Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan"

Transkript

1 1 Södertörns nyckeltal 2014 Gymnasieskolan Redaktörer för rapporten Peteris Smitmanis, gymnasiechef, Haninge Britt-Marie Lundberg-Björk, gymnasiechef, Tyresö Annica Sterner, Assistent, Tyresö Lena Lihammar-Bergill, Kvalitetscontroller, Haninge

2 2 SAMMANFATTNING Årets nyckeltalsrapport visar på trender och resultat inom den kommunala gymnasieskolan på Södertörn. Statistiken är främst hämtad från officiella hemsidor som Skolverket och Kommunförbundet Stockholms Län, KSL. Trenden med minskande elevkullar har nu vänt för ungefär hälften av Södertörnskommunerna. KSL:s prognos visar att antalet 16-årignar i Stockholms Län kommer att öka fram till år År 2020 kommer 8000 fler ungdomar att söka till ett högskoleförberedande program och 2200 fler till yrkesprogram, jämfört med dagens nivå. Det finns anledning för alla huvudmän att ta ett gemensamt ansvar för att det ska finnas adekvat gymnasieutbildning för alla elever i Stockholms län. Utbud och efterfrågan behöver noga analyseras så att återvändsgränder och arbetslöshet motverkas samtidigt som arbetslivets behov av arbetskraft tillgodoses på alla områden. Liksom tidigare år kan vi se att eleverna som har svarat på elevenkäten är trygga på sin skola men nästan hälften av eleverna upplever att det inte är arbetsro på lektionerna. Den nya gymnasiereformen har lett till konsekvenser. Färre elever får grundläggande behörighet till högskolan. Kraven för att få en gymnasieexamen har höjts avsevärt jämfört med de mycket låga krav som tidigare fanns för att få slutbetyg. Tanken med 2011 års skolreform var att högre kravnivåer i grundskolan skulle leda till bättre resultat och högre genomströmning på gymnasiet. Så blev det inte. Endast två tredjedelar av eleverna får gymnasieexamen på tre år. Det är ett problem som alla huvudmän behöver analysera och hantera på bästa sätt. Några funderingar inför framtiden: Hur förhåller vi oss till att endast två tredjedelar av eleverna får gymnasieexamen inom tre år? Hur möter vi de ökande elevkullarnas behov av adekvata gymnasieplatser? Hur kan vi förbättra arbetsron för våra elever?

3 3 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Metod... 4 Nyckeltal... 4 Antal elever... 4 Val av skolform... 8 Elevströmmar kommunvis...10 Val av program...15 Elevenkäten...16 Behörighet, betyg och genomströmning...17 Andel lärare med pedagogisk högskolebehörighet...20 Slutsatser...20 Några funderingar inför framtiden...21 Referenser...22

4 4 Inledning Bakgrund Syftet med årets Södertörnsrapport är att uppmärksamma olika nyckeltal samt att visa på trender och resultat inom den kommunala gymnasieskolan på Södertörn. Målet är att stödja kommunerna när det gäller utveckling, konkurrenskraft och stärka det regionala samarbetet inom gymnasieskolan, samt att bidra till att våra ungdomar i gymnasieåldern får möjlighet att välja en kvalitetsutbildning oavsett huvudman. Statistiken avser i huvudsak år 2014, men det finns också en liten del som avser Vi har valt att ta med den färskaste statistiken som finns i dagsläget för att göra rapporten så aktuell som möjligt. Metod Statistiken är främst hämtad från officiella hemsidor som Skolverket och Kommunförbundet Stockholms Län, KSL. Viss statistik är insamlad från Södertörnskommunerna. Nyckeltal Antal elever 4500 Antal folkbokförda gymnasieelever Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Källa: Skolverket.se/Jämförelsetal. Mätdatum: 15:e oktober resp. år. Det har skett en minskning med 1007 folkbokförda gymnasieelever från år 2012 till 2014 på Södertörn, vilket motsvarar cirka 5 %. I Botkyrka, Nynäshamn och Södertälje har en svag ökning skett mellan år 2013 och 2014.

5 Antal elever i huvudmannens skolor / / / Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Källa: Skolverket.se/Jämförelsedatabasen. Mätdatum: 15:e oktober resp. år. Det går 1240 färre elever i de kommunala gymnasieskolorna på Södertörn år 2014 jämfört med 2012, vilket motsvarar en minskning med cirka 10 %. År 2014 hade vi folkbokförda gymnasieelever på Södertörn, medan gymnasieelever gick i Södertörns kommunala gymnasieskolor. I Botkyrka, Haninge och Salem ökade antalet elever från läsåret 2013/14 till 2014/15, medan det minskade i Nynäshamn, Södertälje och Tyresö. 300 Antal elever på Introduktionsprogrammet, inriktning Språkintroduktion / / / Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Källa; SiRiS, Skolverket I olika sammanhang framhävs en stark ökning av antalet nyanlända i våra kommuner. Överensstämmer den bilden med verkligheten? Totalt sett har antalet elever på inriktningen språkintroduktion ökat från 758 elever 2012 till 818 elever 2014, cirka 8 %. Det är framförallt Botkyrka, Nynäshamn och Tyresö som har fått fler elever på programmet. Haninge och Huddinge ligger på ungefär samma nivå medan Södertälje totalt sett haft en minskning.

6 6 Prognos antalet 16-åringar i Stockholms Län Källa: KSL rapport Gymnasiebehovet 2015 Som bilden visar kommer antalet 16-åringar att öka i Stockholms Län under en lång tid framöver. Då Södertörnskommunerna expanderar kan vi räkna med motsvarande andelsökning även på Södertörn.

7 7 Utbud och dimensionering av gymnasieplatser Stockholms Län år 2020 Källa: KSL rapport Gymnasiebehovet 2015 KSL beskriver i sin rapport Gymnasiebehovet 2015 att det kommer att behövas fler platser på de högskoleförberedande programmen år Om eleverna söker på samma sätt som de gjorde 2014 kommer cirka 8000 fler elever att söka ett högskoleförberedande program år 2020 och cirka 2200 fler elever söka ett yrkesprogram. Bilden ovan visar att de obesatta platser som finns i länets gymnasieskolor i stort sett kommer att räcka för att möta det ökade elevantalet på yrkesprogrammen sammanlagt. Däremot kommer det att saknas närmare 6000 platser på de högskoleförberedande programmen. Det finns anledning för alla huvudmän att ta ett gemensamt ansvar för att det ska finnas adekvat gymnasieutbildning för alla elever i Stockholms län. Utbud och efterfrågan behöver noga analyseras så att återvändsgränder och arbetslöshet motverkas samtidigt som arbetslivets behov av arbetskraft tillgodoses på alla områden.

8 2012/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /15 8 Val av skolform Folkbokförda elevers val av skolform Andel i egna kommunens gymnasieskolor Andel i annan kommuns gymnasieskolor Andel i fristående gymnasieskola 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Källa: Skolverket.se/Jämförelsetal. Mätdatum: 15:e oktober resp. år. OBS! I Friskolor är landstingskommunala skolor inkluderade. Trenden är att eleverna i allt mindre utsträckning väljer att gå i hemkommunens kommunala gymnasieskolor. Haninge går dock emot den trenden. Tillgången till gymnasiefriskolor varierar mellan våra Södertörnskommuner, vilket i viss mån kan förklara skillnaderna för elever i fristående gymnasieskola. Sammanlagt sker en svag ökning av andelen elever som väljer till fristående gymnasieskolor utom för elever folkbokförda i Haninge. Huddinges, Nynäshamns, Södertäljes och Tyresös elever väljer i ökande utsträckning att gå i annan kommuns gymnasium. Den största ökningen är dock mellan åren 2012/13 och 2013/14, endast en svag ökning sker mellan 2013/14 och 2014/15.

9 9 Andel antagna till respektive typ av huvudman i Stockholms län Kommunal skola i egna kommunen Kommunal skola i annan kommun Fristående skola Källa: Gymnasieantagningen (Slutantagningen till gymnasieskolorna 2015 i Stockholms Län) Södertörns ungdomar är mer benägna att gå i sin hemkommun jämfört med snittet i Stockholms län. Det är endast Tyresös ungdomar som är mindre benägna att gå i sin hemkommun än länsgenomsnittet, endast 20 % år Södertörns ungdomar läser i större utsträckning i annan kommuns gymnasieskola jämfört med snittet i Stockholms Län. Det är en högre andel elever i Stockholms län som läser vid ett fristående gymnasium än eleverna på Södertörn. Det är endast Tyresös ungdomar som kommer upp till snittet på 41 % år De folkbokförda eleverna på Södertörn blev antagna till: 2015/16 9% 5% Kommunala gymnasieskolor i Södertör: Friskolor: 2014/15 5% 8% 32% 54% Stockholms stad: 30% 57% Källa: ksl.ist-analys.com 6011 folkbokförda elever på Södertörn blev antagna till gymnasiet, ht 2015/16 mot 6081elever ht 2014/15. Några procentenheter färre elever antogs till kommunala

10 10 gymnasieskolor på Södertörn, medan några procentenheter fler antogs till friskolor. Ungefär samma andel antogs till Stockholms stad och andra kommuner. Eleverna i Södertörns kommunala gymnasieskolor kommer från: 2015/16 7% 5% Södertörn 2014/15 88% Stockholms stad Andra kommuner 7% 6% 87% Källa: ksl.ist-analys.com 3728 elever blev läsåret 2015/16 antagna till Södertörns gymnasieskolor, vilket är en minskning med 251 elever från föregående läsår. Som bilderna ovan visar kommer gymnasieeleverna i de kommunala gymnasieskolorna från Södertörn i stor utsträckning. Det är endast en marginell skillnad mellan de båda läsåren. Elevströmmar kommunvis Nedanstående diagram visar hur stor andel av de folkbokförda eleverna som studerar i sin hemkommun, pendlar till annan kommun samt hur stor andel som pendlar in till kommunen. Procentberäkningen utgår från antalet folkbokförda, dvs dessa utgör 100 %. T.ex. om inpendlingen är större än utpendlingen kommer andelen studerande att bli större än 100 %. Mättidpunkten för antal elever är i mitten av oktober respektive år. Bilderna är hämtade från Siris databas, (siris.skolverket.se).

11 11 Botkyrka Bilden visar att de kommunala gymnasieskolorna i Botkyrka har tappat några procentenheter av sina folkbokförda elever. Den största skillnaden mellan åren är att inpendlingen till de kommunala gymnasieskolorna har ökat. Haninge Andelen gymnasieelever som studerar i hemkommunen Haninge ligger på ungefär samma nivå år 2010 som år Det är en hög andel jämfört med övriga Södertörnskommuner och Stockholms län. Utpendlingen till kommunala och fristående huvudmän ligger på en konstant nivå. Den största skillanden mellan åren är att inpendlingen till kommunal skola ökat.

12 12 Huddinge Bilden visar att andelen folkbokförda elever i Huddinge i större utsträckning under tidsperioden väljer att utpendla till både friskolor och andra kommunala gymnasieskolor. Det är också fler elever från andra kommuner som väljer att åka till både kommunala och friskolor i Huddinge inpendling. Andelen folkbokförda som läser vid en friskola inom kommunen ligger konstant på några procentenheter. Nynäshamn Under tidsperioden väljer fler elever från Nynäshamn att utpendla till annan kommunal gymnasieskola. Inpendlingen ligger på en låg nivå. Utpendlingen till fristående huvudman ligger på en konstant nivå.

13 13 Salem Salem har en väldigt låg andel folkbokförda elever i sin gymnasieskola. Eleverna väljer att utpendla till andra kommunala och fristående gymnasieskolor. Inpendlingen av elever från andra kommuner är väldigt hög, 80 %. Södertälje Det är cirka 20 % färre folkbokförda elever i Södertälje som studerar på de kommunala gymnasierna i hemkommunen, år En ökande andel elever från Södertälje väljer att utpendla till annan kommunal skola. Jämfört med de andra södertörnskommunerna har Södertälje en hög andel elever som studerar i en friskola i sin hemkommun. Inpendlingen till kommunal gymnasieskola har sjunkit under perioden.

14 14 Tyresö Under tidsperioden har andelen folkbokförda elever som studerar i hemkommunen sjunkit med cirka 20 %. Utpendlingen till fristående gymnasieskolor har ökat mer än utpendlingen till andra kommunala skolor. Inpendlingen till den kommunala gymnasieskolan har minskat. Det som sticker ut i ovanstående bilder som visar hur eleverna pendlar till sina gymnasieskolor är att: Salem och Tyresö har en väldigt låg andel av sina folkbokförda elever i sina kommunala gymnasieskolor, medan Haninge har en väldigt hög andel. I Södertälje studerar en förhållandevis hög andel av de folkbokförda eleverna på en friskola i hemkommunen. Huddinge och Södertälje har en förhållandevis hög andel inpendling till fristående gymnasieskolor. Nynäshamn, Tyresö och Södertälje har en förhållandevis låg andel av inpendling till sina kommunala gymnasieskolor. Det geografiska läget är rimligtvis en bidragande orsak. Salems kommunala gymnasium består till 80 % av inpendlande elever. Huddinge har också förhållandevis en hög andel inpendlande elever till sina kommunala gymnasieskolor. Nynäshamn har en förhållandevis låg andel som utpendlar till fristående gymnasieskolor medan Salem och Tyresö har en hög andel Nynäshamn, Salem och Tyresö har en stor utpendling till andra kommunala gymnasieskolor, medan Haninge ligger på en låg andel. Ovanstående diagram visar på hur olika elevströmmarna ser ut till våra Södertörnskommuner. Många parametrar spelar in, som t.ex. utbud av gymnasieprogram och gymnasieskolor, geografiskt läge och kommunikationer.

15 Val av program Andel elever på högskoleförberedande program/yrkesprogram och introduktionsprogram Antagning till program - folkbokförda elever åk 1 Södertörn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Högskoleförberedande program Källa: ksl.ist-analys.com 2013/ / /16 58% 58% 59% Yrkesprogram 26% 25% 26% Introduktionsprogram 16% 17% 15% Som tabellen ovan visar så har det skett mycket små förändringar i de folkbokförda elevernas antagning till högskoleförberedande-, yrkes och introduktionsprogram. I Stockholms län är det 22 % som blivit antagna till ett yrkesprogram ht -15 medan det är 26 % hos ungdomarna på Södertörn. På Södertörn går alltså en större andel av de folkbokförda eleverna på ett yrkesprogram än genomsnittet i Stockholms län Andel folkbokförda elever på högskole-, yrkes- och introduktionsprogram Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Källa: Jämförelsetal, Skolverket Högskoleförberedande program Yrkesprogram Introduktionsprogram

16 16 Huddinge, Salem och Tyresö är de kommuner på Södertörn som har högst andel elever som går på högskoleförberedande program, medan Haninge och Nynäshamn är de kommuner som har den högsta andelen som går på ett yrkesprogram bland Södertörnskommunerna. Elevenkäten Utvalda frågor från elevenkäten kommunens skolor läsåren 2013/14 och 2014/15 Botkyrka 13/14 Botkyrka 14/15 Haninge 13/14 Elevenkät per kommun läsåren 13/14 och 14/15, % Jag känner mig trygg på min skola Det är arbetsro på mina lektioner Jag kan rekommendera min skola till andra elever I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form av av t.ex. föreläsare, studiebesök eller praktik Över lag är ungdomarna trygga i sin skola. Vad gäller arbetsron är det fortfarande en väldigt hög andel elever som anser att det inte är arbetsro på lektionerna. Det är stor variation på svaren mellan de olika åren på frågan Jag kan rekommendera min skola till andra elever i fyra kommuner. En stor andel elever anser att de inte får kontakt med arbetslivet. Ovanstående tabell visar svaren från alla elever i årskurs 2 i våra kommunala skolor på Södertörn. Sannolikt hade utfallet sett annorlunda ut om vi enbart hade tittat på resultatet från eleverna som går på ett yrkesprogram. Haninge 14/15 Huddinge 13/14 Huddinge 14/15 Nynäshamn 13/14 Nynäshamn 14/15 Salem 13/14 Salem 14/15 Södertälje 13/14 Södertälje 14/15 Tyresö 13/14 Tyresö 14/15

17 17 Behörighet, betyg och genomströmning Elever i huvudmannens skolor med behörighet till högskola 2009/ / / /13 Källa: Jämförelsetal, Skolverket

18 18 Ovanstående bilder visar att den nya gymnasiereformen har fått konsekvenser. Andelen elever som får grundläggande behörighet till gymnasiet har minskat. I dagens gymnasiestruktur får eleverna inte per automatik behörighet om de får gymnasieexamen från ett yrkesprogram. De som får gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program får idag grundläggande behörighet till högskolan. För kommunen som helhet innebär det att högre andel platser på högskoleförberedande program medför högre andel som får allmän behörighet till högskolan. Samtidigt gäller det omvända högre andel platser på yrkesprogram medför lägre andel elever med allmän behörighet till högskolan. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen och får en examen inom 3 år, av nybörjarelever, exkl IM, 2014 Folkbokförda Huvudman Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Källa: Skolverket.se/Jämförelsetal Som bilden ovan visar är det endast runt två tredjedelar av eleverna som får gymnasieexamen på tre år. Bilden är i stort sett densamma för folkbokförda elever som för elever i kommunens egna skolor. För många elever tar det i praktiken fyra år att uppnå gymnasieexamen, och långt ifrån alla som avslutar gymnasiet får gymnasieexamen. Kraven för att få gymnasieexamen har höjts avsevärt jämfört med de mycket låga krav som tidigare fanns för att få slutbetyg. Kravnivån på ett antal gymnasiekurser har höjts. Tanken med 2011 års skolreform var att högre kravnivåer i grundskolan skulle leda till bättre resultat och högre genomströmning i gymnasiet. Så blev det inte. Alla huvudmän har anledning att ta ställning till hur de ska hantera resultaten i sina gymnasieskolor. Källa: KSL rapport, Gymnasiebehovet 2015 Det finns givervis många anledningar varför eleverna inte fullföljer sina gymnasiestudier på tre år. Ovanstående bild visar hur stor andel av eleverna som byter program och/eller skola

19 19 under sin gymnasietid i Stockholms Län. Ett sent byte av program kan många gånger leda till att eleven måste börja om i årskurs 1 nästa läsår och därmed få fyra år på gymnasiet. Genomsnittliga betyg för elever i huvudmannens skolor Betygspoäng, totalt i genomsnitt Genomsnittlig betygspoäng, av elever med avgångsbetyg, skolkommun (Gy 2011) Botkyrka 13,6 13,2 14,3 Haninge 12,9 13,2 14 Huddinge 13,9 13,4 14,3 Nynäshamn 13 13,4 14 Salem 13,9 14,4 14,7 Södertälje 13,5 13,5 14 Tyresö 13 12,7 13,2 Källa: Skolverket.se/Jämförelsetal. Mättidpunkt: VT resp läsår. Genomsnittlig betygspoäng, av elever med gymnasieexamen, skolkommun (Gy 2011) Ovanstående tabell visar genomsnittsbetyg i respektive kommun. Definitioner: Betygspoäng, totalt i genomsnitt: Värdet är beräknat på de elever som har fått slutbetyg. Slutbetyg = att eleven har fått betyg i alla kurser som ingår i utbildningens 2500 poäng, betyg MVG-IG. (Gamla gymnasiestrukturen). Genomsnittlig betygspoäng, av elever med avgångsbetyg: Värdet är beräknat på de elever som blivit betygsatta på minst 2500 poäng, betyg A-F. (Gy 2011) Genomsnittlig betygspoäng, av elever med gymnasieexamen: Värdet är beräknat på alla elever som blivit betygsatta i de kurser som ingår i programmet om 2500 poäng och har godkänt i minst 2250 poäng, samt godkända betyg i svenska, engelska, matematik och projektarbete. (Gy 2011) Ovanstående definitioner beskriver att urvalet skiljer sig åt i framräknandet av genomsnittsbetyget. I de första två kolumnerna ingår elever som har blivit betygssatta om minst 2500 poäng, men som kan ha betyget F, (icke godkänt), i alla kurser. I den tredje kolumnen är urvalet begränsat till alla med examensbevis, där eleven måste ha godkänt i minst 2250 poäng. Därmed begränsas urvalet och naturligtvis blir genomsnittsbetyget också högre. De första två kolumnerna är mest jämförbara. Det är första kullen gymnasieelever som gått ut i den nya gymnasiereformen som fått betyg Det är svårt att jämföra betyget mellan år 2013 och 2014 då det är dels olika beräkningsgrund samt att gymnasieprogrammen inte ser identiska ut. I nästa nyckeltalsrapport blir det mer intressant att jämföra betygen mellan åren, då flera kullar har gått ut efter den senaste gymnasiereformen.

20 20 Andel lärare med pedagogisk högskolebehörighet Andel lärare med pedagogisk högskolebehörighet Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Källa: Skolverket.se/Jämförelsetal I Botkyrka och Södertälje har andelen lärare med pedagogisk högskolebehörighet höjts. Huddinge ligger kvar på en hög nivå trots en liten sänkning sista året. Andelen lärare med pedagogisk högskolebehörighet påverkas av vilket programutbud som finns i kommunen, eftersom legitimationskravet inte gäller för yrkeslärare. Arbetsförmedlingen bedömer att det finns gott om jobb för gymnasielärare, både på kort och lång sikt. Med tanke på de ökande elevkullarna och stora pensionsavgångarna kommer det att behövas ett stort antal nya lärare till våra skolor. Slutsatser Från en vikande trend av elevkullar har det nu vänt för ungefär hälften av Södertörnskommunerna. KSL:s prognos visar att antalet 16-årignar i Stockholms län kommer att öka fram till år År 2020 kommer 8000 fler ungdomar att söka till ett högskoleförberedande program och 2200 fler till yrkesprogram, jämfört med dagens nivå. Det finns anledning för alla huvudmän att ta ett gemensamt ansvar för att det ska finnas adekvat gymnasieutbildning för alla elever i Stockholms län. Utbud och efterfrågan behöver noga analyseras så att återvändsgränder och arbetslöshet motverkas samtidigt som arbetslivets behov av arbetskraft tillgodoses på alla områden. Överlag läser de folkbokförda gymnasieeleverna på Södertörn i större utsträckning i sin hemkommun och hos annan kommunal skola än eleverna i Stockholms Län. Eleverna som går i Södertörns kommunala gymnasieskolor i kommer i huvudsak från Södertörn, 88 %.

21 21 Vi kan konstatera att elevströmmarna ser mycket olika ut i våra Södertörnskommuner. Många parametrar spelar in, som till exempel utbud av gymnasieprogram och gymnasieskolor, geografiskt läge och kommunikationer. Mycket små förändringar har skett de sista åren i andelen folkbokförda elever som blir antagna till högskoleförberedande-, yrkes och introduktionsprogram. Fler elever från Södertörn läser ett yrkesprogram jämfört med Stockholms län. Liksom tidigare år kan vi se att eleverna som har svarat på elevenkäten är trygga på sin skola men att nästan hälften av eleverna upplever att det inte är arbetsro på lektionerna. Vi ser ingen trend i elevenkäten att arbetsron blir bättre. Eleverna som gick ut gymnasiet vt 2014 var de första som gick ut gymnasiet i den nya gymnasiereformen. Statistiken visar att det är färre elever som får grundläggande behörighet till högskolan i den nya reformen. Det är framförallt elever som går ett yrkesprogram som väljer att inte läsa upp behörigheten. Blir det fler elever framöver som vill gå på vuxenutbildningen och läsa upp behörigheten? Det är endast två tredjedelar av eleverna som får en gymnasieexamen på tre år. I och med den nya gymnasiereformen har kraven höjts. Det är många elever som behöver fyra år på sig att slutföra gymnasiet. Det här är ett problem som alla huvudmän behöver analysera och hantera. Det är svårt att jämföra betygen över år då det endast är en kull som gått ut gymnasiet i den nya gymnasiereformen. Några funderingar inför framtiden Hur förhåller vi oss till att endast två tredjedelar av eleverna får gymnasieexamen inom tre år? Hur möter vi de ökande elevkullarnas behov av adekvata gymnasieplatser? Hur kan vi förbättra arbetsron för våra elever?

22 22 Referenser KSL rapport Gymnasiebehovet 2015 ksl.ist-analys.com Gyintagningen.se

Södertörns nyckeltal 2012 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2012 Gymnasieskolan 1 Södertörns nyckeltal 2012 Gymnasieskolan 2013-09-09 Redaktörer för rapporten Alf Solander, gymnasiechef, Botkyrka Anders Byfeldt, utvecklingsledare, Botkyrka Annica Sterner, Assistent, Tyresö 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2010 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2010 Gymnasieskolan 111129 Södertörns nyckeltal 2010 Gymnasieskolan 2011-09-14 Redaktörer för rapporten Alf Solander, gymnasiechef, Botkyrka Anders Byfeldt, utvecklingsledare, Botkyrka Lena Lihammar-Bergill, kvalitetscontroller,

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2011 Gymnasieskolan

Södertörns nyckeltal 2011 Gymnasieskolan 111135 Södertörns nyckeltal 2011 Gymnasieskolan 2012-09-17 Redaktörer för rapporten Alf Solander, gymnasiechef, Botkyrka Anders Byfeldt, utvecklingsledare, Botkyrka Lena Lihammar-Bergill, kvalitetscontroller,

Läs mer

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun

Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten. Botkyrka kommun Revisionsrapport Beredskap för förändrade förutsättningar i gymnasieverksamheten Botkyrka kommun Henrik Fagerlind Sofia Regnell Marta Rivelis Innehåll 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Skolblad avseende Pihlskolan gymnasium. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2015/16

Skolblad avseende Pihlskolan gymnasium. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2015/16 Skolblad avseende Pihlskolan gymnasium Klockarvägen 4 4 HÄLLEFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hällefors 6 Skolform Gymnasieskola Skolenhetskod 0606 http://wwwhelleforsse Nedan presenteras

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013 Bäckadalsgymnasiets elevresultat 29--213 Den som snabbt vill skapa sig en bild av Bäckadalsgymnasiets elevresultat hittar nedan uppgifter angående skolans resultat över tid. Resultaten presenteras genomgående

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

S:t Botvids Gymnasium

S:t Botvids Gymnasium Skolan erbjuder Ekonomiprogrammet - Ekonomi Estetiska programmet - Spetsutbildning, Nycirkus (riksrekryterande), Hantverksprogrammet - Frisör IMPRO - Frisör Hotell- o Turismprogrammet - Turism o Resor

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst 2014:4 Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms län är känt för sin höga utbildningsnivå. Samtidigt ligger länet under riksgenomsnittet på flera av gymnasieskolans resultatmått. För att möta

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Utbildningsstatistikenheten 2015-12-17 Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 Våren 2015 slutförde 84 449 1 elever gymnasieskolan. Det är den andra kullen elever som går ut den reformerade

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 28 maj 2015, klockan 13.00. Ärenden: Ärenden enligt föredragningslista. Liselott Vahermägi Ordförande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 28 maj 2015, klockan 13.00. Ärenden: Ärenden enligt föredragningslista. Liselott Vahermägi Ordförande BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN 2015-05-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid: Torsdagen den 28 maj 2015, klockan 13.00 Plats: Nynäshamns gymnasium Ärenden: Ärenden enligt föredragningslista

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014. LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men saknar behörighet 2014:2 Stockholm lyfter Sverige men 2 300 saknar behörighet Nära 21 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2013. Länet har bättre resultat jämfört med övriga riket både avseende det genomsnittliga

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Gymnasieskolans slutbetyg 2002 - en beskrivande analys av resultaten

Gymnasieskolans slutbetyg 2002 - en beskrivande analys av resultaten 1 (15) Resultatuppföljning Gymnasieskolans slutbetyg 2 - en beskrivande analys av resultaten Vårterminen 2 fick gymnasieelever för sjätte gången slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 PM Tyresö kommun 2013-10-11 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Marika Lyman Utredare 08-5782 91 53 marika.lyman@tyreso.se Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 Elever Enligt de

Läs mer

Rekrytering till högre utbildning under 50 år Christina Cliffordson

Rekrytering till högre utbildning under 50 år Christina Cliffordson Rekrytering till högre utbildning under 50 år Christina Cliffordson Högskolans expansion de senaste 50 åren Den högre utbildningens omfattning har ökat: från ca 40 000 studenter, fördelade på fyra universitet

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

RAPPORT Nära examen. En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis saknar godkänt i för att få examen

RAPPORT Nära examen. En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis saknar godkänt i för att få examen RAPPORT 461 217 Nära examen En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis saknar godkänt i för att få examen Nära examen En undersökning av vilka kurser gymnasieelever med studiebevis

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2008-05-15 Av Mikael Johansson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-23 Utvecklingsförvaltningen 1 (8) Britt-Marie Lundberg Björk Förvaltningschef Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie-

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen.

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen. Hersby gymnasium Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium

Andel elever med högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium Handlingstyp Resultatsammanställning Datum 8 augusti 2016 1 (8) Kunskapslyft för barn, unga, vuxna Gymnasiet Högskolebehörighet efter avslutat yrkesgymnasium 2015/2016 Uppföljning enligt verksamhetsplan

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

PM - Omläggning av gymnasieskolan

PM - Omläggning av gymnasieskolan 2014-01-28 PM - Omläggning av gymnasieskolan Sammanfattning Avhoppen för gymnasieskolan är gymnasieskolans största problem, samtidigt minskar yrkesprogrammen i attraktivitet trots att många branscher efterfrågar

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder

Heurika, Fredrika Bremergymnasiet. Skolan erbjuder Bremergymnasiet Skolan erbjuder NV/NA Naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap & Samhälle TE Teknikprogrammet Inriktningar: Design & Produktutveckling Informations- & Medieteknik

Läs mer

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder

Värmdö gymnasium. Skolan erbjuder Värmdö gymnasium Skolan erbjuder VÄRMDÖ GYMNASIUM är en av Stockholms populäraste skolor. Skolan, som tillhör Värmdö kommun, ligger centralt vid Gullmarsplan. Värmdö gymnasium präglas av utveckling, öppenhet

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2009-02-20 Av: Viktor Andersson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Gymnasieskolan En presentation av gymnasieskolan och dess program En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Dagens Gymnasieskola består av 18 olika program indelade

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Ranking i Sverige vid sammanvägning av indikatorer Genomsnitt i Stockholms län 117, Tyresös resultat 92. Stockholm Österåker

Ranking i Sverige vid sammanvägning av indikatorer Genomsnitt i Stockholms län 117, Tyresös resultat 92. Stockholm Österåker Öppna jämförelser Gymnasieskola 2009 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har för andra året publicerat en rapport som jämför olika resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan. I rapporten redovisas

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 1. Kartläggning av målgrupp Arbetsmarknadsenheten Bilaga 1 Kartläggning av målgrupp Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Unga som varken arbetar eller studerar i Dals-Ed... 3 Elever årskurs 9 som inte är behöriga till nationella

Läs mer

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder Nacka gymnasium Skolan erbjuder Nacka gymnasium har i många år varit den klart populäraste gymnasieskolan i hela Stockholms län. 900 elever hade någon av våra 26 utbildningar som sitt förstahandsval år

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla

NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns bra utrymmen att kunna

Läs mer

RESULTAT I GYMNASIESKOLAN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I GYMNASIESKOLAN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 20-66 Bilaga 2 Dnr: 20/69 60 200/20 NYNÄSHAMNS KOMMUN 2 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 GYMNASIESKOLAN... 5 NYCKELTAL I GYMNASIESKOLAN... 5 ELEVER I GYMNASIESKOLAN... 5 ELEVER I ETT NATIONELLT

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

Statistiska data över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan

Statistiska data över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan Statistiska data över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan Förbundskontoret december 2010 Innehåll Inledning sid 3 Hur trogna är eleverna de program de har valt? Tabell 1 2 sid 3 5 Betygsutveckling

Läs mer

Kvalitetsrapport Uppföljning av pedagogisk verksamhet

Kvalitetsrapport Uppföljning av pedagogisk verksamhet Kvalitetsrapport Uppföljning av pedagogisk verksamhet 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 4 Gymnasieskolan... 4 Grundskolan... 5 Förskolan... 5 Till sist... 5 2. Inledning... 7 Uppsalas största uppdrag...

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-21 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2015 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

O vergripande resultatredovisning fo r gymnasiet.

O vergripande resultatredovisning fo r gymnasiet. 2013-08-28 Dnr: 2011/182-UAN Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se O vergripande resultatredovisning fo r gymnasiet. ID: 2 (16) Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning

Läs mer

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap

Rönninge gymnasium. Skolan erbjuder. Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Skolan erbjuder Naturvetenskapligt program med inriktningarna Natur-natur och natur- samhällskunskap Samhällsvetenskapligt program med inriktningarna Beteendevetenskap, Samhällskunskap samt Medier, information

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Utbildning och kunskap, 2016-02-09 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se Utbildning och kunskap Uppföljning av mål och indikatorer i strategisk plan Skolans

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö Tyresö kommun / 2012-11-22 2 (12) Utredare: Marita Sirviö Utvecklingsförvaltningen 08-5782 95 09, marita.sirvio@tyreso.se Tyresö kommun 2013-01-09 3 (12)

Läs mer

6. Ung i Stockholms län. Skolan är nyckeln till arbetslivet i Stockholm läns kommuner Maj 2013

6. Ung i Stockholms län. Skolan är nyckeln till arbetslivet i Stockholm läns kommuner Maj 2013 . Ung i Stockholms län Skolan är nyckeln till arbetslivet i Stockholm läns kommuner Maj 13 Innehåll Inledning... Ökande arbetslöshet bland unga... 3 Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) bland unga... Om uppväxtens

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-09-12 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2016 Dnr: UN 16/090 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis har

Läs mer

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm. Skolan erbjuder Djursholm Skolan erbjuder Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm erbjuder S-programmet med E-inriktning och N-programmet med N-inriktning. Skolans målsättning är att utifrån en helhetssyn och med individen

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Fryshusets gymnasium. Skolan erbjuder. På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år.

Fryshusets gymnasium. Skolan erbjuder. På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år. Skolan erbjuder På skolan går ca 690 elever och den har funnits i 11 år. ESTETISKA PROGRAMMET Bild och form, Dans, Musik (rap, rock, soul, musikproduktion), Skrivare eller Teater NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016 Senast uppdaterad: 2017-02-21 1 (13) Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster Sammanfattning Under betalade Skolverket ut drygt 1,2 miljarder kronor i statsbidrag till huvudmän som inrättat karriärtjänster

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder

S:t Martins gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil, Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, Hantverksprogrammet med inriktning Finsnickeri, Hantverksprogrammet med inriktning

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Blir det brist eller överskott på gymnasielärare?

Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? Bakgrund (Lars Brandell 2006-03-26) I Svenska Dagbladet den 16 mars fanns en artikel med rubriken Akut brist på lärare väntas i hela landet. Orsaken var

Läs mer