Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012"

Transkript

1 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari (8,6%) män (9,1%) kvinnor (8,0%) unga år (16,6%) (Andel av registerbaserade arbetskraften) Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden i Västra Götalands län som medfört en successiv minskning av arbetslösheten från början av 2010 bröts i slutet av år Det relativt stora antalet nyinskrivna arbetssökande i december 2011 och i januari har medfört att arbetslöshetsnivån i länet åter är tillbaka i samma nivå som den var för ett år sedan. Den allmänna inbromsningen i konjunkturen har försämrat läget på arbetsmarknaden i Västra Götalands län, men den största påverkan på arbetsmarknadsstatistiken för länet är starkt förknippad med fordonsindustrin i Trollhättan och företagsnedläggningen där. En stor del av ökningen i arbetslöshet beror på att antalet arbetslösa har ökat i Trollhättan och angränsande kommuner. Det finns flera dystra siffrorna i januaristatistiken för länet som har sin grund i den aktuella företagsnedläggningen: förutom att arbetslösheten i länet steg kraftigt är antalet personer drabbade av varsel under månaden på en nivå som inte setts sedan finanskrisen 2008/2009. Den kraftiga ökningen i arbetslöshet de senaste månaderna är dock en relativt geografiskt begränsad företeelse och det är Trollhättan med intilliggande kommuner som är särskilt drabbade. Flera av länets kommuner har istället en med riksmått mätt väldigt låg arbetslöshet och då är exempelvis kommunerna kring Göteborg, Strömstad och Tranemo exempel på kommuner med låg arbetslöshet. Det höga varseltalet är också en relativt begränsad företeelse förknippad med en enstaka bransch och det är inte tal om någon allmän ökning av antalet varsel i länet. Antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen i länet är ovanligt högt i januari. Många av platserna är inom vård och omsorg och det är även feriejobb och sommarvikariat som har börjat anmälas. En fjärdedel av de anmälda platserna i januari är sommarjobb.

2 Lediga platser: fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft i länet Antalet nyanmälda platser 1 i Västra Götalands län var 15,8 procent fler i januari 2012 ( platser) jämfört med samma månad i fjol (9 704 platser). Av de nyanmälda platserna under januari anmäldes platser inom vård och omsorg, lediga platser anmäldes inom den breda näringsgrenen finansiell verksamhet och företagstjänster (där många av de företag som säljer tjänster till andra företag ingår), 958 platser inom handel och 842 platser inom utbildning. En fjärdedel av de anmälda platserna är sommarjobb (vikariats- och ferieplatser) och det är särskilt inom vård och omsorg som har många platser. Flest platser (4 322 stycken eller 38,5% av länets platser) anmäldes i Göteborg. Därutöver är de nyanmälda platserna fördelade över länet med en viss koncentration till de större orterna, och i januari är det relativt många platser i Lidköping, Borås, Trollhättan, Falköping och Uddevalla. På dessa orter är det just arbeten inom vård och omsorg som ligger bakom de relativt stora volymerna. Drygt arbetslösa fick arbete i länet i januari Under januari påbörjade personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götalands län någon form av arbete, vilket kan jämföras med motsvarande siffra i januari i fjol som var personer till arbete. Av dem som fick arbete i januari 2012 var: kvinnor (51,3 procent) och män (48,7 procent) ungdomar (18-24 år) utrikesfödda 826 personer med funktionsnedsättning Arbetslösheten i länet har ökat de senaste månaderna I slutet av januari 2012 var totalt personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) i länet, vilket motsvarar 8,6 procent av arbetskraften i åldrarna år. 2 Det är en ökning med 458 personer eller 0,7 procent jämfört med januari Under hela år 2011 var arbetslösheten i länet varje månad lägre än motsvarande månad året innan, men under slutet av året minskade skillnaden då arbetslösheten ökade och i januari 2012 är arbetslösheten i princip på samma nivå som i fjol. Som andel av arbetskraften har den totala arbetslösheten i länet minskat med 0,1 procentenheter sedan januari Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls inte till Arbetsförmedlingen. Andelen som anmäls varierar över tid och är större i högkonjunktur. 2 Från och med oktober publicerar Arbetsförmedlingen den relativa arbetslösheten som andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhållande till befolkningen. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. När begreppet arbetskraft används på dessa sidor åsyftas denna registerbaserade arbetskraft. 3 Att den relativa arbetslösheten minskar samtidigt som antalet arbetslösa ökar beror på att arbetskraften har ökat mer i storlek än arbetslösheten.

3 I riket som helhet var 8,7 procent av arbetskraften arbetslös (öppet arbetslösa eller i program) i slutet av januari 2012, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med januari Den relativa arbetslösheten är alltså marginellt lägre i länet än i riket. Under 2011 var skillnaden mellan länets arbetslöshetsnivå och rikets något större, men under december och januari har antalet arbetslösa ökat mer i länet än i landet som helhet. Av de personer som var arbetslösa i Västra Götalands län i slutet av januari var personer öppet arbetslösa och deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Förändringen i antalet öppet arbetslösa i länet mellan januari 2012 och samma månad i fjol visar en ökning med personer (+7,0 procent) och antalet i arbetsmarknadspolitiska program har minskat med personer (-6,2 procent). På ett års sikt finns en liten, men märkbar, skillnad i förändringen i arbetslöshet mellan könen. Jämförs januari 2012 med motsvarande månad i fjol framgår att antalet arbetslösa män i länet har ökat med 920 personer (+2,5 procent) på ett år och antalet arbetslösa kvinnor har minskat med 462 personer (-1,5 procent). Sett i ett längre tidsperspektiv finns dock en större skillnad i arbetslöshetsutvecklingen mellan kvinnor och män. Männen gynnades bättre på arbetsmarknaden från våren 2010 och fram till senhösten 2011, och arbetslösheten för män minskade då snabbare än för kvinnor. Från hösten 2011 har dock trenden varit den motsatta. Kvinnornas arbetslöshetsnivå har under en längre tid varit i princip konstant medan antalet arbetslösa män har ökat varje månad sedan september 2011, och ökningen var särskilt kraftig i december och januari. De stora regionala skillnaderna mellan länets kommuner vad gäller arbetslöshetsnivå har de senaste månaderna blivit än större. De fem kommuner i Västra Götalands län med lägst arbetslöshet som andel av arbetskraften i åldern år är Lerum (3,6%), Tjörn (3,7%), Kungälv (3,8%), Öckerö (4,0%) och Tranemo (4,3%). De fem kommuner med högst arbetslöshet är Trollhättan (20,4%), Vänersborg (13,3%), Åmål (12,5%), Gullspång (12,3%) och Mellerud (11,6%). Den ovanligt höga arbetslöshetssiffran i Trollhättan medför att kommunen har högst arbetslöshet av landets samtliga 290 kommuner. De arbetsmarknadspolitiska programmen Jobb- och utvecklingsgarantin 4 är det arbetsmarknadspolitiska program som har flest deltagare. I Västra Götalands län var deltagarantalet personer i slutet av januari 2012, vilket är en ökning med 396 personer (eller 2,5 procent) jämfört med januari Deltagarantalet i programmet har legat på en jämn nivå på knappt personer från sommaren I december 2011 ökade antalet deltagare med närmare 400 personer jämfört med månaden innan, men under januari 2012 har inget nettoinflöde skett. Av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin deltar Den huvudsakliga målgruppen för jobb- och utvecklingsgarantin är personer som har förbrukat sin ersättningsperiod inom arbetslöshetsförsäkringen. Inom ramen för programmet erbjuds exempelvis jobbsökaraktiviteter med coachning, arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning.

4 personer i sysselsättningsfasen 5, vilket är en ökning med 17,1 procent jämfört med januari Jobbgaranti för ungdomar 6 är det program som har näst flest deltagare. I januari 2012 deltog personer i programmet, vilket är en minskning med 10,4 procent jämfört med januari i fjol. Minskningen kan till stor del hänföras till ett utflöde ur programmet under årets åtta första månader då många ungdomar har lämnat för arbete eller reguljära studier. Under hösten har deltagarantalet ökat på nytt, vilket är en kombinerad effekt av en inbromsning i konjunkturen och en kalendereffekt då fler personer kvalificerar sig för programmet efter att ha anmält sig som arbetssökande i samband med skolavslutningar och efter att sommarjobb tagit slut. Inom programgruppen förberedande insatser 7 deltog personer i januari 2012, vilket är en minskning med 329 personer eller 6,8 procent jämfört med samma månad Inom förberedande insatser återfinns exempelvis deltagarna i arbetslivsintroduktionsprogrammet som återfinns under egen rubrik nedan. Personer med långa tider utan arbete ökar Den grupp av de arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader har ökat på ett års sikt. I januari 2012 hade personer av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än två år. För ett år sedan var motsvarande siffra personer. Gruppen har alltså ökat med 10,8 procent. Som andel av de arbetslösa är denna grupp nu 18,4 procent mot 16,7 procent i januari Arbetslivsintroduktion I januari 2012 skrevs 166 personer in i programmet arbetslivsintroduktion 8 i Västra Götalands län och 206 personer lämnade programmet. Av dem som lämnade arbetslivsintroduktionen i januari gick sju personer till arbete (med eller utan stöd) och 112 personer övergick i annat arbetsmarknadspolitiskt program. I slutet av januari 2012 var 533 personer inskrivna i programmet i länet. 65,7 procent av deltagarna var kvinnor och 34,3 procent var män. Arbetslösheten bland ungdomar lägre 2011 än 2010 Sedan sommaren 2011 har arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) i stort sett varit oförändrad i länet. Sett i ett historiskt perspektiv är det normala att ungdomsarbetslösheten sjunker under denna årstid. Att arbetslösheten inte minskat för ungdomarna dessa månader är en indikation på att läget på arbetsmarknaden har försämrats. 5 Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas innebär sysselsättning hos en anordnare för deltagare som efter 450 utbetalade ersättningsdagar i programmet ännu inte har fått ett arbete. 6 Jobbgaranti för ungdomar erbjuds ungdomar under 25 år som varit arbetslösa och inskrivna på arbetsförmedlingen i minst 90 dagar (inom en ramtid på fyra månader). 7 Förberedande insatser kan vara vägledande, rehabiliterande eller orienterande och används för att förbereda arbetssökande för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete. 8 Arbetslivsintroduktion riktar sig till personer som har haft sjukpenning eller begränsad sjukersättning där sjukpenningdagarna eller ersättningsdagarna har tagit slut. Genom programmet erbjuds deltagarna individuellt anpassade insatser med målsättningen att erhålla ett arbete.

5 Ungdomsarbetslösheten i länet är även i princip oförändrad i slutet av januari 2012 jämfört med januari ungdomar (motsvarande 16,6 procent av arbetskraften i åldersgruppen år) var arbetslösa i januari 2012, vilket är 55 personer färre än i januari Antalet öppet arbetslösa ungdomar var något fler i januari 2012 jämfört med samma månad 2011 (259 personer färre). Färre unga personer deltar dock i arbetsmarknadspolitiska program (en minskning med 314 personer) jämfört med januari Antalet deltagare i jobbgaranti för ungdomar har minskat. I januari 2012 deltog personer i programmet, vilket är 774 färre än i januari Antalet personer under 25 år i jobb- och utvecklingsgarantin har dock ökat med 334 personer (från till 2 028) från januari 2011 till januari 2012, vilket är en ökning med 19,7 procent. I normalfallet har en person under 25 år som deltar i programmet redan deltagit i jobbgaranti för ungdomar i maximala 15 månader. Skillnaden i andelen arbetslösa ungdomar är fortsatt stor bland länets kommuner. De fem kommuner i länet som har lägst arbetslöshet bland ungdomar (18-24 år) som andel av arbetskraften är Kungälv (7,1%), Tjörn (7,9%), Strömstad (9,6%), Lerum (9,9%), samt Orust (10,2%). De fem kommuner med högst andel arbetslösa i åldersgruppen är Trollhättan (31,7%), Åmål (31,1%), Gullspång (30,3%), Töreboda (29,4%) och Vänersborg (28,1%). Fler nyinskrivna på arbetsförmedlingen i januari 2012 än i fjol I januari 2012 anmälde sig personer som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet, vilket är personer fler (+41,1 procent) än januari i fjol. Under en längre tid har antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen varit lägre än motsvarande månad året innan. I oktober 2011 skedde dock ett trendbrott då fler personer anmälde sig som arbetslösa jämför med året innan, vilket har fortsatt varje månad därefter. Av dem som registrerades som nyinskrivna arbetslösa under december var 41,1 procent kvinnor och 58,7 procent män (29,7 procent av de nyinskrivna var ungdomar under 25 år). Det är också bland männen som den stora skillnaden jämfört med året innan är påtaglig. Medan antalet kvinnor som anmält sig som arbetslösa har ökat med 575 personer (+22,2%) har antalet män ökat med personer (+58,3%). Särskilt många nyinskriva (och då främst män) har kommunerna Trollhättan, Grästorp och Vänersborg, vilket även denna månad beror på att många personer knutna till personbilstillverkningen i Trollhättan anmälde sig på Arbetsförmedlingen. Arbetssökande i arbete med anställningsstöd Antalet personer i arbete med anställningsstöd är fortsatt högre jämfört med samma tid året innan. I januari 2012 hade personer arbete med anställningsstöd, vilket innebär en ökning med 19,4 procent jämfört med januari i fjol. Personer som har arbete med anställningsstöd fördelar sig på 712 i särskilt anställningsstöd 9 (en ökning 9 Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering.

6 med 29,9 procent jämfört med året innan) och 408 i instegsjobb 10 (4,6 procent fler än i januari 2011). Medan antalet personer i särskilt anställningsstöd har varit i princip oförändrat under de senaste månaderna visar instegsjobben en nedåtgående trend där antalet personer i insatsen har gått ner relativt kraftigt sedan juli i fjol (från 574 till 390). Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns möjligheter till anställning med stöd för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I länet fanns i slutet av januari personer i anställning genom särskilda insatser för funktionsnedsatta (39,7 procent av dessa är kvinnor och 60,3 procent är män), varav i anställning med lönebidrag (en minskning med 1,8 procent jämfört med januari i fjol), i trygghetsanställning (en ökning med 26,1 procent), 987 i offentligt skyddat arbete (0,8 procent färre än året innan) och 632 i utvecklingsanställning (en ökning med 50,1 procent). Varselinflödet i januari Under januari 2012 varslades personer om uppsägning i Västra Götalands län, vilket är en ovanligt hög siffra och överträffas bara av varselsiffrorna ett par månader under finanskrisen 2008/2009. I januari 2011 blev exempelvis 500 personer varslade i länet. Det höga varseltalet i länet får också genomslag på riket och drygt hälften av rikssiffran (6 644 i januari 2012 mot i fjol) härrör från länet. Antalet nystartsjobb i länet minskar Antalet personer i nystartsjobb 11 i länet ökade fram till juni 2011 och har därefter minskat något varje månad. I januari 2012 sysselsatte dessa jobb personer jämfört med ett år tidigare. En minskning med 1,3 procent på ett års sikt. Vid den högsta noteringen i juni 2011 var personer anställda med nystartsjobb. Av samtliga nystartsjobb hade 82 personer särskilt nystartsjobb (en minskning med 44,6 procent sedan januari 2011). Betydligt fler män än kvinnor har anställning med nystartsjobb. 61,9 procent av länets anställda med nystartsjobb är män. Motsvarande siffra för kvinnor är alltså 38,1 procent. Av de personer som hade nystartsjobb i slutet av januari 2012 var 429 ungdomar under 25 år. Motsvarande siffra för januari 2011 var 800 personer. Antalet ungdomar som har anställning med nystartsjobb har alltså minskat med 46,4 procent på ett år. Nystartsjobben för ungdomar ökade kraftigt under första halvåret 2010, och låg från juni 2010 till juni 2011 på en jämn nivå på strax under 800 personer. Från juni Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskundervisning för invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare. 11 Nystartsjobb innebär en ekonomisk ersättning motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften (normal arbetsgivaravgift om den anställde inte har fyllt 26 år vid årets ingång) till en arbetsgivare som anställer en person som stått utanför arbetslivet en längre tid. Särskilt nystartsjobb har målgruppen långtidssjukskrivna och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.

7 har nystartsjobben för unga minskat varje månad. Den sannolika förklaringen är att nystartsjobb för ungdomar är begränsad till 12 månader. Antalet utrikesfödda med nystartsjobb var i slutet av januari 2012, vilket är en ökning med 11,6 procent jämfört med januari Efter att ha legat på en relativt oförändrad nivå på drygt personer har sedan sommaren 2011 har antalet utrikesfödda med nystartsjobb minskat något varje månad sedan november Statistik för län och kommuner finns på: /statistik

8 Regionala tabeller arbetsmarknadsdata i urval Nedan följer tabeller som redovisar arbetsmarknadsdata i urval nedbrutet på regional 12 nivå. 1. Antal nyanmälda platser per region Nyanmälda Förändring Nyanmälda Förändring platser jämfört med platser jämfört med Januari 2012 jan jan-dec jan-dec Göteborgsregionen ,1% ,0% Sjuhärad ,8% ,0% Skaraborg ,0% ,8% Fyrbodal ,9% ,4% Västra Götalands län ,8% ,0% 2. Antal arbetslösa personer med funktionsnedsättning som fått arbete under månaden Antal arbetssökande till arbete Januari 2012 Förändring jämfört med samma månad i fjol Göteborgsregionen 453-1,5% Sjuhärad ,2% Skaraborg 123-4,7% Fyrbodal ,8% Västra Götalands län ,0% 3. Antal utrikesfödda arbetslösa personer som fått arbete under månaden Antal arbetssökande till arbete Januari 2012 Förändring jämfört med samma månad i fjol Göteborgsregionen ,6% Sjuhärad 237-2,5% Skaraborg 179-5,8% Fyrbodal 265-4,3% Västra Götalands län ,2% 12 Regionerna består av följande kommuner: Göteborgsregionen (Göteborg, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Kungälv, Kungsbacka och Alingsås), Sjuhärad (Borås, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Mark, Svenljunga, Herrljunga och Ulricehamn), Skaraborg (Skövde, Lidköping, Grästorp, Essunga, Karlsborg, Gullspång, Vara, Götene, Tibro, Töreboda, Mariestad, Skara, Hjo, Tidaholm och Falköping) och Fyrbodal (Trollhättan, Uddevalla, Vänerborg, Lysekil, Strömstad, Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Dals- Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål). Kungsbacka tillhör Göteborgsregionen, men kommunen tillhör Hallands län. Delsummorna för regionerna är därför högre än summan för Västra Götalands län.

9 4. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per kommun januari 2012, samt förändring mot januari 2011 Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) Förändring Kommun Januari 2012 mot jan 2011 Andel arbetslösa ungdomar av den registerbaserade arbetskraften (18-24 år) Förändring Januari 2012 mot jan 2011 Ale 6,2% -0,9% 14,8% -3,2% Alingsås 7,1% -1,0% 13,9% -2,6% Göteborg 9,3% -0,5% 14,7% -2,3% Härryda 4,4% -0,4% 12,8% -0,7% Kungälv 3,8% -0,8% 7,1% -3,0% Lerum 3,6% -0,7% 9,9% -3,6% Lilla Edet 8,4% 0,6% 15,8% -1,5% Mölndal 5,6% -0,5% 11,6% -2,1% Partille 5,7% -0,7% 13,6% -2,0% Stenungsund 4,7% -0,2% 11,1% 0,2% Tjörn 3,6% -0,7% 7,9% -1,9% Öckerö 4,0% -0,6% 10,7% -5,1% Bollebygd 5,2% -0,7% 12,8% -0,2% Borås 8,6% 0,0% 14,6% 0,8% Herrljunga 6,8% -0,6% 15,1% -1,4% Mark 6,8% 0,2% 16,1% 2,7% Svenljunga 6,4% -0,8% 12,5% -5,7% Tranemo 4,2% -0,9% 10,6% -3,7% Ulricehamn 6,2% -0,7% 15,8% -2,3% Vårgårda 7,4% -0,5% 18,3% 0,1% Essunga 8,2% 1,4% 19,5% 4,4% Falköping 9,4% -0,1% 23,2% 2,4% Grästorp 11,0% 2,6% 17,9% -3,8% Gullspång 12,3% -0,7% 30,3% 0,4% Götene 6,8% -0,9% 13,4% -3,7% Hjo 7,5% -0,6% 18,2% 2,4% Karlsborg 7,3% -0,4% 21,4% 4,2% Lidköping 8,3% -0,4% 19,5% -1,3% Mariestad 11,1% 0,3% 23,2% -3,0% Skara 9,1% -1,6% 16,2% -6,3% Skövde 8,8% -0,3% 18,2% 1,5% Tibro 11,1% -0,1% 21,1% 2,9% Tidaholm 8,8% -0,3% 19,5% -1,7% Töreboda 11,4% -0,3% 29,4% -2,9% Vara 7,8% 0,4% 16,7% 1,6% Bengtsfors 10,7% -0,3% 24,6% -0,2% Dals-Ed 9,9% -0,3% 22,0% 3,3% Färgelanda 11,4% 0,8% 17,8% -6,6% Lysekil 8,0% -0,6% 19,0% 1,8% Mellerud 11,5% -0,2% 22,3% -6,1% Munkedal 7,6% -1,7% 18,0% -6,4% Orust 5,2% 0,0% 10,2% -1,6% Sotenäs 6,3% 0,2% 15,3% 3,8% Strömstad 5,5% 0,0% 9,6% -0,1% Tanum 6,8% -0,8% 14,3% -2,0% Trollhättan 20,4% 6,2% 31,7% -2,0% Uddevalla 11,0% 0,6% 25,0% 0,3% Vänersborg 13,4% 3,1% 28,1% -1,2% Åmål 12,5% -1,3% 31,1% -7,7% Västra Götalands län 8,7% -0,3% 17,8% -1,2% Riket 8,6% -0,1% 16,5% -1,5%

10 Fakta om statistiken Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Mer information: /nytt-om-statistik Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: Arbetsmarknadsstatistiken för februari månad publiceras 14 mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län januari 2012 12 114 (7,2%) 6 365 män (7,2%) 5 749 kvinnor (7,2%) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län november 2012 12 900 (7,6%) 5 970 kvinnor (7,4%) 6 930 män (7,7%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 Färre sökande ut i arbete Under oktober 2014 påbörjade 891 personer av de inskrivna arbetslösa

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2009

Inkvarteringsstatistik januari 2009 Inkvarteringsstatistik januari 2009 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 Fått arbete I november2014 fick 182 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport januari 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, januari 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Januari 300

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 Arbetslösa som fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland Regelförenkling på kommunal nivå Västra Götaland En väg in Västra Götaland Sverige Ja 88% Nej 12% Västra Götaland Ja 86% (av 35 svarande) Nej 14% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade under i stort

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län februari 2013 13 590 (7,9%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län februari 2013 13 590 (7,9%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län februari 2013 13 590 (7,9%) 6 120 kvinnor (7,6%) 7 470 män (8,1%) 3 900 unga 18-24 år

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm november 2013 Therese Landerholm Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Uppsala län oktober 2013 10 341 (6,2 %) 4 824 kvinnor (5,9%) 5 517 män (6,4 %)

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2008

Inkvarteringsstatistik februari 2008 Inkvarteringsstatistik februari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Tillväxtindikatorer Fyrbodal

Tillväxtindikatorer Fyrbodal Joakim Boström 2013-09-29 Enheten för analys och uppföljning Västra Götalandsregionen Tillväxtindikatorer Fyrbodal Befolkningsutveckling Befolkningen har ökat i samtliga av Västra Götalands delregioner

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2012

Gästnattsrapport februari 2012 Gästnattsrapport februari 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2015: 58 711 (7,3%) 25 343 kvinnor

Läs mer

Gästnattsrapport maj 2014

Gästnattsrapport maj 2014 Gästnattsrapport 2014 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av april månad 2013 Fler lediga platser Under april anmäldes 2 050 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och det

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2015 Drygt 1 900 fick arbete Under april månad erhöll 1 906 personer någon form av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, maj 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande trend

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Kvartalsanalys Varje kvartal redovisas lite fler statistikvariabler, dels för länet som helhet och dels för länets fyra tillväxtområden. Denna

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2016 Fått arbete Under januari påbörjade 1 323 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2014

Gästnattsrapport januari 2014 Gästnattsrapport 2014 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com 1 Foto: Lisa Nestorson, Göteborg

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2012 12 560 (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2012 12 560 (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2012 12 560 (7,4%) 5 940 kvinnor (7,4 %) 6 620 män (7,4 %) 3 710 unga 18-24 år

Läs mer

Gästnattsrapport juni 2012

Gästnattsrapport juni 2012 Gästnattsrapport juni 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober månad 2012 Något fler lediga platser Under oktober anmäldes närmare 1 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län februari 2012 10 455 (7,0%) 5 213 kvinnor (7,1%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 Tecken på en försvagad arbetsmarknad Under augusti kom tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala län kan vara

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2016: 58 541 (7,2%) 25

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2016 Fått arbete I januari fick 1 067 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2006 1(40) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2007 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Göteborg Christer Lindgren 031-700 55 78 Seppo Kerola

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 11 september 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län augusti 2014 8 693 (6,6 %) 3 709 kvinnor (5,9 %) 4 984 män (7,2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av april månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 15 maj 2013 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län april 2012 8 588 (9,1 %) 3 743 kvinnor (8,5 %) 4 845 män (9,7 %) 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 Ökning av omsättning till arbete i januari Under januari påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013

VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013 VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning.

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning. Västra Götalands län oktober 2009 Inledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 206 Drygt 900 personer fick arbete i april Under april månad erhöll 944 personer någon

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser I januari 2013 uppgick de nyanmälda platserna till närmare 1 700, vilket är cirka

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av augusti månad 2012 Något färre lediga platser Under augusti anmäldes närmare 1 100 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 2004-10-13 Foto Hans Zetterling Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 Inledning Miljösamverkan har under våren 2004 genomfört ett delprojekt om bilskrotar, vars övergripande syfte varit att genom

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, november månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län november 2013 8 315 (11,2 %) 3 776 kvinnor (10,8 %) 4 539 män

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län avsiktsforklaring.indd 1 2014-02-10 12:06:13 Bengtsfors Dals-Ed Åmål Strömstad Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 212 Upplysningar om rapportens innehåll: Marianne Förars 1-441322 mobil 7 8875661

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2011 Lediga platser:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 september 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 april 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län mars 2012 8 896 (9,4 %) 3 854 kvinnor (8,8 %) 5 042 män (10,0 %)

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

TURISTSTATISTIK 2004

TURISTSTATISTIK 2004 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2004 GBG - 1 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 11 Jämförande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av maj månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 14 juni 2013 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län maj 2012 8 246 (8,8 %) 3 631 kvinnor (8,3 %) 4 615 män (9,3 %) 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september 2013 2013-10-11 Eskilstuna, september månad 2013 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Södermanlands län september 2013 14 637 (11,0 %) 6 975 kvinnor (11,0 %) 7 662 män (11,0 %) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 14 januari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län december 2013 8 559 (9,1 %) 3 816 kvinnor (8,7 %) 4 743 män (9,5

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012 Kalmar, 14 februari 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012 Ökning av antalet anmälda ferieplatser i januari månad I januari 2012 uppgick antalet nyanmälda

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 Victor Tanaka Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under maj påbörjade 840 1 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer