ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN"

Transkript

1 U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: PM Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos Arbetsförmedlingen i Norrbottens län, har under det senaste året deltagit i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, annan utbildning eller haft en praktikplats? I promemorian har Arbetsförmedlingens veckostatistik över antalet kvarstående sökande använts. Med begreppet kvarstående sökande avses de personer som är inskrivna i slutet av veckan. Är inflödet större än utflödet ökar antalet kvarstående och vice versa. Arbetsförmedlingen redovisar de sökande i olika program varav arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik är två. Arbetsmarknadsutbildning är numer endast yrkesinriktad. Utbildningen är på gymnasial eller eftergymnasial nivå och i vissa fall på högskolenivå. Tanken är att utbildningen erbjuds i yrken där det råder arbetskraftsbrist. Förberedande utbildning anordnas inom ramen för programmet förberedande insatser. Den förberedande utbildningen riktar sig till personer som behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete. Inom insatsen ges bland annat allmänteoretiska utbildningar, yrkesorienterande utbildningar, nivåtest och motivationshöjande kurser. Inom ramen för arbetspraktik ingår deltagarna i insatserna arbetspraktik, prova påplatser, praktisk kompetensutveckling och lyft. 1 I diagram 1 redovisas antalet kvarstående sökande i arbetsmarknadsutbildning, förberedande utbildning och arbetspraktik i Norrbottens län sedan vecka Under de inledande fem första månaderna 2011 har antalet kvarstående sökande varit ungefär detsamma i de tre olika typerna av insatser. Under 2010 var skillnaderna i antal sökande större mellan insatserna, arbetsplatspraktik var vanligast och förberedande utbildning minst vanlig. 1 För ytterligare beskrivning av de olika kategorierna se Definitioner och förklaringar för Arbetsförmedlingens statistik,

2 Diagram 1: Antal kvarstående sökande i arbetsmarknadsutbildning, förberedande utbildning och arbetspraktik i Norrbottens län, vecka 1, vecka 21, Arbetsmarknadsutbildning Förberedande utbildning Arbetspraktik 600 Antal kvarstående v Vecka 2011 v Anm: Antal sökande inkluderar ej personer i praktik eller utbildning inom ramen för Jobboch utvecklingsgarantin eller Jobbgarantin för ungdomar Källa: Arbetsförmedlingen, veckostatistik och statistikenheten Källförteckning Arbetsförmedlingen, veckostatistik Arbetsförmedlingen, statistikenheten, skriftligt underlag

3 U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: Mattias Ossowicki Tfn: PM Dnr 2011:736 ARBETSKRAFTEN I NORRBOTTEN Hur många personer i Norrbottens län är i arbetsför ålder, år? Hur ser åldersstrukturen ut i arbetskraften i Norrbottens län? Hur många personer ingår i arbetskraften? Hur hög är arbetslösheten i Norrbottens län? Hur hög är långtidsarbetslösheten? Hur hög är ungdomsarbetslösheten? Om statistiken Både Statistiska centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen samlar in statistik om arbetslösa. Statistiken skiljer sig åt i några viktiga avseenden. Den officiella arbetsmarknadsstatistiken tillhandahålls av SCB. Uppgifter om bland annat arbetslösa, sysselsatta och arbetskraften samlas in i de månatliga arbetskraftsundersökningarna (AKU). AKU är en urvalsundersökning som är anpassad till internationella standarder, varför dessa uppgifter ska användas vid en internationell jämförelse. I AKU studeras åldersgruppen år. I fråga om långtidsarbetslösa och arbetslösa ungdomar hämtas uppgifter från Arbetsförmedlingens statistik. Statistiken omfattar personer som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. En skillnad från AKU är att statistiken avser åldersgruppen år. Ytterligare en skillnad är att heltidsstuderande som söker och kan ta ett arbete räknas som arbetslösa i AKU, men inte i Arbetsförmedlingens statistik. Den senare olikheten innebär bland annat att antalet arbetslösa ungdomar blir lägre enligt Arbetsförmedlingens statistik. Begrepp i arbetskraftsundersökningarna I AKU delas befolkningen först upp i två grupper: de som tillhör arbetskraften och de som inte gör det, se figur 1. Arbetskraften består av personer som antingen är sysselsatta eller arbetslösa.

4 Figur 1: AKU:s uppdelning av befolkningen Källa: SCB, Begrepp och definitioner AKU Sysselsatta omfattar följande grupper: - personer som under en viss vecka (referensveckan) utförde något arbete (minst en timme), antingen som avlönade arbetstagare, som egna företagare (inklusive fria yrkesutövare) eller oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan medlem av samma hushåll (=sysselsatta, i arbete). - personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade anställning, arbete som medhjälpande hushållsmedlem eller egen företagare (inklusive fria yrkesutövare) och var tillfälligt frånvarande under hela referensveckan. Orsak till frånvaron kan vara sjukdom, semester, tjänstledighet, (t.ex. för vård av barn eller studier), värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt eller ledighet av annan anledning. Frånvaron räknas oavsett om den varit betald eller inte (=sysselsatta, frånvarande från arbetet). - personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta, t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd Med begreppet sysselsättningsgrad avses andelen sysselsatta av den totala befolkningen i ett givet åldersintervall. Arbetslösa omfattar följande grupper: - personer som var utan arbete under referensveckan, men som sökt arbete under de senaste fyra veckorna (referensveckan och tre veckor bakåt) och kunde arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans slut. - personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de skulle ha kunnat arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans slut. Det relativa arbetslöshetstalet avser andelen arbetslösa av antalet personer i arbetskraften. 2

5 Ej i arbetskraften omfattar: - personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar bl.a. studerande utan arbete (dock ej heltidsstuderande som söker och kan ta arbete), pensionärer, hemarbetande, värnpliktiga eller långvarigt sjuka utan arbete. Deltagare i de arbetsmarknadspolitiska program som räknas som studier, t.ex. arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning ingår också i gruppen. Begrepp i Arbetsförmedlingens statistik Långtidsarbetslösa 1 omfattar följande grupper: - Arbetslösa som varit anmälda på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader om de är 25 år eller äldre, och under den tiden inte haft ett arbete eller deltagit i ett program med aktivitetsstöd. - Ungdomar under 25 år som har varit öppet arbetslösa i mer än 100 dagar I den officiella statistiken från SCB avser ungdomsarbetslöshet andelen arbetslösa personer av arbetskraften i åldersgruppen år. Då uppgifter inte finns på länsnivå redovisas antalet öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen i åldern år. Befolkningen Den sista december 2010 bestod Norrbottens befolkning av individer, varav ungefär personer (75 %) var i åldrarna år. Då statistik över arbetskraftens åldersstruktur på länsnivå saknas, på grund av för stor osäkerhet, redovisas hur stor andel olika åldersgrupper oavsett om de ingår i arbetskraften eller ej utgör av befolkningen i åldrarna år, se figur 2. Andelen personer i de övre åldersgrupperna är högre i Norrbotten än i riket som helhet, medan det omvända framförallt gäller i åldersgrupperna år. 1 Arbetsförmedlingen använder numer begreppet I öppen arbetslöshet i mer än 6 månader, istället för långtidsarbetslösa. 3

6 Figur 2: Åldersstrukturen i befolkningen år, 31 december 2010 Riket Norrbotten 12,0 Andel av befolkningen år 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Källa: SCB (Befolkningsstatistik) Ålder Arbetskraftstillhörighet Enligt AKU tillhörde personer arbetskraften i Norrbotten 2010, av dessa var personer sysselsatta. Andelen sysselsatta i Norrbotten utgjorde 59,7 procent av befolkningen, motsvarande siffra för riket var 64,7 procent. Antalet arbetslösa var personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,8 procent det kan jämföras med riket där arbetslösheten var 8,4 procent Tabell 1: Norrbottens och rikets befolkning år efter arbetskraftstillhörighet och kön, 2010 Arbetskraftstillhörighet Norrbotten Riket Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Arbetskraften varav sysselsatta varav arbetslösa Ej i arbetskraften Totalt Källa: SCB (AKU) Arbetslöshet I figur 3 redovisas arbetslöshetsgraden, de arbetslösas andel av arbetskraften, i Norrbottens län från 2:a kvartalet 2005 fram till första kvartalet Figuren tyder på att andelen arbetslösa är högre i Norrbottens län än i riket som helhet, skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd vid mer än hälften av mättidpunkterna. 4

7 Figur 3: Arbetslösa i procent av arbetskraften år, Norrbottens län och riket, 2:a kvartalet 2005 till 1:a kvartalet 2011 (ej säsongsrensat 2 ) Riket Norrbotten 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2005K2 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 Källa: SCB (AKU) Antalet långtidsarbetslösa i Norrbottens län redovisas för perioden januari 2009-april Antalet långtidsarbetslösa var som lägst i november 2010 med knappt personer och som högst med i december 2009 respektive Figur 4: Antal långtidsarbetslösa i Norrbottens län jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik Det totala antalet ungdomar i åldern år i öppen arbetslöshet eller i program med aktivitetsstöd har varierat mellan cirka och under perioden januari 2009-april 2011, se figur 5. 2 Originaldata, ej utjämnad för säsongsmässiga variationer under året. 5

8 Figur 5: Antal ungdomar (16-24 år) i öppen arbetslöshet eller i program med aktivitetsstöd, Norrbottens län Öppet arbetslös Aktivitetsstöd jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik Källförteckning Arbetsförmedlingen, månadsstatistik Arbetsförmedlingen, statistikenheten, skriftligt underlag SCB, Arbetskraftsundersökningen SCB, Befolkningsstatistik 6

9 U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: PM Dnr 2011:746 TREDJE FASEN AV JOBB- OCH UTVECKLINGSGARAN- TINS I NORRBOTTENS LÄN Hur många i Norrbottens län har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin fas 3? Hur många deltagare i Norrbotten har lämnat den tredje fasen? Vad gör deltagarna i Norrbotten som lämnat den tredje fasen? Allmänt om jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program som infördes i juli Personer med arbetslöshetsersättning hänvisas till programmet när de har förbrukat 300 ersättningsdagar 1. Syftet med programmet är ge deltagarna individanpassat stöd så att de så snabbt som möjligt kommer in på den reguljära arbetsmarknaden. Programmet är indelat i tre faser. Fas 1 innehåller kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande aktiviteter. Den inledande fasen får pågå under högst 150 ersättningsdagar. Därefter tar fas 2 vid, vilken omfattar arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Efter 450 ersättningsdagar i programmet infaller fas 3. Under fas 3 hänvisas deltagaren till sysselsättning hos anordnare. Dessa kan vara privata eller offentliga arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer. Sysselsättningen kan bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle utföras eller som kan ses som kvalitetshöjande. Sysselsättningen får pågå i högst två år. 2 Som stöd för handledning och eventuella merkostnader får anordnare 225 kronor per person och anvisningsdag. 3 Arbetsmarknadsdepartementet meddelade den 17 maj 2011 att Arbetsförmedlingen ska ha möjlighet att erbjuda arbetsmarknadsutbildning för deltagare i den tredje fasen om de bedöms kunna få ett arbete i anslutning till avslutad utbildning. Förändringen gäller omgående fram till utgången av Deltagare i Norrbottens län De första sökande övergick till fas 3 under våren I Norrbottens län inträdde de första deltagarna i den tredje fasen under vecka 14 år I 1 Vid vilken ersättningsdag fas 1 börjar kan skilja sig för t.ex. föräldrar till barn under 18 år eller deltidsarbetslösa. Se förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin för fullständig beskrivning och Arbetsförmedlingen (2010a) och Arbetsförmedlingen (2010b). 2 Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 3 Arbetsförmedlingen (2010a)

10 diagram 1 redovisas antalet kvarstående sökande per vecka. Om inflödet till programmet är högre än utflödet ökar antalet kvarstående. Under inledningen av 2011 har antalet kvarstående per vecka varit relativt oförändrat, vecka 21 var antalet sökande knappt Diagram 1: Antal kvarstående sökande i jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 i Norrbottens län, vecka 14, vecka 21, Antal kvarstående Källa: Arbetsförmedlingen, veckostatistik Vecka Det totala antalet personer i Norrbottens län som deltar eller har deltagit i tredje fasen av jobb- och utvecklingsgarantin sedan starten fram till och med april 2011 är drygt Uppföljning av deltagarna som lämnat fas 3 Det finns flera svårigheter med att utvärdera effekterna av arbetsmarknadspolitiska program. För att bedöma effekten av ett visst program behöver det jämföras med andra program. Det är dock inte möjligt att jämföra effekten av olika arbetsmarknadspolitiska program genom att endast jämföra hur många som fick arbete efter avslutat program. Sammansättningen av deltagarna i olika programmen skiljer sig exempelvis åt vilket påverkar möjligheten att få arbete. Likaså kan sannolikheten att deltagarna skulle ha fått ett arbete utan att ha deltagit i programmet och effekterna för icke-deltagare och samhället skilja sig åt mellan programmen. Även konjunkturförändringar kan påverka utfallen om programmen som jämförs har pågått under olika tidsperioder. I tabell 1 presenteras den status som deltagarna hade 90 dagar efter att de lämnat tredje fasen av jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen följer också upp deltagarnas status 30, 60 och 180 dagar efter att de har lämnat fas 3. Det bör påpekas att resultaten varierar något beroende på vilken uppföljningstidpunkt som studeras. 4 Arbetsförmedlingens statistikenhet 2

11 Statistiken i tabell 1 avser de personer som lämnat fas 3 under perioden april 2009-januari Under denna period har cirka 680 individer lämnat fas 3 i Norrbottens län. Skillnader mellan Norrbottens län och andra län eller riket som helhet beror bland annat på att deltagarsammansättningen skiljer sig åt i viktiga avseenden. Som framgår i tabell 1 har drygt 170 personer av dem som lämnat tredje fasen i jobb- och utvecklingsgarantin i Norrbottens län någon form av arbete 90 dagar efter programavslut. Ungefär 350 personer var, 90 dagar efter programavslut, registrerade som öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. I gruppen övriga avaktualiseringsorsaker ingår de personer som inte längre är registrerade hos Arbetsförmedlingen och som inte har meddelat att de fått ett reguljärt arbete. I denna grupp återfinns personer som 90 dagar efter programavslut befinner sig i reguljär utbildning eller som har pensionerats. Stickprovskontroller som Arbetsförmedlingen gjort visar att en majoritet av de över 60 år som registrerats i gruppen övriga avaktualiseringsorsaker har pensionerats 5. Det förekommer också att den arbetssökande har fått ett reguljärt arbete, men inte meddelat detta till Arbetsförmedlingen. Tabell 1: Status 90 dagar efter fas 3, programavslut april 2009-januari 2011 Status Norrbotten Riket Antal Andel 6 Antal Andel Arbete % % - Arbete med stöd 61 9 % % - Arbete utan stöd % % - Nystartjobb % % Öppet arbetslös 38 6 % % Aktivitetsstöd % % Övriga 36 5 % % Övriga avaktualiseringsorsaker % % Totalt % % Källa: Arbetsförmedlingens statistikenhet Gartell och Rosén (2011) påpekar i rapporten Jobb- och utvecklingsgarantin En studie av sannolikheten att få jobb under programtiden att de inte kan avgöra huruvida jobb- och utvecklingsgarantin har ökat chanserna för deltagarna att hitta ett arbete. Då de flesta som uppfyller villkoren för jobb- och utvecklingsgarantin också deltar i programmet finns det inte möjlighet att 5 Gartell och Rosén, Andelarna i Norrbottens län bör tolkas med viss försiktighet, då små förändringar i antal personer på denna nivå kan få relativt stort utslag procentuellt sett. 7 Arbetsgivare som anställer personer som varit utan arbete en längre tid eller som är nyanlända invandrare kan få ett stöd genom återbetalning av ett belopp motsvarande två gånger de arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren ska betala. För mer information se t.ex.: 3

12 skapa en relevant jämförelsegrupp. Av den anledningen kan programmets effekt inte utvärderas. Källförteckning Arbetsmarknadsdepartementet ( ), Möjlighet till arbetsmarknadsutbildning i Fas 3, pressmeddelande, (Hämtad ) Arbetsförmedlingen (2010a), Jobb- och utvecklingsgarantin tredje fasen - Faktablad till arbetsgivare november Arbetsförmedlingen (2010b), Jobb- och utvecklingsgarantin tredje fasen - Faktablad till arbetssökande november Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens veckostatistik sökande Arbetsförmedlingen, Statistikenheten, Göran Selin, skriftliga uppgifter Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin Gartell, M och E. Rosén (2011), Jobb- och utvecklingsgarantin En studie av sannolikheten att få jobb under programtiden, URA 2011:1, Arbetsförmedlingen 4

13 U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: PM Dnr 2011:747 ARBETSMARKNADEN I NORRBOTTENS LÄN Hur beräknas arbetsmarknaden utvecklas i Norrbottens län på 1, 5 och 10 års sikt? Vilka yrken definieras som bristyrken på 1, 5 års och 10 års sikt? Utöver uppgifter för Norrbottens län som helhet önskas också uppgifter om rekryteringsbehovet i följande kommuner: Kiruna, Luleå, Arjeplog, Övertorneå. Arbetskraften beräknas minska i Norrbottens län Arbetsförmedlingen har i rapporten Generationsväxlingen på arbetsmarknaden i riket och i ett regionalt perspektiv skrivit fram arbetskraftsutbudet för perioden på nationell, regional och kommunal nivå. Analysen baseras på SCB:s befolkningsprognoser och statistik över befintligt arbetskraftsdeltagande. Framskrivningarna ger en bild av arbetskraftstillgången om nuvarande förutsättningar skulle bestå. Uppgifterna är därför osäkra, särskilt på lägre nivå. Norrbottens län är det län som enligt Arbetsförmedlingens framskrivning väntas ha störst procentuell minskning av arbetskraften under perioden Minskningen beräknas till 14,4 procent eller knappt personer, se tabell 1. Arbetskraften väntas minska i samtliga av de fyra redovisade kommunerna.

14 Tabell 1: Beräknad arbetskraft år i Norrbottens län, Luleå, Kiruna, Övertorneå och Arjeplog, År Norrbottens län Luleå Kiruna Övertorneå Arjeplog Källa: Arbetsförmedlingen I rapporten beräknas balanstal på länsnivå, dvs. antalet tillträdande ungdomar på arbetsmarknaden dividerat med antalet sysselsatta som av åldersskäl lämnar arbetsmarknaden. Är balanstalet under 1,0 lämnar fler arbetsmarknaden än antalet ungdomar som träder in på arbetsmarknaden. Måttet används för att jämföra hur olika län påverkas av generationsväxlingen på arbetsmarknaden. Norrbottens läns balanstal är drygt 0,6 för perioden , vilket är näst lägst efter Gotland. Ett lågt balanstal kan ses som en tidig indikator på framtida underskott på arbetskraft. Under perioden beräknas cirka 42 procent av den sysselsatta befolkningen i Norrbottens län lämna arbetsmarknaden av åldersskäl, vilket är högre än riksgenomsnittet. Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2012 Arbetsförmedlingen gör årligen två prognoser gällande arbetsmarknaden, en på våren och en på hösten. Grunden i prognoserna utgörs av en intervjuundersökning med arbetsgivare. I den senaste prognosen avseende 2012 genomfördes intervjuerna under våren Urvalet är slumpmässigt och stratifierat 1 utifrån bransch, arbetsställets storlek och län. I den senaste undersökningen bestod näringslivsurvalet av 527 arbetsställen i Norrbottens län och svarsfrekvensen var 79 procent. Intervjuer görs också med representanter från samliga primär- och landstingskommuner och ett antal statliga myndigheter. Arbetsförmedlingen analyserar svaren från undersökningen på 1 Stratifierat slumpmässigt urval innebär att populationen delas upp i undergrupper som kallas för stratum, och sedan väljs ett urval ut från varje stratum. Ett stratifierat slumpmässigt urval ger en försäkran om att alla stratum blir representerade i urvalet. 2

15 grundval av annan statistik och andra kriterier som påverkar arbetsmarknaden. Samtliga prognoser avser åldersgruppen år. 2 På grund av osäkerhet gör Arbetsförmedlingen endast prognoser av arbetsmarknaden på länsnivå på ett års sikt. För stor osäkerhet är också anledningen till att prognoser inte görs på kommunnivå. I prognosen för Norrbottens län 2012 bedömer Arbetsförmedlingen att antalet sysselsatta kommer att öka med cirka personer under 2011 och under Ökningen väntas ske i privat sektor, framförallt inom bygg och anläggning, företagstjänster samt tillverkningsindustrin. Under de senaste åren har antalet sysselsatta inom offentlig sektor minskat kraftigt, bland annat på grund av stora neddragningar inom grund- och gymnasieskolan. Vid prognostillfället bedömdes neddragningarna inom offentlig sektor plana ut och antalet sysselsatta förbli oförändrat under prognosperioden. I Norrbottens län har andelen företag som anger sig ha rekryteringsproblem ökat markant från våren 2010 till våren 2011, från 16 till 26 procent. Bristen på arbetskraft under våren 2011 var störst inom bygg- och anläggningsverksamhet, hotell- och restaurang, information och kommunikation samt inom tillverkningsindustrin. Inom hotell- och restaurang respektive bygg- och anläggning efterfrågas i huvudsak utbildade och erfarna specialistkockar, byggledare, CNC-operatörer och licenssvetsare. Offentlig arbetsgivare har störst problem att rekrytera distrikts- och specialistläkare, sjuksköterskor inom akutsjukvård och disputerade universitetslärare inom vissa ämnesområden. I tabell 2 redovisas ett urval av brist- och överskottsyrken i länet under För yrkesprognoser på längre sikt hänvisas till SCB:s rapport Trender och Prognoser , dessa är dock på nationell nivå. Tabell 2: Bedömning av arbetsmarknadsläget andra halvåret 2011 och första halvåret 2012 för ett urval av yrken, Norrbotten Bristyrken Överskottsyrken Läkare Ekonomiassistent Universitets- och högskolelärare Receptionist Lastbils- och långtradarförare Vaktmästare Anläggnings- och skogsmaskinförare Montörer, el- teleutrustning Betong- och bergarbetare (gruva) Barnskötare Ingenjör/tekniker, bygg, VVS, el, GIS Vårdbiträde Sjuksköterskor, akutsjukvård Försäljare, fack- och dagligvaruhandel Systemerare/programmerare Administratör/sekreterare Specialkockar Utredare offentlig förvaltning Målare, murare, plattläggare, golvläggare Köks- och restaurangbiträden Källa: Arbetsförmedlingen (2011) 2 Arbetsförmedlingen (2011), Arbetsmarknadsutsikterna för Norrbottens län På Arbetsförmedlingens hemsida finns yrkesprognoser på regionnivå på ett års sikt, samt på nationell nivå på fem och tio års sikt. 3

16 Källförteckning Arbetsförmedlingen (2011), Arbetsmarknadsutsikterna för Norrbottens län 2012 Arbetsförmedlingen (2010), Generationsväxlingen på arbetsmarknaden i riket och i ett regionalt perspektiv, Ura 2010:5, Arbetsförmedlingen, Stockholm 4

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 Färre sökande ut i arbete Under oktober 2014 påbörjade 891 personer av de inskrivna arbetslösa

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län november 2012 12 900 (7,6%) 5 970 kvinnor (7,4%) 6 930 män (7,7%) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län januari 2012 12 114 (7,2%) 6 365 män (7,2%) 5 749 kvinnor (7,2%) 3

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 Fått arbete I november2014 fick 182 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Jobben Utmaningen Framtiden

Jobben Utmaningen Framtiden Socialdemokraterna 2011-06-14 Jobben Utmaningen Framtiden Norrbotten möjligheternas län 2 (7) Missmatch på arbetsmarknaden i Norrbotten Just nu sker en bred uppgång på arbetsmarknaden i Norrbotten. Konjunkturen

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-06-07 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 Arbetslösa som fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Ossian Wennström SACO 2001 Tryck: SACO, Stockholm ISSN 1401-7849 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Definitioner och urval i arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 11 september 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län augusti 2014 8 693 (6,6 %) 3 709 kvinnor (5,9 %) 4 984 män (7,2

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 Victor Tanaka Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under maj påbörjade 840 1 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade under i stort

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm november 2013 Therese Landerholm Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Uppsala län oktober 2013 10 341 (6,2 %) 4 824 kvinnor (5,9%) 5 517 män (6,4 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 Fått arbete Under januari påbörjade 1 323 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020 57 ÅR 2000 OCH Arbetskraftens utbildningsnivå har stigit under en följd av år. År 2000 utgjorde andelen i arbetskraften med folk- och grundskoleutbildning 19 procent, med gymnasial utbildning 51 procent

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Gävleborgs län Innehållsförteckning Sid DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Uppsala län Innehållsförteckning Sid ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER... 3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län,

Läs mer

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt

Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Bild 1 Arbetsförmedlingen på kort och lång sikt Angeles Bermudez-Svankvist 2009-03-12 Från 21 1 myndighet 9 000 årsarbetare (dec 08) Tydlig styrning & ledning Bild 2 Omsättning 2009 Bild 3 Förvaltningsanslag:

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 Ökning av omsättning till arbete i januari Under januari påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2012 Text Bitte Lyrén Text- och bildredigering Urban Isberg Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...3 Sammanfattning...4

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 206 Drygt 900 personer fick arbete i april Under april månad erhöll 944 personer någon

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2015 2014-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i oktober 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011:02 2011-03-15 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011:02 2011-03-15 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Februari 211 SA 211:2 211-3-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Juli 2011. SA 2011:07 2011-08-16 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Juli 2011. SA 2011:07 2011-08-16 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Juli 211 SA 211:7 211-8-16 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden December 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - Arbetslivsintroduktion Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 6b - 2014-08-01 Återrapporteringen avser 2010-2013 och första halvåret 2014 Sida: 2 av 52 Sida: 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet Nationella arbetsmarknadsutsikter Regionala arbetsmarknadsutsikter Långa

Läs mer

PROGNOS våren 2015. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län

PROGNOS våren 2015. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län PROGNOS våren 2015 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län Det senaste halvåret, hur blev det? Efterfrågeutveckling Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Hur stämmer det med förväntningarna från

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport oktober 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport oktober 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport oktober 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, maj 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande trend

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:08 2010-09-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:08 2010-09-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 21 SA 21:8 21-9-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, november månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län november 2013 8 315 (11,2 %) 3 776 kvinnor (10,8 %) 4 539 män

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 Fått arbete I januari fick 1 067 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ura 2013:? Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Innehåll Sid 1.

Läs mer

Störst andel högutbildade i växande branscher

Störst andel högutbildade i växande branscher NYA FAKTA & S T A T I S T I K F R A M T I D E N S N Ä R I N G S L I V nr 4 jan 2006 Störst andel högutbildade i växande branscher Arbetsgivarna vill ha allt högre utbildade medarbetare. Det visar en jämförelse

Läs mer

Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse

Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse Modell för jämförelsen Utflödet från utbildningsväsendet till arbetsmarknaden och arbetsmarknadens rekryteringsbehov beräknas var för sig och för varje enskilt

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016. Lena Hertzberg Ann Mannerstedt

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016. Lena Hertzberg Ann Mannerstedt Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016 Lena Hertzberg Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingens prognos Två prognoser per år, vår och höst Privata näringslivet - 460 arbetsställen Offentlig sektor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 Tecken på en försvagad arbetsmarknad Under augusti kom tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala län kan vara

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Umeå 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 368 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 976. Detta

Läs mer

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse AM 110 SM 1302 Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse The labour market situation for youth a European comparison I korta drag Temarapporten för första kvartalet 2013 beskriver ungdomars

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 Något fler lediga platser Under oktober anmäldes närmare 1 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Risk för cementering av dagens massarbetslöshet. Christer Persson

Risk för cementering av dagens massarbetslöshet. Christer Persson Risk för cementering av dagens massarbetslöshet Christer Persson Risk för cementering av dagens massarbetslöshet Utgivare: Arbetarrörelsens Tankesmedja, a-smedjan.se Författare: Christer Persson Författaren

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobboch utvecklingsgarantin; SFS 2015:949 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Regeringen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE Arbetslöshetsrapporten 2016 » I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi lyfta statistiken över arbetsmarknaden. Det är viktig och central statistik eftersom den ligger till grund för många beslut allt ifrån

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 februari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län januari 2014 9 689 (8,5 %) 4 249 kvinnor (7,9 %) 5 440 män (9,1 %)

Läs mer

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment AM 110 SM 1501 Utvecklingen av tidsbegränsat anställda Trends for persons in temporary employment I korta drag Temarapporten för fjärde kvartalet 2014 ger en beskrivning av hur antalet och andelen tidsbegränsat

Läs mer