Stockholmsregionen växer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsregionen växer"

Transkript

1 Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN

2 En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen har en stark befolkningstillväxt. En förklaring är inflyttning av personer från andra länder. Den största delen utrikes inflyttade är arbetskraftsinvandrade, flyktingar utgör en mindre del. Avsikten med denna faktabeskrivning är att bidra till ökad kunskap om utrikes inflyttade i allmänhet och flyktingar i synnerhet i Stockholmsregionen. Många begrepp och olikheter i definitioner kring utrikes inflyttade och flyktingar försvårar att förstå fakta och skapar lätt missförstånd. Faktabeskrivningen består av förklaringar av begrepp, statistik och kommentarer. I huvudsak är faktauppgifterna från Med förhoppning om givande läsning. Stockholm September 2015 Kommunförbundet Stockholms Län Kontaktpersoner: Anne-Marie Johansson Hernander e-post: telefon: Per Sandgren e-post: telefon:

3 Nyckelbegrepp 3 Många begrepp och olikheter i definitioner kring utrikes inflyttade försvårar att förstå fakta avseende utrikes inflyttade. Här beskrivs några av de mer centrala begreppen. Asylsökande En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller Migrationsdomstol. Asylboende Boende i Migrationsverkets mottagningssystem. Flykting Före detta asylsökande, vuxen eller barn, som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) av flyktingskäl. Ensamkommande barn Barn och ungdomar som kommit till Sverige från annat land utan vårdnadshavare. Kvotflykting Utländsk flykting som före inresan till Sverige fått uppehållstillstånd och bostad. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Gruppen utgör en liten del av de utrikes inflyttade. Anhöriginvandrad till flykting Ibland har även anhöriginvandrade skyddsbehov, men inte alltid.

4 Nyckelbegrepp 4 Arbetskraftsinvandrad Har ett arbete eller en studieplats vid ankomsten till Sverige. Arbetskraftsinvandrad kommer med eller utan anhörig. Nyanländ Det finns ingen fast definition av begreppet nyanländ. Invandrad Någon vedertagen definition finns inte. Exempelvis ingår svenskfödda som bott i annat land i gruppen invandrad. Utlänning Används i lagtexten och likställs ofta med utländsk bakgrund. Utrikes född Född i annat land än Sverige. Utländsk bakgrund Används ofta i statistiska sammanhang och beskriver en person som är född utomlands eller vars båda föräldrar är födda utomlands. Utrikes inflyttad Avser inflyttad från annat land som är folkbokförd i Sverige (ej asylsökande).

5 Boendebegrepp 5 EBO = eget boende Boendeform för asylsökande som ordnar eget boende, ofta hos släkt, vänner eller bekanta. Räknas vanligen inte in när avtal om mottagande görs mellan staten och kommuner. ABO = anläggningsboende Boendeform för asylsökande där boendet ordnas av Migrationsverket. Avtal mellan staten och kommuner innefattar mottagande av personer från anläggningsboende.

6 Några basfakta om Stockholmsregionen 6 23 procent av Sveriges befolkning bodde i Stockholmsregionen år procent av de utrikes inflyttade till Sverige år (ej asylsökande) flyttade till Stockholmsregionen personer var årsgenomsnittet för utrikes inflyttning till regionen år personer var årsgenomsnittet för utrikes inflyttning till regionen år procent av alla utrikes inflyttade till regionen år 2014, exkl. svenskfödda, var flyktingar och anhöriginvandrade

7 15 procent av utrikes inflyttade kom från större flyktingländer 7 UTRIKES INFLYTTADE TILL STOCKHOLMSREGIONEN FÖRDELAT PÅ FÖDELSELAND, ÅR 2014 ANTAL PROCENT Sverige Övriga Norden Övriga Europa Större flyktingländer (Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea, Somalia) Kina och Indien Övriga världen Totalt Asylboende Flyktingar och anhöriginvandrade Utrikes inflyttade: Utrikes utflyttade: Utrikes flyttnetto: Gruppen utrikes inflyttade till regionen är heterogen. Drygt flyttade in år 2014 och av dem var 13 procent eller ca återvändande svenskfödda medan 5 procent (ca 1 800) hade övriga Norden som födelseland. Många länder var representerade bland de inflyttade. Arbetskraftsinvandrade och deras anhöriga var flest och majoriteten av dem var från EU. 15 procent kom från de större flyktingländerna och var i paritet med antalet flyktingar och anhörig invandrade i regionen år 2014, ca personer. Noterbart är att även volymen utrikes utflyttade var stor, ca flyttade till annat land från regionen. År 2014 var det dessutom drygt asylboende i regionen. Dessa ingår inte i de utrikes inflyttade eftersom de inte är folkbokförda. Knappt 60 procent av de asylboende i Sverige fick uppehållstillstånd år Flyktingar och anhöriginvandrade har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) medan asylsökande inte fått besked om PUT. Källa: SCB och Migrationsverket

8 Svenskfödda största grupp bland utrikes inflyttade 8 UTRIKES INFLYTTNING TILL STOCKHOLMSREGIONEN ÅR 2014 FÖRDELAT PÅ DE 20 STÖRSTA FÖDELSELÄNDERNA UTRIKES INFLYTTNING FÖDELSELAND TOTALT KVINNOR MÄN Sverige Syrien Polen Indien Kina Finland Storbritannien Irak USA Tyskland Iran Rumänien Italien Grekland Spanien Eritrea Totalt Återvändande svenskfödda är den största gruppen. Utrikes inflyttade och flyktingar från Syrien är näst största grupp. Det är något fler kvinnor än män som flyttar in till regionen från andra länder. Könsfördelningen ser annorlunda ut bland flyktingar. Där är det fler män än kvinnor. Inflyttade från de större flyktingländerna utgör en mindre del av totala antalet utrikes inflyttade (knappt 20 procent av totala antalet utrikes inflyttade, exkl. svenskfödda). Andra stora grupper är från Polen, Indien och Kina som vardera har fler än 1000 inflyttade. Från Litauen och Finland flyttar det in företrädesvis många kvinnor jämfört med män medan det är omvänd situation bland inflyttade från Indien och Storbritannien. Utrikes inflyttad avser inflyttad från annat land och inbegriper även svenskfödda. Källa: SCB

9 Stockholmsregionens befolkning ökar hälften förklaras av utrikes flyttnetto 9 BEFOLKNINGSUTVECKLING I STOCKHOLMSREGIONEN ÅR OCH UTVECKLING FÖRDELAT PÅ FÖDELSENETTO, UTRIKES FLYTTNETTO OCH INRIKES FLYTTNETTO Antal År var befolkningsökningen i regionen ca per år. De senaste åren är ökningen ca per år. Ökningen beror till stor del på utrikes inflyttning som tog fart fr.o.m. år Inrikes flyttnetto utgör endast 10 procent av Stockholmsregionens befolkningsökning under 2000-talet Inrikes flyttnetto 10 % Födelsenettot står för drygt 40 procent av ökningen under 2000-talet. Även här har det skett en ökning, från födslar vid millennieskiftet till år Regionens befolkning ökar inte på bekostnad av övriga landet utan beror i mångt och mycket på stor utrikes inflyttning och många födslar Utrikes flyttnetto 47 % 43 % Födelsenetto År 14 Födelsenetto = Födda Avlidna Utrikes flyttnetto =Utrikes inflyttade Utrikes utflyttade Inrikes flyttnetto = Inrikes inflyttade Inrikes utflyttade Källa: SCB

10 15 procent av de asylboende i anläggningsboende 10 ASYLBOENDE I STOCKHOLMSREGIONEN FÖRDELAT PÅ KOMMUN OCH BOENDEFORM 1 JANUARI 2015 KOMMUN ANLÄGGNINGSBOENDE (ABO), PROCENT EGET BOENDE (EBO), PROCENT ÖVRIGT BOENDE, PROCENT TOTALT VARAV ENSAMKOM- MANDE BARN Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands-Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Drygt var asylboende i Stockholmsregionen 1 januari 2015, varav drygt 700 ensamkommande barn. 15 procent av de boende bodde på anläggning (ABO). Övriga boende ordnade sitt boende själva (EBO). Nio procent av de drygt hade giltigt uppehållstillstånd. Norrtälje och Solna hade en hög andel i anläggningsboende. Danderyd, Ekerö, Nykvarn och Vaxholm hade färre än 30 asylboende vardera. 10 av länets kommuner hade max 10 asylboende ensamkommande barn vardera. Placeringen för asylsökande ensamkommande barn är omdiskuterad eftersom de i vissa fall placeras i boende som inte är ändamålsenligt. Dessutom innebär den typen av boende ofta stora kostnader för kommunen. Asylsökande = en utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Asylboende = avser boende i Migrationsverkets mottagningssystem. EBO = eget boende. Boendeform för asylsökande som ordnar eget boende, ofta hos släkt, vänner eller bekanta. ABO = anläggningsboende. Boendeform för asylsökande där anläggningsboende ordnas av Migrationsverket.

11 Ojämn fördelning av flyktingmottagandet 11 FLYKTINGAR OCH ANHÖRIGA FÖRDELAT PÅ KOMMUN OCH FLYKTINGKATEGORI, ÅR 2014 PERSON FRÅN AN- LÄGGNINGSBOENDE (ABO), PROCENT PERSON FRÅN EGET BOENDE (EBO), PROCENT ÖVRIGA ANHÖRIGA, PROCENT KVOTFLYKTING OCH ÖVRIGA, PROCENT VARAV ENSAM- KOMMANDE BARN TOTALT Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands-Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Tabellen visar antal och andel som fått permanent uppehållstillstånd i regionen år Andelen personer från anläggningsboende var lågt i de kommuner som hade störst mottagande: Botkyrka, Stockholm, Södertälje, Järfälla och Sundbyberg. Tillsammans välkomnade dessa fem kommuner (70 procent) av regionens flyktingar och anhöriga och 246 (60 procent) av de ensamkommande barnen. Störst andel från anläggningsboende hade Danderyd, Nykvarn, Täby, Vaxholm och Lidingö. Tillsammans välkomnade dessa kommuner 180 (3 procent) av flyktingar och anhöriga och 18 (4 procent) av de ensamkommande barnen i regionen. 57 procent av flyktingar och anhöriga år 2014 var män och 43 procent var kvinnor. EBO = eget boende. Boendeform för asylsökande som ordnar eget boende, ofta hos släkt, vänner eller bekanta. ABO = anläggningsboende. Boendeform för asylsökande där anläggningsboende ordnas av Migrationsverket. Kvotflykting = antalet fastställs av regeringen/varje år. Uppehållstillstånd och bostad ordnas före inresa till Sverige som betalas av Migrationsverket. Källa: Migrationsverket

12 Utrikes inflyttning varierar stort mellan kommuner 12 UTRIKES INFLYTTADE OCH UTRIKES FLYTTNETTO I RELATION TILL FOLKMÄNGD, ÅRSGENOMSNITT KOMMUN UTRIKES FLYTTNETTO, ANTAL UTRIKES FLYTTNETTO I RELA- TION TILL FOLKMÄNGD, PROCENT UTRIKES INFLYTTNING I RELA- TION TILL FOLKMÄNGD, PROCENT Botkyrka ,50 2,20 Danderyd 100 0,32 1,70 Ekerö 92 0,36 0,72 Haninge 653 0,85 1,33 Huddinge ,08 1,71 Järfälla 488 0,74 1,20 Lidingö 171 0,39 1,21 Nacka 460 0,52 1,14 Norrtälje 170 0,30 0,61 Nykvarn 17 0,19 0,47 Nynäshamn 132 0,51 0,85 Salem 67 0,44 0,75 Sigtuna 356 0,89 1,58 Sollentuna 381 0,59 1,22 Solna 506 0,75 1,95 Stockholm ,84 1,78 Sundbyberg 440 1,15 1,92 Södertälje ,69 2,25 Tyresö 175 0,41 0,78 Täby 179 0,28 0,90 Upplands Väsby 241 0,61 1,14 Upplands-Bro 128 0,55 1,08 Vallentuna 79 0,27 0,60 Vaxholm 45 0,42 0,81 Värmdö 130 0,34 0,67 Österåker 134 0,34 0,75 Stockholms län ,78 1,52 Riket ,60 1,10 Från och med år 2006 har inflyttningen från andra länder till regionen varit hög. Regionens årliga genomsnitt för utrikes inflyttning år var individer och för utrikes utflyttning individer. Utrikes flyttnetto är Det är stora skillnader mellan kommuner vad gäller utrikes flyttnetto och utrikes inflyttning. Utrikes inflyttning i relation till respektive kommuns folkmängd är till exempel fem gånger högre i Södertälje jämfört med grannkommunen Nykvarn. Differensen mellan utrikes inflyttningar i relation till folkmängd och utrikes flyttnetto i relation till folkmängd är störst i Danderyd och Solna. Båda dessa kommuner har hög utrikes inflyttning men också hög utrikes utflyttning i relation till folkmängd. Utrikes flyttnetto i relation till folkmängd = Utrikes inflyttade Utrikes utflyttade/folkmängd Utrikes inflyttning i relation till folkmängd = Utrikes inflyttade/folkmängd De tre kommuner med högst resp. lägst värde är markerat med grönt resp. lila Källa: SCB

13 Hög andel sysselsatta bland utrikes födda jämfört med övriga landet 13 ANDEL SYSSELSATTA, ÅR, BLAND UTRIKES FÖDDA FÖRDELAT PÅ KÖN, ÅR , PROCENT Procent Män, Stockholms län Män, Riket Kvinnor Stockholms län Stockholmsregionen sticker ut i jämförelse med övriga landet avseende den höga andelen sysselsatta bland utrikes födda. Andelen sysselsatta bland utrikes födda är drygt 6 procentenheter högre i Stockholmsregionen jämfört med riket. Andelen sysselsatta bland utrikes födda män i regionen är ca 7 procentenheter högre än för kvinnor år 2013, där skillnaderna har ökat 3 procentenheter mellan år Det tar också längre tid för utrikes födda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med män. Samtidigt är kvinnor i Stockholmsregionen sysselsatta i nästan samma omfattning som män i hela landet. Utrikes födda har olika förutsättningar att komma i arbete, där bl.a. kön, utbildningsbakgrund, skäl till bosättning i Sverige och ålder påverkar. 55 Kvinnor, Riket År 2013 Utifrån deklarerade kontrolluppgifter till Skatteverket sätts inkomstgränser för olika grupper. Om inkomsten överstiger gränsvärdet så definieras personen som sysselsatt. Källa: SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik

14 Män hade 15 procentenheter högre sysselsättningsgrad än kvinnor 14 ANDEL SYSSELSATTA, ÅR, ÅR 2013 FÖR PERSONER SOM FOLKBOKFÖRTS I SVERIGE MELLAN 2006 OCH 2010, EXKL. NORDEN, FÖRDELAT EFTER KÖN, PROCENT KOMMUN TOTALT EXKL NORDEN TOTALT EXKL NORDEN, MÄN TOTALT EXKL NORDEN, KVINNOR Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Riket Andelen sysselsatta år 2013 bland utrikes inflyttade mellan år är nio procentenheter högre i regionen jämfört med riket. Den kommunvisa jämförelsen i regionen visar att Ekerö och Tyresö ligger högst (64 procent) medan Södertälje och Danderyd ligger lägst (48 resp. 51 procent). Olikheter kan bero på skillnader avseende kön, utbildningsbakgrund, skäl till bosättning i Sverige och ålder. Skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och män som flyttat till regionen mellan år är hela 15 procentenheter. De största skillnaderna mellan kvinnor och män återfinns i Salem (28 procentenheter) och Södertälje (24 procentenheter). Utifrån deklarerade kontrolluppgifter till Skatteverket sätts inkomstgränser för olika grupper. Om inkomsten överstiger gränsvärdet så definieras personen som sysselsatt. De tre kommuner med högst resp. lägst värde är markerat med grönt resp. lila Källa: SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik

15 Låg andel sysselsatta bland inflyttade från Afrika och Asien 15 ANDEL SYSSELSATTA, ÅR, ÅR 2013 FÖR PERSONER SOM FOLKBOKFÖRTS I SVERIGE MELLAN 2006 OCH 2010, EXKL. NORDEN FÖRDELAT EFTER FÖDELSEREGION OCH KÖN, PROCENT LÄN/RIKET TOTALT, EXKL NORDEN AFRIKA ASIEN EUROPA, EXKL. NORDEN ÖVRIGA VÄRLDEN Kvinnor Stockholms län Män Stockholms län Totalt Stockholms län Kvinnor Riket Män Riket Totalt Riket Jämfört med övriga delar av världen har inflyttade från Afrika och Asien år lägre andel sysselsatta år Orsak till inflyttning är en viktig förklarande faktor till skillnaderna. Inflyttade från vissa delar av Afrika och Asien är i hög grad skyddsbehövande medan inflyttade från Europa (exkl. Norden) i betydande grad flyttat till regionen p.g.a. arbete. Skillnaden i andel sysselsatta för inflyttade år mellan regionen och riket är störst för inflyttade från Afrika (14 procentenheter) och minst för Europa (exkl. Norden) (6 procentenheter). Skillnaden i andelen sysselsatta i Stockholmsregionen mellan kvinnor och män är störst för inflyttade från Asien (20 procentenheter) och minst för Europa (exkl. Norden) (9 procentenheter). Utifrån deklarerade kontrolluppgifter till Skatteverket sätts inkomstgränser för olika grupper. Om inkomsten överstiger gränsvärdet så definieras personen som sysselsatt. Källa: SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik

16 Kvinnor har svårast att komma i arbete 16 ANDEL SYSSELSATTA FLYKTINGAR ÅR 2003, 2007 OCH 2011 FÖRDELAT PÅ MOTTAGNINGSÅR OCH KÖN I STOCKHOLMSREGIONEN, PROCENT ANTAL ÅR EFTER MOTTAGNINGSÅR ANDEL SYSSELSATTA, PROCENT KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN Från 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen (AF) ett särskilt ansvar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden (etableringslagen). AF får extra resurser för insatser inom etableringen. Etableringslagen gäller för personer som kan stå till arbetsmarknadens förfogande. År 2014 gällde detta för ca 40 procent av de som skrevs in hos AF. AF har även ansvar för övriga nyanlända, på samma sätt som övriga arbetslösa. Siffrorna visar en successiv ökning av sysselsättningen över tid (med något undantag). Det tar lång tid för många flyktingar att komma i arbete, särskilt för kvinnor. För flyktingar som kom till regionen år 2007 var t.ex. hälften av alla män sysselsatta efter fyra år men bara en fjärdedel av alla kvinnor. Tiden från ankomst till arbete innehåller även tid för studier, vilket tyvärr inte går att avläsa i statistiken. För den som kom i arbete först efter många år kan exempelvis flera års högskolestudier ingå. Utifrån deklarerade kontrolluppgifter till Skatteverket sätts inkomstgränser för olika grupper. Om inkomsten överstiger gränsvärdet så definieras personen som sysselsatt. Flykting är en person som fått permanent uppehållstillstånd. Nyanländ En person är nyanländ i tre år enligt AFs definition. Källa: SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik och Migrationsverket

17 40 procent av de nyanlända inskrivna hos Arbetsförmedlingen ingick i etableringsuppdraget 17 NYANLÄNDA INSKRIVNA HOS ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH NYANLÄNDA SOM INGÅR I ETABLERINGSUPPDRAGET I STOCKHOLMSREGIONEN ÅR 2014, MÅNADSGENOMSNITT TILL ARBETE ELLER STUDIER ÖPPET ARBETSLÖSA DELTIDS- ARBETSLÖSA, TIMANSTÄLLDA PROGRAM SJUKSKRIVNA, FÖRÄLDRALEDIGA ETC. Inskrivna Ingår i etableringsuppdraget TOTAL Tabellen visar att antalet nyanlända som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen (AF) år 2014 var ca per månad och att ca av dem ingick i etableringsuppdraget. 60 procent av de nyanlända som var inskrivna hos AF ingår i den ordinarie AF-verksamheten. Månadsgenomsnittet år 2014 var att sex procent av de inskrivna nyanlända kom i arbete eller studier och att motsvarande värde för de som ingick i etableringsuppdraget var fyra procent. De här siffrorna går inte att jämföra med årsstatistik för utrikes inflyttade till regionen eftersom de inskrivna hos AF avser 36 månader. Arbetsförmedlingens definition av nyanländ: Personer födda utanför EU/EES vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd Källa: Arbetsförmedlingen

18 Pojkar i majoritet bland ensamkommande flyktingbarn 18 ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN FÖRDELAT PÅ KOMMUN OCH KÖN, ÅR 2014 KOMMUN FLICKOR, PROCENT POJKAR, PROCENT TOTALT, ANTAL Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands-Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län År 2014 tog regionen emot 417 ensamkommande flyktingbarn (PUT beviljat). Det motsvarade 12 procent av totala antalet ensamkommande flyktingbarn till Sverige. 12 procent var också regionens andel av totala antalet flyktingar till Sverige år Hälften av regionens kommuner tog emot max fem barn vardera. 72 procent av flyktingbarnen var pojkar vilket dock var något lägre än genomsnittet för landet som var 78 procent. Statistiken avser ensamkommande flyktingbarn som har fått permanent uppehållstillstånd och är kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2010:1122, om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Källa:Migrationsverket

19 Barn från Eritrea i majoritet 19 FLYKTINGAR OCH ANHÖRIGA I STOCKHOLMSREGIONEN FÖRDELADE PÅ LAND OCH FLYKTINGKATEGORI, ÅR 2014 PERSON FRÅN ANLÄGGNINGS- BOENDE (ABO), PROCENT PERSON FRÅN EGET BOENDE (EBO), PROCENT ANHÖRIGA, PROCENT KVOTFLYKTING OCH ÖVRIGA, PROCENT VARAV ENSAM- KOMMANDE BARN TOTALT Afghanistan Eritrea Irak Iran Somalia Syrien Statslösa Övriga Stockholms län De flesta ensamkommande barnen kom från Eritrea, Afghanistan och Syrien. År 2014 fick personer uppehållstillstånd p.g.a. skyddsskäl eller släktskap till tidigare invandrade personer, inkl. ensamkommande barn. Den största gruppen flyktingar kom från Syrien, där många bosatte sig hos släkt, vänner/bekanta. Anhöriga som erhöll uppehållstillstånd kom främst från Somalia och Afghanistan. EBO = eget boende. Boendeform för asylsökande som ordnar eget boende, ofta hos släkt, vänner eller bekanta. ABO = anläggningsboende. Boendeform för asylsökande där anläggningsboende ordnas av Migrationsverket. Flykting = person som fått uppehållstillstånd. Anhöriga har fått uppehållstillstånd p g a anknytning till flyktingar som redan bor i länet. Kvotflykting = antalet fastställs av regeringen/varje år. Uppehållstillstånd och bostad ordnas före den arrangerade inresa till Sverige. Källa: Migrationsverket

20 Fler kvinnor än män studerar SFI 20 SFI-STUDERANDE I STOCKHOLMSREGIONEN FÖRDELAT PÅ KOMMUN OCH KÖN ÅR 2013 HUVUDMÄN STUDERANDE, ANTAL SOM DELTAGIT I UTBILDNING STUDERANDE, ANDEL SOM ÄR KVINNOR, PROCENT STUDERANDE, ANDEL SOM ÄR MÄN, PROCENT Botkyrka Danderyd 0.. Ekerö 0.. Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn 0.. Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna 0.. Vaxholm 0.. Värmdö Österåker Stockholms län Riket totalt År 2013 var det ca personer som studerade SFI i regionen. Det motsvarar drygt 30 procent av alla SFI-studerande i landet. Flyktingar som kom till regionen under 2000-talet domineras av män. Mönstret är det motsatta för SFI, d.v.s. fler kvinnor än män studerade SFI. Högst andel SFI-studerande kvinnor återfanns i Nynäshamn och Norrtälje. De stora mottagarkommunerna hade, helt naturligt, flest studerande. Stockholms stad stod för hälften av alla SFI-studerande i regionen. Även Botkyrka och Södertälje hade många SFI-studerande. Fem kommuner i regionen bedrev inte någon egen SFI-undervisning. Andelen kursdeltagare som är godkända i SFI är låg, cirka en tredjedel, för flera av kurserna. Eftersom alla elever som deltagit minst en timma i undervisningen ingår i redovisningen finns det vissa som deltagit en kort tid på kursen och som inte är godkända. Detta bidrar till att dra ner andelen godkända. I antal elever i kommunen inräknas alla som deltagit i undervisningen minst en timme. Källa: Skolverket

21 En mindre del flyttade vidare till regionen från andra delar av landet 21 SEKUNDÄROMFLYTTNINGAR AVSEENDE UTRIKES INFLYTTADE, EXKL. NORDEN ÅR OCH VAR DE ÄR FOLKBOKFÖRDA 31 DECEMBER 2014 DÄRAV KVARVARANDE 31 DEC 2014 NUVARANDE KOMMUN/ LÄN/RIKET UTRIKES INFLYTTADE , EXKL. NORDEN EFTER INFLYTTNINGSKOMMUN EFTER NUVARANDE KOMMUN INFLYTTNINGSKOMMUN, 31 DECEMBER 2014, PROCENT Stockholms län Riket Utrikes inflyttade till Sverige år , exkl. Nordenfödda, bestod av ca personer. Av dessa bodde ca , 80 procent, kvar i Sverige den 31 dec Till Stockholmsregionen flyttade drygt in mellan år Av dessa bodde cirka , 78 procent, kvar år En mindre del av de som kom till Sverige flyttar vidare till Stockholmsregionen från att först ha bott i en annan del av landet. För regionens del innebär det ett positivt flyttnetto vid mätningen den 31 december år 2014 och att utöver de som bor kvar av de så har det tillkommet drygt personer (sex procent) från övriga delar av landet. Med sekundäromflyttning avses här flyttningar inom Sverige för gruppen utrikes inflyttade, exkl. Nordenfödda, under perioden år Kvarvarande efter inflyttningskommun = Bor kvar i den kommun som personen flyttade till från annat land under år Kvarvarande efter nuvarande kommun: Den kommun där personen var bosatt den 31 dec. år 2014, av gruppen utrikes inflyttade år , exkl. Nordenfödda. Källa:SCB

22 Färre asylboende och flyktingar per invånare jämfört med Västra Götaland och Skåne 22 ASYLBOENDE OCH FLYKTINGAR, ANTAL OCH PER INVÅNARE ÅR Antal Antal Antal Antal asylboende i Stockholms län Antal asylboende i Västra Götalandsregionen Antal asylboende i Region Skåne Antal asylboende i Sverige Antal flyktingar och anhöriga i Stockholms län Antal flyktingar och anhöriga i Västra Götalandsregionen Antal flyktingar och anhöriga i Region Skåne Antal flyktingar och anhöriga i Sverige Antal/1 000 inv. Antal/1 000 inv. Antal/1 000 inv. Antal asylboende i Stockholms län per inv. 3,0 3,3 4,6 Antal asylboende i Västra Götalandsregionen per inv. 4,4 5,2 7,5 Antal asylboende i Region Skåne per inv. 2,8 3,7 6,2 Antal asylboende i Sverige per inv. 4,5 5,5 8,1 Antal flyktingar och anhöriga i Stockholms län per inv. 1,5 2,4 2,5 Antal flyktingar och anhöriga i Västra Götalandsregionen per inv. 2,0 3,9 4,8 Antal flyktingar och anhöriga i Region Skåne per inv. 1,5 2,5 4,3 Antal flyktingar och anhöriga i Sverige per inv. 2,0 3,6 4,7 Antalet asylboende i regionen ökade med närmare 60 procent mellan år och för riket var motsvarande ökning hela 84 procent. Ökningen mellan år avseende antal flyktingar och anhöriga (har fått PUT) var 73 procent i regionen och hela 144 procent i landet som helhet. De tre storstadsregionerna stod för 38 procent av samtliga asylboende och 41 procent av samtliga flyktingar och anhöriga i Sverige år Ökningen mellan år för både asylboende och flyktingar var markant högre i landet som helhet jämfört med regionen. Både avseende asylboende och flyktingar räknat per invånare hade regionen lägre andelar jämfört med genomsnittet för landet. Stockholmsregionen hade betydligt lägre antal flyktingar och asylboende per invånare år 2014 jämfört med Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Asylsökande har ännu inte fått besked om de får stanna i Sverige. Flyktingar har fått uppehållstillstånd (PUT). Anhöriga kommer till Sverige för att förenas med personer som tidigare fått uppehållstillstånd. Asylboende avser boende i Migrationsverkets mottagningssystem. Källa: Migrationsverket och SCB

23 Sammanfattande kommentarer 23 Många begrepp och olikheter i definitioner kring utrikes inflyttade och flyktingar försvårar att förstå fakta och skapar lätt missförstånd. Svenskfödda största grupp bland utrikes inflyttade. Befolkningsökningen i regionen beror främst på utrikes inflyttade och många födslar. Endast en mindre andel beror på inflyttning från övriga landet. Cirka 80 procent av de drygt asylboende 1 januari 2015 bodde i eget boende. Ojämn fördelning. Fem av 26 kommuner välkomnade 70 procent av flyktingarna år Det tar lång tid för flyktingar att komma i arbete. Samtidigt är utrikes födda i Stockholmsregionen sysselsatta i högre grad än i landet som helhet. Det tar betydligt längre tid för utrikes inflyttade kvinnor att komma i arbete jämfört med män, samtidigt är det fler kvinnor än män som studerar på SFI. 40 procent av de nyanlända inskrivna hos Arbetsförmedlingen ingick i etableringsuppdraget. Utrikes inflyttade som flyttade in till andra delar av landet flyttar i liten utsträckning vidare till Stockholmsregionen. Stockholmsregionen tar emot få asylsökande och flyktingar i relation till folkmängd, jämfört med övriga storstadsområden och riksgenomsnittet.

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Barn och unga och deras familjer 2013/2014

Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Demografisk rapport 2015:03 Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2015-2024/50 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2013/2014 Demografi

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Demografisk rapport 2014:07 Fruktsamhet och mortalitet 2013 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Fruktsamhet och mortalitet 2013 uppdelat på födelseländer,

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län 2009:1 Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsutvecklingen i Stockholms län 2008 När, var, hur vänder det? 2009:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2013

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2013 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi oktober 2013 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015

Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet. Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Det aktuella läget och prognos på migrationsområdet Demografiskt prognosseminarium 12 november 2015 Migrantens resa Migrantens resa Länder Region/vistelse Rutter/rörelse EU - nationellt EU - system Sverige

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografisk rapport 2013:02 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Befolkningsprognos 2013-2022/45 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografi och sociala

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi februari 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Stark konjunkturutveckling Nu växer Sverige igen. Som vanligt är det storstadslänen med Stockholms privata tjänstesektor i spetsen som är lokomotivet

Läs mer

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT EGET BOENDE Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är rekordhögt. Det ställer krav på mottagandet,

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22 RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 15-9-22 15-9-22 KONTAKTPERSONER WSP Patrick Joyce, tfn 722 19, e-post: patrick.joyce@wspgroup.se Rickard Hammarberg, tfn

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se 3 (44) Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har med Stadsledningskontoret

Läs mer

Vågar du möta dina fördomar?

Vågar du möta dina fördomar? Vågar du möta dina fördomar? 1 Sanningen i fickformat Med den här broschyren vill vi på Bodens kommun ta aktiv roll i de diskussioner som förs om invandrare och integration i vår kommun. Vi har uppmärksammat

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund 51 Inrikes flyttningar Annika Klintefelt Helen Marklund Inrikes omflyttningar är förmodligen den faktor som mer än någon annan påverkar den regionala befolkningsstrukturen. Skillnaden mellan antalet inflyttare

Läs mer

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030 211 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 23 År 23 beräknas Stockholmskommunerna betala en nettoavgift till utjämningssystemet

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2013 2022/2045. Rikard Gard Anders Karlsson Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2013 2022/2045. Rikard Gard Anders Karlsson Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2013 2022/2045 Rikard Gard Anders Karlsson Enheten för befolkningsstatistik Översikt ets prognoser Länsprognos 2013 2022 Länsprognos 2013 2045 Alternativa prognoser

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Per Bengtson, Grön idé AB, juni 2005 A1. Bakgrund...1 A2. Metod...1 A3. Resultat...3 A4. Slutsatser...7

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

Q1 Vilket år kom du till Sverige?

Q1 Vilket år kom du till Sverige? Q1 Vilket år kom du till Sverige? ade: 365 Hoppade öv er: 0 2014 2013 2012 2011 2010 eller tidigare 2014 2013 2012 2011 2010 eller tidigare 4,38% 16 38,08% 139 27,40% 100 10,96% 40 19,18% 70 Totalt 365

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar

Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar Bra för kommunen och bra för 30 ensamkommande ungdomar Vi, samtliga 8 partier i kommunfullmäktige, anser att satsningar på barn och ungdom är en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla samhället.

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande

Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande 1 [10] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-15 Frågor och svar Kommunens inventering av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 1 Arbetssökande 1 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer