Prop 2009/10:165, Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (2010), Skolverket, Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering (2009), Skolverket, Vuxenutbildning i förändring: Inför reformerna 2012 (2010) och Läroplan för vuxenutbildningen 2012 (2012). 10 En väg till fortsatta studier och arbete.

11 Denna utbildningsgång ska sedan formuleras i en individuell studieplan och dokumentet ska utgöra ett stöd för både den studerande och utbildningsansvariga, bland annat när utbildningens resultat ska följas upp. I både vägledning och vid formulering av studieplanen blir det naturligtvis viktigt att kartlägga vilka eventuella stödbehov den studerande har och tidigt fundera på hur utbildningen skulle kunna anpassas utifrån dessa. 18 Processen ställer stora krav på både studie- och yrkesvägledare samt lärare inom komvux. 19 I många fall blir tyvärr den individuella studieplanen inte det stöd och verktyg som är syftet med dokumentet, ibland har de studerande inte ens sett sin egen plan. 20 I sin nuvarande utformning inkluderas varken stödbehov eller eventuella stödåtgärder i den individuella studieplanen. Detta måste alltså dokumenteras på annat sätt. Skollagen kräver att den vuxenstuderande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och statuerar samtidigt att bestämmelserna om särskilt stöd inte gäller för skolväsendet för vuxna. I propositionen Den nya skollagen anges att formuleringen om förutsättningar inte ska tas som intäkt för att neka exempelvis studerande med läs- och skrivsvårigheter tillträde till utbildning. Utredningen Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå noterar emellertid att den nuvarande skollagen i praktiken ger upphov till olika tolkningar av vilken rätt till stöd de studerande egentligen har. Ibland är det inte säkert att de utbildningsansvariga är medvetna om att de studerande behöver stöd. 21 När stödbehov väl har identifierats saknar man ibland kompetens (både specialpedagogisk och generell) och inte sällan anpassade läromedel. 22 Åtgärder för studerande med behov av stöd tar ofta formen av en lägre studietakt, vilket på grund av Centrala studiestödsnämndens reglemente får återverkningar på den studerandes ekonomi och möjligheter att fullfölja utbildningen. Det som i de senaste årens olika undersökningar emellertid framstår som det största problemet med möjligheter till stöd inom komvux är bristen på likvärdighet. Olika kommuner har olika förutsättningar att tillgodose stödbehov, både med avseende på resurser, vilken tolkning man gör av skollagen och politiska prioriteringar Skolinspektionen, Svenskundervisning för invandrare (sfi) en granskning av hur utbildningen formas efter deltagarnas förutsättningar och mål (2010) och Skolinspektionen, Grundläggande vuxenutbildning (2012). 19 Skolinspektionen, Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin vuxenutbildning (2009) och Skolinspektionen, Grundläggande vuxenutbildning (2012). 20 Skolinspektionen, Grundläggande vuxenutbildning (2012). 21 SOU 2013:20 (2013), Skolinspektionen (2010) och Skolinspektionen, Vuxenutbildning i anstalt (2012). 22 SOU 2013:20 (2013), Skolinspektionen, Grundläggande vuxenutbildning (2012) och Skolverket, Redovisning av uppdrag att analysera orsaker (2012). 23 Lisbeth Eriksson (2011), SOU 2013:20 (2013), Skolinspektionen, Grundläggande vuxenutbildning (2012) och Skolverket, Kommunal vuxenutbildning (2012). En väg till fortsatta studier och arbete. 11

12 Bristande stöd Handikappförbunden tog år 2003, inom ramen för Projekt Vuxenutbildning för alla, fram en Lathund för tillgänglig vuxenutbildning. I rapporten delas tillgängligheten in i fyra områden: fysisk, kommunikativ, informativ och psykosocial tillgänglighet. Trots att tio år förflutit från det att lathunden publicerades visar senare undersökningar att frågeställningarna och rekommendationerna fortfarande är giltiga. Linköpings universitet genomförde på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten studien Vuxenutbildning för personer med funktionsnedsättning under åren I studien skattar hälften av 59 svarande aktörer inom komvux att deras utbildning är tillgänglig i stor eller relativt stor utsträckning. Den tillgänglighetsindelning som användes i detta fall var fysisk, pedagogisk, informativ och social. De flesta bedömer att den fysiska tillgängligheten är stor medan den pedagogiska tillgängligheten är mer problematisk. Områdena social och informativ tillgänglighet har respondenterna svårare att förhålla sig till. Den pedagogiska tillgängligheten varierar stort mellan de olika utbildningsanordnarna och många menar att det pedagogiska stödet behöver utvecklas genom exempelvis fler specialpedagoger och en utbyggd studie- och yrkesvägledning. Studien stödjer antagandet från andra rapporter att den generella lösningen på ett pedagogiskt stödbehov idag förefaller vara individuellt anpassade studier med en lägre studietakt. Möjligheter till tillgänglighet är stora Samma mönster uppvisas i den kännedomsundersökning som Specialpedagogiska skolmyndigheten genomförde våren Undersökningen visar att hela 82 procent av de tillfrågade rektorerna inom komvux anser att deras utbildning helt klart är tillgänglig för studerande med funktionsnedsättning utifrån den fysiska miljön. 57 procent skattar att deras utbildning för studerande med funktionsnedsättning helt klart är tillgänglig utifrån den enskildes lärande. När det gäller val av pedagogik för utbildningen anser bara 42 procent att deras utbildning helt klart är tillgänglig. I kännedomsundersökningen tillfrågades rektorerna också om hur de ser på möjligheterna att göra utbildningen tillgänglig. På denna fråga svarar 79 procent att det helt klart finns möjlighet att göra utbildningen tillgänglig utifrån den enskildes lärande, hela 95 procent anser att det finns möjlighet utifrån fysisk miljö medan enbart 56 procent anser att det finns möjlighet utifrån val av pedagogik. När det gäller orsakerna till att utbildningen inte kan göras tillgänglig utifrån den enskildes lärande framför 15 procent av rektorerna att det beror på bristande resurser. Motsvarande svar för tillgänglighet utifrån val av pedagogik är att 26 procent av rektorerna anser att det beror på bristande resurser, 13 procent på bristande kompetens medan hela 15 procent inte vet vad det beror på. 24 Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kännedom om Specialpedagogiska skolmyndigheten: En undersökning bland tjänstemän och rektorer, våren 2012 (2012). 12 En väg till fortsatta studier och arbete.

13 Analys och förslag Specialpedagogiska skolmyndigheten menar att den stora utmaningen för en tillgänglig vuxenutbildning framförallt ligger i faktorer som pedagogisk och social tillgänglighet. En del av denna otillgänglighet utgörs av att det i olika avseenden saknas stöd till studerande med funktionsnedsättning. Myndigheten har goda möjligheter att erbjuda kompetens som gör huvudmannen mer tillgänglig och bättre rustad för att ge stöd. För att öka kännedomen om denna kompetens har myndigheten förstärkt systematiken i den regelbundna samverkan med huvudmän för skolväsendet för vuxna. Myndigheten har också inlett samarbete med förbundet ViS Vuxenutbildning i Samverkan samt ingår i olika nätverk för att höja kompetensen på folkhögskolor om stöd till studerande i behov av detta. För att avhjälpa de kompetensbrister som påpekats i flera tidigare undersökningar av skolväsendet för vuxna har myndigheten särskilt identifierat två områden där det finns ett behov av utökat stöd: kunskapsspridning och kompetensutveckling. Inom ramen för kunskapsspridning arbetar myndigheten med att förnya och komplettera skriftserien Att göra studiesituationen tillgänglig som vänder sig till utbildningsanordnare inom vuxenutbildning. Inom ramen för kompetensutveckling planeras kurser inom bland annat områdena läs- och skrivsvårigheter och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilka vänder sig specifikt till pedagoger inom skolväsendet för vuxna. I ett regionalt pilotprojekt riktar sig myndigheten till pedagoger inom kriminalvården med motsvarande distansutbildning. En annan prioriterad målgrupp för myndighetens kompetensutvecklingsinsatser är studie- och yrkesvägledarna (SYV), vilka har en strategiskt viktig roll då det gäller att göra studiesituationen tillgänglig för studerande med funktionsnedsättningar. Syftet för dessa kompetensutvecklingsinsatser är att ge studie- och yrkesvägledarna ökade kunskaper om funktionsnedsättningar och eventuella pedagogiska konsekvenser. Ännu en förbättring inom myndighetens arbete mot skolväsendet för vuxna är att skolhuvudmän från och med 2013 kommer att kunna söka SIS-medel (bidrag för Särskilda insatser på Skolområdet) till utvecklingsprojekt för att förbättra lärmiljön och öka delaktigheten för studerande med funktionsnedsättning. Huvudsakligt fokus för följande genomgång har varit komvux men Specialpedagogiska skolmyndigheten ger också stöd i olika former till vuxenutbildning i folkbildningens regi. Myndigheten fördelar ett antal statsbidrag som riktar sig till folkhögskolor, bland annat för att bekosta stödperson till deltagare med olika funktionsnedsättningar. Trots ökad uppmärksamhet för vuxenutbildningen saknas fortfarande kunskap om hur studiesituationen ser ut för studerande med en funktionsnedsättning. För att ytterligare kartlägga stödbehovet inom vuxenutbildningen kommer myndigheten därför att genomföra en brukarundersökning under Tidigare undersökningar visar att avsaknaden av reglering kring särskilt stöd inom skolväsendet för vuxna resulterar i att detta stöd inte sällan blir En väg till fortsatta studier och arbete. 13

14 14 En väg till fortsatta studier och arbete. avhängigt huvudmannens tolkningar, resurser och prioriteringar, snarare än de studerandes behov. Myndigheten konstaterar att en förstärkning av även vuxenstuderandes rätt till särskilt stöd inom skollagen skulle göra tolkningsutrymmet mindre för enskilda huvudmän. I de fall stöd ges visar undersökningar att den lösning som tillhandahålls ofta handlar om att låta de studerande läsa i en lägre studietakt. Denna lösning blir dock problematisk i ett tillgänglighetsperspektiv på grund av nuvarande reglemente för studiestöd. Konsekvensen blir att studerande i behov av stöd inte har råd att avsluta sin utbildning eller väljer bort vissa delar av vuxenutbildningen. Specialpedagogiska skolmyndigheten menar att reglementet för studiestöd inom vuxenutbildningen bör ses över för att tillåta en lägre studietakt. Mycket tyder på att folkbildningens vuxenutbildning är bättre på att möta pedagogiska och sociala tillgänglighetsfaktorer. Detta innebär att folkhögskolorna har en inom vuxenutbildningen jämförelsevis hög andel studerande med funktionsnedsättning. I nuläget kan folkhögskolor endast ta del av Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd i form av ansökan om statsbidrag. Myndigheten anser att dess utbud av specialpedagogiskt stöd också borde kunna erbjudas till folkhögskolor. Specialpedagogiska skolmyndighetens besitter en unik position och kompetens inom det specialpedagogiska området. Myndighetens fortsatta insatser inom och stöd till vuxenutbildningen kommer att innebära en ökad tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning. De ovan nämnda förslagen till förändringar skulle ytterligare stärka tillgängligheten för studerande i behov av stöd.

15 Referenser Eriksson, Lisbeth (2011). Vuxenutbildning för personer med funktionsnedsättning. Bilaga till Likvärdig utbildning för vuxna med funktionsnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Dnr ALL 2010/586. Folkbildningsrådet (2011). Folkhögskoledeltagarundersökning 2010: Folkbildning för alla? Läroplan för vuxenutbildningen 2012 (2012). Handikappförbundens samarbetsorgan (2003). Lathund för tillgänglig vuxenutbildning. Osäkra övergångar. Forskningsprojekt vid Umeå universitet (130523) Prop 2009/10:165 (2010). Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet. Sveriges kommuner och landsting (2012). Motverka studieavbrott. Skolan sviker eleverna, Curie Skolinspektionen (2009). Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin vuxenutbildning. Skolinspektionen (2010). Svenskundervisning för invandrare (sfi) en granskning av hur utbildningen formas efter deltagarnas förutsättningar och mål. Skolinspektionen (2012). Grundläggande vuxenutbildning: En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen. Skolinspektionen (2012). Vuxenutbildning i anstalt: En kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning med fokus på motivationsarbete och anpassning. Skolverket (2009). Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering. Skolverket (2010), Vuxenutbildning i förändring: Inför reformerna Skolverket (2012). Redovisning av uppdrag att analysera orsaker till låg måluppfyllelse i Matematik A och B i den kommunala vuxenutbildningen. Skolverket (2012). Redovisning av uppdrag om avbrott i vuxenutbildningen. En väg till fortsatta studier och arbete. 15

16 Skolverket (2013). Beskrivande data 2012: Förskola, skola och vuxenutbildning. Skolverket (2013). Redovisning av uppdrag att vidareutveckla uppföljningen av ungas levnadsvillkor. Socialstyrelsen, Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning (2010). Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet (2013). Folkhälsan i Sverige: Årsrapport SOU 2013:20 (2013). Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå en översyn för ökad individanpassning och effektivitet. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2009). Utbildning för vuxna: Ett myndighetsgemensamt projekt Dnr ALL 2009/498. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012). Kännedom om Specialpedagogiska skolmyndigheten: En undersökning bland tjänstemän och rektorer, våren Dnr ALL 2012/915. Unga klandrar sig själva, Lärarnas Nyheter En väg till fortsatta studier och arbete.

17 En väg till fortsatta studier och arbete. 17

18 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Läs mer på vår webbplats ISBN: (pdf) Best. nr: En väg till fortsatta studier och arbete.

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Vuxenutbildning i anstalt

Vuxenutbildning i anstalt Sammanfattning Rapport 2012:6 Vuxenutbildning i anstalt En kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning med fokus på motivationsarbete och anpassning Sammanfattning Kriminalvården, som ansvarar

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Specialpedagogiska skolmyndigheten ett samlat stöd i specialpedagogiska frågor 1 2 Alla har rätt att lära på egna villkor Specialpedagogiska

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1 Lars Hanson 2008-01-24 Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1. En fristående vuxenutbildning (dir 2007:32, senast redovisas

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112 Kommittédirektiv Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Dir. 2015:112 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för Vårgårda kommun

Beslut för Vårgårda kommun Beslut Vårgårda kommun kommunen@vargarda.se Beslut för Vårgårda kommun efter tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun Beslut Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun har genomfört tillsyn av Vårgårda

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Förord 3 Riksgymnasieverksamheten 4 Skola 6 Habilitering 7 Elevhem 8 Villkor för antagning 9 Finansiering av verksamheten 10 Riksgymnasieåret 12 Huvudmän för riksgymnasierna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10.1 Utredningen om tidsbegränsad sfi Regeringen tillsatte i december 2009 en utredning som bl.a. skulle föreslå hur en tidsbegränsning av studier inom sfi skulle kunna

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen Masugnen - rustar människor för jobb Innehållsförteckning 1. ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MASUGNEN 4 1.1. INRIKTNINGSMÅL 2014-2016 4 2. VERKSAMHETSMÅL

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Den 22 januari 2008 förordnade chefen för Utbildningsdepartementet, statsrådet Björklund, en arbetsgrupp (U 2007:D) inom departementet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Prop. 2009/10:165 (inför ny skollag) Utdrag ur propositionen:

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF

Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (8) Datum: 2012-10-05 Diarienr: YH2012/1344 FÖRSLAG Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF Er organisation/myndighet/bransch ges här

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun. Angela Öst (Utbildningsdepartementet)

Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun. Angela Öst (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Maria Arnholm Angela Öst (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten SN Dnr 166/2015 Registrator Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ds 2015:41 2015-11-13 Remissvar Departementspromemorian En

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

YTTRANDE 2011-09-08. Yttrande över betänkande av utredningen om tidsbegränsad sfi, Tid för snabb, flexibel inlärning (SOU 2011:19)

YTTRANDE 2011-09-08. Yttrande över betänkande av utredningen om tidsbegränsad sfi, Tid för snabb, flexibel inlärning (SOU 2011:19) 1 YTTRANDE 2011-09-08 Dnr SU 50-1550-11 U2011/3454/SV Handläggare: Byrådirektör Karin Hedberg Humanistiska fakultetskansliet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkande

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun

Beslut. efter tillsyn i Partille kommun Partille kommun efter tillsyn i Partille kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (15) Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 23 oktober 2012 uppdrog statsrådet Jan Björklund åt utbildningsdirektören Thomas Persson (U2012/5725/SAM) att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag

Läs mer

Kriminalvårdens klientutbildning Lärcentrum-modellen

Kriminalvårdens klientutbildning Lärcentrum-modellen 2007-08-14 Kriminalvårdens klientutbildning Lärcentrum-modellen Kriminalvårdens klientutbildning omfattar formell vuxenutbildning, yrkesutbildning och högskolestudier. Verksamheten har under de senaste

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27)

Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Stockholm 28 augusti 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Riksföreningen Autisms synpunkter på Gymnasieutrednings betänkande Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27) Riksföreningen

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM Nationell konferens RUC 2010-04-27. Greger Bååth GD Christer Fleur. Regionchef södra regionen. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM SPSM:s uppdrag; Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

Asylsökande barns rätt till utbildning

Asylsökande barns rätt till utbildning 2013-06-25 1 (24) Nationell sammanställning från flygande inspektion 2 (24) Förord Skolinspektionen har i uppdrag att granska all skolverksamhet i landet. Syftet med flygande inspektion, som denna rapport

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Hudiksvalls kommun. Skolinspektionen.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Hudiksvalls kommun. Skolinspektionen. Bilaga 1 Skolinspektionen Rapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Hudiksvalls kommun 2 (8) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Hudiksvalls

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Vart är vi på väg? Skollagen Nya ämnesplaner och kursplaner Ny terminologi Sfi

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kalix kommun

Utbildningsinspektion i Kalix kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:88 Utbildningsinspektion i Kalix kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Centrumskolan Ytterbyns och Pålänge skolor

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Kommittédirektiv Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall se över

Läs mer

Utbetalning. Insatser genomförs. mars

Utbetalning. Insatser genomförs. mars Ansökan 22 januari 2016 Beslut om beviljade bidrag mars Utbetalning mars Insatser genomförs Ekonomisk redovisning januari 2017 Uppföljning av insats januari 2017 Statsbidrag för utbildning i svenska för

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun Bilaga 1 Dnr 400-2015:6585 efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Huddingegymnasiet Resultat

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28.

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28. Lasse Magnusson 2001-02 - 28 FBR informerar Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Allmänt Regeringspropositionen har till sitt innehåll en viss tyngdpunkt

Läs mer