Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln"

Transkript

1 1 (9) Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på Under senare delen av året skedde dock en tydlig vändning uppåt, beroende på både kraftfulla stimulanspaket runt om i världen och att styrkan i de sydostasiatiska länderna återvände. Både i USA och i en stor del av EU-länderna har ekonomierna stärkts, och detta något tidigare än man först befarat. Även Sveriges ekonomi har påverkats positivt, men som årsgenomsnitt väntas ändå BNP ha fallit med cirka 4,5 procent mellan 2008 och De i grunden starka inhemska ekonomiska fundamenta borgar emellertid för en stark återhämtning under 2010, då tillväxten förutses bli drygt 2 procent. Det är framför allt en god privat konsumtion som driver på den svenska konjunkturutvecklingen, men dessutom gynnas exportutvecklingen av ökade handelsvolymer. De osäkerhetsmoment som finns kring den fortsatta konjunkturuppgången gäller främst de stora budgetunderskotten i vår omvärld. Stort sysselsättningsfall men nu dämpas nedgångstakten Sysselsättningen har det senaste året fallit snabbt. Nedgången i antalet sysselsatta 1 mellan 2008 och 2009 (i åldern år) uppgick enligt preliminära beräkningar 2 till personer, vilket är den största nedgången för ett enskilt år sedan Sysselsättningsgraden, antalet sysselsatta relativt befolkningen, har därmed minskat från 75,9 till 73,6 procent. Takten i sysselsättningsminskningen har visserligen dämpats under de senaste månaderna, men på årsbasis väntas 2010 ändå en ytterligare sysselsättningsnedgång med personer. En faktor som verkar starkt återhållande på sysselsättningens återhämtning kommer att vara ett ovanligt lågt kapacitetsutnyttjande av den befintliga personalen. Arbetskraftens ökning har nu upphört och övergått i en minskning, vilket också är naturligt i en konjunkturnedgång. Den lilla uppgång mellan 2008 och 2009 (cirka personer) som preliminärt registrerats beror helt på överhängseffekter. Till bilden hör också en allt långsammare ökning av befolkningen i arbetsför ålder. Industrin har förlorat många jobb Eftersom den nuvarande lågkonjunkturen är importerad är det tillverkningsindustrin som fått vidkännas den största nedgången i produktion och sysselsättning. På grund av en statistikomläggning är det svårt att göra en exakt jämförelse mellan de två senaste åren, men klart är att industrisysselsättningen 1 Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU). 2 Genomsnitt för båda åren, januari november.

2 2 (9) mellan 2008 och 2009 gått ned mycket kraftigt, i storleksordningen personer. Särskilt hårt har verkstadsindustrin drabbats. Även byggsysselsättningen har minskat påtagligt. I övrigt torde så gott som alla näringsgrenar ha påverkats, mer eller mindre. Nedgången i den privata tjänstesektorn blev dock liten, medan den offentliga tjänstesektorn i allt högre grad känner av försvagningen av de kommunala ekonomierna. En tämligen likartad bild av branschutvecklingen förutses för 2010, varvid den privata tjänstesektorn då förväntas uppvisa positiva sysselsättningstal. Färre platser på årsbasis men nu börjar det vända uppåt Efterfrågan på arbetskraft, mätt som antalet nyanmälda platser vid Arbetsförmedlingen, har fortsatt att minska. Under 2009 anmäldes sammanlagt platser, vilket är färre än 2008 och bara hälften så många som rekordåret Utvecklingen har dock vänt under senare delen av 2009, och under de sista månaderna har en viss tendens till uppgång kunnat skönjas. Andelen platser som avsåg tillsvidareanställningar gick mellan 2008 och 2009 ned från 60 till 56 procent, vilket ytterligare understryker arbetsgivarnas ökade försiktighet i rekryteringshänseende. Nedgång i alla större branscher Alla de undersökta huvudbranscherna uppvisar sämre platstillströmning än under föregående år. Allra störst, relativt sett, är nedgångarna inom verkstadsindustrin och transportväsendet, där platsvolymerna minskat med två tredjedelar respektive hälften. Även den ur sysselsättningssynpunkt så viktiga uppdragssektorn har drabbats påtagligt av krisen, medan vissa andra tjänstenäringar främst varuhandeln klarat sig förhållandevis lindrigt. Färre ferieplatser Även semestervikariat och ferieplatser minskar i antal, eftersom många av arbetsgivarna har gott om arbetslös före detta personal att använda sig av i semestertider. Antalet ferieplatser, definitionsmässigt platser med högst tre månaders varaktighet som infaller någon gång under perioden 15 maj 15 september, minskade mellan 2008 och 2009 med till Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden eftersom inte alla platser anmäls till Arbetsförmedlingen. Andelen lediga platser som anmäls varierar över tiden och har visat sig öka under konjunkturuppgångar. Det finns också en viss överskattning av antalet platser i statistiken på grund av dubbelanmälningar till Platsbanken. Båda dessa faktorer var mycket framträdande under 2006 och 2007, men dubbelanmälningarna har därefter minskat.

3 3 (9) Liten brist på arbetskraft En annan effekt av lågkonjunkturen är, som vanligt, att bristen på arbetskraft dämpats markant. I den intervjuundersökning som Arbetsförmedlingen gjorde hösten 2009 uppgav endast 13 procent av de tillfrågade arbetsgivarna att de upplevt rekryteringsproblem de senaste sex månaderna, vilket är bara hälften så många som i motsvarande undersökning Brist på arbetskraft råder nu i princip enbart inom yrken där det fordras specialistkompetent personal, till exempel högskoleyrken inom hälso- och sjukvården och vissa särskilt avancerade yrken inom industrin och byggnadsverksamheten. Mycket höga varseltal i början av året sedan vände det nedåt År 2009 började som år 2008 slutade med mycket höga varselnivåer, fullt i klass med dem från 1990-talets depressionsår. Därefter har antalet varslade sjunkit markant, men för året som helhet noterades ändå en uppgång. Sammanlagt under 2009 varslades personer om uppsägning därav mer än hälften under årets fyra första månader vilket är fler än året innan. Inom tillverkningsindustrin varslades under året totalt drygt personer om uppsägning, lika många som under föregående år. Bland dessa märks vardera inom transportmedelsindustrin och maskinindustrin. Uppdragssektorn varslade personer. För den relativt största uppgången svarade kommuner och landsting, där antalet varslade ökade från till En stor ökning noterades också för transportverksamheten. Stockholms län toppade varselstatistiken för länen med varslade personer, fler än i Västra Götalands län. Med hänsyn till länsstorleken drabbades dock Västra Götalands län betydligt hårdare än Stockholms län. I förhållande till arbetskraften var varslen flest i Gävleborgs och Västernorrlands län, medan de var fåtaligast i Gotlands och Hallands län. Många av de varslade återfinns på Arbetsförmedlingen Av de personer som varslades om uppsägning under den stora varselvågen (september 2008 till juni 2009) hade 68 procent blivit uppsagda inom sex månader, och 33 procent hade någon gång under sexmånadersperioden skrivits in som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Nivåerna är högre än tidigare under 2007 uppgick de exempelvis till 59 respektive 15 procent av de då utfärdade varslen. Detta tyder på att varslens konsekvenser blivit mer påtagliga, naturligt nog i en svår situation på arbetsmarknaden. Det bör emellertid tilläggas att nivåerna dämpats de senaste månaderna av de varslade i juni 2009 hade 62 procent blivit uppsagda och 23 procent blivit arbetslösa under årets senare hälft.

4 4 (9) Lägre andel av de arbetssökande har fått arbete Övergångarna till arbete från arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd uppvisar fallande nivåer i de relativa talen, från 9,5 procent 2008 till 6,6 procent 2009, beroende på den minskade efterfrågan på arbetskraft. Däremot har det skett en viss uppgång av antalet personer som gått från arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd till arbete, nämligen från (därav utan stöd och nystartsjobb) till (därav utan stöd och nystartsjobb). Detta får ses mot bakgrunden av den mycket stora ökningen av dessa kategorier av arbetssökande. Andelen av det totala antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen som erhållit ett arbete har sjunkit ytterligare det senaste året. Under 2009 fick 6,0 procent av det sammanlagda antalet inskrivna någon form av arbete, jämfört med 7,7 procent året innan. Även antalsmässigt sjönk nivån mellan åren från knappt till knappt trots den stora ökningen av antalet inskrivna arbetssökande. Färre arbetslösa har fått arbete inom 90 dagar Arbetsförmedlingen gör regelbundna uppföljningar av resultaten 90 dagar efter inskrivningen för de nya arbetslösa. Det visar sig då att 24,4 procent av dem fick arbete inom 90 dagar bland dem som skrevs in under perioden oktober 2008 till september 2009, jämfört med 37,1 procent ett år tidigare. För ungdomar mellan 18 och 24 år var motsvarande tal 22,6 respektive 36,1 procent. Fler till utbildning Antalet personer som lämnar Arbetsförmedlingen för en reguljär utbildning har åter ökat, till följd av svårigheterna att finna ett jobb. Under 2009 gick av det totala antalet arbetssökande över till en sådan utbildning, vilket är fler än föregående år. Kraftigt stigande arbetslöshet och betydligt fler i program Arbetslösheten har stigit avsevärt det senaste året. Under 2009 var i genomsnitt per månad personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen som arbetslösa, vilket var fler än För att bromsa den stora ökningen har Regeringen utökat anslagen till de arbetsmarknadspolitiska programmen. Antalet deltagare i programmen med aktivitetsstöd steg mellan 2008 och 2009 med till , räknat som månadsgenomsnitt. I relation till arbetskraften innebär detta en uppgång från 1,5 till 2,5 procent. Om man adderar antalet arbetslösa personer med personer i program med aktivitetsstöd uppgick nivån 2008 till och 2009 till personer, motsvarande 4,7 respektive 7,5 procent av arbetskraften. Det är främst de båda garantierna Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgarantin för ungdomar som ökat kraftigt, och i dessa program deltog under det senaste året i

5 5 (9) genomsnitt respektive personer vilka således svarade för nästan tre fjärdedelar av programvolymen. Ett annat program som fått betydligt större volymer är arbetspraktiken, som under 2009 i genomsnitt berörde personer, jämfört med året innan. Det bör i detta sammanhang noteras att garantierna innehåller åtskilliga inslag av till exempel arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik, men att dessa inte särredovisas i Arbetsförmedlingens statistik. Programmen med aktivitetsstöd bildar, tillsammans med anställningsstöden, de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska programmen. I dessa deltog 2009 i genomsnitt drygt personer, fler än Arbetslösheten väntas vända nedåt i höst En källa till viss ytterligare ökning av arbetslöshetstalet och framför allt programvolymen under 2010 är den nu påbörjade överföringen av sjukskrivna personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Å andra sidan väntas den stigande efterfrågan på arbetskraft undan för undan dämpa arbetslöshetens ökning under 2010, och under årets senare del kan nivåerna sakta börja vända nedåt igen. Nya programinslag Under det gångna året kvalificerades ett växande antal deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin för det så kallade tredje steget, vilket konkret innebär någon form av sysselsättning. Därvid bröts dessa ut ur den ordinarie garantins sökandekategori och placerades i en ny kategori, som fått namnet Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3, och som alltså ska bokföras som ett sysselsättningsprogram 4. Ett annat nytt program är praktisk kompetensutveckling. Denna är i princip en form av arbetspraktik, som syftar till att ge arbetssökande med tidigare yrkeserfarenhet möjlighet att behålla kontakten med arbetslivet samt upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens. Fler i nystartsjobb färre i arbete med stöd Antalet personer i arbete med stöd, det vill säga anställningsstöden och de särskilda programmen för funktionshindrade, minskar sakta. Detta beror dels på en halvering av anställningsstöden, till personer i årsgenomsnitt (dock fördubblades antalet deltagare i instegsjobben till 2 400), dels på en mindre nedgång av programmen för funktionshindrade, med till personer. Av de sistnämnda hade en lönebidragsanställning. 4 Eftersom deltagarna i fas 3 uppbär aktivitetsersättning, och inte lön, klassas de som heltidsstuderande i AKU.

6 6 (9) Å andra sidan stiger antalet personer med nystartsjobb, som också är en form av subventionerat arbete men som inte räknas till programmen. Nystartsjobben sysselsatte 2009 i medeltal personer, vilket är fler än föregående år. Bland annat mer än fördubblades antalet sysselsatta till i de särskilda nystartsjobben, som riktas till personer som av hälsoskäl stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Nystartsjobben har sedan starten varit starkt mansdominerade, men en viss utjämning har skett. Under 2009 var 41 procent av dessa platser besatta av kvinnor. Fler män än kvinnor har blivit arbetslösa Männens arbetslöshet har länge överstigit kvinnornas, men det senaste året har klyftan vidgats avsevärt. Anledningen är att det i första hand är mansdominerade näringar såsom industrin, byggnadsverksamheten och transporterna som varit starkt utsatta för den ekonomiska krisen. Antalet män som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd uppgick 2009 till , räknat som månadsgenomsnitt, och det är fler än Motsvarande tal för kvinnorna var knappt , en ökning med I och med att den offentliga tjänstesektorn där kvinnorna är i klar majoritet nu på allvar känner av krisens verkningar, väntas emellertid kvinnornas arbetslöshet i år öka ungefär lika mycket som männens. Störst ökning för de unga Som vanligt i en konjunkturnedgång är det ungdomarna som först drabbats av arbetslösheten, eftersom de överlag har den svagaste anknytningen till arbetsmarknaden. Antalet arbetslösa och programinskrivna (med aktivitetsstöd) ungdomar (18-24 år) började öka redan 2008 (räknat som månadsgenomsnitt) då den uppgick till och uppgången fortsatte sedan med till nivån år Med stigande ålder minskar risken att bli arbetslös alltmer, och för personer mellan 55 och 64 år stannade ökningen av arbetslösa och programdeltagare vid , från till år Under senare delen av året dämpades dock uppgångstakten, och detta skedde framför allt för yngre arbetssökande. Många korttidsutbildade utan arbete Arbetsmarknaden har mellan 2008 och 2009 försämrats påtagligt för alla utbildningsnivåer. Antalet arbetslösa och programdeltagande har stigit särskilt mycket bland de gymnasieutbildade, med till i genomsnitt Också de högskoleutbildade har påverkats negativt, framför allt de som har kort högskolutbildning. För de långtidsutbildade har nivån relativt sett stigit något mindre, med till personer. Uppgången i arbetslöshet för de enbart förgymnasialt utbildade har varit svagare, men här finns en förhållandevis hög

7 7 (9) andel äldre personer som istället försvinner från arbetsmarknaden när tiderna blivit sämre. Det bör också noteras att nivån på arbetslöshet och program är mycket hög för de korttidsutbildade (13,6 procent av arbetskraften), jämfört med 8,0 procent för de gymnasieutbildade och 4,5 procent för de högskoleutbildade. Hög arbetslöshet för de utomeuropeiskt födda För de svenskfödda ökade det genomsnittliga antalet personer i arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd mellan 2008 och 2009 med till , och även i relativa tal är deras ökning större än de utlandsföddas. Bland de senare redovisas den största ökningen för dem som invandrat från utomnordiska länder i Europa. För dem steg nivån med till personer. Den stora ökningen för de svenskfödda (och i viss mån övriga Europafödda) förklaras främst av deras tidigare förhållandevis låga arbetslöshetsnivåer. Även under 2009 var andelen arbetslösa och programinskrivna i relation till arbetskraften lägst för de svenskfödda (6,3 procent av arbetskraften), jämfört med 10,8 procent för de europeiskt och 17,6 procent för de utomeuropeiskt födda invandrarna. Fler funktionshindrade med aktivitetsstöd färre i arbete med stöd En grupp som redan tidigt under 2008 drabbades av konjunkturnedgången är de funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. Försämringen fortsatte under 2009, då antalet personer i arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd uppgick till i medeltal per månad, vilket var fler än året innan. Framför allt har antalet personer i program med aktivitetsstöd ökat kraftigt, och nivån har fördubblats på två år. En ännu större grupp av funktionshindrade finns emellertid fortfarande i särskilda program som innebär arbete med stöd: anställning med lönebidrag (nästan personer i årsgenomsnitt 2009), offentligt skyddat arbete (drygt 4 000), utvecklingsanställning (2 000) och trygghetsanställning (10 000). Allt som allt var inskrivna i dessa program, vilket emellertid var nästan färre än under Utöver dessa grupper var i genomsnitt drygt av de cirka funktionshindrade vid Samhall inskrivna som ombytessökande vid Arbetsförmedlingen. Stor försämring i Smålandslänen De ur arbetsmarknadssynpunkt tidigare så gynnade länen i Småland har drabbats hårt av den ekonomiska krisen, eftersom dessa (främst Jönköping och Kronoberg) är mycket industritäta. Jönköpings län har mer än fördubblat sin volym av arbetslösa och programinskrivna mellan 2008 och 2009, och nästan lika stor är ökningen i Kronobergs län. Även i övrigt kan generellt sägas att industrilänen känt av nedgången på arbetsmarknaden mest. Hit hör bland annat storlänet Västra Götaland, med den tredje största ökningen av arbetslöshet och program. Det län där krisen märkts minst är Gotland, vars arbetslöshets- och programvolym gått

8 8 (9) upp med 35 procent på ett år. Den högsta andelen personer i arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd under 2009 redovisades för Gävleborgs län, med i genomsnitt 11,1 procent av arbetskraften, medan den lägsta nivån 5,0 procent stod att finna i Stockholms län. Fördelat över länsgrupper var den sammantagna andelen 6,6 procent i storstadslänen, 9,4 procent i skogslänen och 7,9 procent i övriga län. Också under 2010 väntas arbetslösheten slå hårdast mot de industriintensiva länen. Tillskottet av arbetslösa dämpas, men långtidsarbetslösheten ökar Ökningen av arbetslösheten 2009 berodde i början av året framför allt på en låg efterfrågan på arbetskraft. Som månadsgenomsnitt ökade därvid antalet nyinskrivna arbetslösa mellan 2008 och 2009 med till Under årets sista månader, däremot, var huvudorsaken till uppgången allt längre arbetslöshetstider. Sammantaget vände långtidsarbetslösheten efter flera år av kontinuerligt fallande nivåer kraftigt uppåt under Då var i genomsnitt drygt av de arbetslösa vid Arbetsförmedlingen bokförda som långtidsarbetslösa 5, en uppgång på ett år med personer. Uppgången omfattar alla åldersgrupper, men är särskilt uttalad för de yngre arbetssökande. Sålunda steg antalet långtidsarbetslösa åringar med till Under de senaste månaderna är det främst de förlängda arbetslöshetstiderna som drivit upp arbetslösheten, och det är inte minst för att stävja denna utveckling som allt större resurser anslås till Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar. Ännu något färre deltidsarbetslösa och timanställda Antalet deltidsarbetslösa uppgick under 2009 till i genomsnitt , vilket är färre än året innan. Minskningen är dock svagare än tidigare, och det finns tecken på att den långvariga nedgången som framför allt berott på skärpta villkor i arbetslöshetsförsäkringen är på väg att plana ut. Drygt tre fjärdedelar av de deltidsarbetslösa var kvinnor. Också de timanställda har minskat något i antal. Under det gångna året utgjorde de i medeltal , en nedgång med Under årets senare del övergick utvecklingen dock till en ökning, vilket kan tillskrivas den allt kärvare arbetsmarknaden. Nästan två tredjedelar av de timanställda var kvinnor. Tillsammans med övriga tillfälligt anställda (drygt i snitt under 2009) och ombytessökande (21 000) bildar de deltidsanställda och de timanställda gruppen 5 Dvs. de hade en sammanhängande period i arbetslöshet med sex månader bakom sig (för ungdomar år dock 100 dagar).

9 9 (9) sökande med arbete utan stöd. Den omfattade under 2009 i genomsnitt personer, vilket var oförändrat från Fler inskrivna totalt Utöver de ovan uppräknade sökandegrupperna finns det ytterligare några grupper i Arbetsförmedlingens register. Dit hör bland annat arbetssökande som har särskilda begränsningar i sitt arbetsutbud eller som för närvarande inte kan ta ett arbete. Allt som allt var, räknat som månadsgenomsnitt, personer i åldern år inskrivna på Arbetsförmedlingen under 2009, en uppgång med från Även här är ökningen mindre för kvinnorna än för männen. Det totala antalet inskrivna kvinnor ökade med till knappt

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 Färre sökande ut i arbete Under oktober 2014 påbörjade 891 personer av de inskrivna arbetslösa

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län januari 2012 12 114 (7,2%) 6 365 män (7,2%) 5 749 kvinnor (7,2%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 Fått arbete I november2014 fick 182 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län november 2012 12 900 (7,6%) 5 970 kvinnor (7,4%) 6 930 män (7,7%) 3

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 Arbetslösa som fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 Något fler lediga platser Under oktober anmäldes närmare 1 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 Tecken på en försvagad arbetsmarknad Under augusti kom tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala län kan vara

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 Fler lediga platser Under april anmäldes 2 050 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och det

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm november 2013 Therese Landerholm Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Uppsala län oktober 2013 10 341 (6,2 %) 4 824 kvinnor (5,9%) 5 517 män (6,4 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 206 Drygt 900 personer fick arbete i april Under april månad erhöll 944 personer någon

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingens resultat. Första halvåret 2008

Kort om Arbetsförmedlingens resultat. Första halvåret 2008 Kort om Arbetsförmedlingens resultat Första halvåret 2008 Arbetsförmedlingen leder till arbete...... 4 396 400 lediga platser har anmälts....... 6 294 400 arbetssökande har fått arbete..... 8 Arbetsförmedlingens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, november månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län november 2013 8 315 (11,2 %) 3 776 kvinnor (10,8 %) 4 539 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, maj 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande trend

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 Ökning av omsättning till arbete i januari Under januari påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september 2013 2013-10-11 Eskilstuna, september månad 2013 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Södermanlands län september 2013 14 637 (11,0 %) 6 975 kvinnor (11,0 %) 7 662 män (11,0 %) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 11 september 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län augusti 2014 8 693 (6,6 %) 3 709 kvinnor (5,9 %) 4 984 män (7,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 Fått arbete Under januari påbörjade 1 323 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012 Något färre lediga platser Under augusti anmäldes närmare 1 100 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Umeå 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 368 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 976. Detta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade under i stort

Läs mer

Arbetsmarknadsläget hösten 2007

Arbetsmarknadsläget hösten 2007 Arbetsmarknadsläget hösten 27 Arbetslösheten sjunker i Sverige. Bland kommunalarna har arbetslösheten minskat med 3 på ett år. Under hösten 27 var det vanligare att arbetslösa kommunalare som fått jobb

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 Victor Tanaka Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under maj påbörjade 840 1 av alla som var inskrivna

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser I januari 2013 uppgick de nyanmälda platserna till närmare 1 700, vilket är cirka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag Sida: 1 av 5 Dnr: Datum: 2010-09-13 Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag 1 863 fick jobb Under augusti påbörjade 1 863 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 januari 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län december 2012 8 943 (9,6 %) 3 934 kvinnor (8,9 %) 5 009 män (10,1

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 Fått arbete I januari fick 1 067 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Bild 1 Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Angeles Bermudez-Svankvist 2009-03-12 Från 21 1 myndighet 9 000 årsarbetare (dec 08) Tydlig styrning & ledning Bild 2 Omsättning 2009 Bild 3 Förvaltningsanslag:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av september månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby september månad 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län september månad 2014 2 238 (7,9 %) 1 058 kvinnor (7,6 %) 1 180

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 15 juni 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget januari 2014

Arbetsmarknadsläget januari 2014 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget januari 2014 47 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen påbörjade 47 000 personer någon form av arbete under januari. Det är drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2015 Färre fick arbete 1 220 personer fick arbete under januari och det var 140

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 13 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar att

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2012 11 540 (6,8%) 6 060 män (6,8%) 5 480 kvinnor (6,8%) 3 010

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 mars 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2016 Skåne län Nationalräkenskaperna, som nyligen publicerades av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-06-07 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari 2014 2014-02-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Södermanlands län januari 2014 14 939 (11,2 %) 6 880 kvinnor (10,7 %) 8 059 män (11,5 %) 3 594 unga 18-24 år (22,0 %) (Andel av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 Fått arbete I oktober 2014 fick cirka 189 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer