Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal"

Transkript

1 Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212

2 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat Fastighetsförvaltning Lokalanvändning 13

3 Sida 3 av 21 Södertörns nyckeltal Jämförelse av lokalkostnader 1. Sammanfattning Fem kommuner (Botkyrka, Nacka, Nynäshamn, Salem och Tyresö) driver fastighetsförvaltningen i egen regi med kommunen som ägare av lokalerna. I övriga tre kommuner (Haninge, Huddinge och Södertälje) ägs lokalerna av ett helägt bolag inom respektive kommun. Kommunernas kostnader för verksamhetslokalerna 212 uppgår till mellan 1-14 procent av verksamhetens nettokostnad. Södertälje har den högsta andelen (14,1 %) och Nynäshamn den lägsta (1,3 %). Södertälje uppvisar den högsta lokalkostnaden per kvadratmeter (1 62 kr) följt av Huddinge (1 224 kr) och Nacka (1 224 kr). Nynäshamn har lägst kostnad per kvadratmeter (834 kronor). Haninge ökar sina kostnader mest (13,6 %) främst på grund av ökade underhållssatsningar. Totalt ökar årets kostnadsnivå med 6 procnet jämfört med förra året. Sammantaget sker varje år en utjämning av den totala kostnadsnivån vilket under 212 visar sig genom att sex av kommunerna ligger inom intervallet kronor per kvadratmeter. Ett övergripande mått är antal kvadratmeter verksamhetslokaler per invånare. Genomsnittet för Södertörns uppgår till 4,7 kvadratmeter. Nynäshamn och Salem har störst yta per invånare (5,4 kvm) medan Nacka har minst yta (3,7 kvm). Den låga siffran för Nacka beror på att färre verksamheter bedrivs i egna lokaler i större utsträckning än i andra kommuner. Övriga kommuner ligger mellan 4,2 5, kvm per invånare. Två andra mått som redovisas är hur många nyttjare (barn, elever, äldre) per kvadratmeter som använder lokalerna och vad det kostar per nyttjare. Inom grundskolan ligger antal kvadratmeter per elev för Södertörnskommunerna lägre än genomsnittet för länets kommuner. För gymnasieskolor har Södertörn något lägre yta per elev än andra kommuner i landet. Kostnaden per elev är lägre för tre av Södertörns kommuner än för riket. 2. Bakgrund Syfte Det övergripande syftet med Södertörnsjämförelserna är att: Ge kommunernas politiska ledningar en översiktlig bild av dels kostnads- och serviceförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etc. Det övergripande syftet inom lokalgruppen är att få fram jämförbara underlag på kommunernas lokalkostnader så att mått och nyckeltal kan redovisas varje år i samband med de årliga nyckeltalsredovisningarna. Underlagen ska användas för analys av skillnader och likheter mellan kommunernas mått och nyckeltal.

4 Sida 4 av 21 Arbetsgrupp En arbetsgrupp med representanter från varje kommun ingår. Samordnare är Bo Garneij, Huddinge kommun. Arbetsgrupp: Peder Ricknell, Botkyrka Jonas Uebel och Jesper Schönberg, Haninge Stig Öhman och Sevgi Cakir, Huddinge Kent Pergeus och Anita Wiberg, Salem Johan Ljöstad, Södertälje Jan Nilsson, Tyresö Robert Westerlund, Nacka Jesper Skoglund, Nynäshamn 3. Nulägesbeskrivning Fem kommuner (Botkyrka, Salem, Nacka, Nynäshamn och Tyresö) driver fastighetsförvaltningen i egen regi med kommunen som ägare av lokalerna. Tre kommuner (Haninge, Huddinge och Södertälje) har lagt över sina verksamhetslokaler i ett helägt kommunalt bolag inom respektive kommun. De kommunala bolagen står även som ägare till lokalerna. Detta förhållande kan ha viss inverkan på drift- och underhållskostnader, hyresmodeller, redovisningsmetoder, investeringsprocess etc. En annan faktor som har direkt påverkan på lokalkostnaderna är när samt i vilken takt och omfattning som nya lokaler byggs samt i vilken utsträckning som omoch tillbyggnationer görs. Här kan man notera att takten skiljer sig något mellan kommunerna, vilken sannolikt bör återspegla gällande kostnadsnivå. Ytterligare en faktor som påverkar kostnadsnivån är hur processen för nya lokalprojekt hanteras i kommunerna samt hur budgetprinciperna ser ut för lokalinvesteringar och det periodiska underhållet. Arbetsgruppen har diskuterat lokalförsörjningsprocessen och hur denna inverkar på lokalkostnaden i respektive kommun. Sammantaget kan sägas att processen har påverkan på lokalkostnaden. En god framförhållning i planering av nya lokaler är väsentlig för att inte få för höga kostnader. 4. Resultat Kostnaderna för verksamhetslokalerna avser 212 samt en jämförelse med 21 och 211. Rapporten omfattar två områden: Fastighetsförvaltning (inre effektivitet) och Lokalanvändning (yttre effektivitet). Det kommunala fastighetsbeståndet De kommunala verksamhetslokalerna fördelar sig ytmässigt mellan de olika lokalkategorierna enligt följande för Södertörnskommunerna totalt.

5 Sida 5 av 21 Yta procent Övriga lokaler 22,% Förskolor 12,7% Förvaltningslokaler 5,6% Övrig omsorg Säbo 4,1% Grundskolor 34,3% Äldreomsorg Säbo 9,8% Gymnasier 11,4% Skol- och förskoleverksamheterna tar i anspråk största delen av de kommunala verksamhetslokalerna eller 58 procent av den totala ytan. Mellan kommunerna har Botkyrka störst andel förskolor (15 %) och förvaltningslokaler (9 %), Nynäshamn störst andel äldre- och funktionshinderboenden (totalt 2 %), Salem har störst andel grundskolor (41 %) och Södertälje störst andel gymnasier (14 %). Tyresö har störst andel övriga lokaler (31,5 %) på grund av tomma lokaler, fastigheter som ska rivas, sägas upp externt eller byggas om till annan verksamhet. Kommunernas befolkning Befolkningens ålderssammansättning återspeglar ganska väl hur mycket lokaler det finns inom de olika kategorierna. Salem och därefter Nacka och Tyresö har störst andel barn och ungdomar medan Nynäshamn har högst andel ålderspensionärer och därefter kommer Salem och Tyresö. Nynäshamn har lägst andel barn och ungdomar medan Huddinge har lägst andel ålderspensionärer. Nynäshamn är den kommun som ligger närmast ett riksgenomsnitt för befolkningens ålderssammansättning. Övriga Södertörnskommuner har i huvudsak en betydligt större andel barn och ungdomar samt färre äldre än riksgenomsnittet. Södertälje ligger någonstans mitt emellan Södertörns genomsnitt och rikets genomsnitt. Övergripande kostnader De totala kostnaderna för verksamhetslokalerna uppgår till mellan 1-14 procent av kommunens totala bruttokostnader. Södertälje (14,1 %) redovisar den högsta andelen medan Nacka (1,7 %) och Nynäshamn (1,3 %) har lägst andel. Antal invånare Verksamhetens nettokostnader, Mnkr Totala lokalkostnader, Mnkr Andel lokalkostnader i % 12,6% 12,% 12,6% 1,7% 1,3% 13,9% 14,1% 13,6% 12,5% Lokalkostnad per invånare, kr

6 Sida 6 av 21 Kommunernas totala investeringar i lokaler för åren framgår av nedanstående diagram. Södertälje redovisar den högsta nivån för både 211 och 212. Nivån varierar relativt mycket mellan kommunerna. Här kan det finnas kopplingar mellan investeringsnivå och underhållsnivå. Investeringar i lokaler - mnkr Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Snitt Ser man till investeringsnivån i förhållande till antalet invånare ligger Södertälje högst följt av Tyresö. I Salem utgjorde till- och ombyggnad av ett äldreboende 61 procent (42 mnkr) av det investerade beloppet under Investering per invånare, kr Fastighetsförvaltning Totala lokalkostnader Här redovisas totala lokalkostnader. I denna post ingår kapitalkostnader, driftkostnader, underhållskostnader och övriga kostnader (administration, försäkringar etc.). Diagrammet nedan visar total kostnad per kvadratmeter för kommunens verksamhetslokaler. Då ingår såväl egna lokaler (inklusive lokaler som hyrs av eget kommunalt bolag) samt externt inhyrda lokaler.

7 Sida 7 av Total kostnad verksamhetslokaler (kr) per kvm Södertälje uppvisar den högsta kostnaden per kvadratmeter (1 62 kronor) plus att avståndet till övriga kommuner ökar något mot förra året. Övriga kommuner, exklusive Nynäshamn, närmar sig varandra och ligger inom ett intervall på cirka 9 kronor per kvm. Haninges ökning beror huvudsakligen på ökade kapitalkostnader till följd av högre internränta och investeringsvolym. Nynäshamn ligger klart lägre än övriga kommuner vilket kan förklaras med att man har många äldre lokaler och att det inte gjorts särskilt många nya byggnationer. Nackas siffra för 211 är för låg eftersom kostnaden för inhyrda lokaler var felaktig. Den totala genomsnittskostnaden, kr per kvm, ökar med 6 procent mot förra året till följd av att Södertälje ökar sina kostnader relativt mycket. Huddinge och Tyresö minskar sina kostnader något. Kapitalkostnader Salem har den högsta kapitalkostnaden följt av Nacka och Botkyrka. Övriga kommuner ligger avsevärt lägre. Observera att kommunerna tillämpar olika principer för hur kapitalkostnader beräknas, vilket påverkar nivån. Principerna för hur dessa ska påföras lokalerna kan vara olika mellan kommunerna. Det kan därför vara av intresse att ytterligare analysera kapitalkostnaderna till nästa år. Samtliga kommuner, utom Tyresö, har ökat sina kostnader jämfört med förra året vilket är naturligt eftersom alla investerar mycket till följd av utökad verksamhet och/eller gamla lokaler. Salem ökar sina kostnader relativt mycket vilket beror på tillbyggnad av ett äldreboende. Även Haninge, Huddinge och Botkyrka har en kraftig ökning till följd av höga investeringar och/eller högre internränta. Notera att Södertälje inte kan specificera sina kapitalkostnader.

8 Sida 8 av Kapitalkostnad (kr) per kvm Driftkostnader Huddinge redovisar högst total driftkostnad per kvm och Södertälje lägst, trots en ökning mot 211. Huddinge ligger markant högre än övriga, trots att kostnaderna sjunker 211 och 212, vilket inte kan förklaras utan närmare analys. Haninge ökar sina driftkostnader för andra året i rad och ligger näst högst. Även Tyresö har relativt höga driftkostnader, men sänker sina kostnader under 212. Övriga kommuner har lägre kostnader jämfört med 211 eller en marginell ökning. 8 Driftkostnad (kr) per kvm Driftmedia Med driftmedia avses uppvärmningskostnader, el- och vattenkostnader. De totala kostnaderna för driftmedia uppgår till 42 mnkr för 212, vilket är en ökning med 5 procent mot förra året. Främsta förklaring är den kallare vintern.

9 Sida 9 av 21 Kostnader för Driftmedia , mnkr Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Snitt Kostnaden för driftmedia/kvadratmeter i kommunernas egna lokaler visar att Haninge och Nacka ligger högre än övriga medan Södertälje har den lägsta kostnaden. Förklaringen är att kommunen har förmånliga avtal för sin elförbrukning. 3 Driftmedia per kvm, kommunens egna lokaler Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Snitt Underhållskostnader Spännvidden mellan kommunerna är från 7 kr till 175 kr per kvm. Största förändringen har Huddinge som gjort extra satsningar inom grundskolan. Södertälje har minskat sina kostnader mest under perioden, vilket beror på felaktigheter i 21 års siffror. Nacka har i princip inte haft något underhåll alls under 212 eftersom man inte någon budget för det. I Tyresö gjordes, efter flera år med lite underhållspengar, en satsning inför 212. Medel har även används för att öka effektiviteten i lokalerna genom justeringar av bland annat ventilation, ljuddämpande åtgärder och mindre lokalanpassningar. Nivån på underhållet kan ha en koppling till nivån på kapitalkostnaden. Här visar t ex Salem och Nacka en hög kapitalkostnad och en låg underhållsnivå. Viss del av underhållet kan även ha redovisats som driftkostnad.

10 Sida 1 av Underhåll (kr) per kvm Inhyrda lokaler Salem redovisar den högsta kostnaden följt av Nynäshamn. Salem hyr relativt dyra lokaler för delar av sin verksamhet. Nacka siffra för 211 är felaktig. Av det totala lokalbeståndet hyr Södertörnskommunerna cirka 11 procent av extern hyresvärd. Störst andel inhyrda lokaler har Haninge med 21 procent av den totala ytan. Lägst andel inhyrda har Huddinge med cirka 5 procents andel. 25 Kostnad (kr) per kvm, inhyrda lokaler

11 Sida 11 av 21 Totalkostnad per lokalkategori Förskola Södertälje har den högsta kostnaden följt av Botkyrka och Huddinge medan Nynäshamn ligger lägst. Många av kommunerna har höga födelseöverskott som innebär kontinuerlig utbyggnad av förskolorna. Haninges kostnader har framförallt ökat som en följd av högre kapitalkostnader. Nynäshamn har forfarande en låg kostnad och ett lågt fördelsöverskott. Tyresös minskning 211 berodde på engångsinsatser 21. Från 212 infördes ett nytt internhyressystem, en aktiv lokalplanering samt även ett ökat politiskt intresse för lokaler. Kostnad (kr) per kvm, Förskola Grundskola Tyresö har den högsta kostnaden, följt av Nacka och Huddinge. Av övriga kommuner ligger Haninge och särskilt Nynäshamn klart lägre. Haninge ökar sina kostnader relativt mycket jämfört med 211 vilket beror på de högre kapitalkostnaderna. I Tyresö belastar större del av av idrottshallarnas lokalkostnader, skolan. Tyresö har även större satsningar på planerat underhåll och ökade kapitaltjänstkostnader.

12 Sida 12 av Kostnad (kr) per kvm, Grundskola Gymnasium Haninge och Huddinge ökar sina kostnader relativt mycket mot förra året. Haninges ökning beror förutom på högre kapitalkostnader även på inhyrningar för gymnasieverksamhet. Tyresö och Nynäshamn (som har gamla lokaler) ligger klart lägre än övriga Kostnad (kr) per kvm, Gymnasium Äldreomsorg särskilt boende Södertälje har högst kostnad och en stor ökning jämfört med förra året. Salems ökning beror på utbyggnad av äldreboende med ökade kapitalkostnader som följd. Tyresö och Nynäshamn (som har gamla lokaler) ligger lägst. Minskningen för Huddinge beror på att ett nytt boende startat men att kostnaden inte slagit igenom fullt ut.

13 Sida 13 av Kostnad (kr) per kvm, Äldreomsorg Övrig omsorg särskilt boende Av redovisade siffror visar Botkyrka och Södertälje de högsta kostnaderna och ligger klart över övriga kommuner, även om kosntaderna går neer 212. Salems kostnadsökning beror på att ett nytt boende anskaffats. Spännvidden mellan kommunerna indikerar att finns behov av att se över hur kostnader redovisas samt hur nyttjare ska beräknas. Nackas siffra för 211 är felaktig Kostnad (kr) per kvm, Övrig omsorg Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Snitt Förvaltningslokaler Kostnaderna för de administrativa lokalerna varierar mellan kr per kvm. Variationerna beror främst på olika ålder och ombyggnationer på kommunhusen. Nacka och Södertälje har de nyaste kommunhusen. Tyresös ökning beror på planerat underhåll amt effektiviseringar. Botkyrkas låga kostnader beror på att man har ett gammalt kommunhus som till stor del är avskrivet. Nackas ökning beror på högre kapitalkostnader.

14 Sida 14 av Kostnad (kr) per kvm, Förvaltningslokaler Lokalanvändning Med lokalanvändning avses hur vi använder de kvadratmetrar som disponeras. Hur många nyttjare (barn, elever, äldre etc.) som finns i lokalerna och vad det kostar per nyttjare. Övergripande Ett övergripande mått är antal kvadratmeter per invånare. Nacka har lägst yta medan Nynäshamn/Salem har den högsta. Den låga siffran för Nacka beror på att färre verksamheter bedrivs i egna lokaler i större utsträckning än i andra kommuner. Södertörn totalt minskar ytan per invånare de senaste åren. Lokalinnehav kvm per invånare 6, 5, 4, 5,4 5,2 5, 4,8 4,7 4,54,4 4,5 4,5 4, 3,7 3,7 5,5 5,55,4 5,4 5,4 5,2 4,4 4,4 4,4 5,1 5, 4,7 4,7 4,64,5 3, 2, 1,,

15 Sida 15 av 21 För de totala lokalkostnaderna (egna plus inhyrda) per invånare hamnar Södertälje högre än övriga. Även Botkyrka och Salem ligger högt. Spridningen mellan kommunerna är relativt stor Lokalkostnad per invånare Antal kvadratmeter och kostnad per barn i förskola Antal kvadratmeter per barn i förskola varierar mellan 9,6 och 12,7 kvm per barn. Botkyrka ligger högst (12,7) och Nacka lägst (9,6). Både Södertälje och Tyresö minskade 212 till under eller lika med 21 års nivå. Nackas siffra för 21 är felaktig. 18, 16, Antal kvadratmeter per barn, Förskola 15,6 14, 12, 1, 12,7 12,7 12,3 1,4 1,5 9,7 12,2 11,9 11,4 9,79,6 11,6 12,1 11,3 11,2 11,3 1,8 11,9 11, 1,6 1,6 1,6 1, 11,6 11, 11,1 8, 6, 4, 2,, Kostnaden per barn i förskola visar att Botkyrka har den högsta kostnaden (ca 18 8). Nacka och Tyresö ligger lägst. Nacka siffra för 21 är felaktig.

16 Sida 16 av 21 Kostnad per plats (kr), Förskola Totalt Tyresö Södertälje Salem Nynäshamn Nacka Huddinge Haninge Botkyrka Antal kvadratmeter och kostnad per elev i grundskola Ytan för eleverna i grundskolan visar på viss spridning. Mellan lägsta och högsta siffra skiljer cirka 3 kvm per elev. Nynäshamn har störst yta och Nacka lägst. Nacka siffra för 21 är felaktig. Samtliga kommuner minskar sina ytor jämfört med 211. Särskilt Tyresö uppvisar en kraftig minskning för hela treårsperioden med cirka 4 kvm. Tyresö har infört ett nytt internhyressystem 212 tillsammans med en aktiv lokalplanering och ett ökat politiskt intresse för lokaler. I Stockholms län är måttet 16 kvm per elev (år 21, enligt SCB). 2, 18, 16, 14, 12, Antal kvadratmeter per elev, Grundskola 17,5 17,7 18, 17,2 17,2 17,4 17,8 17,2 15,9 15,3 14,9 14,7 14,7 14,2 12,3 17,3 16,2 15,6 15,9 15,7 15,2 15, 14,4 13, 16,7 15,7 14,5 1, 8, 6, 4, 2,, Kostnaden per kvadratmeter och elev visar att Tyresö och Huddinge har högst kostnad och Nynäshamn den klart lägsta. Nacka siffra för 21 är felaktig. Kostnaden per elev för samtliga landets kommuner var kr år 21 (SCB).

17 Sida 17 av 21 Kostnad per elev (kr), Grundskola Totalt Tyresö Södertälje Salem Nynäshamn Nacka Huddinge Haninge Botkyrka Antal kvadratmeter och kostnad per elev i gymnasiet Ytan för eleverna i gymnasiet visar på en stor spridning vilket kan bero på hur många och vilka typer av utbildningslinjer de olika gymnasieskolorna har. Nynäshamn och Tyresö har den största ytan per elev till följd av betydligt färre elever, drygt 24 respektive 23 kvm, medan Salem har lägst yta med 13 kvm per elev. Jämför man med kommuner i riket ligger denna siffra på 19 kvadratmeter per elev. 3, Antal kvadratmeter per elev, Gymnasium 25, 2, 15, 24,4 22,4 21,9 2,9 18,9 16,2 17,3 17,4 16,9 21,5 14,6 13,5 24,6 21,2 19,9 13,3 13,2 11,6 17, 2,6 2,3 16,1 18,2 23,4 19, 18,5 18,3 1, 5,, Lokalkostnaden per elev visar att Botkyrka ligger högre än övriga, kr per elev. Nacka och Nynäshamn har en avsevärt lägre kostnad än övriga kommuner med drygt 13 kr/elev. Rikets kommuner hade 21 en kostnad per elev på 19 2 kr (enligt SCB).

18 Sida 18 av 21 Kostnad per elev (kr), Gymnasium Totalt Tyresö Södertälje Salem Nynäshamn Nacka Huddinge Haninge Botkyrka Äldreomsorg särskilt boende Huddinge har störst antal kvm per plats i särskilt boende följt av Salem. Ökningen för Huddinge beror på ett nytt boende som tagits i bruk. Tyresö redovisar den klart lägsta ytan per plats, vilket beror på att man enbart redovisar själva boendeytan medan övriga kommuner redovisar även gemensamma ytor i de särskilda boendena. Lokalkostnaden per brukare varierar därför från 51 kronor (Tyresö) till 152 kronor (Huddinge). 14 Antal kvadratmeter per plats, Äldreomsorg , 112,1 11, 12,6 92,1 88,5 99,5 92,3 12,5 78,2 73,6 72,6 18,2 16,5 88,7 14,8 11,8 75,7 92,6 91,9 83,4 66,3 57, 95,8 89,4 87,9 4 39,1 2

19 Sida 19 av 21 Totalt Tyresö Södertälje Salem Nynäshamn Nacka Huddinge Haninge Botkyrka Kostnad per plats (kr), Äldreomsorg Övrig omsorg särskilt boende Nyckeltalen varierar mycket mellan kommunerna och kan bero både på hur respektive kommun har räknat fram antalet brukare men också på hur ytan har beräknats. Även en viss variation kan finnas för hur de bokförda kostnaderna har redovisats. Detta motiverar en analys av redovisningsprinciperna. Nacka siffror har inte kvalitetssäkrats Övrig omsorg, antal kvadratmeter per plats 146,9 13, , 96,3 7,1 76,8 72,6 6,1 86,7 81,8 86,2 85,6 85,6 54,4 49,6 64,6 58,1 7,3 69,6 61,3 67,1 83,7 66, ,4 2,3 37,5 38,4 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Snitt

20 Sida 2 av 21 Kostnad per plats (kr), Övrig omsorg Snitt Tyresö Södertälje Salem Nynäshamn Nacka Huddinge Haninge Botkyrka Förvaltningslokaler Antalet kvadratmeter per anställd utformas i två grupper. En grupp på 37 kvm och en grupp runt 3 kvm per anställd. Skillnaden på 7 kvm kan förklaras av att den gruppen med högst kvm har äldre lokaler och att den andra gruppen har relativt nya lokaler. Nacka och Södertälje har en annan lokalutformning Antal kvadratmeter per anställd, Förvaltningslokaler 37,3 37,9 38,1 37,5 37,9 36,7 37, 36, 36,6 34,2 33,4 33,4 32,4 32,2 28,7 3,1 28,9 28,9 3,1 3,3 3,7 29,7 28,9 28,3 34,2 33,8 32, När det gäller kostnaden har Södertälje och Tyresö högst kostnad och därefter kommer Nacka. Södertälje och Nacka har nybyggda förvaltningslokaler vilket förklarar den höga nivån. Tyresö hyr en dyr lokal. Botkyrka och Nynäshamn har lägst kostnad vilket beror på att lokalerna är relativt gamla med låga kapitalkostnader.

21 Sida 21 av 21 Kostnad per anställd (kr), Förvaltningslokaler Totalt Tyresö Södertälje Salem Nynäshamn Nacka Huddinge Haninge Botkyrka

Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2011

Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2011 l Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 2011 2(22) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 7 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2016

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2016 Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 2016 Oktober 2017 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning

Läs mer

Jämförelse av Lokalkostnader 2008

Jämförelse av Lokalkostnader 2008 l Jämförelse av Lokalkostnader 28 29-9-15 POSTADRESS Ekonomiavdelningen BESÖKSADRESS TELEFON 8-535 32 8 TELEFAX E-POST bo.garneij@huddinge.se 2(3) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund

Läs mer

Jämförelse av Lokalkostnader 2007

Jämförelse av Lokalkostnader 2007 l Jämförelse av Lokalkostnader 27 28-8-18 POSTADRESS Ekonomikontoret BESÖKSADRESS TELEFON 8-535 32 8 TELEFAX E-POST bo.garneij@huddinge.se 2(28) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund

Läs mer

Södertörns Nyckeltal. Jämförelse av Lokalkostnader 2006

Södertörns Nyckeltal. Jämförelse av Lokalkostnader 2006 Södertörns Nyckeltal Jämförelse av Lokalkostnader 26 POSTADRESS Ekonomikontoret BESÖKSADRESS TELEFON 8-535 32 8 TELEFAX E-POST bo.garneij@huddinge.se 2(26) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund

Läs mer

Gruppmöten: (S), (V) och (MP), plan 2, rum 2, kl (M), (FP) och (KD), plan 7, Mellanrummet, kl 18.00

Gruppmöten: (S), (V) och (MP), plan 2, rum 2, kl (M), (FP) och (KD), plan 7, Mellanrummet, kl 18.00 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 212-11-1 Tid 212-11-12, Kl 19: Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 2 Gruppmöten: (S), (V) och (MP), plan 2, rum 2, kl 18. (M), (FP) och (KD), plan

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-21 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2015 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan

Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan Södertörns nyckeltal 2008 Förskolan 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Fortsatt arbete... 6 Barn... 7 Antal barn i förskola och andel små barn... 7 Servicegrad...

Läs mer

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009

Inledning Metod IT-nyckeltal Södertörn 2009 IT-nyckeltal Södertörn 2009 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för IT-området. De i år

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Södertörns nyckeltal - projektplan för 2014

Södertörns nyckeltal - projektplan för 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 1 februari 2015 KS 2015/146.189 1 (2) HANDLÄGGARE Bo Garneij 08-535 302 80 bo.garneij@huddinge.se Kommunstyrelsen Södertörns nyckeltal

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2011

Södertörns nyckeltal 2011 Södertörns nyckeltal 2011 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20120917 Handläggare/referens Artur Carlsson 070-6064615 artur.carlsson@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER SÖDERTÖRNS NYCKELTAL I VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Bostad med särskild service, LSS Daglig verksamhet, LSS Personlig assistans, LASS 2007 Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn,

Läs mer

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-09-10 Sammankallande Ann-Christine Mohlin verksamhetsstrateg Södertälje E-post: ann-christine.molin@sodertalje.se Tel: 08-523

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren Social- och omsorgskontoret Boendeplan 2015-2017 äldreomsorgen Handläggare: Inga-Lena Palmgren Innehållsförteckning Introduktion...3 Demografi...3 Nyttjandegrad...4 Aktuella förutsättningar...4 Vård- och...4

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014

Södertörns nyckeltal 2014 Södertörns nyckeltal 2014 Parkskötsel SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Handläggare/referens Petra Lindvall 08-606 84 95 petra.lindvall@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

IT-nyckeltal Södertörn 2007

IT-nyckeltal Södertörn 2007 Datum 2008-08-29 Version 1.0 IT-nyckeltal Södertörn Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

Främja levnadsvillkor för barn i ekonomiskt utsatta familjer -en jämförelse mellan Södertörns kommuner inom ekonomiskt bistånd

Främja levnadsvillkor för barn i ekonomiskt utsatta familjer -en jämförelse mellan Södertörns kommuner inom ekonomiskt bistånd Främja levnadsvillkor för barn i ekonomiskt utsatta familjer -en jämförelse mellan Södertörns kommuner inom ekonomiskt bistånd Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö 1 Innehåll

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås 1 (5) Omsorgskontoret 2014-09-15 Dnr Än Anders Karlsson Budgetberedningen Budgetuppdrag nr 20 Jämförelse kostnader Linköping--Västerås Den komplettering av budgetmaterialet som efterfrågas är: -varför

Läs mer

Trendanalys av nyckeltal

Trendanalys av nyckeltal FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Trendanalys av nyckeltal LANDSTINGENS LOKALANVÄNDNING OCH KOSTNADER 1994-2012 Trendanalys av nyckeltal 1 Förord Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje 1 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson

Läs mer

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år, 56 57 55 54 55 55 55 55 55 av inskrivna barn 56 55 56 53 54 52 56 54 55 54 55 55 52 53 54 54 54 55 Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 1 Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan 2015-09-09 Redaktörer för rapporten Peteris Smitmanis, gymnasiechef, Haninge Britt-Marie Lundberg-Björk, gymnasiechef, Tyresö Annica Sterner, Assistent, Tyresö

Läs mer

Lemlands kommun PM juni 2016

Lemlands kommun PM juni 2016 www.pwc.se Lemlands kommun PM juni 216 Sammanfattning Lemlands kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev är 1 procent lägre än genomsnittet för Ålands kommuner år 214. Kostnaden

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

Kumlinge kommun PM juni 2016

Kumlinge kommun PM juni 2016 www.pwc.se Kumlinge kommun PM juni 216 Sammanfattning Kumlinge kommuns verksamheter kännetecknas av: 6 procent högre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands kommuner 214. Kostnaden för

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal

Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal 2012:3 Utbildningsnivåer och medelinkomst Kommunala jämförelsetal Stockholmsregionen är en kunskapsregion med en hög andel välutbildade invånare. Den skärpta konkurrensen och ambitionen om ett näringsliv

Läs mer

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen.

I Årets redovisning har antalet konton och e-postadresser per anställd tagits bort från redovisningen. ITnyckeltal Södertörn 2008 Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett ITverksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för ITområdet. De i år presenterade

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

SAMTALET OM RESULTAT I SKOLAN

SAMTALET OM RESULTAT I SKOLAN 1 SAMTALET OM Det pratas mycket om skola och utbildning idag. Det sker i många olika sammanhang. Bland annat sammanställer flera företag och organisationer statistik för att ta temperaturen på Skolsverige.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2010

Södertörns nyckeltal 2010 Södertörns nyckeltal 2010 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 20110914 Handläggare/referens Christina Castefjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Geta kommun PM juni 2016

Geta kommun PM juni 2016 www.pwc.se Geta kommun PM juni 216 Sammanfattning Geta kommuns verksamheter kännetecknas av följande: Jämfört med genomsnittskostnaden för en elev i grundskolan för samtliga kommuner på Åland är kostnaden

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Jomala kommun PM juni 2016

Jomala kommun PM juni 2016 www.pwc.se Jomala kommun PM juni 216 Sammanfattning Jomala kommuns verksamheter kännetecknas av: Lägre kostnader för grundskola per elev liksom lägre kostnader för förskola per barn -6 år än genomsnittet

Läs mer

Försörjningskvotens utveckling

Försörjningskvotens utveckling 49 Ett enkelt sätt att sammanfatta vad den demografiska utvecklingen kan komma att betyda för de materiella livsvillkoren i framtiden är att relatera hela befolkningen (i landet, länet eller kommunen)

Läs mer

Brändö kommun PM juni 2016

Brändö kommun PM juni 2016 www.pwc.se Brändö kommun PM juni 216 Sammanfattning Brändö kommuns verksamhet kännetecknas av: Kostnaden för förskola per barn -6 år är drygt 4 procent högre i Brändö kommun än genomsnittet på Åland. Kostnaden

Läs mer

Innehåll. KOSTNADSJÄMFÖRELSER... 2 Varför jämföra... 2

Innehåll. KOSTNADSJÄMFÖRELSER... 2 Varför jämföra... 2 Innehåll KOSTNADSJÄMFÖRELSER... 2 Varför jämföra... 2 Vem ska man jämföra sig med?... 2 Egna resultat över tid... 2 Jämförelse med kommungrupp... 2 Jämförelse med standardkostnader... 4 Likhetsutsökta

Läs mer

Södertörnsnyckeltal 2008 finansiella nyckeltal

Södertörnsnyckeltal 2008 finansiella nyckeltal Södertörnsnyckeltal 2008 finansiella nyckeltal Agenda 09.10 Traditionell analys 09.20 Exempel 09.30 Frågor/synpunkter Jan Lorichs, 2009-08-28 Syfte Bidrar till nyttig och nödvändig diskussion om god ekonomi

Läs mer

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö Tyresö kommun / 2012-11-22 2 (12) Utredare: Marita Sirviö Utvecklingsförvaltningen 08-5782 95 09, marita.sirvio@tyreso.se Tyresö kommun 2013-01-09 3 (12)

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 Aktiviteteten på Stockholms arbetsmarknad avtog under juli månad. Flödena in och ut ur

Läs mer

Finansiell profil Tyresö kommun 2006 2008

Finansiell profil Tyresö kommun 2006 2008 Finansiell profil Tyresö kommun 006 008 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell analys av Södertörnskommunerna 006 008 Så tolkar du den finansiella profilen! Förklaringar av de fyra perspektiven

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19

Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19 Nördseminarium på Exploatering Ekonomiska konsekvenser Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19 1 Exploatering Exploatering innebär att mark används för

Läs mer

Saltviks kommun PM juni 2016

Saltviks kommun PM juni 2016 www.pwc.se Saltviks kommun PM juni 216 Sammanfattning Saltviks kommun verksamheter kännetecknas av: Nästan 3 procent lägre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands 16 kommuner. Kostnaden

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Sottunga kommun PM juni 2016

Sottunga kommun PM juni 2016 www.pwc.se Sottunga kommun PM juni 216 Sammanfattning Sottunga kommuns verksamheter kännetecknas av: Drygt 7 procent högre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands kommunern. Sottunga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi

Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi 1 (7) PM Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi Stockholm 2013-05-31, reviderad 2013-09-03 WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Finansiell profil. Huddinge kommun 2010 2012

Finansiell profil. Huddinge kommun 2010 2012 Finansiell profil Huddinge kommun 2010 2012 Innehåll Inledning syfte med rapporten...3 Finansiell analys av kommunerna i Stockholms län...4 Så tolkar du den finansiella profilen!...13 Förklaringar av de

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Sunds kommun PM juni 2016

Sunds kommun PM juni 2016 www.pwc.se Sunds kommun PM juni 216 Sammanfattning Sunds kommuns verksamheter kännetecknas av: Drygt 2 procent högre kostnad per elev i grundskolan än genomsnittet för Ålands kommuner. Kostnaden för förskola

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 2012-05-101 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 Arbetsmarknadens läge Antalet nyanmälda platser i Stockholms län ligger på fortsatt höga nivåer och uppgick i

Läs mer

Vårdö kommun PM juni 2016

Vårdö kommun PM juni 2016 www.pwc.se Vårdö kommun PM juni 216 Sammanfattning Vårdö kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev samt för förskola per barn -6 år är något högre i Vårdö kommun än genomsnittet

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Mariehamns kommun PM juni 2016

Mariehamns kommun PM juni 2016 www.pwc.se Mariehamns kommun PM juni 216 Sammanfattning Mariehamns kommuns verksamheter kännetecknas av: Nästan 4 procent lägre kostnad för grundskola per elev jämfört med de åländska kommunernas genomsnittskostnad.

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer