VERKSAMHETSPLAN Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen Masugnen - rustar människor för jobb

2

3 Innehållsförteckning 1. ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MASUGNEN INRIKTNINGSMÅL VERKSAMHETSMÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VERKSAMHETSMÅL INDIKATORER AKTIVITETER FÖR ARBETSMARKNADSENHET UTBILDNINGSENHET MÅL INDIKATORER AKTIVITETER FÖR UTBILDNINGSENHET SAMVERKANSENHET SAMVERKANSENHETENS VERKSAMHETSMÅL INDIKATORER 17 UPPFÖLJNING VIA ENKÄTER OCH INTERVJUER AKTIVITETER FÖR SAMVERKANSENHET GEMENSAMMA AKTIVITETER UPPFÖLJNING NYCKELTAL KÄLLOR 25 3

4 1. Arbetsmarknadsförvaltningen Masugnen 1.1. Inriktningsmål Alla studerande ges förutsättningar att få arbete efter genomförd utbildning, eller förutsättningar att gå vidare till studier på högre nivå. 2. Alla deltagare i arbetsmarknadsåtgärder ges förutsättningar att gå vidare till studier eller arbete. 3. Vi ger det lokala arbetslivet efterfrågat stöd för utvecklings- och utbildningsinsatser. 4. Kostnaden för utbetalning av försörjningsstöd minskas med minst tkr för år 2014 jämfört med år Tillsammans med socialförvaltningen och arbetsförmedlingen skapa tydliga rutiner och samverkansformer gällande individer som behöver hjälp och stöd att finna egenförsörjning. 6. Utveckla metoder för att öka den individuella undervisningen i sfi och samverka med arbetsinriktade insatser för att möjliggöra för deltagare att snabbare komma till egenförsörjning. 7. Utveckla samarbete tillsammans med gymnasieskolan vad gäller eftergymnasiala studier. 8. Vi strävar efter att erbjuda bra service med kvalitet. 9. Vi är den självklara ingången och mötesplatsen för vuxna i och inför det framtida arbetslivet. 10. Vi deltar aktivt och gör oss synliga i olika läns-, riks- och internationella samarbeten. 11. Vi strävar efter att vara ett föredöme i förverkligande av det hållbara samhället. 4

5 2. Verksamhetsmål 2.1. Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsmål 1. Antalet deltagare inskrivna i arbetsmarknadsåtgärder som gått vidare till studier eller arbete är minst 120 personer för år Arbetsmarknadsenheten verkar aktivt för att andelen individer med ekonomiskt bistånd minskar i nivå med Örebro län år Efter en månad inskrivning i arbetsmarknadsåtgärd ska minst 90 % av deltagarna ha en aktivitet. 4. Arbetsmarknadsenheten ska utvärdera sin verksamhet kontinuerligt. 5. Tillsammans med socialförvaltningen och arbetsförmedlingen skapa tydliga rutiner och samverkansformer gällande individer som behöver hjälp och stöd att finna egenförsörjning Indikatorer Nyckeltal för kommuner och landsting, kolada Inriktnings mål 9: I den årliga utvärderingen ska minst 70 % av deltagarna uppge att man känner sig nöjd med sin aktivitet. Verksamhetsmål 1: Antalet deltagare inskrivna i arbetsmarknadsåtgärder som gått vidare till studier eller arbete (osubventionerat) enligt definition Kommun- och landstingsdatabasen, kolada, ska vara minst 30 personer/kvartal för år Verksamhetsmål 2: Andel (%) individer som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd minskar till Örebro läns nivå fram till 2016, stäms av årsvis via kolada. Verksamhetsmål 3: Efter en månad i arbetsmarknadsåtgärd ska minst 90 % av deltagarna ha en aktivitet, stäms av månadsvis via GW Arbetsmarknad. Verksamhetsmål 4: 50 % av deltagarna inskrivna i arbetsmarknadsåtgärder har besvarat utvärdering efter avslutad aktivitet för år

6 Verksamhetsmål 5: Minst fem gemensamma träffar ska anordnas tillsammans med Arbetsförmedlingen och Individ och Familj för år Minst fem gemensamma träffar ska anordnas med flyktingsamordning och etableringen för år Aktiviteter för Arbetsmarknadsenhet Så här gör vi för att nå målen Mål 1: Vi ska erbjuda alla deltagare studie- och yrkesorientering samt yrkesorienterande kurser Vi ska vid behov anordna kortare kompetenshöjande insatser som ger kompetensbevis eller intyg Vi ska samverka med ideella föreningar och organisationer för att erbjuda våra deltagare språkpraktik, praktik/sysselsättning utifrån individens behov Vi ska samverka och upprätthålla kontakten med arbetsgivare för att erbjuda deltagare möjlighet till arbetslivskontakter, regionalt och nationellt, genom att regelbundet ge ut informationsblad och nyhetsbrev till företag Vi ska anordna tematiska föreläsningar för inspiration och information om yrken/jobbmöjligheter 1 gång/halvår Vi ska regelbundet erbjuda individuella/coachande samtal till deltagarna Vi ska motivera och uppmuntra deltagare att öka sin geografiska rörlighet Vi ska regelbundet följa upp alla deltagare 6

7 Mål 2: Vi ska erbjuda arbetslivsorientering för alla deltagare Vi ska samverka och upprätthålla kontakten med arbetsgivare för att erbjuda deltagare möjlighet till arbetslivskontakter, regionalt och nationellt Vi ska regelbundet erbjuda individuella/coachande samtal till deltagarna Vi ska anordna feriejobb under sommarperioden Vi ska inspirera unga vuxna vad gäller studier och omvärldsbevakning Vi ska samverka tillsammans med övriga verksamheter inom vår förvaltning gällande grundläggande studier för att få fler deltagare i studier. Mål 3: Vi ska se till att våra deltagare har en dokumenterad individuell planering senast inom en månad Deltagarnas aktivitet ska stämmas av och följas upp med andra aktörer, så som Arbetsförmedlingen och Individ och Familj Vi ska anordna tematiska föreläsningar för inspiration och information om yrken/jobbmöjligheter 1 gång/månad Vi ska regelbundet erbjuda individuella/coachande samtal till deltagarna Vi ska erbjuda information/aktiviteter rörande motion, kost och hälsa Mål 4: Vi ska månadsvis skicka ut enkäter till nya deltagare i pågående aktivitet. Enkäterna sammanställs var 6:e månad för vidare genomgång med personalen. Resultatet redovisas på hemsidan tillsammans med antalet deltagare som gått vidare till studier eller jobb. 7

8 Mål 5: Vi ska fortsätta att utveckla rutiner och samarbetsformer tillsammans med Arbetsförmedlingen och Individ och Familj Vi ska fortsätta med trepartsträffar/workshops tillsammans med Arbetsförmedlingen och Individ och Familj Vi ska fortsätta att utveckla rutiner och samarbetsformer tillsammans med flyktingsamordning och etableringen Inriktningsmål 10 Vi ska delta i gemensamma läns- och riksträffar Inriktningsmål 11 Vi ska erbjuda information/aktiviteter rörande motion, kost och hälsa 8

9 Verksamhetsmål 2.2. Utbildningsenhet Mål Andelen (%) kursdeltagare i gymnasial och grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs är fler än rikets snittnivå. 2. Andelen avbrott i studier med avbrottsorsak Arbete eller annan utbildning ska vara i majoritet. 3. Andelen (%) kursdeltagare i sfi som godkänts är minst 75%. 4. Kostnaden (kr) per heltidsstuderande sfi minskar till kr % av deltagarna i yrkesutbildning går till arbete efter avslutade studier till och med år Indikatorer Nyckeltal för kommuner och landsting, kolada Nämndmål Ekonomi: Kostnaden (kr) per heltidsstuderande sfi ska den 31/ ha minskat till kr. Inriktningsmål 9: I den årliga utvärderingen ska minst 70 % uppge att man känner sig nöjd med sina studier. Ja/nej-svar. Verksamhetsmål 1: Antalet kursdeltagare i gymnasial och grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs ska den 31/ enligt kolada vara fler än 70 % Verksamhetsmål 3: Antalet kursdeltagare i sfi som godkänts på någon kurs ska den 31/ enligt kolada vara minst 72 % 9

10 Uppföljning via enkäter och intervjuer Inriktningsmål 10: 70% av deltagarna i yrkesutbildning går till arbete efter avslutade studier Aktiviteter för utbildningsenhet Så här gör vi för att nå målen Gemensamma Inriktningsmål 7: Vi medverkar vid arbetsmarknadsmässan i Lindesberg. Vi skapar ett kontaknät i regionen vad gäller studievägledning. Vi gör vägledningen tillgänglig. Inriktningsmål 10: Vi deltar i REKO-samarbetet för kommunal vuxenutbildning i länet. Vi deltar i nätverksträffar för personal i regionen i våra olika utbildningsenheter. Vi deltar i nationella konferenser anordnade av skolverket. Inriktningsmål 11: Vi sopsorterar. Vi arbetar med Fronter vilket medför färre utskrifter. De studerande använder bärbara datorer och läsplattor vilket medför färre utskrifter. Vi använder inspelat lektionsmaterial vilket minskar användandet av läroböcker. 10

11 Verksamhetsmål 1 Vägledare upprättar tillsammans med den studerande en individuell plan innehållande tidigare dokumenterad studiebakgrund, mål för studierna, planerad omfattning och planerad studietid. Planen revideras vid behov. Studerande som tillhör etableringen undantagna. Utbildaren och den studerande utarbetar tillsammans en individuell planering inför varje kurs. Utbildaren följer upp och reviderar den individuella studieplanen tillsammans med den studerande. Vi utvecklar former för stöd till studerande med särskilda behov i vår verksamhet, bla med hjälp av specialpedagog. Betygsstatistik för samtliga kurser i Masugnens utbildningsenhet sammanställs den 31/4 och den 31/10. Dessa analyseras och jämförs med verksamhetsmålen på våra gemensamma verksamhetsplaneringsdagar och arbetslagsträffar. Våra kursutvärderingar sammanställs och presenteras i arbetslaget av respektive utbildare. Vi vidareutvecklar pedagogiska arbetssätt som underlättar för självstudier. Vi medverkar vid arbetsmarknadsmässan i Lindesberg. Vi skapar ett kontaknät i regionen vad gäller studievägledning. Vi gör vägledningen mer tillgänglig. Verksamhetsmål 2 Vägledare upprättar tillsammans med den studerande en individuell plan innehållande tidigare dokumenterad studiebakgrund, mål för studierna, planerad omfattning och planerad studietid. Planen revideras vid behov. Studerande som tillhör etableringen undantagna. Utbildaren och den studerande utarbetar tillsammans en individuell planering inför varje kurs. Utbildaren följer upp och reviderar den individuella studieplanen tillsammans med den studerande. Vi utvecklar former för stöd till studerande med särskilda behov i vår verksamhet, bla med hjälp av specialpedagog. Vi hittar rutiner för att följa upp orsaker till avbrott bland våra studerande. 11

12 När en studerande gör avbrott i en kurs registreras avbrottsorsak i Pro Capita. Avbrottsstatistiken sammanställs den 31/4 och den 31/10. Dessa analyseras och jämförs med verksamhetsmålen på våra gemensamma verksamhetsplaneringsdagar och arbetslagsträffar. Våra kursutvärderingar sammanställs och presenteras i arbetslaget av respektive utbildare. Vi vidareutvecklar pedagogiska arbetssätt som underlättar för självstudier. Verksamhetsmål 3 Vi utvecklar former för stöd till studerande med särskilda behov i vår verksamhet, bla med hjälp av specialpedagog. Betygsstatistik för samtliga kurser i Masugnens utbildningsenhet sammanställs den 31/4 och den 31/10. Dessa analyseras och jämförs med verksamhetsmålen på våra gemensamma verksamhetsplaneringsdagar och arbetslagsträffar. Våra kursutvärderingar sammanställs och presenteras i arbetslaget av respektive utbildare på verksamhetsplaneringsdagen i maj. Vi vidareutvecklar pedagogiska arbetssätt som underlättar för självstudier. Aktiviteter verksamhetsspecifikt för Kommunal vuxenutbildning och särvux Verksamhetsmål 1, 2 och 3: Vi ger studerande med behov av extra stöd möjlighet att få hjälp av specialpedagog. Vi fortsätter att utveckla pedagogik och studiesätt som underlättar för de studerande att genomföra sin utbildning (t.ex. orienteringskurser). Vi introducerar IT-baserade studieverktyg för våra studerande. Vi utvecklar introduktionsrutinerna för att ge de studerande en bättre studiestart. 12

13 Aktiviteter verksamhetsspecifikt för sfi Verksamhetsmål 3 Vi ska ha kontinuerliga möten med olika aktörer gällande etableringsreformen. Vi ska låta de studerande reflektera över och redovisa sina erfarenheter från arbetslivskontakterna. Vi ska hitta former för att tydliggöra för de studerande vilka kursmål de ska uppnå för att få betyg i kursen. Vi ska genomföra planeringssamtal vid varje spår/kursbyte, med hjälp av tolk vid behov. Vi ska låta de studerande reflektera över och redovisa sina erfarenheter från arbetslivskontakterna. Vi utvecklar samarbetet mellan studerande i de olika spåren på sfi. Vi har skapat en gemensam mapp på G: Där sparas den individuella studieplanen så att den följer den studerande och blir tillgänglig för berörda utbildare. Respektive utbildare ansvarar för att lägga in planerna i rätt mapp. Vi låter de studerande utvärdera våra kurser. Vi arbetar med att ta fram en ny kursutvärdering. Om den studerande inte uppnår målen för betyg upprättas ett studieintyg som sparas i ProCapita. Nämndmål Ekonomi: Vi ser över rutiner för hur vi rapporterar de studerandes närvarotimmar till SCB. Vi strävar efter att närvarotimmarna hos de studerande ökar. 13

14 Aktiviteter verksamhetsspecifikt för yrkesutbildning tc Inriktningsmål 10: Vi ingår i lokal styrgrupp för TeknikCollege, där vi får tillfälle att möta andra utbildningsanordnare och representanter från arbetslivet. Vi deltar i nationella konferenser anordnade av Teknikcollege Vi deltar i rektorsgrupp för TeknikCollege Verksamhetsmål 1 Vi ska kontinuerligt utvärdera samtliga yrkesutbildningar och kurser. Sammanställs halvårsvis. Utvärdering sker i samband med avbrott eller i samband med kursens avslut. Vi låter de studerande utvärdera LIA/APL. Vi utvecklar former för att utvärdera om våra yrkesutbildningar leder till arbete. Detta ska ske sex månader efter avslutad utbildning. Alla studerande ges möjlighet att besöka arbetsmarknasmässa minst en gång under sin studietid. Alla studerande utvärderas under FUB:en. Utvärderingen sker enligt framtagen mall. Verksamhetsmål 2 Vi ska kontinuerligt utvärdera samtliga yrkesutbildningar och kurser. Sammanställs halvårsvis. Utvärdering sker i samband med avbrott eller i samband med kursens avslut. Vi ska tillhandahålla fem platser inom teknikcollege för deltagare inom etableringen. Studerande på sfi som önskar/är intresserade ges möjlighet att prova på utbildning 1-2 dagar i veckan. Införs tidigast hösten Verksamhetsmål 5 Vi ska kontinuerligt utvärdera samtliga yrkesutbildningar och kurser. Sammanställs halvårsvis. Utvärdering sker i samband med avbrott eller i samband med kursens avslut. Vi utvecklar former för att utvärdera om våra yrkesutbildningar leder till arbete. Detta ska ske sex månader efter avslutad utbildning. Vi låter de studerande utvärdera LIA/APL. 14

15 Aktiviteter verksamhetsspecifikt för yrkesutbildning VoC Inriktningsmål 10: Vi ingår i lokal styrgrupp för Vård- och omsorgscollege, där vi får tillfälle att möta andra utbildningsanordnare och representanter från arbetslivet. Vi deltar i nationella konferenser anordnade av Vård- och omsorgscollege. Vi deltar i rektorsgrupp för Vård- och omsorgscollege. Verksamhetsmål 1 Vi ska kontinuerligt utvärdera samtliga yrkesutbildningar. Rutiner för genomförande ses över. Studerande med utländsk bakgrund ska vid behov få möjlighet att delta i yrkesinriktat språkstöd. Vi ska erbjuda handledarutbildning för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, som utformas i samarbete med arbetslivet och andra utbildningsanordnare. Under 2014 kommer skolverket att presentera en nationell kurs i handledning, 50 poäng. Vi inväntar och ser om vi kan använda den i vår handledarutbildning. Vi låter de studerande utvärdera LIA/APL. Verksamhetsmål 2 Vi ska kontinuerligt utvärdera samtliga yrkesutbildningar. Rutiner för genomförande ses över. Studerande med utländsk bakgrund ska vid behov få möjlighet att delta i yrkesinriktat språkstöd. 15

16 Verksamhetsmål 5 Vi ska kontinuerligt utvärdera samtliga yrkesutbildningar. Rutiner för genomförande ses över. Vi utvecklar former för att utvärdera om våra yrkesutbildningar leder till arbete. Detta ska ske sex månader efter avslutad utbildning. Studerande med utländsk bakgrund ska vid behov få möjlighet att delta i yrkesinriktat språkstöd. Vi ska erbjuda handledarutbildning för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, som utformas i samarbete med arbetslivet och andra utbildningsanordnare. Vi låter de studerande utvärdera LIA/APL. 16

17 Verksamhetsmål 2.3. Samverkansenhet Samverkansenhetens verksamhetsmål 1. Utifrån efterfrågan från individ och arbetsliv samverkar vi i länet kring yrkeshögskole- och högskoleutbildning. 2. Utifrån efterfrågan från arbetsliv anordna en mötesplats, Kompetensråd för kommunens utbildningsanordnare och näringsliv. 3. Vi ger personalen i utbildningsenheten och arbetsmarknadsenheten efterfrågat stöd för utvecklings- och utbildningsinsatser Indikatorer Uppföljning via enkäter och intervjuer Inriktningsmål 8: I den årliga deltagarutvärderingen ska minst 70 % uppge att man känner sig nöjd med tillgänglighet, service, IT och lokaler. Två gånger/år genomförs en uppföljning hos personalen gällande nöjdheten av basnivån där minst 90 % uppger att man känner sig nöjd. År 2014 ska 90% av medborgarna som tar kontakt via Masugnen mail få svar inom 1 arbetsdag. Inriktningsmål 10: Under 2014 ska vi delta i minst 8 stycken träffar i BRO Business Region Örebro Inriktningsmål 11: Andelen sopor som komposteras ska öka. Antalet utskrifter ska minska. Uppföljning Inriktningsmål 3: Under året ska minst fyra kompetensråd anordnas med representanter både från det offentliga och privata. 17

18 Aktiviteter för samverkansenhet Så här gör vi för att stödja verksamheterna att nå målen Administration Inriktningsmål 8: Tillgodoser bestämd basnivå gällande service och utrustning i våra utbildnings- och konferenslokaler. Utveckla våra lokaler och tekniska miljö för att kunna erbjuda ännu bättre service för ökad pedagogisk utveckling. Tillgodoser personal och studerande bestämd basnivå gällande administrativt stöd. Vi anlitar Lindesberg kommuns serviceteam för olika tjänster. Vi ska samverka med LIBO/FALAB gällande fastighetsskötsel. Vi ska ha aktuell information om verksamheten på Internet och kommunens intranät. Vi ska samverka med kommunens olika avdelningar i specifika ärenden. Inriktningsmål 11: Vi anlitar Lindesberg kommuns serviceteam för olika tjänster. Vi ska samverka med LIBO/FALAB gällande fastighetsskötsel. Cafe och konferens Inriktningsmål 3: Vi har ändamålsenliga lokaler med tillhörande utrustning för egna och externa utbildningar samt konferenser. Inriktningsmål 8 Vi har ändamålsenliga lokaler med tillhörande utrustning för egna och externa utbildningar samt konferenser. Vi tillhandahåller fika och catering till konferenser och utbildningar, såväl dagtid som kvällstid. 18

19 Högskoleutbildning Verksamhetsmål 1 Vi ska organisera högskole- och universitetsutbildning på distans för både individ och arbetsliv. Vi tillhandahåller studieplatser och tentamensmöjligheter för högskolestuderande. Yrkeshögskoleutbildning Verksamhetsmål 1 Utifrån efterfrågan organiserar och genomför vi yrkeshögskoleutbildning, för närvarande Tandsköterskeutbildning och Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg. Vi tillhandahåller studieplatser och tentamensmöjligheter för kommuninvånare som läser yrkeshögskoleutbildning på annan ort. Kompetensråd Inriktningsmål 3: Vi deltar i yrkes- och kompetensråd för framtida utbildningsbehov. Vi initierar, mäklar eller genomför efterfrågestyrd uppdragsutbildning. Vi erbjuder arbetslivet efterfrågat stöd i utbildningsfrågor. Vi samverkar kring inriktningen av utbildningsbehov i kommunen och regionen. Vi arbetar med kompetensutveckling för kommunens personal. Inriktningsmål 10: Vi deltar i lokala och regionala utvecklingsprojekt och deltar i nätverk. Vi deltar i regionala samarbeten kring kompetensförsörjningen i regionen. Vi samverkar kring inriktningen av utbildningsbehov i kommunen och regionen. Vi deltar aktivt och görs synlig i olika läns-, riks, och internationella samarbeten. 19

20 2.4. Gemensamma aktiviteter Så här gör Masugnen för att nå målen Lärande Riktlinjer Aktiviteter Masugnen genomsyras av tron på att alla människor vill och kan utvecklas. Vi ser till alla människors lika värde och bemöter varandra med lyhördhet och respekt. Vi utgår från att vuxnas lärande handlar om att bygga vidare på de erfarenheter och kunskaper som vi alla har och där vi lär av varandra. Vår människo- och kunskapssyn påverkar vårt arbetssätt. Vi strävar därför efter att utveckla vår mångkulturella pedagogiska mötesplats, där alla under eget ansvar kan påverka sitt lärande. Planen mot diskriminering och kränkande behandling presenteras för samtliga nya deltagare i vår verksamhet. Detta sker både i grupp och individuellt. (mål för hela masugnen) Inför genomförandet av utvärderingen av Masugnens verksamhetspolicy 2013 hittar vi former för att engagera fler deltagare. (mål för hela masugnen) Två gånger per år genomförs en trivselaktivitet där både deltagare och personal deltar. Detta sker i nära samtid med lucia 13 december och den 16 maj. (mål för hela masugnen) Masugnens personal ska hjälpa deltagare att formulera ett klart syfte och mål med sin aktivitet på Masugnen, samt ge stöd för att klara av att ta eget ansvar. Masugnens personal ska årligen tillsammans reflektera över sitt bemötande, utifrån resultatet från deltagare i enkät. Masugnen ska ha regelbundna kontakter med arbetslivet. 20

21 Arbetsmiljö Riktlinjer Masugnen verkar för att vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats. Vi möjliggör för personalen att vara delaktig i verksamheten och påverka sin arbetsmiljö. Vi anpassar vår organisation och struktur till de förändringar som sker i vår omvärld. Personalen strävar efter att ge varandra och deltagare/gäster ett serviceinriktat och personligt bemötande. Aktiviteter Ett medarbetarsamtal och ett lönesamtal ska årligen genomföras med varje medarbetare. Fysiska arbetsmiljön ska undersökas årligen genom skyddsrond, och en fördjupad undersökning av den psykosociala arbetsmiljön ska ske vart tredje år. Masugnen ska möta förändringar i omvärlden genom olika arbetsgrupper och tvärgrupper. Nyanställda ska ges introduktion på arbetsplatsen. Masugnen ska ha en personalaktivitet minst en gång i halvåret. Löpande information ska vara tillgänglig för all personal via Intranet (fn Fronter). 21

22 Samverkan Riktlinjer Aktiviteter Masugnen verkar för att vara en del av en sammanhållen kommunkoncern, vars uppgift är att ge kommuninvånarna största möjliga service. Vi deltar aktivt och görs synlig i olika läns-, riks och internationella samarbeten. Vi samverkar kring inriktningen av utbildningsbehov i kommunen och i regionen. Vi anpassar vår organisation och struktur till de förändringar som sker i vår omvärld såväl internt som externt. Masugnen ska delta i förvaltningsövergripande möten och samarbeten. Masugnen ska aktivt delta på möten när vuxenutbildningsenheterna i länet träffas. Masugnen ska samarbeta med andra myndigheter såsom Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelse och Regionförbund, mfl. Masugnens verksamheter ska samarbeta och informera varandra. Masugnen ska samverka med andra utbildningsanordnare. 22

23 3. Uppföljning 1. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen är Arbetsmarknadsförvaltningen skriftliga beskrivning av vilken verksamhet vi haft under året. Innehållet i verksamhetsberättelsen ska vara bokslut, verksamhetsresultat, driftsredovisning, investeringar och nyckeltal genomförda verksamheter, med tillhörande nyckeltal och statistik särskilda avsnitt arbetsmiljö, jämställdhet, barnkonventionen och framtiden Beslut vid februari sammanträdet i nämnden 2. Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet består i att följa upp verksamhetskvalitet och föreslå förbättringsåtgärder. Innehållet i Systematiskt kvalitetsarbete ska vara betygsstatistik, med analyser och åtgärder kvantitativ uppföljning av verksamheten (nyckeltal, statistik) kvalitativ uppföljning av verksamheten (enkäter) Beslut vid maj sammanträdet i nämnden 3. Verksamhetspresentationer Under året kommer olika verksamheter till nämnden för att presentera sin verksamhet, samt att nämndens ledamöter har möjlighet ställa frågor. Verksamhetspresentationer kommer på nämndsammanträdena i mars, april, maj och sept. 4. Kontaktpolitiker Nämnden ledamöter utses som kontaktpolitiker för olika verksamheter. Som kontakt-politiker följer man verksamheten genom besök och samtalar med deltagare och personal. Indelning av kontaktpolitiker: Arbetsmarknadsåtgärder Yrkesutbildningar (yrkesvux, yrkeshögskola, högskolestudier) Utbildning i svenska för invandrare Kommunal vuxenutbildning (särvux, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) Redovisning sker på nämndsammanträden i oktober och november. 5. Förvaltningens verksamhetsplanering Förvaltningens eget arbete med aktiviter och uppföljningar görs i samband med två heldagar per år, en dag i maj och den dag december. verksamhetsuppföljningsdag under maj månad verksamhetsplaneringsdag under december månad respektive verksamheter följer kontinuerligt upp genomförda aktiviteter. Information till nämnden i juni och i december. 23

24 4. Nyckeltal Utfall Utfall Utfall Utfall Mål Under 2013 minska försörjningsstödet med minst 2 mkr från 2012 års nivå kr kr kr kr Mindre än kr Utfall Utfall Utfall Indikator Mål Antalet (%) unga vuxna år med ekonomiskt bistånd 11,0% Rikets nivå Lindesberg 16,1% 12,8% Kommungruppen 9,6% 8,9% Riket 9,6% 8,9% Antalet (%) individer med ekonomiskt bistånd 5,5% Rikets nivå Lindesberg 7,0% 7,6% 6,6% Kommungruppen 4,3% 4,4% 4,1% Riket 4,3% 4,4% 4,1% Andelen (%) kursdeltagare i gym. vuxenutbildning som slutfört kurs 70,0% Rikets nivå Lindesberg 63,0% 72,0% 63,0% Kommungruppen 71,0% 77,0% 72,0% Riket 72,0% 74,0% 73,0% Andel (%) elever (sfi) som godkänts 1 65,0% Kommungr. Lindesberg 61,0% Kommungruppen 68,0% Riket 60,0% Kostnad (kr) per heltidsstuderande (sfi) kr kr Lindesberg kr kr kr Kommungruppen kr kr kr Riket kr kr kr Antal h undervisning per elev och vecka (särvux) 2,8 h 3,0 h Lindesberg 3,0 h 3,1 h 2,6 h Kommungruppen 3,1 h 2,7 h 2,5 h Riket 3,0 h 3,1 h 3,2 h 1 Andel nybörjare 2009 som erhållit betyget Godkänd eller Väl godkänd på någon kurs 2009, 2010 eller Totalkostnaden 2011 dividerad med totala antalet elever omräknade till heltidsstuderande 24

25 5. KÄLLOR Nationella styrdokument Kommunallagen Förvaltningslagen Skollagen Lag och förordning om yrkeshögskolan Lag om etablering av nyanlända invandrare Förordning om vuxenutbildning Förordning om vuxenutbildning för utvecklingsstörda Förordning om svenskundervisning för invandrare Förordning för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning; Förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Förordning om uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 Allmänna råd i samtliga skolverksstyrda verksamheter Kommunfullmäktige Drogpolitiskt program Handlingsprogram skadeförebyggande och räddningstjänst Integrationsprogram Jämställdhetsplan Klimatstrategi Reglemente för Arbetsmarknadssnämnden Riktlinjer för arbetsmiljöarbete Utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun Arbetsmarknadsnämnden Budget Dokumenthanteringsplan Internkontrollreglemente Likabehandlingsplan Delegationsordning Gemensam värdegrund 25

26

27

28

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25

Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 SÄTERS KOMMUN Uppföljning 2013-14 Vuxenutbildningen Dahlander Kunskapscentrum Anita Johansson 2014-06-25 Innehåll VERKSAMHETENS ORGANISATION... 2 VERKSAMHETENS FORMER... 2 GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN OCH INFLYTANDE...

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012.

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012. 2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044 Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Det övergripande strategiska et för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gävle är att medverka till

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

Mötesplats för skolledare på sfi

Mötesplats för skolledare på sfi Mötesplats för skolledare på sfi Bakgrund: efterfrågan i GRINT-intervjuer Nätverkande Gemensamma frågor Pedagogiska frågor i fokus Hur leda lärarlag i utveckling Hur slår vi vakt om kvaliteten på sfi inför

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun

Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun 2015-06-17 Uppföljning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L), Tyresö kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Elin Appel, tf. bitr.

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 Lokal arbetsplan för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 1 Övergripande verksamhetsidé Åt var och en efter behov Av var och en efter förmåga 1818-1883 Verksamheten skall kännetecknas

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsnämnden - styrning av mål, resultat och kvalitet enligt framtagen målstyrningsprocess 2013/2014 Beslutad i BU-nämnd 2011-09-06 Delegationsordning 1.3

Läs mer

Förskola 2013/2014. Hållbar utveckling. Sofia Franzén Kvalitetscontroller. Augusti 2015

Förskola 2013/2014. Hållbar utveckling. Sofia Franzén Kvalitetscontroller. Augusti 2015 Förskola 2013/2014 Hållbar utveckling Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga innehåll...

Läs mer

ARBETSPLAN 1 2013-2014

ARBETSPLAN 1 2013-2014 ARBETSPLAN 1 2013-2014 1 Arbetsplanen omfattar under läsåret såväl gymnasiesärskolans som lärvux verksamhet. I kommande arbetsplaner behandlas verksamheterna var och en för sig. TÄBY GYMNASIESÄRSKOLA ÄR

Läs mer

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (11) Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen Läsår: 2014/2015 2 (11) Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2013-04-30 Jönköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Program 13.15 Apl i styrdokumenten 14.00 Gruppdiskussion och

Läs mer

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016 Beslut UN 2015-12-10 Nämndplan 2016 Utbildningsnämnden 2016 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2015 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2015 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Rektor Johan Fahlström 1(9) Verksamhetsområdet... 3 - Nationell statistik... 4 Viktiga händelser... 4 Verksamhetens övergripande mål...

Läs mer

Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN091008 118. Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN091008 118. Utbildningsnämnd Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 Beslut UN091008 118 1 Övergripande beskrivning av organisation Utbildningsnämnden har det övergripande politiska ansvaret och utbildningsförvaltningen har det övergripande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Vart är vi på väg? Skollagen Nya ämnesplaner och kursplaner Ny terminologi Sfi

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Kvalitetsredovisning hösten 2014

Kvalitetsredovisning hösten 2014 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING Fredrik Ekdahl 2015-10-02 Kvalitetsredovisning hösten 2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2010 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av utbildningar och sysselsättningsåtgärder ge kunskaper, färdigheter och skapa goda förutsättningar

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

Kvalitetsredovisning Kinda Lärcentrum Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Kinda Lärcentrum Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Kinda Lärcentrum Läsåret 2014/2015 Kvalitetsåret på Kinda Lärcentrum Aktivitet Ansvar Rapportmål Januari Verksamhetsberättelse (kalenderår) Förvaltning / BUN Kursseminarium för löpande

Läs mer

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Här presenteras ett fiktivt exempel med syfte att inspirera till samverkan inom gymnasieskolan med studie-

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING SVENSKA FÖR INVANDRARE SKOLENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning Ledning av den

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA VerksamhetV Verksamhetsplan för 2009 DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA STENHAMRA FÖRSKOLA SÅNGA SÄBY FFM Uppdrag Enhetens förskolor erbjuder förskoleverksamhet till barn i åldrarna 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar,

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Ann Andersson Ekonomichef Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsplan för 2014-15 Ärende

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer