Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012"

Transkript

1 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april (7,9%) män (8,4%) kvinnor (7,4%) unga år (15,0%) (Andel av den registerbaserade arbetskraften) Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012 Lediga platser: fortsatt efterfrågan på arbetskraft i länet Antalet nyanmälda platser 1 i Västra Götalands län var 11,8 procent färre i april 2012 (9 421 platser) jämfört med samma månad i fjol ( platser). Av de nyanmälda platserna under april anmäldes platser lediga platser inom den breda näringsgrenen finansiell verksamhet och företagstjänster (där många av de företag som säljer tjänster till andra företag ingår), platser anmäldes inom vård och omsorg, 950 platser inom handel och 694 tjänster inom utbildning. Drygt en tiondel (1 075 tjänster) av de anmälda platserna är sommarjobb (vikariats- och ferieplatser) och det är särskilt inom transport som många av dessa platser återfinns under april månad. I särklass flest platser (4 559 stycken eller 48,4 procent av länets platser) anmäldes i Göteborg, följt av Borås (949 platser eller 10,1 procent av länets). Därutöver är de nyanmälda platserna fördelade över länet med en viss koncentration till de större orterna. Under årets fyra första månader har lediga platser anmälts till Arbetsförmedlingen i länet, vilket är marginellt fler (403 platser fler) än motsvarande period i fjol. Vikariats- och ferieplatserna är hittills under året också i princip lika många som i fjol. Att de nyanmälda platserna i april i år var märkbart färre än motsvarande månad i fjol tycks snarare bero på att ferieplatserna anmäldes tidigare i år, än att det skulle vara någon allmän avmattning i platsinflödet till Arbetsförmedlingen. 1 Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls inte till Arbetsförmedlingen. Andelen som anmäls varierar över tid och är större i högkonjunktur.

2 Drygt arbetssökande fick arbete i länet i april Under april påbörjade personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götalands län någon form av arbete, vilket kan jämföras med motsvarande siffra i april i fjol som var personer till arbete. Av dem som fick arbete i april 2012 var: kvinnor (45,7 procent) och män (54,3 procent) ungdomar (18-24 år) utrikesfödda 924 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Arbetslösheten i länet sjunker, men långsammare än i fjol I slutet av april 2012 var totalt personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i länet, vilket motsvarar 7,9 procent av arbetskraften i åldrarna år. 2 Det är en ökning med personer eller 4,2 procent jämfört med april Under hela år 2011 var arbetslösheten i länet varje månad lägre än motsvarande månad året innan, men under slutet av året minskade denna skillnad när arbetslösheten ökade, och i januari 2012 var antalet arbetslösa personer något fler än i fjol. Trots att arbetslösheten i länet har minskat under de senaste tre månaderna är arbetslösheten nu högre än för ett år sedan. Detta på grund av att arbetslösheten sjönk snabbare i början av år 2011 än i år. Som andel av arbetskraften ligger den totala arbetslösheten i länet på 7,9 procent vilket kan jämföras med april 2011 då motsvarande siffra var 8,1 procent. 3 I riket som helhet var 8,2 procent av arbetskraften arbetslös (öppet arbetslösa eller i program) i slutet av april 2012, 0,1 procentenheter lägre än i april Den relativa arbetslösheten är alltså något lägre i länet än i riket. Av de personer som var arbetslösa i Västra Götalands län i slutet av april var personer öppet arbetslösa och deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Förändringen i antalet öppet arbetslösa i länet mellan april 2012 och samma månad i fjol visar en ökning med personer (+7,7 procent) och antalet i arbetsmarknadspolitiska program har ökat med 236 personer (+0,8 procent). På ett års sikt finns en märkbar skillnad i förändringen i arbetslöshet mellan könen. Jämförs april 2012 med motsvarande månad i fjol framgår att antalet arbetslösa män i länet har ökat med personer (+7,7 procent) på ett år och antalet arbetslösa kvinnor har ökat med 76 personer (+0,3 procent). Sett i ett längre tidsperspektiv 2 Från och med oktober publicerar Arbetsförmedlingen den relativa arbetslösheten som andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhållande till befolkningen. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. När begreppet arbetskraft används på dessa sidor åsyftas denna registerbaserade arbetskraft. 3 Att den relativa arbetslösheten är oförändrad samtidigt som antalet arbetslösa ökar beror på att arbetskraften har ökat i samma storleksordning som arbetslösheten.

3 finns dock en större skillnad i arbetslöshetsutvecklingen mellan kvinnor och män. Männen gynnades bättre på arbetsmarknaden från våren 2010 och fram till senhösten 2011, och arbetslösheten för män minskade då snabbare än för kvinnor. Från hösten 2011 har dock trenden varit den motsatta. Kvinnornas arbetslöshetsnivå har under en längre tid varit i princip konstant medan antalet arbetslösa män ökade varje månad från september 2011 till januari 2012, och ökningen var särskilt kraftig i december och januari. Med april månad bröts dock trenden och männens arbetslöshet sjönk snabbare än kvinnornas i antal. När arbetslösheten minskade något i länet i april jämfört med mars var minskningen större för män (1 542 färre arbetslösa jämfört med månaden innan) än för kvinnor (885 färre arbetslösa). De stora regionala skillnaderna mellan länets kommuner vad gäller arbetslöshetsnivå består. De fem kommuner i Västra Götalands län med lägst arbetslöshet som andel av arbetskraften i åldern år är Tjörn (3,3%), Kungälv (3,5%), Lerum (3,6%), Öckerö (3,6%) och Tranemo (4,0%). De fem kommuner med högst arbetslöshet är Trollhättan (18,0%), Gullspång (12,4%), Vänersborg (11,9%), Åmål (11,2%) och Tibro (10,8%). Den stora spridningen i arbetslöshetsnivå i länet visar på stora skillnader mellan välmående kommuner och kommuner med stor arbetslöshetsproblematik. Medan Tjörn och Kungälv tillhör de kommuner i riket med lägst arbetslöshet, medför den ovanligt höga arbetslöshetssiffran i Trollhättan att kommunen har högst arbetslöshet av landets samtliga 290 kommuner. De arbetsmarknadspolitiska programmen Jobb- och utvecklingsgarantin 4 är det arbetsmarknadspolitiska program som har flest deltagare. I Västra Götalands län var deltagarantalet personer i slutet av april 2012, vilket är 99 personer färre än i april Deltagarantalet i programmet har legat på en konstant nivå runt personer under mer än ett års tid och det stabila deltagarantalet gör att skillnaderna mellan de olika månaderna är små. Av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin deltar personer i sysselsättningsfasen 5, vilket är en ökning med 17,7 procent jämfört med april Antalet personer inom sysselsättningsfasen har ökat kontinuerligt och ökningen fortsätter, om än långsamt. Jobbgaranti för ungdomar 6 är det program som har näst flest deltagare. I april 2012 deltog personer i programmet, vilket är en ökning med 0,9 procent jämfört med april i fjol. Ungdomsarbetslösheten berörs mer utförligt i särskilt avsnitt nedan. 4 Den huvudsakliga målgruppen för jobb- och utvecklingsgarantin är personer som har förbrukat sin ersättningsperiod inom arbetslöshetsförsäkringen. Inom ramen för programmet erbjuds exempelvis jobbsökaraktiviteter med coachning, arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning. 5 Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas innebär sysselsättning hos en anordnare för deltagare som efter 450 utbetalade ersättningsdagar i programmet ännu inte har fått ett arbete. 6 Jobbgaranti för ungdomar erbjuds ungdomar under 25 år som varit arbetslösa och inskrivna på arbetsförmedlingen i minst 90 dagar (inom en ramtid på fyra månader).

4 Fler personer med långa tider utan arbete än i fjol Den grupp av de arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader har ökat på ett års sikt, men gruppen minskade såväl i mars som i april. I april 2012 hade personer av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än två år. För ett år sedan var motsvarande siffra personer. Gruppen har alltså ökat med 3,9 procent jämfört med för ett år sedan. Arbetslösheten bland ungdomar i princip oförändrad på ett års sikt Ungdomsarbetslösheten (i åldrarna år) har sedan sommaren 2011 legat på en oförändrad nivå och varje månad har drygt ungdomar varit registrerade som arbetslösa i Västra Götalands län. I ett historiskt perspektiv har det normala mönstret varit att ungdomsarbetslösheten sjunker under hösten, och att så inte har varit fallet nu är en indikation på att läget på arbetsmarknaden försvagades under andra halvan av Till viss del kan den oförändrade nivån på antalet arbetslösa ungdomar sannolikt också tillskrivas konstruktionen av det arbetsmarknadspolitiska programmet jobbgarantin för ungdomar. En hel del av deltagarna i programmet har arbete, men då som timanställda och deltidsanställda, men kvarstår inom jobbgarantin då hela deras arbetsutbud inte är fyllt. Den aktuella trenden är dock att ungdomsarbetslösheten sjunker. Både under mars och april i år har antalet arbetslösa ungdomar minskat i länet jämfört med månaden innan, vilket är normalt för vårmånaderna. Ungdomsarbetslösheten i länet är i dock något högre i slutet av april 2012 jämfört med motsvarande månad i fjol ungdomar (motsvarande 15,0 procent av arbetskraften i åldersgruppen år) var arbetslösa i april 2012, vilket är 449 personer fler än i april Antalet öppet arbetslösa ungdomar var 26 personer färre i april 2012 jämfört med samma månad i fjol. Fler unga personer deltar dock i arbetsmarknadspolitiska program (475 personer fler) jämfört med april Antalet deltagare i jobbgaranti för ungdomar är marginellt fler i år än i fjol. I april 2012 deltog personer i programmet, vilket är 62 personer fler än i april Antalet personer under 25 år i jobb- och utvecklingsgarantin har ökat med 224 personer (från till 2 151) från april 2011 till april 2012, vilket är en ökning med 11,6 procent. I normalfallet har en person under 25 år som deltar i programmet redan deltagit i jobbgaranti för ungdomar i maximala 15 månader. Ökningen av unga i jobboch utvecklingsgarantin är alltså en tydlig indikation på att gruppen unga med riktigt lång arbetslöshetstid växer. Antalet personer under 25 år i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas har också ökat. I april i år var 57 personer under 25 år deltagare i sysselsättningsfasen i länet, vilket kan jämföras med 21 personer i fjol. Skillnaden i andelen arbetslösa ungdomar är fortsatt stor bland länets kommuner. De fem kommuner i länet som har lägst arbetslöshet bland ungdomar (18-24 år) som andel av arbetskraften är Kungälv (6,2%), Tjörn (7,9%), Strömstad (8,1%), Lerum (8,3%), samt Orust (8,8%). De fem kommuner med högst andel arbetslösa i åldersgruppen är Trollhättan (30,3%), Gullspång (28,6%), Vänersborg (27,0%), Åmål (26,5%) och Töreboda (25,5%).

5 Marginellt fler nyinskrivna på Arbetsförmedlingen i april 2012 än i fjol I april 2012 anmälde sig personer som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet, vilket är 55 personer fler än i april i fjol. Under en längre tid var antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen färre än motsvarande månad året innan. I oktober 2011 skedde ett trendbrott i denna utveckling då fler personer anmälde sig som arbetslösa jämför med året innan. I mars och april i år har antalet nyinskrivna arbetslösa varit i stort sett lika många som dessa månader i fjol. Av dem som registrerades som nyinskrivna arbetslösa under april var 44,4 procent kvinnor och 55,6 procent män (32,1 procent av de nyinskrivna var ungdomar under 25 år). Det är en liten men märkbar skillnad mellan könen i april i år jämför med i fjol. Medan antalet kvinnor som anmält sig som arbetslösa har minskat med 52 personer (-3,5%) har antalet män ökat med 55 personer (+1,7%). Arbetssökande i arbete med anställningsstöd Antalet personer i arbete med anställningsstöd är något lägre jämfört med samma tid året innan. I april 2012 hade personer arbete med anställningsstöd, vilket innebär en minskning med 3,8 procent jämfört med april i fjol. Personer som har arbete med anställningsstöd fördelar sig på 695 i särskilt anställningsstöd 7 (en ökning med 6,6 procent jämfört med året innan) och 352 i instegsjobb 8 (19,6 procent färre än i april 2011). Under april månad togs också de första besluten om förstärkt särskilt anställningsstöd i länet, och i slutet av april hade två personer anställning med detta stöd. Antalet personer i särskilt anställningsstöd har varit i princip oförändrat under de senaste månaderna, men visade en svag nedgång i april. Instegsjobben uppvisar en nedåtgående trend där antalet personer i insatsen har gått ner relativt kraftigt sedan juli i fjol (från 574 till 352). Även i april månad minskade antalet personer i instegsjobb jämfört med månaden innan. Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns möjligheter till anställning med stöd för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I länet fanns i slutet av april personer i anställning genom särskilda insatser för funktionsnedsatta (39,7 procent av dessa är kvinnor och 60,3 procent är män), varav i anställning med lönebidrag (en minskning med 3,7 procent jämfört med april i fjol), i trygghetsanställning (en ökning med 22,8 procent), i offentligt skyddat arbete (0,3 procent färre än året innan) och 682 i utvecklingsanställning (en ökning med 37,8 procent). 7 Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 8 Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskundervisning för invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare.

6 Varselinflödet i april Under april 2012 varslades 536 personer om uppsägning i Västra Götalands län, vilket kan jämföras med motsvarande antal föregående år då 484 personer berördes av varsel i länet. Hittills i år har personer varslats i länet jämfört med personer samma period förra året. Årets siffra innehåller dock den osedvanligt höga siffran i januari då en företagsnedläggelse påverkade varselnivån rejält. Nystartsjobben på jämn nivå i länet Antalet personer i nystartsjobb 9 i länet ökade fram till juni 2011 och minskade därefter fram till början av 2012 då nivån har stabiliserats på drygt personer. I slutet av april sysselsatte dessa jobb personer jämfört med ett år tidigare. En minskning med 10,7 procent på ett års sikt. Vid den högsta noteringen i juni 2011 var personer anställda med nystartsjobb i länet. Av samtliga nystartsjobb hade 70 personer särskilt nystartsjobb (en minskning med 46,6 procent sedan april 2011). Betydligt fler män än kvinnor har anställning med nystartsjobb. 61,3 procent av länets anställda med nystartsjobb är män. Siffran för kvinnor är 38,7 procent. Av de personer som hade nystartsjobb i slutet av april 2012 var 456 ungdomar under 25 år. Motsvarande siffra för april 2011 var 782 personer. Antalet ungdomar som har anställning med nystartsjobb har alltså minskat med 41,7 procent på ett år. Nystartsjobben för ungdomar ökade kraftigt under första halvåret 2010, och låg från juni 2010 till juni 2011 på en jämn nivå på strax under 800 personer. Från juni 2011 minskade antalet nystartsjobb för unga varje månad, men i mars skedde en mindre uppgång, vilket var ett brott mot den tidigare nedåtgående trenden. Även i april skedde en mindre uppgång i antalet nystartsjobb för ungdomar. Antalet utrikesfödda med nystartsjobb var i slutet av april 2012, vilket är en ökning med 1,3 procent jämfört med april Efter att ha legat på en relativt oförändrad nivå på drygt personer sedan sommaren 2011 har antalet utrikesfödda med nystartsjobb minskat något och har under några månader legat strax under personer. 9 Nystartsjobb innebär en ekonomisk ersättning motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften (normal arbetsgivaravgift om den anställde inte har fyllt 26 år vid årets ingång) till en arbetsgivare som anställer en person som stått utanför arbetslivet en längre tid. Särskilt nystartsjobb har målgruppen långtidssjukskrivna och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.

7 Statistik för län och kommuner finns på: /statistik Fakta om statistiken Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Mer information: /nytt-om-statistik Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: Arbetsmarknadsstatistiken för maj månad publiceras 15 juni 2012

8 Regionala tabeller arbetsmarknadsdata i urval Nedan följer tabeller som redovisar arbetsmarknadsdata i urval nedbrutet på Västra Götalands läns delregioner Antal nyanmälda platser per region Nyanmälda Förändring Nyanmälda Förändring platser jämfört med platser jämfört med april 2011 jan-april 2012 jan-april 2011 Göteborgsregionen ,1% ,6% Sjuhärad ,3% ,6% Skaraborg 939-8,0% ,1% Fyrbodal ,2% ,2% Västra Götalands län ,8% ,9% 2. Antal arbetslösa personer med funktionsnedsättning som fått arbete under månaden Antal arbetssökande till arbete Förändring jämfört med samma månad i fjol Göteborgsregionen 481-6,8% Sjuhärad ,5% Skaraborg ,9% Fyrbodal ,8% Västra Götalands län ,2% 3. Antal utrikesfödda arbetslösa personer som fått arbete under månaden Antal arbetssökande till arbete Förändring jämfört med samma månad i fjol Göteborgsregionen ,7% Sjuhärad ,1% Skaraborg ,3% Fyrbodal ,2% Västra Götalands län ,1% 10 Regionerna består av följande kommuner: Göteborgsregionen (Göteborg, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Kungälv, Kungsbacka och Alingsås), Sjuhärad (Borås, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Mark, Svenljunga, Herrljunga och Ulricehamn), Skaraborg (Skövde, Lidköping, Grästorp, Essunga, Karlsborg, Gullspång, Vara, Götene, Tibro, Töreboda, Mariestad, Skara, Hjo, Tidaholm och Falköping) och Fyrbodal (Trollhättan, Uddevalla, Vänerborg, Lysekil, Strömstad, Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Dals- Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål). Kungsbacka tillhör Göteborgsregionen, men kommunen tillhör Hallands län. Delsummorna för regionerna är därför högre än summan för Västra Götalands län.

9 4. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per delregion Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) Förändring mot april 2011 Andel arbetslösa ungdomar av den registerbaserade arbetskraften (18-24 år) Förändring mot april 2011 Göteborgsregionen 7,0% 0,0% 12,1% -1,2% Sjuhärad 7,0% +0,1% 13,4% -0,1% Skaraborg 8,1% 0,0% 17,6% +0,4% Fyrbodal 10,7% +1,3% 21,6% -0,6% Västra Götalands län 7,9% 0,2% 15,0% -0,7% Riket 8,2% 0,1% 16,4% -0,4% 5. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) per delregion, olika grupper Inrikes födda Utrikes födda Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Göteborgsregionen 4,8% 17,9% 16,6% 7,0% 4,7% Sjuhärad 4,9% 20,1% 13,8% 6,0% 4,5% Skaraborg 6,5% 25,0% 15,5% 7,8% 4,7% Fyrbodal 8,6% 27,1% 20,3% 10,6% 6,0% Västra Götalands län 5,8% 20,2% 16,9% 7,8% 4,9% Riket 6,2% 20,1% 18,7% 8,0% 5,0%

10 6. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per kommun Kommun Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) förändring på ett år Andel arbetslösa ungdomar av arbetskraften (18-24 år) förändring på ett år Ale 5,5% -0,5% 11,8% -3,0% Alingsås 6,5% 0,1% 11,5% -1,5% Bengtsfors 9,7% 0,0% 21,8% -1,9% Bollebygd 5,4% 0,5% 11,9% 1,1% Borås 8,3% 0,1% 13,5% -0,5% Dals-Ed 8,5% -0,7% 19,0% -1,1% Essunga 7,1% 0,7% 18,2% 4,4% Falköping 8,2% -0,4% 19,1% 1,4% Färgelanda 9,7% 0,5% 18,0% -2,6% Grästorp 9,4% 1,9% 14,5% -3,1% Gullspång 12,4% 1,5% 28,6% 5,1% Göteborg 8,9% 0,0% 13,6% -1,3% Götene 6,0% -0,2% 12,4% -0,1% Herrljunga 6,3% -0,3% 14,3% -1,1% Hjo 7,0% 0,3% 15,4% 3,7% Härryda 4,4% 0,2% 13,9% 2,9% Karlsborg 6,4% -0,2% 18,3% 3,9% Kungälv 3,5% 0,0% 6,2% -0,3% Lerum 3,6% -0,2% 8,3% -3,1% Lidköping 7,4% 0,1% 17,6% 0,0% Lilla Edet 7,8% 0,9% 13,9% -0,5% Lysekil 6,8% -0,5% 16,7% 3,3% Mariestad 10,2% -0,1% 20,5% -5,2% Mark 6,0% 0,6% 13,8% 2,2% Mellerud 10,6% -0,3% 20,8% -1,4% Munkedal 6,2% -1,6% 16,4% -3,9% Mölndal 5,3% -0,4% 11,1% -1,0% Orust 4,8% 0,3% 8,8% -2,3% Partille 5,1% -0,6% 11,4% -2,3% Skara 8,1% -1,0% 15,0% -3,0% Skövde 7,8% 0,1% 16,1% 2,2% Sotenäs 5,0% 0,2% 10,1% -0,5% Stenungsund 4,4% -0,1% 10,6% -0,9% Strömstad 4,4% 0,0% 8,1% -1,4% Svenljunga 5,6% 0,1% 10,2% -3,1% Tanum 5,4% -0,7% 9,9% -2,0% Tibro 10,8% 0,4% 20,6% 5,3% Tidaholm 7,5% 0,0% 16,4% -0,3% Tjörn 3,3% -0,2% 7,9% -1,4% Tranemo 4,0% -0,4% 9,9% -0,1% Trollhättan 18,0% 4,9% 30,3% -0,4% Töreboda 10,3% -0,1% 25,5% -7,0% Uddevalla 9,6% 0,0% 21,7% -0,5% Ulricehamn 5,6% -0,3% 13,1% -1,2% Vara 7,0% 0,4% 16,0% 2,8% Vårgårda 7,1% 0,0% 17,5% 0,9% Vänersborg 11,9% 2,7% 27,0% 0,8% Åmål 11,2% -0,9% 26,5% -3,9% Öckerö 3,6% -0,2% 9,0% -3,3% Västra Götalands län 7,9% 0,2% 15,0% -0,7% Riket 8,2% 0,1% 16,4% -0,4%

11 7. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (inrikes respektive utrikes födda) per kommun Kommun Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) förändring på ett år Andel arbetslösa ungdomar av arbetskraften (18-24 år) förändring på ett år Ale 4,5% -0,6% 11,6% -0,2% Alingsås 5,4% 0,0% 17,4% 0,3% Bengtsfors 7,8% -0,3% 25,7% 1,0% Bollebygd 4,9% 0,4% 11,6% 1,9% Borås 5,2% -0,2% 22,0% 0,5% Dals-Ed 7,8% -0,3% 14,1% -4,1% Essunga 6,3% 0,5% 21,6% 3,9% Falköping 5,3% -0,3% 35,4% -5,0% Färgelanda 8,3% 0,2% 28,4% 3,5% Grästorp 8,1% 1,3% 33,6% 12,9% Gullspång 9,5% 0,9% 44,1% 2,4% Göteborg 5,7% -0,3% 20,2% 0,7% Götene 4,8% -0,5% 19,6% 4,0% Herrljunga 5,1% -0,1% 18,5% -5,2% Hjo 6,1% -0,1% 21,4% 6,3% Härryda 3,9% 0,2% 9,3% -0,1% Karlsborg 5,8% -0,1% 19,7% -5,1% Kungälv 3,0% -0,1% 9,1% 0,3% Lerum 3,1% -0,2% 8,5% -0,2% Lidköping 6,0% -0,2% 24,2% 3,7% Lilla Edet 6,6% 0,5% 16,1% 3,7% Lysekil 5,2% -0,5% 22,2% -2,5% Mariestad 8,8% -0,2% 24,5% 0,6% Mark 5,1% 0,5% 14,5% 1,2% Mellerud 8,8% -0,5% 28,4% 0,5% Munkedal 5,4% -1,4% 16,4% -4,7% Mölndal 4,2% -0,3% 12,1% -1,5% Orust 4,4% 0,4% 11,7% -1,5% Partille 3,8% -0,5% 12,3% -1,1% Skara 6,2% -1,2% 25,0% 0,6% Skövde 6,0% 0,1% 20,9% -0,6% Sotenäs 4,7% 0,1% 8,8% 1,0% Stenungsund 3,9% 0,0% 10,3% -0,8% Strömstad 3,0% -0,3% 10,9% 0,9% Svenljunga 4,0% -0,1% 19,2% 0,5% Tanum 4,5% -1,0% 15,7% 2,3% Tibro 8,3% 0,5% 29,9% -1,3% Tidaholm 6,4% -0,3% 21,5% 3,5% Tjörn 3,1% -0,2% 6,9% -0,1% Tranemo 3,0% -0,2% 11,4% -2,5% Trollhättan 13,9% 4,5% 37,8% 6,3% Töreboda 8,8% -0,3% 31,9% 1,3% Uddevalla 7,5% 0,0% 24,8% -0,7% Ulricehamn 4,2% -0,3% 19,9% -0,9% Vara 6,2% 0,5% 18,7% -2,2% Vårgårda 5,6% -0,2% 22,3% 0,3% Vänersborg 10,4% 2,5% 27,5% 3,8% Åmål 9,7% -0,9% 26,0% -1,4% Öckerö 3,4% -0,2% 8,4% -0,7% Västra Götalands län 5,8% 0,0% 20,2% 0,7% Riket 6,2% -0,1% 20,1% 0,5%

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 augusti 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2012 62 247 (7,9%) 33 490 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2012: 63 606 (8,1%) 34 136

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 8 mars 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2013: 67 851 (8,4%) 38 354 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 december 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2012: 64 976 (8,2%) 35 712

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

en långsamt är på i länet som

en långsamt är på i länet som MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 18 december 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november n 2013: 64 847 (8,1%) 35

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 9 maj 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 februari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2017: 56 240 (6,9%) 31 725

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 november 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län oktober 2013 9 281 (8,2 %) 4 299 kvinnor (8,0 %) 4 982 män (8,3 %) 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Umeå 8 augusti 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västerbottens län juli 2014 8 840 (6,8 %) 3 684 kvinnor (5,9 %) 5 156 män (7,6

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2012 11 540 (6,8%) 6 060 män (6,8%) 5 480 kvinnor (6,8%) 3 010

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 18 december 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län november 2013 9 326 (8,2 %) 4 225 kvinnor (7,8 %) 5 101 män (8,5 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2013 9 159 (8,1 %) 4 294 kvinnor (8,0 %) 4 865 män (8,2 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län september 2012 12 320 (7,3%) 5 890 kvinnor (7,3 %) 6 430 män (7,2 %) 3 610 unga 18-24 år

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 14 januari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län december 2013 9 665 (8,5 %) 4 270 kvinnor (7,9 %) 5 395 män (9,0 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 februari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län januari 2014 9 689 (8,5 %) 4 249 kvinnor (7,9 %) 5 440 män (9,1 %)

Läs mer

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som.

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 juni 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 445 (6,3 %) 4 495 kvinnor (6,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av januari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 februari 2013 Mattias Andersson Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län januari 2013 9004 (9,5 %) 3909 kvinnor (8,9 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 Färre sökande ut i arbete Under november 2014 påbörjade 869 personer av de inskrivna

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 januari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2016: 55 540 (6,9%) 31 400

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

statistik har sammanlagt vilket innebär

statistik har sammanlagt vilket innebär MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 april 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2013 10 509 (6,9 %) 4 867 kvinnor (6,6

Läs mer

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %)

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 april 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars 2014 12 286 (7,2 %) 5 591 kvinnor (6,9 %) 6 695

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Kalmar, 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i mars månad Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 september 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, augusti 2013 9 995 (6,66 %) 4 749 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län januari 2012 12 114 (7,2%) 6 365 män (7,2%) 5 749 kvinnor (7,2%) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 januari 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län december 2012 8 943 (9,6 %) 3 934 kvinnor (8,9 %) 5 009 män (10,1

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars (6,7%) kvinnor (6,8%) män (6,5%) unga år (13,8%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars (6,7%) kvinnor (6,8%) män (6,5%) unga år (13,8%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 17 april 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2012 9 982 (6,7%) 4 963 kvinnor (6,8%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av maj 2012 15 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av maj 2012 Fortsatt stabil arbetsmarknad i länet Arbetsmarknaden i Uppsala län har under vintern och våren varit relativt stabil

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 april 2012 Ronnie Kihlman Mattias Andersson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012 Fortsatt minskning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm september 2013 Therese Landerholm Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2013 10 805 (6,4 %) 5 023 kvinnor (6,2 %) 5 782 män

Läs mer