Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006"

Transkript

1 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad 0-19 år 85 - år totalt kommun Barnomsorg Grundskola Gymnaieskola Äldreomsorg Ind- och famomsorg Rött hög kostn Rött hög kostn Rött hög kostn Rött hög kostn Rött hög kostn Mark ,7 3,2 32,09 21,64 11,4-3,6-7,3 3,1 26,4 Nässjö ,5 3,5 32,10 21,43 7,4-4,6 6,8-9,5 48,6 Katrineholm ,9 3,4 31,25 21,53 0,9 11,7 3,8-18,1-3,7 Hässleholm ,9 3,3 31,00 20,61 18,7-5,9 1,6-7,7-15,3 Flen ,8 3,0 31,10 21,38 16,2-4,3 1,9-9,0-3,6 Västervik ,2 3,3 31,78 21,31 21,7 2,6 4,4-5,6 31,9 Falkenberg ,6 3,2 30,20 20,48-1,1-0,5-3,9-15,0 23,4 Gislaved ,7 2,6 31,75 21,08 11,9 3,0 10,0 2,9 6,5 Tidaholm ,7 3,0 31,45 21,00-6,4-12,0 1,1 8,8 24,2 Simrishamn ,4 4,0 30,90 20,51 11,7-2,8 5,4-4,4-2,1 Åtvidaberg ,5 3,1 31,50 21,65 3,2 3,9-12,5-5,2 45,7 Genomsnitt ,3 3,2 31,37 21,15 8,7-1,1 1,0-5,4 16,5 #### Låg nivå < 23,1 3,1 30,59 20,62 Medel 23,1-25,5 3,1-3,4 30,59-32,16 20,62-21,68 Hög nivå > 25,5 3,4 32,16 21,68 Lägre redovisad kostnad än kommunens strukturkostnad enl kostnadsutjämningssystemet Samma redovisad kostnad som kommunens strukturkostnad enl kostnadsutjämningssystemet Högre redovisad kostnad än kommunens strukturkostnad enl kostnadsutjämningssystemet låg nivå = högst 95 % av genomsnitt (skatt 97,5%) hög nivå = mer än 105 % av genomsnitt (skatt 102,5%) Den valda kommungruppen är den som är mest lik ur ett helhetsperspektiv. Denna sidan ger en översiktlig bild över hur kommunen ligger till. Falkenberg är den kommun som har lägst skatt medan Mark har en utdebitering något över genomsnitt men ändå bland de som har högst skatt. Hela denna kommungrupp ligger totalt sett över den nivå som strukturkostnaderna anger och Falkenberg som har låg skatt har även totalt sett låga kostnader. Mark satsar mer resurser på barnomsorg, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg än övriga delar, för övriga områden ligger kostnadsnivån under den förväntade strukturnivån.

2 Bilaga2 Jämförelse av finansiella/ verksamhetsmässiga nyckeltal, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) Årets Personal- Kommun Verksamh Nettokostn Soliditet Soliditet resultat Eget kostnader nettokost i % av i %, enl inkl all pen- i % av kapital i % av verkkr/inv skatteint balansräkn sionsåtag skatteint per inv samh kostn Rött negativt Rött negativt Rött negativt Mark , Nässjö , Katrineholm , Hässleholm , Flen , Västervik , Falkenberg , Gislaved , Tidaholm , Simrishamn , Åtvidaberg , Genomsnitt , Låg nivå < , Medel ,6-2, Hög nivå > , Starkt värde/låg kostnad = mindre än 95 % av genomsnitt (Nettokostn i % av skatt =99%) Svagt värde/hög kostnad = mer än 105 % av genomsnitt (Nettokostnad i % av skatt = 101 %) Mark har en nettokostnadsnivå som är något högre än genomsnittet och disponerar mer än en genomsnittlig del (99 %) av skatteintäkterna till driftkostnader. mark har bättre förutsättningar ur ett framtidsperspektiv med tanke på att soliditeten är bättre än genomsnittet för denna kommungrupp. En stor del av en kommuns driftkostnader är personalkostnader och för denna del disponerar Mark 68 % av verksamhetens totala kostnader vilket är över genomsnittet för denna kommungrupp.

3 Jämförelse av verksamhetskostnader (liknande strukturkommuner, all verksamhet), nettokostnader kr per invånare 2006 Bilaga 3 Kommun Politisk Infrastruktur, Fritid Kultur Förskola och Utbildning Äldreomsorg Individ- och Särskilt rikt Summa egen Affärs- Ekonomiskt markn åtg verksamhet skydd mm skolbarnsomsorg Exkl handikappoms. inkl Handikappoms. familjeomsorg insatser verksamhet verksamhet bistånd per invnettokostn kr per inv Mark x Nässjö Katrineholm x Hässleholm x Flen x Västervik Falkenberg x Gislaved Tidaholm x Simrishamn x Åtvidaberg Genomsnitt Låg kostnad< Medel Hög kostnad> Arbets- låg kostnad = högst 95 % av genomsnitt hög kostnad = mer än 105 % av genomsnitt X = Kommunen har övertagit hemsjukvården från landstingen Denna sida ger en översiktlig bild över kommunens nettokostnader. Avseende områdena Förskola och skolbarnomsorg, utbildning och äldreomsorg är det viktigt att gå vidare till bilaga 4, 5, 6 och jämföra med de kommuner som är liknande för respektive område. De områden som direkt kan jämföras på denna bild är "politisk verksamhet, Infrastruktur, Fritid, Kultur". Av dessa områden är "Fritid och Kultur" dyrare i Mark än jämförbara kommunerna. Ekonomiskt bistånd visar på lägre kostnader än jämförbara kommuner. Avseende förskola/skolbarnomsorg, utbildning och äldreomsorg är det viktigt att analysera vidare utifrån bilagorna 3-6. Den kommun som har totalt sett lägst kostnad (eventuellt lägst kvalité) är Falkenberg. Denna kommun har även låg utdebitering. Mark har en kostnad för dessa verksamheter som totalt sett ligger något över genomsnittet för denna kommungrupp.

4 Bilaga 4 Jämförelse av verksamhetskostnader, nettokostnader kr per invånare 2006 Liknande strukturkommuner BO Avvikelse Liknande strukturkommuner Grundskola Avvikelse Liknande strukturkommuner ÄO Avvikelse Kommun Förskola och mot Kommun Utbildningsverksamhet mot Kommun Äldreomsorg mot skolbarnsomsorg struktur struktur Exkl handikappomsorg struktur % % % Mark ,4 Mark ,6 Mark ,1 Falköping ,7 Danderyd ,6 Katrineholm ,1 Karlshamn ,7 Strängnäs ,5 Sandviken ,4 Falkenberg ,1 Nynäshamn ,2 Nässjö ,5 Boden ,6 Sigtuna ,6 Vetlanda ,8 Nässjö ,4 Eslöv ,2 Ystad ,9 Katrineholm ,9 Kungälv ,2 Härnösand ,0 Vetlanda Östhammar ,3 Västervik ,6 Sandviken ,7 Kävlinge ,2 Landskrona ,3 Ljungby ,8 Värnamo ,7 Lindesberg ,8 Finspång ,7 Vetlanda ,6 Ronneby ,1 Genomsnitt ,4 Genomsnitt ,7 Genomsnitt ,0 Låg kostnad < ,2 Låg kostnad < ,6 Låg kostnad < ,8 Medel ,2-3,6 Medel ,6--2,8 Medel ,8--4,2 Hög kostnad > ,6 Hög kostnad > ,8 Hög kostnad > ,2 låg kostnad = högst 95 % av genomsnitt hög kostnad = mer än 105 % av genomsnitt I ovanstående tabeller görs jämförelen mot de kommuner som är mest jämförbara utifrån likartade strukturfaktorer. Förskola och skolbarnomsorg. I jämförelse med liknande kommuner är nettokostnaden i Mark något högre än genomsnittet vilket även framgår av att avvikelsen mot struktur är positivt. Avvikelsen mot struktur borde vara 0 ( om inte kvalitén är högre eller effektiviteten avsevärt sämre än i landet då, då visas ett positivt tal) Kolumnen "avvikelse mot struktur" visar om kommunens kostnader ligger över eller under den nivå som kommunen har blivit kompenserad för i skatteutjämningssystemet. Kolumnen visar att kostnaderna för denna verksamhet i Mark är 11,4 % över tilldelad nivå. Detta kan bero på att kommunen medvetet har valt en högre kvalite eller beroende på mindre kostnadseffektiv verksamhet. I förhållande till genomsnittskostnaden för dessa kommuner är kostnaden i Marks kommun 306 kronor högre per invånare.

5 Utbildningsverksamhet. Nettokostnaden för Mark är något lägre samt 3,6 % lägre än vad strukturfaktorerna ger kompensation för. Noterbart är att denna grupp kommuner har en kostnadsnivå som är 2,7 % under nivån enligt strukturfaktorerna vilket kan tyda på en sämre kvalité eller effektivare verksamhet. Enligt bilaga 6 har Mark även låga kostnader per grundskoleelev. Enligt skolverkets statistik är undervisningskostnaden högre än genomsnittet i Mark och lärartätheten är genomsnittlig. Att Mark ligger 3,1 % över strukturfaktorn borde tala för en bättre kvalité vilket däremot inte visar vid avläsning av "Salsa-värdet" (-2%) och även genom att värde på antalet behöriga elever till Gymnasiet är lägre än genomsnittet (bilaga 7). I förhållande till genomsnittskostnaden för dessa kommuner är kostnaden i Marks kommun 624 kronor högre per invånare. Äldreomsorg. Mark har en kostnad som är 3,1 % högre än vad strukturfaktorerna ger kompensation för. Noterbart är att kommungruppen har en kostnadsnivå som är 4,0 % under nivån enligt strukturfaktorerna vilket kan tyda på en lägre kvalité eller en bättre kostnadseffektivitet. En djupare analys framgår av bilaga 4. I förhållande till genomsnittskostnaden för dessa kommuner är kostnaden i Marks kommun 636 kronor högre per invånare.

6 Bilaga 5 Jämförelse av verksamhetsmässiga nyckeltal, vissa utvalda kommuner, 2006 Äldreomsorg Kommun nettokostnad antal årsarbetare/ ordinärt boende särskilt boende kr/65-w år vårdtag, egen regi kr/inv 65-w år kr/vårdtagare andel 65-w år kr/inv 65-w år kr/vårdtagare andel 65-w år m omsorg % m omsorg % Mark , , ,3 Katrineholm , , ,0 Sandviken , , ,9 Nässjö , , ,4 Vetlanda , , ,1 Ystad , , ,6 Härnösand , , ,6 Västervik , , ,7 Landskrona , , ,8 Lindesberg , , ,2 Ronneby , , ,8 Genomsnitt , , ,5 Låg kostnad < , , ,2 Medel ,64-0, ,6-8, ,2-6,8 Hög kostnad > , , ,8 låg kostnad = högst 95 % av genomsnitt hög kostnad = mer än 105 % av genomsnitt Äldreomsorg. Mark har totalt sett en avsevärt högre kostnad per invånare 65 år och äldre. Det är en mindre andel av befolkningen (65 år-w) i Mark som har ordinärt boende men en större andel som har särskilt boende. Kostnaden per invånare (65-w år) i ordinärt boende är genomsnittligt men för särskilt boende är den högre än genomsnittet vilket kan tyda på en högre kvalité eller en mindre kostnadseffektiv verksamhet för särskilt boende. Kostnaden per vårdtagare i särskilt boende är högt i Mark i jämförelse med denna gruppen kommuner. Även varje vårdtagare i ordinärt boende är högt i Mark.

7 Jämförelse av verksamhetsmässiga nyckeltal, vissa utvalda kommuner, Bilaga 6 Förskoleverksamhet o skolbarnomsorg Utbildning Kommun Förskola, Kommunal Fam daghem K Fritidshem K Kommun Grundskola Gymn skola Bruttokostnad Andel inskrivna kostnad / personalkostn Barn/ års kostnad / kostnad / kr per elev kr per elev per invånare barn % heltidsbarn % av tot kostn arbetare heltidsbarn heltidsbarn hemkomm hemkomm Mark , Mark Falköping , Danderyd Karlshamn , Strängnäs Falkenberg , Nynäshamn Boden , Sigtuna Nässjö , Eslöv Katrineholm , Kungälv Vetlanda , Östhammar Sandviken , Kävlinge Ljungby , Värnamo Finspång , Vetlanda Genomsnitt , Genomsnitt Låg kostnad, lågt antal < , Medel ,1-5, Hög kostnad, högt antal > , Låg kostnad/lågt antal = mindre än 95 % av genomsnitt Medel = +- 5 % i förhållande till genomsnitt Hög kostnad/högt antal = mer än 105 % av genomsnitt Förskola och skolbarnomsorg. Kostnaden per heltidsbarn är tkr lägre i Mark än i gruppen som helhet. Antalet barn per årsarbetare är 5,8 i förhållande till 5,4 för hela gruppen. Ett högt tal sänker kostnadsnivån per barn. Ett högre antal barn per årsarbetare kan indikera en något sämre kvalité än för övriga kommuner i gruppen. Kostnaden per heltidsbarn för Familjedaghem och fritidshem är avsevärt högre i Mark än för övriga kommuner. Kostnaden för grunskolan är lägre än genomsnittet för gruppen, mer information på bilaga "skolverket". Kostnaden för gymnasieskolan är genomsnittlig.

8 Bilaga 7 Jämförelse av nyckeltal för utbildning, vissa utvalda kommuner, Grundskolan Gymnasieskolan (huvudmannens skolor) Kommun antal lärare andel elever som är Salsa-värde Kostnad per 100 eleverbehöriga till gymnasieskolan Avvikelse mot undervisning % förväntat värde % Lärare/100 elever Fullföljt utb inom 4 år Kostnad/elev Rött=bra värde Rött=bra värde undervisning Mark 8,2 86,7-2, , Danderyd 7,1 99,0-1, , Strängnäs 8,4 92,7-2, , Nynäshamn 7,6 91,6 3, , Sigtuna 8,6 86,1 0, , Eslöv 7,2 84,9-1, , Kungälv 8,2 91,9-9, , Östhammar 8,1 86,2-5, , Kävlinge 7,9 82,2-9, , Värnamo 8,9 86,4 5, , Vetlanda 8,5 92,8 1, Genomsnitt 8,1 89,1-1, ,1 71, Lågt antal/bra värde < 7,7 84,7-1, ,7 68, Medel 7,7-8,5 84,7-93,6-1,7--1, ,7-8,6 68,0-75, Högt antal/dåligt värde > 8,5 93,6-1, ,6 75, Lågt antal/andel = högst 95 % av genomsnitt Medel = +- 5 % i förhållande till genomsnitt Högt antal/andel = mer än 105 % av genomsnitt Grundskola För en kostnad som är lägre än genomsnittet samt med antal lärare per 100 elever som är genomsnittligt producerar grundskolan en kvalité som är sämre än det förväntade. Denna slutsats går att dra av att Mark ligger 2 %-enheter under det förväntade "Salsa-värdet". Salsa-värdet gör det möjligt att redovisa skolan samlade betygsresultat i förhållande till kommunens förutsättningar. Faktorer som ligger bakom förutsättningarna är andel elever med utländsk bakgrund, andel pojkar, föräldrarnas utbildningsnivå, faktiska betygsvärden. Gymnasieskolan Kostnaden för undervisningen är genomsnittlig och med ett högre antal lärare per 100 elever presterar gymnasieskolan en högre kvalité än genomsnittet.

9 Jämförelse av verksamhetsmässiga nyckeltal, vissa utvalda kommuner, Bilaga 8 Liknande strukturkommuner Individ- och familjeomsorg Kommun Kostnad IFO Avvikelse mot Barn/ungdomsvård Missbruksvård vuxna Ekonomiskt bistånd Övrig Andel av befolkning Kronor/inv Struktur Kronor/inv Kronor/inv Kronor/inv vuxenvård år som varit arbetslösa, % Mark , ,4 Härryda , ,8 Ystad , ,0 Kungälv , ,2 Boden , ,4 Nässjö , ,7 Kiruna , ,4 Mariestad , ,8 Kävlinge , ,4 Höganäs , ,2 Danderyd , ,3 Genomsnitt , ,1 Låg kostnad < , ,8 Medel ,0-2, ,8-5,3 Hög kostnad > , ,3 Låg kostnad/lågt antal = mindre än 95 % av genomsnitt Medel = +- 5 % i förhållande till genomsnitt Hög kostnad/högt antal = mer än 105 % av genomsnitt I ovanstående tabeller görs jämförelen mot de kommuner som är mest jämförbara utifrån likartade strukturfaktorer. I jämförelse med liknande kommuner är nettokostnaden i Mark avsevärt högre än genomsnittet. Avvikelsen mot struktur borde vara 0 ( om inte kvalitén är högre eller effektiviteten avsevärt sämre än i landet då, då visas ett positivt tal) Kolumnen "avvikelse mot struktur" visar om kommunens kostnader ligger över eller under den nivå som kommunen har blivit kompenserad för i skatteutjämningssystemet. Kolumnen visar att kostnaderna för denna verksamhet i Mark är 26,4 % över tilldelad nivå. Detta kan bero på att kommunen medvetet har valt en högre kvalite eller beroende på mindre kostnadseffektiv verksamhet. Barn/ungdomsvård samt ekonomiskt bistånd är de områden som bidrar till den höga kostnadsnivån. Arbetslöshetsnivån verkar inte ha en koppling till den höga kostnadsnivån. I förhållande till genomsnittskostnaden för dessa kommuner är kostnaden i Marks kommun 461 kronor högre per invånare.

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking Revisionsrapport Analys avseende kommunens kostnadsnivå samt kvalitetsnivå och om den är hög eller låg i en jämförelse med liknande kommuner. Lunds kommun 2007-11-12 Stefan Tengberg Rådgivare *connectedthinking

Läs mer

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

Nyckeltalsanalys Orsa kommun

Nyckeltalsanalys Orsa kommun Nyckeltalsanalys Orsa kommun Februari 2006 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2 Analys...4 2.1 Allmän grunddata...4 2.1.1

Läs mer

Innehåll. KOSTNADSJÄMFÖRELSER... 2 Varför jämföra... 2

Innehåll. KOSTNADSJÄMFÖRELSER... 2 Varför jämföra... 2 Innehåll KOSTNADSJÄMFÖRELSER... 2 Varför jämföra... 2 Vem ska man jämföra sig med?... 2 Egna resultat över tid... 2 Jämförelse med kommungrupp... 2 Jämförelse med standardkostnader... 4 Likhetsutsökta

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år 1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren 1978 26 Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring 4 3 2 1 1 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998

Läs mer

Extern analys Hallsbergs kommun. 2013-08-28 Johan Skeri 2013-10-17. Agenda

Extern analys Hallsbergs kommun. 2013-08-28 Johan Skeri 2013-10-17. Agenda www.pwc.com/se Extern analys Hallsbergs kommun 213-8-28 Johan Skeri Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden

Läs mer

Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16

Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16 www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal Mora kommun 2012-03-16 Johan Skeri Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått 2012 2012-10-24 1. Inledning... 2 2. Resultat... 4 2.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 4 2.1.1 Barn och ungdomsvården... 4 2.1.2 Missbruks- och

Läs mer

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Verksamhet Statistik Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad näringsliv och bostäder,

Läs mer

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013

2015-01-26. Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 2013 215-1-26 Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 213 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 216,3; 24% Mnkr; 174,3; 2% Mnkr; 493,3;

Läs mer

Nyckeltalsanalys Fagersta kommun

Nyckeltalsanalys Fagersta kommun Nyckeltalsanalys Fagersta kommun December 2007 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Socialförvaltningen. KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015

Socialförvaltningen. KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015 Socialförvaltningen KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015 Metod Ekonomisystem Ansvar Verksamhet Aktivitet Konto Utfall Standardinsatser Hemtjänst (# timmar) Särskilt boende (#dygn)

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Tabell 8b Nyckeltal för äldreomsorg 2004

Tabell 8b Nyckeltal för äldreomsorg 2004 Tabell Nyckeltal för äldreomsorg 2004 Tabell är en komplettering av tabell 8a med nyckeltal för enbart äldreomsorgen. Förutsättningen för att kunna göra denna typ av redovisning är att kommunerna på ett

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 13 1 9 1 1 7 1 1 1 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin Vår grundanalys Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? - Verksamheterna? Framtidsanalys av ekonomin - Hur ser det ut de närmaste åren? Analys av ekonomistyrningen - Vad krävs för att hantera

Läs mer

LIDKÖPING - i jämförelse med andra

LIDKÖPING - i jämförelse med andra LIDKÖPING - i jämförelse med andra Underlag till inriktningsbeslut 215 SPB 216-218 Version 215-1-2 Sidan 2 av 63 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande bild av Lidköping i jämförelse med andra...

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

HANDIKAPPNYCKLAR 2005

HANDIKAPPNYCKLAR 2005 NYCKELTALSPROJEKT FÖR JÄMFÖRELSER INOM KOMMUNAL HANDIKAPPOMSORG HANDIKAPPNYCKLAR 2005 PROJEKTRAPPORT Magnus Svensson Bengt Jartsell 2006-07-07 1 SAMMANFATTNING Sveriges kommuner och landsting startade

Läs mer

NYCKELTAL HAGFORS KOMMUN. Basår 2007

NYCKELTAL HAGFORS KOMMUN. Basår 2007 NYCKELTAL HAGFORS KOMMUN Basår 2007 Ekonomienheten 2008 2 INNEHÅLL Sid Inledning 1 Ord- och begreppsförklaringar 2 Sammanfattning 3 Verksamhetens nettokostnad 4 Personal 5 Infrastruktur, skydd m.m. 7 Fritid

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Utbildningsstatistisk årsbok 2009 2 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Innehåll Fakta om statistiken...36 2.1 Inskrivna barn i förskolor och fritidshem åren 2000 2007. Fördelade efter ålder och kön...38

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

105 Dnr 2011/200-040 KS

105 Dnr 2011/200-040 KS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (5) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-06-19 105-107 105 Dnr 2011/200-040 KS Budgetramar 2013. Kommunstyrelsen uppdrog 2012-04-17 57 till ekonomiavdelningen att

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

Effektivitetspotential i Uppsala kommun

Effektivitetspotential i Uppsala kommun Effektivitetspotential i Uppsala kommun Inledning Kostnaderna för de kommunala kärnverksamheterna skiljer sig åt mycket mellan kommunerna. Det finns heller inget statistiskt samband mellan kostnader och

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Kommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2009 Kommunernas ekonomi och verksamhet 8 Kommunernas ekonomi och verksamhet I detta kapitel beskriver vi översiktligt ekonomin och verksamheten i de större verksamhetsområdena som bedrivs

Läs mer

Effektivitetspotential i Linköpings kommun

Effektivitetspotential i Linköpings kommun Effektivitetspotential i Linköpings kommun Inledning Kostnaderna för de kommunala kärnverksamheterna skiljer sig åt mycket mellan kommunerna. Det finns heller inget statistiskt samband mellan kostnader

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Effektivitetspotential i Göteborgs kommun

Effektivitetspotential i Göteborgs kommun Effektivitetspotential i Göteborgs kommun Inledning Kostnaderna för de kommunala kärnverksamheterna skiljer sig åt mycket mellan kommunerna. Det finns heller inget statistiskt samband mellan kostnader

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Värdering kvalitet, service och miljö

Värdering kvalitet, service och miljö Värdering kvalitet, service och miljö Resultat och erfarenheter 25-21 Värdering av kvalitet, service och miljö några iakttagelser Luckor ej kompletta svarsuppgifter Uteliggare Ungefär 5 % av kommunerna

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Tidsserie 1 Nytillkomna 1) barn och unga som respektive år fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU, 1990-1998. Antal barn per 1 000 i befolkningen efter år och typ av insats. År Antal nytillkomna

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

Effektivitetspotential i Sundbybergs kommun

Effektivitetspotential i Sundbybergs kommun Effektivitetspotential i Sundbybergs kommun Inledning Kostnaderna för de kommunala kärnverksamheterna skiljer sig åt mycket mellan kommunerna. Det finns heller inget statistiskt samband mellan kostnader

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005 Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 1 2 Innehållsförteckning Inledning/bakgrund 4 Invånarjämförelse 5 Övergripande nyckeltal 5 Nyckeltal inom äldreomsorgen 7 Personalnyckeltal

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev

Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad grundskola, kr/elev Kostnad hemtjänst & särsk. boende / inv. 65+ Avvikelse från standardkostnad Avvikelse från standardkostnad Avvikelse (procent) från

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Mer välfärd för varje skattekrona Göteborgs kommun

Mer välfärd för varje skattekrona Göteborgs kommun Mer välfärd för varje skattekrona Göteborgs kommun Göteborgarna betalar för mycket skatt utan att få mer välfärd för pengarna Innehållsförteckning Förord... 3 Göteborgs kommuns kärnverksamheter... 4 Förskola...

Läs mer

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Skolhuvudmän Publicerad 01.11.2007 Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning I Sverige delas ansvaret för förskolan, skolan och vuxenutbildningen mellan riksdag, regering,

Läs mer

Effektivitetspotential i Malmö kommun

Effektivitetspotential i Malmö kommun Effektivitetspotential i Malmö kommun Inledning Kostnaderna för de kommunala kärnverksamheterna skiljer sig åt mycket mellan kommunerna. Det finns heller inget statistiskt samband mellan kostnader och

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet UTKAST Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat 2009 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4-5 Trygghet... 6 Delaktighet... 7 Effektivitet... 8-13 Samhällsutveckling... 14-16 Teckenförklaring: Resultatet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer