Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen"

Transkript

1 Utan högskolorna stannar Sverige Så tycker TCO om den högre utbildningen

2 Tryck: CM tryck, Bromma, april 2006 Foton: Andy Prhat

3 Förord Utbildning är nyckeln till jobb. Och jobb är nyckeln till vår gemensamma välfärd. På tjugo år har andelen högskoleutbildade i Sverige ökat från tolv procent till en tredjedel av befolkningen. Det är en bra bit på vägen, men det räcker inte ända fram. TCO vill värna och höja utbildningsnivån av flera anledningar. Framför allt därför att ju högre utbildning en människa har, desto större är hennes möjligheter på arbetsmarknaden. Och ju högre utbildningsnivå befolkningen har, desto större är chanserna att arbetskraftsbehovet kan tillgodoses. För att säkra utbildningsnivån behöver vi levande lärosäten i regionerna. För inte särskilt lång tid sedan var de regionala högskolorna en mycket kontroversiell fråga. Men kritikerna hade fel. Vår studie visar att de är en lyckosam satsning och att många människor, tvärtemot vad man kanske kan tro, vill bo kvar i närheten av studieorten eller den ort de kommer ifrån efter att ha avslutat sina studier. Det är en viktig signal till de regionala högskolorna. Stockholm, och för all del även den utländska arbetsmarknaden, suger inte automatiskt åt sig all nyutexaminerad arbetskraft. Det är länen där människor bor innan de börjar studera som är de stora vinnarna. Därför är det viktigt att de regionala lärosätena tar högskolans tredje uppgift på allvar nämligen att samverka med det omgivande samhället. Regeringens mål att varannan 25-åring ska ha påbörjat högskolestudier är ett mål som TCO ställer sig bakom. Men det behöver kompletteras och förtydligas: kvaliteten i utbildningssystemet, hela vägen från grundskola via gymnasium till högskola, måste säkerställas. Dessutom behövs ett mål även för hur många som ska ha tagit examen. Vi behöver dessutom se till att utbildning görs mer tillgänglig för alla dem som redan finns i arbetslivet. Sture Nordh, Ordförande TCO

4

5 Därför behöver fler få högre utbildning: Ett globaliserat Sverige behöver vara välutbildat. 1. Globaliseringen ställer större krav på att människor ska kunna ta nya arbeten. Högre utbildningsnivå ger bättre beredskap att möta nya och förändrade krav, både hos individer och i verksamheter. Kunskap är motorn för ekonomisk utveckling och det är kunskap som gör att företag kan skapa nya, mer avancerade varor och tjänster. Denna kunskap kan finnas i många former, från patent till processer, men har alltid sitt ursprung i den enskildes kunskap. Tillväxt och produktivitet ökar. Ju mer utbildad 2. arbetskraften är, desto mer produktiv och innovativ är den. Bakom två av tre betydelsefulla innovationer som gjorts i Sverige efter andra världskriget står personer med eftergymnasial utbildning många även med licenciat- eller doktorsexamen. Och med en högre generell utbildningsnivå ökar chanserna att innovationerna kan få spridning. Den enskildes konkurrenskraft blir bättre. Den 3. som har hög utbildning har ett högt arbetsmarknadsvärde. Högre utbildning stärker människor och ökar möjligheten att få ett jobb. Dessutom minskar risken för sjukskrivningar och långtidsarbetslöshet. Mer än nio av tio som har en högskoleexamen arbetar tre år efter examen, jämfört med färre än sju av tio från gymnasieskolans yrkesinriktade program. Att hitta ett arbete som ligger i linje med utbildningen är dessutom lättare för en högskoleutbildad än för den som gått gymnasieskolans yrkesinriktade program: drygt nio av tio högskoleutbildade, jämfört med varannan gymnasieutbildad, anser att de arbetar inom det område de är utbildade för. Detta visar att behovet av KY-utbildning, kvalificerad yrkesutbildning, är stort. Demografiska förändringar möts bäst med utbildning. Många sektorer står inför stora pensionsav- 4. gångar och kommer att behöva välutbildad och kvalificerad arbetskraft. Därför måste utbildningssatsningarna inte bara fortsätta utan även öka. De som föddes på talet är så pass många att vi måste expandera högskolan ytterligare för att kunna upprätthålla målet om att varannan 25-åring ska ha påbörjat högskolestudier. Över lag så har dessutom de okvalificerade arbetena minskat i antal medan de kvalificerade ökat. För att nämna ett exempel har de flesta verksamma ingenjörerna i dag gymnasieutbildning, men när de pensioneras ersätts de främst av personer med civilingenjörsexamen. Eftersom en majoritet av dem som studerat bor kvar i samma län efter studierna, bidrar de regionala högskolorna till att hålla hela Sverige levande. Utbildning ger ett mer civiliserat samhälle. Folkskolans utbyggnad under 1800-talets mitt spred 5. läs- och skrivkunnighet över landet, och utbyggnaden av gymnasieskolan hundra år senare gjordes till stor del i ljuset av att minska sociala klyftor. Intressant nog fördes kvalitetsargumentet fram emot båda dessa stora utbildningsexpansioner. I dag är det ingen som tycker att vare sig satsningarna på folkskolan eller gymnasieskolan var fel eller förgäves. Utbildning gör det dessutom lättare att känna tillit till andra människors sätt att agera. Samhället blir mer effektivt genom att förtroende, normer och nätverk ökar man brukar kalla detta socialt kapital: att vi litar på varandra och känner samhörighet och delaktighet. Och tro det eller ej: en hög grad av socialt kapital har visat sig ha positiv effekt på ekonomisk tillväxt.

6

7 Utan högskolorna stannar Sverige De regionala högskolorna har en viktig roll att spela. En studie som TCO presenterat våren 2006 visar att majoriteten av studenterna stannar kvar i samma län där de bor när de rekryteras till högskolestudier såväl under studietiden som efteråt. Sex av tio vill inte flytta från hemorten, studieorten eller regionen. Nästan lika många väljer att studera i det län som de bodde i tidigare. 17 procent kan tänka sig att flytta vart som helst, men majoriteten vill alltså stanna kvar. Det ställer höga krav på både högskolan och arbetsmarknaden, men innebär också en öppning för regionerna att behålla och ta tillvara välutbildad arbetskraft. Från gymnasieskola till högskola Gymnasieutbildningarna har en tudelad och mycket viktig uppgift att förbereda både för arbetslivet och högre studier. Högskolan ska inte vara ett redskap för att åtgärda brister i gymnasieskolan, eller bli en förlängning därav. Det finns stora regionala skillnader i hur stor andel av eleverna på de studieförberedande utbildningarna som går vidare till högre studier. Även på de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna är skillnaderna stora. En tydlig könsmässig skillnad syns. De traditionellt manliga utbildningarna (varav en stor del har fungerande lärlingsprogram) förser högskolan med långt färre studenter än de traditionellt kvinnliga utbildningarna. Detta reser frågan om hur det kommer sig att de senare inte förbereder eleverna för arbetsmarknadens behov i samma utsträckning som de traditionellt manliga utbildningarna. Även här finns stora regionala skillnader. Det är av yttersta vikt att de utbildningar som ska vara yrkesförberedande verkligen är det, det vill säga det ska gå att få ett adekvat arbete efter avslutad gymnasieutbildning, något som inte är fallet på de konstnärliga och de medieinriktade utbildningarna. Det är samtidigt viktigt att ingen stängs ute från högskolan. Övergången till högre studier till och med 25 års ålder för män från Haparanda är 16 procent. Motsvarande siffra för kvinnor från Lund är 83 procent. Detta är de två mest extrema kommunerna, men betydande skillnader finns över landet. De könsmässiga skillnaderna är stora i riket 14 procentenheter. De största könsmässiga skillnaderna finns i tre norrlandslän. Högskolans nybörjare Det är stora skillnader mellan lärosätena huruvida de sökande kommer från det län där lärosätet finns (fortsättningsvis kallat högskolelänet). Klart störst andel sökande från högskolelänen har storstadslänen Stockholms, Västra Götalands och Skånes län. Av nio lärosäten i storstadslänen har endast tre färre sökande från högskolelänet än 50 procent. Störst andel sökande från andra områden lyckas Uppsala universitet locka; nio av tio sökande kommer från andra län än Uppsala. Genomsnittet för riket som helhet är drygt 30 procent av de sökande från högskolelänet. Lägst andel sökande från högskolelänen har Umeå universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Halmstad, Växjö universitet, Mitthögskolan och Högskolan på Gotland. Bland högskolenybörjarna kommer i medeltal drygt hälften (55 procent) från det län där högskolan finns. Detta tyder på att de regionala högskolorna mer sällan är

8 enda valet, eftersom genomsnittlig andel sökande var 30 procent. Med stor sannolikhet söker man många högskolor, vilket gör det svårt att jämföra. Variationerna mellan länen är stora. Störst andel av nybörjarna från högskolelänet har lärosätena i storstadslänen. I andra änden ser vi Mitthögskolan, som ligger i två län, Jämtlands och Västernorrlands län, samt Mälardalens högskola, också i två län, Södermanlands och Västmanlands län. Antalet nybörjare ökar inte längre. Men detta beror inte på vikande intresse för högskolestudier. Tvärtom så ökar antalet sökande, och stagnationen i antalet nybörjare beror på att antalet nybörjarplatser inte ökat. Målet att varannan ska studera Det finns för närvarande cirka studenter på Sveriges 61 universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare som ger akademisk utbildning runt om i landet. Målet att hälften av en årskull ska ha påbörjat högre studier före 25 års ålder är nästan uppnått. De unga kvinnorna har passerat målet med bred marginal (54,5 procent) medan männen hamnar efter (40,5 procent). Regeringens mål mäter dem som fyllt 25 år. Men om man tar konsekvenserna av den politiska viljan att fler ska börja studera tidigare, och i stället mäter alla under 25 år som studerar, ser det mycket olika ut på länsnivå. Då når bara fyra län når upp till målet att 50 procent har påbörjat högre studier före 25 års ålder för läsåret 2003/04. Det är Uppsala län med drygt 57 procent samt Blekinge, Kronobergs och Västerbottens län med procent. Att samverka med omgivningen Utbildningssystemet tillgodoser samhället med arbetskraft men är också en viktig del i tillväxtpolitiken. Lärosätena har tre huvuduppgifter: att bedriva utbildning, att bedriva forskning samt att samverka med det omgivande samhället. Om inte lärosätena speglar den lokala och regionala arbetsmarknaden kan de som är nyutexaminerade tvingas flytta från regionen för att få jobb som överensstämmer med deras utbildning. Om fler examineras än vad arbetsmarknaden förmår suga upp blir möjligheterna tre: att flytta dit man kan få ett arbete, att bli arbetslös eller att välja ett arbete som inte ligger i linje med det man läst. Hur många i ett län som är akademiker får effekter på den lokala arbetsmarknaden och den lokala arbetsmarknaden påverkar hur många som söker sig till högre utbildning. Det har skett en markant generell ökning av utbildningsnivån under en tjugoårsperiod, men de regioner som hade högst utbildningsnivå 1985 har det även Efter studierna vill människor bo kvar Viljan att flytta förefaller vara begränsad även efter avslutade studier. Sex av tio vill helst bo kvar på studieorten, rekryteringslänet eller möjligen inom regionen efter avslutade studier, visar en enkätundersökning. Resterande kan tänka sig att bosätta sig var som helst i Sverige alternativt var som helst i Sverige eller utomlands. Strax under tio procent bosätter sig helst utomlands efter avklarad utbildning. Ålder, kön, studieort och studerat ämnesområde är faktorer som påverkar var man vill bo efter studierna. Storstad och närhet förefaller viktiga för var man väljer att bo. Att alla flyttar till Stockholm efter högskoleexamen är något man lätt förleds att tro. Det är förvisso en stor andel som flyttar till Stockholms län, men det är rekryteringslänen som är de stora vinnarna. En majoritet bor i samma län som i januari det år de påbörjade sina högskolestudier. Detta oavsett var de har studerat någonstans: i rekryteringslänet eller annorstädes. Det kan alltså bero på att de bott där hela tiden eller att de har flyttat tillbaka. Fler kvinnor än män bor kvar i rekryteringslänet. De allra flesta bor kvar i rekryteringslänet direkt efter avslutade studier. De som väljer att flytta gör det inte förrän senare.

9

10 De flesta bodde i högskolelänet innan de påbörjade högskolestudier, och bor fortfarande kvar där sedan de avslutat studierna. Näst störst andel, i snitt, rekryterades från ett grannlän och bor där två år efter examen. Störst andel av de examinerade från högskolelänet som fortfarande bodde kvar två år efter examen kommer från Högskolan i Trollhättan/Uddevalla numera Högskolan Väst (81 procent), följt av Malmö högskola (74 procent) och Högskolan i Borås samt Södertörns högskola (vardera 67 procent). Alla dessa är högskolor i storstadsregion, men inte regionens största högskolor, vilket betyder att det finns andra skolor i regionen där andra mönster uppvisas. Minst andel av dem som rekryterats från högskolelänet och som fortfarande bodde i högskolelänet två år efter examen kommer från Högskolan i Skövde (2 procent), följt av Uppsala universitet (16 procent) och Umeå universitet (28 procent). Fler flyttar till Stockholm två eller tre år efter examen än direkt efter avslutad utbildning. Drygt hälften av alla flyttar till eller bor kvar i rekryteringslänet. Fler kvinnor än män bor kvar i rekryteringslänet. Studenter som befinner sig nära en stark arbetsmarknad och därmed inte behöver flytta från studieorten tenderar att etablera sig snabbare än andra. Göteborgs- och Stockholmsregionen har ett ständigt inflöde av examinerade från andra delar av landet. Mest avgörande för hur etableringsbilden ser ut för examinerade från olika lärosäten är utbildningsmixen vid högskolan. Med detta i åtanke är det ännu viktigare att högskolorna speglar arbetsmarknaden i den region där de finns. Befolkningen är olika högt utbildad Den högsta utbildningsnivån finner vi i de regioner där de gamla och stora universiteten finns Stockholm (Stockholms universitet), Uppsala (Uppsala universitet), Östergötland (Linköpings universitet), Västerbotten (Umeå universitet), Skåne (Lunds universitet) och Västra Götalands län (Göteborgs universitet). De hamnar över eller mycket över rikssnittet utom Skåne län (på rikssnittet 33 procent) och Västra Götalands län som hamnar något under (32 procent). Alla övriga län hamnar under 30 procent högskoleutbildade. Anledningen till de stora regionala skillnaderna mellan de gamla och de nya högskoleorterna i befolkningens utbildningsnivå kan vara att de regioner som länge haft en högskola har haft lång tid på sig att bygga upp en fungerande samverkan mellan högskolan och arbetsmarknaden, och att den regionala arbetsmarknaden är så stor att den har förmåga att ta tillvara dem som examinerats. Människor stannar i högre grad kvar i de regioner där det finns en storstad, och den vanligaste orsaken till att de flyttar efter en akademisk examen är på grund av arbete. Vilka blir arbetslösa? Mellan en och två procent av akademikerna var arbetslösa Drygt tre av fyra arbetslösa saknar högskoleutbildning. Men här finns regionala skillnader. Fyra av tio arbetslösa stockholmare har eftergymnasial utbildning, mot bara drygt en av tio arbetslösa gävleborgare. Det beror inte på att det finns en extra risk för att bli arbetslös som akademiker i Stockholm utan på att arbetslösheten för icke-akademiker där är låg. Arbetslösheten bland ickeakademiker driver arbetslösheten även bland akademiker: i Stockholm är arbetslösheten låg, alltså blir andelen som är akademiker högre. De län som har få akademiker i befolkningen totalt har också en lägre andel akademiker bland de arbetslösa, vilket sannolikt beror på att få akademiker och total arbetslöshet korrelerar. Detta mäter inte svårigheten att få jobb. Så har till exempel endast en fjärdedel av befolkningen i Gävleborgs län högskoleutbildning, och bland de arbets-

11 lösa var skillnaden stor: 13 procent av de arbetslösa var akademiker, 87 procent var det inte. Det är dessutom stora skillnader mellan hur många som är arbetslösa i respektive län. Stockholms län har knappt fyra procents arbetslöshet totalt, medan samma siffra för Gotlands län är knappt 13 procent. Riksgenomsnittet ligger på knappt åtta procent. Akademikerarbetslösheten måste tas på allvar Under de senaste årens massiva utbildningsökning har den generella utbildningsnivån över landet höjts avsevärt. Samtidigt har arbetsmarknaden förändrats och i dag krävs högskoleutbildning för allt fler yrken, över hela landet. När andelen akademiker ökar blir konkurrensen om de jobb som kräver högskoleutbildning allt större. Detta har lett till en akademikerarbetslöshet som är högre än till exempel den vi såg under 1990-talskrisen. Samtidigt ska man komma ihåg att endast en liten del av den totala andelen arbetslösa är akademiker. En högre utbildning är fortfarande en framgångsfaktor, och något som leder till bättre arbete, bättre hälsa och mer jämställdhet. Därmed inte sagt att akademikerarbetslösheten är något som ska ses som ett lättvindigt problem. Blotta misstanken att de investerade åren och pengarna skulle vara bortkastade, är förödande för både samhället och individerna. De som har investerat stora pengar och mycket tid i utbildning, måste premieras för detta. Utbildning ska löna sig.

12 Så tycker TCO om den högre utbildningen programförklaring TCO tror inte på ett samhälle där kunskap och bildning är förunnat en minoritet. Vi anser inte att högre utbildning förlorar i värde ju fler som har det. Tvärtom: ett samhälle med många välutbildade, till exempel högskoleutbildade, har bättre förutsättningar att vara ett gott samhälle med god tillväxt och konkurrenskraft ett samhälle där människor kan få kvalificerade och stimulerande arbeten och därmed löpa mindre risk att hamna i längre perioder av sjukskrivning och arbetslöshet. De som argumenterar att det är alltför många som utbildar sig i Sverige anför ofta akademikerarbetslösheten som skäl till att 50-procentsmålet (regeringens mål att varannan 25-åring ska ha påbörjat högskolestudier) ska avskaffas. Men hade de arbetslösa akademikerna klarat sig bättre utan utbildning? De hade förvisso inte haft höga studieskulder och satsade år bakom sig, men frågan är om deras chanser att få ett bra arbete blivit sämre eller bättre. Svaret är att chanserna för de allra flesta förbättrats radikalt. Akademikerarbetslösheten förvisso rekordstor, men liten i jämförelse med övriga gruppers arbetslöshet är ett problem att ta på allvar. Särlösningar är inte rätt väg att gå, utan vad som krävs är riktiga arbeten. Bland andra småföretagare måste därför få redskap att kunna och våga anställa. Det lokala näringslivet som finns kring var och en av de regionala högskolorna bör också ta tillvara den välutbildade arbetskraft som lämnar högskolan varje år, och som bevisligen helst av allt vill rota sig och börja arbeta i regionen. Ett av fem arbeten kan anses vara okvalificerat i Sverige i dag. De nya jobb som skapas är till stor del arbeten som kräver högskoleutbildning. I dag krävs också allt högre utbildning även för befintliga arbeten där högskoleutbildning inte tidigare var ett krav. Det beror på att innehållet i de gamla jobben förändrats. Detta har gjort att allt färre arbeten i framtiden kommer att vara okvalificerade. För individen blir färsk utbildning allt viktigare. Möjligheten att uppdatera sitt kunnande måste finnas genom hela livet. Validering av kompetens blir ett allt viktigare redskap för att få tillträde till nya jobb, men även till rätt nivå på högskolan. Det är inte otänkbart att det inom tio år kommer att krävas högskoleutbildning för hälften av jobben. Målet att 50 procent av en årskull ska ha påbörjat högre utbildning före 25 års ålder är därför för lågt satt. Det behöver dessutom kompletteras. Målet måste innehålla hur många som ska ta examen och vad utbildningen ska innehålla. Framför allt behöver det kompletteras med kvalitetsmål. För Sverige ska ha en utbildning i världsklass det är en åsikt vi håller benhårt fast vid. Sverige är inte ensamt om att ha byggt ut högskolan kraftigt under 1990-talet. Vår utbyggnad skedde till viss del tidigare än många andra länders. Mellan 1995 och 2002 ökade antalet studenter i högre utbildning med i genomsnitt 40 procent i OECD-länderna. Sverige hamnade på 35 procent. Den utbyggnad av den högre utbildningen som startade i början av 1990-talet slog av på takten betydligt efter Antalet nybörjare på högskolan ökar inte längre numera. Men detta beror inte på vikande intresse för högskolestudier. Tvärtom ökar antalet sökande, och stagnationen i antalet nybörjare beror på att nybörjarplatserna inte blivit fler.

13

14 Om Sverige ska bli en av världens mest framstående kunskapsnationer måste ännu fler få en utbildning av hög kvalitet. Då måste fler professionsutbildningar förstärkas och ges möjlighet att bli egna vetenskapsområden. Det kräver ökade resurser till hela utbildningssystemet: grundskola, gymnasieskola och högskola. I detta ligger också att förbättra villkoren för forskare och forskarstuderande. Sverige behöver inte bara fler utbildade, utan även fler som genomgår längre utbildningar. Det genomsnitt på knappt tre och ett halvt års högre utbildning som väntar en svensk 17-åring räcker inte. Ett förslag kan vara att införa ett akademiskt basår för att säkerställa att det kritiska tänkandet inte får stryka på foten. Bildning, såväl som yrkesutbildning, behövs. Även om den generella utbildningsnivån har ökat under de senaste två decennierna, finns det stora sociala och regionala grupper ur vilka alltför få läser vidare efter gymnasiet. Fler högskoleplatser är enda vägen att gå för att lösa problemet. Med en hög kvalitet i gymnasieskolan och grundskolan kan fler ur dessa grupper skaffa sig högre utbildning. Att nya grupper söker sig till högre utbildning ökar både den etniska integrationen och den sociala rörligheten. Det är bra för individen, men också för hela samhället. Att allt fler ska skaffa sig en högskoleutbildning förutsätter att grund- och gymnasieskolan håller en kvalitet som ger eleverna god beredskap för högskolestudier. Det är ohållbart att mer än var femte tjugoåring går igenom gymnasiet utan godkända betyg. Gymnasieskolan måste kunna erbjuda fler utbildningar som är inriktade på att lösa bristsituationer inom olika yrken och som ger studiemöjligheter för dem som inte är lika teoretiskt motiverade. Problemet är inte en påstådd konflikt mellan behovet av praktiska och teoretiska utbildningar, utan att det finns för lite kontakt mellan teori och praktik i utbildningssystemet. Om mer än var femte elev faller bort under gymnasietiden blir det svårt att nå målet om fler i högre utbildning. Lösningen är därför: inte mindre resurser till utbildning utan mer.

15

16

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Sammanfattning 2015:3

Sammanfattning 2015:3 Sammanfattning Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. Detta har gått hand i hand både med ett stort medialt intresse och många ekonomisk-politiska insatser med fokus

Läs mer

Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen:

Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen: Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen: nuläge och utmaningar 1 Rapporten är framtagen av Mälardalsrådet Text: Tom Petersson, Regionplanekontoret och Göran Reitberger, Reginova AB Första utgåvan

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

StatistikInfo. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2012:5.

StatistikInfo. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2012:5. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 212:5 Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 21-39, www.vasteras.se

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Övergången mellan utbildningar

Övergången mellan utbildningar Övergången mellan utbildningar 64 Jag skulle vilja jobba med djur. Gunilla, 57 år, sjuksköterska Härskare, kung, indianhövding... skämt åsido så vet jag inte riktigt, något som är stimulerande, känns meningsfullt

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen 1 Innehåll Antal unga som inte fullföljer gymnasiet... 3 Antal unga inom aktivitetsansvaret... 3 Antal unga som uppbär försörjningsstöd... 3 Antal unga som har timanställning

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning det

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

Etablerande av högskola i Farsta, Skärholmen, Vällingby och Tensta Motion av Roger Mogert (s) (2000:68)

Etablerande av högskola i Farsta, Skärholmen, Vällingby och Tensta Motion av Roger Mogert (s) (2000:68) Utlåtande 2002:90 RIV (Dnr 1295/00) Etablerande av högskola i Farsta, Skärholmen, Vällingby och Tensta Motion av Roger Mogert (s) (2000:68) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motion

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

Övergång till forskarutbildning utifrån föräldrarnas utbildning

Övergång till forskarutbildning utifrån föräldrarnas utbildning Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2010-01-26 2010/1 Övergång till utifrån föräldrarnas Ju högre föräldrarna har, desto mer troligt

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi 2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi Så bygger vi en utbildningskedja i världsklass Nationell kunskapsstrategi Så

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020 57 ÅR 2000 OCH Arbetskraftens utbildningsnivå har stigit under en följd av år. År 2000 utgjorde andelen i arbetskraften med folk- och grundskoleutbildning 19 procent, med gymnasial utbildning 51 procent

Läs mer

Arbetsmarknaden fungerar inte etniskt neutralt Invånare födda utomlands har en för arbetsmarknaden gynnsam utbildningsnivå och åldersstruktur

Arbetsmarknaden fungerar inte etniskt neutralt Invånare födda utomlands har en för arbetsmarknaden gynnsam utbildningsnivå och åldersstruktur EN SUMMERING RAPPORT INTEGRATION 2002 Arbetsmarknaden Allt fler invandrade har nått arbetsmarknaden de senaste åren. Ökningen i sysselsättning har under högkonjunkturen i slutet av 1990-talet varit snabbare

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning /löpnummer 216-1-19 / 2 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 8-563 87 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

Nytt kunskapslyft för fler jobb

Nytt kunskapslyft för fler jobb 2014-08-22 PM Nytt kunskapslyft för fler jobb Vallöften Det finns ett absurt fenomen i Sverige. Samtidigt som 400 000 människor går arbetslösa hittar många företag inte utbildad arbetskraft att anställa.

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Motion, utbildningsutskottet

Motion, utbildningsutskottet Motion, utbildningsutskottet Enligt PISA undersökningen 2012 har Sveriges 15-åriga elever bristfälliga kunskaper i de tre kärnämnena matematik, naturkunskap och läsförståelse. Detta är ett väldigt stort

Läs mer

Politiskt missnöje och okunskap om regeringens reformer bland studenter inför utbildningsvalet

Politiskt missnöje och okunskap om regeringens reformer bland studenter inför utbildningsvalet Politiskt missnöje och okunskap om regeringens reformer bland studenter inför utbildningsvalet En undersökning av Studentum om val till högskola och Yrkeshögskoleutbildning/Kvalificerad Yrkesutbildning

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Kapitel 7. Utbildningsnivå. Avsnittet är baserat på olika upplagor av Education at a glance.

Kapitel 7. Utbildningsnivå. Avsnittet är baserat på olika upplagor av Education at a glance. Kapitel 7 Utbildningsnivå Avsnittet är baserat på olika upplagor av Education at a glance. Utbildning har stor betydelse för såväl individen som samhället. Det är väl känt att en god utbildning ger den

Läs mer

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på SVERIGE 2016 Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder,

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Högskolan på Gotland

Högskolan på Gotland Högskolan på Gotland Kort om högskolan Högskolan på Gotland grundades som självständig högskola 1998. Högskolan finns inom Campus Almedalen i Visby, men har också en betydande del av sin verksamhet som

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden

Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2775 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Yrkesutbildning för framtiden Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Lärare i grundskolan

Lärare i grundskolan Utdrag ur Skolverkets kommande rapport nr 151 Lärare i grundskolan samt i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan - tillgång och behov Rapporten beräknas publiceras i början av november, då den kan beställas

Läs mer

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014

Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 2014-03-27 1 (9) Lärande och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll Prognos för feriejobb i kommuner och landsting sommaren 2014 Varje sommar anordnar kommuner och landsting feriejobb för ungdomar, syftet är dels

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund.

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (6) Datum: 2011-12-20 Information om yrkeshögskolans

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010.

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. 2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill visa på vikten av ett ansvarstagande

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-11-16 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Sammanfattning Synpunkter

Läs mer

Effekter av Pappabrevet

Effekter av Pappabrevet REDOVISAR 2004:3 Effekter av Pappabrevet En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj Sammanfattning Riksförsäkringsverket (RFV) har under 2003 tillsammans med försäkringskassorna skickat ut ett

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND

2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND 2014-09-16 KARTLÄGGNING AV MATEMATIKLÄRARES UTBILDNINGSBAKGRUND GENOMFÖRD VÅREN 2014 INOM RAMEN FÖR SKL MATEMATIK PISA 2015 2 (15) Innehållsförteckning Försättsblad sid 1 Innehållsförteckning sid 2 Sammanfattning

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens!

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland Jobbkrisen förvärras Den borgerliga regeringen gick till val på att ordna jobben. Idag kan

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Kunskap, glädje å så lite tillväxt

Kunskap, glädje å så lite tillväxt Kunskap, glädje å så lite tillväxt Det är människans nyfikenhet och vilja till ökad kunskap som för utvecklingen och samhället framåt Policydokument för högskoleutbildning för tillväxt och utveckling i

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Hur få ihop arbetsmarknad, utbildning och näringsliv?

Hur få ihop arbetsmarknad, utbildning och näringsliv? Hur få ihop arbetsmarknad, utbildning och näringsliv? Underlag till Tillväxtverket 17 februari 2015 Henrik Malm Lindberg Ratio Näringslivets forskningsinstitut Stora omvärldsförändringar Globalisering,

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Per Weidenman, Bisnode Sverige AB, Oktober 2015 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN BAZAREN 2014 UTVÄRDERING BLAND BESÖKARE PÅ BAZAREN 2014 RAPPORT P1324 VINTERN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp...

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Rapport Sida: 1 av 6 Dnr. Af-2014/139813 Datum: 2014-03-21 Region Skåne Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Arbetsförmedlingen har tagit del av Regions Skånes

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Utbildning och kunskap, 2016-02-09 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se Utbildning och kunskap Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan Skolans

Läs mer

Uppföljning av kunskapsresultat

Uppföljning av kunskapsresultat 2015-01-26 Uppföljning av kunskapsresultat Bilaga 8 till slutrapport projekt Regionalt skolstöd (KUL) 2012-2014 2 (17) Innehåll Inledning... 4 Uppföljning... 5 Årskurs 3... 5 Nationella prov matematik...

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Uppsala och studieförbunden

Uppsala och studieförbunden Regionala rapporter, Folkbildningsförbundets material 2014:5 Uppsala och studieförbunden EN RAPPORT FRÅN FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Källor: Rapporten baseras på offentlig sta s k för 2013/2014. Uppgi erna

Läs mer

Vad händer efter avslutad högre utbildning?

Vad händer efter avslutad högre utbildning? Vad händer efter avslutad högre utbildning? Hur stor andel får jobb och vilken typ av anställning får de? C uppsats HT 2010 Författare: Nina Hrelja Handledare: Inga Persson Nationalekonomiska institutionen

Läs mer

Förhållandet mellan mästare och lärling

Förhållandet mellan mästare och lärling Fjärde nordiska mötesplatsen på Island Den 25 och 26 september hölls den fjärde mötesplatsen inom projektet Lärande på arbetsplats som skolmyndigheter från de nordiska länderna turas om att arrangera för

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden. Mattias Engdahl Anders Forslund ESO 2015-06-11

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden. Mattias Engdahl Anders Forslund ESO 2015-06-11 En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund ESO 2015-06-11 1 Inledning Är ungdomsarbetslösheten ett bra sammanfattande mått på ungdomars

Läs mer

Högskolan i Jönköping

Högskolan i Jönköping Högskolan i Jönköping Kort om högskolan Högskolan i Jönköping drivs i stiftelseform och har därmed större autonomi än de statliga lärosätena. Verksamheten bestäms genom avtal med staten. I avtalet står

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik Innehåll Sammanfattning 3 KLASSRESAN SKA BÖRJA I KLASSRummet 4 TOLV ÅRS SVEK MOT skolan 4 Tidigare betyg för kunskapsuppföljning

Läs mer

SVERIGES UNIVERSITETS

SVERIGES UNIVERSITETS SVERIGES UNIVERSITETS RAPPORT & HÖGSKOLEFÖRBUND 2000-04-06 Rekrytering till matematisk/naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Uppdraget Bristen på personer med naturvetenskaplig och teknisk bakgrund

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2140. Arbetsmarknad Västsverige. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Arbetsmarknadsläget i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2140 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S) Arbetsmarknad Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet

Läs mer

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom 27 mars 2012 Företagarna - Sveriges största företagarorganisation Vi representerar ca 75 000 företagare över

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan Väst. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan Väst Kort om högskolan Högskolan Väst, som hette Högskolan i Trollhättan/Uddevalla fram till 2006, tillhör landets yngsta högskolor. Den finns idag i tre städer: Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg,

Läs mer