Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN Utbildningsnämnd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN091008 118. Utbildningsnämnd"

Transkript

1 Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 Beslut UN Övergripande beskrivning av organisation Utbildningsnämnden har det övergripande politiska ansvaret och utbildningsförvaltningen har det övergripande ansvaret för verksamheten. I utbildningsförvaltningens regi finns gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, Vuxenutbildningscentrum, Komvux inklusive Svenska för invandrare (SFI), Kvalificerad Yrkesutbildning som övergår till Yrkeshögskola (YH), Integrationsenhet och Arbetsmarknadsenhet. 1.1 Organisationsskiss Utbildningsnämnd Förvaltningschef IT Kansli li Integrations -enheten Arbetsmarknadsenheten (AME) Kvalificerad Yrkesutbildning (inom YH) Vuxenutbildningscentrum (VUC) Komvux SFI Westerlundska Gymnasiet (WGY) 1.2 Kunder I vidare mening är arbetslivet i Enköping kunder i det samarbete som sker på alla nivåer i förvaltningens verksamhet. Gymnasiets kunder är elever som genomför sin utbildning på Westerlundska gymnasiet samt deras vårdnadshavare. Blivande kunder är grundskolans elever och deras vårdnadshavare. VUCs kunder är de kommuninvånare som saknar eller behöver komplettera gymnasieutbildning, grundskolekompetens och /eller svenska för invandrare (SFI). Till VUC:s kunder hör även kommuninnevånare som vill satsa på en yrkesutbildning eller vill läsa universitets/högskolekurser på distans. Komvux kunder är de vuxenstuderande som behöver komplettera tidigare studier med grundläggande- och gymnasiebehörighet, samt invandrare/flyktingar som behöver lära sig svenska. YH:s kunder är studenter med stor åldersspridning, skiftande yrkesbakgrund som vill satsa på en (ny) yrkeskarriär och som, geografiskt, kommer från hela landet. 1

2 YH:s kunder är också de företag som är knutna till respektive utbildnings ledningsgrupp och som är i behov av ny yrkeskompetens. AMEs kunder är arbetslösa ungdomar i kommunen upp till 20 år, ungdomar från gymnasiets individuella program som är i behov av arbetsplatsutbildning och elever som hoppat av nationellt program samt ungdomar som önskar feriearbete. AME:s kunder är också SFIstuderande som ska genomföra praktik samt långtidsarbetslösa som är inskrivna i Jobb- och utvecklingsgaranti. Integrationsenhetens kunder är nyanlända flyktingar som väljer att bosätta sig i Enköpings kommun. 1.3 Verksamhetsidé / uppdrag Westerlundska gymnasiet genom studierna ska eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor med stor framtidstro som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Integrationsenheten genom ett innehållsrikt introduktionsprogram ska nyanlända flyktingar få grundläggande kunskaper som möjliggör att komma ut i egen försörjning. Arbetsmarknadsenheten ska erbjuda alla ungdomar upp till 20 år som inte studerar på nationellt program alternativ och årligen anordna feriearbete för kommunens ungdomar. På uppdrag av Arbetsförmedlingen ska AME anordna sysselsättning för personer inom Jobb och utvecklingsgaranti. AME ska även anordna praktikplatser för SFI-studerande. Komvux, VUC och YH verksamheterna ska hjälpa till med att minska utbildningsklyftorna i samhället genom att erbjuda flexibla möjligheter till livslångt lärande för vuxna. Utbildningsinsatserna ska hålla god kvalitet och anpassas till arbetsmarknadens behov. Verksamheterna ska snabbt kunna anpassa sig till förändringar och nya villkor i samhället. 1.4 Vision Vår verksamhet ska ge kunskaper för framtiden. Gemensamt arbetar vi för att minska utanförskapet och skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Framtidens tillväxt kommer att skapas av människor som har lust, mod och vilja att förverkliga sina idéer. Individer som tror på sig själva och sina möjligheter att själva eller tillsammans med andra, våga utveckla och förändra sin tillvaro kommer att vara de som driver utvecklingen framåt. Entreprenörskap är ett förhållningssätt. Det är lika nödvändigt med entreprenörer i socialt och kulturellt arbete som i näringslivet! Därför ska alla inom Utbildningsförvaltningens område ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden och ges möjligheter att utveckla sig till entreprenörer i sina egna liv. 1.5 Värdegrund Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom nämndens ansvarsområde ska visa aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 2

3 2 Övergripande strategier för att förbättra verksamhetens resultat / ständiga förbättringar. 2.1 Kvalitetssäkringsprocess Gymnasieskolan och Komvux gör varje år en skriftlig kvalitetsredovisning. Redovisningen är ett led i den ständigt pågående uppföljningen och en utvärdering av verksamheten. Övriga verksamheter gör kvalitetsredovisningar mot respektive myndighet. Utvärderingar sker också kontinuerligt inom verksamheterna. 2.2 Processen att göra medarbetare delaktiga i att aktivt arbeta mot mål/ resultat. Utbildningsnämnden skriver sin plan utifrån statliga och kommunala styrdokument. Utbildningsförvaltningen har påbörjat en struktur för arbetet med målstyrning där respektive nivå ska se målen på den övre nivån som krav. Målsättningen är att samtliga enheter ska ha en verksamhetsplan under Arbetslagen inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen utgår från verksamhetsplaner där målen i nämndens plan är krav på dessa enheter. Arbetslagen utgår från enheternas verksamhetsplaner och skriver teamkontrakt. Varje nivå har möjlighet att göra en prioritering bland kraven. Denna prioritering ska godkännas av närmaste chef. På detta sätt gör respektive nivå målen till sina egna, vilket gör medarbetarna delaktiga i arbetet att nå måluppfyllelse. Nedanstående bild visar hur målen i verksamhetsplanen är kopplade till varandra. De uppåtgående pilarna visar hur uppföljning och utvärdering sker. 3

4 3 Krav på förvaltningen 3.1 Statliga styrdokument Skollag Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Förordningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare Läroplan för de frivilliga skolformerna Skolverkets författningssamling Allmänna råd om statens ersättning för flyktingmottagande FN:s Barnkonvention Lag och förordning för Jobb och utvecklingsgaranti Lag och förordning för Yrkeshögskolan 3.2 Kommunala styrdokument Kommunallag Enköpings kommuns skolplan Vision 2015 Kommunala policys och riktlinjer Kommunfullmäktiges långsiktiga mål: 1. Enköpings kommun skall år 2015 ha invånare i enlighet med visionsdokumentet timmarsservice med interaktiva tjänster skall utvecklas som ger kommuninvånarna bättre service och insyn. 3. Det aktiva näringslivet vidareutvecklas och ger minst 750 nya jobb. 4. Enköping skall vara bland de 20 främsta kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking. 5. Ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte skall bedrivas genom aktivt nationellt och internationellt arbete. 6. Enköping skall vara en känd besöks- och etableringsort. 7. Fler kommunala verksamheter skall konkurrensutsättas, vilket kan ske genom utmaningsrätt. 8. Enköpings kommun skall ha en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. 9. Enköpings kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare med anställda som har ett tydligt medborgarfokus och hög servicegrad. 10. Enköpings kommun arbetar aktivt för en minskad sjukfrånvaro bland sina medarbetare. 11. Enköpings kommun skall fortsätta att utveckla sin miljöprofil och kommunen skall aktivt genomföra sin del av Enabygdens Dessutom finns mål riktade specifikt till utbildningsnämnden (redovisas under punkt 4): Vad betyder de kommunala styrdokumenten för nämnden/förvaltningen? Visionsdokumentet pekar på att Enköpings kommun ska ha invånare år Antal invånare ska öka med ca invånare från 2009 samtidigt som befolkningsprognosen visar 4

5 på att det är ca 330 stycken färre elever på gymnasiet Detta innebär att gymnasieskolan bör klara denna befolkningsökning i befintliga lokaler. Efterfrågan på vuxenutbildning kan däremot komma att öka under de närmaste åren. KF:s långsiktiga mål ställer krav på att verksamheten kan hitta tydliga alternativ till gymnasiestudier, fler elever som lämnar gymnasiet ska ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Attraktiviteten och kvaliteten ska ha en sådan nivå att 90% väljer att studera i Enköping. En tydlig satsning på de nyanlända flyktingarna ska göras i form av studier och praktik för att underlätta etableringen i det svenska samhället. Utbildningsnämnden ska också öka samarbetet med nämnden för För- och Grundskola med syfte att minska antalet elever som går ett fjärde år på gymnasiet. Utbildningslokalerna måste användas effektivare så att resurserna kan användas till kärnverksamheten. 3.3 Omvärldsanalys Befolkningsprognos Antal elever på Westerlundska gymnasiet läsåret (sista december 2008) var elever, därav var elever från Enköpings kommun. Dessutom gick 483 elever från Enköpings kommun hos annan huvudman. Sammantaget fanns det 1758 elever folkbokförda i Enköpings kommun i december Hösten 2009 ska, enligt befolkningsprognosen, antalet elever minska med ca 70 elever. Hösten 2010 visar befolkningsstatistiken på att antal elever vid Westerlundska gymnasiet kommer minska med ca 100 elever jämfört med hösten Hösten (år) Minskat antal elever/år i antal och (%) (jämfört med 2008) Elever som skulle studerat i hemkommunen (ca 75%) Antagande av externa elever som kommer till Enköping (127 st 2008) Totalt uppskattat antal elever på Westerl. gymn (1402st år 2008) (4,2 %) (-60) (2,7%) (-99) (2,4%) (-134) (4,3%) (-196) (4,2%) (-257) Under förutsättning att samma andel elever (ca 75%) väljer att studera i Enköping och att sökande elever från andra kommuner i motsvarande grad som nu väljer att studera i Enköping, minskar elevunderlaget med 257 elever (18,3%) år 2013 jämfört med december Statistik från Skolverket Nedan i tabellen beskrivs statistik från Skolverket över betygsgenomsnitt för hela Westerlundska gymnasiet och andel elever (%) som är behöriga till högskola åren

6 År Betygsmedelvärde (alla program) Andel elever (%) behöriga till högskola Wgy Riket Wgy Riket ,4 13,3 61,1 80, ,2 13,7 78,1 84, ,1 13,8 77,0 85, ,7 14,0 80,3 89, ,1 14,1 86,0 89, ,4 14,1 87,0 88, ,5 14,1 86,7 89, ,5 14,1 86,7 88, ,9 14,0 91,6 88,9 Arbetet med att höja betygsmedelvärdet till minst samma nivå som riksgenomsnittet ska fortsätta. Andel behöriga till högskolan ska uppgå till 92 % under Arbetsmarknad Trender/fenomen: Ökad arbetslöshet innebär generellt att antalet studerande inom kommunal vuxenutbildning samt antalet inskrivna inom Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsområde ökar. Regeringen framhåller vuxenutbildningens betydelse genom en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå kallad Yrkesvux och ökat antal utbildningsplatser inom Yrkeshögskolan. Yrkesvux är en tidsbegränsad satsning som pågår 2009 till 2011 där syftet är att motverka brist på yrkesutbildade personer. Målet är att nå grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning och som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Yrkesvux och Yrkeshögskolan finansieras med riktade statsbidrag. Nämnden anser att det är viktigt att våga tänka nytt, att våga ifrågasätta, t.ex. vilka gymnasieprogram som ska erbjudas i egen regi. Är det mer ekonomiskt hållbart att ibland låta elever delta i utbildning i andra kommuner? Vilka program ska erbjudas för att få en gymnasieskola med så hög kvalitet som möjligt? Ny gymnasieskola Gy 2011 Regeringen föreslår en rad förändringar i gymnasieskolan i prop. Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop 2008/09:199). De viktigaste förändringarna jämfört med det nuvarande gymnasiet blir: Högre behörighetskrav till gymnasiet Mer tid för yrkesämnen, mindre för allmänteori, på yrkesprogrammen Kommunernas och elevernas valfrihet stramas upp Yrkesexamen och högskoleförberedande examen införs Lärlingsutbildning införs och blir sökbart direkt (i åk 1) även om programmet inte erbjuds skolförlagt Historia blir obligatoriskt Skärpta krav för grundläggande högskolebehörighet Trender och fenomen: Propositionen siktar mot renodlade och mer åtskilda högskoleförberedande program och yrkesprogram samt till ett lärlingsalternativ kopplat till respektive yrkesprogram. Kraven för att komma in på gymnasiet respektive högskolan kommer att skärpas. 6

7 Utmaningar: Förändringen i programstruktur kan innebära krav på flytt av vissa program. Samverkan med arbetslivet och andra avnämare måste intensifieras. Det regionala samarbetet måste vidareutvecklas. Konkurrensläget Hösten 2009 finns ingen gymnasiefriskola i Enköping men flera i närområdet, främst i Uppsala och Västerås. Frisök, dvs elevernas rättighet att söka till andra kommunala gymnasieskolor, har ökat elevernas valfrihet och rörlighet. Minskande elevkullar innebär också en ökad konkurrens om eleverna. Genom att behålla den höga kvaliteten och kommunicera den än tydligare kan Westerlundska gymnasiet vara ännu mer konkurrenskraftigt. Kvalitetsredovisning för WGY läsåret 2007/2008 Fler alternativ till det traditionella gymnasiet behövs. Westerlundska gymnasiet behöver förbättra genomströmningen, samt höja behörighetsnivån och betygsnivån. Ett viktigt verktyg är att fortsätta arbetet med samlade studiemiljöer och lärararbetslag med en hög andel kompetenta, behöriga lärare. Skolinspektionsrapport våren 2009 Skolan fick totalt sett ett bra betyg men följande förbättringsområden kräver åtgärder: Programmen och enskilda lärare agerar inte enhetligt vad gäller elevsyn och värdegrundsfrågor Fler elever borde få sitt förstahandsval tillgodosett För lågt ställda förväntningar framför allt på elever på yrkesförberedande program Skolans åtaganden i Åtgärdsprogrammen behöver bli tydligare 25% av eleverna saknar slutbetyg efter fyra år och mer än 50% har inte fått G i alla ämnen efter fyra år Westerlundska gymnasiet behöver arbeta mer med en gemensam värdegrund, höja förväntningarna på eleverna på de olika yrkesprogrammen. Sträva efter att ge fler elever deras förstahandsval samt arbeta för att förbättra elevernas studieresultat. Gymnasieelevernas förkunskaper Vid höststart 2008 jämfördes eleverna i åk 1 med den 9-gradiga Stanine-skalan; 20% av eleverna hade ett värde på 1-3 när det gällde Rättstavning och 17% när det gällde Läsförståelse. Beredskapen måste vara hög för att hantera elever med bristande förkunskaper, både på nationella program och på Individuella programmet. Fler alternativ till traditionella gymnasiestudier krävs för att erbjuda en genväg ut i yrkeslivet genom praktik (exp Enachansen). Samarbetet med grundskolan förstärks. Elever med särskilda behov Elever med funktionshinder kan kategoriseras i två huvudgrupper; särskoleelever och elever på nationella program. Elevernas behov kartläggs vid överlämning från grundskolan till gymnasiet, därefter görs behovs- och resursinventering.ambitionen måste vara att anordna fler praktiska inriktningar inom gymnasiesärskolan. Utredning om nyanländas arbetsmarknadsetablering och Asylutredningen Regeringen har beslutat om att tillsätta utredning med uppdrag att se över samt ge förslag på framtida utformningen av asylmottagande och flyktingmottagande. Detta har resulterat i två utredningar: Egenansvar med professionellt stöd; Utredning om nyanländas 7

8 arbetsmarknadsetablering SOU 2008:58 samt Aktiv väntan - asylsökande i Sverige; Asylutredningen SOU 2009:19. Övergripande ansvar för flyktingmottagande ligger på kommunnivå. Utredningen föreslår att ansvaret för introduktion flyttas över till en statlig myndighet. Den ändrade ansvarsfördelning innebär att kommunernas uppdrag upphör att gälla från och med juni Förvaltningen behöver utveckla samarbete med den myndighet som ska ta över ansvaret för flyktingmottagande. Nämndens ansvar för flyktingmottagningen går över till staten. Utredningen föreslår vidare att kommunerna ska åläggas ansvar för svensk undervisning, praktik och annan sysselsättning för asylsökande. Det ställer krav på kommunerna att utöka antal utbildnings- och praktikplatser samt samarbete med näringslivet, frivilliga organisationer, invandrarföreningar, Migrationsverket m fl. Regionaliserad yrkesutbildning Det är flera olika faktorer som talar för en framtida regionalisering av yrkesutbildning: Det har bildats en nationell lärlingskommitté i väntan på nationella programråd. Det diskuteras även om en ev regional nivå. Alltfler branscher jobbar med olika former av regional samverkan i form av olika college. Det handlar om vård- och omsorgscollege, teknikcollege, servicecollege och naturbrukscollege. Just nu diskuteras att jobba fram ett koncept för barn- och fritidscollege. Inom många traditionella branscher tex bygg- och måleribranschen finns sedan många år fungerande regionala samverkansorgan kring yrkesutbildning. Yrkestävlingarna Yrkes-SM förutsätter mer och mer en regional samverkan. 3.4 Prioriterade krav under 2010 Kommunfullmäktiges mål för 2010 är nämndens prioriterade krav. 4 Övergripande mål för nämnden Förklaring av begreppen slutmål och SMART mål Slutmål: Något som är vagt uttryckt och som någon gång ska uppfyllas / förverkligas. Något mycket specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt som ska uppnås! Ett SMART-mål är ett operationaliseratslutmål som ska uppfylla SMART-kriterierna. Kommunfullmäktiges mål riktade specifikt till utbildningsnämnden: Slutmål 1 Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. - Minst ett alternativ utöver Enachansen och Röda villan skall erbjudas under Alla ungdomar i målgruppen skall kontaktas personligen en gång per termin (Målgrupp är alla som inte är inskrivna på något gymnasieprogram) - En metod för att mäta måluppfyllelse skall tas fram före 2010 års utgång Slutmål 2 Alla lärare skall vara behöriga skall 100 % av kärnämneslärarna vara behöriga skall behörighetsgraden öka med 10 procentenheter för karaktärsämneslärarna från 80 % till 90% 8

9 - En kompetensutvecklingspolicy skall tas fram under 2010 Slutmål 3 Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: 2008, 88 % 2009, 90 % 2010, 92 % - Målet för 2010 är att 92 % skall ha högskolebehörighet. - Samarbete och samverkan inom utbildningsnämndens ansvarsområde skall öka. Mätmetod: Förvaltningschefens bedömning skall alla yrkesinriktade program ha fungerande programråd. Mätmetod: Respektive rektors bedömning - Elevernas närvaro i skolan skall öka Mätmetod: Statistik Skola 24, 2008 års kvalitetsrapport - Eleverna i åk 3 ska juni 2010 ha bättre betyg i jämförelse med rikssnittet än eleverna i åk 9 Mätmetod: Jämförelse - Vi blir den kommun inom Enköpings upptagningsområde som är bäst att få alla elever godkända i matte Mätmetod: Jämförelse med Håbo, Strängnäs, Sala, Uppsala, Västerås och Stockholm Slutmål 4 Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping. Förslag - Målet för 2010 är 75 %. - Målet 2010 är att antalet skall öka från 87,2% till 88 % att elever får sitt förstahandsval tillgodosett - Ingen elev inom Utbildningsnämndens ansvarsområde skall känna oro för att gå till skolan. Mätning sker genom årlig enkät. Dessutom skall en strategi och ett åtgärdsprogram för att elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete mer utförligt integreras med den övriga pedagogiska verksamheten arbetas fram under Inom de områden det är möjligt skall våra utbildningar vara certifierade enligt Collegemodellen eller annan vedertagen modell - Ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte skall bedrivas genom aktivt nationellt och internationellt arbete Mätmetod: Förvaltningschefens bedömning - Elevinflytanden stärks Mätmetod: Utbildningsnämnden frågar Elevrådet, årlig enkät Slutmål 5 Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras. - Under 2010 skall orsaker klarläggas vad som gör att elever går ett fjärde år - Antal fokusområden i nuvarande samarbete skall utökas utöver nuvarande; Matte, Idrott och hälsa samt Barn i behov av särskilt stöd Slutmål 6 60 % av de nyanlända flyktingarna har lärt sig svenska inom tre år och har börjat studera vidare eller kommit in på arbetsmarknaden. 9

10 - Målet 2010 är att 60 % av de nyanlända flyktingarna skall ha lärt sig svenska Mätmetod: Målet skall mätas mot den individuella studieplanen - Målet 2010 är att 45 % av de nyanlända flyktingarna skall ha börjat studera vidare eller kommit in på arbetsmarknaden - Alla nyanlända flyktingar erbjuds en svensk värdperson under introduktionsperioden - 70 SFI-elever deltar på språk- och yrkespraktik Utbildningsnämndens egna formulerade mål: Slutmål 7 Skapa möjligheter för flexibelt och livslångt lärande, både närlärande och via distans i ett utbud med stor valfrihet. - Under 2010 skall en plan för hur det övergripande målet skall nås, tas fram - Minst två utbildningar med inriktning på de gröna näringarna och cleantech - Starta minst en yrkesutbildning för kortutbildade - Samverkan med arbetslivet skall ökas Mätmetod: Förvaltningschefens bedömning - Antalet yrkesutbildningar för vuxna skall ökas - Under 2010 skall arbetet med entreprenörskap drivas så att samtliga, såväl elever som anställda, förstår vad entreprenörskap innebär för den egna situationen och dessutom har påbörjat resan mot ett entreprenöriellt förhållningssätt. Målet mäts genom förvaltningschefens bedömning grundat på utvecklingssamtal med elever och anställda Slutmål 8 Skapa möjligheter för arbetssökande till inträde och återinträde på arbetsmarknaden % av deltagarna i Enachansen får arbete eller börjar studier efter avslut - Samtliga deltagare anvisade från Arbetsförmedlingen skall ha en meningsfull sysselsättning och ha förbättrat sina chanser till återinträde på arbetsmarknad eller för studier Mätmetod: Enkät - Arbetsmarknadsenheten skall ha beredskap för att ta emot det ökande antal deltagare i Jobb och utvecklingsgarantin Mätmetod: Förvaltningschefens bedömning - Samtliga elever som hoppat av ett nationellt program skall ha en meningsfull sysselsättning i väntan på nystart av studier Mätmetod: Enkät - Alla ungdomar som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret skall identifieras och kontaktas samt erbjudas stöd och hjälp feriearbeten anordnas Återinföra Enköpingsmodellen 2010 Bilaga: Ekonomi 10

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016 Beslut UN 2015-12-10 Nämndplan 2016 Utbildningsnämnden 2016 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Verksamhetsplan för Utbildningsförvaltningen år 2008 antagen av Utbildningsnämnden 2007-10-25 83

Verksamhetsplan för Utbildningsförvaltningen år 2008 antagen av Utbildningsnämnden 2007-10-25 83 UN2007/112 Verksamhetsplan för Utbildningsförvaltningen år 2008 antagen av Utbildningsnämnden 2007-10-25 83 Inledning Arbetet med att ta fram Verksamhetsplanen för 2008 startade med två dagars diskussioner

Läs mer

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet

Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet augusti 2010- juni 2011 Detta är Westerlundskas verksamhetsplan och samtidigt dess strategiska plan. Planen har två delar. Del I är en allmän beskrivning av

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun

Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisning 2003 i Lysekils kommun Kvalitetsredovisningen inriktas mot sju områden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Nytt kunskapslyft för fler jobb

Nytt kunskapslyft för fler jobb 2014-08-22 PM Nytt kunskapslyft för fler jobb Vallöften Det finns ett absurt fenomen i Sverige. Samtidigt som 400 000 människor går arbetslösa hittar många företag inte utbildad arbetskraft att anställa.

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Gymnasieplan Skurups kommun

Gymnasieplan Skurups kommun 1 Gymnasieplan Skurups kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-13 312 2 Gymnasieplan Gymnasieplanen anger Skurup kommuns målsättning och ambitioner för den gymnasiala utbildningen, gymnasiesärskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun Revisionsrapport Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten Botkyrka kommun Henrik Fagerlind Sofia Regnell Marta Rivelis Innehåll 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan 1 (9) Elever med heltäckande slöja i skolan Inledning Frågan om möjligheten för en elev att bära religiös klädsel i skolan i form av heltäckande slöja (burqa eller niqab) har aktualiserats i samband med

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsförvaltningen. Bildningsstaden Borås Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Utbildningsförvaltningen Bildningsstaden Borås Faställt av: Utbildningsnämnden Datum: 26 oktober 2010 För revidering ansvarar: Utbildningsnämnden, förutom

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Skolplan/utbildningsstrategi för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2008-05-21, 47 Kommunens mål är att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa utbildningsverksamhet. Den ska präglas av Kunskap Frihet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Nämndplan 2009. Utbildningsnämnden

Nämndplan 2009. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden UN2008/88 Nämndplan för Utbildningsförvaltningen år 2009 antagen av Utbildningsnämnden 2008-10-23 101 Del 1. Beskrivning 1.1 Ansvarsområde: Nämndens ansvarsområde omfattning framgår

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/1215. SID 1 (8) 2009-04-23 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2008-05-14 Urval och

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 2008-06-10 Margrethe Kristensson Mikael Johansson 1 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen Vad är svenskundervisning för

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Barn och ungdomar ska få känna glädje och stolthet över sin uppväxt i Eksjö kommun! Fastställt av kommunfullmäktige 2010-12-20, 75 Innehållsförteckning Inledning...1

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Utbildning och kunskap, 2016-02-09 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se Utbildning och kunskap Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan Skolans

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Gymnasieskolan inkl. högre studier Kvalitetsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014

Gymnasieskolan inkl. högre studier Kvalitetsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Gymnasieskolan inkl. högre studier Kvalitetsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Kvalitets- och årsredovisning Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Nämndplan 2013. Utbildningsnämnden 2013

Nämndplan 2013. Utbildningsnämnden 2013 Nämndplan 2013 Utbildningsnämnden 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 4 3 Övergripande strategier för att förbättra verksamhetens resultat / ständiga

Läs mer

Gymnasieexamen. För högskoleförberedande examen krävs 2500 poäng 2250 godkända poäng godkänt i sv/sva 3, en 2 och ma 1 godkänt gymnasiearbete

Gymnasieexamen. För högskoleförberedande examen krävs 2500 poäng 2250 godkända poäng godkänt i sv/sva 3, en 2 och ma 1 godkänt gymnasiearbete GY 2011 Betyg mm Ny betygsskala Kursbetyg Betygsskala A F fr o m ht 2011 Enligt betygspropositionen en ny betygsskala, (prop. 2008/09:66) Skolverket ska utfärda nationella kunskapskrav för betygsstegen

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (14) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning... 3 1.1 Slutsatser

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02

Lokal arbetsplan. för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 Lokal arbetsplan för de frivilliga skolformerna i Nordanstigs kommun 2009-06-02 1 Övergripande verksamhetsidé Åt var och en efter behov Av var och en efter förmåga 1818-1883 Verksamheten skall kännetecknas

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen Uppdraget Stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft Underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv Förstärka den nationella kompetensförsörjningen Matchning vad är

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016 Föredragningslistan är reviderad och finns filen kallelse handlingar kf 2016-04-05, bifogas även trn e- postmeddelandet om

Läs mer

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), telefon 0725-82 81 74 Ärende

Läs mer

Vuxenutbildning efter reformerna

Vuxenutbildning efter reformerna Vuxenutbildning efter reformerna Lägesbeskrivning ur SKL perspektiv Gymnasieskola, gymnasiesärskola,särvux Kompetensförsörjning Regionförbundet Västerbotten, Skellefteå 24 feb 2011 mats.soderberg@skl.se

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1 Lars Hanson 2008-01-24 Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1. En fristående vuxenutbildning (dir 2007:32, senast redovisas

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun

Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplan 2008-2010 Trelleborgs kommun Skolplanen har antagits av kommunfullmäktige 2008-02-25 på förslag av skolnämnden 2007-12-11. Utgiven av: Skolförvaltningen i Trelleborg Foto: Ingrid Wall, Susanne

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 Arbetsmarknadsförvaltningen, Masugnen Masugnen - rustar människor för jobb Innehållsförteckning 1. ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MASUGNEN 4 1.1. INRIKTNINGSMÅL 2014-2016 4 2. VERKSAMHETSMÅL

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Program 13.15 Apl i styrdokumenten 14.00 Gruppdiskussion och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Utbildningsnämnden Beslutsdatum 2012-11-21 Ansvarig sektor kultur och fritid Sektor utbildning, Gäller för Förskola,

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan

Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU3 Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan Sammanfattning I betänkandet behandlas budgetpropositionen utgiftsområde 16 (prop. 2006/07:1) såvitt avser

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering

Skolplan 2008-2010. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering Kvalitetsredovisning Varje kommun är skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolverksamhet.

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Konferens för huvudmän 19-24 aug 2009

Konferens för huvudmän 19-24 aug 2009 Konferens för huvudmän 19-24 aug 2009 Program 09.30-10.00 Registrering och kaffe 10.00-11.00 Reformhistorik Vad är på gång? Styrsystemet Gymnasiepropositionen 11.00-11.10 Bensträckare 11.10-12.00 Forts.

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer