Övergripande nyckeltal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande nyckeltal"

Transkript

1 Övergripande nyckeltal 1. Invånare totalt, antal (index (basår = 100)) U Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB, SKL, Kolada N av av av 290 Befolkningsökningen vi haft i Falun de senaste sex åren på 0,6-0,7 procent årligen mattades av förra året och var endast 0,2 procent. Inflyttningen till kommunen minskade jämfört med tidigare år från c:a personer till personer samtidigt som utflyttningen var personer. Positivt var födelseöverskottet på 126 personer vilket var 82 st. fler än. Publicering i Kolada under februari.

2 2. Åldersstruktur, U Invånare Liknande kommuner Dalarnas län, ovägt Alla kommuner, Falun övergripande medel ovägt medel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 0-6 år ,2% ,8% ,5% ,4% 7-15 år ,9% ,8% ,6% ,9% år ,6% ,4% 827 4,4% ,4% år ,8% ,5% ,2% ,9% år ,5% ,7% ,6% ,8% år ,9% ,1% ,4% ,1% år ,8% ,8% ,9% ,4% ,4% ,8% ,2% ,1% Totalt % % % % Antal invånare 0-6,7-15, 16-19, 20-24, 25-64, och 80+ år den 31/12 dividerat med antal invånare totalt den 31/12, andel %. Källa: SCB. Kolada N01922, N01930, N01954, N01977, N01978, N01852, N01853, N01854, N01855, N01856, N01932, N01940, N01941, N01942 och N Källa: SCB Med denna indelning ges bättre möjlighet att följa dels de grupper som behöver kommunens stöd, dels en bild av hur många runt pensionsåldern som kan komma att jobba vidare. Falun har en högre andel unga personer mot jämförande kommuner och lägre andel äldre än liknande kommuner och dalakommunerna. Publicering i Kolada under februari.

3 3. Förvärvsarbetande per åldersgrupp, andel (%) Förvärvsarbetande invånare, per åldersgrupp Falun Liknande kommuner, övergripande Dalarnas län, ovägt medel Alla kommuner, ovägt medel Andel år 16,6 17,3 21,6 22,8 18,3 19, , år 57,8 57,9 64,9 64,8 63,1 64,1 62,2 62, år 76,8 77,2 78,5 78,3 77,2 77,0 76,9 76, år 87,9 87,8 87,8 87,6 86,0 85,9 85,7 85, år 86,1 85,9 84,7 84,8 84,1 84,0 82,8 82, år 72,1 73,2 68,6 69,3 68,6 69,0 68,1 68,6 Andel år 79,6 79,7 80,3 80,3 79,0 79,1 78,6 78,5 Förvärvsarbetande invånare, andel (%) Antal förvärvsarbetande i åldersgrupp dividerat med antal invånare i åldersgrupp den 31/12. Källa: SCB. Kolada N00908, N00909, N00914, N00910, N00911, N00912 och N Källa: SCB Falun har lägre andel förvärvsarbetande i åldern år än jämförande kommuner. Detta tyder på att Falun har större andel studerande eftersom även arbetslösheten i åldersgruppen år är låg i Falun 7,7 % mot 8,5 som är snittet för Dalarnas län och 8,8 % och 10 % för Liknande kommuner respektive Alla kommuner. Detta bekräftas av måttet Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, studieförb. program, andel (%), här ligger Falun på 90,8 % mot % för jämförelsekommunerna. Publicering i Kolada under december.

4 4. Arbetslöshet mars månad, (%) U Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern år dividerat med antal invånare år. Avser statistik från mars månad år T. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. Kolada N av av av 290 Arbetslösheten i samhället har en mycket tydlig koppling till rådande konjunkturläge. Den låga arbetslösheten under högkonjunkturen 2008 står i skarp kontrast till botten av lågkonjunkturen Åren därefter har konjunkturläget succesivt återhämtat sig. Faluns lägre arbetslöshet jämfört med andra kommuner undre senare år beror på en god arbetsmarknad vilken i sin tur beror på det begynnande generationsskiftet där en hög nivå av ersättningsrekryteringar har lyckats genomföras. Mätning i mars, publicering i Kolada under april. Linda Norén, tel: e-post:

5 5. Långtidsarbetslöshet år i kommunen, andel (%) av bef. U Antal personer år i kommunen som varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader, dividerat med antal invånare år i kommunen den 31/12 år T-1. Arbetslösheten avser statistik från mars månad år T. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. Kolada N av av av 290 Falun har högre långtidsarbetslöshet än snittet för Dalarnas kommuner. Långtidsarbetslösheten visar en fördröjning av arbetsmarknaden vid konjunktursvängningar, Arbetsmarknaden har återhämtat sig efter att konjunkturen vände Många arbetsgivare har gjort ersättningsrekryteringar beroende av det begynnande generationsskiftet. Publicering i Kolada under april. Linda Norén, tel: e-post:

6 6. Skatteintäkter kommunen, kr/inv. U Skatteintäkter kommun, dividerat med antal invånare totalt 31/12. De skatteintäkter som redovisas är kommunens preliminära skatteintäkter baserade på kommunernas egna skatteunderlag. Mellankommunal kostnadsutjämning enligt överenskomna regler inom respektive län redovisas här. Källa: SCB. Kolada N av av av 290 Faluns skatteintäkter per invånare följer samma trend som övriga landets kommuner. Faluns skattesats har varit oförändrad, 22,31 kr, under perioden Skattesatsen befinner sig i den övre kvartilen av samtliga Sveriges kommuner. Fr.o.m. överfördes ansvaret för hemsjukvården från landstinget Dalarna till Dalarnas kommuner. För Faluns räkning innebar detta en ökning med 0,23 kr till 22,54 kr. Faluns högre skatteintäktsnivå kan delvis förklaras av att medianinkomsten i Falun är betydligt högre än Sverigemedel. Publicering i Kolada under mars.

7 7. Skillnad egentlig verksamhet i förhållande till snittet för alla kommuner U Beräkning utifrån måttet Kostnad egentlig verksamhet kr/inv. Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för kommunens löpande egentliga verksamheter (huvudsakligen skattefinansierad) dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Källa: SCB, Kolada N09102, N10001, N30101, N07036, N09100, N05010, N40001, N10002, N Falu kommun avviker framför allt inom fyra verksamheter: Fritidsverksamheten kostade ca 80 procent (50 procent ) mer per invånare i Falun än vad alla kommuners totala medelvärde (ovägt) per invånare kostar. Framför allt p.g.a. att Falun satsar stort i Lugnetverksamheten och att skid-vm drog upp kostnaderna. Kostnaderna för individ- och familjeomsorg är fortsatt högre än övriga kommuner i Dalarna, liknande kommuner eller alla kommuners totala medelvärde per invånare. Den trenden håller i sig även, då individoch familjeomsorg kostade kr/invånare i Falun och kr/invånare i övriga kommuner i Dalarna, liknande kommuner eller alla kommuners totala medelvärde. Projekt pågår för att vända trenden gällande kostnaderna inom individ- och familjeomsorg. Inom politisk verksamhet och inom särskilt riktade insatser har Falun lägre kostnader än riket och övriga länet. Däremot är skillnaden mindre om man jämför med liknande kommuner. Kostnader för politisk verksamhet innebär medel till nämnd- och styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, övriga politiska verksamheter samt revision. Särskilt riktade insatser avser medel till flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder är ungefär som liknande kommuner. Publicering i Kolada under juni.

8 8. Avvikelse redovisad kostnad strukturårsjusterad standardkostnad, (%) U Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad per verksamhet, andel (%). Kolada N10003, N15001, N17001, N30001 och N En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad kommunens struktur motiverar. En negativ avvikelse visar det omvända. Falu kommun har en för hög kostnadskostym inom gymnasieskolan 9,1 %, individ- och familjeomsorg 16,4% och äldreomsorgen 8,4 %. Individ- och familjeomsorgens kostnadsavvikelse motiverad av kommunens struktur har så långt det har funnits statistik varit för hög och har ökat varje år sedan 2007, men bröts och är nu på väg nedåt 16,4 % mot 17,2 % förhoppningsvis fortsätter den trenden. Grundskolan har lyckats hålla en låg kostnad -5,3 %. För gymnasieskolan har kostnadsavvikelsen ökat mellan men minskade till 9,1 % (12,3 % ). Förskola och skolbarnomsorg ligger ungefär på den kostnadsnivå som kommunens struktur motiverar, 1,7 %. När det gäller äldreomsorgen så minskade kommunens nettokostnadsavvikelse till 8,4 % (9,2 % ). Avvikelserna kan bero på att Falu kommun bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. Publicering i Kolada under juni.

9 9. Soliditet inklusive pensionsåtagande, kommun (%) U Eget kapital minskat med det pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en ansvarsförbindelse kommunen, dividerat med tillgångar kommunen. Källa: SCB. Kolada N av av av 290 Soliditeten kan beskrivas som kommunens långsiktiga ekonomiska ställning och är ett mått på relationen mellan kommunens egna medel och mängden skulder. När man inkluderar pensionsåtagandena intjänade före 1998 i balansräkningen uppstår ett negativt balanserat resultat, -23,4% (-27,4 ), vilket skulle innebära att Falu kommun behöver låna till 100 % för att klara av sina åtaganden eller sälja av tillgångar. Övriga kommuner i Dalarna sammantaget (ovägt medel) befinner sig i samma situation. Publicering i Kolada under juni.

10 10. Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser kommun, kr/inv. U Övriga borgens- o ansvarsförbindelser kommun, tkr dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser de borgens- och ansvarsförbindelser som kommunen påtagit sig. Vanligtvis är de riktade till kommunala företag samt småhus och egnahemsägare. Källa: SCB. Kolada N av av av 290 Utvecklingen av kommunens borgens- och övriga ansvarsförbindelser ligger vid jämförelser på en hög nivå. Detta främst mot de helägda kommunala bolagen. Ökningen åren och beror till största delen på två genomförda förändringar. Lugnet i Falun AB bildades vilket innebar att kommunala lån överfördes till bolaget, respektive att nya lån togs med en utökad kommunal borgen. Moderbolaget Falu Stadshus AB har återbetalat en revers till Falu kommun. För att kunna göra detta har lån överförts till bolaget och nya lån tagits med utökad kommunal borgen. Under år har kommunens borgens- och övriga ansvarsförbindelser totalt sett inte ökat. Kommunens handlingsfrihet kommer att begränsas framöver om inte utvecklingen hejdas. Publicering i Kolada under juni. Bengt Thored, tel: e-post:

11 11. Självfinansieringsgrad för kommunens nettoinvesteringar, (%) U Årets resultat före avskrivningar, dividerat med nettoinvesteringarna i kommunen. Visar hur stor del av nettoinvesteringarna som finansieras med årets resultat. Värden som är negativa sätts till lika med 0. Värden som överstiger 100 sätts till lika med 100. Källa: SCB. Kolada N03103 Självfinansieringen beräknas som resultat efter extraordinära poster plus avskrivningar i förhållande till nettoinvesteringsutgifter. och påverkas resultaten för Faluns del positivt av AFA återbetalning av försäkringspremier, i storleksordning mnkr per år. Det som även påverkar kommunernas egen finansieringsgrad är försäljning av tillgångar. Så var fallet då anläggningstillgångar fördes över från trafik- och fritidsnämnden till det nystartade bolaget Lugnet i Falun AB. Detta innebar att kommunen behövde mindre finansiering detta år. För övrigt är de planerade investeringsbehoven i kommunen fortsatt höga och överstiger den investeringsvolym som kan anses ekonomiskt hållbar över tiden. Publicering i Kolada under juni.

12 12. Långfristiga skulder kommunkoncern, kr/inv. U Långfristiga skulder kommunkoncern, tkr dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser långfristiga skulder, det vill säga skulder som förfaller till betalning senare än ett år från bokslutsdagen. Källa: SCB. Kolada N av av av 290 Kommunkoncernens långfristiga skulder har ökat med ca 19 % de senaste fem åren. Moderbolaget Falu Stadshus AB:s lösen av en koncernintern revers genom bland annat upptagande av externa lån bidrar till ökningen. Därutöver har stora investeringar skett i Lugnet i Falun AB vilka finansierats genom lån. Se även kommentar till Nyckeltal 31 - Borgens- och övriga ansvarsförbindelser. Publicering i Kolada under juni. Bengt Thored, tel: e-post:

13 13. Nöjd Region-Index Helheten U Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Kommunens Nöjd-Regionindex, skala Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och\leva på?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?" och "Föreställ dig en plats som är perfekt\natt bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. Kolada U av 54 Medborgarna känner sig relativt trygga i Falu Kommun. var första året som Falun var med undersökningen. Publicering i Kolada under maj.

14 14. Nöjd Inflytande-Index Helheten Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med den insyn och\det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande\över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. Kolada U av 54 Undersökningen har endast gjorts 2007 och för Faluns del, svårt att dra några slutsatser om detta. Publicering i Kolada under maj.

15 15. Nöjd Medborgar-Index Helheten Detta är ett utvecklingsnyckeltal.se för mer information. Kommunens Nöjd-Medborgarindex, skala Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina förväntningar?" och "Föreställ dig en kommun som sköter\sina olika verksamheter på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. Kolada U av 54 Undersökningen har endast gjorts 2007 och för Faluns del, svårt att dra några slutsatser om detta. Publicering i Kolada under maj.

16 16. Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Andel (%) av maxpoäng. Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras på 18 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen. Frågorna ändrades år och är därmed inte jämförbara med tidigare år. Källa: Egen undersökning i kommunen. Kolada U av av av 184 Delaktighetsindex hade en nedåtgående trend men en rejäl uppryckning gjordes med en viss tillbakagång, dock är inte detta jämförbart med tidigare år men det är dock en försämring jämfört med andra kommuner. Publicering i Kolada under maj.

17 17. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen. Avser ekologiska livsmedel enligt KRAV-märkning, EU:s miljösymbol för ekologiska livsmedel eller andra likvärdiga symboler där det finns en erkänd certifiering som garanterar produktens ekologiskt producerade innehåll. Mätningen avser årets första 6 månader. Källa: Egen undersökning i kommunen. Kolada U av av av 186 Sedan 2011 har Falu kommun gemensamt livmedelsavtal med Gagnef, Säter, Ludvika och Borlänge kommuner. Detta har resulterat i att flera konventionella produkter konverterats över till ekologiska produkter som resulterat i ökningen enligt diagrammet. Arbetet med livsmedelsupphandlingen har under senare år förändrats från att tidigare fråga på samtliga produktgrupper vid ett och samma tillfälle till att fråga på specifika produktgrupper som t.ex. enbart potatis eller mejeriprodukter vid enskilt tillfälle. Syftet har varit att förenkla för fler, mindre och närliggande producenter att kunna svara på anbudet och för dem som arbetar med livsmedelsanbudet kunna lägga mer tid på respektive produkt. I Falu kommuns nya miljöprogram är målet att uppnå 40 procent ekologiska livsmedelsinköp till år Publicering i Kolada under november. Katarina Lindberg, tel: e-post:

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll Övergripande del Viktiga händelser under året... 4 Femårsöversikt... 6 Vad kostar det?... 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 9 Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Gävle kommun 7 december 2010 Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Innehåll 1. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Uppdrag och syfte...2

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommundirektören har ordet... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förutsättningar för kommunal verksamhet...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2011-05-26 Dnr 725-2011 Bert-Olof Åkerström Christina Westman Kommunstyrelsen Budgetuppföljning och prognos för Östersunds kommun 2011 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31 Långsiktig ekonomisk analys 2013-2028 2015-03-31 Innehåll DEL I BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdrag Tillvägagångssätt och metod Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning

Läs mer

40. U. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) N

40. U. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) N Verksamhetsnyckeltal Övergripande verksamhet 40. U. Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) N Andel (%) av medborgarna som inom två arbetsdagar får svar på en enkel fråga via e-post. Frågorna

Läs mer

Ekerö kommun - Mälaröarna

Ekerö kommun - Mälaröarna Årsredovisning 2009 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö är en barnrik inflyttningskommun med unika sjönära naturmiljöer. Här sker en stor produktion av nya bostäder. Tillväxttakten sker med försiktighet och

Läs mer

Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2012

Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2012 Årsredovisning 2012 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

Vansbro kommun Årsredovisning 2012

Vansbro kommun Årsredovisning 2012 Vansbro kommun Årsredovisning Brandstation: Hängbron: Vindkraft: Under har arbete och diskussioner pågått om ny brandstation, både placering och kostnad för nybyggnad har varit heta frågor. Nuvarande brandstation

Läs mer

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo. Årsredovisning Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se VÄRMDÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg

Läs mer

Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun

Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun Tabell 1 Resultaträkning En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1

Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1 Danderyds kommun Årsredovisning 2009 1 KF-version. 10 maj 2010 2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande om verksamhetsåret... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 21 Kassaflödesrapport...

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer