Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi"

Transkript

1 Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate: :45 1

2 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi I denna rapport erbjuds du ett urval av nyckeltal för befolkning, arbetsmarknad och ekonomi. Där det är möjligt presenteras data i form av tidsserier. Kolada innehåller många fler nyckeltal, som vi rekommenderar er att utforska för att komplettera denna rapports enkla bilder. Om nyckeltalen - Alla ekonomiska uppgifter redovisas i löpande priser. Källa är SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner. Avvikelse redovisad kostnad - strukturårsjusterad standardkostnad beräknas av SKL. - Uppgifter om befolkning och förvärvsarbete bygger på statistik från SCB. - Uppgifter om arbetslöshet bygger på uppgifter från Arbetsförmedlingen. I appendix sist i rapporten återfinns korta beskrivningar av varje nyckeltal. Om referensvärden Fokus-kommunens värden jämförs genomgående med ovägda medelvärden för de olika jämförelsegrupperna. Printdate: :45 2

3 Befolkning Printdate: :45 3

4 Arbetsmarknad Printdate: :45 4

5 Ekonomiskt resultat Printdate: :45 5

6 Skatter Printdate: :45 6

7 Verksamhetskostnader Printdate: :45 7

8 Utjämning och finansnetto Printdate: :45 8

9 Finansiell ställning Printdate: :45 9

10 Appendix: Nyckeltal Namn Beskrivning N00919 Arbetslöshet, (%) Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern år dividerat med antal invånare år. Avser statistik från mars månad år T. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. N10003 Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad förskola och skolbarnsomsorg, andel (%) Nettokostnad för förskola och skolbarnomsorg, dividerat med strukturårsjusterad standardkostnad förskola och skolbarnomsorg. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Den strukturårsjusterade standardkostnaden beräknas som standardkostnaden för utjämningsåret T+2 år i innevarande års (år T) prisnivå. Den bygger därmed på befolkningssiffror och nettokostnader för det aktuella året. I den strukturårsj usterade standardkostnaden till skillnad från standardkostnad justeras även för ett antal strukturella faktorer som inte ingår i de verksamhetsknutna standardkostnaderna, Se Vad kostar verksamheten i Din kommu n?, tabell 11, för mer information. Avser samtlig regi. Källa: SCB och SKL. N15001 Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad grundskola, andel (%) Nettokostnad för grundskola åk 0-9 inkl förskoleklass, dividerat med strukturårsjusterad standardkostnad grundskola. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Den strukturårsjusterade standardko stnaden beräknas som standardkostnaden för utjämningsåret T+2 år i innevarande års (år T) prisnivå. Den bygger därmed på befolkningssiffror och nettokostnader för det aktuella året. I den strukturårsjusterade st andardkostnaden till skillnad från standardkostnad justeras även för ett antal strukturella faktorer som inte ingår i de verksamhetsknutna standardkostnaderna, Se Vad kostar verksamheten i Din kommun?, tabell 11, för mer information. Avser samtlig regi. Källa: SCB och SKL. N17001 Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad gymnasieskola, andel (%) Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt för gymnasieskola åk 1-3, kr/inv dividerat med strukturårsjusterad standardkostnad gymnasieskola, kr/inv. Den strukturårsjusterade standardkostnaden beräknas so m standardkostnaden för utjämningsåret T+2 år i innevarande års (år T) prisnivå. Den bygger därmed på befolkningssiffror och nettokostnader för det aktuella året. I den strukturårsjusterade standardkostnaden till skillnad från standardkostnad justeras även för ett antal strukturella faktorer som inte ingår i de verksamhetsknutna standardkostnaderna, Se Vad kostar verksamheten i Din kommun?, tabell 11, för mer information. Avser samtlig regi. Källa: SKL och SCB. N30001 Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, andel (%) Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt för individ- och familjeomsorg, kr/inv dividerat med strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv. Den strukturårsjusterade standardkostnad en beräknas som standardkostnaden för utjämningsåret T+2 år i innevarande års (år T) prisnivå. Den bygger därmed på befolkningssiffror och nettokostnader för det aktuella året. I den strukturårsjusterade standar dkostnaden till skillnad från standardkostnad justeras även för ett antal strukturella faktorer som inte ingår i de verksamhetsknutna standardkostnaderna, Se Vad kostar verksamheten i Din kommun?, tabell 11, för mer information. Avser samtlig regi. Källa: SCB och SKL. N20900 Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, andel (%) Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt för äldreomsorg, kr/inv dividerat med strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, kr/inv. Den strukturårsjusterade standardkostnaden beräknas som standard kostnaden för utjämningsåret T+2 år i innevarande års (år T) prisnivå. Den bygger därmed på befolkningssiffror och nettokostnader för det aktuella året. I den strukturårsjusterade standardkostnaden till skillnad från standardkostnad justeras även för ett antal strukturella faktorer som inte ingår i de verksamhetsknutna standardkostnaderna, Se Vad kostar verksamheten i Din kommun?, tabell 11, för mer information. Källa: SCB och SKL. N01805 Döda, antal Antal döda under året. Källa: SCB. N03108 Finansnetto kommunen, kr/inv "Finansnetto i kronor per invånare den 31/12. Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. Nedskrivningar och återföring av värdet för finansiella tillgångar\nredovisas här. Även ränta på pensionsavsättning ingår. Källa: SCB." N01804 Födda, antal Antal födda under året. Källa: SCB. N00917 Förvärvsarbetande i kommun-/landstingssektor, andel (%) Antal förvärvsarbetande i kommun eller landsting dividerat med Antal förvärvsarbetande totalt. Källa: SCB. N00916 Förvärvsarbetande i privat sektor, andel (%) Antal förvärvsarbetande i näringslivet dividerat med Antal förvärvsarbetande totalt. Källa: SCB. N00915 Förvärvsarbetande i statlig sektor, andel (%) Antal förvärvsarbetande i statlig förvaltning och affärsverk dividerat med Antal förvärvsarbetande totalt. Källa: SCB. N00918 Förvärvsarbetande i övriga sektorer, andel (%) Antal förvärvsarbetande i övriga organisationer och offentliga institutioner dividerat med Antal förvärvsarbetande totalt. Källa: SCB. N00908 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern år dividerat med Antal invånare i åldern år den 31/12. Källa: SCB. N00909 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern år dividerat med Antal invånare i åldern år den 31/12. Källa: SCB. N00914 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern år dividerat med Antal invånare i åldern år den 31/12. Källa: SCB. N00910 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern år dividerat med Antal invånare i åldern år den 31/12. Källa: SCB. N00911 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern år dividerat med Antal invånare i åldern år den 31/12. Källa: SCB. Printdate: :45 10

11 Nyckeltal Namn Beskrivning N00912 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern år dividerat med Antal invånare i åldern år den 31/12. Källa: SCB. N00913 Förvärvsarbetande invånare år, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldern år dividerat med Antal invånare i åldern år den 31/12. Källa: SCB. N01801 Inflyttade, antal Antal inflyttade under året. Källa: SCB. N33900 Invånare 0-20 år, andel (%) Antal invånare 0-20 år den 31/12 dividerat med antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. N35900 Invånare år, andel (%) Antal invånare år den 31/12 dividerat med antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. N01812 Invånare år, andel (%) Antal invånare år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. N01813 Invånare 80+, andel (%) Antal invånare /12 dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. N01951 Invånare totalt, antal Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. N45801 Köp av affärsmässig verksamhet totalt, andel (%) Köp av verksamhet summa affärsmässig verksamhet, dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för summa affärsmässig verksamhet. Avser köp av samm anhållen tjänst - inte inköp av varor, materiel eller hyreskostnader. Avser samtlig köp av verksamhet av externa producenter, t.ex. föreningar och övriga stiftelser, övriga företag, kommunägda företag, stat, enskilda, andra kommuner, kommunalförbund och landsting. Källa: SCB. N10801 Köp av förskola och skolbarnsomsorg totalt, andel (%) Köp av verksamhet för summa förskola och skolbarnsomsorg, dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för summa förskola och skolbarnsomsorg. Avser k öp av sammanhållen tjänst - inte inköp av varor, materiel eller hyreskostnader. Avser samtlig köp av verksamhet av externa producenter, t.ex. föreningar och övriga stiftelser, övriga företag, kommunägda företag, st at, enskilda, andra kommuner, kommunalförbund och landsting. Källa: SCB. N07800 Köp av infrastruktur och skydd totalt, andel (%) Köp av verksamhet infrastruktur och skydd, dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för infrastruktur och skydd. Avser köp av sammanhållen tjänst - inte inköp av varor, materiel eller hyreskostnader. Avser samtlig köp av verksamhet av externa producenter, t.ex. föreningar och övriga stiftelser, övriga företag, kommunägda företag, stat, enskilda, andra kommuner, ko mmunalförbund och landsting. Källa: SCB. N10802 Köp av utbildningsverksamhet totalt, andel (%) Köp av verksamhet för summa utbildning dividerat med Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för summa utbildning. Avser köp av sammanhållen tjänst - inte inköp a v varor, materiel eller hyreskostnader. Avser samtlig köp av verksamhet av externa producenter, t.ex. föreningar och övriga stiftelser, övriga företag, kommunägda företag, stat, enskilda, andra kommuner, kommun alförbund och landsting. Källa: SCB. N20801 Köp av äldreomsorg och funktionshinder totalt, andel (%) Köp av verksamhet äldre och funktionsnedsatta, dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för äldre och funktionsnedsatta. Avser köp av sammanhållen tj änst - inte inköp av varor, materiel eller hyreskostnader. Avser samtlig köp av verksamhet av externa producenter, t.ex. föreningar och övriga stiftelser, övriga företag, kommunägda företag, stat, enskilda, andra ko mmuner, kommunalförbund och landsting. Källa: SCB. N03046 Långfristiga skulder kommunen, kr/inv Långfristiga skulder kommun, tkr dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser långfristiga skulder, det vill säga skulder som förfaller till betalning senare än ett år från bokslutsdagen. Källa: SCB. N00096 Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommunens löpande egentliga verksamheter (huvudsakligen skattefinansierad) dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Källa: SCB. N03107 Resultat före extraordinära poster kommunen, kr/inv Resultat före extraordinära poster dividerat med antalet invånare i kommunen 31/12. Denna post visar resultatet för kommunens löpande verksamhet före eventuellt förekommande extraordinära poster. Källa: SCB. N03111 Resultat före extraordinära poster kommunkoncern, kr/inv Kommunkoncernens resultat före extraordinära poster dividerat med antalet invånare i kommunen den 31/12. Denna post visar resultatet för kommunkoncernens löpande verksamhet före eventuellt förekommande extraordinära poster. Källa: SCB. N03010 Skatteintäkter kommun, kr/inv Skatteintäkter kommun, dividerat med antal invånare totalt 31/12. De skatteintäkter som redovisas är kommunens preliminära skatteintäkter baserade på kommunernas egna skatteunderlag. Mellankommunal kostn adsutjämning enligt överenskomna regler inom respektive län redovisas här. De statliga utjämningssystemen redovisas inte under generella statsbidrag och utjämning. Källa: SCB. N00903 Skattekraft kommun, kr/inv Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång. Vid beräkning av skattekrafte n för år t används skatteunderlaget enligt taxeringen år t-1 avseende inkomsterna år t-2. Källa: SCB. N00901 Skattesats till kommun Skattesats till kommun. Källa: SCB. N03002 Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) Eget kapital minskat med det pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en ansvarsförbindelse kommunen, dividerat med tillgångar kommunen. Källa: SCB. Printdate: :45 11

12 Nyckeltal Namn Beskrivning N03106 Soliditet kommun, (%) Eget kapital dividerat med summa tillgångar i balansräkningen, exkl. pensionsåtaganden intjänade före Ju högre värde desto större del av tillgångarna är finansierade med egna medel. Är värdet negativt öve rstiger skulderna tillgångarna. Källa: SCB. N01802 Utflyttade, antal Antal Utflyttade. Källa: SCB. N00016 Utjämningssystemet enl SCB, kr/inv Utjämningssystemet enl SCB, kr/inv. Källa: SCB. N03007 Årets resultat kommun, kr/inv Årets resultat kommun, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser kommunernas samtliga kostnader och intäkter. Ett överskott visar hur mycket kommunens bokförda nettoförmögenhet (= eget kapital i balan sräkningen) ökat jämfört med föregående år. Källa: SCB. N03035 Årets resultat kommunkoncern, kr/inv Årets resultat kommunkoncern, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser koncernens samtliga kostnader och intäkter. Ett överskott visar hur mycket koncernens bokförda nettoförmögenhet (= eget kapital i b alansräkningen) ökat jämfört med föregående år Källa: SCB. Printdate: :45 12

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Definitioner till tabellerna för Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

Definitioner till tabellerna för Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008 Definitioner till tabellerna för Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008 Tabell 1 Resultaträkning 2008 En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader.

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE

Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008

Läs mer

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Gävle kommun 7 december 2010 Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Innehåll 1. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Uppdrag och syfte...2

Läs mer

Ekerö kommun - Mälaröarna

Ekerö kommun - Mälaröarna Årsredovisning 2009 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö är en barnrik inflyttningskommun med unika sjönära naturmiljöer. Här sker en stor produktion av nya bostäder. Tillväxttakten sker med försiktighet och

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31 Långsiktig ekonomisk analys 2013-2028 2015-03-31 Innehåll DEL I BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdrag Tillvägagångssätt och metod Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006 Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006 Verksamhet och ekonomi i landsting

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 PM Sida 2010-04-13 1 (15) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Derk de Beer Tfn direkt 08-452 77 42 EJ Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 Grundtanken med utjämningssystemet

Läs mer

KOMMUNANALYS 2014-04-07. NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2014-04-07. NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 14-4-7 NORDANSTIG KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Nordanstig kommun Presentation: I Nordanstig

Läs mer

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 124 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommundirektören har ordet... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förutsättningar för kommunal verksamhet...

Läs mer

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2010 VERKSAMHET OCH EKONOMI

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR Planeringsförutsättningarna är en sammanställning av statistik som ska ge kommunfullmäktige ett underlag för beslut om budget och verksamhetsplanen i det kommunövergripande

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

KOMMUNANALYS 2015-04-14. LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2015-04-14. LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 15-4-14 LERUM KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Företagare i samverkan Presentation: I Lerum kommun

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER

Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjuk - vård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI I LANDSTING OCH REGIONER Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2009 VERKSAMHET OCH EKONOMI

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Budget- och måldokument BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 KS-au 2015-06-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommunens målstruktur... 4 Kommunens mål och prioriteringar...

Läs mer

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177)

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Årsbudget 2008 Verksamhetsplan 2009-2010 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Foto: Strupö 2002 Fotograf: Lars Olofsson Innehållsförteckning OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer

KOMMUNANALYS 2015-08-12. RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser

KOMMUNANALYS 2015-08-12. RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser KOMMUNANALYS 15-8-1 RAGUNDA KOMMUN En indikativ rating för uthålliga finanser Diagnos av hela kommunkoncernen Hela åtgärdsmängden presenteras Beställare: Allt för Ragunda Presentation: I Ragunda kommun

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer