Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012"

Transkript

1 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 december 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2012: (8,2%) män (8,7%) kvinnor (7,7%) unga år (17,4%) (Andel av den registerbaserade arbetskraften) Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012 I Arbetsförmedlingens nyligen framlagda prognos för Västra Götalands län bedöms arbetsmarknaden i länet att påverkas märkbart av den ekonomiska krisen som har sitt ursprung främst i södra Europa. Arbetslösheten i länet kommer att öka som ett resultat av konjunkturavmattningen och detta påverkar främst konjunkturkänsliga sektorer som industrin och byggsektorn. Prognosen talar också om en fortsatt efterfrågan på arbetskraft samtidigt som arbetslösheten ökar, och att det finns en obalans mellan de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar och den som finns i form av lediga resurser hos länets arbetslösa. Novembersiffrorna för länets arbetsmarknad bekräftar prognosen. Arbetslösheten ökade i länet även i november och det är männen som står för hela ökningen. Medan antalet arbetslösa män ökade med närmare 700 personer i november jämfört med oktober, minskade antalet arbetslösa kvinnor i länet med närmare 400 personer under samma tid. Motsvarande gäller också för ungdomarna där antalet unga arbetslösa kvinnor minskade något i november medan de unga männen blev fler. Varselsiffran i Västra Götalands län för november blev hög personer varslades om uppsägning i länet vilket är märkbart högre än det historiska genomsnittet. Trots att arbetslösheten i länet ökar är efterfrågan på arbetskraft samtidigt hög. Platsinflödet till Arbetsförmedlingen är på fortsatt hög nivå och antalet arbetssökande som fått arbete under november i år är fler än i november i fjol. Sammantaget bekräftar november månads arbetsmarknadsdata Arbetsförmedlingens prognos med en tudelad arbetsmarknad där arbetslösheten stiger samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är hög och då särskilt i vissa yrkeskategorier.

2 Lediga platser: fortsatt efterfrågan på arbetskraft i länet I november anmäldes platser 1 till Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län, vilket är 240 platser färre än i november i fjol. Av de nyanmälda platserna under november anmäldes i vanlig ordning flest lediga platser (2 986 platser) inom den breda näringsgrenen finansiell verksamhet och företagstjänster (där många av de företag som säljer tjänster till andra företag ingår), platser anmäldes inom vård och omsorg, 856 platser inom handel, 534 inom utbildning och 386 tjänster anmäldes inom hotell och restaurang. I särklass flest platser (4 366 stycken eller 53,0 procent av länets platser) anmäldes i Göteborg, följt av Borås (638 platser eller 7,7 procent av de anmälda platserna i länet). Därutöver är de nyanmälda platserna fördelade över länet med en viss koncentration till de större orterna. Under årets elva första månader har lediga platser anmälts till Arbetsförmedlingen i länet, vilket är marginellt färre (1 316 platser färre) än motsvarande period i fjol. Drygt arbetssökande fick arbete i länet i november Under november påbörjade personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götalands län någon form av arbete, vilket kan jämföras med motsvarande siffra i november i fjol som var personer till arbete. Av dem som fick arbete i november 2012 var: kvinnor (51,6 procent) och män (48,4 procent) ungdomar (18-24 år) utrikesfödda 875 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Varselinflödet i november Under november 2012 varslades personer om uppsägning i Västra Götalands län, vilket kan jämföras med motsvarande antal föregående år då personer berördes av varsel i länet. Hittills i år har personer varslats i länet jämfört med personer samma period förra året. På riksnivå var varselsiffran för november åter mycket hög personer berördes i riket och för andra månaden i rad blev siffran runt vilket inte skett sedan våren Västra Götalands län hade under november en sjättedel av landets varsel vilket också motsvarar länets andel av riket. 1 Det finns anledning att vara försiktig med att oreflekterat använda platsstatistiken som en mätare av efterfrågeutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur, annonseringsregler och annonseringskultur förändras också över tid och syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden och inte för statistikproduktion.

3 Arbetslösheten i länet är högre än i fjol I slutet av november 2012 var totalt personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i länet, vilket motsvarar 8,2 procent av arbetskraften i åldrarna år. 2 Det är en ökning med personer eller 5,5 procent jämfört med november Som andel av arbetskraften ligger den totala arbetslösheten i länet på 8,2 procent vilket kan jämföras med riket som helhet där 8,6 procent av arbetskraften var arbetslös (öppet arbetslösa eller i program) i slutet av november De relativa arbetslöshetstalen har ökat med 0,2 procentenheter i länet och 0,3 procentenheter i riket på ett års sikt. Av de personer som var arbetslösa i Västra Götalands län i slutet av november var personer öppet arbetslösa och deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Förändringen i antalet öppet arbetslösa i länet mellan november 2012 och samma månad i fjol visar en ökning med personer (+6,2%) och antalet i arbetsmarknadspolitiska program har ökat med personer (+4,8%). På ett års sikt finns en märkbar skillnad i förändringen i arbetslöshet mellan könen. Medan antalet arbetslösa kvinnor i stort sett har varit i samma nivå varje månad i år jämfört med i fjol, har antalet arbetslösa män ökat markant. Jämförs november 2012 med motsvarande månad i fjol framgår att antalet arbetslösa män i länet har ökat med personer (+9,4 procent) på ett år och antalet arbetslösa kvinnor har ökat med 319 personer (+1,1 procent). Skillnaden mellan könen är en återspegling av en könsuppdelad arbetsmarknad där exempelvis konjunkturkänslig industri med större andel män har påverkats negativt av inbromsningen i konjunkturen. De regionala skillnaderna mellan länets kommuner vad gäller arbetslöshetsnivå består. De fem kommuner i Västra Götalands län med lägst arbetslöshet som andel av arbetskraften i åldern år är Lerum (3,7%), Tjörn (3,7%), Kungälv (4,0%), Öckerö (4,2%) och Stenungsund (4,4%). De fem kommuner med högst arbetslöshet är Trollhättan (16,1%), Åmål (12,4%), Gullspång (12,2%), Tibro (10,9%) och Vänersborg (10,9%). Den stora spridningen i arbetslöshetsnivå i länet innebär att de kommuner i länet som har låg arbetslöshet också återfinns bland dem med lägst arbetslöshet i riket, medan Trollhättan fortfarande har högst arbetslöshet av landets 290 kommuner. 2 Sedan en tid publicerar Arbetsförmedlingen den relativa arbetslösheten som andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhållande till befolkningen. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. När begreppet arbetskraft används på dessa sidor åsyftas denna registerbaserade arbetskraft.

4 De arbetsmarknadspolitiska programmen Jobb- och utvecklingsgarantin 3 är det arbetsmarknadspolitiska program som har flest deltagare. I Västra Götalands län var deltagarantalet personer i slutet av november 2012, vilket är 477 personer färre än i november Deltagarantalet i programmet har legat på en konstant nivå runt personer under mer än ett års tid och det stabila deltagarantalet gör att skillnaderna mellan de olika månaderna är små. En nedåtgående trend kan dock skönjas under året där deltagarantalet successivt har minskat från mars månads siffra på nästan deltagare till närmare färre i november. Noterbart är att antalet ungdomar (under 25 år) inom jobb- och utvecklingsgarantin har ökat något på ett års sikt, medan antalet personer över 30 år har minskat under samma period. Av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin deltar personer i sysselsättningsfasen, 4 vilket är en ökning med 18,7 procent jämfört med i fjol. Antalet personer i sysselsättningsfasen har ökat kontinuerligt och ökningen fortsätter. Antalet ungdomar i sysselsättningsfasen har ökat kraftigt på ett års sikt. Från 44 personer för ett år sedan, till 73 personer i slutet av november i år. Novembersiffran för antalet ungdomar i sysselsättningsfasen är dock märkbart lägre än motsvarande i oktober. På en månad har antalet deltagande ungdomar i sysselsättningsfasen minskat från 87 till 73 personer. Jobbgaranti för ungdomar 5 är det program som har näst flest deltagare. I november 2012 deltog personer i programmet, vilket är en ökning med 2,3 procent jämfört med november i fjol. Ungdomsarbetslösheten berörs mer utförligt i särskilt avsnitt nedan. Stor grupp med långa tider utan arbete Den grupp av de arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader har varit relativt oförändrad storleksmässigt på ett års sikt. I november 2012 hade personer av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än två år. För ett år sedan var motsvarande siffra personer. Gruppen har alltså minskat marginellt (-1,9 procent) jämfört med för ett år sedan. Arbetslösheten bland ungdomar ökar Antalet arbetslösa ungdomar (i åldrarna år) har ökat under hösten, både i absoluta tal och i relation till fjolårets arbetslöshetssiffror. November månad markerar dock ett litet brott i denna utveckling personer var förvisso arbetslösa i länet, vilket är 8,5 procent fler än i november i fjol, men det är en liten nedgång mot i oktober. Hela nedgången står dock de unga kvinnorna för, ty medan arbetslösheten ökade med drygt 60 personer för de unga männen minskade den med 300 unga kvinnor. 3 Den huvudsakliga målgruppen för jobb- och utvecklingsgarantin är personer som har förbrukat sin ersättningsperiod inom arbetslöshetsförsäkringen. Inom ramen för programmet erbjuds exempelvis jobbsökaraktiviteter med coachning, arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning. 4 Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas innebär sysselsättning hos en anordnare för deltagare som efter 450 utbetalade ersättningsdagar i programmet ännu inte har fått ett arbete. 5 Jobbgaranti för ungdomar erbjuds ungdomar under 25 år som varit arbetslösa och inskrivna på arbetsförmedlingen i minst 90 dagar (inom en ramtid på fyra månader).

5 I slutet av november i år var alltså ungdomar (motsvarande 17,4 procent av arbetskraften i åldersgruppen år) arbetslösa i länet, vilket är personer fler än i november Antalet öppet arbetslösa ungdomar var 662 personer fler i november 2012 jämfört med samma månad i fjol. Fler unga personer deltar också i arbetsmarknadspolitiska program (622 personer fler) jämfört med november Antalet deltagare i jobbgaranti för ungdomar är något fler i år än i fjol. I november 2012 deltog personer i programmet, vilket är 151 personer fler än i november Antalet personer under 25 år i jobb- och utvecklingsgarantin har ökat med 148 personer (från till 1 883) från november 2011 till november 2012, vilket är en ökning med 13,7 procent. I normalfallet har en person under 25 år som deltar i programmet redan deltagit i jobbgaranti för ungdomar i maximala 15 månader. Ökningen av unga i jobb- och utvecklingsgarantin är en indikation på att gruppen unga med riktigt lång arbetslöshetstid växer. Antalet personer under 25 år i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas har som nämnts också ökat. I november i år var 73 personer under 25 år deltagare i sysselsättningsfasen i länet, vilket kan jämföras med 44 personer i fjol. Skillnaden i andelen arbetslösa ungdomar är fortsatt stor bland länets kommuner. De fem kommuner i länet som har lägst arbetslöshet bland ungdomar (18-24 år) som andel av arbetskraften är Strömstad (8,1%), Tjörn (9,0%), Kungälv (9,7%), Orust (10,1%), samt Lerum (10,8%). De fem kommuner med högst andel arbetslösa i åldersgruppen är Åmål (35,3%), Trollhättan (31,7%), Gullspång (28,9%), Töreboda (28,6%) och Vänersborg (27,4%). Fler nyinskrivna på Arbetsförmedlingen i november 2012 än i fjol I november 2012 anmälde sig personer som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet, vilket är 314 personer fler än i november i fjol. Av dem som registrerades som nyinskrivna arbetslösa under november var 38,7 procent kvinnor och 61,3 procent män (36,4 procent av de nyinskrivna var ungdomar under 25 år). Skillnaden mellan november 2012 och motsvarande månad i år är att antalet nyinskrivna män är märkbart fler (3 016 i år mot i fjol). Antalet nyinskrivna kvinnor är dock något färre i år (1 908 i år mot1 956 i fjol). Arbetssökande i arbete med anställningsstöd Antalet personer i arbete med anställningsstöd är marginellt högre i november 2012 jämfört med samma månad i fjol. I november 2012 hade personer arbete med anställningsstöd, vilket innebär en ökning med 4,0 procent jämfört med november i fjol. Personer som har arbete med anställningsstöd fördelar sig på 649 i särskilt anställningsstöd 6 (en minskning med 5,9 procent jämfört med året innan) och 386 i instegsjobb 7 (13,3 procent färre än i november 2011). Under året togs också de första besluten om förstärkt särskilt anställningsstöd i länet, och i slutet av november hade 145 personer anställning med detta stöd. 6 Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 7 Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskundervisning för invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare.

6 Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns möjligheter till anställning med stöd för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I länet fanns i slutet av november personer i anställning genom särskilda insatser för funktionsnedsatta (40,0 procent av dessa är kvinnor och 60,0 procent är män), varav i anställning med lönebidrag (en minskning med 10,1 procent jämfört med november i fjol), i trygghetsanställning (en ökning med 28,5 procent), 988 i offentligt skyddat arbete (oförändrat mot året innan) och 833 i utvecklingsanställning (en ökning med 32,2 procent). De nya insatserna kulturarvslyftet och utvecklingsanställning samhall hade 15 respektive 103 deltagare i slutet av månaden. Färre antal nystartsjobb än i fjol Antalet personer i nystartsjobb 8 i länet uppvisar en fortsatt nedåtgående trend. Fram till juni 2011 ökade dessa relativt kraftigt, men började därefter minska i antal fram till början av 2012, då nivån stabiliserades på drygt personer. I slutet av november sysselsatte dessa jobb personer jämfört med ett år tidigare. En minskning med 11,6 procent på ett års sikt. Vid den högsta noteringen i juni 2011 var personer anställda med nystartsjobb i länet. Av samtliga nystartsjobb hade 37 personer särskilt nystartsjobb (jämfört med 95 personer för ett år sedan). Betydligt fler män än kvinnor har anställning med nystartsjobb. 61,5 procent av länets anställda med nystartsjobb är män. Siffran för kvinnor är 38,5 procent. Av de personer som hade nystartsjobb i slutet av november 2012 var 403 ungdomar under 25 år. Motsvarande siffra för november 2011 var 550 personer. Antalet ungdomar som har anställning med nystartsjobb har alltså minskat med 26,7 procent på ett år. Nystartsjobben för ungdomar i länet minskade relativt kraftigt under andra halvan av 2011, ökade sedan på nytt under första halvan av 2012 för att därefter minska på nytt. Antalet utrikesfödda med nystartsjobb var i slutet av november 2012, vilket är en minskning med 2,8 procent jämfört med november Under det senaste året har antalet varit relativt konstant runt personer. 8 Nystartsjobb innebär en ekonomisk ersättning motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften (normal arbetsgivaravgift om den anställde inte har fyllt 26 år vid årets ingång) till en arbetsgivare som anställer en person som stått utanför arbetslivet en längre tid. Särskilt nystartsjobb har målgruppen långtidssjukskrivna och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.

7 Fakta om statistiken Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Ytterligare statistik för län och kommuner finns på: /statistik Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning finns på: Arbetsmarknadsstatistiken för december 2012 publiceras 11 januari 2013

8 Regionala tabeller arbetsmarknadsdata i urval Nedan följer tabeller som redovisar arbetsmarknadsdata i urval nedbrutet på Västra Götalands läns delregioner. Regionerna består av följande kommuner: Göteborgsregionen: Göteborg, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Kungälv, Kungsbacka och Alingsås. Sjuhärad: Borås, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Mark, Svenljunga, Herrljunga och Ulricehamn. Skaraborg: Skövde, Lidköping, Grästorp, Essunga, Karlsborg, Gullspång, Vara, Götene, Tibro, Töreboda, Mariestad, Skara, Hjo, Tidaholm och Falköping. Fyrbodal: Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Lysekil, Strömstad, Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål). Observera att Kungsbacka tillhör Göteborgsregionen, men kommunen tillhör Hallands län. Delsummorna för regionerna är därför högre än summan för Västra Götalands län. 1. Antal nyanmälda platser per region Nyanmälda Förändring Nyanmälda Förändring platser jämfört med platser jämfört med Nov 2012 nov 2011 jan-nov 2012 jan-nov 2011 Göteborgsregionen ,2% ,6% Sjuhärad ,6% ,0% Skaraborg ,1% ,0% Fyrbodal ,6% ,4% Västra Götalands län ,8% ,3% 2. Antal arbetslösa personer med funktionsnedsättning som fått arbete under månaden Antal arbetssökande till arbete November 2012 Förändring jämfört med samma månad i fjol Göteborgsregionen ,4% Sjuhärad 98-2,0% Skaraborg ,4% Fyrbodal ,0% Västra Götalands län ,2%

9 3. Antal utrikesfödda arbetslösa personer som fått arbete under månaden Antal arbetssökande till arbete November 2012 Förändring jämfört med samma månad i fjol Göteborgsregionen ,8% Sjuhärad ,6% Skaraborg ,8% Fyrbodal ,7% Västra Götalands län ,5% 4. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per delregion Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) Andel arbetslösa ungdomar av den registerbaserade arbetskraften (18-24 år) Nov 2012 Förändring mot nov 2011 November 2012 Göteborgsregionen 7,5% +0,2% 14,8% Sjuhärad 7,5% +0,4% 16,5% Skaraborg 8,6% +0,1% 20,0% Fyrbodal 10,3% +0,3% 23,3% Västra Götalands län 8,2% +0,2% 17,4% Riket 8,6% +0,3% 18,4% 5. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) per delregion, olika grupper Inrikes födda Utrikes födda Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Göteborgsregionen 5,1% 18,9% 17,1% 7,7% 4,9% Sjuhärad 5,4% 20,4% 13,8% 6,9% 4,7% Skaraborg 6,9% 25,3% 15,7% 8,4% 5,2% Fyrbodal 8,2% 25,3% 19,0% 10,4% 5,4% Västra Götalands län 6,0% 20,7% 16,9% 8,3% 5,1% Riket 6,4% 20,7% 18,9% 8,5% 5,2%

10 6. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per kommun Kommun Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) November 2012 förändring på ett år Andel arbetslösa ungdomar av arbetskraften (18-24 år) November 2012 Ale 5,9% -0,3% 15,8% Alingsås 7,6% 0,8% 17,4% Bengtsfors 9,7% -0,4% 27,0% Bollebygd 5,6% 0,4% 16,7% Borås 8,8% 0,5% 16,4% Dals-Ed 8,8% -0,2% 21,4% Essunga 7,1% 0,3% 21,8% Falköping 8,5% -0,6% 20,1% Färgelanda 9,6% -0,9% 21,1% Grästorp 8,9% 1,5% 19,2% Gullspång 12,2% 0,7% 28,9% Göteborg 9,5% 0,2% 16,3% Götene 6,8% 0,5% 16,8% Herrljunga 7,0% 0,8% 18,1% Hjo 7,3% 0,4% 18,0% Härryda 4,5% 0,1% 13,0% Karlsborg 5,7% -0,8% 15,9% Kungälv 4,0% 0,2% 9,7% Lerum 3,7% 0,2% 10,8% Lidköping 7,7% 0,0% 19,8% Lilla Edet 8,0% 0,6% 17,6% Lysekil 6,0% -1,4% 13,2% Mariestad 10,7% 0,4% 23,5% Mark 6,3% 0,1% 16,8% Mellerud 9,9% -0,3% 22,5% Munkedal 7,0% -0,3% 18,7% Mölndal 5,0% -0,4% 11,1% Orust 4,8% 0,0% 10,1% Partille 5,5% -0,2% 13,8% Skara 8,7% 0,0% 16,4% Skövde 8,8% 0,5% 19,1% Sotenäs 6,3% 1,0% 17,7% Stenungsund 4,4% -0,2% 12,4% Strömstad 5,1% 0,4% 8,1% Svenljunga 6,1% 0,4% 13,3% Tanum 5,4% -1,0% 13,0% Tibro 10,9% 0,2% 22,9% Tidaholm 7,7% -0,9% 18,9% Tjörn 3,7% 0,2% 9,0% Tranemo 4,6% 0,4% 13,3% Trollhättan 16,1% 1,7% 31,7% Töreboda 10,9% 0,1% 28,6% Uddevalla 9,5% -0,4% 22,4% Ulricehamn 6,2% 0,3% 16,4% Vara 7,3% 0,2% 18,1% Vårgårda 7,6% 0,3% 19,3% Vänersborg 10,9% 1,0% 27,4% Åmål 12,4% -0,2% 35,3% Öckerö 4,2% 0,2% 13,2% Västra Götalands län 8,2% 0,2% 17,4% Riket 8,6% 0,3% 18,4%

11 7. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per kommun Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) Andel arbetslösa ungdomar av arbetskraften (18-24 år) November 2012 November 2012 Kommun Kvinnor Män Kvinnor Män Ale 6,2% 5,7% 13,5% 17,6% Alingsås 7,0% 8,2% 15,8% 18,9% Bengtsfors 9,1% 10,2% 25,8% 28,1% Bollebygd 5,5% 5,7% 15,3% 17,9% Borås 8,4% 9,2% 14,0% 18,8% Dals-Ed 9,6% 8,2% 24,8% 18,8% Essunga 7,5% 6,7% 20,1% 23,5% Falköping 7,8% 9,0% 17,5% 22,3% Färgelanda 8,9% 10,2% 18,5% 22,7% Grästorp 8,4% 9,3% 17,4% 20,7% Gullspång 13,1% 11,4% 28,0% 29,7% Göteborg 8,8% 10,1% 13,8% 18,7% Götene 7,8% 6,0% 13,3% 19,9% Herrljunga 7,9% 6,4% 19,1% 17,3% Hjo 7,1% 7,4% 15,4% 20,2% Härryda 4,8% 4,2% 11,2% 14,5% Karlsborg 6,6% 4,9% 14,5% 16,9% Kungälv 3,9% 4,1% 7,6% 11,3% Lerum 3,3% 4,0% 7,5% 13,9% Lidköping 7,2% 8,2% 17,2% 22,1% Lilla Edet 8,3% 7,8% 17,9% 17,3% Lysekil 4,9% 7,0% 8,6% 16,9% Mariestad 10,2% 11,1% 22,0% 24,9% Mark 6,1% 6,6% 15,5% 18,0% Mellerud 8,4% 11,2% 20,0% 24,4% Munkedal 6,0% 7,8% 14,8% 21,7% Mölndal 4,8% 5,3% 9,0% 13,2% Orust 4,3% 5,3% 8,3% 11,5% Partille 5,3% 5,8% 10,9% 16,2% Skara 9,0% 8,4% 13,9% 18,8% Skövde 8,6% 9,0% 16,0% 21,8% Sotenäs 5,9% 6,6% 17,6% 17,8% Stenungsund 4,1% 4,7% 10,4% 14,1% Strömstad 4,7% 5,5% 6,8% 9,3% Svenljunga 6,8% 5,5% 11,6% 14,6% Tanum 5,1% 5,7% 10,4% 15,2% Tibro 10,7% 11,1% 21,5% 23,9% Tidaholm 7,8% 7,7% 16,0% 21,2% Tjörn 3,4% 3,9% 6,8% 10,6% Tranemo 4,5% 4,7% 13,1% 13,4% Trollhättan 13,8% 18,0% 27,8% 35,2% Töreboda 11,4% 10,4% 28,2% 28,9% Uddevalla 8,4% 10,6% 20,2% 24,5% Ulricehamn 6,5% 5,9% 16,6% 16,2% Vara 7,9% 6,8% 19,3% 17,2% Vårgårda 7,8% 7,3% 19,8% 18,9% Vänersborg 8,8% 12,8% 24,2% 30,0% Åmål 11,4% 13,3% 36,1% 34,5% Öckerö 4,2% 4,1% 9,1% 16,7% Västra Götalands län 7,7% 8,7% 15,1% 19,5% Riket 8,3% 9,0% 16,1% 20,5%

12 8. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (inrikes respektive utrikes födda) per kommun Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) Inrikes födda Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) Utrikes födda Kommun November 2012 November 2012 Ale 4,9% 12,5% Alingsås 6,1% 21,8% Bengtsfors 8,2% 23,3% Bollebygd 5,0% 12,7% Borås 5,8% 22,0% Dals-Ed 8,1% 15,0% Essunga 6,0% 26,4% Falköping 5,7% 34,0% Färgelanda 8,6% 22,2% Grästorp 7,5% 31,7% Gullspång 9,1% 40,4% Göteborg 6,0% 21,3% Götene 5,7% 19,2% Herrljunga 5,9% 18,5% Hjo 6,7% 17,4% Härryda 3,8% 10,2% Karlsborg 5,2% 16,7% Kungälv 3,4% 10,9% Lerum 3,1% 8,7% Lidköping 6,4% 23,2% Lilla Edet 6,8% 16,2% Lysekil 4,7% 19,0% Mariestad 9,2% 25,9% Mark 5,4% 15,1% Mellerud 8,3% 25,3% Munkedal 6,2% 16,9% Mölndal 3,9% 11,9% Orust 4,2% 13,7% Partille 4,2% 12,6% Skara 6,5% 26,1% Skövde 7,0% 21,9% Sotenäs 5,8% 12,1% Stenungsund 3,8% 10,8% Strömstad 3,9% 10,7% Svenljunga 4,6% 18,5% Tanum 4,9% 11,3% Tibro 8,3% 31,4% Tidaholm 6,6% 21,6% Tjörn 3,1% 12,5% Tranemo 3,4% 13,8% Trollhättan 12,1% 33,9% Töreboda 8,8% 35,8% Uddevalla 7,5% 23,6% Ulricehamn 4,6% 22,2% Vara 6,6% 18,3% Vårgårda 6,1% 22,2% Vänersborg 9,3% 26,0% Åmål 10,8% 28,1% Öckerö 3,9% 11,0% Västra Götalands län 6,0% 20,7% Riket 6,4% 20,7%

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

en långsamt är på i länet som

en långsamt är på i länet som MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 18 december 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november n 2013: 64 847 (8,1%) 35

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

statistik har sammanlagt vilket innebär

statistik har sammanlagt vilket innebär MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 april 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2013 10 509 (6,9 %) 4 867 kvinnor (6,6

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 18 december 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län november 2013 9 326 (8,2 %) 4 225 kvinnor (7,8 %) 5 101 män (8,5 %)

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. ten har avtagit. månader i rad. blivit varslade. samma period. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. ten har avtagit. månader i rad. blivit varslade. samma period. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 11 oktober 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, september 2013 12 607 (7,3 %) 5 928 kvinnor

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 Färre sökande ut i arbete Under november 2014 påbörjade 869 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2015 De till arbete minskade I slutet av juli 2015 påbörjade cirka 482 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län september månad 2015 De till arbete minskade I slutet av september 2015 påbörjade cirka 680

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016 Antal till arbete minskade I slutet av oktober 2016 påbörjade 567 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2016 De till arbete minskade något I slutet av januari 2016 påbörjade cirka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län januari 2012 12 114 (7,2%) 6 365 män (7,2%) 5 749 kvinnor (7,2%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län juli månad 2016 Antal till arbete oförändrat I slutet av juli 2016 påbörjade cirka 482 av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2014 De till arbete minskade I slutet av januari 2015 påbörjade drygt 650 av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län februari månad 2016 De till arbete ökade något I slutet av februari 2016 påbörjade cirka 648

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm september 2013 Therese Landerholm Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2013 10 805 (6,4 %) 5 023 kvinnor (6,2 %) 5 782 män

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Johan Eklöf Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark och gynnar många på arbetsmarknaden.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. I likhet med. procent. innebär stora. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. I likhet med. procent. innebär stora. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 mars 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, februari 2013 10 959 (7,2 %) 5 069 kvinnor (6,9

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län december (6,9%) kvinnor (7,2%) män (6,6%) unga år (15,5%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län december (6,9%) kvinnor (7,2%) män (6,6%) unga år (15,5%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 17 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län 2011 10 104 (6,9%) 5 101 kvinnor (7,2%) 5 003 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 februari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget januari 2016 Skåne län Den ekonomiska tillväxten var stark under tredje kvartalet i fjol

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 Arbetslösheten fortsätter att minska Arbetsmarknadsläget i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2015 Under juli fortsatte arbetslösheten i Stockholms län att vara lägre än samma månad föregående

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län september 2013 5 130 (8,1 %) 2 335 kvinnor (7,7 %) 2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 Fått arbete 995 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 april 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län mars 2014 61 839 (10,3 %) 27 276 kvinnor (9,4 %) 34 563 män (11,1 %) 13 014 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län november 2012 12 900 (7,6%) 5 970 kvinnor (7,4%) 6 930 män (7,7%) 3

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser I januari 2013 uppgick de nyanmälda platserna till närmare 1 700, vilket är cirka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 Fått arbete 1 936 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015 Under augusti fortsatte arbetslösheten i Stockholms län att ligga på en lägre nivå

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka i mellersta Halland Kungsbacka har fortfarande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 Fått arbete I juli fick 875 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete. I juli

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 1 300 personer fick arbete i januari Under januari månad erhöll 1 284 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Marcus Löwing Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län februari månad 2016 Arbetslösa som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av mars 2014

Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av mars 2014 2014-03-11 Luleå mars 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Norrbottens län mars 2014 10 367 (8,3 %) 4 282 kvinnor (7,3 %) 6 085 män (9,1 %) 2 886 unga 18-24 år (17,0 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 Arbetslöshet minskar inte längre Arbetslösheten har minskat sedan början av 2014.

Läs mer