Beslut UN Nämndplan Utbildningsnämnden 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016"

Transkript

1 Beslut UN Nämndplan 2016 Utbildningsnämnden 2016

2 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall ses som krav till förvaltning och till förvaltningens olika verksamheter. Kraven skall prioriteras på enheterna och utifrån lokala behov ska egna mätbara mål formuleras. Nämndplanen har tagits fram enligt rutinerna för kvalitetsarbetet. Utbildningsnämnden, Nämndplan (16)

3 2 Övergripande beskrivning av organisationen 2.1 Organisation Utbildningsnämnden har det övergripande politiska ansvaret och utbildningsförvaltningen har det övergripande ansvaret för verksamheterna. I utbildningsförvaltningens regi finns gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, Westerlundska gymnasiet (WGY), Komvux inklusive utbildning i svenska för invandrare (SFI) och Särskild utbildning för vuxna (Lärvux), Vuxenutbildningscentrum (VUC), Yrkeshögskolan i Enköping (YH), Arbetsmarknadsenhet (AME) och Integrationsenhet (IE) Utbildningsnämnden, Nämndplan (16)

4 2.2 Kunder I en vidare mening är arbetslivet i Enköping kunder i det samarbete som sker på alla nivåer i förvaltningens olika verksamheter. Westerlundska gymnasiet erbjuder Enköpings ungdomar gymnasieutbildning utifrån det utbud som finns på skolan. Komvux vänder sig till kommuninvånare som saknar eller behöver komplettera gymnasieutbildning, grundskolekompetens och/eller är nyanlända och som behöver lära sig svenska. Inom ramen för Komvux finns även särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Vuxenutbildningscentrum ger möjlighet till kommuninvånare som vill satsa på en yrkesutbildning och de som saknar eller behöver komplettera sin gymnasieutbildning. Yrkeshögskolan (YH) anordnar eftergymnasiala yrkesutbildningar och vänder sig till studerande i hela landet. Kunder är också de företag som är knutna till respektive ledningsgrupp för de olika utbildningsinriktningar som bedrivs och som är i behov av ny eller fördjupad yrkeskompetens. Arbetsmarknadsenheten sysselsätter långtidsarbetslösa som är inskrivna i Jobb och Utvecklingsgarantins. Personer som via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bedöms vara i behov av arbetsträning och arbetsprövning. Deltagare inom L4U ungdomssatsning. Övriga kunder är ungdomar inom det Kommunala aktivitetsansvaret, elever från gymnasiets Introduktions-program som är i behov av alternativ sysselsättning, SFI-studerande som ska genomföra språkpraktik samt ungdomar som önskar kommunalt feriearbete. Integrationsenhetens uppdrag är att hjälpa nyanlända med mottagande och bosättning i kommunen. En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl t e x kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även synnerlig ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga under två till tre år. 2.3 Verksamhetsidé Westerlundska gymnasiet/gymnasiesärskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Komvux. Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Yrkeshögskolan ska erbjuda rikstäckande utbildning i branscher som har behov av personalförstärkning Arbetsmarknadsenheten ska erbjuda alla ungdomar upp till 20 år som inte studerar på nationellt program olika alternativ och årligen anordna feriearbete för kommunens ungdomar. På uppdrag av Arbetsförmedlingen ska AME anordna sysselsättning för Utbildningsnämnden, Nämndplan (16)

5 personer inom Jobb och utvecklingsgarantins Fas 2 och 3. AME ska även anordna praktikplatser för SFI-studerande. AME ska vid behov bistå Westerlundska gymnasiet med deltidspraktik för elever med en förändrad studiesituation. AME anordnar möjlighet för arbetsprövning och arbetsträning i samarbete med Arbetsförmedling och Försäkringskassan. AME ansvarar för genomförandet av aktiviteter inom L4U projektets ram. IE ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och ska vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning. Kommunen ansvarar också för undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan. VUC: s uppdrag är att stödja och stimulera de vuxna i sitt lärande. De ska ges möjligheter att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildas behov och förutsättningar, de som fått minst utbildning ska prioriteras. 2.4 Vision Vår verksamhet ska ge kunskaper för framtiden. Vårt uppdrag är att skapa alla förutsättningar för ett livslångt lärande. Vi arbetar medvetet för att öka gemenskapen och trivseln. Alla inom utbildningsförvaltningens verksamheter ska ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden. Entreprenörskapet är ett förhållningssätt. 2.5 Värdegrund Verksamheten ska utformas i överrensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla som verkar inom utbildningsnämndens ansvarsområde ska känna till den gemensamma värdegrunden som gäller hela kommunen. Värdegrunden består av ledorden: ansvar, trygghet, service och ambition. Utbildningsnämnden, Nämndplan (16)

6 3 Övergripande strategier för att förbättra verksamhetens resultat / ständiga förbättringar 3.1 Kvalitetssäkringsprocess Nämndplanen anger en grundläggande struktur som tydliggör vad i verksamheten som ska följas upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen. Varje enhets systematiska kvalitetsarbete är ett underlag både för det egna förbättringsarbetet och för huvudmannens nulägesbedömning. Januari Februari Mars Maj Nämndens årsredovisning för föregående kalenderår ska vara upprättad senast den 29 januari i samband med bokslut för föregående år. Nämndens uppföljning av internkontrollplanen för föregående år ska vara behandlad i nämnd och inlämnad till kommunledningskontoret den 22 februari. Revidering av riktlinjer för intern kontroll pågår och nya riktlinjer kommer att gälla för uppföljning av den interna kontrollen av Nämnden träffar elevkåren på Westerlundska gymnasiet. Nämndens presidium och gruppledare deltar i omvärldsanalysdagar med årsbokslut. Syftet är att ge förtroendevalda och tjänstemän en gemensam bild av nuläget och omvärldstrender. Nämndens presidier deltar i budgetberedningens dialogmöten. Februari månads ekonomiska rapport ska inlämnas till kommunledningskontoret den 7 mars. Rapportering till kommunledningskontoret av delårsrapport 1 från nämnden den 10 maj. Juni Maj månads ekonomiska rapport ska inlämnas till kommunledningskontoret den 8 juni. September Oktober November December Nämnd- och chefsdag med uppföljning av verksamheternas måluppfyllelse av föregående års läsår med koppling till de politiska målen samt verksamheternas förbättringsområden. Nämnd- och chefsdag för framtagande av ny nämndplan för nästkommande budget- och läsår. Kommunfullmäktige fastställer budget. Oktober månads ekonomiska rapport ska inlämnas till kommunledningskontoret den 7 november. Nämndplan ska vara beslutad och inlämnad till kommunledningskontoret. Detaljbudget ska vara beslutad. Kontinuerliga verksamhetsbesök under året I samband med nämndens sammanträden görs verksamhetsbesök. Nämnden träffar representanter för elever, deltagare och personal. Detta för att skapa sig en bild av enheten. Uppföljningsområden sammanställs och analyseras för att tas upp kontinuerligt på nämndmöten under året. Program- och branschråd Nämndens kontaktpolitiker deltar i yrkesprogrammens program- och branschråd. Gemensamma arbetsutskott Skol- och utbildningsnämnden har gemensamma arbetsutskott. Utbildningsnämnden, Nämndplan (16)

7 3.2 Processen att göra medarbetare delaktiga i att aktivt arbeta mot mål / resultat Utbildningsnämnden, Nämndplan (16)

8 4 Krav på förvaltningen 4.1 Statliga styrdokument Skollag (2010:800) Förordningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare Läroplan för de frivilliga skolformerna Skolverkets författningssamling Lagen (2010:197) om etableringsinsatserna för vissa nyanlända invandrare Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Allmänna råd om statens ersättning för flyktingmottagande FN:s Barnkonvention FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lag och förordning för Jobb och utvecklingsgaranti Lag och förordning för Yrkeshögskolan Socialtjänstlagen Kommunallag Arkivlagen Personuppgiftslagen Arbetsmiljölagen Lag om skydd mot olyckor Hälso- och sjukvårdslagen 4.2 Kommunala styrdokument Vision 2030 Kommunens policys och riktlinjer Kommunens strategiska mål Samhällsbygget Enköping 4.3 Omvärldsanalys Westerlundska gymnasiet (WGY) På grund av minskade elevkullar blir antalet gymnasieelever allt färre. Trenden beräknas kvarstå till och med läsåret 2016/2017. Dock har antalet nyanlända/ensamkommande flyktingar mer än fördubblats det senaste året vilket medför att antalet elever på språkintroduktion ökat. (I november 2015 har språkintroduktion 122 elever inskrivna jämfört med 58 elever samma tid förra året.) Bland dessa finns en stor variation i utbildningsbakgrund. Behovet av tolkar, studiestöd på modersmål, modersmålsundervisning och undervisning i Sva (Svenska som andra språk) har därför ökat avsevärt. Svårigheter föreligger vad gäller rekrytering av såväl modersmålslärare som Sva-lärare. Konkurrensen om gymnasieeleverna är fortfarande intensiv. Enligt skolverkets siffror går var fjärde gymnasieelev i Sverige i en friskola. Många elever väljer också att studera i en kommunal gymnasieskola på annan ort. För Enköpings del innebär detta att en stor del av avsatta medel för gymnasieutbildning betalas ut till andra kommuner. Sökmönstret till gymnasieskolan har förändrats. Sedan 2007 har andelen elever i Sverige som väljer att studera på ett yrkesprogram minskat succesivt. Vi ser samma Utbildningsnämnden, Nämndplan (16)

9 mönster i Enköping. I kombination med minskande elevkullar har detta lett fram till att vissa orter/kommuner lagt ner program. Det minskade antalet elever på vissa yrkesprogram innebär en risk för att kompetenstillskottet till vissa branscher eller yrkesområden understiger arbetsmarknadens långsiktiga behov. Den framtida tillgången på lärare är hotad. SCB spår i sina prognoser inför 2020 en brist på lärare och inför 2030 väntas pedagogisk utbildning vara det näst största bristområdet. Stora pensionsavgångar är att vänta. Svenska lärare är mindre nöjda med sitt yrkesval än genomsnittet för andra EU/OECD-länder. Av alla som arbetade som lärare i grund-och gymnasieskolan läsåret 2006/2007 hade 36 % lämnat yrket lämnat yrket fyra år senare. Komvux Utbildningsmålen för elever inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ser olika ut. En del läser enstaka kurser medan andra läser för att få en gymnasieexamen. På Komvux i Enköping ska det vara möjligt att studera för en examen på ett naturvetenskapligt-, samhällsvetenskapligt- eller ett ekonomiprogram. Utbildningen ska vara flexibel och individualiserad och möjlig att kombinera med t.ex. arbete eller föräldraledighet. De kurser vi har erbjuder vi både reguljärt med lärarledda lektioner och som närdistans. Majoriteten som läser gymnasiala kurser kompletterar för behörighet till vidare studier. Tendensen inom den gymnasiala vuxenutbildningen är att det är ett större söktryck till de naturvetenskapliga och högre matematikkurserna än tidigare. Sökandebilden stämmer väl överens med den ökande andel sökande till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på högskolan. Inom grundläggande utbildning för vuxna är det flest som studerar kursen Svenska som andraspråk som är ofta är ett behörighetskrav för yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Inom SFI har antalet nyanlända som omfattas av etableringsplan ökat och är nu i majoritet. Arabiska är det största språket och många kommer från Syrien. Antalet studerande förväntas öka under hela läsåret i takt med att allt fler flyktingar kommer till Sverige. För att skapa en sammanhållen utbildning i svenska språket avvecklas Sfi som egen skolform med tillämpning från och inordnas i den kommunala vuxenutbildningen. Sammantaget är det fortfarande fler kvinnor än män som studerar inom Komvux, undantaget är utbildning i Svenska för invandrare (SFI) där andelen kvinnor och män är lika stor. På grundläggande nivå är majoriteten av eleverna utlandsfödda vilket inte är fallet på gymnasial nivå. Genomsnittsåldern i Komvux nationellt är 30 år, men på Komvux i Enköping är mer än 50 % av eleverna mellan år. Yrkeshögskola (YH) Utbildningar utformade utefter arbetslivets branschorganisationer är nationellt och speciellt regionalt omfattande och växande. Kombinationen av teori och verksamhetsförlagd praktik blir alltmer uppskattade då de ofta leder fram till anställning efter examen. Särskilt inom de mer tekniska, ekonomiska/administrativa och samhällsbyggande sektorerna är fortbildningsbehovet av eftergymnasiala färdigheter stort. Regionförbundet uppger att nära 20 % av den arbetsföra befolkningen regionalt kommer gå i ålderspension fram till Intresset från unga vuxna att byta yrkesbana blir större och kommer säkert fortsätta öka närmaste 2-3 åren. Rekryteringsbehoven kan lösa om karriärbyte underlättas för unga vuxna under den yrkesverksamma perioden. Kraven på ständig kompetenshöjning kommer öka framöver. De flesta yrkeshögskoleutbildningar är mycket kostsamma. Oftast finns ett krav om att delar av Utbildningsnämnden, Nämndplan (16)

10 de praktiska momenten förläggs ute på arbetsplatserna och att föreläsare involveras direkt från specifik bransch. Behovet av kompetenta handledare samt omfattande samarbete med yrkeslivet ökar också markant. Konkurrensen om beviljade statliga medel för yrkeshögskoleutbildningarna har ökat betydligt, vilket gör YH-verksamhet lokalt och på längre sikt osäker och mer kostsam. Dessutom ställs högre krav på extern finansiering från branscherna för att få beviljade anslag AME Antalet inskrivna i det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobbgarantins sysselsättningsfas (tidigare FAS 3) har minskat under Situationen på arbetsmarknaden har förbättrats, medelåldern är relativt hög inom sysselsättningsfasen och många har en utbildning som inte är konkurrenskraftig. Detta gör att fortsatta insatser är nödvändiga. Många unga saknar gymnasiebetyg och har fler hinder än tidigare. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har fortsatt behov av platser för arbetsprövning och arbetsträning. Behovet av praktikplatser kommer med all säkerhet att kvarstå. Samordnaren för L4U projektet har upplevt större svårigheter än tidigare att finna lämpliga utbildningsplatser för deltagarna. Behovet av feriearbeten kommer att ligga på samma nivå som tidigare cirka 300 per år. IE I år har över personer sökt asyl i Sverige. Det är fler än någonsin tidigare. Sedan i somras har antalet asylsökande ökat kraftigt, och under oktober har Migrationsverket registrerat över asylsökande per vecka. Enligt Migrationsverket senaste prognos från 22 oktober 2015 är beräkningen för 2015 att det rör sig om mellan och asylsökande, varav är ensamkommande barn ligger beräkningarna på mellan och , varav är ensamkommande barn. Migrationsverkets huvudscenario för 2015 är asylsökande. Osäkerheten är dock mycket stor och Migrationsverket bedömer att det kan komma både färre och fler asylsökande än alternativen anger. Den kraftiga ökningen av asylsökande som kommer till Sverige gör att Migrationsverkets nuvarande kapacitet inte längre räcker till för att ge ett ordnat mottagande till nya asylsökande. Migrationsverket bedömer att det kommer att saknas mellan och boendeplatser vid slutet av året, och risken finns att behovet inte täcks trots alla extraordinära boendelösningar som ses över för tillfället. Även nästa år kommer behovet av boendeplatser att vara mycket stort. Antalet nyanlända i Enköping har ökat betydligt, 2013 kom 133 personer att jämföra med tidigare år då det varit ca 60 personer per år. Till och med oktober hade det kommit över 200 personer till kommunen och förvaltningen räknar med att ca 250 nyanlända flyttar till kommunen under VUC Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på personer med en yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras samt för de som har behov av att ändra yrkesbana. Även nya svenskar som antingen behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en helt ny kan delta i yrkesvux. Bidraget för yrkesvux varierar kraftigt mellan åren, (2012: 800 tkr, 2013: tkr, 2014: tkr, 2015: 890 tkr). Detta innebär att det är svårt att planera utbildningar. Utbildningsnämnden, Nämndplan (16)

11 Det finns heller inga garantier att vi kommer att få pengar för nästa år. Tidigare prioriterades de som oavsett tidigare utbildning hade svag ställning på arbetsmarknaden, men från och med 1 juli 2014, gäller samma regler som i skollagen, dvs företräde ska ges till den som har kort utbildning. Hösten 2014 startade en ettårig kockutbildning i samarbete med Westerlundska gymnasiet. Störst efterfrågan är det åter på undersköterskeutbildningar. Ett problem är att många elever inte känner till utbildningssystemet och därför har orealistiska förhoppningar om att komma in på utbildningar som inte är realistiska utifrån elevens förutsättningar. Allt fler utbildningar kräver höga betyg och högt högskoleprovs resultat. Elever som är inskrivna på gymnasiet och har behov av anpassade studier i större utsträckning vänder sig till VUC/ Komvux för att hitta lösningar. Även efter gymnasiet vänder man sig till Vuxenutbildningen för att få en ny gymnasieutbildning och då ofta en yrkesutbildning. Många förväntar sig att få de utbildningar som de söker. De som inte beviljas en utbildning blir många gånger besvikna och har svårt att förstå att de inte kan få den utbildning de tycker sig behöva. 4.4 Prioriterad samverkan 2016 Samhällsbygget Enköping får människor att växa Enköpingsmodell för arbetsmarknad och integration Motverka barn och ungas psykiska ohälsa För att motverka barn och ungas psykiska ohälsa och skapa en Enköpingsmodell för arbetsmarknad och integration, ska utbildningsnämnden starta en lovskola tillsammans med skolnämnden för elever på Introduktionsprogrammets språkinriktning och tillsammans med socialnämnden finna de som varit i Sverige under en lång tid men som inte längre tränar språket. Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid Klimatsmart arbete med långsiktigt miljöfokus Närproducerad eller ekologisk mat vid kommunal upphandling Tillsammans med tekniska nämnden ska utbildningsnämnden höja andelen närproducerad mat till Senast 2019 ska utbildningsnämnden tillsammans med tekniska nämnden ta ett första spadtag för en ny modern och miljövänlig gymnasieskola. Samhällsbygget Enköping utvecklar ett jämlikt samhälle Utvecklad medborgardialog Tillgängligheten till kommunens verksamheter Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd Nöjdare medborgare och företag i mötet med kommunen Utveckla kommunala verksamheter med hjälp av ny teknik För att kunna möta företagens och branschernas behov ska utbildningsnämnden öka uppföljningen av de gymnasieprogramråd som genomförs. Tillsammans med branschorganisationerna/näringslivet ska utbildningsnämnden utreda möjligheten att Utbildningsnämnden, Nämndplan (16)

12 erbjuda eleverna körkortsutbildning. Syftet är att öka anställningsbarheten för eleverna. För att säkra att verksamheterna har ändamålsenliga lokaler ska lokalbehovet inventeras och lokaler anskaffas i samverkan med tekniska nämnden. Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke Hamnen en mötesplats för alla Följ upp och implementera förslag i antagna ortsanalyser Utbildningsnämnden ska i samverkan med tekniska nämnden bidra till utvecklingen av hamnområdet. Kunskapen om samarbetet inom Mälarregionen ska öka inom alla utbildningsnämndens ansvarsområden. Utbildningsnämnden, Nämndplan (16)

13 5 Mål för nämnden Det är de fem strategiska målen som är den politiska viljan under mandatperioden och som ska markera vad vi strävar mot. Utbildningsnämndens slutmål är det som visar hur vi ska arbeta för att nå målen i Samhällsbygget Enköping. Kommunens strategiska mål Nämndens slutmål Nämndens SMART-mål Samhällsbygget Enköping får människor att växa Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid Genom rätten till ett språk ska alla inom utbildningsnämndens verksamheter få möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag, oavsett individuella förutsättningar. Andelen godkända betyg, godkänd i vald/valda kurser inom alla skolformer ska öka. Elevhälsan ska stärkas och det förebyggande arbetet prioriteras. Inom utbildningsnämndens verksamheter är kunskapen om hållbar utveckling och resursanvändning hög. Vi ska verka för en ny gymnasieskola som är en modern miljövänlig mötesplats. Från VT 2016 ska vi erbjuda lovskola på IM- språk i samverkan med skolnämnden. Vi ska i samverkan med andra nämnder hitta lämpliga praktikplatser för språksvaga. Utveckla Möjligheternas Mötesplats i samarbete med andra förvaltningar. Utbildningsnämnden i samverkan med socialnämnden ska aktivt försöka finna, de som varit länge i Sverige men som av olika skäl inte längre tränar språket har andelen elever på gymnasiets yrkesprogram med examen ökat till minst 85 procent. Andelen elever med grundläggande behörighet för högskolestudier på de högskoleförberedande programmen ska öka till minst 95 procent. Andelen deltagare inom Komvux med godkänt i vald/valda kurser ska öka till minst 90 procent. Nolltolerans mot mobbning och alla former av kränkningar. Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde ska, i samverkan med tekniska nämnden, andelen närproducerad mat 2019 vara minst 25 procent. Andelen ekologiska produkter ska öka under mandatperioden. Inom utbildningsnämndens ansvarsområden ska källsortering och återvinning öka. Vi ska samverka med tekniska nämnden för att få en beslutad investeringsplan 2016, som möjliggör att första spadtaget tas senast 2019 Utbildningsnämnden, Nämndplan (16)

14 Kommunens strategiska mål Nämndens slutmål Nämndens SMART-mål Samhällsbygget Enköping utvecklar ett jämlikt samhälle Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke IT som pedagogiskt verktyg ska vara en naturlig del i verksamheterna Verksamheternas medborgardialog och informationskanaler ska vara tillgängliga och formulerade på ett lättillgängligt sätt för att inkludera alla. Utbildningsnämndens verksamheter präglas av en hög kompetens för att uppmärksamma och motverka diskriminering i alla dess former. Utbildningsnämndens verksamheter och utbildningar ska syfta till att anställningsbarheten ska öka. Utbildningsnämndens verksamheter har ändamålsenliga lokaler. Utbildningsnämnden ska aktivt medverka för att Enköping blir mer attraktivt för besöksnäringen. Utbildningsnämnden ska under 2016 öka sin kunskap om samarbetet inom Mälarregionen, för alla utbildningsnämndens ansvarsområden. Verka för att nuvarande IT-strategi ska revideras i fullmäktige, för att möjliggöra tillgång till Wifi i utbildningsnämndens samtliga lokaler, senast hösten Verksamheterna ska kunna söka och utbyta viktig information i moderna mötesplatser på nätet. Inom mandatperioden utreda möjligheten till att presentera grundläggande information om nämndens alla verksamheter på de fem största språken. Samtlig personal ska läsåret genomfört utbildning för att motverka diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna Inventera, prova och utvärdera olika modeller för att få fler i arbete och/eller studier. Utbildningsnämndens kunskap ska öka genom uppföljning av programråden för att bättre kunna möta branschens och företagarnas behov. Utreda möjligheten till att erbjuda körkortsutbildning i samverkan med branschorganisationer/näringslivet. Utbildningsnämnden ska, i samverkan med tekniska nämnden, 2016 inventera behov samt anskaffa ändamålsenliga lokaler för vår verksamhet. Utbildningsnämnden ska i samverkan med tekniska nämnden vara med och bidra till utvecklingen av Enköpings hamnområde, med början Under 2016 ska kartläggning av möjligheten till ökat samarbete inom Mälarregionen genomföras. Utbildningsnämnden, Nämndplan (16)

15 6 Planerings- och utvärderingsprocess Se 3.1. Utbildningsnämnden, Nämndplan (16)

16 7 Ekonomi Budget Budgetramen för 2016 uppgår till kr ( kr för 2015). Volymer Volymerna i budget 2016 är baserade på rådande volymer hösten Budget per verksamhet Utbildningsnämnden Budget 2016 Åa lärare Åa assistenter Åa övriga Åa elevhälsa Åa SYV Åa bibliotek Gymnasieskola (450*) -153,0 115,6 8,1 8,9 6,3 5,8 2,0 Gymnasiesärskola (453*) Grundläggande vuxenutbildning (470*) Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutb (472*) -14,6 7,7 12,7 0,2-2,2 3,0 0,2-10,1 8,1 1,5 2,5 Lärvux (474*) -0,9 1,1 0,1 SFI (476*) -3,9 11,8 1,1 Yrkeshögskola (475*) 0,0 2,1 Arbetsmarknadsåtgärder (61*) Flyktingmottagande (60*) -6,0 11,0 0,6 9,7 Gemensam OH (480*) -6,8 5,2 Nämnd (1*) -0,6 Nettobudget -197,4 Utbildningsnämnden, Nämndplan (16)

Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN091008 118. Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN091008 118. Utbildningsnämnd Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 Beslut UN091008 118 1 Övergripande beskrivning av organisation Utbildningsnämnden har det övergripande politiska ansvaret och utbildningsförvaltningen har det övergripande

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/1215. SID 1 (8) 2009-04-23 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2008-05-14 Urval och

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen Uppdraget Stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft Underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv Förstärka den nationella kompetensförsörjningen Matchning vad är

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Program 13.15 Apl i styrdokumenten 14.00 Gruppdiskussion och

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), telefon 0725-82 81 74 Ärende

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun Revisionsrapport Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten Botkyrka kommun Henrik Fagerlind Sofia Regnell Marta Rivelis Innehåll 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Gymnasieplan Skurups kommun

Gymnasieplan Skurups kommun 1 Gymnasieplan Skurups kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-13 312 2 Gymnasieplan Gymnasieplanen anger Skurup kommuns målsättning och ambitioner för den gymnasiala utbildningen, gymnasiesärskolan

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Integration Nummer 4 December 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor God jul och gott nytt år! Sfi med ökad individualisering och flexibilitet Alvesta kommun - Mottagning för framtiden

Läs mer

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda Promemoria Utbildningsdepartementet Utbildning för bättre etablering 1. Bakgrund Antalet barn i Sverige förväntas enligt SCB:s prognoser att öka under kommande år. Från att ha legat stabilt strax över

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Utbildning för nyanlända i gymnasieålder diskussionsunderlag från SKL:s kansli

Utbildning för nyanlända i gymnasieålder diskussionsunderlag från SKL:s kansli 2016-05-26 1 (12) Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Åsa Ernestam Karin Hedin Utbildning för nyanlända i gymnasieålder diskussionsunderlag från SKL:s kansli De senaste åren har gymnasieskolan

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012.

2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044. Målindikator 2013. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012. Målindikator 2014 84,2. år 2012. 2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044 Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Det övergripande strategiska et för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gävle är att medverka till

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen Masugnen - rustar människor för jobb Innehållsförteckning 1. ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MASUGNEN 4 1.1. INRIKTNINGSMÅL 2014-2016 4 2. VERKSAMHETSMÅL

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Gymnasieskola och vuxenutbildning

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Gymnasieskola och vuxenutbildning MÖJLIGHETERNAS TÄBY Gymnasieskola och vuxenutbildning Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? Täby har cirka 2 800 gymnasielever och sex gymnasieskolor. Åva gymnasium med omkring 1 200 elever

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland Avsikt Den här överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-01-26

Sammanträdesdatum 2016-01-26 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sammanträdets plats och tid: KUNSKAPENS HUS Sammanträdeslokal: sal 1051 Tisdagen den 26 januari 2016 kl.18.30

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden PRESSMEDDELANDE 2014-10-02 Från Skolverkets hemsida www.skolverket.se Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden 75 procent av ungdomarna som har fått slutbetyg med behörighet till högskolan

Läs mer

Nämndplan 2013. Utbildningsnämnden 2013

Nämndplan 2013. Utbildningsnämnden 2013 Nämndplan 2013 Utbildningsnämnden 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 4 3 Övergripande strategier för att förbättra verksamhetens resultat / ständiga

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen i Nybro Arbetsförmedlingen erbjuder ungdomar särskilda insatser och program för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden. Vilka

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (14) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning... 3 1.1 Slutsatser

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Barn och ungdomar ska få känna glädje och stolthet över sin uppväxt i Eksjö kommun! Fastställt av kommunfullmäktige 2010-12-20, 75 Innehållsförteckning Inledning...1

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Utbildningsnämnden Beslutsdatum 2012-11-21 Ansvarig sektor kultur och fritid Sektor utbildning, Gäller för Förskola,

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 För att skapa fler vägar till jobb för unga föreslår regeringen ett ungdomspaket på 2,2 miljarder kronor

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Utbildning och kunskap, 2016-02-09 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se Utbildning och kunskap Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan Skolans

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan 1 (9) Elever med heltäckande slöja i skolan Inledning Frågan om möjligheten för en elev att bära religiös klädsel i skolan i form av heltäckande slöja (burqa eller niqab) har aktualiserats i samband med

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet augusti 2010- juni 2011 Detta är Westerlundskas verksamhetsplan och samtidigt dess strategiska plan. Planen har två delar. Del I är en allmän beskrivning av

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Nytt kunskapslyft för fler jobb

Nytt kunskapslyft för fler jobb 2014-08-22 PM Nytt kunskapslyft för fler jobb Vallöften Det finns ett absurt fenomen i Sverige. Samtidigt som 400 000 människor går arbetslösa hittar många företag inte utbildad arbetskraft att anställa.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering Kvalitetsredovisning Varje kommun är skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolverksamhet.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer