Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd"

Transkript

1 Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1 Utbildningsnämnd

2 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga kostnader -169,4-158,1 Kapitalkostnader -4,0-3,6 Preliminär Budget 2016 Nettokostnader -309,1-309,1 311,0 Not Bildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden slogs samman 2015 och även utfall 2014 redovisas tillsammans. Nämnden har en budget på 311,0 mnkr Fördelning av extratillskottet på 2,2 mnkr är inte fördelat per verksamhet, se tabell nedan. UBN ram budget 2016 i mnkr BIN GYM/VUX Total Ram utgångsläge ,7-75,4-309,1 Prisindex -1,1-0,2-1,3 Kap tjänstjustering, minskade kostnader 0,3 0,2 0,5 Justering 3 årsplan 1,1 1,1 Tillskott 2,2 mnkr ej fördelat inom UBN -2,2 Ny ram ,5-74,3-311,0 Budgeten 2015 för förvaltningsgemensamt, kultur, bibliotek, fritid, musikskola, förskoleverksamhet, grundskola och grundsär/träningsskola är 233,7 mnkr och prognos för 2015 är ett underskott på 1,1 mnkr. Kostnader för anhöriginvandringen har ökat under flera år och kräver extraresurser för att bedriva en bra verksamhet. Även Gullmarsborg har under lång tid haft problem att få en budget i balans. Se även avsnitt 3. Den sammanlagda budgetramen för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen för år 2015 är 75,4 mnkr. Enligt den plan om nedtrappning av ramen, som beslöts av kommunfullmäktige december 2013, är förslaget till budgetram för år ,1 mnkr lägre, 74,3 mnkr. Utfallet för 2015 är vid budgetuppföljningen beräknad till 79,7 mnkr, en budgetavvikelse om 4,3 mnkr. För att nå den föreslagna ramen krävs kostnadsminskningar med 5,4 mnkr. Konsekvenser av att realisera kostnadsminskningar inklusive underlag för verksamhetsförändringar kommer att lämnas under utbildningsnämndens sammanträde den 29 april Gymnasieskolans och vuxenutbildningens rektorer tillsammans med FC utreder framtida utbud och effektiviseringar utifrån aktuella söksiffror samt antaganden framåt. Gymnasiet och vuxenutbildningen har en omställningsplan sedan tidigare avseende ca.7 miljoner. Ett antal program och inriktningar har inte startats och besparingar har gjorts. I samband med att Sotenäs sa upp samverkansavtalet med gemensam nämnd ökade underskottet. Gymnasiet har som flera gymnasieskolor i riket färre elever då marknaden har minskat var antalet elever 885 och vt 2015 är antalet 624, en minskning med 261 elever. En ny utbildningsreform kom 2011 så kallad Gymnasium 11 tillsammans med en ny konkurrenssituation då friskolor etablerades och attraherade vissa typer av elever, ofta då de studiemotiverade. Uddevalla blev ett ännu starkare alternativ för Lysekilseleverna med friskolorna som ytterligare möjligheter. Konkurrensen skapade dessutom ett Utbildningsnämnd, Budget 2016 samt Plan nämnd version 1 2(5)

3 enormt stort överutbud av platser. Det gjorde att det blev för få elever på många skolor. Tillsammans med ovanstående delvis nationella problem har lokalkostnaderna ökat. Söktrycket på de kostnadskrävande programen har dessutom minskat. Vuxenutbildningen har en verksamhet som påverkas kraftigt av en ökad anhörighetsinvandring, SFI. Under de senaste åren har de statliga medlen minskat kraftigt. Yrkesvux är i princip helt borttaget. Endast ett fåtal lärlingar kan kommunerna söka ersättning för från Skolverket. YH-myndigheten har fått minskade anslag. Ca 20 % av de utbildningar som söks för beviljas. Idag finns en utbildning på Campus Väst och det är Odlarkörkortet. Detta är en stor minskning där delar av kostnaderna fortfarande finns kvar i verksamheten och bidrar till underskottet. Sammanfattning av ovan, se tabell. BIN GYM/VUX Ej fördelat Total Prognos av resultat 2015, nuläge -1,1-4,3-5,4 Justering 3 årsplan -1,1-1,1 Anhöriginvandring -2,8-2,8 Gullmarsborg -0,8-0,8 Ej fördelat 2,2 2,2 Ram nettokostnad -4,7-5,4 2,2-7,9 2 Verksamhetsförändringar 2016 (förskola och grundskola) Volymförändringar Verksamhet Utfall 2014 Budget 2015 Estimat 2016 Volymförändr Not Förskola, antal placerade barn egen regi Förskola, antal placerade barn i enskild fsk Fritidshem, antal placerade barn egen regi Pedagogisk omsorg, antal placerade barn Grundskola/förskoleklass inkl samlad skoldag Utgångspunkt för antagande har varit den demografiska sammanställningen som levererats från SCB. Det är totalt små förändringar de närmaste åren och SCB nämner att prognosen är osäker när det gäller inflyttning på Skaftö till följd av byggnation. Blir det barnfamiljer eller pensionärer som flyttar in? Not 1. Antagandet grundar sig på att 87 % av barnen i åldern 1-5 år har barnomsorg i kommunal regi. Not 2. Osäkert om de enskilda förskolorna kommer att öka, men inflyttning av barnfamiljer på Skaftö kan ge en ökning. Not 3. Antal placerade barn i fritidshem har ökat de senaste åren och även vistelsetiden har ökat. Det är stora svängningar av antal barn under året, med en topp på hösten för att sedan minska kraftigt på våren. Prognosen bygger på att 49 % av barnen i åldern 6-12 år går på fritidshem. Not 4. Under våren 2015 har det varit något färre barn, men prognosen ligger kvar på 20 barn. Utbildningsnämnd, Budget 2016 samt Plan nämnd version 1 3(5)

4 Not 5. Uppgifterna bygger på SCBs prognos av barn i åldern 6-15 år. 3 Konsekvensbedömning av föreslagen ram för förskolan, grundskolan, kultur och fritid Gullmarsborg har haft ett stort underskott de senaste åren och har även ett eftersatt underhåll som bör närmare analyseras. Det har tidigare diskuterats alternativ drift av verksamheten helt eller delvis vilket bör utredas i särskild ordning. Underskotten 2013 och 2014 påskyndar behovet av åtgärder beslutade kommunfullmäktige om ett ramtillskott på 0,8 mnkr riktat till Gullmarsborg, trots det är prognosen för 2015 är ett underskott på 0,8 mnkr. Under 2013 ökade andelen anhöriginvandring motsvarande ca 1,4 mnkr och nettokostnaderna har fortsatt att ökat för anhöriginvandring/asyl under 2014 till 2,6 mnkr. Nämnden kommer att få del av schablonersättningen från Migrationsverket, men det är i dagsläget svår att beräkna storleken på ersättningen. Om inte nämndens ram utökas innebär detta att motsvarande kostnad måste leda till besparingar inom andra delar av förvaltningen, då elever inom denna grupp fordrar extra resurser i form av undervisningsgrupper, insatser från elevhälsa, tolk, läromedel, personal mm. Dessa åtgärder är lagstyrda. Inför hösten 2015 skall samtliga elever undervisas av lärare med behörighet i alla ämnen. Redan nu får sjätteklassare betyg som kräver lärarbehörighet. I läroplan och skollag poängteras elevens rätt att få undervisning med digitala verktyg i alla ämnen. Eftersom digitala verktyg för större elevgrupper saknas behöver bildningsnämnden påbörja en utökning av digitala verktyg i form av en 1-1-satsning i grundskolan. Det krävs också omfattande kompetensutveckling för lärare att kunna undervisa med hjälp av digitala verktyg. Arbetet med att utveckla åtgärder som innebär att fler elever når målen måste fortsätta. Det av stor betydelse att utveckla samarbetet inom den nya förvaltningens verksamheter den kommande perioden då detta kan innebära möjligheter att hitta samordningsvinster, effektivisera samt höja kvaliteten inom vissa områden. Att skapa en effektiv organsationen är av stor betydelse. Det finns en risk för att kostbudgeten är för lågt beräknad, då det inte gjordes någon budgetavstämning tillsammans med kostenheten i samband med budget I samband med skolomstruktureringen gjordes omfattande investeringar i skollokaler och grundskolorna fick större ytor och även högre internhyra till följd av investeringarna och ökningen av ytorna. Denna interna kostnadsökningen för bildningsnämnden kompenserades inte utan fick tas inom befintlig ram och besparingar inom verksamheterna fick genomföras. Om bildningsnämnden själva "ägt" lokalerna och genomfört investeringen hade det skett en kompensation från centralt håll. Regelverket för kompensation till följd av investeringar är inte konsekvent och bör därför justeras. Bildningsnämnden fick en ökad internhyra med ca 3,9 mnkr mellan åren 2012 och När fastighetsenheten sänkte hyrorna 2015 till följd av ändrade principer för underhåll minskades nämnden budget med motsvarande belopp. Inte heller när städenheten höjde sitt timpris fick nämnden någon kompensation. Det bör ske en översyn av de interna köp/sälj principerna och en utvärdering av nyttan av att ha köp/sälj system. Utbildningsnämnd, Budget 2016 samt Plan nämnd version 1 4(5)

5 4 Framtid De kommande åren beräknas ett större antal medarbetare gå i pension vilket innebär att rekryteringen av utbildad personal inom främst förskola och skola kommer att bli en utmaning. Detta ska ses som ett strategiskt viktigt område för kvalitet och framtida måluppfyllelse. Det är av stor vikt att kommunen utarbetar en budgetmodell som innebär att de lagstadgade skolformerna tilldelas medel på antal barn och ungdomar baserat på demografisk bedömning. Detta skulle medge kraftigt ökade förutsättningar för förvaltning och nämnd att planera verksamhet m h t personal- och lokalbehov med lång framförhållning. Nuvarande modell att tilldela budget saknar detta och tar således ingen hänsyn till att, det under budgetperioden, bedöms att elevvolymerna totalt sett inte minskar. En tilldelning på basis av barn- och elevunderlaget skulle väl motsvara utbildningsnämndens interna fördelningsmodell samt innebära en ökad tydlighet i förvaltningens ekonomiska ansvar på samtliga nivåer i organisationen, samt medge avsevärt större möjligheter att planera långsiktiga förändringar över tid. Gymnasiet och vuxenutbildningen skall ha utvecklats till ett stabilt gymnasium med en ännu starkare spets inom det marina. Utbudet ska vara tillräckligt brett för att attrahera Lysekilseleverna. Campus Väst är ett begrepp i området som attraherar invånarna i kommunen, regionen och riket. Vuxenutbildningen har byggt upp en mer konjunkturutjämnande modell för att minska riskerna för underskott när externa medel minskar. Utbildningsnämnd, Budget 2016 samt Plan nämnd version 1 5(5)

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag Målgruppen är barn och ungdom 1 till 16 år. Förskoleverksamhet med förskola, familjedaghem och öppen förskola Grundskola och förskoleklass med skolbarnsomsorg (fritidshem,

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2012 Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 1 1. Inledning...3 2. Verksamhetsområden... 3 2.1 Förskola... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Driftförändringar 2015 2019

Driftförändringar 2015 2019 Driftförändringar 2015 2019 KS 2014-11-04 431 Bilaga 1 (+ är ökad kostnad, - minskad kostnad, respektive år i förhållande till budget 2016) Kommunstyrelsen tkr 2016 2017 2018 2019 Utvecklingsenhet A Driftbidrag

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2)

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) 1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 juni 2015 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR Planeringsförutsättningarna är en sammanställning av statistik som ska ge kommunfullmäktige ett underlag för beslut om budget och verksamhetsplanen i det kommunövergripande

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 2013-06-10 I SKOKLOSTER KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE -06-10 I SKOKLOSTER C o Kommunfullmäktige. 1". HABO " KOMMUN KALLELSE Datum -05-30 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Plats: Måndagen den lo juni,

Läs mer