Nytt kunskapslyft för fler jobb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nytt kunskapslyft för fler jobb"

Transkript

1 PM Nytt kunskapslyft för fler jobb Vallöften Det finns ett absurt fenomen i Sverige. Samtidigt som människor går arbetslösa hittar många företag inte utbildad arbetskraft att anställa. Sverige kan vända den utvecklingen, men då måste vi välja framtidsreformer och investeringar i mer utbildning för fler jobb inte fler stora ofinansierade skattesänkningar. Högerregeringen vill anpassa arbetsmarknaden efter dem som saknar utbildning och skapa en större låglönesektor. Vi socialdemokrater vill investera i utbildning så att människor har den kompetens som behövs på dagens och framtidens arbetsmarknad. För det krävs ett nytt kunskapslyft för fler jobb. Socialdemokraterna presenterar i dag ett nytt kunskapslyft för fler jobb i Sverige. Inom ramen för det nya kunskapslyftet föreslås sammanlagt nya helårsstudieplatser som innebär att ytterligare minst personer kommer att kunna få rätt kompetens för jobben: studieplatser vid komvux/yrkesvux studieplatser vid folkhögskola studieplatser via traineejobb i välfärden studieplatser vid Yrkeshögskolan studieplatser vid högskola och universitet Den totala investeringen uppgår till 5,6 miljarder kronor för studieplatser och studiefinansiering, varav 2,3 miljarder kronor på högskola och Yrkeshögskola.

2 2 (12) Arbetslösheten har bitit sig fast Arbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå. I dag är ungefär människor arbetslösa, vilket innebär en arbetslöshet på närmare 8 procent. Andelen arbetslösa som gått utan arbete i mer än två år har ökat från ungefär personer 2006 till över personer 2014 enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Även ungdomsarbetslösheten har ökat och pendlar i dag mellan 20 och 25 procent. Figur 1: Arbetslöshet, år Procent av arbetskraften 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5, Källa: SCB Säsongsjusterad Trend Gymnasiekompetens ett grundläggande krav på framtidens arbetsmarknad Ett tydligt mönster är att arbetslösheten drabbar olika grupper på alltmer olika sätt. Arbetslösheten är högst bland dem som saknar tillräcklig kompetens. Under de tio senaste åren har en avslutad gymnasieutbildning utvecklats till en vattendelare på svensk arbetsmarknad. Från att tidigare samvarierat med övriga gruppers arbetslöshet har arbetslösheten bland dem som saknar gymnasieutbildning ökat kraftigt under de senaste tio åren utan att vi har sett en motsvarande ökning i övriga grupper. Gymnasieexamen är i dag en nödvändighet för att kunna stå sig väl på arbetsmarknaden.

3 3 (12) Figur 2: Arbetslöshet per utbildningsnivå år Procent av arbetskraften Källa: Eurostat Eftergymnasial utbildning allt viktigare De växande utbildningskraven på arbetsmarknaden stannar inte vid gymnasiekompetens. Det blir också allt viktigare med eftergymnasial utbildning. Arbetslösheten bland unga i åldrarna år är i dag nästan 50 procent högre för de med bara gymnasieutbildning jämfört med de med en högskoleutbildning. Dessutom finns det en tydlig trend mot en ökande efterfrågan på högskoleutbildad arbetskraft. Mellan 2012 och 2030 spås behovet av högskoleutbildade att öka med cirka 20 procent, medan behovet ligger stabilt för dem med bara gymnasieutbildning och faller dramatiskt för grundskoleutbildade.

4 4 (12) Figur 3: Prognos för efterfrågan på arbetskraft per utbildningsnivå Antal Källa: Arbetsförmedlingen Trots hög arbetslöshet råder betydande brist på arbetskraft med rätt kvalifikationer. Bristen på rätt kompetens utgör ett tillväxthinder. Detta lyfter Svenskt Näringsliv fram i sin rekryteringsenkät för 2014, där det konstateras att: Vartannat företag som försöker rekrytera har svårt att hitta den kompetens de behöver, trots den höga arbetslösheten. Ett av fem rekryteringsförsök misslyckas helt. En stor utmaning är det växande behovet av yrkesutbildade, såväl med gymnasiekompetens som med högskoleutbildning. Enligt SCBs prognoser kommer det år 2030 vara en skriande brist på yrkesutbildad arbetskraft, framförallt inom vården och äldreomsorgen, men också inom industrin och servicesektorn. Kraftiga nedskärningar på utbildning under högerregeringens tid vid makten I stället för att möta de växande kunskapskraven på arbetsmarknaden med investeringar i utbildning har den moderatledda regeringen prioriterat stora skattesänkningar. I dag ser vi allvarliga problem i gymnasieskolan, färre platser inom vuxenutbildning och att allt färre får chansen att läsa vidare på högskola och universitet. Allvarliga problem i gymnasieskolan Ett allvarligt problem i den svenska gymnasieskolan är att alldeles för många elever avbryter sina studier. Andelen elever som började gymnasieskolan hösten 2008 och som hade fullföljt utbildningen inom fem år var 78,1 procent.

5 5 (12) Ungefär var tredje elev avbryter studierna helt eller behöver mer än tre år på sig att fullfölja utbildningen. De flesta studieavbrotten kommer senare i utbildningen hade tre procent av nybörjareleverna avbrutit sina studier eller gjort studieuppehåll Elever med utländsk bakgrund gör studieuppehåll i större omfattning än de med svensk bakgrund. Nästan tolv procent av nybörjarna 2010 gick ett annat program Att byta program är förknippat med längre studietid genom att eleven går om en årskurs. Figur 4: Andel elever som avslutar gymnasiestudierna per studietid Procent, antal Källa: Skolverket En oroväckande trend i gymnasieskolan är också att yrkesprogrammens attraktivitet har sjunkit dramatiskt efter regeringens förändring av gymnasieskolan 2011; Gy11. Samtidigt som det finns ett växande behov av yrkesutbildad arbetskraft har det skett en kraftig minskning i antalet sökande till gymnasieskolans yrkesprogram och lärlingsutbildningar. 1 Skolverket visar i sin statistik att de yrkesförberedande programmens andelar av nybörjarelever i gymnasiet under 2000-talet ökade fram till höstterminen När Gy 2011 infördes skedde en kraftfull minskning som fortsatte hösten I Skolverkets preliminära statistik som avser den 15 oktober 2013 fortsätter trenden att allt färre elever väljer yrkesprogram. Andelen som väljer yrkesprogram minskar 1 Skolverket (2013) 2 Skolverket (2013). Utvecklingen av lärlingsutbildningen. Rapport nr 397

6 6 (12) med ytterligare en procentenhet jämfört med föregående år. 3 Justerat för elevkullarnas minskning har yrkesprogrammen tappat nästan 25 % av sina elever sedan Figur 5: Andel nybörjarelever i gymnasieskolans yrkesprogram Procent -23% Källa: Skolverket Med Gy11 förändrades yrkesprogrammen så att de inte längre ger högskolebehörighet. De minskade möjligheterna till fortsatta studier är den största förklaringen till den flykt från yrkesprogrammen som vi sett under de senaste åren. Svenskt Näringsliv visar i en undersökning att 25 procent av de gymnasieelever som går på ett högskoleförberedande program skulle ha valt ett yrkesprogram om det gett behörighet till högskolan. 4 Utbildningsministern har därefter föreslagit att sänka kunskapsambitionerna ytterligare genom förslag om ettårsgymnasium helt utan teoretiska ämnen. Antalet lärlingar har också minskat: antalet lärlingar halverades mellan 2010 och 2012 från cirka 3600 till cirka Hela 40 procent av dem som gick i årskurs 1 höstterminen 2011 hade hoppat av ett år senare. Dåligt rykte, kvalitetsbrister, oro för stängda dörrar till högskolan, och brist på stöd från branschorganisationerna är några troliga orsaker som Skolverket lyfter fram till att allt färre väljer lärlingsformen. 6 3 Skolverket (2013) 4 Svenskt Näringsliv, , presentation i riksdagen. 5 Det finns flera sätt att redovisa lärlingar. Här avses statsbidragslärlingar det vill säga de data som kan hämtas ur statsbidragsansökningarna. 6 Skolverket (2013)

7 7 (12) Nedskärningar på vuxenutbildning Komvux som utbildningsform krymptes kraftigt under åren 2007 och 2008 för att sedan byggas ut under åren därefter när krisen medfört ett kraftigt ökat söktryck. Därefter har volymerna åter minskat. Sedan 2006 har antalet platser minskat med 16 procent trots att befolkningen ökat med ungefär 5 procent under samma period, och arbetslösheten i dag är betydligt högre än Figur 6: Komvux (inklusive yrkes- och lärlingsvux) Antal heltidsstuderande % Källa: Skolverket/SCB Figur 7: Statligt stöd till yrkesutbildning inom komvux Antal helårsplatser platser per kommun Lärlingsvux Yrkesvux m.m.* Källa: Budgetpropositionen för 2014 Hösten 2012 uppgav 10 procent av kommunerna att de kunnat tillgodose efterfrågan på yrkeskurser inom yrkesvux var motsvarande andel 36 procent. Tre av fyra kommuner pekar på bristande ekonomiska resurser som orsak till det otillräckliga utbudet av relevanta kurser.

8 8 (12) I detta läge planerar regeringen omfattande nedskärningar i det statliga stödet till yrkesvux. Från att finansierat nästan platser 2013 ska det statliga stödet sänkas till 375 platser Samtidigt halveras volymen i lärlingsvux. Om högerregeringen får bestämma kommer det år 2016 att finns sammantaget 2375 platser kvar på den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Det betyder ungefär 8 platser per kommun. Färre får chansen att läsa vidare Figur 8: Kraftig minskning av antalet platser i högskolan sedan 2010 Antal utbildningsplatser Källa: Universitetskanslersämbetet Under de senaste åren har vi sett en kraftig minskning av antalet utbildningsplatser på universitet och högskolor och enligt prognoserna kommer utvecklingen att fortsätta. Det innebär att en allt mindre andel unga kan gå vidare till högskolestudier. Figur 9: Allt färre ges möjlighet att studera Procentuell förändring % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -7% Förändring antal studieplatser Källa: Universitetskanslersämbetet, SCB, UHR +5% Förändring antal åringar +15% Förändring antal förstahandssökande Efterfrågan på högskoleplatser är dock inte konstant, utan förändras i takt med den demografiska utvecklingen och förändrat söktryck. Mellan 2010 till 2014 sjönk

9 9 (12) antalet högskoleplatser med sju procent, men under samma period ökade antalet åringar med 5 procent och antalet sökande till högskolan med 15 procent. Söktrycket till högskolor och universitet är nu det högsta någonsin. Det innebär en hårdare konkurrens om färre platser och att möjligheten att bli antagen till en utbildning har minskat. Tyvärr har inte heller Yrkeshögskolan prioriterats tillräckligt. I dag avslås två av tre ansökningar om att starta utbildningar. Det vanligaste skälet till att ansökan avslagits är för att det saknas pengar. Samtidigt ökar antalet sökande som vill studera på Yrkeshögskolan och är nu 4,4 per utbildningsplats. Sverige tillhör inte kunskapstoppen Figur 10: Andel högskoleutbildade i topp 20 OECD-länder Procent 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 63,8 58,7 56,7 47,2 46,9 46,8 46,6 46,0 45,0 44,6 43,1 43,0 42,9 42,5 41,3 39,8 39,8 39,4 39,4 39,2 Källa: OECD För att möta den allt hårdare globala konkurrensen sätter land efter land upp ambitiösa mål för att öka andelen högskoleutbildade. Detta gäller inte bara de växande ekonomierna i Asien och Sydamerika, utan även i EU. Sverige har de senaste åren gått åt motsatt håll. När Sverige inom ramen för Europa 2020 skulle sätta ett mål för andelen åringar med minst två års eftergymnasial utbildning satte regeringen ett mål på procent ett mål som redan är uppnått. Det leder till att utbildningsnivån i Sverige kommer att försämras i förhållande till andra länder. Vi är nu det enda land i världen som sänker våra utbildningsambitioner och redan i dag har tolv andra OECD-länder en större andel högskoleutbildade unga än Sverige. Dessutom har vi fortfarande en social snedrekrytering till högskolan. Det är betydligt mindre sannolikt att personer från hem med låg utbildningsnivå påbörjar högskolestudier än personer från akademikerhem. Sannolikheten att påbörja högskolestudier är nio gånger större för de med högskoleutbildade föräldrar jämfört

10 10 (12) med de med förgymnasialt utbildade föräldrar. Vi kan också se att andelen studenter vars föräldrar har kort utbildning (mindre än 3 år på gymnasium eller förgymnasial) har minskat sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Den sociala snedrekryteringen har således ökat. Goda resultat av 1990-talets kunskapslyft Socialdemokraternas forskningskommission lyfter fram flera utvärderingar av effekten av 90-talets satsningar på vuxenutbildning. Stenberg och Westerlund 7 fann att arbetsinkomsten för deltagare i 90-talets särskilda komvuxsatsningar ökade med i genomsnitt 14 procent för män och 23 procent för kvinnor. Vidare har satsningar på vuxenutbildning visat sig vara effektiv jämställdhetspolitik. En studie från IFAU har nyligen redovisat att bland lågutbildade kvinnor med små barn fick de som deltog i särskilda satsningar på komvux och yrkesvux under 90-talet högre löneinkomster än de som inte gjorde det. Fem år efter att utbildningen startade var deltagarna sysselsatta i högre grad. Efter ytterligare ett år var deltagarnas sysselsättningsgrad 10 procentenheter högre än sysselsättningsgraden bland dem som inte deltagit i utbildningen. Tre år efter att de börjat på utbildningen tjänade deltagarna mer än icke-deltagarna. 8 Att investera i ett kunskapslyft för att stärka arbetskraftens kompetens var en av Socialdemokraternas forskningskommissions tydligaste rekommendationer. Nytt kunskapslyft för fler jobb Högerregeringens sätt att adressera arbetslöshetsproblemet är att verka för sänkta lägstalöner och att stimulera tillväxt i branscher där jobb med låga kvalifikationskrav är vanligt förekommande. Socialdemokraterna väljer en annan väg för Sverige. Vi vill möta dagens och framtidens arbetsmarknad genom kraftfulla investeringar i utbildning. Inte bara för att nå EUs lägsta arbetslöshet år 2020 utan också för att säkra Sveriges position som kunskapsnation i den globala ekonomin. Det räcker dock inte att, som under 1990-talets kunskapslyft, fokusera på grundskole- och gymnasieutbildning. I dag är utmaningarna nya och utbildningskraven på arbetsmarknaden högre. Mot denna bakgrund kommer vårt nya kunskapslyft att inte bara innehålla grundskole- och gymnasieutbildning, utan också högskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Sammanlagt vill vi investera 5,6 7 Stenberg, A och O Westerlund (2008), Does comprehensive education work for the long-term unemployed? Labour Economics 15, Stenberg, A (2010), The impact on annual earnings of adult upper secondary education in Sweden, International journal of Lifelong Education 29,

11 11 (12) miljarder kronor i nya utbildningsmöjligheter för att fler ska vara rustade att ta de nya jobben. Obligatorisk gymnasieskola med yrkescollege I dag krävs en gymnasieexamen för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi att gymnasieskolan ska göras obligatorisk. Samma skolplikt som i dag gäller för grundskolan ska gälla för gymnasieskolan upp till 18 års ålder. Vi kommer att investera 1 miljard kronor om året från 2018 för att genomföra denna framtidsreform. Vi vill också höja kvaliteten i yrkesprogrammen och öka elevernas motivation genom att utveckla gymnasiets yrkesprogram till yrkescollege. Denna modell bygger på ett mycket nära samarbete mellan skolans huvudman och regionens näringsliv och arbetsgivare i offentlig sektor. Yrkescollege innebär att arbetsgivarna aktivt deltar i utbildningens utformning, kvalitetssäkring och beslut om antalet utbildningsplatser. Detta tjänar alla på. Eleverna får etablering på arbetsmarknaden och arbetsgivarnas behov av yrkesutbildad arbetskraft tillgodoses. Samtidigt ska alla gymnasieprogram ge allmän behörighet till högskolan utbildningsplatser vid komvux/yrkesvux nya platser i utbildningskontraktet nya platser i vuxenutbildning öronmärks till arbetslösa under 25 år som inte har en fullständig gymnasieexamen. Kontraktet innebär att ungdomar som blir arbetslösa snarast anvisas en individuellt utformad plan, där studier kan kombineras med praktik eller arbete, som leder fram till gymnasieexamen. När en person under 25 år som saknar gymnasieexamen söker stöd på Arbetsförmedlingen slussas denne direkt in i utbildningskontraktet och en individuell utbildningsplan upprättas. Utbildningen är ett krav för att få ekonomiskt stöd från samhället. En modell, som använts i Västerås, innebär att ungdomar får arbeta halvtid på avtalsenliga villkor samtidigt som de läser in gymnasieexamen. Hälften av heltidsplatserna vigs till denna typ av modell nya platser i vuxenutbildning för arbetslösa nya platser anvisas arbetslösa som enligt Arbetsförmedlingens bedömning kan förbättra sina chanser på arbetsmarknaden genom en utbildning inom grundläggande komvux, gymnasialt komvux eller yrkesvux. De studerar då med bibehållen ersättning nya platser i vuxenutbildning platser avsätts för dem som långsiktigt vill stärka sin position på arbetsmarknaden genom att komplettera en ofullständig gymnasieutbildning eller läsa in en gymnasial yrkesutbildning.

12 12 (12) Permanenta yrkesvux Ett viktigt led i våra investeringar i vuxenutbildning är att göra den yrkesinriktade vuxenutbildningen, Yrkesvux, permanent. Yrkesvux ska inte längre vara en statlig projektsatsning, utan bli en permanent verksamhet och utvecklas genom stabila villkor, kvalificerade behovsanalyser och kvalitetsuppföljning utbildningsplatser vid folkhögskola Vi vill stärka folkhögskolan med nya platser. Det ska vara möjligt att läsa in gymnasiekompetens på folkhögskola istället för på komvux för dem där det passar bättre utbildningsplatser via traineejobb i välfärden Antalet anställda i kommuner och landsting har minskat de senaste åren i förhållande till befolkningen. Det påverkar personalens arbetsmiljö, men också kvaliteten i verksamheterna. Samtidigt går många ungdomar arbetslösa och många av dem vill arbeta inom välfärden. Vi vill investera i sammanlagt traineetjänster i välfärden. Dessa arbeten ska kombineras med relevant yrkesutbildning motsvarande 25 procent av anställningstiden. Det motsvarar nya utbildningsplatser på heltid utbildningsplatser vid högskola och universitet Vi bygga ut högskolorna och universiteten med studieplatser. En del av dessa platser ska vara riktade mot bristyrken, till exempel sjuksköterskor, barnmorskor, förskollärare och speciallärare. Platserna kommer främst riktas mot yrkesprogram och ska därför byggas ut stegvis under mandatperioden i takt med att programmen skalas upp av platserna är vikta för att avskaffa Fas 3 och ge dem möjlighet till högskoleutbildning utbildningsplatser vid Yrkeshögskolan Vi vill utöka antalet platser på Yrkeshögskolan med platser för att tillgodose de behov som finns regionalt. Där branscherna ser behoven vill vi också införa YHutbildningar som är permanenta. Den kortsiktighet som präglar Yrkeshögskolan i dag skapar osäkerhet kring utbildningarnas framtid och sätter käppar i hjulet för utbildningsanordnare, näringslivet och studenter. Vissa yrken är konstant efterfrågade och där branscherna ser behoven måste utbildningarna få långsiktiga spelregler av platserna är vikta för att avskaffa Fas 3 och ge dem möjlighet till en yrkeshögskoleutbildning.

Kunskapslyft ett första steg

Kunskapslyft ett första steg 2014-04-23 Kunskapslyft ett första steg Sammanfattning - Socialdemokraterna föreslår idag ett första steg i ett kunskapslyft - Inom ramen för det första steget föreslås 30 000 platser inom komvux, yrkesvux

Läs mer

Kunskapslyft. ett första steg. Magdalena Andersson 2014-04-23

Kunskapslyft. ett första steg. Magdalena Andersson 2014-04-23 Kunskapslyft ett första steg Magdalena Andersson 2014-04-23 VÅRT MÅL ÄR ATT SVERIGE MELLAN 2014 OCH 2020 SKA ÖKA ANTALET PERSONER SOM ARBETAR OCH ANTALET ARBETADE TIMMAR I EKONOMIN SÅ MYCKET ATT SVERIGE

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

PM - Omläggning av gymnasieskolan

PM - Omläggning av gymnasieskolan 2014-01-28 PM - Omläggning av gymnasieskolan Sammanfattning Avhoppen för gymnasieskolan är gymnasieskolans största problem, samtidigt minskar yrkesprogrammen i attraktivitet trots att många branscher efterfrågar

Läs mer

Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens

Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens Arbetsmarknaden kräver gymnasiekompetens Stefan Löfven 31 mars 2014 AGENDA Gymnasiekompetens krävs på arbetsmarknaden Stora problem i gymnasieskolan Nytt Kunskapslyft Obligatorisk gymnasieskola Utbildningskontrakt

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21

Sverige och Europa behöver en annan riktning. Magdalena Andersson 2014-05-21 Sverige och Europa behöver en annan riktning Magdalena Andersson 2014-05-21 FLER UNGA MED GYMNASIEEXAMEN Sverige och Europa behöver en annan riktning STEFAN LÖFVEN, GABRIEL WIKSTRÖM 10 AUGUSTI 2014 Magdalena

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens!

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland Jobbkrisen förvärras Den borgerliga regeringen gick till val på att ordna jobben. Idag kan

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Ökat statligt ansvar för en jämlik skola

Ökat statligt ansvar för en jämlik skola 2014-06-18 PM Ökat statligt ansvar för en jämlik skola En jämlik kunskapsskola Socialdemokratins fokus är att skapa en jämlik skola med höga kunskaper och bildning. Skolan är hjärtat i det jämlika samhället,

Läs mer

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda Promemoria Utbildningsdepartementet Utbildning för bättre etablering 1. Bakgrund Antalet barn i Sverige förväntas enligt SCB:s prognoser att öka under kommande år. Från att ha legat stabilt strax över

Läs mer

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen Uppdraget Stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft Underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv Förstärka den nationella kompetensförsörjningen Matchning vad är

Läs mer

Växande kunskapsgap, ökade utbildningsbehov

Växande kunskapsgap, ökade utbildningsbehov Utbildningsföretagens årsrapport 214/215 Växande kunskapsgap, ökade utbildningsbehov Sammanfattning/Inledning Ökad globalisering och digitalisering slår ut och förändra mängder av jobb. Den här rapporten

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över.

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. - Ställ krav på sysselsättning genom att anställa inom vård, skola och näringsliv eller erbjuda utbildning som leder till

Läs mer

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Statusrapport måndagen den 18 januari 2010 Arbetsförmedlingens decembersiffror Måndagen den 18 januari 2010 I december 2009 gick 3 858 ungdomar i Örebro utan

Läs mer

Förhållandet mellan mästare och lärling

Förhållandet mellan mästare och lärling Fjärde nordiska mötesplatsen på Island Den 25 och 26 september hölls den fjärde mötesplatsen inom projektet Lärande på arbetsplats som skolmyndigheter från de nordiska länderna turas om att arrangera för

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2140 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S) Arbetsmarknad Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet

Läs mer

STRATEGI FÖR FRAMTIDENS YRKESUTBILDNING

STRATEGI FÖR FRAMTIDENS YRKESUTBILDNING STRATEGI FÖR FRAMTIDENS YRKESUTBILDNING INVESTERA I YRKESUTBILDNING OCH BÄTTRE MATCHNING PÅ ARBETSMARKNADEN Yrkesutbildningarnas betydelse för Sveriges framtid kan inte överskattas. Samtidigt som 400 000

Läs mer

Yttrande över remiss av departementpromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60) Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av departementpromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60) Remiss från kommunstyrelsen Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-01-21 Handläggare Tinna Nilsson Telefon: 08-508 35 906 Till Arbetsmarknadsnämnden den 2 februari 2016 Ärende

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

en rapport från lärarnas riksförbund Gymnasielärarna om GY2011-reformen

en rapport från lärarnas riksförbund Gymnasielärarna om GY2011-reformen en rapport från lärarnas riksförbund Gymnasielärarna om GY2011-reformen Gymnasielärarna om GY2011-reformen Lärarnas Riksförbund, 2013 Innehåll Sammanfattning och slutsatser 5 Centrala resultat 5 Lärarnas

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Arbetsförmedlingens månadssiffror för Kalmar län Fredagen den 4 maj 2010 I april 2009 gick 2039 ungdomar i Kalmar län utan jobb. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Prioriteringar inför kongressen Jobben först: Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala. Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala

Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala. Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala Många har svårt att få jobb Uppsala är på många sätt en bra kommun att leva i. Men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen Utan högskolorna stannar Sverige Så tycker TCO om den högre utbildningen Tryck: CM tryck, Bromma, april 2006 Foton: Andy Prhat Förord Utbildning är nyckeln till jobb. Och jobb är nyckeln till vår gemensamma

Läs mer

& välfärd. Tema: Utbildning. Befolkning. Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning. www.scb.se. 2007 nr 4

& välfärd. Tema: Utbildning. Befolkning. Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning. www.scb.se. 2007 nr 4 Befolkning & välfärd 27 nr 4 Tema: Utbildning Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning SCB, Stockholm 8-56 94 SCB, Örebro 19-17 6 www.scb.se Tema: Utbildning Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

Hur få ihop arbetsmarknad, utbildning och näringsliv?

Hur få ihop arbetsmarknad, utbildning och näringsliv? Hur få ihop arbetsmarknad, utbildning och näringsliv? Underlag till Tillväxtverket 17 februari 2015 Henrik Malm Lindberg Ratio Näringslivets forskningsinstitut Stora omvärldsförändringar Globalisering,

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Utbildning och kunskap, 2016-02-09 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se Utbildning och kunskap Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan Skolans

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (14) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning... 3 1.1 Slutsatser

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Jobben är vår viktigaste fråga

Jobben är vår viktigaste fråga Jobben är vår viktigaste fråga Vår politik gör skillnad Jobb och framtidstro! Socialdemokraterna i Olofström har genom en framsynt politik lagt grunden till den positiva utveckling vi idag har i kommunen.

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Är vi smarta nog för de nya jobben? Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S)

Är vi smarta nog för de nya jobben? Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S) Är vi smarta nog för de nya jobben? Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S) Göteborg 2013-09-04 Sysselsättningsekvation Flera faktorer bakom hög sysselsättning Stabil finanssektor nyckel till företagsfinansiering

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN091008 118. Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 UN091008 118. Utbildningsnämnd Utbildningsnämndens Nämndplan 2010 Beslut UN091008 118 1 Övergripande beskrivning av organisation Utbildningsnämnden har det övergripande politiska ansvaret och utbildningsförvaltningen har det övergripande

Läs mer

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILD NINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/292 SID 1 (7) 2009-03-12 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2009-03-12 Ansökan om

Läs mer

Uppföljning av kunskapsresultat

Uppföljning av kunskapsresultat 2015-01-26 Uppföljning av kunskapsresultat Bilaga 8 till slutrapport projekt Regionalt skolstöd (KUL) 2012-2014 2 (17) Innehåll Inledning... 4 Uppföljning... 5 Årskurs 3... 5 Nationella prov matematik...

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 För att skapa fler vägar till jobb för unga föreslår regeringen ett ungdomspaket på 2,2 miljarder kronor

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014

HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014 HÖGSKOLEUTBILDNING FÖR NYA JOBB MAGDALENA ANDERSSON TALLA ALKURDI 11 AUGUSTI 2014 STOR BRIST PÅ HÖGSKOLEUTBILDADE YRKESGRUPPER ANTAL LEDIGA JOBB I EKONOMIN 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna

Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna Stockholm 28 augusti 2010 Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna Förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/8 Förslag för studenterna ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Motion, utbildningsutskottet

Motion, utbildningsutskottet Motion, utbildningsutskottet Enligt PISA undersökningen 2012 har Sveriges 15-åriga elever bristfälliga kunskaper i de tre kärnämnena matematik, naturkunskap och läsförståelse. Detta är ett väldigt stort

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen 1 Innehåll Antal unga som inte fullföljer gymnasiet... 3 Antal unga inom aktivitetsansvaret... 3 Antal unga som uppbär försörjningsstöd... 3 Antal unga som har timanställning

Läs mer

Utsikterna för olika utbildningsgrupper Trender och prognoser Humanister 30 tusental Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020 30 25 25 20 20 15 15 10 5 Förvärvsarbetande PROGNOS Tillgång

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE Arbetslöshetsrapporten 2016 » I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi lyfta statistiken över arbetsmarknaden. Det är viktig och central statistik eftersom den ligger till grund för många beslut allt ifrån

Läs mer

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på SVERIGE 2016 Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder,

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad Relationen mellan utbildning och arbetsmarknad kan beskrivas på olika sätt. I vilken utsträckning som examinerade etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden efter examen

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Utbildning för bättre etablering

Utbildning för bättre etablering Utbildning för bättre etablering Gustav Fridolin, Aida Hadzialic och Helene Hellmark Knutsson Ökande antal barn i Sverige Antal barn i åldern 0-18 år under perioden 1990-2014 samt SCB:s prognos för perioden

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Vuxenutbildning efter reformerna

Vuxenutbildning efter reformerna Vuxenutbildning efter reformerna Lägesbeskrivning ur SKL perspektiv Gymnasieskola, gymnasiesärskola,särvux Kompetensförsörjning Regionförbundet Västerbotten, Skellefteå 24 feb 2011 mats.soderberg@skl.se

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Socialdemokraterna, arbetslösheten och partiets bäst-i-eu-mål

Socialdemokraterna, arbetslösheten och partiets bäst-i-eu-mål Liberalerna 1 2014 06 09 Socialdemokraterna, arbetslösheten och partiets bäst-i-eu-mål Av Carl B Hamilton och Katarina Bergkvist Sammanfattning Socialdemokraterna har satt upp målet att år 2020 ska ha

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 215 Sjöfart PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 216 Text: Carina Jonsson, 1 486 49 31 Arbetsförmedlingen Sjöfart Eftertryck tillåtet med angivande av källa 215 12 9 Innehållsförteckning

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet?

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Marie Söderqvist och Emma Hernell November, 2001 En analys av europeisk lönestatistik Förord I Frankrike finns tre gånger så många kvinnor med höga löner som i

Läs mer

Allas rätt till kunskap Kortutbildade och vuxenutbildning

Allas rätt till kunskap Kortutbildade och vuxenutbildning Allas rätt till kunskap Kortutbildade och vuxenutbildning Delrapport från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm Författare: Shoresh Ibrahim & Petra Wårstam Larnhed Education is not a preparation

Läs mer

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun Revisionsrapport Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten Botkyrka kommun Henrik Fagerlind Sofia Regnell Marta Rivelis Innehåll 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Arbetslöshet bland unga ökar på våren

Arbetslöshet bland unga ökar på våren Arbetslöshet bland unga ökar på våren I stiger ungdomsarbetslösheten inför sommaren. Den påverkas i hög grad av hur vanligt det är att de som studerar har arbete eller söker arbete, antingen för att de

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 3.1 Låt ungdomsgenerationen ta plats 5 3.1.1 Ett jobb och en bostad Jag oroar mig för att inte hitta ett jobb efter min utbildning. Jag får ont i magen bara av att

Läs mer