Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och"

Transkript

1 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: (8,1%) männ (8,5%) kvinnor (7,8%) ungaa år (16,3%) (Andel av den registerbaserade arbetskraften) Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2013 Lediga platser och efterfrågann på arbetskraft i länet I september anmäldes platserr 1 till Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län, vilket är 11,9 procent färre än i september i fjol. Hittillss i år har platser anmälts till Arbetsförmedlingen i länet, vilket är något färree än motsvarande period i fjol då platser hade anmälts. Av de nyanmälda platserna under september anmäldes flest platser ( stycken) inom den breda näringsgrenen finansiell verksamhet och företagstjänster (där många av de företag som säljerr tjänster till andra företag ingår), platser anmäldes inom vård och omsorg, 699 platser anmäldes inom handel, 459 platser inom utbildning och 358 tjänster anmäldess inom hotell och restaurang. Flest platser (4 210 stycken eller 48,99 procent av länets platser) anmäldes i Göteborg. Därutöver är de nyanmälda platserna fördelade över länet med m en viss koncentration till de större orterna: Trollhättan platser, Borås 4755 platser och Skövde 238 platser. Drygt arbetssökande fick arbete i länet i september Under september påbörjade personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götalands län någon form av arbete, vilket kan jämföras med m motsvarande siffra i september i fjol som var personer till arbete. Skillnaden mellan i år och i fjol är alltså marginell (1,6 procent fler i år än i fjol). Däremot har färre arbetssökande 1 Det finns anledning att vara försiktig med att oreflekterat användaa platsstatistiken som en mät- are av efterfrågeutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingenss andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur, annonseringsregler och annonseringskultur förändras också över tid och syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden och inte för statistikproduktion. Ring oss på eller besök närmaste arbetsförmedling. www. arbetsformedlingen.se

2 kvinnor fått arbete i september i år jämfört med i fjol, medan antalet män till arbete är fler i år. Av dem som fick arbete i september 2013 var: kvinnor (48,7 procent) och män (51,3 procent) ungdomar (18-24 år) utrikesfödda 917 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Fler arbetslösa i länet i september 2013 än i fjol I slutet av september 2013 var personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i länet. Det är en ökning med personer eller 2,5 procent jämfört med september Det totala antalet inskrivna arbetslösa i länet motsvarar 8,1 procent av arbetskraften i åldrarna år. 2 Som andel av arbetskraften ligger den totala arbetslösheten i länet på 8,1 procent vilket kan jämföras med riket som helhet där 8,5 procent av arbetskraften var arbetslös (öppet arbetslösa eller i program) i slutet av september Det relativa arbetslöshetstalet är oförändrat i länet men har ökat med 0,1 procentenheter i riket på ett års sikt. Av de personer som var arbetslösa i Västra Götalands län i slutet av september var personer öppet arbetslösa och deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Förändringen i antalet öppet arbetslösa i länet mellan september 2013 och samma månad i fjol visar en ökning med 316 personer (+0,9%) och antalet i arbetsmarknadspolitiska program har ökat med personer (+4,6%). De regionala skillnaderna mellan länets kommuner vad gäller arbetslöshetsnivå består. De fem kommuner i Västra Götalands län med lägst arbetslöshet som andel av arbetskraften i åldern år är Tjörn (3,3%), Lerum (3,8%), Kungälv (4,0%), Öckerö (4,0%) och Orust (4,1%). De fem kommuner med högst arbetslöshet är Trollhättan (15,7%), Åmål (11,8%), Gullspång (11,5%), Tibro (11,0%) och Töreboda (10,6%). Den stora spridningen i arbetslöshetsnivå i länet innebär att de kommuner i länet som har låg arbetslöshet också återfinns bland dem med lägst arbetslöshet i riket (Tjörn har exempelvis rikets femte lägsta arbetslöshet), medan Trollhättan fortfarande har högst arbetslöshet bland landets 290 kommuner. 2 Sedan en tid publicerar Arbetsförmedlingen den relativa arbetslösheten som andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhållande till befolkningen. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. När begreppet arbetskraft används på dessa sidor åsyftas denna registerbaserade arbetskraft.

3 Jobb- och utvecklingsgarantin Jobb- och utvecklingsgarantin 3 är fortsatt det arbetsmarknadspolitiska program som har flest deltagare. I Västra Götalands län var deltagarantalet personer i slutet av september 2013, vilket är 428 personer fler än i september Deltagarantalet i programmet har legat på en konstant nivå runt personer under en längre tid och det stabila deltagarantalet gör att skillnaderna mellan de olika månaderna är små. Noterbart är att kvinnor i åldern år, tillsammans med män främst i åldrarna år och år, är de grupper som ökat mest i jobb- och utvecklingsgarantin på ett års sikt. Antalet kvinnor under 25 och över 40 år inom programmet har dock minskat under samma period. Av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin deltar personer i sysselsättningsfasen, 4 vilket är en ökning med 4,4 procent jämfört med i fjol. Antalet personer i sysselsättningsfasen har legat runt personer sedan början av året. Arbetslösheten bland ungdomar minskar, men är på fortsatt hög nivå Antalet arbetslösa ungdomar (i åldrarna år) är numera något lägre än i fjol personer i åldersgruppen var arbetslösa i länet i september 2013, vilket är något lägre än i fjol (4,0 procent färre än i september 2012). Det är framför allt antalet arbetslösa unga kvinnor som är färre i september i år än i fjol unga kvinnor var inskrivna som arbetslösa i länet i september, vilket är 7,8 procent färre än i september i fjol. Antalet arbetslösa unga män (9 019 personer) är också färre (-2,8%) än i fjol. I slutet av september 2013 var alltså ungdomar (motsvarande 16,3 procent av arbetskraften i åldersgruppen år) inskrivna som arbetslösa i länet, vilket är 811 personer färre än i september Antalet öppet arbetslösa ungdomar var 455 personer färre i september 2013 jämfört med samma månad Färre unga personer deltar också i arbetsmarknadspolitiska program (356 personer färre) jämfört med september Antalet deltagare i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobbgaranti för ungdomar var något färre i september 2013 jämfört med samma månad i fjol. I september 2013 deltog personer i programmet, vilket är 9,1 procent färre än i september Även antalet personer under 25 år i jobb- och utvecklingsgarantin har minskat, och då med 202 personer (från till 1 817) från september 2012 till september I normalfallet har en person under 25 år som deltar i programmet redan deltagit i jobbgaranti för ungdomar i maximala 15 månader. Trots minskningen är det relativt stora antalet unga i jobb- och utvecklingsgarantin är en indikation på att en stor grupp unga har lång arbetslöshetstid. Antalet personer under 25 år i jobboch utvecklingsgarantins sysselsättningsfas har också minskat. I september 2013 var 76 personer under 25 år deltagare i sysselsättningsfasen i länet, vilket kan jämföras med 84 personer i fjol. 3 Den huvudsakliga målgruppen för jobb- och utvecklingsgarantin är personer som har förbrukat sin ersättningsperiod inom arbetslöshetsförsäkringen. Inom ramen för programmet erbjuds exempelvis jobbsökaraktiviteter med coachning, arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning. 4 Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas innebär sysselsättning hos en anordnare för deltagare som efter 450 utbetalade ersättningsdagar i programmet ännu inte har fått ett arbete.

4 Skillnaden i andelen arbetslösa ungdomar är fortsatt stor bland länets kommuner. De fem kommuner i länet som har lägst arbetslöshet bland ungdomar (18-24 år) som andel av arbetskraften är Tjörn (8,2%), Strömstad (8,4%), Tanum (9,0%), Kungälv (9,1%), samt Orust (9,2%). De fem kommuner med högst andel arbetslösa i åldersgruppen är Åmål (29,8%), Trollhättan (29,8%), Vänersborg (26,6%), Bengtsfors (25,6%) och Töreboda (24,3%). Nyinskrivna arbetslösa: fler män än kvinnor I september 2013 anmälde sig personer som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet, vilket är något färre (77 personer färre) än i september i fjol. Av dem som registrerades som nyinskrivna arbetslösa under september var 46,0 procent kvinnor och 54,0 procent män. Jämfört med i fjol är det marginellt färre antal nyinskrivna kvinnor (fem personer färre) medan männen var något fler (82 fler) av de nyinskrivna i september var under 25 år, vilket är 43 personer färre än i fjol. Arbetssökande i arbete med anställningsstöd Antalet personer i arbete med anställningsstöd är märkbart högre i september 2013 jämfört med samma månad i fjol. I september 2013 hade personer arbete med anställningsstöd, vilket innebär en ökning med 52,9 procent jämfört med september i fjol. Personer som har arbete med anställningsstöd fördelar sig på 780 i särskilt anställningsstöd 5 (en ökning med 19,8 procent jämfört med året innan) och 357 i instegsjobb 6 (7,3 procent färre än i september 2012). Under förra året togs de första besluten om förstärkt särskilt anställningsstöd i länet, och i slutet av september hade 780 personer anställning med detta stöd. Den större delen av ökningen av personer i anställningsstöd återfinns alltså bland dem med förstärkt särskilt anställningsstöd. Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns möjligheter till anställning med stöd för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I länet fanns i slutet av september personer i anställning genom särskilda insatser för funktionsnedsatta (39,2 procent av dessa är kvinnor och 60,8 procent är män), varav i anställning med lönebidrag (en minskning med 21,5 procent jämfört med september 2012), i trygghetsanställning (en ökning med 35,2 procent), 878 i offentligt skyddat arbete (12,1 procent färre än året innan) och 917 i utvecklingsanställning (en ökning med 14,6 procent). De nya insatserna kulturarvslyftet och utvecklingsanställning samhall hade 35 respektive 157 deltagare i slutet av månaden. Färre antal nystartsjobb än i fjol Antalet personer i nystartsjobb 7 i länet är något färre än i fjol. I slutet av september sysselsatte dessa jobb personer jämfört med personer ett år tidigare. En 5 Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 6 Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskundervisning för invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare. 7 Nystartsjobb innebär en ekonomisk ersättning motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften (normal arbetsgivaravgift om den anställde inte har fyllt 26 år vid årets ingång) till en arbetsgivare som

5 minskning med 1,8 procent på ett års sikt. Av samtliga nystartsjobb hade 12 personer särskilt nystartsjobb (jämfört med 40 personer för ett år sedan). Betydligt fler män än kvinnor har anställning med nystartsjobb. 64,1 procent av länets anställda med nystartsjobb är män. Siffran för kvinnor är alltså 35,9 procent. Av de personer som hade nystartsjobb i slutet av september 2013 var 578 ungdomar under 25 år. Motsvarande siffra för september 2012 var 492 personer. Antalet ungdomar som har anställning med nystartsjobb har alltså ökat på ett års sikt (+17,5 procent). Nystartsjobben för ungdomar i länet minskade relativt kraftigt under andra halvan av 2011, ökade sedan på nytt under första halvan av 2012 för att därefter minska på nytt. Under året har trenden varit att antalet unga i nystartsjobb har ökat, men denna utveckling bröts i augusti då antalet minskade. Nystartsjobben för unga uppvisar en tydlig årscykel med ökning under årets första halva och minskning under andra halvan. Antalet utrikesfödda med nystartsjobb var i slutet av september 2013, vilket är i princip oförändrat mot i fjol. Under det senaste året har antalet varit relativt konstant runt personer. Varselinflödet i september Under september 2013 varslades 862 personer om uppsägning i Västra Götalands län, vilket kan jämföras med motsvarande antal föregående år då personer berördes av varsel i länet. I riket varslades personer i september i år mot personer i fjol. Av september månads varsel i riket var alltså 17,7 procent hemmahörande i Västra Götalands län, vilket är i nivå med länets andel sysselsatta av riket som är ca 17 %. anställer en person som stått utanför arbetslivet en längre tid. Särskilt nystartsjobb har målgruppen långtidssjukskrivna och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.

6 Fakta om statistiken Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning Arbetsmarknadsstatistiken för oktober 2013 publiceras 8 november 2013

7 Regionala tabeller arbetsmarknadsdata i urval Nedan följer tabeller som redovisar arbetsmarknadsdata i urval nedbrutet på Västra Götalands läns delregioner. Regionerna består av följande kommuner: Göteborgsregionen: Göteborg, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Kungälv, Kungsbacka och Alingsås. Sjuhärad: Borås, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Mark, Svenljunga, Herrljunga och Ulricehamn. Skaraborg: Skövde, Lidköping, Grästorp, Essunga, Karlsborg, Gullspång, Vara, Götene, Tibro, Töreboda, Mariestad, Skara, Hjo, Tidaholm och Falköping. Fyrbodal: Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Lysekil, Strömstad, Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål. Observera att Kungsbacka tillhör Göteborgsregionen, men kommunen tillhör Hallands län. Delsummorna för regionerna är därför högre än summan för Västra Götalands län. 1. Antal nyanmälda platser per region Nyanmälda platser September 2013 Förändring jämfört med september 2012 Nyanmälda platser jan-sept 2013 Förändring jämfört med jan-sept 2012 Göteborgsregionen ,1% ,2% Sjuhärad % ,4% Skaraborg ,4% ,5% Fyrbodal ,4% ,2% Västra Götalands län ,9% ,5% 2. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per delregion Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) September 2013 Förändring mot sept 2012 Andel arbetslösa ungdomar av den registerbaserade arbetskraften (18-24 år) September 2013 Göteborgsregionen 7,6% +0,2% 14,6% Sjuhärad 7,2% -0,2% 14,7% Skaraborg 8,4% +0,1% 17,7% Fyrbodal 9,8% -0,2% 20,8% Västra Götalands län 8,1% +0,1% 16,3% Riket 8,5% +0,1% 17,5%

8 3. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) per delregion, olika grupper Inrikes födda Utrikes födda Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Göteborgsregionen 5,1% 18,7% 17,4% 7,6% 5,2% Sjuhärad 5,0% 19,8% 14,0% 6,3% 4,6% Skaraborg 6,5% 26,6% 16,7% 7,9% 5,2% Fyrbodal 7,3% 26,6% 19,9% 9,3% 5,5% Västra Götalands län 5,7% 20,8% 17,5% 7,9% 5,3% Riket 6,1% 20,9% 19,3% 8,2% 5,4%

9 4. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per kommun Kommun Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) September 2013 förändring på ett år Andel arbetslösa ungdomar av arbetskraften (18-24 år) September 2013 Ale 6,4% 0,6% 16,0% Alingsås 7,4% 0,0% 16,9% Bengtsfors 9,6% 0,5% 25,6% Bollebygd 5,0% -0,4% 17,3% Borås 8,5% -0,3% 14,6% Dals-Ed 7,6% -0,6% 13,1% Essunga 6,7% 0,0% 17,4% Falköping 8,7% 0,5% 17,4% Färgelanda 9,1% -0,2% 18,3% Grästorp 8,8% 0,2% 18,5% Gullspång 11,5% -0,4% 23,9% Göteborg 9,6% 0,2% 15,9% Götene 6,6% 0,0% 18,1% Herrljunga 6,7% 0,1% 15,5% Hjo 6,6% -0,2% 16,4% Härryda 4,8% 0,4% 14,9% Karlsborg 5,7% -0,2% 15,0% Kungälv 4,0% 0,1% 9,1% Lerum 3,8% 0,1% 11,5% Lidköping 7,9% 0,3% 18,4% Lilla Edet 8,4% 0,8% 20,3% Lysekil 5,3% -0,5% 10,7% Mariestad 9,8% -1,1% 20,3% Mark 5,9% -0,1% 14,7% Mellerud 9,2% -0,8% 21,6% Munkedal 6,3% -0,1% 14,6% Mölndal 5,2% 0,1% 11,4% Orust 4,1% -0,4% 9,2% Partille 5,6% 0,0% 13,6% Skara 9,0% 0,6% 16,7% Skövde 8,2% -0,2% 14,9% Sotenäs 5,2% 0,2% 9,7% Stenungsund 4,4% 0,3% 12,1% Strömstad 5,2% 0,8% 8,4% Svenljunga 5,4% -0,3% 12,8% Tanum 4,6% -0,1% 9,0% Tibro 11,0% 0,5% 22,6% Tidaholm 7,8% 0,6% 15,9% Tjörn 3,3% 0,0% 8,2% Tranemo 5,2% 1,2% 14,6% Trollhättan 15,7% -0,3% 29,8% Töreboda 10,6% -0,4% 24,3% Uddevalla 9,1% -0,1% 19,0% Ulricehamn 5,7% -0,4% 14,4% Vara 8,1% 0,9% 18,8% Vårgårda 6,8% -0,3% 15,8% Vänersborg 10,4% -0,5% 26,6% Åmål 11,8% 0,4% 29,8% Öckerö 4,0% -0,2% 12,3% Västra Götalands län 8,1% 0,1% 16,3% Riket 8,5% 0,1% 17,5%

10 5. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per kommun Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) Andel arbetslösa ungdomar av arbetskraften (18-24 år) September 2013 September 2013 Kommun Kvinnor Män Kvinnor Män Ale 6,7% 6,2% 16,0% 15,9% Alingsås 7,3% 7,4% 16,2% 17,6% Bengtsfors 9,2% 9,9% 24,4% 26,5% Bollebygd 5,1% 4,8% 15,7% 18,4% Borås 8,4% 8,7% 12,9% 16,1% Dals-Ed 8,0% 7,2% 16,5% 9,9% Essunga 6,2% 7,1% 14,6% 19,8% Falköping 8,1% 9,3% 15,0% 19,2% Färgelanda 9,4% 8,8% 19,6% 17,3% Grästorp 8,1% 9,4% 15,8% 20,7% Gullspång 11,3% 11,8% 19,3% 26,8% Göteborg 9,0% 10,0% 13,6% 18,2% Götene 7,0% 6,2% 13,4% 21,5% Herrljunga 7,1% 6,3% 16,6% 14,7% Hjo 6,4% 6,7% 16,8% 16,1% Härryda 4,8% 4,8% 12,8% 16,5% Karlsborg 6,1% 5,3% 19,4% 11,8% Kungälv 3,9% 4,1% 7,4% 10,5% Lerum 3,5% 4,1% 10,2% 12,6% Lidköping 7,2% 8,5% 16,1% 20,2% Lilla Edet 7,9% 8,7% 19,5% 20,9% Lysekil 4,5% 6,0% 7,7% 13,0% Mariestad 9,3% 10,2% 20,2% 20,4% Mark 6,0% 5,9% 14,3% 15,0% Mellerud 8,4% 9,9% 22,7% 20,8% Munkedal 6,7% 5,9% 15,6% 13,8% Mölndal 5,0% 5,3% 9,8% 12,9% Orust 3,9% 4,3% 9,9% 8,7% Partille 5,6% 5,5% 13,0% 14,1% Skara 8,7% 9,3% 14,8% 18,3% Skövde 8,3% 8,1% 14,1% 15,5% Sotenäs 5,0% 5,3% 9,0% 10,2% Stenungsund 4,4% 4,5% 10,8% 13,1% Strömstad 4,8% 5,5% 8,3% 8,5% Svenljunga 5,5% 5,3% 9,4% 15,3% Tanum 4,6% 4,6% 6,8% 10,9% Tibro 11,6% 10,5% 22,3% 22,8% Tidaholm 7,5% 8,1% 12,3% 18,4% Tjörn 3,0% 3,6% 7,2% 8,9% Tranemo 5,3% 5,1% 15,1% 14,4% Trollhättan 14,2% 17,0% 27,6% 31,7% Töreboda 10,8% 10,4% 25,7% 23,2% Uddevalla 7,9% 10,2% 16,9% 20,9% Ulricehamn 6,1% 5,4% 15,4% 13,7% Vara 8,4% 7,9% 19,6% 18,2% Vårgårda 7,3% 6,3% 15,6% 15,9% Vänersborg 8,7% 11,9% 23,7% 28,9% Åmål 11,6% 11,9% 32,4% 27,5% Öckerö 4,0% 4,1% 10,7% 13,3% Västra Götalands län 7,8% 8,5% 14,6% 17,7% Riket 8,3% 8,7% 16,0% 18,9%

11 6. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (inrikes respektive utrikes födda) per kommun Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) Inrikes födda Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) Utrikes födda Kommun September 2013 September 2013 Ale 5,3% 12,9% Alingsås 6,0% 20,1% Bengtsfors 7,6% 25,2% Bollebygd 4,6% 9,8% Borås 5,4% 21,4% Dals-Ed 6,0% 19,7% Essunga 5,6% 24,8% Falköping 5,3% 37,3% Färgelanda 7,8% 24,1% Grästorp 7,7% 27,3% Gullspång 8,3% 40,6% Göteborg 6,0% 20,9% Götene 5,7% 16,8% Herrljunga 5,4% 18,6% Hjo 6,1% 14,6% Härryda 4,2% 10,2% Karlsborg 5,1% 19,7% Kungälv 3,4% 10,4% Lerum 3,1% 9,8% Lidköping 6,5% 23,4% Lilla Edet 6,7% 19,9% Lysekil 3,8% 18,8% Mariestad 8,3% 24,5% Mark 5,0% 14,2% Mellerud 7,5% 25,3% Munkedal 5,3% 18,6% Mölndal 3,9% 12,2% Orust 3,7% 11,0% Partille 4,3% 12,5% Skara 6,6% 27,5% Skövde 5,7% 24,1% Sotenäs 4,6% 11,9% Stenungsund 3,9% 9,8% Strömstad 3,5% 12,4% Svenljunga 4,0% 17,0% Tanum 4,0% 11,6% Tibro 8,1% 32,5% Tidaholm 6,4% 23,8% Tjörn 2,7% 11,7% Tranemo 3,6% 15,4% Trollhättan 11,0% 35,7% Töreboda 8,4% 34,6% Uddevalla 6,8% 24,6% Ulricehamn 4,1% 21,1% Vara 7,1% 22,1% Vårgårda 5,2% 21,5% Vänersborg 8,5% 27,1% Åmål 9,6% 31,2% Öckerö 3,7% 12,0% Västra Götalands län 5,7% 20,8% Riket 6,1% 20,9%

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

en långsamt är på i länet som

en långsamt är på i länet som MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 18 december 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november n 2013: 64 847 (8,1%) 35

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 18 december 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län november 2013 9 326 (8,2 %) 4 225 kvinnor (7,8 %) 5 101 män (8,5 %)

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

statistik har sammanlagt vilket innebär

statistik har sammanlagt vilket innebär MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 april 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2013 10 509 (6,9 %) 4 867 kvinnor (6,6

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. ten har avtagit. månader i rad. blivit varslade. samma period. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. ten har avtagit. månader i rad. blivit varslade. samma period. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 11 oktober 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, september 2013 12 607 (7,3 %) 5 928 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015 De till arbete minskade I slutet av juli 2015 påbörjade cirka 482 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 Färre sökande ut i arbete Under november 2014 påbörjade 869 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 De till arbete minskade I slutet av september 2015 påbörjade cirka 680

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2016 De till arbete minskade något I slutet av januari 2016 påbörjade cirka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016 Antal till arbete minskade I slutet av oktober 2016 påbörjade 567 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2016 Antal till arbete oförändrat I slutet av juli 2016 påbörjade cirka 482 av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län februari månad 2016 De till arbete ökade något I slutet av februari 2016 påbörjade cirka 648

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2014 De till arbete minskade I slutet av januari 2015 påbörjade drygt 650 av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm september 2013 Therese Landerholm Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2013 10 805 (6,4 %) 5 023 kvinnor (6,2 %) 5 782 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Johan Eklöf Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark och gynnar många på arbetsmarknaden.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län september 2013 5 130 (8,1 %) 2 335 kvinnor (7,7 %) 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. I likhet med. procent. innebär stora. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. I likhet med. procent. innebär stora. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 mars 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, februari 2013 10 959 (7,2 %) 5 069 kvinnor (6,9

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 Fått arbete 995 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Marcus Löwing Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län februari månad 2016 Arbetslösa som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015 Under augusti fortsatte arbetslösheten i Stockholms län att ligga på en lägre nivå

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 Fått arbete 1 936 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län januari 2012 12 114 (7,2%) 6 365 män (7,2%) 5 749 kvinnor (7,2%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2015 Under juli fortsatte arbetslösheten i Stockholms län att vara lägre än samma månad föregående

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 Arbetslösheten fortsätter att minska Arbetsmarknadsläget i

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka i mellersta Halland Kungsbacka har fortfarande

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 februari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget januari 2016 Skåne län Den ekonomiska tillväxten var stark under tredje kvartalet i fjol

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 1 300 personer fick arbete i januari Under januari månad erhöll 1 284 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 Arbetslöshet minskar inte längre Arbetslösheten har minskat sedan början av 2014.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 september 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 940 (10,3 %) 6 289 kvinnor (10,6 %) 6 651 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 Fått arbete I juli fick 875 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete. I juli

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer