Stockholmsregionen växer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsregionen växer"

Transkript

1 Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN

2 En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen har en stark befolkningstillväxt. En förklaring är inflyttning av personer från andra länder. Den största delen utrikes inflyttade är arbetskraftsinvandrade, flyktingar utgör en mindre del. Avsikten med denna faktabeskrivning är att bidra till ökad kunskap om utrikes inflyttade i allmänhet och flyktingar i synnerhet i Stockholmsregionen. Många begrepp och olikheter i definitioner kring utrikes inflyttade och flyktingar försvårar att förstå fakta och skapar lätt missförstånd. Faktabeskrivningen består av förklaringar av begrepp, statistik och kommentarer. I huvudsak är faktauppgifterna från Med förhoppning om givande läsning. Stockholm September 2015 Kommunförbundet Stockholms Län Kontaktpersoner: Anne-Marie Johansson Hernander e-post: telefon: Per Sandgren e-post: telefon:

3 Nyckelbegrepp 3 Många begrepp och olikheter i definitioner kring utrikes inflyttade försvårar att förstå fakta avseende utrikes inflyttade. Här beskrivs några av de mer centrala begreppen. Asylsökande En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller Migrationsdomstol. Asylboende Boende i Migrationsverkets mottagningssystem. Flykting Före detta asylsökande, vuxen eller barn, som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) av flyktingskäl. Ensamkommande barn Barn och ungdomar som kommit till Sverige från annat land utan vårdnadshavare. Kvotflykting Utländsk flykting som före inresan till Sverige fått uppehållstillstånd och bostad. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Gruppen utgör en liten del av de utrikes inflyttade. Anhöriginvandrad till flykting Ibland har även anhöriginvandrade skyddsbehov, men inte alltid.

4 Nyckelbegrepp 4 Arbetskraftsinvandrad Har ett arbete eller en studieplats vid ankomsten till Sverige. Arbetskraftsinvandrad kommer med eller utan anhörig. Nyanländ Det finns ingen fast definition av begreppet nyanländ. Invandrad Någon vedertagen definition finns inte. Exempelvis ingår svenskfödda som bott i annat land i gruppen invandrad. Utlänning Används i lagtexten och likställs ofta med utländsk bakgrund. Utrikes född Född i annat land än Sverige. Utländsk bakgrund Används ofta i statistiska sammanhang och beskriver en person som är född utomlands eller vars båda föräldrar är födda utomlands. Utrikes inflyttad Avser inflyttad från annat land som är folkbokförd i Sverige (ej asylsökande).

5 Boendebegrepp 5 EBO = eget boende Boendeform för asylsökande som ordnar eget boende, ofta hos släkt, vänner eller bekanta. Räknas vanligen inte in när avtal om mottagande görs mellan staten och kommuner. ABO = anläggningsboende Boendeform för asylsökande där boendet ordnas av Migrationsverket. Avtal mellan staten och kommuner innefattar mottagande av personer från anläggningsboende.

6 Några basfakta om Stockholmsregionen 6 23 procent av Sveriges befolkning bodde i Stockholmsregionen år procent av de utrikes inflyttade till Sverige år (ej asylsökande) flyttade till Stockholmsregionen personer var årsgenomsnittet för utrikes inflyttning till regionen år personer var årsgenomsnittet för utrikes inflyttning till regionen år procent av alla utrikes inflyttade till regionen år 2014, exkl. svenskfödda, var flyktingar och anhöriginvandrade

7 15 procent av utrikes inflyttade kom från större flyktingländer 7 UTRIKES INFLYTTADE TILL STOCKHOLMSREGIONEN FÖRDELAT PÅ FÖDELSELAND, ÅR 2014 ANTAL PROCENT Sverige Övriga Norden Övriga Europa Större flyktingländer (Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea, Somalia) Kina och Indien Övriga världen Totalt Asylboende Flyktingar och anhöriginvandrade Utrikes inflyttade: Utrikes utflyttade: Utrikes flyttnetto: Gruppen utrikes inflyttade till regionen är heterogen. Drygt flyttade in år 2014 och av dem var 13 procent eller ca återvändande svenskfödda medan 5 procent (ca 1 800) hade övriga Norden som födelseland. Många länder var representerade bland de inflyttade. Arbetskraftsinvandrade och deras anhöriga var flest och majoriteten av dem var från EU. 15 procent kom från de större flyktingländerna och var i paritet med antalet flyktingar och anhörig invandrade i regionen år 2014, ca personer. Noterbart är att även volymen utrikes utflyttade var stor, ca flyttade till annat land från regionen. År 2014 var det dessutom drygt asylboende i regionen. Dessa ingår inte i de utrikes inflyttade eftersom de inte är folkbokförda. Knappt 60 procent av de asylboende i Sverige fick uppehållstillstånd år Flyktingar och anhöriginvandrade har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) medan asylsökande inte fått besked om PUT. Källa: SCB och Migrationsverket

8 Svenskfödda största grupp bland utrikes inflyttade 8 UTRIKES INFLYTTNING TILL STOCKHOLMSREGIONEN ÅR 2014 FÖRDELAT PÅ DE 20 STÖRSTA FÖDELSELÄNDERNA UTRIKES INFLYTTNING FÖDELSELAND TOTALT KVINNOR MÄN Sverige Syrien Polen Indien Kina Finland Storbritannien Irak USA Tyskland Iran Rumänien Italien Grekland Spanien Eritrea Totalt Återvändande svenskfödda är den största gruppen. Utrikes inflyttade och flyktingar från Syrien är näst största grupp. Det är något fler kvinnor än män som flyttar in till regionen från andra länder. Könsfördelningen ser annorlunda ut bland flyktingar. Där är det fler män än kvinnor. Inflyttade från de större flyktingländerna utgör en mindre del av totala antalet utrikes inflyttade (knappt 20 procent av totala antalet utrikes inflyttade, exkl. svenskfödda). Andra stora grupper är från Polen, Indien och Kina som vardera har fler än 1000 inflyttade. Från Litauen och Finland flyttar det in företrädesvis många kvinnor jämfört med män medan det är omvänd situation bland inflyttade från Indien och Storbritannien. Utrikes inflyttad avser inflyttad från annat land och inbegriper även svenskfödda. Källa: SCB

9 Stockholmsregionens befolkning ökar hälften förklaras av utrikes flyttnetto 9 BEFOLKNINGSUTVECKLING I STOCKHOLMSREGIONEN ÅR OCH UTVECKLING FÖRDELAT PÅ FÖDELSENETTO, UTRIKES FLYTTNETTO OCH INRIKES FLYTTNETTO Antal År var befolkningsökningen i regionen ca per år. De senaste åren är ökningen ca per år. Ökningen beror till stor del på utrikes inflyttning som tog fart fr.o.m. år Inrikes flyttnetto utgör endast 10 procent av Stockholmsregionens befolkningsökning under 2000-talet Inrikes flyttnetto 10 % Födelsenettot står för drygt 40 procent av ökningen under 2000-talet. Även här har det skett en ökning, från födslar vid millennieskiftet till år Regionens befolkning ökar inte på bekostnad av övriga landet utan beror i mångt och mycket på stor utrikes inflyttning och många födslar Utrikes flyttnetto 47 % 43 % Födelsenetto År 14 Födelsenetto = Födda Avlidna Utrikes flyttnetto =Utrikes inflyttade Utrikes utflyttade Inrikes flyttnetto = Inrikes inflyttade Inrikes utflyttade Källa: SCB

10 15 procent av de asylboende i anläggningsboende 10 ASYLBOENDE I STOCKHOLMSREGIONEN FÖRDELAT PÅ KOMMUN OCH BOENDEFORM 1 JANUARI 2015 KOMMUN ANLÄGGNINGSBOENDE (ABO), PROCENT EGET BOENDE (EBO), PROCENT ÖVRIGT BOENDE, PROCENT TOTALT VARAV ENSAMKOM- MANDE BARN Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands-Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Drygt var asylboende i Stockholmsregionen 1 januari 2015, varav drygt 700 ensamkommande barn. 15 procent av de boende bodde på anläggning (ABO). Övriga boende ordnade sitt boende själva (EBO). Nio procent av de drygt hade giltigt uppehållstillstånd. Norrtälje och Solna hade en hög andel i anläggningsboende. Danderyd, Ekerö, Nykvarn och Vaxholm hade färre än 30 asylboende vardera. 10 av länets kommuner hade max 10 asylboende ensamkommande barn vardera. Placeringen för asylsökande ensamkommande barn är omdiskuterad eftersom de i vissa fall placeras i boende som inte är ändamålsenligt. Dessutom innebär den typen av boende ofta stora kostnader för kommunen. Asylsökande = en utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Asylboende = avser boende i Migrationsverkets mottagningssystem. EBO = eget boende. Boendeform för asylsökande som ordnar eget boende, ofta hos släkt, vänner eller bekanta. ABO = anläggningsboende. Boendeform för asylsökande där anläggningsboende ordnas av Migrationsverket.

11 Ojämn fördelning av flyktingmottagandet 11 FLYKTINGAR OCH ANHÖRIGA FÖRDELAT PÅ KOMMUN OCH FLYKTINGKATEGORI, ÅR 2014 PERSON FRÅN AN- LÄGGNINGSBOENDE (ABO), PROCENT PERSON FRÅN EGET BOENDE (EBO), PROCENT ÖVRIGA ANHÖRIGA, PROCENT KVOTFLYKTING OCH ÖVRIGA, PROCENT VARAV ENSAM- KOMMANDE BARN TOTALT Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands-Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Tabellen visar antal och andel som fått permanent uppehållstillstånd i regionen år Andelen personer från anläggningsboende var lågt i de kommuner som hade störst mottagande: Botkyrka, Stockholm, Södertälje, Järfälla och Sundbyberg. Tillsammans välkomnade dessa fem kommuner (70 procent) av regionens flyktingar och anhöriga och 246 (60 procent) av de ensamkommande barnen. Störst andel från anläggningsboende hade Danderyd, Nykvarn, Täby, Vaxholm och Lidingö. Tillsammans välkomnade dessa kommuner 180 (3 procent) av flyktingar och anhöriga och 18 (4 procent) av de ensamkommande barnen i regionen. 57 procent av flyktingar och anhöriga år 2014 var män och 43 procent var kvinnor. EBO = eget boende. Boendeform för asylsökande som ordnar eget boende, ofta hos släkt, vänner eller bekanta. ABO = anläggningsboende. Boendeform för asylsökande där anläggningsboende ordnas av Migrationsverket. Kvotflykting = antalet fastställs av regeringen/varje år. Uppehållstillstånd och bostad ordnas före inresa till Sverige som betalas av Migrationsverket. Källa: Migrationsverket

12 Utrikes inflyttning varierar stort mellan kommuner 12 UTRIKES INFLYTTADE OCH UTRIKES FLYTTNETTO I RELATION TILL FOLKMÄNGD, ÅRSGENOMSNITT KOMMUN UTRIKES FLYTTNETTO, ANTAL UTRIKES FLYTTNETTO I RELA- TION TILL FOLKMÄNGD, PROCENT UTRIKES INFLYTTNING I RELA- TION TILL FOLKMÄNGD, PROCENT Botkyrka ,50 2,20 Danderyd 100 0,32 1,70 Ekerö 92 0,36 0,72 Haninge 653 0,85 1,33 Huddinge ,08 1,71 Järfälla 488 0,74 1,20 Lidingö 171 0,39 1,21 Nacka 460 0,52 1,14 Norrtälje 170 0,30 0,61 Nykvarn 17 0,19 0,47 Nynäshamn 132 0,51 0,85 Salem 67 0,44 0,75 Sigtuna 356 0,89 1,58 Sollentuna 381 0,59 1,22 Solna 506 0,75 1,95 Stockholm ,84 1,78 Sundbyberg 440 1,15 1,92 Södertälje ,69 2,25 Tyresö 175 0,41 0,78 Täby 179 0,28 0,90 Upplands Väsby 241 0,61 1,14 Upplands-Bro 128 0,55 1,08 Vallentuna 79 0,27 0,60 Vaxholm 45 0,42 0,81 Värmdö 130 0,34 0,67 Österåker 134 0,34 0,75 Stockholms län ,78 1,52 Riket ,60 1,10 Från och med år 2006 har inflyttningen från andra länder till regionen varit hög. Regionens årliga genomsnitt för utrikes inflyttning år var individer och för utrikes utflyttning individer. Utrikes flyttnetto är Det är stora skillnader mellan kommuner vad gäller utrikes flyttnetto och utrikes inflyttning. Utrikes inflyttning i relation till respektive kommuns folkmängd är till exempel fem gånger högre i Södertälje jämfört med grannkommunen Nykvarn. Differensen mellan utrikes inflyttningar i relation till folkmängd och utrikes flyttnetto i relation till folkmängd är störst i Danderyd och Solna. Båda dessa kommuner har hög utrikes inflyttning men också hög utrikes utflyttning i relation till folkmängd. Utrikes flyttnetto i relation till folkmängd = Utrikes inflyttade Utrikes utflyttade/folkmängd Utrikes inflyttning i relation till folkmängd = Utrikes inflyttade/folkmängd De tre kommuner med högst resp. lägst värde är markerat med grönt resp. lila Källa: SCB

13 Hög andel sysselsatta bland utrikes födda jämfört med övriga landet 13 ANDEL SYSSELSATTA, ÅR, BLAND UTRIKES FÖDDA FÖRDELAT PÅ KÖN, ÅR , PROCENT Procent Män, Stockholms län Män, Riket Kvinnor Stockholms län Stockholmsregionen sticker ut i jämförelse med övriga landet avseende den höga andelen sysselsatta bland utrikes födda. Andelen sysselsatta bland utrikes födda är drygt 6 procentenheter högre i Stockholmsregionen jämfört med riket. Andelen sysselsatta bland utrikes födda män i regionen är ca 7 procentenheter högre än för kvinnor år 2013, där skillnaderna har ökat 3 procentenheter mellan år Det tar också längre tid för utrikes födda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med män. Samtidigt är kvinnor i Stockholmsregionen sysselsatta i nästan samma omfattning som män i hela landet. Utrikes födda har olika förutsättningar att komma i arbete, där bl.a. kön, utbildningsbakgrund, skäl till bosättning i Sverige och ålder påverkar. 55 Kvinnor, Riket År 2013 Utifrån deklarerade kontrolluppgifter till Skatteverket sätts inkomstgränser för olika grupper. Om inkomsten överstiger gränsvärdet så definieras personen som sysselsatt. Källa: SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik

14 Män hade 15 procentenheter högre sysselsättningsgrad än kvinnor 14 ANDEL SYSSELSATTA, ÅR, ÅR 2013 FÖR PERSONER SOM FOLKBOKFÖRTS I SVERIGE MELLAN 2006 OCH 2010, EXKL. NORDEN, FÖRDELAT EFTER KÖN, PROCENT KOMMUN TOTALT EXKL NORDEN TOTALT EXKL NORDEN, MÄN TOTALT EXKL NORDEN, KVINNOR Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Riket Andelen sysselsatta år 2013 bland utrikes inflyttade mellan år är nio procentenheter högre i regionen jämfört med riket. Den kommunvisa jämförelsen i regionen visar att Ekerö och Tyresö ligger högst (64 procent) medan Södertälje och Danderyd ligger lägst (48 resp. 51 procent). Olikheter kan bero på skillnader avseende kön, utbildningsbakgrund, skäl till bosättning i Sverige och ålder. Skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och män som flyttat till regionen mellan år är hela 15 procentenheter. De största skillnaderna mellan kvinnor och män återfinns i Salem (28 procentenheter) och Södertälje (24 procentenheter). Utifrån deklarerade kontrolluppgifter till Skatteverket sätts inkomstgränser för olika grupper. Om inkomsten överstiger gränsvärdet så definieras personen som sysselsatt. De tre kommuner med högst resp. lägst värde är markerat med grönt resp. lila Källa: SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik

15 Låg andel sysselsatta bland inflyttade från Afrika och Asien 15 ANDEL SYSSELSATTA, ÅR, ÅR 2013 FÖR PERSONER SOM FOLKBOKFÖRTS I SVERIGE MELLAN 2006 OCH 2010, EXKL. NORDEN FÖRDELAT EFTER FÖDELSEREGION OCH KÖN, PROCENT LÄN/RIKET TOTALT, EXKL NORDEN AFRIKA ASIEN EUROPA, EXKL. NORDEN ÖVRIGA VÄRLDEN Kvinnor Stockholms län Män Stockholms län Totalt Stockholms län Kvinnor Riket Män Riket Totalt Riket Jämfört med övriga delar av världen har inflyttade från Afrika och Asien år lägre andel sysselsatta år Orsak till inflyttning är en viktig förklarande faktor till skillnaderna. Inflyttade från vissa delar av Afrika och Asien är i hög grad skyddsbehövande medan inflyttade från Europa (exkl. Norden) i betydande grad flyttat till regionen p.g.a. arbete. Skillnaden i andel sysselsatta för inflyttade år mellan regionen och riket är störst för inflyttade från Afrika (14 procentenheter) och minst för Europa (exkl. Norden) (6 procentenheter). Skillnaden i andelen sysselsatta i Stockholmsregionen mellan kvinnor och män är störst för inflyttade från Asien (20 procentenheter) och minst för Europa (exkl. Norden) (9 procentenheter). Utifrån deklarerade kontrolluppgifter till Skatteverket sätts inkomstgränser för olika grupper. Om inkomsten överstiger gränsvärdet så definieras personen som sysselsatt. Källa: SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik

16 Kvinnor har svårast att komma i arbete 16 ANDEL SYSSELSATTA FLYKTINGAR ÅR 2003, 2007 OCH 2011 FÖRDELAT PÅ MOTTAGNINGSÅR OCH KÖN I STOCKHOLMSREGIONEN, PROCENT ANTAL ÅR EFTER MOTTAGNINGSÅR ANDEL SYSSELSATTA, PROCENT KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN Från 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen (AF) ett särskilt ansvar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden (etableringslagen). AF får extra resurser för insatser inom etableringen. Etableringslagen gäller för personer som kan stå till arbetsmarknadens förfogande. År 2014 gällde detta för ca 40 procent av de som skrevs in hos AF. AF har även ansvar för övriga nyanlända, på samma sätt som övriga arbetslösa. Siffrorna visar en successiv ökning av sysselsättningen över tid (med något undantag). Det tar lång tid för många flyktingar att komma i arbete, särskilt för kvinnor. För flyktingar som kom till regionen år 2007 var t.ex. hälften av alla män sysselsatta efter fyra år men bara en fjärdedel av alla kvinnor. Tiden från ankomst till arbete innehåller även tid för studier, vilket tyvärr inte går att avläsa i statistiken. För den som kom i arbete först efter många år kan exempelvis flera års högskolestudier ingå. Utifrån deklarerade kontrolluppgifter till Skatteverket sätts inkomstgränser för olika grupper. Om inkomsten överstiger gränsvärdet så definieras personen som sysselsatt. Flykting är en person som fått permanent uppehållstillstånd. Nyanländ En person är nyanländ i tre år enligt AFs definition. Källa: SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik och Migrationsverket

17 40 procent av de nyanlända inskrivna hos Arbetsförmedlingen ingick i etableringsuppdraget 17 NYANLÄNDA INSKRIVNA HOS ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH NYANLÄNDA SOM INGÅR I ETABLERINGSUPPDRAGET I STOCKHOLMSREGIONEN ÅR 2014, MÅNADSGENOMSNITT TILL ARBETE ELLER STUDIER ÖPPET ARBETSLÖSA DELTIDS- ARBETSLÖSA, TIMANSTÄLLDA PROGRAM SJUKSKRIVNA, FÖRÄLDRALEDIGA ETC. Inskrivna Ingår i etableringsuppdraget TOTAL Tabellen visar att antalet nyanlända som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen (AF) år 2014 var ca per månad och att ca av dem ingick i etableringsuppdraget. 60 procent av de nyanlända som var inskrivna hos AF ingår i den ordinarie AF-verksamheten. Månadsgenomsnittet år 2014 var att sex procent av de inskrivna nyanlända kom i arbete eller studier och att motsvarande värde för de som ingick i etableringsuppdraget var fyra procent. De här siffrorna går inte att jämföra med årsstatistik för utrikes inflyttade till regionen eftersom de inskrivna hos AF avser 36 månader. Arbetsförmedlingens definition av nyanländ: Personer födda utanför EU/EES vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd Källa: Arbetsförmedlingen

18 Pojkar i majoritet bland ensamkommande flyktingbarn 18 ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN FÖRDELAT PÅ KOMMUN OCH KÖN, ÅR 2014 KOMMUN FLICKOR, PROCENT POJKAR, PROCENT TOTALT, ANTAL Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands-Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län År 2014 tog regionen emot 417 ensamkommande flyktingbarn (PUT beviljat). Det motsvarade 12 procent av totala antalet ensamkommande flyktingbarn till Sverige. 12 procent var också regionens andel av totala antalet flyktingar till Sverige år Hälften av regionens kommuner tog emot max fem barn vardera. 72 procent av flyktingbarnen var pojkar vilket dock var något lägre än genomsnittet för landet som var 78 procent. Statistiken avser ensamkommande flyktingbarn som har fått permanent uppehållstillstånd och är kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2010:1122, om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Källa:Migrationsverket

19 Barn från Eritrea i majoritet 19 FLYKTINGAR OCH ANHÖRIGA I STOCKHOLMSREGIONEN FÖRDELADE PÅ LAND OCH FLYKTINGKATEGORI, ÅR 2014 PERSON FRÅN ANLÄGGNINGS- BOENDE (ABO), PROCENT PERSON FRÅN EGET BOENDE (EBO), PROCENT ANHÖRIGA, PROCENT KVOTFLYKTING OCH ÖVRIGA, PROCENT VARAV ENSAM- KOMMANDE BARN TOTALT Afghanistan Eritrea Irak Iran Somalia Syrien Statslösa Övriga Stockholms län De flesta ensamkommande barnen kom från Eritrea, Afghanistan och Syrien. År 2014 fick personer uppehållstillstånd p.g.a. skyddsskäl eller släktskap till tidigare invandrade personer, inkl. ensamkommande barn. Den största gruppen flyktingar kom från Syrien, där många bosatte sig hos släkt, vänner/bekanta. Anhöriga som erhöll uppehållstillstånd kom främst från Somalia och Afghanistan. EBO = eget boende. Boendeform för asylsökande som ordnar eget boende, ofta hos släkt, vänner eller bekanta. ABO = anläggningsboende. Boendeform för asylsökande där anläggningsboende ordnas av Migrationsverket. Flykting = person som fått uppehållstillstånd. Anhöriga har fått uppehållstillstånd p g a anknytning till flyktingar som redan bor i länet. Kvotflykting = antalet fastställs av regeringen/varje år. Uppehållstillstånd och bostad ordnas före den arrangerade inresa till Sverige. Källa: Migrationsverket

20 Fler kvinnor än män studerar SFI 20 SFI-STUDERANDE I STOCKHOLMSREGIONEN FÖRDELAT PÅ KOMMUN OCH KÖN ÅR 2013 HUVUDMÄN STUDERANDE, ANTAL SOM DELTAGIT I UTBILDNING STUDERANDE, ANDEL SOM ÄR KVINNOR, PROCENT STUDERANDE, ANDEL SOM ÄR MÄN, PROCENT Botkyrka Danderyd 0.. Ekerö 0.. Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn 0.. Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna 0.. Vaxholm 0.. Värmdö Österåker Stockholms län Riket totalt År 2013 var det ca personer som studerade SFI i regionen. Det motsvarar drygt 30 procent av alla SFI-studerande i landet. Flyktingar som kom till regionen under 2000-talet domineras av män. Mönstret är det motsatta för SFI, d.v.s. fler kvinnor än män studerade SFI. Högst andel SFI-studerande kvinnor återfanns i Nynäshamn och Norrtälje. De stora mottagarkommunerna hade, helt naturligt, flest studerande. Stockholms stad stod för hälften av alla SFI-studerande i regionen. Även Botkyrka och Södertälje hade många SFI-studerande. Fem kommuner i regionen bedrev inte någon egen SFI-undervisning. Andelen kursdeltagare som är godkända i SFI är låg, cirka en tredjedel, för flera av kurserna. Eftersom alla elever som deltagit minst en timma i undervisningen ingår i redovisningen finns det vissa som deltagit en kort tid på kursen och som inte är godkända. Detta bidrar till att dra ner andelen godkända. I antal elever i kommunen inräknas alla som deltagit i undervisningen minst en timme. Källa: Skolverket

21 En mindre del flyttade vidare till regionen från andra delar av landet 21 SEKUNDÄROMFLYTTNINGAR AVSEENDE UTRIKES INFLYTTADE, EXKL. NORDEN ÅR OCH VAR DE ÄR FOLKBOKFÖRDA 31 DECEMBER 2014 DÄRAV KVARVARANDE 31 DEC 2014 NUVARANDE KOMMUN/ LÄN/RIKET UTRIKES INFLYTTADE , EXKL. NORDEN EFTER INFLYTTNINGSKOMMUN EFTER NUVARANDE KOMMUN INFLYTTNINGSKOMMUN, 31 DECEMBER 2014, PROCENT Stockholms län Riket Utrikes inflyttade till Sverige år , exkl. Nordenfödda, bestod av ca personer. Av dessa bodde ca , 80 procent, kvar i Sverige den 31 dec Till Stockholmsregionen flyttade drygt in mellan år Av dessa bodde cirka , 78 procent, kvar år En mindre del av de som kom till Sverige flyttar vidare till Stockholmsregionen från att först ha bott i en annan del av landet. För regionens del innebär det ett positivt flyttnetto vid mätningen den 31 december år 2014 och att utöver de som bor kvar av de så har det tillkommet drygt personer (sex procent) från övriga delar av landet. Med sekundäromflyttning avses här flyttningar inom Sverige för gruppen utrikes inflyttade, exkl. Nordenfödda, under perioden år Kvarvarande efter inflyttningskommun = Bor kvar i den kommun som personen flyttade till från annat land under år Kvarvarande efter nuvarande kommun: Den kommun där personen var bosatt den 31 dec. år 2014, av gruppen utrikes inflyttade år , exkl. Nordenfödda. Källa:SCB

22 Färre asylboende och flyktingar per invånare jämfört med Västra Götaland och Skåne 22 ASYLBOENDE OCH FLYKTINGAR, ANTAL OCH PER INVÅNARE ÅR Antal Antal Antal Antal asylboende i Stockholms län Antal asylboende i Västra Götalandsregionen Antal asylboende i Region Skåne Antal asylboende i Sverige Antal flyktingar och anhöriga i Stockholms län Antal flyktingar och anhöriga i Västra Götalandsregionen Antal flyktingar och anhöriga i Region Skåne Antal flyktingar och anhöriga i Sverige Antal/1 000 inv. Antal/1 000 inv. Antal/1 000 inv. Antal asylboende i Stockholms län per inv. 3,0 3,3 4,6 Antal asylboende i Västra Götalandsregionen per inv. 4,4 5,2 7,5 Antal asylboende i Region Skåne per inv. 2,8 3,7 6,2 Antal asylboende i Sverige per inv. 4,5 5,5 8,1 Antal flyktingar och anhöriga i Stockholms län per inv. 1,5 2,4 2,5 Antal flyktingar och anhöriga i Västra Götalandsregionen per inv. 2,0 3,9 4,8 Antal flyktingar och anhöriga i Region Skåne per inv. 1,5 2,5 4,3 Antal flyktingar och anhöriga i Sverige per inv. 2,0 3,6 4,7 Antalet asylboende i regionen ökade med närmare 60 procent mellan år och för riket var motsvarande ökning hela 84 procent. Ökningen mellan år avseende antal flyktingar och anhöriga (har fått PUT) var 73 procent i regionen och hela 144 procent i landet som helhet. De tre storstadsregionerna stod för 38 procent av samtliga asylboende och 41 procent av samtliga flyktingar och anhöriga i Sverige år Ökningen mellan år för både asylboende och flyktingar var markant högre i landet som helhet jämfört med regionen. Både avseende asylboende och flyktingar räknat per invånare hade regionen lägre andelar jämfört med genomsnittet för landet. Stockholmsregionen hade betydligt lägre antal flyktingar och asylboende per invånare år 2014 jämfört med Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Asylsökande har ännu inte fått besked om de får stanna i Sverige. Flyktingar har fått uppehållstillstånd (PUT). Anhöriga kommer till Sverige för att förenas med personer som tidigare fått uppehållstillstånd. Asylboende avser boende i Migrationsverkets mottagningssystem. Källa: Migrationsverket och SCB

23 Sammanfattande kommentarer 23 Många begrepp och olikheter i definitioner kring utrikes inflyttade och flyktingar försvårar att förstå fakta och skapar lätt missförstånd. Svenskfödda största grupp bland utrikes inflyttade. Befolkningsökningen i regionen beror främst på utrikes inflyttade och många födslar. Endast en mindre andel beror på inflyttning från övriga landet. Cirka 80 procent av de drygt asylboende 1 januari 2015 bodde i eget boende. Ojämn fördelning. Fem av 26 kommuner välkomnade 70 procent av flyktingarna år Det tar lång tid för flyktingar att komma i arbete. Samtidigt är utrikes födda i Stockholmsregionen sysselsatta i högre grad än i landet som helhet. Det tar betydligt längre tid för utrikes inflyttade kvinnor att komma i arbete jämfört med män, samtidigt är det fler kvinnor än män som studerar på SFI. 40 procent av de nyanlända inskrivna hos Arbetsförmedlingen ingick i etableringsuppdraget. Utrikes inflyttade som flyttade in till andra delar av landet flyttar i liten utsträckning vidare till Stockholmsregionen. Stockholmsregionen tar emot få asylsökande och flyktingar i relation till folkmängd, jämfört med övriga storstadsområden och riksgenomsnittet.

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Befolkningsförändringar per kvartal 2009

Befolkningsförändringar per kvartal 2009 2010:7 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Strömmen av flyktingar till kommunen minskar och trenden har vänt ner

Strömmen av flyktingar till kommunen minskar och trenden har vänt ner Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:11 Strömmen av flyktingar till kommunen minskar och trenden har vänt ner Efter rekordnivåerna för mottagna flyktingar i Linköpings kommun kommer

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller. Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik

Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller. Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik Byggandets påverkan på prognos och befolkningsutveckling Modeller Michael Franzén Metodenheten för individ- och hushållsstatistik Inledning Byggplanens påverkan på kommunernas prognosresultat Byggandets

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt

Läs mer

60 miljoner människor

60 miljoner människor Asyl- nyanlända Flyktingsituationen i världen 60 miljoner människor är just nu på flykt i världen Många av världens flyktingar kommer från dessa länder Syrien 4 miljoner Afghanistan 2.5 miljoner Somalia

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige SFBUP den 12 februari 2016

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige SFBUP den 12 februari 2016 Ensamkommande flyktingbarn i Sverige SFBUP den Eskil Wadensjö Stockholms universitet Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet Undersökningen 1. Att konstruera ett mer omfattande datamaterial

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2014

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2014 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2014 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2016

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2016 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2016 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se Besöksnäringen

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Länsstyrelsen Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Målgrupper Som nyanländ räknas en asylsökande som fått uppehållstillstånd (flyktingar, skyddsbehövande, särskilt ömmande

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

2016-04-04 1. Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016

2016-04-04 1. Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016 1 Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016 2 Innehåll Sammanfattning Resultat per fråga Deltagarna i undersökningen Om undersökningen 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2009-02-20 Av: Viktor Andersson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen s läns mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi oktober 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Statistik. Alla vi stockholmare. om Stockholms län och region. inflyttare, återflyttare och infödda

Statistik. Alla vi stockholmare. om Stockholms län och region. inflyttare, återflyttare och infödda Statistik om Stockholms län och region Alla vi stockholmare inflyttare, återflyttare och infödda 4 2002 En statistisk studie av migration till Stockholmsregionen 1990 1998 Rapporten är framtagen av Nordregio

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

INNEHÅLL. UTKAST 160314 (Version 3) 2

INNEHÅLL. UTKAST 160314 (Version 3) 2 NULÄGESBESKRIVNING: ENSAMKOMMANDE BARN SOM ANVISATS TILL STOCKHOLMS LÄN 2015 160314 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Bakgrund, syfte och metod 3. Respondenter, avgränsningar, svarsfrekvens, bortfall och osäkerhet

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige Ensamkommande flyktingbarn i Sverige Aycan Çelikaksoy & Eskil Wadensjö Stockholms universitet Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS)

Läs mer

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring 6 Efterkrigstidens invandring och utvandring Sammanfattning Att invandra till Sverige är en efterkrigsföreteelse. Inflyttning till Sverige har visserligen förekommit i större och mindre omfattning sedan

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2008-05-15 Av Mikael Johansson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2007 2011 Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2007 2011 Regionbibliotek Stockholm STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN Krister Hansson, tel 508

Läs mer

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Storstadsregionjämförelsen 2010 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning... 3 Storstadsområdena och dess indelning... 3 GR:s regionalpolitiska

Läs mer

Invandringen sjönk och antalet utvandrade ökade under 2010

Invandringen sjönk och antalet utvandrade ökade under 2010 utvandrade ökade under 2010 Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit mycket hög. Under 2010 sj önk dock invandringen något, totalt invandrade 98 801 personer, 46 163 kvinnor och 52 638

Läs mer

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE Arbetslöshetsrapporten 2016 » I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi lyfta statistiken över arbetsmarknaden. Det är viktig och central statistik eftersom den ligger till grund för många beslut allt ifrån

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet BILAGA 2 213-4-18 Vårt dnr: 12/7517 1 (5) Avd för lärande och arbetsmarknad Avd för ekonomi och styrning Bilaga 2 Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet Inledning På 195-talet hade

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Löneutveckling i Järfälla

Löneutveckling i Järfälla Löneutveckling i Järfälla Vad krävs för att Järfälla ska placera sig i topp fem i Stockholms län? Sandra Backlund Rapportnr: Dnr Bun 2016/160 Juni 2016 2016-04-29 1 (13) Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1.

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM VÄGEN TILL EN NY BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi december 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Befolkningsprognos 2016-2019

Befolkningsprognos 2016-2019 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2016-04-12 Befolkningsprognos 2016-2019 Inledning Sveriges befolkning ökade med 103662 personer 2015. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Auktorisation inom vuxenutbildning

Auktorisation inom vuxenutbildning 2014-11-27 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utvecklingsavdelningen 14FNU/0143 Finansieringsnämnden för utbildning Auktorisation inom vuxenutbildning Förslag till beslut Förvaltningen ges i uppdrag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Befolkningsprognos flyktinginvandring

Befolkningsprognos flyktinginvandring Befolkningsprognos flyktinginvandring Trelleborgs kommun använder befolkningsstatistik och tar fram befolkningsprognoser baserat på underlag från SCB. Detta underlag bygger på folkbokföring. Det innebär

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2015

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2016-04-15 1 (2) HSN 2016-0588 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2016-05-24, p 28 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Så gick det sedan...

Så gick det sedan... Rapport 211:2 Flykting i Stockholms län Så gick det sedan... Rapport 211:2 Flykting i Stockholms län Så gick det sedan... Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar för att uppnå de övergripande målen i integrationspolitiken

Läs mer

STOCKHOLM 2016 Full fart framåt!

STOCKHOLM 2016 Full fart framåt! Rapport 2015:28 STOCKHOLM 2016 Full fart framåt! Inledning Innehåll Stockholm full fart framåt...3 Inledning...6 Hög trivselfaktor i länet...9 Befolkning... 12 Flyttningar inrikes och utrikes... 15 Invandring

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2007-03-12 Boindex sjönk till 120,5 fjärde kvartalet i fjol Husköpkraften är nu den lägsta på mer än tio år Svenskarnas husköpkraft fortsatte att

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Ekonomi, administration och handel 33 30 92 99 69 106 429 Kultur, media och design 57 53

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

Arbetsmarknaden fungerar inte etniskt neutralt Invånare födda utomlands har en för arbetsmarknaden gynnsam utbildningsnivå och åldersstruktur

Arbetsmarknaden fungerar inte etniskt neutralt Invånare födda utomlands har en för arbetsmarknaden gynnsam utbildningsnivå och åldersstruktur EN SUMMERING RAPPORT INTEGRATION 2002 Arbetsmarknaden Allt fler invandrade har nått arbetsmarknaden de senaste åren. Ökningen i sysselsättning har under högkonjunkturen i slutet av 1990-talet varit snabbare

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025

Befolkningsprognos 2015-2025 Befolkningsprognos 2015-2025 Fördjupningsbilaga till strategisk plan 2016-2019 Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-02 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Befolkningsprognos 2015-2025 Dokumenttyp Fördjupningsbilaga

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26

Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 2016 04 26 Hur ser villkoren för bostadsbyggande ut i vår region? Bostäder för alla - men hur? Växjö 216 4 26 SKL 216-4-26 1 Innehåll Vad bestämmer bostadsefterfrågan i olika kommuner? Varför varierar bostadsbyggandet

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Origo. www.origostockholm.se

Origo. www.origostockholm.se Origo 2014 www.origostockholm.se Ungdomar 119 nya ungdomar har tagit direkt kontakt med Origo varav 17 var unga män. Totalt har 727 stöd och rådgivningssamtal erbjudits ungdomar 2014. Ungdomar som har

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 Arbetslösa som fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring.

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. RAPPORT 1(7) Verksamhetsstöd 2012-10-10 AVN-2012.999 Handläggare, titel, telefon Helena Ström, Nämndsekreterare 011-15 11 87 Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. - bakgrund, prognos

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Økonomisk institutt, UiO

Økonomisk institutt, UiO Økonomisk institutt, UiO Flyktningsituationen i Sverige - finanspolitiska utmaningar 18 januari 2016 John Hassler Flyktingkrisen En av de största utmaningarna för Sverige och Europa på många år. Mina kommentarer:

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer