Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2016-01-26"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum Sammanträdets plats och tid: KUNSKAPENS HUS Sammanträdeslokal: sal 1051 Tisdagen den 26 januari 2016 kl Majoriteten träffas i sal 1051 kl (M), (KD) och (C) träffas i sal 1052 kl Ibrahim Khalifa (S) Ordförande Justering plats och tid: Justerare: Rune Öhlund (SD) Kommunhuset, Märsta Fredagen den 29 januari Föredragningslista 1. Upprop 2. Justering av protokoll 3. Fastställande av föredragningslista UAN/2016:6 4. Allmänhetens frågestund UAN/2016:2 5. Information UAN/2016:1 6. Yttrande över betänkandet av grundskoleutredningen Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola UAN/2015: Ansökan om flygteknikutbildning till Arlandagymnasiet UAN/2016:3 8. Strategier för att möta ett ökat flyktingmottagande UAN/2016:19 9. Meddelanden UAN/2016:5 10. Delegeringsbeslut UAN/2016:4

2 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Erica Wangenheim Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fastställande av föredragningslista Dnr: UAN/2016:6 Förslag till beslut 1. Den utsända föredragningslistan fastställs.

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Erica Wangenheim Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Allmänhetens frågestund Dnr: UAN/2016:2

4 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Erica Wangenheim Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Information Dnr: UAN/2016:1 Ärendebeskrivning 1. Information om lärmiljöer på Arlandagymnasiet 2. Information om lokaler och Ung satsning

5

6

7 REMISSVAR 1 (1) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sigtuna kommun Utbildningsdepartementet Stockholm Vår beteckning Er referens UAN/2015:329 U2015/04749/S Yttrande över betänkandet av grundskoleutredningen Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola SIG2000, v4.0, Förlängd skolplikt mer tid för kunskap Den del i utredningen som rör Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde är i första hand förlängd skolplikt för elever som inte nått behörighet till nationella yrkesprogram i gymnasiet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun ställer sig i huvudsak positiv till Utbildningsdepartementets förslag gällande förlängd skolplikt. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens bedömning är att förslaget skulle innebära att fler elever ges möjlighet att fullfölja sina studier i grundskolan. Förslaget innebär troligen också att avhoppen och byten av inriktningar inom introduktionsprogrammet skulle kunna minska det första året i gymnasieskolan. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill dock lyfta de ekonomiska konsekvenserna av förslaget. Utredningen har uppmärksammat ökade kostnader för utökat antal elever. Förslaget skulle även innebära ökade kostnader för skolpliktsbevakning för elever i gymnasieskolan. Idag har kommunerna skolpliktsbevakning för grundskolan och kommunalt aktivitetsansvar för gymnasiet. Att införa skolpliktsbevakning i gymnasiet skulle därför innebära ökade administrativa kostnader för kommunerna då skolpliktsbevakning är mer omfattande än det kommunala aktivitetsansvaret. Kostnaderna bedöms bli högre inledningsvis då omställningen till ett nytt skolpliktssystem ska ske. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Södergatan 20, Märsta Märsta Telefon vx Fax

8

9

10

11

12

13

14 STRATEGIER FÖR ATT MÖTA ETT ÖKAT FLYKTING- MOTTAGANDE UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Karin Bäckbro Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

15 Innehåll 1 Sammanfattning Förändrade migrationsströmmar Migrationsverkets prognos fram till Antalet asylsökande flyktingar i Sverige inklusive ensamkommande barn Antal nyanlända som får uppehållstillstånd i Sverige Prognos för Sigtuna kommun för perioden Totala antalet asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd Åldersfördelat antal asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd Kommunens och förvaltningens ansvar för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd Utmaningar för förvaltningens verksamheter Utmaningar för gymnasieskolan Utmaningar för svenska för invandrare och samhällsorientering Utmaningar för försörjningsstöd Utmaningar för arbetsmarknadsinsatser och annan vuxenutbildning än sfi Utmaningar för Sigtuna kommuns introduktionsutvecklingsprogram Utmaningar rörande boende till nyanlända i kommunen Strategier Ekonomiska konsekvenser (14)

16 1 Sammanfattning I denna rapport beskriver Utbildnings- och arbetsmarknad sina utmaningar och strategier för de kommande årens ökade mottagning av nyanlända flyktingar. Strategin bygger på en prognos över asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd till Sigtuna kommun under perioden Utifrån detta identifieras förvaltningens utmaningar och vilka strategier som valts för att möta dessa. Förvaltningens prognos bygger på Migrationsverkets oktoberprognos som omfattar perioden , statistik över personer i Migrationsverkets mottagningssystem (asylsökande) och statistiken över kommunmottagna enligt etableringsförordningen (nyanlända med uppehållstillstånd, deras anhöriga och kvotflyktingar). Om rådande trend håller i sig nåddes kulmen i antalet asylsökande under Antalet asylsökande kommer att minska för varje år fram till år 2019, medan antalet nyanlända som fått uppehållstillstånd kommer att öka. Förvaltningens verksamheter möter olika utmaningar nu och på några års sikt. På kort sikt påverkas kommunens ansvar för mottagande och bosättning, gymnasieskolan svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering. Först på några års sikt, när etableringsstödet upphör för de nyanlända med uppehållstillstånd, så kan även arbetsmarknadsinsatser, övrig vuxenutbildning och försörjningsstödet komma att beröras. En ökning av antalet nyanlända täcks till största delen av statsbidrag, så det bedöms inledningsvis inte ge några större ekonomiska effekter för förvaltningen. 3 (14)

17 2 Förändrade migrationsströmmar Antalet flyktingar som kommit till Sverige har varierat över tid. Under de senaste åren har en viss ökning noterats, till stor del beroende på kriget i Syrien. Från slutet av juli ändrades dock flyktingsituationen i Europa och antalet asylsökande ökade snabbt i Sverige. År 2015 kom totalt dubbelt så många asylsökande ( ) som den tidigare toppen år 1992 (82 000), under kriget i före detta Jugoslavien. Kulmen av antal asylsökande nåddes Om nuvarande utveckling fortsätter bedöms antalet asylsökande minska från 2016 och framåt. Trots detta fortsätter antalet nyanlända flyktingar som får uppehållstillstånd att öka under hela prognosperioden. Det beror på att det tar tid innan de asylsökande får sin ansökan behandlad. Denna typ av eftersläpning syns tydligt både vid den toppen som var i början av 1990-talet och i prognosen för de kommande åren. I och med den kraftigt ökade tillströmningen av asylsökande har ett behov uppstått av att göra en prognos över hur många asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd som kan komma till Sigtuna kommun de närmaste åren och vilka åtgärder det kräver från kommunen. Migrationsverket publicerade i oktober 2015 en prognos över migrationen till Sverige under perioden Prognosen över antalet nyanlända asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd som kommer till Sigtuna kommun under samma period bygger på huvudscenariot i Migrationsverkets oktoberprognos. Denna prognos har sedan legat till grund för beskrivningar av konsekvenser för utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet. 4 (14)

18 2.1 Migrationsverkets prognos fram till Antalet asylsökande flyktingar i Sverige inklusive ensamkommande barn Migrationsverkets oktoberprognos 1 består av tre beräkningsalternativ för åren 2015 till och med I prognosen ingår samtliga asylsökande som kommer till Sverige, även ensamkommande barn. Mellanalternativet B används av Migrationsverket som huvudscenario och därigenom planeringsantagande. Det alternativet är också grund i den prognos som göra för Sigtuna kommun. Migrationsverkets oktoberprognos över antalet asylsökande flyktingar i Sverige A = Låg B = Mellan C = Hög När det gäller 2015 så blev utfallet ungefär detsamma som prognostiserats i mellanalternativet (B), då totalt cirka asylsökande kom till landet. Migrationsverket har i sin prognos utgått från alternativa scenarion för hanteringen av flyktingsituationen inom EU och scenarion för hur kriget i Syrien kan komma att utvecklas. Myndigheten bedömer att drivkrafterna för att söka asyl inte kommer att mattas av under prognosperioden. De beslut som fattas inom EU och enskilda medlemsländer kommer dock att ha en avgörande betydelse för antalet asylsökande. Samtliga beräkningsantaganden för perioden i deras prognos bygger på scenariot Förlängt internationaliserat inbördeskrig i Syrien och EU-agerandet Halvhjärtade kompromisser. Det senare innebär att EU lyckas uppnå vissa kompromisser i flyktingpolitiken, men inte lyckas lösa alla frågor. Det leder i Migrationsverkets scenario till att de asylsökande främst hamnar i länderna i västra Europa och i Sverige. Antalet asylsökande har dock minskat kraftigt sedan gränskontroller infördes den 12 november, från över per vecka när som flest kom i början av november till omkring per vecka vid årsskiftet. Den 4 januari infördes ID-kontroller vid resor från Danmark till Sverige och sedan dess har antalet asylsökande i Sverige minskat ytterligare. Under tiden den asylsökande väntar på att få besked i sitt tillståndsärende är personen inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. De asylsökande kan bo antingen på Migrationsverkets anläggningsboende, i eget boende eller så kallat övrigt boende (till exempel familjehem eller hem för vård och boende). I juni 2015 var knappt personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem för asylsökande. I slutet av samma år var runt personer inskrivna. Även antalet ensamkommande barn och ungdomar har ökat kraftigt. I början av 2015 var cirka barn inskrivna i kommunernas mottagning för barn utan vårdnadshavare. Barnen bor ofta i familjehem eller HVB-hem. I mitten av oktober hade antalet ökat till cirka och vid slutet av året var det knappt Detta 1 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos. Oktober (14)

19 motsvarar 19 procent av samtliga inskrivna. I Migrationsverkets prognos för 2015 och 2016 antas de ensamkommande barnen utgöra knappt 20 procent Antal nyanlända som får uppehållstillstånd i Sverige När den asylsökande fått uppehållstillstånd tas personen emot för bosättning i någon av landets kommuner. Utifrån oktoberprognosens mellanalternativ (huvudscenariot) har Migrationsverket även gjort en prognos över antalet kommunmottagna personer med asylrelaterade uppehållstillstånd. I prognosen för kommunmottagna ingår förutom de tidigare asylsökande som fått uppehållstillstånd även anhöriga till dessa samt kvotflyktingar. Dessa kallas i fortsättningen nyanlända med uppehållstillstånd. För att bedöma tiden från asylansökan till uppehållstillstånd används Migrationsverkets uppskattning av den genomsnittliga handläggningstiden i asylärenden. För de som sökte asyl hösten 2015 förväntades väntetiden vara över 15 månader. Den stora majoriteten av de som sökt asyl hösten 2015 kommer därmed troligen att få ett asylbeslut först år Först då kommer behovet av kommunbosättning att växa kraftigt. Migrationsverkets prognos över antalet kommunmottagna personer med asylrelaterade tillstånd, deras anhöriga och kvotflyktingar i Sverige En osäkerhetsfaktor för prognosen av antal kommunmottagna personer respektive år är att beräkningarna inte tar hänsyn till lagförslaget om att alla kommuner från den 1 mars 2016 ska bli skyldiga att efter anvisning ta emot personer ur denna grupp för bosättning. Om lagförslaget antas förväntas det leda till att väntetiderna i anläggningsboende minskas och fler kommer ut i kommunerna tidigare. 2.2 Prognos för Sigtuna kommun för perioden Totala antalet asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd Migrationsverkets prognos omvandlas till en prognos för Sigtuna kommun genom följande antaganden: Under tiden den asylsökande väntar på att få besked i sitt tillståndsärende är personen inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. 2 Det gäller alla asylsökande oavsett boendeform, det vill säga i anläggningsboende (ABO), eget boende (EBO) och övrigt boende (till exempel HVB-hem). För att bedöma hur stor del av samtliga asylsökande som bor i Sigtuna kommun har statistiken över personer boende i Migrationsverkets mottagningssystem använts. 2 Av de personer som ingick i mottagningssystemet i slutet av 2015 var cirka 9 av 10 asylsökande, huvuddelen av övriga hade fått asyl men ännu inte kunnat kommunplaceras. 6 (14)

20 I Sigtunaprognosen antas att 0,4 procent av samtliga asylsökande kommer till Sigtuna kommun. Det är genomsnittet för andelen av samtliga asylsökande i landet som bott i Sigtuna de senaste fyra åren. För att bedöma hur stor del av de personer som fått asylrelaterade uppehållstillstånd som kommer till Sigtuna har Migrationsverkets statistik över kommunmottagna enligt ersättningsförordningen använts. Statistiken omfattar tidigare asylsökande (inklusive ensamkommande barn), anhöriga till dessa samt kvotflyktingar som fått uppehållstillstånd. Dessa kallas nyanlända med uppehållstillstånd. I Sigtunaprognosen antas att 0,4 procent av samtliga nyanlända med uppehållstillstånd kommer till Sigtuna. Det är genomsnittet för andelen av samtliga kommunmottagna nyanlända med uppehållstillstånd i landet som tagits emot i Sigtuna kommun de senaste fyra åren. År 2015 kom 0,35 procent av samtliga nyanlända med uppehållstillstånd till Sigtuna kommun. Sigtunas befolkning utgör 0,45 procent av Sveriges befolkning, vilket innebär att kommunens mottagande står i ungefärlig proportion till befolkningsandelen. Det finns två osäkerhetsfaktorer i prognosen för kommunmottagna Sigtuna kommun: Prognosen belastas av samma osäkerhetsfaktorer som Migrationsverkets prognos när det gäller utvecklingen i Syrien och övriga världen samt EUs och Sveriges flyktingpolitik. En ytterligare osäkerhet för kommunprognosen är hur lagförslaget om att alla kommuner ska bli skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända med uppehållstillstånd kommer att påverka den egna kommunen. Det kan komma att påverka antalet anvisade till Sigtuna kommun, men innebär ingen ändring av de nyanländas möjlighet att ordna sitt eget boende. Förutom huvudalternativet har därför ett lägre och ett högre alternativ beräknas, i dessa antas att andelen varierar mellan halva dagens och en och en halv gånger dagens andel av samtliga asylsökande respektive nyanlända med uppehållstillstånd komma till Sigtuna kommun. Det är dock även här mellanalternativet som mot bakgrund av hittillsvarande utveckling bedöms som mest rimligt och som används i prognosarbetet framåt. Prognos över antalet asylsökande flyktingar och nyanlända med uppehållstillstånd i Sigtuna kommun Utfall Prognos Asylsökande 1 = Halva andelen = Dagens andel = En och en halv andel Nyanlända med uppehållstillstånd 1 = Halva andelen = Dagens andel = En och en halv andel (14)

21 Som framgår av tabellen nåddes toppen för antal asylsökande som kommer till Sigtuna kommun Antalet sjunker sedan succesivt, men kommer under hela prognosperioden ändå att ligga relativt sett högt. Samtidigt som antalet asylsökande sjunker ökar antalet nyanlända med uppehållstillstånd år för år. Detta beror, som tidigare nämnts, på eftersläpning i asylprövningen Åldersfördelat antal asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd För att kunna beräkna effekterna av migrationen på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter måste en åldersfördelning göras. En sådan görs endast för mellanalternativet i ovan. I prognosen antas att åldersfördelningen hos de asylsökande och de nyanlända med uppehållstillstånd åren motsvarar den genomsnittliga åldersfördelningen åren bland de asylsökande och bland de nyanlända med uppehållstillstånd som kommit till Sigtuna kommun. 3 I tabellerna nedan visas antalet asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd i Sigtuna kommun fördelade på olika ålderskategorier för år 2015 (utfall), och åren (prognos). Antal asylsökande i olika åldrar i Sigtuna kommun. Utfall Prognos Ålder Totalt Antal nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd i olika åldrar i Sigtuna kommun. Utfall Prognos Ålder Totalt Följande åldersfördelning har använts i Sigtunaprognosen: 0-15 år 24 procent, år 13 procent, år 3 procent, år 57 procent och 65 år eller äldre 3 procent. 8 (14)

22 2.3 Kommunens och förvaltningens ansvar för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd Kommunens ansvar skiljer sig åt mellan asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Asylsökande Kommunerna har endast ett begränsat ansvar för asylsökande. Migrationsverket ansvarar för att ordna boende om den asylsökande inte kan göra det själv, aktiviteter under väntetid och för den asylsökandes försörjning. Den kommun den asylsökande vistas/bor i ansvarar för skolgång till barnen, då asylsökande barn har rätt (ej plikt) till utbildning på samma villkor som alla barn. Störst är ansvaret när det gäller ensamkommande barn under 18 år (barn utan vårdnadshavare, BUV). För dessa ansvarar kommunen för boende och omsorg. Kommunens överförmyndare ska förordna en god man till ensamkommande barn. Nyanländ med uppehållstillstånd När en asylsökande fått uppehållstillstånd placeras personen i en kommun eller blir aktualiserad i kommunen om personen redan har eget boende där. Individen har då samma rättigheter som övriga invånare. De flesta vuxna nyanlända med uppehållstillstånd och deras anhöriga omfattas av lagen om etableringsinsatser under de två första åren sedan de fått uppehållstillstånd. 4 Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna och ska upprätta en etableringsplan för varje individ. Den ska minst innehålla utbildning i svenska (sfi), samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda etablering i arbetslivet. Försäkringskassan betalar under dessa två år ut etableringsersättning till de personer som omfattas av lagen. Kommunerna ansvarar för mottagande inklusive bostadsförsörjning för nyanlända med uppehållstillstånd och ska vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning. De ansvarar även för utbildningen i svenska (sfi), samhällsorientering, förskola och skola samt vid behov kompletterande försörjningsstöd. Kommunen ska utse en särskild förordnad vårdnadshavare till de ensamkommande barnen. Efter att etableringsperioden upphör övergår det finansiella ansvaret helt på kommunen. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens ansvar I Sigtuna kommun har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvaret för mottagande av nyanlända vuxna och familjer med uppehållstillstånd och därmed för eventuellt stödbehov i samband med bosättningen. Förvaltningen ansvarar för att tillhandahålla gymnasial utbildning för ungdomar, utbildning i svenska (sfi), samhällsorientering samt vid behov kompletterande försörjningsstöd. Ansvaret omfattar även anhöriga till ensamkommande barn. 4 Etableringsinsatser gäller personer som har fyllt 20 men inte 65 år, samt personer som har fyllt 18 år men inte 20 år och saknar föräldrar här i landet. 9 (14)

23 2.4 Utmaningar för förvaltningens verksamheter Utifrån prognosen har ett antal utmaningar identifierats. Det finns en rad osäkerhetsfaktorer, varav en är förslaget om att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Sådana lagändringar måste rimligen följas av lagjusteringar när det gäller ansvarsfördelning och andra förutsättningarna för etableringsinsatser, utbildning i svenska (sfi) och samhällsorientering. Analysen av effekterna för förvaltningens verksamhet utgår ifrån rådande regelverk. Sker förändringar kommer utmaningar och strategierna att omarbetas utifrån den nya situationen. En annan osäkerhetsfaktor är som tidigare nämnts förslaget om ändrad fördelning av kommunmottagande Utmaningar för gymnasieskolan Asylsökande har rätt att påbörja gymnasieutbildning innan de fyller 18 år, nyanlända med uppehållstillstånd före utgången av vårterminen det år personen fyller 20 år. I tabellen nedan skattas påverkan på gymnasieskolan genom en beräkning av antalet asylsökande och nyanlända ungdomar med uppehållstillstånd i åldrarna år i Sigtuna kommun. Antal asylsökande och nyanlända ungdomar med uppehållstillstånd i Sigtuna kommun Utfall Prognos Ålder Asylsökande Nyanlända med uppehållstillstånd Totalt År 2015 kom enligt Migrationsverkets statistik 171 ungdomar till Sigtuna kommun. Av dessa var 148 asylsökande och 23 nyanlända med uppehållstillstånd. Enligt prognosen kommer antalet nyanlända ungdomar vara som störst under 2015, men antalet kommer ändå under hela prognosperioden att vara ungefär det dubbla jämfört med Idag går 130 elever från Sigtuna kommun på Introduktionsprogrammet inriktning Språkintroduktion, varav 116 på Arlandagymnasiet (2014 var antalet 108). En ny utbildningsgrupp Språkintroduktion startade vid nyår, och cirka ungdomar väntar för att få börja på programmet. Kötiden är en till två månader beroende på att det är svårt att rekrytera behöriga lärare i svenska som andraspråk, då det råder brist på sådana lärare i landet. Den ökande mängden elever ger även ett ökat behov av lärare med andra ämneskompetenser. Idag ges även utbildning matematik, engelska, idrott och bild på Språkintroduktion. Dessutom har behovet av personal inom elevhälsan för stöd till de nya eleverna ökat. Prognosen tar inte hänsyn till att ensamkommande barn och ungdomar som anvisats till en kommun i praktiken kan placeras i en annan kommun. En stor del av de ensamkommande gymnasieungdomar som anvisats till Sigtuna kommun under 2015 placerades i andra kommuner och på motsvarande sätt har andra kommuner placerat gymnasieungdomar i Sigtuna kommun, som då som vistelsekommun blir ansvarig för att tillhandahålla utbildning för dessa barn. Att bedöma omfattningen av denna 10 (14)

24 verksamhet framåt är inte möjligt, men det kan ha betydelse för behovet av platser inom gymnasieverksamheten. Då gymnasieeleverna ofta blir kvar inom gymnasieskolan under längre tid än ett år, skapas ett sammantaget större platsbehov än vad tabellen visar för respektive år 5. Det samlade elevantalet komma då att ställa krav på utökade lokalresurser Utmaningar för svenska för invandrare och samhällsorientering Antal nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd som kommer till Sigtuna kommun respektive år Utfall Prognos Ålder Totalt Prognosen visar endast ökningen kopplad till den ökade flyktingströmmen. Sfi är en rättighet för alla som har uppehållstillstånd/arbetstillstånd och vill studera svenska. Det totala antalet studerande under ett år är cirka personer. Rätten att läsa sfi infaller vid 18 års ålder. Antalet nyanlända med uppehållstillstånd i Sigtuna kommun kommer enligt prognosen att öka varje år under perioden. Enlig prognosen kommer det år 2017 mer än dubbelt så många nyanlända som Eftersom studierna i svenska kan ta mer än ett år kommer det samlade antalet studerande att bli större än varje års enskilda ökning. Idag kan nyanlända flyktingar börja inom den lagstadgade gränsen på en månad. För övriga är väntetiden för närvarande på väg från två mot tre månader (vilket är den lagstadgade tidsgränsen). Kötiden har ökat något, främst beroende på bristen på behöriga lärare. Det är svårt att rekrytera lärare i svenska som andraspråk, då det är ett bristyrke. Även lokalsituationen i Kunskapens hus har upplevts som ansträngd och om utvecklingen följer prognosen kommer en ytterligare utökning av sfi, i egen eller upphandlad regi, att behövas under åtminstone de fem kommande åren. Samhällsorienteringen omfattar minst 60 timmar, ges på hemspråket, och ska vara avslutad inom ett år från det att etableringsplanen upprättats. Sigtuna kommun deltar i en länsövergripande samordning av utbildningar samhällsorientering. Utbildningarna anordnas av Stockholms stad. Ett ökat antal nyanlända med uppehållstillstånd innebär således ett behov av fler platser regionalt Utmaningar för försörjningsstöd Sigtuna kommun har ansvaret för mottagandet av nyanlända. Där ingår försörjningsstöd och kostnader för bostadsanskaffning till dess att etableringsersättning börjar betalas ut. 5 Ungdomarna går vanligtvis 1-2 år på språkintroduktionsprogrammet. En undersökning från Skolverket visar att knappt en fjärdedel går kvar på språkintroduktion efter två år, medan hälften gått vidare till något annat program inom gymnasieskolan. 11 (14)

25 Nyanlända personer med uppehållstillstånd har samma rätt som övriga invånare att söka ekonomiskt bistånd från kommunen. Huvuddelen av de nyanlända omfattas dock av etableringsuppdraget de första två åren och får då etableringsersättning från Försäkringskassan. I vissa situationer kan ytterligare behov av kompletterande försörjningsstöd från kommunen uppstå. Cirka en procent av samtliga nyanlända flyktingar till landet omfattas inte av etableringsförordningen och för dem har kommunerna försörjningsansvaret. Behovet av försörjningsstöd blir sannolikt större efter etableringsfasens två år. Om den enskilde inte blivit självförsörjande kommer personen att ingå i Jobb- och utvecklingsgarantin. Individen har då ofta, till följd av lägre ersättningsnivåer, behov av kompletterande försörjningsstöd. En person som inte tillgodogjort sig det svenska språket under etableringen blir dock inte aktuell för Jobb- och utvecklingsgarantin utan anvisas direkt till ekonomiskt bistånd och kommunala insatser Utmaningar för arbetsmarknadsinsatser och annan vuxenutbildning än sfi Om den nyanlände efter etableringsperioden är i behov av utbildning eller arbetsmarknadsinsatser kan det bli aktuellt med sådana insatser från Sigtuna kommun. Behovet kan därför väntas öka under kommande år. Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer gapet mellan vad arbetsgivare efterfrågar och vad arbetskraften har att erbjuda att öka framöver, behovet av åtgärder för att förbättra denna matchning kommer att öka Utmaningar för Sigtuna kommuns introduktionsutvecklingsprogram De som ingår i introduktionsutvecklingsprogrammet är nyanlända vuxna i yrkesarbetande ålder, år (i vissa fall även år), som saknar egen försörjning i form av arbete eller studier. Programmet är inte avsett för nyanlända som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och myndigheten kan enligt gällande regelverk heller inte anlita kommunerna som kompletterande aktörer. Bedömningen är därför att antalet deltagare på kort sikt kommer att vara i stort sett oförändrat. När etableringsperiodens två år är över skulle dock introduktionsutvecklingsprogrammet kunna erbjudas till en bredare grupp. Det kan vara till exempel nyanlända som inte blivit självförsörjande och som inte uppfyller kriterierna till Jobboch utvecklingsgarantin. Även för de som ingår i jobb- och utvecklingsgarantin kan Arbetsförmedlingen i detta läge anlita kommunen som kompletterande aktör för olika arbetsmarknadsinsatser, och kommunen får då ersättning för uppdraget Utmaningar rörande boende till nyanlända i kommunen För att Sigtuna kommun ska kunna fullfölja sina mottagningsåtaganden behövs bostäder. Sigtuna kommun har från och med 2015 ett avtal med staten genom Länsstyrelsen om ett årligt mottagande av 40 nyanlända med uppehållstillstånd, och en ökning av platsbehovet för 2016 och framåt har aviserats. Platserna avser 12 (14)

26 nyanlända vuxna samt familjer med barn. Prognoser visar att det årliga platsbehovet ökar ännu mer i framtiden. I vissa fall behövs mycket stora bostäder till familjer med många barn. Bostäder behövs även för familjeanknytning till nyanlända, inklusive ensamkommande barn, som fått uppehållstillstånd. De nyanlända som på egen hand skaffat boende (EBO) i kommunen löper stor risk att bli bostadslösa. Skälet är att de ofta har korta andrahandskontrakt eller är inneboende. 3 Strategier Utifrån de identifierade utmaningarna har förvaltningen formulerat övergripande strategier som styr arbete med att tillgodose de nya invånarnas behov av tjänster. Öka samarbetet med externa parter avseende utbildningen, boende, med mera. Fokusera på individuell måluppfyllelse för ökat utflöde. Tillvarata synergieffekter inom den kommunala organisationen. Säkra behovet av lärare genom nya innovativa metoder Säkra lokalbehovet genom långsiktig planering Strategierna kommer att vara styrande i verksamheternas fortsatta arbete med att möta utmaningarna. Förvaltningen kommer fortlöpande att analysera läget och planera för att möta uppkomna behov. Denna uppföljning och planering sker i anslutning till det ordinarie styrsystemet. 13 (14)

27 4 Ekonomiska konsekvenser Den utökning som sker inom de ordinarie verksamheterna bör till stor del kunna finansieras genom de statliga ersättningar som betalas ut till kommuner som tar emot asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Det kan dock komma att uppstå sådana kostnader som förvaltningen inte räknat med där ytterligare medel behövs. Asylsökande Den ökning av antalet asylsökande gymnasieelever täcks av ett statsbidrag i form av ett särskilt schablonbidrag för skolelever. Det går även att återsöka extraordinära kostnader förknippade med undervisningen Nyanlända med uppehållstillstånd Schablonersättningen till en kommun avser kostnader för mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem med mera, utbildning i svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering samt tolkning och andra insatser för att underlätta etablering i samhället. För nyanlända gymnasielever med uppehållstillstånd fördelas inom Sigtuna kommun en stor delen av det statliga schablonbidraget för nyanlända med uppehållstillstånd i åldersgruppen år till gymnasieundervisning. Först om några år, när fler nyanlända med uppehållstillstånd inte längre omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsansvar, kan det uppstå effekter för arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd. Dessa kommer att skattas först längre fram när det finns ett bättre underlag, till exempel gällande fördelningen av mottagande inom Sverige. Om schablonersättningarna inte räcker till För att öka kommunernas möjligheter att hantera flyktingsituationen och minska påverkan på den kommunala ekonomin 2016 har kommunerna fått ett särskilt anslag. För Sigtuna kommun uppgår det till 44 mnkr. Förvaltningens bedömning är att dessa medel kan behövas i det fall schablonersättningarna inte täcker kostnaderna fullt ut. Det kan till exempel röra sig om att kostnader för akuta och externa boenden, till exempel när ensamkommande barns familjer kommer till Sverige. 14 (14)

28 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Erica Wangenheim Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Meddelanden Dnr: UAN/2016:5 Förslag till beslut 1. Meddelandena läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens beslut Budgetuppföljning oktober 2015 den 3 december 2015, 187. Anmälan om personuppgiftsombud till Datainspektionen.

29 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Erica Wangenheim Datum (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegeringsbeslut Dnr: UAN/2016:4 Förslag till beslut 1. De redovisade delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Delegat Marica Löfman Gruppledare försörjningsstöd Andreas K Johansson Gymnasiechef Vilhelmina Ranevad Granfalk Förvaltningsjurist/nämndsekreterare Ibrahim Khalifa (S) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Diarienr, löpnr eller datum Ärende Beslut tagna på delegation av försörjningsstödsgruppen Anställning av rektor Beslut om revidering av dokumenthanteringsplaner Val av nytt personuppgiftsombud

Befolkningsprognos flyktinginvandring

Befolkningsprognos flyktinginvandring Befolkningsprognos flyktinginvandring Trelleborgs kommun använder befolkningsstatistik och tar fram befolkningsprognoser baserat på underlag från SCB. Detta underlag bygger på folkbokföring. Det innebär

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2014-01-13 Rev 2014-01-14 Diarienummer UAN-2013-0479 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 2015-11-03 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-12 Rev 2015-01-13 Diarienummer AMN-2015-0023 Arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa

Läs mer

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016 Beslut UN 2015-12-10 Nämndplan 2016 Utbildningsnämnden 2016 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade

Läs mer

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion till riksdagen 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Integration Nummer 4 December 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor God jul och gott nytt år! Sfi med ökad individualisering och flexibilitet Alvesta kommun - Mottagning för framtiden

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2015:801-723 Administrativa enheten 2016-01-15 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Socialnämnden Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande

Läs mer

Bosättning av nyanlända

Bosättning av nyanlända Bosättning av nyanlända Utmaningar och möjligheter i Stockholms län Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2016 Rapport nummer 2016:12 i Länsstyrelsens rapportserie. ISBN: 978-91-7281-687-9 Förord Behovet

Läs mer

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Länsstyrelsen Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Målgrupper Som nyanländ räknas en asylsökande som fått uppehållstillstånd (flyktingar, skyddsbehövande, särskilt ömmande

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället Milischia Rezai Politiskt sakkunnig

Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället Milischia Rezai Politiskt sakkunnig to: Maskot/Folio Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället Milischia Rezai Politiskt sakkunnig 2 Flyktingsituationen 54 miljoner flyktingar och fördrivna i världen (UNHCR) 9 miljoner syrier

Läs mer

Fördelning mellan nämnder av schablonersättning för nyanlända flyktingar

Fördelning mellan nämnder av schablonersättning för nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum Diarienummer UAN-2014-0415 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fördelning mellan nämnder av schablonersättning för nyanlända

Läs mer

60 miljoner människor

60 miljoner människor Asyl- nyanlända Flyktingsituationen i världen 60 miljoner människor är just nu på flykt i världen Många av världens flyktingar kommer från dessa länder Syrien 4 miljoner Afghanistan 2.5 miljoner Somalia

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet BILAGA 2 213-4-18 Vårt dnr: 12/7517 1 (5) Avd för lärande och arbetsmarknad Avd för ekonomi och styrning Bilaga 2 Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet Inledning På 195-talet hade

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Meddelanden 2014-09-23

Meddelanden 2014-09-23 Meddelanden 2014-09-23 Sveriges Kommuner och Landsting 1 Cirkulär 14:34 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser. sida 1 Ifau 2

Läs mer

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15 ÖPPET SVERIGE Förslag för en bättre migrationsprocess Fokus: Jämtland Regional rapport 2015-10-15 Vi har frågat proffsen! 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Av dem kommer bara en rännil

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Föredragningslista, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista, Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Onsdagen den 17 februari 2016 kl. 08.30 Plats Europa Direkt, Norra Station Föredragningslista, Kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Föredragande Till 1. Protokollsjustering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2011-11-30 1 Innehållsförteckning Prognos för Utbildningsnämnden per den 31 oktober 2011... 3 sattestanter år 2012 inom utbildningsnämndens ansvarsområde... 4 Skövde

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen i Nybro Arbetsförmedlingen erbjuder ungdomar särskilda insatser och program för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden. Vilka

Läs mer

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2013-12-05 Tid 2013-12-05, Kl 19:00 Plats Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba Ärenden Justering 1 Ekonomiskt

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Sverige tillsammans. Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. v 3 2016) Arbetsmarknadsdepartementet

Sverige tillsammans. Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. v 3 2016) Arbetsmarknadsdepartementet Sverige tillsammans Asylsökande per vecka 2014 2016 (t.o.m. v 3 2016) Arbetsmarknadsdepartementet Sverige tillsammans Rekryteringsbehov 2013-2022 inom kommun och landsting Arbetsmarknadsdepartementet Sverige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete

Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens integrationsarbete. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Sammanträdesdatum Ibrahim Khalifa Ordförande

Sammanträdesdatum Ibrahim Khalifa Ordförande KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sammanträdets plats och tid: Sammanträdesrummet Skölden Kommunhuset i Märsta Tisdagen den 20 oktober kl.18.30

Läs mer

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring.

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. RAPPORT 1(7) Verksamhetsstöd 2012-10-10 AVN-2012.999 Handläggare, titel, telefon Helena Ström, Nämndsekreterare 011-15 11 87 Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. - bakgrund, prognos

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 Innehåll 1. Bakgrund och planering... 2 2. Deltagare... 3 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 4. Gävleborgs besök i Rumänien för genomförandet av en utbildningsinsats... 5 5. Reflektioner...

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Uppmanar invånare som vill engagera sig att bli kulturvänner, familjehem, kontaktpersoner eller gode män

Uppmanar invånare som vill engagera sig att bli kulturvänner, familjehem, kontaktpersoner eller gode män Pressmeddelande 2015-10-19 Tibro kommun vill ta vara på allmänhetens engagemang för flyktingar: Uppmanar invånare som vill engagera sig att bli kulturvänner, familjehem, kontaktpersoner eller gode män

Läs mer

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Samverkansarenan Ung i Tälje Ung i Tälje är en samverkansarena mellan myndigheter. Södertälje kommun är huvudman och kommunens olika förvaltningar samverkar

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Emmaboda kommun Emmaboda är en liten kommun i Småland, mitt i sydöstra Sverige. Här är nära till vacker natur med skog och sjö och pendlingsavstånd till tre

Läs mer

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 1. Uppdrag och arbetssätt Regeringen uppdrog den 25 november 2010 (IJ 2010/2001/IU) till länsstyrelserna att, inom ramen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 1 Inledning Stenungsunds kommun tar emot nyanlända barn och elever i åldrarna 0-18 år. Barn 0-5

Läs mer

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00 OBS tiden! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från förvaltningschef. 4. Nämndsbokslut 2009 och avstämning av nämndsmål 2009. BILAGA

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från förvaltningschef. 4. Nämndsbokslut 2009 och avstämning av nämndsmål 2009. BILAGA NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 24 februari 2010 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet

Målgruppen. Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141. Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Bilaga 1 2015-10-22 DNR:2015-141 Bilaga till Lokal överenskommelse kring ungas arbetslöshet arbetslöshet Målgruppen En kartläggning har gjorts avseende målgruppen unga mellan 16 och 24 år som befinner

Läs mer

Södertälje i världen Världen i Södertälje

Södertälje i världen Världen i Södertälje Södertälje i världen Världen i Södertälje Södertäljefakta bakgrund Södertälje är en stad med 83 600 invånare, vilket är knappt en procent av Sveriges hela befolkning. Storföretagen AstraZeneca och Scania

Läs mer

Begäran om medel för insatser i samband med mottagande av flyktingbarn, anhöriginvandring samt övrig invandring

Begäran om medel för insatser i samband med mottagande av flyktingbarn, anhöriginvandring samt övrig invandring TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2013-09-19 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-335 Klas Lind, Sofia Lagerberg, Margareta Edvardsson, Eva Holm BIN 2013-233 Dnr KS Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Begäran om

Läs mer

Bilagor Omställning Hässlögymnasiet

Bilagor Omställning Hässlögymnasiet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-05 Dnr: 2013/460-UAN-666 Leif Larsson - PFLL03 E-post: leif.larsson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), telefon 0725-82 81 74 Ärende

Läs mer

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda

Figur 1: Antal barn i åldern 0-18 år 1990-2014 och SCB:s prognos 2015-2021. Totalt. 500 000 Utrikes födda Promemoria Utbildningsdepartementet Utbildning för bättre etablering 1. Bakgrund Antalet barn i Sverige förväntas enligt SCB:s prognoser att öka under kommande år. Från att ha legat stabilt strax över

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

KALLELSE 2015-12-10. Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10. Kallelse

KALLELSE 2015-12-10. Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10. Kallelse KALLELSE 2015-12-10 Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10 Kallelse KALLELSE 2015-12-10 Välfärdsnämndens utskott Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, klockan 09:00 Ärenden:

Läs mer

Lärare i grundskolan

Lärare i grundskolan Utdrag ur Skolverkets kommande rapport nr 151 Lärare i grundskolan samt i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan - tillgång och behov Rapporten beräknas publiceras i början av november, då den kan beställas

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 10:1 Kommunstyrelsen KS 197 Sammanträdesdatum 2014-11-05 18/49 Dnr KS/2014:495-106 Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn Beslut

Läs mer

Från Aleppo i Syrien till Kalmar län

Från Aleppo i Syrien till Kalmar län Från Aleppo i Syrien till Kalmar län 51 miljoner människor på flykt Prognos för uppehållstånd Summa nya asyltillstånd och inresta med tillstånd (anhöriga och kvotflyktingar) 2014 48 900 personer 2015 69

Läs mer

Ensamkommande barn och unga- en omvärldsbild. elisabeth.melin@skl.se 4 februari 2016

Ensamkommande barn och unga- en omvärldsbild. elisabeth.melin@skl.se 4 februari 2016 Ensamkommande barn och unga- en omvärldsbild elisabeth.melin@skl.se 4 februari 2016 Lätt att bli fartblind.. Regeringsförslag för att skapa andrum Den svenska lagstiftningen anpassas till minikrav enligt

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 2 Detaljbudget 2016 4 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav 5 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Redovisning av befintliga verksamheter

Redovisning av befintliga verksamheter Bilaga 2 till lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Redovisning av befintliga verksamheter Innehåll 1. Insatser i kommunal regi gymnasieskolan... 2 2. Kommunala

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-11 Vår referens Eva Wetterdal HR-chef Eva.Wetterdal@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Arbetslivsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Arbetslivsnämnden 1(21) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, fredagen den 18 december 2015 kl 08:00-15.30 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anders Bergqvist (V),

Läs mer

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 PM: Åtgärder för att möta flyktingkrisen Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, islamistiska terrorgrupper samt förföljelse av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (7) Plats och tid Strömsvik tisdag den 22 april kl 08,00 Beslutande Helen J Kokkonen (S) ordf Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) Marie Lindh Eriksson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1999-01-12 1(17) BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1999-01-12 1(17) BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. AB VALLENTUNA KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknads 1999-01-12 1(17) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknads 2 (17) Innehållsförteckning: Sid Konstituering

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal statistik kring etableringsuppdraget 2015-09-01 . Af-2015/200480 Datum: 2015-09-01 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Utredarenheten. Skolgång för alla barn SOU 2010:5

Kommunstyrelsens kontor Utredarenheten. Skolgång för alla barn SOU 2010:5 1 (12) Datum 2010-04-16 PM Dnr UN 10/21 Enhet Kommunstyrelsens kontor Utredarenheten Handläggare Olar Skinnars Maria Hjernerth Johan Ward Skolgång för alla barn SOU 2010:5 Rätten för barn som vistas i

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Protokoll 2013-04-09 1(6) Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Ledamöter Maria Rydén, Göteborg (M), Ordförande Dennis Jeryd, Lerum (S), Vice Ordförande Jan

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/20 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors stadshus kl. 09:00-11:15 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-11-18 Utvecklingsförvaltningen 1 (11) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 Förslag till

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Läkare utan specialistutbildning Tekniker

Läkare utan specialistutbildning Tekniker Koncernstab HR Malin Ferbas HR-strateg Tel 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se PM INTRODUKTIONSPROGRAM Datum 2014-05-20 Dnr 1500978 1 (8) Introduktionsprogram för utlandsutbildade personer Inledning Sen

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämnden

Sammanträde med Utbildningsnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 13 Januari 2015, kl. 17.00 Plats: Utbildningens Hus, Plangatan 43. Sal: Stora Telebild. Ipadutdelning och utbildning kl. 15.00

Läs mer